09 | 12 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

терміново

ID Замовлення: WATS-223
Читач: Алина
Читач Тема запиту
Читач: Алина Доброго дня

Допоможіть будь ласка знайти необхідну літературу для написання магістерської роботи на тему "Управління економічною стійкістю підприємства на зовнішньому ринку"

дякую задопомогу
Бібліотека: Інформаційно-бібліографічний відділ Доброго дня! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами інформації:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Васильчак, С. В. Економічна стійкість сільськогосподарських підприємств: стратегічний менеджмент [Текст] / С. В. Васильчак // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 6. – С. 67–70 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

65.291.218 В20
Васюткіна, Н. В.
Управління сталим розвитком підприємств: теоретико-методологічний аспект [Текст] : монографія / Н. В. Васюткіна. – Київ : Ліра-К, 2014. – 334 с. – На укр. яз. – ISBN 978-966-2609-73-8.

65.298.2я73 З-78
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : підручник / В. О. Новак, Т. Л. Мостенська, М. Г. Луцький, [та ін.]. – Київ : Кондор, 2013. – 495 с. – На укр. яз. – ISBN 978-966-2781-55-7.

65.298.2я73 З-78
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посібник / В. В. Гончаренко, І. А. Артеменко, А. А. Пожар, І. О. Пінчук, Ю. Ф. Строчихін ; за ред. О. В. Шкурупій. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 248 с. – На укр. яз. – ISBN 978-611-01-0284-1 : 63.00 грн.

Іванчук, К. О. Динамічна діагностика потенційних можливостей стійкого економічного розвитку торговельного підприємства [Текст] / К. О. Іванчук // Механізм регулювання економіки. – 2015. – № 1. – С. 47–54 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

65.290-21 К17
Каляка, С.В. Управління стійким функціонуванням підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : автореф. дис. : 08.00.04 / С.В. Каляка. – Х. : Харк. нац. екон. ун-т, 2009. – 20 с. – На укр. яз. : 2.00.

Лапшин, В. І. Стійкість розвитку підприємств у період трансформації економіки [Текст] / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2014. – № 2. – С. 181─186. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Наконечна, О. С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства [Текст] / О. С. Наконечна // Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 48–51. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

65.291.218 Р59
Рогоза, М. Є.
Управління соціально-економічним розвитком підприємств: механізми, моделі формування та організація процесів [Текст] : монографія / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 99 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. – На укр. яз. – ISBN 978-966-184-208-2.

Тараненко, О. О. Теоретичні основи забезпечення економічної стійкості підприємства [Текст] / О. О. Тараненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 3 (65). – С. 98–103. – На укр. яз.

65.298.2я73 Т98
Тюріна, Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2013. – 408 с. – На укр. яз. – ISBN 978-617-673-128-3.

Циганюк, А. В. Основні напрями реалізації пріоритетів сталого розвитку задля забезпечення стійкості сільськогосподарських підприємств [Текст] / А. В. Циганюк, Ю. В. Ткаченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 5. – С. 179–183 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На укр. яз.

Яценко, Б. І. Управління конкурентною стійкістю промислових підприємств: теоретичний аспект [Текст] / Б. І. Яценко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 5 (67). – С. 100–106. – На укр. яз.

З мережі Інтернет:

Алексєєва Т. І. Розробка організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Алексєєва // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 2(5). - С. 20-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2016_2(5)__5

Васильєва С. І. Стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки [Електронний ресурс] / С. І. Васильєва, І. С. Кочевих // Молодий вчений. - 2014. - № 5(1). - С. 73-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_5(1)__20

Васюк Т. В. Сучасні стратегії управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Васюк // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 41. - С. 324-330. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_41_40

Глушко, О. В. Визначення рівня економічної стійкості підприємств на основі показників ефективності [Електронний ресурс] / О. В. Глушко, І. Ю. Гришова, М. Ю. Щербата // Економічний часопис─XXI. – 2015. – № 11/12. – С. 82–86 . – Режим доступу: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/S155-0017(17)078.pdf

Гриліцька А. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / А. Гриліцька, І. Синиця // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(3). - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_36(3)__13

Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування [Електронний ресурс] / В. Л. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 49. - С. 11-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_49_3

Заровна К. М. Принципи управління економічною стійкістю підприємства [Електронний ресурс] / К. М. Заровна // Молодий вчений. - 2014. - № 10(13)(1). - С. 68-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_10(13)(1)__18

Іванчук К. О. Система управління стійким економічним розвитком підприємства [Електронний ресурс] / К. О. Іванчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - № 1. - С. 89-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_15

Кобець С. П. Стратегічне управління конкурентною стійкістю машинобудівних підприємств на засадах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / С. П. Кобець // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 460-464. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_4_80

Малярець, Л. М. Визначення внутрішніх взаємозв’язків як умови економічної стійкості підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, О. М. Смолякова // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 455–465 . – Режми доступу: http://www.problecon.com/_inc/kachka_pdf.php?year=2014&volume=4_0&pages=455_465&abstract=2014_04_0'))%20{return%20false}

Пітель Н. Я. Особливості стратегічного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Пітель // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2015. - Вип. 87(2). - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2015_87(2)__17

Скриль О. К. Аналіз підходів до управління економічною стійкістю промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. К. Скриль // Економіка: реалії часу. - 2013. - № 3. - С. 119-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2013_3_21

Хорольський В. П. Стратегічне управління економічним розвитком підприємства, орієнтованого на зовнішні ринки збуту [Електронний ресурс] / В. П. Хорольський, Д. ХорольськийК., В. ХорольськаО., М. І. Шпанько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2015. - № 5(1). - С. 71-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2015_5(1)__16

Чернега, О. Б. Стратегічна поведінка підприємства в системі забезпечення стійкого економічного розвитку [Електронний ресурс] / О. Б. Чернега, К. О. Іванчук // Ефективна економіка. – 2015. – № 1 . – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3941.

Чобіток В. І. Концепція управління економічною стійкістю підприємств [Електронний ресурс] / В. І. Чобіток // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2014. - № 5. - С. 58–65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eupmg_2014_5_8

Чумак Л. Ф. Економічна стійкість підприємства: фактори та механізм управління [Електронний ресурс] / Л. Ф. Чумак, О. Є. Богданова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 49. - С. 165-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2015_49_33
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторанный практикум ГОСТИ НАВСЕГДА. Ч1
Міжнародна економічна діяльність України
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки