23 | 09 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література до наукової роботи

ID Замовлення: WATS-236
Читач: Ірина
Читач Тема запиту
Читач: Ірина Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію до теми: "Способи утилізації харчових відходів та їх впровадження на Україні". Буду вдячна.
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

У фонді бібліотеки Полтавського університету економіки і торгівлі:

Беднарчук, М. С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва [Текст] : навч. посібник / М. С. Беднарчук, І.С. Полікарпов. – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 560 с. ББК 65.421.52я73 Б38
Валялина, С.А. Отходы молочных предприятий [Текст] / С.А. Валялина // Переработка молока. – 2009. – N4. – С.44-45.
Запольський, А.К. Екологізація харчових виробництв + [Електрон. ресурс] : Підручник / А.К. Запольський, А. I. Українець. – Київ : Вища шк., 2005. – 423 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ. ББК 36я73 З-33
Кириллова, А.Г. Система оптимизации отходов [Текст] / А.Г. Кириллова // Переработка молока. – 2008. – N11. – С.54.
Мачигин, В.С. Утилизация некоторых видов жировых отходов / В.С. Мачигин, В.И. Почерников // Мясная индустрия. – 2007. – N6. – С.55-58.
Мягченко, О.П. Відходи виробництва та їх утилізація [Текст] / О.П. Мягченко // Основи екології [Текст] : підручник / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – С. 53─58. 20.1я73 М99
Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням [Текст] : підручник / за ред. Л. Г. Мельник, М. К. Шапочка. – Суми : Університетська книга, 2008. – 759 с. ББК 20.1я73 О-75
Отходы кондитерского производства можно превратить в доходы [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2013. – № 5. – С. 26-30. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Регіональна економіка та природокористування [Текст] : навч. посібник / за ред. А. П. Голіков. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 352 с.
ББК 65.049(4Укр)6я73 Р32

Ростовський, В. С. Прогресивні ресурсозберігаючі технології в харчовій промисловості [Текст] : навч. посібник / В. С. Ростовський, Н. В. Олейник. – Київ : Кондор, 2009. – 136 с. ББК 36.81я73 Р78
Технологія м'ясопродуктів з нетрадиційної м'ясної сировини [Текст] : підручник / Л. В. Пешук, М. О. Янчева, О. І. Гащук, С. Г. Кириченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2017. – 296 с. ББК 36.92я73 Т38
Товарознавство вторинної сировини [Текст] : навч. посібник / А. А. Дубініна, З. П. Карпенко, С. О. Дубініна, Г.А. Селютіна. – Київ : Професіонал, 2009. – 336 с. + [Електронний зміст]. ББК 65.421.51я73 Т50
Хумарова, Н. И. Экологизация инновационных стратегий снижения отходоемкости производств [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н. И. Хумарова // Вісник економічної науки України. – 2008. – N2. – С.155-160. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ.
Шевченко, Р. Правильный мусор [Текст] : утилизация отходов пищевой промышленности с использованием биогаза / Р. Шевченко, В. Компаниец // Food UA. – 2013. – № 5/6. – С. 32-35. Вкл. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Шевченко, Р. Утилизация отходов пищевой промышленности с использованием биогаза [Текст] / Р. Шевченко, В. Компаниец // Товари і ринки. – 2013. – № 1. – С. 165─172.
Електронні джерела з сайту бібліотеки В. І. Вернадського

Ромашко І. С. Утилізація жирових відходів переробки риби [Електронний ресурс] / І. С. Ромашко, І. О. Мартинюк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3(4). - С. 148-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(4)__23

Скрипник А. В. Оптимізація утилізації відходів в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Скрипник, І. С. Міхно // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2014. - № 2. - С. 14-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2014_2_4

Сумець О. Утилізація виробничих відходів підприємств олійно-жирової галузі: необхідність і можливості[Електронний ресурс] / О. Сумець // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. - 2016. - Vol. 2, № 1. - С. 132-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/areis_2016_2_1_12

Шульга К. В. Економічні шляхи вдосконалення утилізації відходів в Україні [Електронний ресурс] / К. В. Шульга, Л. В. Єфремова // Бізнес Інформ. - 2012. - № 12. - С. 138-141. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_12_32

З мережі Інтернет:

Способи утилізації відходів, методи очищення стічних вод і знешкодження газоподібних викидів в атмосферу [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/ekologiya/sposobi_utilizatsiyi_vidhodiv_metodi_ochischennya_stichnih_vod_zneshkodzhennya_gazopodibnih_vikidiv_atmosferu

Харчові відходи. Утилізація харчових відходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://business-idea.com.ua/new-pishhevye-otxody-utilizaciya-pishhevyx-otxodov.html.

Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ЛУЧШИЕ ОТЕЛИ МИРА
Просторова організація систем послуг
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки