12 | 08 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для курової

ID Замовлення: WATS-237
Читач: Elena
Читач Тема запиту
Читач: Elena Доброго вечора, допоможіть підібрати матеріал для курсової роботи на тему "Україна на світовому ринку товарів та послуг", будь ласка.
Дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Березняк, І. В. Світовий ринок інформаційних послуг: структура та наповнення [Текст] / І. В. Березняк, І. В. Новіцька // Проблеми розвитку інформаційного суспільства [Текст]. Ч. 2 : матеріали ІІІ Міжнар. форуму, 20-23 листоп. 2012 р., м. Київ / Асоціація "Інформатіо-Консорціум". – Київ : УКрІНТЕІ, 2012. – С. 8–11.
Бойко, В. I. Вивчення стратегій ринку споживання товарів та послуг у галузі культури [Електронний ресурс] / В. I. Бойко // Агросвіт. – 2015. – № 6. – С. 49–55 . – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/6_2015/12.pdf (22.03.2016). – Назва з екрана.
Ильяшенко, С. Н. Развитие национальной системы Украины как перспектива выхода на мировой рынок [Текст] / С. Н. Ильяшенко, Е. А. Мицура // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 5. – С. 83─94 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Іванов, Ю. В.Освітні послуги як складова ринку товарів та послуг України [Текст] / Ю. В. Іванов // Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України та країн СНД [Текст] : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16-17 квіт. 2014 р. / редколегiя О. О. Нестуля, Н. М. Тягунова, П. Ю. Балабан, [та ін.]. – Полтава : ПУЕТ, 2014.
Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари [Текст] : підручник / за ред. О. О. Шубін. – Київ : Знання, 2009. – 564 с. + Електрон. зміст.
ББК 65.421-36 я73 І-74

Інфраструктура товарного ринку: теоретичні засади [Текст] : підручник / за ред. О. О. Шубін. – Київ : Знання, 2009. – 379 с. + Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
ББК 65.421-36я73 І-74
Карінцева, О. I.Методичні аспекти аналізу інфраструктури ринку екологічних товарів та послуг (РЕТП) в Україні [Текст] / О. I. Карінцева, С. В. Тарасенко // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С.266-273.
65.58я73 Л61
Липов, В. В.Міжнародна торгівля та міжнародний ринок товарів та послуг [Текст] / В. В. Липов // Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Текст] : практикум : навч.-практ. посібник / В. В. Липов. – Київ : Професіонал, 2009. – С.131-148.
Міжнародна економіка [Текст] : навч. посібник / за ред. С. В. Фомішин. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 446 с. ББК 65.5я73 М58
Новикова, І. В. Пріоритетні напрями розвитку та особливості вітчизняного і світового ринків телекомунікації [Текст] / І. В. Новикова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 5/6. – С. 53─58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Окландер, М. А. Ринок товарів і послуг [Текст] / М. А. Окландер, М. В. Кірносова // Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. політика / М. А. Окландер, М. В. Кірносова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2014. – С. 51–61. Шифр зберігання 65.291.32я73 О-50
Онищенко, В. П. Сучасні організаційні форми та моделі міжнародного бізнесу [Текст] / В. П. Онищенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. "Економічні науки". – 2015. – № 3. – С. 20–31 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Пазуха, М. Д. Кон'юктура світових товарних ринків : навч. посібник / М. Д. Пазуха. – Київ : Центр учб. л-ри, 2008. – 272 с. ББК 65.428.8я73 П12
Пєнська, І. О. Торгівельні орієнтири України на світових ринках [Текст] / І. О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2013. – № 2. – С. 5-11. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Романчиков, В.I.Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посібник / В.I. Романчиков, І. Р. Романенко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – 256 с. ББК 65.58я73 Р69
Румянцев, А. П.Міжнародні фінансові відносини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. П. Румянцев, В.Я. Голюк, О.Г. Тонких. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – 348с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Світовий ринок товарів та послуг [Текст] : підручник / за заг. ред. А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник. – Київ : Киев. нац. торг.-экон. ун-т, 2015. – 720 с. ББК 65.428я73 С24
Шевелева, Т.Створення національних брендів України -найважливіший фактор у завоюванні внутрішнього і зовнішнього ринку товарів та послуг [Текст] / Т. Шевелева // Інтелектуальна власність. – 2010. – N9. – С.12-14.

З фонду електронної бібліотеки ім.. І. В. Вернадького:


Бабанін О. С. Статистика розвитку ІТ-ринку в США, Україні й світі [Електронний ресурс] / О. С. Бабанін // СтатистикаУкраїни. - 2013. - № 1. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/su_2013_1_6
Беззубченко О. А. Особливості включення України до світового ринку товарів та послуг [Електронний ресурс] / О. А. Беззубченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. - 2011. - Вип. 2. - С. 145-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2011_2_22
Болтянський О. В. Аналіз розвитку українського зернового ринку в контексті розвитку світового ринку зерна [Електронний ресурс] / О. В. Болтянський, Н. І. Болтянська // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. - 2012. - Вип. 12, т. 3. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptdau_2012_12_3_14
Бурдяк О. В. Конкурентоспроможність України на світовому ринку туристичних послуг: основні детермінанти, сучасний стан та шляхи покращення [Електронний ресурс] / О. В. Бурдяк, Д. В. Затуловський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 167-172. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_29
Гарбуз М. Ю. Світовий ринок молока та місце України на ньому [Електронний ресурс] / М. Ю. Гарбуз // Економіка та управління АПК. - 2012. - Вип. 9. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecupapk_2012_9_7
Григоренко Я. О. Реалізація аграрного потенціалу України на світовому продовольчому ринку [Електронний ресурс] / Я. О. Григоренко // Економіка АПК. - 2016. - № 10. - С. 95-101. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2016_10_15
Дергалюк І. В. Національні інтереси України на світовому ринку зерна [Електронний ресурс] / І. В. Дергалюк // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2009. - № 1. - С. 80-87. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2009_1_12
Дишко І. Ю. Місце України на світовому ринку лісопродукції: огляд, аналіз та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / І. Ю. Дишко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 427-429. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2011_17_57
Кендюхов О. Тенденції розвитку світових ринків: можливості та перспективи для України [Електронний ресурс] / О. Кендюхов, О. Ярим-Агаєв // Маркетинг в Україні. - 2014. - № 6. - С. 34-39. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2014_6_6
Клименко С. Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалуУкраїни на світових ринках [Електронний ресурс] / С. Є. Клименко // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 3. - С. 19-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_3_6
Клімова І. О. Експортно-імпортний потенціал товарів України як показник її конкурентоспроможності на світовомуринку [Електронний ресурс] / І. О. Клімова, А. С. Андрушко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2015_1_18
Козир С. М. Удосконалення міжнародних економічних відносин України на світовому ринку агропродовольчої продукції в сучасних геоекономічних умовах [Електронний ресурс] / С. М. Козир // Теорія та практика державного управління. - 2012. - Вип. 2. - С. 435-440. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_2_66
Кравченко В. О. Сучасний стан світового та українського ринку нафти в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. О. Кравченко, О. К. Гудаков // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Вип. 5. - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2013_5_13
Кулішова В. Торгівельна політика України в контексті трансформації світового аграрного ринку [Електронний ресурс] / В. Кулішова // Ринок цінних паперів України. - 2012. - № 9. - С. 25-29. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/rcpu_2012_9_5
Маслак О. О. Кластеризація національної економіки України та її конкурентоспроможність на світових ринках[Електронний ресурс] / О. О. Маслак, К. В. Ткаченко // Молодий вчений. - 2014. - № 4(07)(1). - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)__25
Носач Л. Л. Світовий ринок товарів та послуг [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібник / Л.Л. Носач [та ін.]. – Харків : Форт, 2014. – 295 с. . - Режим доступу: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/262/1/%D0%B5%D0%BA.%D0%BB%D0%BE%D0%BA.%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%94%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2.pdf
Пєнська І. О. Торговельні орієнтири України на світових ринках [Електронний ресурс] / І. О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - № 2. - С. 5-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2013_2_3
Пєтухова О. М. Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Д. Е. Аманов. //Ефективна економіка. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_11
Побоченко Л. М. Місце України на світовому продовольчому ринку [Електронний ресурс] / Л. М. Побоченко, Е. В. Циганков //Стратегія розвитку України. - 2015. - № 2. - С. 98-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sru_2015_2_19
Резвіна Є. В. Дослідження конкурентних позицій України на світовому туристичному ринку [Електронний ресурс] / Є. В. Резвіна. //Наукові вісті Далівського університету. - 2013. - № 10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdu_2013_10_11
Салькова І. Ю. Стан виробництва та перспективи інтеграції українських виробників зерна у світовий ринок [Електронний ресурс] / І. Ю. Салькова // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 1. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_1_9
Сальман І. Ю. Роль і місце українських товаровиробників на світовому ринку м'яса і м'ясопродуктів [Електронний ресурс] / І. Ю. Сальман, М. І. Ібатуллін // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 20. - С. 43-46.
Семенда Д. К. Місце України на світовому ринку плодів [Електронний ресурс] / Д. К. Семенда // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2012. - Вип. 81(2). - С. 298-302. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2012_81(2)__41
Стасіневич С. А. Україна на світовому ринку цукру: проблеми і перспективи. [Електронний ресурс] / С. А. Стасіневич //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(2). - С. 306-311. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(2)__59
Трофімова Г. В. Тенденції світового ринку продукції вівчарства та місце України у світовому виробництві його продукції[Електронний ресурс] / Г. В. Трофімова // Продуктивність агропромислового виробництва. економічні науки. - 2013. - Вип. 24. - С. 63-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2013_24_12
Україна на світовому ринку товарів та послуг, її експортний потенціал та роль зовнішньої торгівлі в трансформаційних процесах [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2010/Economics/68258.doc.htm
Федосєєва Г. С. Україна на світовому ринку молочної продукції: проблемні питання та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Г. С. Федосєєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 6(3). - С. 110-112. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_6(3)__27
Цилінська Я. В. Україна на шляху інтеграції у світовий ринок [Електронний ресурс] / Я. В. Цилінська // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_14_35

Бажаємо успіхів! Дякуємо, що звернулися до нас!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
Маркетинговий менеджмент
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки