14 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для дипломної роботи

ID Замовлення: WATS-227
Читач: Марина
Читач Тема запиту
Читач: Марина Доброго дня, допоможіть підібрати літературу, тема "Професійна компетентність документознавців в забезпеченні функціонування біббліотеки ВНЗ". Дуже дякую
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми "Професійна компетентність документознавців в забезпеченні функціонування бібліотеки ВНЗ"
пропонуємо переглянути наступні джерела:

Добровольська, В. Теортетико-методологічні засади дослідження комунікативного середовища документознавства [Текст] / В. Добровольська // Бібліотечний вісник. – 2014. – № 1. – С. 26–31. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Дулатова А. Н. Подготовка документоведа высшей квалификации. Компетентностный подход. (Общие вопросы) [Электронный ресурс] / А.Н. Дулатова. – Режим доступу: http://www.top-personal.ru/officeworkissue.html?353

Зозуля С. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ: до проблеми визначення поняття / Термінологія документознавства та суміжних галузей знань: зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т культури і мистецтв ; ін-т державного управління і права. За заг. ред. В.В. Бездрабко. – К .: Четверта хвиля, 2014. – Вип. 8. – C. 218–230. – Режим доступу: http://eprints.rclis.org/24712/1/2014%20Проф.компетентність%20Терм.семінар.pdf

Кулешов, С. Г. Загальне документознавство [Текст] : навч. посібник / С. Г. Кулешов. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2012. – 123 с.
78.01я73 К90

Лебедюк О. О. Методична діяльність наукової бібліотеки вищого навчального закладу (з досвіду роботи науково-методичного відділу криворізького педагогічного інституту двнз «криворізький національний університет») / О. О. Лебедюк – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/bitstream/123456789/1782/1/025_Lebeduk.pdf

Малик Г. Д. Компетентнісний профіль документознавця / Г. Д. Малик // Вісник Харківської державної академії культури. - 2013. - Вип. 41. - С. 82-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2013_41_12

Малик, Г. Застосування методу моделювання у реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутнього документознавця [Текст] / Г. Малик // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 70─85. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Палеха, Ю. I. Загальне документознавство [Текст] : навч. посібник / Ю. I. Палеха, Н. О. Леміш. – Вид. 3-тє. – Київ : Ліра-К, 2015. – 432 с.
76.031я73 П14

Попчук О. В. Професійна культура документознавця: навч.-метод. посіб. / О. В. Попчук; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2013. – 80 с. – Режим доступу: http://library.dk.rv.ua/depository/methodics/PKD.pdf.

Сивак О. А. Формування професійних компетентностей майбутнього фахівця з документознавства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.sworld.com.ua/konfer31/274.pdf

Тур О. М. Професійно-комунікативна компетентність майбутнього документознавця: зміст і структура / О. М. Тур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. - 2014. - № 2. - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_11
(або http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/65061/60357)

Українське документознавство (1991–2011) : наук.-допом. бібліогр. по- кажч. / М-во культури України, Нац. парлам. б-ка України ; уклад.: М. С. Сло- бодяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник. – К., 2012. – 176 с. http://www.nplu.org/storage/files/d-91-11.pdf

Шевченко, О. В. Основні напрями удосконалення виробничих навичок документознавців в комерційному комунікаційному середовищі України [Текст] / О. В. Шевченко // Якість вищої освіти: вдосконалення змісту та організації практичної підготовки студентів[Текст] : матеріали XL Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 25–26 лютого 2015 року) / прогр. комітет О. О. Нестуля, І. Л. Гороховський. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 305–306.
74.48я431 Я45


Дякуємо що звернулися до нас!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА
Закупівельна логістика
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки