06 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для дипломної роботи

ID Замовлення: WATS-228
Читач: Юлія
Читач Тема запиту
Читач: Юлія Доброго вечора!Допоможіть підібрати літературу для дипломної роботи на тему: "Інноваційні напрями удосконалення документаційного забезпечення структурного підрозділу ВНЗ". Дуже дякую!
Бібліотека: Інформаційно-бібліографічний відділ Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації: зб. Матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 19-20 березня 2015 р. / під заг.ред.: В.Г. Спрінсяна. – Одеса : 2015. – 505 с. – Режим доступу: http://www.adverta.com.ua/publications/Aktualni-pytannya-dokumentoznavstva-ta-informatsiynoyi-diyalnosti-teoriyi-ta-innovatsiyi-Odesa-2015.pdf

Гагаріна І. Управлінське документування як організаційна складова діяльності сучасного керівника навчального закладу / І. Гагаріна. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Gvpkhdpi/2012_25/21_24.PDF

Добровольська, В. В. Формування інноваційної політики розвитку системи керування документацією в органах управління культурою [Текст] / В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 22─25.

Касаткін Д. Ю. Організація електронного документообігу шляхом вдосконалення інформаційного забезпечення у вищому навчальному закладі / Д. Ю. Касаткін, О. М. Касаткіна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2015. - Вип. 220. - С. 55-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2015_220_11

Корнеев, И. К. Документирование управленческой деятельности : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. К. Корнеев, А. В. Пшенко, В. А. Машурцев. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 384 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс. http://static.my-shop.ru/product/pdf/206/2057130.pdf

65фя431 С87
Колєчкіна, Л. М. Моделювання процесу документування в установах [Текст] / Л. М. Колєчкіна, Є. І. Саленко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Макарова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 268–270.

Коцюк Ю. А. Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження / Ю. А. Коцюк, Ю. О. Данилець // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1. - С. 71-75. - Режим доступу: http://ecj.oa.edu.ua/articles/2016/n29/16.pdf

Литвин С. Х. Документаційне забезпечення управління вищим навчальним закладом як чинник надання якісної освіти та доступності знань (історіографічний аналіз) / С. Х. Литвин // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2013. - № 1. - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2013_1_3

Литвинська С. В. Документаційне забезпечення системи менеджменту якості у структурному підрозділі вищого навчального закладу / С. В. Литвинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2015. - № 2. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2015_2_5

Муха, Л. Новітні технології збереження бібліотечних фондів [Текст] / Л. Муха, Є. Потшебніцка, Л. Затока // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – С. 67─69.

65фя431 С87
Науменко, І. О. Інноваційно-комунікаційні технології в інформаційному обслуговуванні віддалених користувачів [Текст] : на прикладі бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" / І. О. Науменко // Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом комунікацій та інформації [Текст] : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12-13 трав. 2016 р.) / за ред. М. В. Макарова. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 233–236.

Палеха Ю. Загальне діловодство: теорія та практика керування документацією із загальних питань: навчальний посібник - вид. 4-те (виправлене і доповнене) - К.: Видавництво Ліра-К - 2014.- 624 с. - (Серія посібників з культури діловодства). – Режим доступу:
http://pidruchniki.com/1584072060524/dokumentoznavstvo/zagalne_dilovodstvo_

Парафійник Н. І.,Навчальна документація в документаційному забезпеченні кафедри як структурного підрозділу ВНЗ / І. І. Парафійник, С. І. Динник // Інформаційна культура у просторі професійної комунікації : матеріали Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (14-15 квітня 2016, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. - С. 42–45. – Режим доступу: http://doc-edu.if.ua/conference2016/zbirka.pdf

Ткач Л. М. Проблеми документаційного забезпечення діяльності підприємств / Л. М. Ткач, Є. С. Акінцева // Молодий вчений. - 2016. - № 1(1). - С. 174-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_1(1)__42

Тютюнник А. Автоматизація роботи навчального відділу інституту засобами MICROSOFT OFFICE EXCEL / А. Тютюнник. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/3006/1/A_Tiutiunnyk_SP_1_NDLIO.pdf

60.844я73 У67
Управлінське документування [Текст] : підручник / за заг. ред. Ю. І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2015. – 368 с.

Шелестова А. М. Діяльність та документаційне забезпечення вищого навчального закладу в умовах інформаційного суспільства / А. М. Шелестова. – Режи доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/1816/1/058_Shelestova.pdf

Юстик І. В. Організаційні засади та сучасні тенденції автоматизації документообігу кафедри / І. В. Юстик. – Режим доступу: conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Yustik_34_1386071219_file.doc

Якимюк Ю. Інноваційні технології документаційного забезпечення якості управління ВНЗ // Social Sciences. – 2012. – № 4. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/932

Якимюк Ю. Модель системи документообігу корпоративного об’єднання ВНЗ / Ю. Якимюк. – Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/316

Якимюк Ю. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі — важлива складова системи електронного документообігу / Юлія. Якимюк // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 1. - С. 21-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_1_8

Якимюк Ю. П. Комунікаційна система документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом : монографія / Ю. П. Якимюк. – К. : Університет «Україна», 2011. – 191 с.

Якимюк Ю. П. Сучасні комунікаційні технології документаційного забезпечення управління вищим навчальним закладом / Ю. П. Якимюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2012. - № 3-4. - С. 69-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2012_3-4_11

Для прикладу:

Організація документаційного забезпечення установи. – Режим доступу:
http://www.bestreferat.ru/referat-144057.html

Удосконалення кадрового та документаційного забезпечення управління. – Режим доступу:
http://ukrbukva.net/110343-Sovershenstvovanie-kadrovogo-i-dokumentacionnogo-obespecheniya-upravleniya.html
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Микроменеджмент
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки