07 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

терміново

ID Замовлення: WATS-170
Читач: Inna Dzhulai
Читач Тема запиту
Читач: Inna Dzhulai Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему дипломної роботи "ФІНАНСОВЕ управління оборотним капіталом підприємства" Велике спасибі!
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Пропонуємо скористатися наступними джерелами:

Брунько П. В. Сучасні тенденції управління оборотним капіталом підприємств в Україні [Електронний ресурс] / П. В. Брунько // Формування ринкових відносин в Україні . - 2013. - № 6. - С. 176-183. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2013_6_40.pdf

Бугай В. З. Поточні фінансові потреби як інструмент управління формуванням оборотного капіталу підприємства [Електронний ресурс] / В. З. Бугай, А. В. Горбунова // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки . - 2013. - № 4. - С. 18-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vznu_eco_2013_4_5.pdf

Гасенко Л. В., Луг О. В. Політика управління оборотним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Гасенко, О. В. Луг. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Economics/10_88651.doc.htm

Крикавський, Є. В.Економіка і фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / Є. В. Крикавський, З. С. Люльчак. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2013. – 696 с. 65.291я73 К82

Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / О. О. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 504 с. 65.291.9я73 Н53

Нестеренко С. С. Економічні підходи до управління оборотним капіталом в сучасних умовах господарювання[Електронний ресурс] / С. С. Нестеренко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка . - 2011. - Вип. 9. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_ekon_2011_9_24.pdf

Пельтек Л. В., Писаренко С. M. Методологічні аспекти формування системи
управління оборотними активами підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Пельтек, С. М. Писаренко. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/Vest_Ek5-1-2010-PDF/043-49.pdf

Романенко, Л. Ф. Вплив ризиків на управління оборотним капіталом [Текст] / Л. Ф. Романенко, С. С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 137─140 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Теницька Н. Б. Система управління оборотним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Н. Б. Теницька, О. М. Мяло, Є. Л. Аніпір. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2409&p=1

Управління оборотними активами // Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент. 2-ге вид.: Підручник. - Київ: Центр учбової літератури, 2009. - 520 с. – Глава 9. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1031020843646/finansi/upravlinnya_oborotnimi_aktivami

Фінансове управління оборотним капіталом підприємства // Євтух, О.Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навч. посібник / О.Т. Євтух, О.О. Євтух. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – С. 118–138. – Тема 7. ББК 65.291.93-21я73 Є2

Чорна О. Є. Фінансування оборотного капіталу підприємств як фактор економічного зростання [Електронний ресурс] / О. Є. Чорна. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/economy-311/business-economics-and-production-management-311/7703-fnansuvannya-working-kaptalu-pdprimstv-uc-factor-ekonomchnogo-zrostannya

Швидка О. П. Роль оборотного капіталу в забезпеченні прибутковості підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Швидка // Вісник Криворізького економічного інституту КНУ. - 2013. - № 2. - С. 39-43. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkei_2013_2_9.pdf

Шматковська, Т. О. До питання трактування економічної сутності оборотного капіталу в аспекті особливостей функціонування торговельних підприємств [Текст] / Т. О. Шматковська, В.Л. Поліщук // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 3. – С. 119─122 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Эффективный менеджер гостиницы
Банківська система
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки