11 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

курсова робота

ID Замовлення: WATS-195
Читач: Анастасия тимченко
Читач Тема запиту
Читач: Анастасия тимченко Доброго вечора!Допоможіть мені будь - ласка підібрати літературу для написання курсової з дисципліни Організація готельного господарства на тему : "Система управління готельним господарством на прикладі готелю " Палаццо" м.Полтава. Дуже вдячна
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго ранку! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела до теми - документи з фонду бібліотеки ПУЕТ (наприкінці опису книг вказано шифр ББК) та документи з мережі Інтернет:

Автоматизація процесу управління підприємствами готельного господарства
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/32532/

Агамирова, Е. В. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе [Текст] : практикум / Е. В. Агамирова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва : Дашков и К, 2008. – 180 с. ББК 65.433-64я7 А23
Байлик, С.И. Гостиничное хозяйство [Текст] : организация, управление, обслуживание : учеб. пособие / С.И. Байлик. – 3-е изд., стереотип. – Київ : Дакор, 2008. – 288 с. ББК 65.432я73 Б18
Байлик, С.И. Гостиничное хозяйство [Текст] : учебник / С.И. Байлик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : Дакор, 2009. – 368 с. + [Электрон. содержание]. ББК 65.432.1я73 Б18
Барибіна, Я. О. Комунікативний менеджмент у готельному та ресторанному господарстві [Електронний ресурс] / Я. О. Барибіна. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
Барибіна, Я. О. Менеджмент готельно-ресторанного господарства [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Я. О. Барибіна. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 106 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432я73 Б24
Барибіна, Я. О. Мотивацйна політика підприємств готельно-ресторанного господарства: теоретико-практичний аспект [Текст] / Я. О. Барибіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2015. – № 6 (68). – С. 143–149 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Березюк-Павлык, Т. Источники дополнительного дохода гостиницы [Текст] / Т. Березюк-Павлык // Академия гостеприимства. – 2014. – № 6. – С.40─43. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Беседина, Т. Оптимизация штата: мнимая экономия или спасательный круг? [Текст] / Т. Беседина // Академия гостеприимства. – 2015. – № 2. – С. 42–48. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Бизнес-планирование в индустрии гостеприимства [Текст] : учеб. пособие / М. В. Виноградова, З. И. Панина, А. А. Ларионова, Л. А. Васильева. – 2-е изд., испр. – Москва : Дашков и К, 2010. – 280 с. ББК 65.432-231я73 Б59
Білецька, Г.М. Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності [Електронний ресурс] / Г.М. Білецька // Ефективна економіка. – 2015. – № 1 . – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3745 (13.06.2015). – Назва з екрана.
Бойко, М. Г. Організація готельного господарства [Текст] : підручник / М. Г. Бойко, Л.М. Гопкало. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 448 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432я73 Б77
Бойко, М. Г. Організація готельного господарства [Текст]. Ч. 1 : опорний конспект лекцій / М. Г. Бойко, Л.М. Гопкало. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 71 с. ББК 65.432я73 Б77
Бойко, М. Г. Організація готельного господарства [Текст]. Ч. 2 : опорний конспект лекцій / М. Г. Бойко, Л.М. Гопкало. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 72 с. ББК 65.432я73 Б77
Бондаренко, Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов [Текст] : учеб. пособие / Г. А. Бондаренко. – М. : Новое знание, 2008. – 365 с. – (Экономическое образование) . ББК 65.432.1-21я73 Б81
Борисова О. В. Шляхи підвищення ефективності управління підприємствами готельного господарства[Електронний ресурс] / О. В. Борисова, С. В. Швед // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2013. - Вип. 2(1). - С. 193-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2013_2(1)__29.pdf
Бородай, А. Б. Професійна етика та етикет у закладах готельно-ресторанного господарства [Текст] : метод. рекомендації та навч. завдання / А. Б. Бородай, Н. В. Дібрівська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 18 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 87.75р30 Б83
Брашнов, Д. Г. Гостиничный сервис и туризм [Текст] : учеб. пособие / Д. Г. Брашнов. – Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. – 224 с. ББК 65.432я73 Б87
Бржезицкая, А. Управление развитием персонала [Текст] / А. Бржезицкая // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 2. – С. 28-35. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Вакуленко Т. В. Сучасні аспекти управління персоналом на підприємствах готельного господарства [Електронний ресурс] / Т. В. Вакуленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 5. - С. 113-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2013_5_21.pdf
Верезомська, І. Г. Діагностика організаційної культури підприємства готельно-ресторанного бізнесу за методом Даніеля Денісона [Текст] / І. Г. Верезомська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2013. – № 5 (61). – С. 71─77.
Виноградов, Д. "Визитная карточка"гостиницы: работа над ошибками [Текст] / Д. Виноградов // Академия гостеприимства. – 2015. – № 3/4. – С. 46–47 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Власова, Т. И. Анимационный менеджмент в туризме [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Власова, А.П. Шарухин, Н.И. Панов. – Москва; Москва; Москва : Изд. центр "Академия", 2010. – 320 с. – (Высшее профессиональное образование). –ББК 77.056я73 В58
Волков, Ю.Ф. Гостиничный и туристский бизнес [Текст] : учеб. пособие / Ю.Ф. Волков. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 637 с. – (Высшее образование). ББК 65.432я73 В67
Волошин, В. В. Розвиток готельно-рекреаційної індустрії та становлення її в України [Текст] / В. В. Волошин // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 29, ч. 2. – С. 319─322.
Гавриш, К. С. Оцінка розвитку готельного господарства України в регіональному розрізі на основі методичного підходу [Текст] / К. С. Гавриш // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 74─82 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Гакова М. В. Концептуальні підходи до управління персоналом підприємств готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] / М. В. Гакова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 130-134. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2014_4_21.pdf
Гордієнко, О. Інноваційний розвиток підприємств готельного господарства [Текст] / О. Гордієнко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 21 верес. (№ 38). – С. 6-7. ДВ-вкл.
Гостиничные комплексы. Организация и функционирование [Текст] : учеб. пособие / В. А. Романов, С. Н. Цветкова, Т. В. Шевцова, В. В. Каращенко. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону : ИЦ "МарТ", 2010. – 221 с. ББК 65.432.1я73 Г72
Готельно-ресторанний та туристичний бізнес в умовах трансформації економіки [Текст] : бібліограф. покажчик / уклад. І. О. Науменко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 78 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 91.9:65 Г73
Григоренко, Ю. Гостиницы ориентируются на экономных [Текст] / Ю. Григоренко // Академия гостеприимства. – 2014. – № 6. – С. 14─20.
Гущина, И. А. Документационное обеспечение управления в социально-культурном сервисе и туризме [Текст] : учеб. пособие / И. А. Гущина, Н. А. Зайцева. – Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2010. – 240 с. + Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.433.1-212.8я73 Г98
Джум, Т. А. Организация гостиничного хозяйства [Текст] : учеб. пособие / Т. А. Джум, Н. И. Денисова. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2011. – 400 с.
ББК 65.432я73 Д42
Дубодєлова А.В. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/20_30.pdf
Дубодєлова А. В. Система управління якістю обслуговування клієнтів готельного підприємства [Електронний ресурс] / А. В. Дубодєлова, Л. С. Лісовська, А. О. Нищота // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2013. - № 754. - С. 159-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPP_2013_754_24.pdf
Ехина, М. А. Организация обслуживания в гостиницах [Текст] : учеб. пособие / М. А. Ехина. – 2-е изд., стер. – Москва : Изд. центр "Академия", 2010. – 208 с. ББК 65.432.1-803.4я722 Е93
Жук Ю. О. Управління матеріальними та людськими потоками на підприємствах готельного господарства[Електронний ресурс] / Ю. О. Жук // Інноваційна економіка. - 2013. - № 9. - С. 76-82. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_9_12.pdf
Жук, Ю. О. Зарубіжний досвід управління підприємствами готельного господарства на основі логвстичного підходу [Текст] / Ю. О. Жук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 218─226 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Кабушкин, Н.И. Управление гостиницами и ресторанами [Текст] : учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – Мн. : БГЭУ, 2009. – 416 с. + Электрон. содержание. ББК 65.432.1-21я73 К12
Кабушкин, Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов [Текст] : учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – М. : КноРус, 2013. – 416 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432-21я73 К12
Капліна А. С. Розробка ефективних систем управління розвитком підприємств готельного господарства полтавського регіону [Електронний ресурс] / А. С. Капліна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 1. - С. 168-173. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2014_1_27.pdf
Капліна А. С. Система заходів щодо підвищення ефективності управління розвитком підприємств готельного господарства [Електронний ресурс] / А. С. Капліна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. - 2013. - № 5. - С. 100-107. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvpusk_2013_5_19.pdf
Капліна, А. С. Розробка ефективних систем управління розвитком підприємств готельного господарства Полтавського регіону [Текст] / А. С. Капліна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2014. – № 1 (63). – С. 168–173.
Капустіна, Т. А. Сутність і поняття технологічних інновацій та інноваційного процесу в управлінні готельним бізнесом [Текст] / Т. А. Капустіна // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 207─210. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Карнаухова, В. К. Сервисная деятельность [Текст] : учеб. пособие / В. К. Карнаухова, Т.А. Краковская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : ИЦ "МарТ" : Феникс, 2010. – 254 с. – (Туризм и сервис) . ББК 65.43я73 К24
Клецковская, И. Прогнозирование ресторанной и гостиничной деятельности [Текст] / И. Клецковская // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2012. – № 2. – С. 50─53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Кобяк, М. В. Управление качеством в гостинице [Текст] : учеб. пособие / М. В. Кобяк, С. С. Скобкин. – Москва: Магистр, 2010. – 511 с. ББК 65.432.1-823.2-21я73 К 55
Корзун, K. Персональная лояльность как уровень доверия сотрудника [Текст] / K. Корзун // Академия гостеприимства. – 2014. – № 4. – С. 28─34 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Королева, М. Развитие персонала в гостинице [Текст] / М. Королева // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 4. – С. 78─80
Косолапов, А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. – 5-е изд., стер. – М. : КноРус, 2010. – 200 с. ББК 65.433-21я73 К71
Кравченко, Р. Инновации в гостиничном бизнесе [Текст] / Р. Кравченко // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 6. – С. 38─39.
Круль, Г.Я. Основи готельної справи [Текст] : навч. посібник / Г.Я. Круль. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 368 с. ББК 65.432я73 К84
Кусков, А. С. Гостиничное дело [Текст] : учеб. пособие / А. С. Кусков. – 2-е изд., испр. – Москва; Москва; Москва : Дашков и К, 2010. – 328 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432.1я73 К94
Кучеренко, Е. Обучение и управление персоналом в индустрии гостеприимства [Текст] / Е. Кучеренко // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2013. – № 4. – С. 22─28.
Кучеренко, Е. Проблемы гостинично-ресторанного бизнеса [Текст] / Е. Кучеренко // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2013. – № 1. – С. 72─74 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Левицька, І. В. Ефективність інноваційної діяльності в готельно-ресторанному бізнесі [Текст] / І. В. Левицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 12. – С. 87─93 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Леміш К.М. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/2-2014/119.pdf
Литвинець Л. Ф. Стратегічне управління підприємством готельного господарства [Електронний ресурс] / Л. Ф. Литвинець // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 52. - С. 197-203. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnukht_2013_52_25.pdf
Лойко, О. Т. Сервисная деятельность [Текст] : учеб. пособие / О. Т. Лойко. – Москва; Москва; Москва : Изд. центр "Академия", 2008. – 304 с.
ББК 65.43я73 Л72
Лук'янов, В. О. Організація готельно-ресторанного обслуговування [Текст] : навч. посібник / В. О. Лук'янов, Г. Б. Мунін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2012. – 346 с. ББК 65.432-803.4я73 Л84
Малафеева, Н. Стратегическое планирование гостиничной деятельности [Текст] / Н. Малафеева // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2012. – № 2. – С. 20─22. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Мальська, М. П. Готельний бізнес [Текст] : теорія та практика : навч. посібник / М. П. Мальська, І.Г. Пандяк. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 472 с. ББК 65.432я73 М21
Те саме : 2009 р в електронному вигляді:
Мальська, М. П. Готельний бізнес [Текст] + [Електронний ресурс] : теорія та практика : навч. посібник / М. П. Мальська, І.Г. Пандяк. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 472 с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ. ББК 65.432я73 М21
Мальська, М. П. Організація готельного обслуговування [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432я73 М21
Мельниченко, С. В. Маркетингова політика в готельному бізнесі [Текст] : монографія / С. В. Мельниченко, А. В. Магалецький. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 344 с. ББК 65.432-211.1 М48
Мельниченко, С. Готельні мережі на ринку туристичних послуг України [Текст] / С. Мельниченко, Т. Бурак // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 3. – С. 5─15. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Менеджмент готелю [Текст] : навч. посібник / Х. Й. Роглєв, Г. Г. Левітас, Р. Г. Драпушко, В. В. Гарагонич ; за ред. Г. Б. Мунін. – Київ : Кондор, 2011. – 443 с. ББК 65.432-21я73 М50
Методи управління підприємствами в сфері готельного бізнесу [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://bukvar.su/menedzhment/116263-Metody-upravleniya-predpriyatiyami-v-sfere-gostinichnogo-biznesa.html
Мищенко, О. Управление отелем в кризис в стиле коучинга: игра вне правил [Текст] / О. Мищенко // Академия гостеприимства. – 2015. – № 1. – С. 32–39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Мунін, Г. Б. Малі готелі: організація роботи та обслуговування [Текст] : навч. посібник / Г. Б. Мунін, О. С. Кривоносов, З. В. Марциновська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Університет "Україна", 2012. – 336 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432.1я73 М90
Нетребский, А. А. Готельний бізнес: динаміка розвитку, проблеми безпеки і охорони праці [Текст] = Гостиничный бизнес: динамика развития, проблемы безопасности и охраны труда / А. А. Нетребский, Я. Д. Гусак-Шкловская // Харчова наука і технологія. – 2012. – № 1. – С. 90─93 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Нечаюк, Л. I. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. I. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – 3-тє видання. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 344с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. ББК 65.432-21я73 Н59
Об отеле : [Palazzo Premier Hotel] [Електронний ресурс].–Режим доступа: https://palazzo-hotel.phnr.com/about-hotel

Організація готельного господарства [Текст] : навч. посібник / О.М. Головко, Н. С. Кампов, С.С. Махлинець, Г. В. Симочко. – Київ : Кондор, 2012. – 338 с.
ББК 65.432я73 О-64
Організація й управління готельним підприємством [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/15660212/turizm/organizatsiya_upravlinnya_gotelnim_pidpriyemstvom
Основы индустрии гостеприимства [Текст] : учеб. пособие / Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В.В. Романов, Е.В. Сорокина. – Москва; Москва; Москва : Дашков и К, 2011. – 248 с. ББК 65.43я73 О-75
Павленко І. Г. Принципи управління сучасним готельним підприємством [Електронний ресурс] / І. Г. Павленко //Экономика Крыма. - 2013. - № 1. - С. 315-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econkr_2013_1_68.pdf
Петриченко, П. А. Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму [Текст] / П. А. Петриченко, С. А. Яроміч // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 153–160 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Петруха, Т. Создаем клиентоориентированный персонал своими руками [Текст] / Т. Петруха // Академия гостеприимства. – 2015. – № 3/4. – С. 68–71 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Подлепіна, П. О. Готельна "феєрія" - оксиморон чи реалії сьогодення? [Текст] / П. О. Подлепіна // UNІVERSІTATES Университеты. Наука и просвещение. – 2012. – № 2. – С. 38-45.
Положишникова, О. I. Управління якістю продукції та послуг у готельно-ресторанному господарстві[Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. I. Положишникова, Л. О. Положишникова. – Полтава : ПУЕТ, 2012 . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
Полтавська, О. В. Продуктивність праці персоналу підприємств готельного господарства України [Текст] / О. В. Полтавська // Економіка та держава. – 2015. – № 1. – С. 107─111. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Проценко, О. Ревеню-менеджмент: нововведение или необходимость [Текст] / О. Проценко // Академия гостеприимства. – 2015. – № 2. – С. 6–12. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Роглєв, Х. Й. Основи готельного менеджменту [Текст] : навч. посібник / Х. Й. Роглєв. – Київ : Кондор, 2009. – 408 с. ББК 65.432.1-21я73 Р59
Сагалакова, Н. О. Економіка підприємств готельного і ресторанного господарства [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. О. Сагалакова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 225 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432я73 С13
Сергеева, О. Организация кейтеринга в гостинице [Текст] / О. Сергеева // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 1. – С. 87─89 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Скобкин, С. С. Стратегия развития предприятия индустрии гостеприимства и туризма [Текст] : учеб. пособие / С. С. Скобкин. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2010. – 432 с. + Електрон. зміст. ББК 65.432.1я73 С44
Смирнов, И. Г. Инновации в гостиничном бизнесе: логистика снабжения [Текст] / И. Г. Смирнов // Логистика: проблемы и решения. – 2013. – № 5. – С. 58─66 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Снігур Х. А. Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу[Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Бізнес Інформ. - 2014. - № 10. - С. 143-147. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_10_23.pdf
Сокол, Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах [Текст] : підручник / Т. Г. Сокол. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 447 с. ББК 65.432я73 С59
Сорокина, А.В. Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах [Текст] : учеб. пособие / А.В. Сорокина. – Москва : ИНФРА-М, 2010. – 304 с. + Електрон. зміст. ББК 65.432я722 С65
Суткович, Т. Ю. Експертиза якості надання послуг закладами готельно-ресторанного господарства [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т. Ю. Суткович, Н. В. Дібрівська, Н. В. Олійник. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 43 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.431-803я73 С90
Суткович, Т. Ю. Конкурентоспроможність підприємств готельно-ресторанного господарства [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т. Ю. Суткович. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 64 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432я73 С90
Тимохина, Т. Л. Организация административно-хозяйственной службы гостиницы [Текст] : учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. – 256 с. : ил. – (Высшее образование) . ББК 65.432.1я73 Т41
Тимохина, Т. Л. Организация приема и обслуживания туристов [Текст] : учеб. пособие / Т. Л. Тимохина. – 3-е изд, перераб. и доп. – Москва : Форум; Москва; Москва : Инфра-М, 2010. – 352 с. : ил. – (Высшее образование).
ББК 65.432.1я73 Т41
Тітомір, Л. А. Основні напрямки розвитку готельно-ресторанної та туристичної діяльності на півдні України [Текст] / Л. А. Тітомір // Харчова наука і технологія. – 2012. – № 2. – С. 24─28.
Топольник, В. Г. Управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві [Текст] : навч. посібник / В. Г. Топольник. – Львів : Магнолія-2006 , 2012. – 328 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432-823.2-21я73 Т58
Турковский, Марек. Маркетинг гостиничных услуг [Текст] : [учеб.-метод. пособие] : пер. с пол. / Марек Турковский. – Москва : Финансы и статистика, 2008. – 296 с. : ил. ББК 65.432-211.2 Т88
Управління готельним господарством у сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://infino.com.ua/shop/upravlinnya-gotelnim-gospodarstvom-u-suchasnih-umovah/
Управління якістю послуг готелів: методологія та практика [Текст] : монографія / Т. I. Ткаченко, С. В. Мельниченко, М. В. Босовська, О. В. Полтавська. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 728 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. ББК 65.432-823.2-21 У67
Федченко, Т. Готельні послуги [Текст] / Т. Федченко, Н. Фокіна // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2014. – № 11. – С. 28─30. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі [Текст] : навч. посібник / Г. Б. Мунін, Ю.О. Карягін, А. С. Артеменко, Ю.В. Кошиль. – Київ : Кондор, 2008. – 370 с. ББК 65.432я73 Ф84
Хмурова, В. В. Формування механізму конкурентоспроможності на готельних підприємствах [Текст] / В. В. Хмурова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2014. – № 3. – С. 112─116. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Черевичко, Т. В. Теоретические основы гостеприимства [Текст] : учеб. пособие / Т. В. Черевичко. – Москва; Москва; Москва : Изд-во "Флинта", 2008. – 288 с. ББК 65.43я73 Ч-46
Чор, Т. Стандарты поведения при общении с гостями и коллегами [Текст] / Т. Чор // Отельер & Ресторатор. – 2013. – № 5. – С. 42─45 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Чорный, А. УРRавляй и властвуй [Текст] / А. Чорный // Академия гостеприимства. – 2012. – № 1. – С. 32─40.
Чудновский, А. Д. Информационные технологии управления в туризме [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова. – 4-е изд., стер. – М. : КноРус, 2011. – 104 с. ББК 65.433с51я73 Ч-84
Щоголєва, І. В. Управління якістю в системі менеджменту готельного господарства [Текст] / І. В. Щоголєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 241─245 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Эффективный интернет-маркетинг для гостиничного бизнеса [Текст] // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2013. – № 4. – С. 36─39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Юдина К. К. Дослідження сучасного стану системи управління готельним господарством [Електронний ресурс] . – Режим доступу:
http://www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46434.doc.htm
Янчева Л. М. Удосконалення управління готельним господарством [Електронний ресурс] / Л. М. Янчева, Н. С. Герасимова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2010. - Вип. 2. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/esprstp_2010_2_3.pdf

Бажаємо успіхів! Дякуємо, що звернулися до нас!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Электронный учебный курс (ЭУК) «ОЦЕНКА СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ»
Дело не в кофе: Корпоративная культура Starbucks
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки