Організація обліку Друк
Понеділок, 25 березня 2013, 11:21

Організація обліку   Островерха Р. Е. Організація обліку [текст]: навч. посіб. / Р. Е. Островерха -2-ге вид. перероб. та доп. -К. : «Центр учбової літератури», 2012.-568 с
   ISBN 978-617-673-067-5
   Навчальний посібник написаний відповідно до програми навчальної дисципліни "Організація обліку" для студентів, що навчаються за спеціальністю 8.03050901 "Облік і аудит". У ньому розкриваються основи організації обліку, а також знання, необхідні для організації облікового процесу та організації роботи апарату бухгалтерії. Висвітлюються теоретичні положення курсу; а також методи, способи та техніка обліку об'єктів господарювання та роботи апарату бухгалтерії у сучасних умовах із використанням діючої нормативно-правової бази. До кожної теми розроблені практичні завдання, контрольні питання та тести, що можуть використовуватись у навчальному процесі для набуття практичних навичок та при підготовці до поточного і підсумкового контролю.