Обліково-аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень Друк
Вівторок, 05 лютого 2019, 09:15

Обліково-аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень

Карпенко О. В.

Обліково-аналітична інформація в прийнятті управлінських рішень : ділова гра з навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Стратегічний аналіз» для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» ступеня магістра ПУЕТ / О. В. Карпенко, В. О. Подольська, Г. О. Соболь. – Полтава : ПУЕТ, 2018. – 21 с.

Ураховуючи виклики сучасності та майбутнього, завданням вищої школи є забезпечення умов для підвищення якості підготовки спеціалістів на базі використання сучасних методів навчання, формування їх професійних компетентностей і лідерських якостей.

Важлива роль у цьому відводиться активному практичному навчанню за фахом. Пошук нових форм практичного навчання зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» дозволяє констатувати, що підвищенню рівня професійної підготовки спеціалістів сприяє проведення практичних занять у формі ділової гри. Це сприяє кращому розумінню, закріпленню, засвоєнню теоретичного матеріалу, напрацюванню навичок використання накопичених знань у нестандартних практичних ситуаціях, забезпечує активну, самостійну роботу всіх студентів групи.

Ділова гра «Обліково-аналітична інформація у прийнятті управлінських рішень» спонукає студентів у креативній формі закріпити навички з обґрунтування управлінських рішень на основі активізації особливого типу мислення, що визначає актуальність методичних розробок за цим напрямом.