14 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Література для дипломної роботи

ID Замовлення: WATS-226
Читач: Karina
Читач Тема запиту
Читач: Karina Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу за темою "Інформаційна політика державних структур і органів самоврядування" для дипломної роботи. Дякую!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

В мережі Інтернет:

Бабаєв В. М. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування денної форми навчання) [Електронний ресурс] / В. М. Бабаєв, М. М. Новікова, С. О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2014. – 127 с.- Режим доступу:
http://eprints.kname.edu.ua/35678/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%20%D0%95%D0%A3%2011.pdf . – Назва з екрана.
Бем Н. Перспективні напрямки здійснення державної інформаційної політики України в питанні євроінтеграції [Електронний ресурс] / Н. Бем // Безпека інформації. - 2012. - № 2. - С. 48-54. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2012_2_9. – Назва з екрана.
Розглянуто перспективні напрямки здійснення державної інформаційної політики України в питанні євроінтеграції, окреслено існуючі проблеми у цій сфері, необхідність суттєвих внутрішніх перетворень владних структур та українського суспільства на шляху до європеїзації.
Біляєва І. І. Державна та національна інформаційна політика: теоретико–концептуальний аспект [Електронний ресурс] / І. І. Біляєва // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 105. - С. 236-242. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_105_64. – Назва з екрана.
Більченко С. О. Нормативно-правові засади формування державної інформаційної політики України [Електронний ресурс] / С. О. Більченко // Держава та регіони. Серія : Державне управління. - 2014. - № 4. - С. 73-78. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2014_4_15. – Назва з екрана.
Вакулич В. М. Державна інформаційна політика як механізм реалізації інформаційної функції сучасної держави [Електронний ресурс] / В. М. Вакулич, О. Є. Бухтатий // Публічне управління: теорія та практика. - 2014. - Вип. 1. - С. 97-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_1_17 . – Назва з екрана.
Виговська О. С. Державна інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку [Електронний ресурс] / О. С. Виговська // Гілея: науковий вісник. - 2014. - Вип. 82. - С. 371-374. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_82_95 . – Назва з екрана.

Гіда О. Ф. Щодо основних засад
формування державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / О. Ф. Гіда //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2013. - № 1. - С. 333-341. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2013_1_40 . – Назва з екрана.
Державна інформаційна політика України та шляхи її вдосконалення [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://pidruchniki.com/14940511/politologiya/derzhavna_informatsiyna_politika_ukrayini_shlyahi_vdoskonalennya . – Назва з екрана.
Державна політика у сфері інформаційної діяльності. Основні засади розвитку інформаційного суспільства [Електронний ресурс].– Режим доступу:
http://jure.in.ua/tema-8-derzhavna-polityka-u-sferi-informatsijnoyi-diyalnosti-osnovni-zasady-rozvytku-informatsijnogo-suspilstva/ . – Назва з екрана.
Дрешпак В. М. Концептуальні основи періодизації державної інформаційної політики України [Електронний ресурс] / В. М. Дрешпак // Аспекти публічного управління. - 2013. - № 2. - С. 41-47. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2013_2_9 . – Назва з екрана.
Дрешпак В. Періоди розвитку державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі [Електронний ресурс] / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 1. - С. 3-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2014_1_3 . – Назва з екрана.
Дрешпак В. Розвиток електронного урядування як напрям державної інформаційної політики України: організаційний аспект [Електронний ресурс] / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2012. - Вип. 4. - С. 78-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2012_4_12 . – Назва з екрана.
Дрешпак В. Становлення державної інформаційної політики України: зміст і хронологічні межі основних періодів[Електронний ресурс] / В. Дрешпак // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2013. - Вип. 4. - С. 3-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2013_4_3 . – Назва з екрана.
Іжнін І. Проблема трактування національних інтересів та інформаційна політика держави на сучасному етапі[Електронний ресурс] / І. Іжнін // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. - 2012. - Вип. 31. - С. 3-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_31_3 . – Назва з екрана.
Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи : Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю «Дні інформаційного суспільства- 2015», Київ, 19-20 травня 2015 р. / Упоряд.: М. Малюга; За заг. ред. д.держ.упр., проф. Н.В.Грицяк. – «Видавництво «Тезис», 2015 – 226 с: іл.http://www.academy.gov.ua/infpol/pages/dop/7/files/e3996411-35f8-4fd4-869b-b52c2fa606e1.pdf . – Назва з екрана.
Марченко О. В. Правові засади державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / О. В. Марченко // Юридична наука. - 2015. - № 5. - С. 59-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2015_5_9
Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. Негодченко //Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 4. - С. 77-81. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_4_15 . – Назва з екрана.
Нестеряк Ю. В. Доступ до публічної інформації як механізм відкритої інформаційної політики держави [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Аналітика і влада. - 2011. - № 4. - С. 90-97. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/avlad_2011_4_16 . – Назва з екрана.
Нестеряк Ю. В. Нормативно-правові основи державної інформаційної політики України в умовах розвиткуінформаційного суспільства [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Теорія та практика державного управління. - 2012. - Вип. 4. - С. 111-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_4_18 . – Назва з екрана.
Нестеряк Ю. В. Теоретико-методологічні засади державної інформаційної політики: вітчизняні та зарубіжні напрацювання [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Економіка та держава. - 2013. - № 11. - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_11_34 . – Назва з екрана.
Нестеряк Ю. В. Технології та моделі державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / Ю. В. Нестеряк // Ефективністьдержавного управління. - 2012. - Вип. 30. - С. 227-233. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_30_29 . – Назва з екрана.
Пожуєв В. І. Формування концепції державної інформаційної політики в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / В. І. Пожуєв // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2010. - Вип. 43. - С. 4-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2010_43_3 . – Назва з екрана.
Семченко О. Р. Держава як суб'єкт інформаційного забезпечення політичної стабільності [Електронний ресурс] / О. Р. Семченко // Сучасне суспільство. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 123-132. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2015_1(1)__15 . – Назва з екрана.
Сопілко І. Щодо необхідності визначення поняття державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / І. Сопілко // Юридичний вісник. - 2014. - № 3. - С. 68-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_3_14 . – Назва з екрана.
Степанов В. Ю. Інформаційна політика як складова частина державного управління [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов //Актуальні проблеми державного управління. - 2012. - № 2. - С. 73-79. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2012_2_12 . – Назва з екрана.
Степанов В. Ю. Концептуальні засади реалізації державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов //Теорія та практика державного управління. - 2011. - Вип. 1. - С. 91-97. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2011_1_16
Степанов В. Ю. Механізм інформаційно-аналітичнного забезпечення державної інформаційної політики [Електронний ресурс] / В. Ю. Степанов // Теорія та практика державного управління. - 2012. - Вип. 3. - С. 139-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2012_3_20 . – Назва з екрана.
Твердохліб О. С. Концептуальні підходи до розроблення інформаційної політики держави у кризових умовах [Електронний ресурс] / О. С. Твердохліб. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2015. - № 2. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_2_19 . – Назва з екрана.
Токар. Олена. Державна інформаційна політика: проблеми визначення концептуhttp://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/71089/14-Tokar.pdf?sequence=1 . – Назва з екрана.
Шотурма Н. В. Періодизація становлення державної інформаційної політики України: зміст та хронологія [Електронний ресурс] / Н. В. Шотурма // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2015. - № 3. - С. 54-62. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2015_3_8 . – Назва з екрана.

У фонді бібліотеки ПУЕТ:

Андреєв, Д. В. Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів [Текст] / Д. В. Андреєв // Митна справа. – 2015. – № 5. – С. 8–15.
Боднар, І. Р. Пріоритетні напрями держави в сфері інформаційної безпеки [Текст] / І. Р. Боднар // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 27-29. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Бурлай, М. М. Напрями державної інформаційної політики та розвитку системи вищої освіти [Текст] / М. М. Бурлай // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2013. – № 5 (61). – С. 40─45.
Зозуля, О. С. Періодизація розбудови системи державного управління забезпеченням інформаційної безпеки України [Текст] / О. С. Зозуля // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 106–114 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Малина, І. В. Кодифікація інформаційного законодавства [Текст] / І. В. Малина // Митна справа. – 2013. – № 5. – С. 141─147.
Мандзюк, О. Поняття та зміст аналітичної діяльності в контексті інформаційної політики [Текст] / О. Мандзюк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 4. – С. 60─63 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Мандзюк, О. Роль аналітичної діяльності й аналітичних центрів у формуванні та реалізації кібербезпекової політики [Текст] / О. Мандзюк // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 5. – С. 27–31. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Мосенко, Ю. Щодо питання основних засад державної інформаційної політики України [Текст] / Ю. Мосенко // Підприємництво, господарство і право : журнал. – 2009. – N10. – С.212-215.
Негодченко, В.Основні напрями державної інформаційної політики в Україні [Текст] / В. Негодченко // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 4. – С. 77–81 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Погорелов, Ю. С. Проблемно-орієнтований підхід до побудови інформаційної підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень [Текст] / Ю. С. Погорелов, А. Ю. Білоусова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 3 (65). – С. 165–172.
Почепцов, Г. Г. Інформаційна політика [Текст] : навч. посібник / Г. Г. Почепцов, С. А. Чукут. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта XXІ століття) . ББК 66.4(0)я73 П65
Соколов, А. В. Основні етапи розробки державної інформаційної політики[Текст] + [Електронний ресурс] / А. В. Соколов // Економіка та держава. – 2010. – N4. – С.153-157. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Сопілко, I. Аксіологічний вимір державної інформаційної політики: досвід України і країн Європейського Союзу [Текст] / I. Сопілко // Право України. – 2016. – № 2. – С. 89–96 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Сопілко, I. Передумови формування інформаційно-правової концепції мережевого суспільства [Текст] / I. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 140─142 . – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Сопілко, I. Правова природа інформаційно-аналітичної дільності [Текст] / I. Сопілко // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 12. – С. 88─92.
Степанов, В. Ю. Вплив сучасного суспільства на інформаційну політику держави [Текст] / В. Ю. Степанов // Економіка та держава. – 2012. – № 12. – С. 95-97.
Степанов, В. Ю. Інформаційна політика: маніпулятивні технології у суспільстві [Текст] / В. Ю. Степанов // Економіка та держава. – 2010. – N4. – С.129-132.
Твердохліб, О. С. Європейський підхід до розроблення інформаційної політики держави [Текст] / О. С. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 3. – С. 429–435.
Твердохліб, О. С. Теоретико-прикладні засади дослідження державної інформаційної політики у вітчизняному науковому дискурсі [Текст] / О. С. Твердохліб // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2016. – № 1. – С. 26–30.
Бажаємо успіхів! Дякуємо, що звернулися до нас!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Сага об ИКЕА
Социологическое обеспечение рекламы и маркетинга
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки