07 | 12 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для дипломної роботи

ID Замовлення: WATS-226
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу за темою "Інформаційна політика державних структур і органів самоврядування" для дипломної роботи. Дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

В мережі Інтернет:

Бабаєв В. М. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування денної форми навчання) [Електронний ресурс] / В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 127 с.- Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/35678/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%95%D0%A3%2011.pdf . – Назва з екрана.
Бем Н. Перспективні напрямки здійснення державної інформаційної політики України в питанні євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н. Бем // Безпека інформації. - 2012. - № 2. - С. 48-54. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2012_2_9. – Назва з екрана.
Розглянуто перспективні напрямки здійснення державної інформаційної політики України в питанні євроінтеграції, окреслено існуючі проблеми у цій сфері, необхідність суттєвих внутрішніх перетворень владних структур та українського суспільства на шляху до європеїзації.
Біляєва І. І. Державна та національна інформаційна політика: теоретико–концептуальний аспект [Електронний ресурс] / І. І. Біляєва // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 105. - С. 236-242. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_105_64. – Назва з екрана.
Більченко С. О. Нормативно-правові засади формування державної інформаційної політики України [Електронний ресурс] / С. О. Більченко // Держава та регіони. Серія : Державне управління. - 2014. - № 4. - С. 73-78. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2014_4_15. – Назва з екрана.
Вакулич В. М. Державна інформаційна політика як механізм реалізації інформаційної функції сучасної держави [Електронний ресурс] / В. М. Вакулич, О. Є. Бухтатий // Публічне управління: теорія та практика. - 2014. - Вип. 1. - С. 97-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_1_17 . – Назва з екрана.
Виговська О. С. Державна інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку [Електронний ресурс] / О. С. Виговська // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 82. - С. 371-374. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_82_95 . – Назва з екрана.

Гіда О. Ф. Щодо основних засад
формування державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / О. Ф. Гіда //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2013. - № 1. - С. 333-341. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2013_1_40 . – Назва з екрана.
Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://pidruchniki.com/14940511/politologiya/derzhavna_informatsiyna_politika_ukrayini_shlyahi_vdoskonalennya . – Назва з екрана.
Державна політика у сфері інформаційної діяльності. Основні засади розвитку інформаційного суспільства [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://jure.in.ua/tema-8-derzhavna-polityka-u-sferi-informatsijnoyi-diyalnosti-osnovni-zasady-rozvytku-informatsijnogo-suspilstva/ . – Назва з екрана.
Дрешпак В. М. Концептуальні основи періодизації державної інформаційної політики України [Електронний ресурс] / В. М. Дрешпак // Аспекти публічного управління. - 2013. - № 2. - С. 41-47. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2013_2_9 . – Назва з екрана.
Дрешпак В. Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі [Електронний ресурс] / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 1. - С. 3-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_1_3 . – Назва з екрана.
Дрешпак В. Розвиток електронного урядування як напрям державної інформаційної політики України: організаційний аспект [Електронний ресурс] / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2012. - Вип. 4. - С. 78-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2012_4_12 . – Назва з екрана.
Дрешпак В. Становлення державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі основних періодів[Електронний ресурс] / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 4. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_4_3 . – Назва з екрана.
Іжнін І. Проблема трактування національних інтересів та інформаційна політика держави на сучасному етапі[Електронний ресурс] / І. Іжнін // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 31. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_31_3 . – Назва з екрана.
Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Дні інформаційного суспільства- 2015», Київ, 19-20 травня 2015 р. / Упоряд.: М. Малюга; За заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В.Грицяк. – «Видавництво «Тезис», 2015 – 226 с: іл.http://www.academy.gov.ua/infpol/pages/dop/7/files/e3996411-35f8-4fd4-869b-b52c2fa606e1.pdf . – Назва з екрана.
Марченко О. В. Правові засади державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / О. В. Марченко // Юридична наука. - 2015. - № 5. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_5_9
Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. Негодченко //Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 77-81. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_4_15 . – Назва з екрана.
Нестеряк Ю. В. Доступ до публічної інформації як механізм відкритої інформаційної політики держави [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Аналітика і влада. - 2011. - № 4. - С. 90-97. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2011_4_16 . – Назва з екрана.
Нестеряк Ю. В. Нормативно-правові основи державної інформаційної політики України в умовах розвиткуінформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Теорія та практика державного управління. - 2012. - Вип. 4. - С. 111-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_4_18 . – Назва з екрана.
Нестеряк Ю. В. Теоретико-методологічні засади державної інформаційної політики: вітчизняні та зарубіжні напрацювання [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Економіка та держава. - 2013. - № 11. - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_11_34 . – Назва з екрана.
Нестеряк Ю. В. Технології та моделі державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Ефективністьдержавного управління. - 2012. - Вип. 30. - С. 227-233. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_30_29 . – Назва з екрана.
Пожуєв В. І. Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2010. - Вип. 43. - С. 4-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_43_3 . – Назва з екрана.
Семченко О. Р. Держава як суб'єкт інформаційного забезпечення політичної стабільності [Електронний ресурс] / О. Р. Семченко // Сучасне суспільство. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 123-132. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_1(1)__15 . – Назва з екрана.
Сопілко І. Щодо необхідності визначення поняття державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / І. Сопілко // Юридичний вісник. - 2014. - № 3. - С. 68-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_3_14 . – Назва з екрана.
Степанов В. Ю. Інформаційна політика як складова частина державного управління [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов //Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 2. - С. 73-79. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_2_12 . – Назва з екрана.
Степанов В. Ю. Концептуальні засади реалізації державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов //Теорія та практика державного управління. - 2011. - Вип. 1. - С. 91-97. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_16
Степанов В. Ю. Механізм інформаційно-аналітичнного забезпечення державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов // Теорія та практика державного управління. - 2012. - Вип. 3. - С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_3_20 . – Назва з екрана.
Твердохліб О. С. Концептуальні підходи до розроблення інформаційної політики держави у кризових умовах [Електронний ресурс] / О. С. Твердохліб. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2015. - № 2. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_2_19 . – Назва з екрана.
Токар. Олена. Державна інформаційна політика: проблеми визначення концептуhttp://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71089/14-Tokar.pdf?sequence=1 . – Назва з екрана.
Шотурма Н. В. Періодизація становлення державної інформаційної політики України: зміст та хронологія [Електронний ресурс] / Н. В. Шотурма // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2015. - № 3. - С. 54-62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2015_3_8 . – Назва з екрана.

У фонді бібліотеки ПУЕТ:

Андреєв, Д. В. Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів [Текст] / Д. В. Андреєв // Митна справа. – 2015. – № 5. – С. 8–15.
Боднар, І. Р. Пріоритетні напрями держави в сфері інформаційної безпеки [Текст] / І. Р. Боднар // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 27-29. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Бурлай, М. М. Напрями державної інформаційної політики та розвитку системи вищої освіти [Текст] / М. М. Бурлай // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2013. – № 5 (61). – С. 40─45.
Зозуля, О. С. Періодизація розбудови системи державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України [Текст] / О. С. Зозуля // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 106–114 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Малина, І. В. Кодифікація інформаційного законодавства [Текст] / І. В. Малина // Митна справа. – 2013. – № 5. – С. 141─147.
Мандзюк, О. Поняття та зміст аналітичної діяльності в контексті інформаційної політики [Текст] / О. Мандзюк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 4. – С. 60─63 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Мандзюк, О. Роль аналітичної діяльності й аналітичних центрів у формуванні та реалізації кібербезпекової політики [Текст] / О. Мандзюк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5. – С. 27–31. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Мосенко, Ю. Щодо питання основних засад державної інформаційної політики України [Текст] / Ю. Мосенко // Підприємництво, господарство і право : журнал. – 2009. – N10. – С.212-215.
Негодченко, В.Основні напрями державної інформаційної політики в Україні [Текст] / В. Негодченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 4. – С. 77–81 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Погорелов, Ю. С. Проблемно-орієнтований підхід до побудови інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень [Текст] / Ю. С. Погорелов, А. Ю. Білоусова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 3 (65). – С. 165–172.
Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика [Текст] : навч. посібник / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта XXІ століття) . ББК 66.4(0)я73 П65
Соколов, А. В. Основні етапи розробки державної інформаційної політики[Текст] + [Електронний ресурс] / А. В. Соколов // Економіка та держава. – 2010. – N4. – С.153-157. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Сопілко, I. Аксіологічний вимір державної інформаційної політики: досвід України і країн Європейського Союзу [Текст] / I. Сопілко // Право України. – 2016. – № 2. – С. 89–96 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Сопілко, I. Передумови формування інформаційно-правової концепції мережевого суспільства [Текст] / I. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 140─142 . – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Сопілко, I. Правова природа інформаційно-аналітичної дільності [Текст] / I. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 12. – С. 88─92.
Степанов, В. Ю. Вплив сучасного суспільства на інформаційну політику держави [Текст] / В. Ю. Степанов // Економіка та держава. – 2012. – № 12. – С. 95-97.
Степанов, В. Ю. Інформаційна політика: маніпулятивні технології у суспільстві [Текст] / В. Ю. Степанов // Економіка та держава. – 2010. – N4. – С.129-132.
Твердохліб, О. С. Європейський підхід до розроблення інформаційної політики держави [Текст] / О. С. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 429–435.
Твердохліб, О. С. Теоретико-прикладні засади дослідження державної інформаційної політики у вітчизняному науковому дискурсі [Текст] / О. С. Твердохліб // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 26–30.
Бажаємо успіхів! Дякуємо, що звернулися до нас!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно
Малый отель: с чего начать, как преуспеть. Советы владельцам и управляющим
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки