05 | 07 | 2020
Головна Архів ОВБД Архів об'єднаної віртуальної бібліографічної довідки Катерина запитує: Добрий день! Допоможіть з підбором статей та монографій на курсову роботу з менеджменту: "Математичні моделі й методи обгрунтування управлінських рішень". Дякую

Останні виставки
Останні новини

Рекомендувати

Катерина запитує: Добрий день! Допоможіть з підбором статей та монографій на курсову роботу з менеджменту: "Математичні моделі й методи обгрунтування управлінських рішень". Дякую

Додано:
Вівторок, 11 грудня 2012
Переглядів:
877

Відповідь

Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! На Ваш запит пропонуємо переглянути наступні джерела:


Книги
Монографії

 1. Економіко-математичні моделі економічного зростання : монографія / О. О. Бакаєв, В. I. Гриценко, Л. I. Бажан, [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2005. – 189.
 2. Кігель В. Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці : Монографія / В. Р. Кігель. – К. : Центр учб. л-ри, 2003. – 202 с. 
 3. Юхимчик С. В. Математичні моделі ризику для систем підтримки прийняття рішень : монографія / А. О. Юхимчик, С. В. Азарова. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. — 188 с. — 3-50.
Підручники та навч. посібники
 4. Белінський П. I. Менеджмент виробництва та операцій : підручник / П. I. Белінський. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 624 с.
 5. Бєсєдін М. О. Основи менеджменту : Оцінно-ситуаційний підхід: Підручник: Модульний варіант / М. О. Бєсєдін. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 496 с. 
 6. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 420 с.
 7. Гевко І. Б. Методи прийняття управлінських рішень : підручник / І. Б. Гевко. – К. : Кондор, 2011. – 187 с. 
 8. Прийняття управлінських рішень : навч. посібник / за ред. Ю. Є. Петруня. – 2-ге вид . – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 216 с. 
 9. Ситник В. Ф. Системи підтримки прийняття рішень : навч. посібник / В. Ф. Ситник. – К. : КНЕУ, 2004. – 614 с. 
 10. Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: учебник / Пер. с англ. – М.: Дело и сервис, 2003. – 432 с.
 11. Хомяков В. I. Менеджмент підприємства : навч. посібник / В. I. Хомяков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2005. – 434 с. 
 12. Шелобаев С. И. Математические методы и модели в экономике, финансах, бизнесе : Учеб. пособие / С.И. Шелобаев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 367 с. 
 13. http://pidruchniki.ws/00000000/menedzhment/metodi_obgruntuvannya_upravlinskih_rishen
Статті, публікації
 14. Борзых Д. А. Модель жизненного цикла с "близоруким" принятием решений / Д. А. Борзых, А. Г. Шоломицкий // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2011. – № 3. – С. 383?398. 
 15. Вербицька Г. Моделювання прийняття управлінських рішень в умовах невизначенності / Г. Вербицька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – N3. – С.116-129. 
 16. Волков В. Э. Теория принятия решений как основа управления сложными системами / В. Э. Волков // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2010. – N1. – С.6-10. 
 17. Загорна Т. О. Механізм прийняття узгоджених рішень : взаємодія й адаптивність / Т. О. Загорна // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 186 ? 195. 
 18. Кобицкий Д. А. Применение математических методов и моделей в качестве инновационного инструмента для повышения конкурентоспособности предприятия / Д. А. Кобицкий // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 152-157. 
 19. Коваленко О. Є. Мультиагентна модель колективного прийняття рішень / О. Є. Коваленко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 279?285. 
 20. Лесидренска С. К. Контролінг як комплексна система раннього попередження та забезпечення процесу розробки та прийняття управлінських рішень в умовах кризи / С. К. Лесидренска, А. Б. Мірчев, К. А. Мірчева-Луч // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 137 ? 143. 
 21. Ляшенко О. М. Концептуальна модель комерціалізації трансферу технологій / О. М. Ляшенко // Економіка та держава. – 2011. – N10. – С.24-26. 
 22. Макарюк О. В. Моделювання альтернатив прийняття управлінських рішень / О. В. Макарюк, К. В. Савельєва // Інформатика, математика, механіка : матеріали та програма IV Міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів (Суми, 19-23 квітня 2010 року) / Відп. за вип. С. І. Проценко. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 66-67.
 23. Меркулов Н. Н. Анализ и оценка финансовых рисков при принятии инвестиционных решений / Н. Н. Меркулов // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2 (52). – С. 92?100. 
 24. Намлієва Н. В. Розробка екноміко- математичної моделі оцінювання процедур при прийнятті інвестиційних рішень / Н. В. Намлієва // Економіка та держава. – 2009. – N3. – С.11-15. 
 25. Пятигін А. С. Використання аналітичних моделей для оцінювання середовища прийняття управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємств / А. С. Пятигін // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 308?320. 
 26. Теребух А. А. Складові механізму формування господарських рішень / А. А. Теребух // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 49?57. 
 27. Ус М.Ф. Агентна модель групової системи підтримки прийняття рішень в економіці / М.Ф. Ус, Г.О. Ус, З.М. Гадецька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2004. – N7. – С.185-191 .

Категорія

Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Искусство обращения с людьми: управленческая этика
Еволюція господарської системи: методологія аналізу у світовій економічній думці (кінець ХІХ ‒ початок XXI ст.)
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки