05 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

терміново

ID Замовлення: WATS-223
Читач: Алина
Читач Тема запиту
Читач: Алина Доброго дня

Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу для написання магістерської роботи на тему "Управління економічною стійкістю підприємства на зовнішньому ринку"

дякую задопомогу
Бібліотека: Інформаційно-бібліографічний відділ Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами інформації:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Васильчак, С. В. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: стратегічний менеджмент [Текст] / С. В. Васильчак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 6. – С. 67–70 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

65.291.218 В20
Васюткіна, Н. В.
Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / Н. В. Васюткіна. – Київ : Ліра-К, 2014. – 334 с. – На укр. яз. – ISBN 978-966-2609-73-8.

65.298.2я73 З-78
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : підручник / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, М. Г. Луцький, [та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – 495 с. – На укр. яз. – ISBN 978-966-2781-55-7.

65.298.2я73 З-78
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посібник / В. В. Гончаренко, І. А. Артеменко, А. А. Пожар, І. О. Пінчук, Ю. Ф. Строчихін ; за ред. О. В. Шкурупій. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 248 с. – На укр. яз. – ISBN 978-611-01-0284-1 : 63.00 грн.

Іванчук, К. О. Динамічна діагностика потенційних можливостей стійкого економічного розвитку торговельного підприємства [Текст] / К. О. Іванчук // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 1. – С. 47–54 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

65.290-21 К17
Каляка, С.В. Управління стійким функціонуванням підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. : 08.00.04 / С.В. Каляка. – Х. : Харк. нац. екон. ун-т, 2009. – 20 с. – На укр. яз. : 2.00.

Лапшин, В. І. Стійкість розвитку підприємств у період трансформації економіки [Текст] / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 181─186. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Наконечна, О. С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства [Текст] / О. С. Наконечна // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 48–51. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

65.291.218 Р59
Рогоза, М. Є.
Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів [Текст] : монографія / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 99 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. – На укр. яз. – ISBN 978-966-184-208-2.

Тараненко, О. О. Теоретичні основи забезпечення економічної стійкості підприємства [Текст] / О. О. Тараненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 3 (65). – С. 98–103. – На укр. яз.

65.298.2я73 Т98
Тюріна, Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 408 с. – На укр. яз. – ISBN 978-617-673-128-3.

Циганюк, А. В. Основні напрями реалізації пріоритетів сталого розвитку задля забезпечення стійкості сільськогосподарських підприємств [Текст] / А. В. Циганюк, Ю. В. Ткаченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 179–183 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Яценко, Б. І. Управління конкурентною стійкістю промислових підприємств: теоретичний аспект [Текст] / Б. І. Яценко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 5 (67). – С. 100–106. – На укр. яз.

З мережі Інтернет:

Алексєєва Т. І. Розробка організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Алексєєва // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 2(5). - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_2(5)__5

Васильєва С. І. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки [Електронний ресурс] / С. І. Васильєва, І. С. Кочевих // Молодий вчений. - 2014. - № 5(1). - С. 73-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_5(1)__20

Васюк Т. В. Сучасні стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Васюк // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 41. - С. 324-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_41_40

Глушко, О. В. Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності [Електронний ресурс] / О. В. Глушко, І. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата // Економічний часопис─XXI. – 2015. – № 11/12. – С. 82–86 . – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/S155-0017(17)078.pdf

Гриліцька А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / А. Гриліцька, І. Синиця // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(3). - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_36(3)__13

Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 49. - С. 11-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_49_3

Заровна К. М. Принципи управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / К. М. Заровна // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(1). - С. 68-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(1)__18

Іванчук К. О. Система управління стійким економічним розвитком підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Іванчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 89-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_15

Кобець С. П. Стратегічне управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств на засадах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / С. П. Кобець // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 460-464. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_80

Малярець, Л. М. Визначення внутрішніх взаємозв’язків як умови економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, О. М. Смолякова // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 455–465 . – Режми доступу: http://www.problecon.com/_inc/kachka_pdf.php?year=2014&volume=4_0&pages=455_465&abstract=2014_04_0'))%20{return%20false}

Пітель Н. Я. Особливості стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Пітель // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2015. - Вип. 87(2). - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2015_87(2)__17

Скриль О. К. Аналіз підходів до управління економічною стійкістю промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. К. Скриль // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 3. - С. 119-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2013_3_21

Хорольський В. П. Стратегічне управління економічним розвитком підприємства, орієнтованого на зовнішні ринки збуту [Електронний ресурс] / В. П. Хорольський, Д. ХорольськийК., В. ХорольськаО., М. І. Шпанько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 5(1). - С. 71-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_5(1)__16

Чернега, О. Б. Стратегічна поведінка підприємства в системі забезпечення стійкого економічного розвитку [Електронний ресурс] / О. Б. Чернега, К. О. Іванчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 1 . – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3941.

Чобіток В. І. Концепція управління економічною стійкістю підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Чобіток // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2014. - № 5. - С. 58–65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2014_5_8

Чумак Л. Ф. Економічна стійкість підприємства: фактори та механізм управління [Електронний ресурс] / Л. Ф. Чумак, О. Є. Богданова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 49. - С. 165-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_49_33
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебник «Бакалавр: Микроэкономика»
Основи екології
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки