13 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Механізм надання послуг зі споживчого кредитування вітчизняним банкам

ID Замовлення: WATS-196
Читач: Артем
Читач Тема запиту
Читач: Артем Питання з курсової роботи. Допоможість знайти матеріал або саме питання!
спасибі!
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго ранку! До Вашої курсової пропонуємо переглянути наступні джерела - документи з фонду бібліотеки ПУЕТ (наприкінці опису книг вказано шифр ББК) та документи з мережі Інтернет. Список підібраний до всіх трьох питань курсової роботи.

Аврамчук Л. А. Особливості споживчого кредитування в Україні. [Електронний ресурс] / Л. А. Аврамчук, І. В. Кожухар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - Вип. 181(6). - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_econ_2013_181(6)__9.pdf

Адамик, Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б.П. Адамик. – Київ : Кондор, 2011. – 416 с. ББК 65.9(4Укр)262.10я73 А28

Алексеєнко М. Д. Проблеми споживчого кредитування населення банками [Електронний ресурс] / М. Д. Алексеєнко // Економіка: теорія та практика. - 2013. - № 1. - С. 4-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econom_2013_1_3.pdf

Багута Я. А. Розвиток механізму споживчого кредитування на основі впровадження нових банківських продуктів [Електронний ресурс] / Я. А. Багута, наук. керівник: Сисоєва Л. Ю. – Режим доступу: http://bulletin.uabs.edu.ua/store/eco/2013/2fe98200e53fac4d34076f00882d301a.pdf

Банківська система [Текст] : навч. система / за ред. М. I. Крупка. – Львів : Львівський нац. ун-т, 2012. – 510 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.262.10я73 Б23

Банківські операції [Текст] : підручник / М.I. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, [та ін.] ; за ред. А. М. Мороз. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2008. – 608 с. ББК 65.9(4Укр)262.10я73 Б23

Білоусова С. Ю. Споживче кредитування в Україні: аналіз та перспективи розвитку в умовах кризи [Електронний ресурс] / С. Ю. Білоусова // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2009. - № 4. - С. 97–104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2009_4_12.pdf

Білошапка, В. Надання споживчих кредитів в умовах глобалізації: іноземний досвід та практика в Україні [Текст] / В. Білошапка, І. Охрименко // Банківська справа. — 2014. — № 7-8. — С. 97-113.

Біляєва В. Ю. Проблеми споживчого кредитування в Україні та напрями їх вирішення [Електронний ресурс] / В. Ю. Біляєва. – Режим доступу: http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1577/1/Біляєва%20В.Ю.%20ПРОБЛЕМИ%20СПОЖИВЧОГО%20КРЕДИТУВАННЯ%20В%20УКРАЇНІ%20ТА%20НАПРЯМИ%20ЇХ%20ВИРІШЕННЯ.pdf

Вітка Ю. В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи [Електронний ресурс] / Ю. В. Вітка // Фінанси України. - 2013. - № 10. - С. 75-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2013_10_8.pdf

Вітка, Ю. В. Правове регулювання споживчого кредиту: стан та перспективи [Текст] / Ю. В. Вітка // Фінанси України. – 2013. – № 10. – С. 75-86.

Владичин, У. В. Банківське кредитування [Текст] : навч. посібник / У. В. Владичин. – Київ : Атіка, 2008. – 648 с. ББК 65.262.222я73 В57

Вовк В. Я. Ринок споживчого кредитування:проблеми та перспективи розвитку у посткризовий період [Електронний ресурс] / В. Я. Вовк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 1. - С. 45-53.
- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_1_9.pdf

Волосович, С. Економічна природа кредитних послуг [Текст] / С. Волосович, В. Кривошеєва // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2015. – № 2. – С. 74─84. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Глущенко, С. В. Кредитний ринок: інститути та інструменти [Текст] : навч. посібник / С. В. Глущенко. – Київ : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 153 с. ББК 65.262.2я73 Г55

Горбач, Л. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посібник / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – Київ : Кондор, 2009. – 436 с. ББК 65.9(4Укр)262.2я73 Г67

Горячко, В. Кредитний скоринг як метод оцінки ризиків банківського споживчого кредитування [Текст] / В. Горячко, О. Копилюк // ВІСТІ. Діловий випуск. – 30/10/2009. – С.3-4.Вкл.

Дадашев, Б. А. Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок [Текст] / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – N3(42). – С.78-83.

Дзюбановська, H. Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стретегії банку [Текст] / H. Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – N4. – С.20-25.

Добрик Л. О. Актуальні аспекти споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Л. О. Добрик, А. В. Кононов, Є. В. Гагіна // Ефективна економіка. – 2013. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1796

Еш, С. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : підручник / С. М. Еш. – Київ : Центр учб. л-ри, 2015. – 400 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.262.1я73 Е96

Зеленова М. О. Окремі аспекти захисту прав споживачів у сфері споживчого кредитування [Електронний ресурс] / М. О. Зеленова // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 2. - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnau_2015_2_17.pdf

Іваненко Л. Правові засади споживчого кредитування [Електронний ресурс] / Л. Іваненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2011. - № 1. - С. 103-110. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknteu_2011_1_11.pdf

Іваненко, Л. Правові засади споживчого кредитування [Текст] / Л. Іваненко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – N1. – С.103-110.

Камінський А. Б. Бюро кредитних історій у системі ризик-менеджменту споживчого кредитування [Електронний ресурс] / А. Б. Камінський // Бізнес Інформ. - 2013. - № 4. - С. 372-376. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2013_4_71.pdf

Камінський А. Б. Концептуальні підходи до організації систем ризик-менеджменту споживчого кредитування [Електронний ресурс] / А. Б. Камінський //Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2013. - Т. 146. - С. 45-50. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NaUKMAe_2013_146_11.pdf

Карлова, І. О. Розвиток споживчого кредитування в сучасних умовах функціонування кредитно-банківської системи України [Текст] / І. О. Карлова, В.А. Стефанова // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. – 2009. – N5. – С.198-207.

Кириченко, О. А. Банківське кредитування споживчого ринку : проблеми розвитку [Текст] / О. А. Кириченко, Л.В. Патєрікіна // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. – 2008. – N7. – С.182-197.

Кириченко, О. Управління ризиками у сфері банківського споживчого кредитування [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Кириченко // Банківська справа. – 2008. – N6. – С.15-27. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Коваленко, Д. I. Гроші та кредит [Текст] : теорія і практика : навч. посібник / Д. I. Коваленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 344 с. ББК 65.262я73 К56

Кондратюк, А.П. Аналіз впливу споживчого кредитування на економіку [Текст] + [Електронний ресурс] / А.П. Кондратюк // Інвестиції: практика та досвід : журнал. – 2009. – N16. – С.56-60. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Косова, Т. Д. Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. Р. Циганов. – Київ : Центр навч. л-ри, 2008. – 372с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Крамченко Р. А. Споживчі кредити як джерело формування фінансових ресурсів домогосподарств [Електронний ресурс] / Р. А. Крамченко, Г. В. Миськів //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 4(1). - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2014_4(1)__22.pdf

Кредитування та ризики [Текст] : навч. посібник / М. П. Денисенко, В. М. Домрачев, В. М. Кабанов, [та ін.]. – Київ : Професіонал, 2008. – 480 с. ББК 65.262.2я73 К79

Кудряшов С. В. Показники дохідності споживчого кредитування [Електронний ресурс] / С. В. Кудряшов // Наукові праці НДФІ. - 2005. - Вип. 2. - С. 119-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npndfi_2005_2_14.pdf

Куценко О. Споживче кредитування в Україні: огляд ринку та практики [Електронний ресурс] / О. Куценко. – Режим доступу: http://www.finrep.kiev.ua/download/consumer_lending_sep2011_ua.pdf

Лепех, С. Проблеми договірного регулювання банківського споживчого кредитування в Україні [Текст] / С. Лепех // Підприємництво, господарство і право : журнал. – 2009. – N3. – С.172-175.

Лєонов, С. В. Оцінювання конкурентоспроможності кредитних послуг банків для юридичних осіб [Текст] / С. В. Лєонов, М. Г. Олещук // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 81─87. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Луцишин, О. О. Теорія та практика формування капіталу кредитними спілками у контексті надання фінансових послуг [Текст] / О. О. Луцишин // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – N4(43) Ч. 2. – С.102-110.

Мещеряков, А. А. Новий підхід до визначення економічної сутності діяльності кредитної системи в умовах ринкової економіки [Текст] / А. А. Мещеряков, Л. Ф. Новікова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – N11. – С.214-220.

Міщенко В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України. - 2013. - № 11. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2013_11_3.pdf

Міщенко, В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні [Текст] / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 11. – С. 3─9.

Москвічова, О. С. Стан та оцінка споживчого кредитування в Україні в умовах банківської кризи [Текст] / О. С. Москвічова // Економіка та держава. – 2013. – № 11. – С. 75─78 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Мостовенко Н. А. Ринок споживчого кредитування та його інфраструктура [Електронний ресурс] / Н. А. Мостовенко // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(5). - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(5)__18.pdf

Обуховська О. В. Розвиток скорингової системи при споживчому кредитуванні [Електронний ресурс] / О. В. Обуховська // Управління розвитком. - 2013. - № 14. - С. 151-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_14_63.pdf

Осадчий Є. Сучасний стан та проблеми банківського споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Є. Осадчий // Ринок цінних паперів України. - 2013. - № 11-12. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2013_11-12_13.pdf

Паливода, О. М. Стратегічна кооперація банків на ринку споживчого кредитування [Текст] / О. М. Паливода, К. Д. Лапшина // Економіка та держава. – 2015. – № 7. – С. 74–77.
Пам'ятка позичальника банку за споживчим кредитом [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2010. – N8. – С.40-41.

Партин Г. О. Стан споживчого кредитування в україні та перспективи його розвитку з врахуванням умов сучасної фінансово-економічної та політичної ситуації [Електронний ресурс] / Г. О. Партин, Я. Р. Грудка //Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.6. - С. 257-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.6_42.pdf

Пернарівсьий, О. Стратегія управління ризиками банківського споживчого кредитування [Текст] / О. Пернарівсьий, Н. Венерова // Вісник Національного банку України. – 2008. – N5. – С.40-43.

Петриківа О. С. Особливості організації споживчого кредитування: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. С. Петриківа, М. В. Цеберман //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. - 2011. - № 2. - С. 38–48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eupmg_2011_2_6.pdf

Пономаренко О. О. Правова природа та зміст споживчого кредиту [Електронний ресурс] / О. О. Пономаренко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2014. - № 5. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2014_5_14.pdf

Прохорова Ю. В. Сучасні тенденції та механізм здійснення споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Прохорова, М. Д. Самойлова // Бізнес Інформ. - 2012. - № 7. - С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2012_7_36.pdf

Радченко Н. Г. Споживче кредитування: сучасний стан та проблеми розвитку [Електронний ресурс] / Н. Г. Радченко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 2. - С. 182-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2014_2_40.pdf

Рудакова, О. С. Банковские электронные услуги [Текст] : учеб. пособие / О. С. Рудакова. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 400 с. ББК 65.262.3с51я73 Р83

Сало, І. В. Формування та реалізація кредитної політики банку [Текст] : монографія / І. В. Сало, І. В. Карбівничий. – Суми : Університетська книга, 2011. – 176с. ББК 65.9(4Укр)262.22 С16

Світалка, В.П. Сучасні тенденції становлення споживчого кредитування та перспективи його подальшого розвитку в Україні [Текст] / В.П. Світалка, О. І. Лєскова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – N5(44) Ч.1. – С.49-54.

Сидорова А. В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України [Електронний ресурс] / А. В. Сидорова, М. А. Кухенна // Статистика України. - 2013. - № 3. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/su_2013_3_7.pdf

Сидорова А. В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. - 2012. - № 2. - С. 80-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2012_2_9.pdf

Сидорова, А. В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України [Текст] / А. В. Сидорова, М. А. Кухенна // Статистика України. – 2013. – № 3. – С. 32─36.
Сидорова, А. В. Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні [Текст] / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 80─92.

Сич, Є. М. Ринок фінансових послуг [Текст] : навч. посібник / Є. М. Сич, В. П. Ільчук, Н. І. Гавриленко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 428 с. ББК 65.262.1я73 С41

Страхарчук В. Шляхи удосконалення процесу банківського споживчого кредитування [Електронний ресурс] / В. Страхарчук, А. Страхарчук // Молодь і ринок. - 2014. - № 2. - С. 67-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2014_2_14.pdf

Тарануха І. Ю. Захист прав споживачів на ринку споживчого кредитування [Електронний ресурс] / І. Ю. Тарануха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 4. - С. 150-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_4_35.pdf

Теплова, Л.Е. Особенности и механизм функционирования отечественных кредитных потребительских кооперативов граждан [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л.Е. Теплова, В. В. Иголкина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. Сер. Экономические науки : журнал. – 2008. – N4. – С.24-31. - Способ доступа: электрон. чит. зал ПУСКУ.

Труш І. Є. Іноземний досвід здійснення банківських операцій щодо надання споживчих кредитів [Електронний ресурс] / І. Є. Труш // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.13. - С. 327-333. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.13_52.pdf

Труш І. Є. Сучасні методи управління ризиками банківського споживчого кредитування та їх мінімізація [Електронний ресурс] / І. Є. Труш //Економічний форум. - 2014. - № 1. - С. 229-235. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_1_42.pdf

Унинець-Ходаківська, В.П. Ринок фінансових послуг [Текст] + [Електронний ресурс] : теорія і практика : навч. посібник / В.П. Унинець-Ходаківська, О.А. Лятамбор, О. I. Костюкевич. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Центр навч. л-ри, 2009. – 392 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. ББК 65.9(4Укр)262.2я73 У59

Фесенко І. А. Особливі форми забезпечення споживчого кредиту [Електронний ресурс] / І. А. Фесенко // Фінансовий простір. - 2014. - № 2. - С. 151-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2014_2_21.pdf

Функціонування банківського сектору та кредитної кооперації: теорія і практика [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / І. Г. Брітченко, А. О. Пантелеймоненко, С. П. Прасолова, [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 152 с. ББК 65.262.10 Ф94

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. Д. Косова, О. О. Папаіка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 328 с. ББК 65.9(4Укр)262.10я73 Ц38

Череп, А. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Череп, Д. Носенко // Журнал європейської економіки. – 2008. – N4. – С.438-445. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Черкашина, К. Ф. Динаміка та структура споживчого кредитування українських банків в посткризовий період [Електронний ресурс] / К. Ф. Черкашина, К. Д. Лапшина // Ефективна економіка. — 2015. — № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3953

Черничко Т. В. Аналіз сучасного стану споживчого кредитування фізичних осіб в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Черничко, М. І. Гуз // Економічний простір. - 2014. - № 81. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_81_17.pdf

Шаповал О. А. Система управління ризиком споживчого кредитування [Електронний ресурс] / О. А. Шаповал // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2013. - Вип. 2. - С. 40-50. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2013_2_7.pdf

Шевчук, О. Сучасний стан та перспективи споживчого кредитування в Україні [Текст] / О. Шевчук, О. Шевчук // Банківська справа. — 2013. — № 6. — С. 97-104.

Шейко О. П. Тенденції розвитку споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Шейко. – Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_1_2/41.pdf

Шумелда, В. М. Актуальні проблеми споживчого кредитування в Україні [Текст] / В. М. Шумелда // Економіка. Фінанси. Право. — 2014. — № 12. — С. 14-17.

Шумська, С. С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності [Текст] + [Електронний ресурс] / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2009. – N3. – С.18-35. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Шушкова Ю. В. Основні тенденції ринку банківського споживчого кредитування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Шушкова // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.2. - С. 324-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.2_53.pdf

Юркевич, О. М. Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України [Текст] / О. М. Юркевич // Фінанси України. – 2009. – N11. – С.88-93.

Дякуємо, що звернулися до нас! Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Studio d A1. Deutsch als Fremdsprache
Організація діяльності поліції зарубіжних країн
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки