17 | 03 | 2018
ВДС бібліотеки
Послуги бібліотеки

Інституційний репозитарійURAN

Facebook.com
Головна Нові надходження книг
Останні виставки
Останні новини
Загальна теорія статистики PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:10
Image

   Ткач Є. І., Загальна теорія статистики: підручник [для студ. вищ. навч. закл.]/ Ткач Є. І, Сторожук В. П. - [3-тє вид.] - К.: Центр учбової літерату­ри, 2009. - 442 с - ISBN 978-966-364-892-7

   У підручнику "Загальна теорія статистики" розглянуто теоретичні і методичні основи побудови статистичних показників, які використовують для вивчення зако­номірностей суспільних явищ з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку. Особливу увагу приділено статистичній методології, можливостям її вико­ристання в умовах суттєвих змін в економіці.

   Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слухачів ін­ститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів.

Останнє оновлення на П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:11
 
Основи наукових досліджень і технічної твор­чості PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:09
Image

    Ростовський В. С.
   Основи наукових досліджень і технічної твор­чості: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. С Ростовський, Н. В. Дібрівська; К.: Центр учбової літератури, 2009. — 96 с ISBN 978-966-364-873-6.

   Розглядається роль пауки в сучасному суспільстві, висвітлюються основи методології теоретичного й експериментального досліджень, методичні підходи з формулювання теми, мсти й завдань наукового дослідження. Значна увага приділяється питанням організації роботи в процесі дослідження, накопиченню та обробці наукової і технічної інформації, організації проведення й обробки експериментів та оформленню результатів наукової роботи.

Останнє оновлення на П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:09
 
Податкові і соціальні збори в податковій системі України PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:06
Image

   Педь І.В.

   Податкові і соціальні збори в податковій системі України: Навч. посіб. / За ред. Ю.М. Лисенкова. К.: Знання, 2008. — 366 с — (Вища освіта XXI століття).

   У навчальному посібнику подано загальну характеристику зборів, визначено сутність та функції кожного з них розглянуто особливості різних видів податкових і соціальних зборів, які ви­світлюються у прийнятій автором структурі основних елементів, а саме: платники збору, об'єкт та база обчислення, ставки, піль­ги порядок декларування і погашення податкових зобов язань. До' кожного розділу подано запитання для проміжного контро­лю, тести. У посібнику також вміщено перелік навчальної та науково-практичної літератури для поглибленого вивчення предмета. Матеріали посібника розроблено і систематизовано відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації на­вчального процесу у вищих закладах освіти.

   Для студентів економічних та юридичних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.

Останнє оновлення на П'ятниця, 10 квітня 2009, 17:07
 
Банківська справа PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 02 квітня 2009, 13:15
Image

   Вовчак О.Д., Рущишин Н.М.

   Банківська справа: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2008. - 560 с

   Підготовлений навчальний посібник знайомить зі змістом навчальної дисципліни "Банківська справа". Посібник включає теоретичний виклад тем курсу відповідно до навчальної програми. Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці кожної теми наведено плани семінарських занять, питання для самостійного вивчення, тематику рефератів, тестові завдання, список рекомендованої літератури.

   З метою набуття практичних навичок з курсу у навчальному посібнику з кожної теми передбачені навчальні завдання. Посібник включає термінологічний словник ключових понять і термінів. У додатках поміщені зразки основних документів, що використовуються у банківській справі.

   Для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки "Економіка і підприємництво", аспірантів, фахівців в галузі банківської справи, фінансів, фінансового посередництва, слухачів післядипломної освіти.

Останнє оновлення на Четвер, 02 квітня 2009, 13:18
 
Фінансовий менеджмент PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 02 квітня 2009, 13:12
Image

   Коваленко Л.О., Ремньова Л.М.

   Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 483 с. — (Вища освіта XXI сто­ліття).

   ISBN 978-966-346-464-0

   У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи фінансового менеджменту підприємств, розкриваються його сут­ність, економічна природа та механізм реалізації. Значна увага приділяється змісту основних фінансових політик, фінансовим методам і важелям, сучасному інформаційному забезпеченню управлінських фінансових рішень. На конкретних прикладах роз­глядаються стратегія і тактика управління окремими аспектами фінансової діяльності підприємства. За змістом посібник відпові­дає програмі з дисципліни "Фінансовий менеджмент".

   Для студентів економічних вищих навчальних закладів, аспі­рантів, викладачів. Книга буде корисною також бізнесменам, фі­нансовим директорам, працівникам фінансово-економічних служб та менеджерам підприємств.

Останнє оновлення на Четвер, 02 квітня 2009, 13:14
 
« ПочатокПопередня211212213214215216217218219220НаступнаКінець »

Сторінка 216 з 237
Вхід для читача Бібліотечний консультант, натисніть що б розпочати розмову Вхід для оператора
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно
Охорона банківської таємниці
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки