11 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Проблеми та песпективи розвитку ринку послуг зі споживчого кредитування в Україні

ID Замовлення: WATS-198
Читач: Артем
Читач Тема запиту
Читач: Артем Спасибі
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго ранку! До Вашої курсової пропонуємо переглянути наступні джерела - документи з фонду бібліотеки ПУЕТ (наприкінці опису книг вказано шифр ББК) та документи з мережі Інтернет. Список підібраний до всіх трьох питань курсової роботи.

Аврамчук Л. А. Особливості споживчого кредитування в Україні. [Електронний ресурс] / Л. А. Аврамчук, І. В. Кожухар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(6). - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_econ_2013_181(6)__9.pdf

Адамик, Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б.П. Адамик. – Київ : Кондор, 2011. – 416 с. ББК 65.9(4Укр)262.10я73 А28

Алексеєнко М. Д. Проблеми споживчого кредитування населення банками [Електронний ресурс] / М. Д. Алексеєнко // Економіка: теорія та практика. - 2013. - № 1. - С. 4-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econom_2013_1_3.pdf

Багута Я. А. Розвиток механізму споживчого кредитування на основі впровадження нових банківських продуктів [Електронний ресурс] / Я. А. Багута, наук. керівник: Сисоєва Л. Ю. – Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/2013/2fe98200e53fac4d34076f00882d301a.pdf

Банківська система [Текст] : навч. система / за ред. М. I. Крупка. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2012. – 510 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.262.10я73 Б23

Банківські операції [Текст] : підручник / М.I. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, [та ін.] ; за ред. А. М. Мороз. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2008. – 608 с. ББК 65.9(4Укр)262.10я73 Б23

Білоусова С. Ю. Споживче кредитування в Україні: аналіз та перспективи розвитку в умовах кризи [Електронний ресурс] / С. Ю. Білоусова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2009. - № 4. - С. 97–104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2009_4_12.pdf

Білошапка, В. Надання споживчих кредитів в умовах глобалізації: іноземний досвід та практика в Україні [Текст] / В. Білошапка, І. Охрименко // Банківська справа. — 2014. — № 7-8. — С. 97-113.

Біляєва В. Ю. Проблеми споживчого кредитування в Україні та напрями їх вирішення [Електронний ресурс] / В. Ю. Біляєва. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1577/1/Біляєва%20В.Ю.%20ПРОБЛЕМИ%20СПОЖИВЧОГО%20КРЕДИТУВАННЯ%20В%20УКРАЇНІ%20ТА%20НАПРЯМИ%20ЇХ%20ВИРІШЕННЯ.pdf

Вітка Ю. В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. В. Вітка // Фінанси України. - 2013. - № 10. - С. 75-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2013_10_8.pdf

Вітка, Ю. В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи [Текст] / Ю. В. Вітка // Фінанси України. – 2013. – № 10. – С. 75-86.

Владичин, У. В. Банківське кредитування [Текст] : навч. посібник / У. В. Владичин. – Київ : Атіка, 2008. – 648 с. ББК 65.262.222я73 В57

Вовк В. Я. Ринок споживчого кредитування:проблеми та перспективи розвитку у посткризовий період [Електронний ресурс] / В. Я. Вовк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 1. - С. 45-53.
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_1_9.pdf

Волосович, С. Економічна природа кредитних послуг [Текст] / С. Волосович, В. Кривошеєва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 2. – С. 74─84. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Глущенко, С. В. Кредитний ринок: інститути та інструменти [Текст] : навч. посібник / С. В. Глущенко. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 153 с. ББК 65.262.2я73 Г55

Горбач, Л. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – Київ : Кондор, 2009. – 436 с. ББК 65.9(4Укр)262.2я73 Г67

Горячко, В. Кредитний скоринг як метод оцінки ризиків банківського споживчого кредитування [Текст] / В. Горячко, О. Копилюк // ВІСТІ. Діловий випуск. – 30/10/2009. – С.3-4.Вкл.

Дадашев, Б. А. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок [Текст] / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – N3(42). – С.78-83.

Дзюбановська, H. Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стретегії банку [Текст] / H. Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – N4. – С.20-25.

Добрик Л. О. Актуальні аспекти споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Добрик, А. В. Кононов, Є. В. Гагіна // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1796

Еш, С. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : підручник / С. М. Еш. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 400 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.262.1я73 Е96

Зеленова М. О. Окремі аспекти захисту прав споживачів у сфері споживчого кредитування [Електронний ресурс] / М. О. Зеленова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 2. - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2015_2_17.pdf

Іваненко Л. Правові засади споживчого кредитування [Електронний ресурс] / Л. Іваненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2011. - № 1. - С. 103-110. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknteu_2011_1_11.pdf

Іваненко, Л. Правові засади споживчого кредитування [Текст] / Л. Іваненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – N1. – С.103-110.

Камінський А. Б. Бюро кредитних історій у системі ризик-менеджменту споживчого кредитування [Електронний ресурс] / А. Б. Камінський // Бізнес Інформ. - 2013. - № 4. - С. 372-376. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2013_4_71.pdf

Камінський А. Б. Концептуальні підходи до організації систем ризик-менеджменту споживчого кредитування [Електронний ресурс] / А. Б. Камінський //Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2013. - Т. 146. - С. 45-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAe_2013_146_11.pdf

Карлова, І. О. Розвиток споживчого кредитування в сучасних умовах функціонування кредитно-банківської системи України [Текст] / І. О. Карлова, В.А. Стефанова // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. – 2009. – N5. – С.198-207.

Кириченко, О. А. Банківське кредитування споживчого ринку : проблеми розвитку [Текст] / О. А. Кириченко, Л.В. Патєрікіна // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. – 2008. – N7. – С.182-197.

Кириченко, О. Управління ризиками у сфері банківського споживчого кредитування [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Кириченко // Банківська справа. – 2008. – N6. – С.15-27. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Коваленко, Д. I. Гроші та кредит [Текст] : теорія і практика : навч. посібник / Д. I. Коваленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 344 с. ББК 65.262я73 К56

Кондратюк, А.П. Аналіз впливу споживчого кредитування на економіку [Текст] + [Електронний ресурс] / А.П. Кондратюк // Інвестиції: практика та досвід : журнал. – 2009. – N16. – С.56-60. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Косова, Т. Д. Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – 372с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Крамченко Р. А. Споживчі кредити як джерело формування фінансових ресурсів домогосподарств [Електронний ресурс] / Р. А. Крамченко, Г. В. Миськів //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 4(1). - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2014_4(1)__22.pdf

Кредитування та ризики [Текст] : навч. посібник / М. П. Денисенко, В. М. Домрачев, В. М. Кабанов, [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2008. – 480 с. ББК 65.262.2я73 К79

Кудряшов С. В. Показники дохідності споживчого кредитування [Електронний ресурс] / С. В. Кудряшов // Наукові праці НДФІ. - 2005. - Вип. 2. - С. 119-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npndfi_2005_2_14.pdf

Куценко О. Споживче кредитування в Україні: огляд ринку та практики [Електронний ресурс] / О. Куценко. – Режим доступу: http://www.finrep.kiev.ua/download/consumer_lending_sep2011_ua.pdf

Лепех, С. Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні [Текст] / С. Лепех // Підприємництво, господарство і право : журнал. – 2009. – N3. – С.172-175.

Лєонов, С. В. Оцінювання конкурентоспроможності кредитних послуг банків для юридичних осіб [Текст] / С. В. Лєонов, М. Г. Олещук // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 81─87. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Луцишин, О. О. Теорія та практика формування капіталу кредитними спілками у контексті надання фінансових послуг [Текст] / О. О. Луцишин // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – N4(43) Ч. 2. – С.102-110.

Мещеряков, А. А. Новий підхід до визначення економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки [Текст] / А. А. Мещеряков, Л. Ф. Новікова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – N11. – С.214-220.

Міщенко В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 11. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2013_11_3.pdf

Міщенко, В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні [Текст] / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 3─9.

Москвічова, О. С. Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в умовах банківської кризи [Текст] / О. С. Москвічова // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 75─78 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Мостовенко Н. А. Ринок споживчого кредитування та його інфраструктура [Електронний ресурс] / Н. А. Мостовенко // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(5). - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(5)__18.pdf

Обуховська О. В. Розвиток скорингової системи при споживчому кредитуванні [Електронний ресурс] / О. В. Обуховська // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 151-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_14_63.pdf

Осадчий Є. Сучасний стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Є. Осадчий // Ринок цінних паперів України. - 2013. - № 11-12. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2013_11-12_13.pdf

Паливода, О. М. Стратегічна кооперація банків на ринку споживчого кредитування [Текст] / О. М. Паливода, К. Д. Лапшина // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 74–77.
Пам'ятка позичальника банку за споживчим кредитом [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2010. – N8. – С.40-41.

Партин Г. О. Стан споживчого кредитування в україні та перспективи його розвитку з врахуванням умов сучасної фінансово-економічної та політичної ситуації [Електронний ресурс] / Г. О. Партин, Я. Р. Грудка //Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.6. - С. 257-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.6_42.pdf

Пернарівсьий, О. Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування [Текст] / О. Пернарівсьий, Н. Венерова // Вісник Національного банку України. – 2008. – N5. – С.40-43.

Петриківа О. С. Особливості організації споживчого кредитування: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. С. Петриківа, М. В. Цеберман //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2011. - № 2. - С. 38–48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2011_2_6.pdf

Пономаренко О. О. Правова природа та зміст споживчого кредиту [Електронний ресурс] / О. О. Пономаренко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 5. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2014_5_14.pdf

Прохорова Ю. В. Сучасні тенденції та механізм здійснення споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Прохорова, М. Д. Самойлова // Бізнес Інформ. - 2012. - № 7. - С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_7_36.pdf

Радченко Н. Г. Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Н. Г. Радченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 2. - С. 182-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2014_2_40.pdf

Рудакова, О. С. Банковские электронные услуги [Текст] : учеб. пособие / О. С. Рудакова. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 400 с. ББК 65.262.3с51я73 Р83

Сало, І. В. Формування та реалізація кредитної політики банку [Текст] : монографія / І. В. Сало, І. В. Карбівничий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 176с. ББК 65.9(4Укр)262.22 С16

Світалка, В.П. Сучасні тенденції становлення споживчого кредитування та перспективи його подальшого розвитку в Україні [Текст] / В.П. Світалка, О. І. Лєскова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – N5(44) Ч.1. – С.49-54.

Сидорова А. В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України [Електронний ресурс] / А. В. Сидорова, М. А. Кухенна // Статистика України. - 2013. - № 3. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/su_2013_3_7.pdf

Сидорова А. В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. - 2012. - № 2. - С. 80-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2012_2_9.pdf

Сидорова, А. В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України [Текст] / А. В. Сидорова, М. А. Кухенна // Статистика України. – 2013. – № 3. – С. 32─36.
Сидорова, А. В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні [Текст] / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 80─92.

Сич, Є. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посібник / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 428 с. ББК 65.262.1я73 С41

Страхарчук В. Шляхи удосконалення процесу банківського споживчого кредитування [Електронний ресурс] / В. Страхарчук, А. Страхарчук // Молодь і ринок. - 2014. - № 2. - С. 67-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2014_2_14.pdf

Тарануха І. Ю. Захист прав споживачів на ринку споживчого кредитування [Електронний ресурс] / І. Ю. Тарануха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_4_35.pdf

Теплова, Л.Е. Особенности и механизм функционирования отечественных кредитных потребительских кооперативов граждан [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.Е. Теплова, В. В. Иголкина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки : журнал. – 2008. – N4. – С.24-31. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ.

Труш І. Є. Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів [Електронний ресурс] / І. Є. Труш // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.13. - С. 327-333. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.13_52.pdf

Труш І. Є. Сучасні методи управління ризиками банківського споживчого кредитування та їх мінімізація [Електронний ресурс] / І. Є. Труш //Економічний форум. - 2014. - № 1. - С. 229-235. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_1_42.pdf

Унинець-Ходаківська, В.П. Ринок фінансових послуг [Текст] + [Електронний ресурс] : теорія і практика : навч. посібник / В.П. Унинець-Ходаківська, О.А. Лятамбор, О. I. Костюкевич. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Центр навч. л-ри, 2009. – 392 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. ББК 65.9(4Укр)262.2я73 У59

Фесенко І. А. Особливі форми забезпечення споживчого кредиту [Електронний ресурс] / І. А. Фесенко // Фінансовий простір. - 2014. - № 2. - С. 151-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2014_2_21.pdf

Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / І. Г. Брітченко, А. О. Пантелеймоненко, С. П. Прасолова, [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 152 с. ББК 65.262.10 Ф94

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. Д. Косова, О. О. Папаіка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 328 с. ББК 65.9(4Укр)262.10я73 Ц38

Череп, А. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Череп, Д. Носенко // Журнал європейської економіки. – 2008. – N4. – С.438-445. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Черкашина, К. Ф. Динаміка та структура споживчого кредитування українських банків в посткризовий період [Електронний ресурс] / К. Ф. Черкашина, К. Д. Лапшина // Ефективна економіка. — 2015. — № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3953

Черничко Т. В. Аналіз сучасного стану споживчого кредитування фізичних осіб в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Черничко, М. І. Гуз // Економічний простір. - 2014. - № 81. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_81_17.pdf

Шаповал О. А. Система управління ризиком споживчого кредитування [Електронний ресурс] / О. А. Шаповал // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 2. - С. 40-50. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_2_7.pdf

Шевчук, О. Сучасний стан та перспективи споживчого кредитування в Україні [Текст] / О. Шевчук, О. Шевчук // Банківська справа. — 2013. — № 6. — С. 97-104.

Шейко О. П. Тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Шейко. – Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_1_2/41.pdf

Шумелда, В. М. Актуальні проблеми споживчого кредитування в Україні [Текст] / В. М. Шумелда // Економіка. Фінанси. Право. — 2014. — № 12. — С. 14-17.

Шумська, С. С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності [Текст] + [Електронний ресурс] / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2009. – N3. – С.18-35. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Шушкова Ю. В. Основні тенденції ринку банківського споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.2. - С. 324-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.2_53.pdf

Юркевич, О. М. Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України [Текст] / О. М. Юркевич // Фінанси України. – 2009. – N11. – С.88-93.

Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Техники управления агрессией
Філософія. Ч. І. Історія світової філософії
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки