Туристичне країнознавство Друк
П'ятниця, 25 вересня 2015, 07:56

Туристичне країнознавствоТуристичне країнознавство : підручник / А.Ю. Парфіненко, В.І. Сідо-ров, 0.0. Любіцева. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2015. — 551 с, 48 с. кольор. іл.

ISBN 978-617-07-0139-8


Пропоноване видання — один із перших в Україні фундаментальних підручників, у якому туристично-країнознавче знання розглядається як основа для створення туристичного іміджу країни, а туризм — як чинник глобалізації сучасного світу. У першій частині підручника висвітлено теоретичні засади туристичного країнознавства, зокрема процеси інституціоналізації, базові принципи просторово-територіальної організації країн світу, розуміння й урахування їх політичного, етнічного, мовного та релігійного розмаїття, що постає як методологічне й методичне підґрунтя для вивчення туристичних ресурсів і потенційних можливостей цих країн. У другій частині наведено характеристики ресурсів найважливіших макрорегіонів і країн, які є лідерами регіонального розвитку туризму. До кожного розділу додаються ключові поняття і терміни, контрольні запитання та завдання, рекомендована література, цікавий ілюстративний матеріал. Усе це робить підручник інформаційно насиченим, доступним і сприятиме якісному засвоєнню студентами кожної теми та розвиткові креативного мислення.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів туристичного профілю, всіх, хто цікавиться туризмом.