05 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Настя запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Облік і аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством" Заздалегідь вдячна!

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Настя запитує: Доброго дня! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до дипломної роботи на тему "Облік і аналіз фінансових результатів в системі управління підприємством" Заздалегідь вдячна!

Додано:
Вівторок, 11 грудня 2012
Переглядів:
917

Відповідь

Шановна Настю!
На Ваш запит знайдено наступні документи:

 1. Власюк, Г. В. Проблеми та напрями вдосконалення обліку фінансових результатів [Текст] + [Електрон. ресурс] / Г. В. Власюк // Держава та регіони : журнал. – 2008. – N6. – С.60-65. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ. 
 2. Гейєр, Е.С. Вплив видів обліку на методологію визначення фінансового результату [Текст] + [Електронний ресурс] / Е.С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – N3. – С.342-350. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 3. Гуцаленко, Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів [Текст] / Л. Гуцаленко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – N12. – С.24-32. 
 4. Дмитренко, А. В. Удосконалення обліку формування фінансового результату та розподілу прибутку від спільної діяльності [Текст] / А. В. Дмитренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2009. – N4. – С.158-162. – викладачі ПУСКУ. 
 5. Калайтан, Т.В. Облік і аналіз фінансових результатів в управлінні діяльністю підприємств громадського харчування [Текст] = дис ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Т.В. Калайтан. – Львів, 2004. 
 6. Касич, А.О. Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках [Текст] + [Електронний ресурс] / А.О. Касич, І. В. Ткаченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – N2. – С.185-191. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 7. Пасенко, В.В. Облік і аналіз фінансових результатів аграрних підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] : автореф. дис. : 08.00.09 / В.В. Пасенко. – К. : Ін-т аграрної економіки УААН, 2008. – 21 с.
 8. Прохар, Н.В. Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики [Електронний ресурс] : монографія / Н.В. Прохар, Ю.О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. 
 9. Прохар, Н.В. Облік і контроль фінансових результатів у сільськогосподарських формуваннях [Текст] : автореф. дис. : 08.00.09 / Н.В. Прохар. – М. : Нац. ун-т біоресурс. і природокористув. України, 2009. – 20 с.
 10. Янчева, Л.М. Особливості обліку фінансових результатів у готельних комплексах [Текст] / Л.М. Янчева, Н.С. Герасимова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст]. Вип. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О.I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2005. – С.3-8. 
 11. Пісьмаченко, Л.М. Шляхи вдосконалення обліку фінансових результатів та їх відображення у фінансовій звітності підприємства [Текст] / Л.М. Пісьмаченко, О.М. Гнезділова // Держава та регіони : журнал. – 2008. – N3. – С.195-199. 
 12. Городянська, Л. Облік доходів, витрат, фінансових результатів суб'єктів малого підприємництва та особливості фінансової звітності [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л. Городянська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – N3. – С.28-39. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.
 13. М.Є.Скрипник, Н.В.Скрипник,  РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ТА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ ПІДПРИЄМСТВА. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vchtei/2011_2_1/NV-2011-V2_66.pdf
 14. Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та фінансовими результатами діяльності // Сопко В. В. Бухгалтерський облік в управ лінні підприємством : навч. посіб. / В. В. Сопко. — К. : КНЕУ, 2006. — Розділ 8. – С. 239–360.
 15. Шипіна С.Б. СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ // ВІСНИК ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки. – 2012. – № 1 (59). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2012_1_1/53.pdf

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Искусство обращения с людьми: управленческая этика
Управленческие решения
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки