27 | 01 | 2021
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для курсової роботи

ID Замовлення: WATS-233
Читач: Марина
Читач Тема запиту
Читач: Марина Доброго вечора, допоможіть будь ласка підібрати матеріал для курсвої роботи, тема " Роль і місце інформаційно-аналітичної діяльності в управлінні".
Наперед, дуже дякую
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо ознайомитися з наступними джерелами:

З каталогу бібліотеки ПУЕТ:

Аксентюк, М. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативного управління через формування системи інтегрованих показників [Текст] / М. М. Аксентюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 9. – С. 42–45. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

Білоусько, Т. М. Інформаційні технології в діяльності державних органів виконавчої влади [Текст] / Т.М. Білоусько // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Макарова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 144–148.
65фя431 С87

Білоусько, Т. М. Сучасні інформаційно-технологічні рішення обліку документації [Текст] / Т.М. Білоусько // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Макарова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 159–163.
65фя431 С87

Бодарецька, О. М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управлінського супроводу інноваційних технологій мотивування персоналу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Бодарецька, А. М. Дідик // Бізнес Інформ. – 2016. – № 6. – С. 215–220 . – Режим доступу: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-6_0-pages-215_220.pdf (08.08.2016). – Назва з екрана.

Ватковська, М. Г. Стан та перспективи розвитку інформаційного забезпечення державного управління в галузі освіти України [Текст] / М. Г. Ватковська // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 61–65. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Глушко, С. В. Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посібник / С. В. Глушко, А.В. Шайкан. – Львів : Магнолія Плюс, 2008. – 320 с.
65.291.21с51я73 Г55

Грицяк, Н. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складова стратегічного управління [Текст] / Н. В. Грицяк, О. П. Попроцький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 3. – С. 53─58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ ; Те саме: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_3_10.

Гришко, М. Г. Основні етапи впровадження та функціонування системи інформаційного забезпечення управління торговельними мережами [Текст] / М. Г. Гришко // Економіка та держава. – 2014. – № 11. – С. 145─149.

Гущина, И. А. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учеб. пособие / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2010. – 240 с. + Електрон. зміст. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
65.433.1-212.8я73 Г98

Захарова, І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності [Текст] : навч. посібник / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 336 с.–Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1605061653903/informatika/osnovi_informatsiyno-analitichnoyi_diyalnosti
78.65я73 З-38

Інформатика [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т.М. Білоусько, М. В. Макарова, О. М. Юдін, Н. Я. Наливайко, В. О. Ольховський, П. С. Енгель, Р. М. Лавренюк. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 147 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. 32.973я73 І-74

Керування документацією [Текст] : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2015. – 296 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
60.844я73 К36

Ліпінська, А. В. Інформаційно-комунікаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління [Електронний ресурс] / А. В. Ліпінська // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2015. – № 10 . – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=908 (17.12.2015). – Назва з екрана.

Лісовський, І. В. Особливості формування системи інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства [Текст] / І. В. Лісовський, Є. М. Рудніченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 4 (66). – С. 140–145.

Мозговий, Н. Д. Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах [Текст] / Н. Д. Мозговий, Г. Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 151–157. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Попрозман, О. I. Інформаційні технології в управлінні підприємством [Текст] / О. I. Попрозман // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 49-52. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Сенченко, В. В. Система інформаційно- аналітичної підтримки управлінської діяльності органів місцевої влади [Текст] / В. В. Сенченко // Наука та наукознавство. – 2012. – № 1. – С. 27–35. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Царук, Н. Г. Програма як інструмент сучасного інформаційно-аналітичного забезпечення управління продовольчим ринком [Текст] / Н. Г. Царук // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7. – С. 112–121 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Черныш, И. В. Делопроизводство [Текст] : учеб.-метод. пособ. / И. В. Черныш, Л. П. Поставная. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 144 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
60.844я73 Ч-49


З мережі Інтернет:

Варенко В. М. Інформаційно-аналітичні технології прийняття ефективних управлінських рішень [Електронний ресурс] / В. М. Варенко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2014. - № 3. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_3_12

Горлач А.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / А.С. Горлач // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. - 2013. - Вип. 1. - С. 179-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvamu_ekon_2013_1_22

Дєгтяр О. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади [Електронний ресурс] / О. А. Дєгтяр // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 3. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_3_7

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері державного управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://megalib.com.ua/content/6499_INFORMACIINOANALITIChNA_DIYaLNIST_Y_SFERI_DERJAVNOGO_YPRAVLINNYa.html

Інформаційно-аналітична діяльність у сфері управління [Електронний ресурс] : [презентація]. – Режим доступу: http://ppt-online.org/112310/

Костенко О. М. Інформаційно-аналітичний процесс в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / О. М. Костенко //Економiчний часопис-XXI. - 2013. - № 5-6(1). - С. 89-92. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2013_5-6(1)__25

Кузнякова Т. В. Сутність, завдання і місце інформаційно-аналітичної діяльності в сучасному державному управлінні[Електронний ресурс] / Т. В. Кузнякова // Теорія та практика державного управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 37-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_1_8

Мозговий Р. О. Актуальні завдання інформаційно-аналітічного забезпечення функціонування інституціональних агентів управління [Електронний ресурс] / Р. О. Мозговий // Відповідальна економіка. - 2012. - Вип. 4. - С. 197-200. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viec_2012_4_68

Пугач А. Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України[Електронний ресурс] / А. Пугач // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - № 4. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_4_14

Пуцентейло П. Р. Інформаційне забезпечення аналітичної діяльності в управлінні підприємством [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - № 11. - С. 224-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2015_11_34

Савчук В. К. Теоретичні засади формування інформаційно-аналітичного сервісу управління. [Електронний ресурс] / В. К. Савчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(3). - С. 218-223. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2013_181(3)__43

Сенченко В. В. Система інформаційно-аналітичної підтримки управлінської діяльності органів місцевої влади[Електронний ресурс] / В. В. Сенченко // Наука та наукознавство. - 2012. - № 1. - С. 27-35. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2012_1_6

Соколов А. В. Інформаційні технології в організації інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління[Електронний ресурс] / А. В. Соколов // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 5. - С. 86-88. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_5_23

Степанов В. Ю. Інформаційно-аналітичне забезпечення інформаційної політики й управлінських рішень [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов // Вісник Харківської державної академії культури. - 2012. - Вип. 36. - С. 174-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2012_36_20

Телешун С. О. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua//NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/d7c65b5c-8b77-480f-9c92-e53c48093520.pdf

Труш О. О. Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління у провідних країнах світу: досвід для України [Електронний ресурс] / О. О. Труш, О. П. Гудима, І. С. Новік // Теорія та практика державногоуправління. - 2014. - Вип. 3. - С. 287-295. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2014_3_40

Чорний А. В. Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління організацій [Електронний ресурс] / А. В. Чорний // Економіка і менеджмент культури . - 2013. - № 1. - С. 67-69. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekmk_2013_1_14
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч1
Психологія управління
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки