21 | 07 | 2019
Головна
Електронні змісти книг

Книги та журнали, що надійшли до бібліотеки ПУЕТ за останній час.Кредитування і контроль PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 18 вересня 2008, 17:32

   Вовк В.Я., Хмеленко О.В.

Кредитування і контроль: Навч. посіб. — К.: Знання, 2008. — 463 с

   У посібнику визначаються засади банківського кредиту­вання та основні критерії прийняття рішення про видачу кре­диту, розглядаються основні види і форми банківських кре­дитів, досліджуються сутність і характер кредитного ризику банку та банківських ризиків у цілому, а також пропонують­ся методи управління кредитним ризиком і ризиком зміни відсоткової ставки. Особлива увага приділяється питанням організації моніторингу кредитних операцій банку та мето­дам управління проблемними кредитами. Наводяться плани лекційних занять, теми індивідуальних робіт і питання для самостійного опрацювання студентами.

  Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей магістерського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, фахівців банківської справи.

 
Міжнародний менеджмент PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 18 вересня 2008, 17:28

   Михайлова Л.І., Юрченко О.Ю., Данько Ю.І., Михайлов A.M.

Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 200 с.

  В навчальному посібнику викладені передумови еволюції міжнарод­ного менеджменту як окремого виду управлінської діяльності, висвіт­люються його теоретичні основи та аналізуються основні особливості ефективного здійснення в умовах поглиблення глобалізації світової еко­номіки. Викладені практичні завдання та варіанти їх розв'язання, містяться ситуаційні вправи (кейси) для аналізу та обговорення, подані тестові завдання для самоконтролю знань студентів.

   Навчальне видання розраховане на студентів, магістрів і викладачів вищої школи. Може також бути корисним аспірантам, керівникам підприємств - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та всім, хто цікавиться проблемами сучасного міжнародного менеджменту.

Останнє оновлення на Четвер, 18 вересня 2008, 17:30
 
Біржові операції PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:09
  

Чесноков В.Л.
 Біржові операції.  Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 192 с.

Навчальний посібник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни "Біржові операції", яка включається до навчального плану підготовки фахівців з спеціальності "фінанси".

Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, викла­дачів та аспірантів

 
Управління діловою PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:08
 

Савельева B.C., Єськов О.Л.
 Управління діловою кар'єрою. Навч. пос. — К.: Центр учбової літе­ратури, 2007. — 176 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні, історичні, соціально-психологічні основи розвитку кар'єри працівника на підприємстві. Визна­чаються й уточнюються основні поняття в галузі кар'єрного розвитку, досліджу­ються фактори й цінності, Ідо впливають на становлення кар'єри персоналу. Об­ґрунтовуються методологічні й методичні основи формування й реалізації кар'єрної стратегії розвитку.

Посібник призначений для студентів економічних факультетів, слухачів систе­ми післядипломної освіти.

 
Мерчандайзинг и сэмшганг PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 23 червня 2008, 15:07
  

Федько В. П., Бондаренко В. А.
Мерчандайзинг и сэмшганг: Учебное пособие. — М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2006. — 304 с. (Серия «Новые технологии»)

Учебное пособие, предлагаемое читателям, является одним из первых в данной области изучения маркетинга, а именно его торго­вого ответвления. В нем рассмотрены вопросы происхождения, раз­вития и особенностей мерчандайзинга и сэмплинга в сопряжении с общими принципами, методами и формами продаж, применения маркетинговых исследований и выборок.

Мерчандайзинг и сэмплинг в торговле являются определяю­щими категориями, формирующими модели поведения потребите­лей при совершении покупок. В работе наряду с рассмотрением основ организации мерчандайзинга и сэмплинга раскрыты пробле­мы практического внедрения данных коммуникационных элемен­тов в практику продаж товаров и услуг на отечественном рынке.

Книга адресована студентам торгово-экономических вузов и фа­культетов, изучающих основы маркетинга в рамках специальности «Маркетинг», «Коммерция», «Торговое дело», а также практичес­ким работникам, интересующимся проблемами коммуникаций и технологий продаж.

 
« ПочатокПопередня251252253254255НаступнаКінець »

Сторінка 251 з 255