14 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підприємництво

ID Замовлення: WATS-156
Читач: Ольга
Читач Тема запиту
Читач: Ольга 1. Організації та надання послуг на підприємстві роздрібної торгівлі.
2. Напрями формування та перспективи розвитку послуг роздрібної торгівлі.
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня!

З Вашого запиту не досить зрозуміло, що саме Вам потрібно? Підібрати літературу до теми? Які саме матеріали Вас цікавлять: друковані чи електронні; підручники чи статті з періодичних видань? Наступного разу, будь-ласка, вказуйте, що це за робота : курсова, диплом тощо, це спростить нам пошук необхідної інформації та зробить його більш конкретнішим.

Тому ми намагалися підібрати різноманітні джерела до Ваших питань.
Пропонуємо до Вашої уваги:

Друковані видання (монографії, навчальні посібники, збірники тощо) з фонду бібліотеки ПУЕТ:

65.421я73 А72
Антонюк, Я. М. Комерційна діяльність [Текст] : навч. посібник / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський. – Львів : Магнолія-2006 , 2011. – 332 с.

65.422-803я73 Б20
Балабан, П. Ю. Організація торгівлі [Текст] : навчальний посібник / П. Ю. Балабан. – Полтава : ПУЕТ, 2014. – 214 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.9(4Укр)421.8 Б20
Балабан, П. Ю. Трансформація торгівлі споживчої кооперації в економіці ринкового типу: етапи розвитку, конкурентоспроможність, стратегічні пріоритети [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 121 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.290-211.1я73 Б61
Біловодська, О. А. Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посібник / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – 495 с.

65.421я73 Б91
Бунеева, Р. И. Коммерческая деятельность [Текст] : организация и управление : учебник / Р. И. Бунеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 365 с. – (Высшее образование) .

65.422.2я73 Г61
Голошубова, Н. О. Організація і технологія торгівлі спожитковими товарами [Текст] : навч. посібник / Н. О. Голошубова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 272 с.

65.421.1-803я73 Д21
Дашков, Л. П. Организация, технология и проектирование торговых предприятий [Текст] : учебник / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2008. – 508 с. + Електрон. зміст . – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.


65.421 Е45
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст]. Вип. 1. Ч. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – 616 с. : іл.

65.421 Е45
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст]. Вип. 2. Ч. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2008. – 435 с. : іл.

65.421 Е45
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст]. Вип. 1. : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2008. – 696 с. : іл.

Інфраструктура товарного ринку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа, О.О. Дегтяренко, С. М. Махнуша. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 296с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.421я73 К63
Комерційна діяльність [Текст] : підручник / С. Г. Бабенко, Я.А. Гончарук, [та ін.] ; за ред. В. В. Апопій. – 2-ге вид., перероб., доп. – К. : Знання, 2008. – 558 с.

65.421я73 К63
Комерційна діяльність + [Електронний ресурс] : Навч. посібник / Н.О. Криковцева, О. Б. Казакова, Л. Г. Саркісян, [та ін.]. – К. : Центр навч. л-ри, 2007. – 296 с. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

65.9(4Укр)421.2 Л63
Лісіца, В. В. Глобалізація в торгівлі: вплив світових процесів на український роздрібний ринок [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / В. В. Лісіца. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 150 с.

65.9(4Укр)421.8 М27
Маркіна, І. А. Управління якістю торговельного обслуговування підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, В. А. Панченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 128 с.

65.421я73 О-64
Організація торгівлі [Текст] : підручник / І. П. Міщук, В.М. Ребицький, С. I. Рудницький, [та ін.] ; за ред. В. В. Апопій. – 3-тє вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 632 с. + Електрон. зміст.

65.421я73 П16
Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Текст] : учебник / Ф.Г. Панкратов. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 2008. – 500 с.

65.051.9(4Укр)42 Р64
Роздрібна торгівля України у 2000-2010 ро [Текст] = Retail Trade of Ukraine in 2000-2010 : стат. зб. / ред. В. О. Піщейко. – К. : Держкомстат України, 2011. – 191 с.

65.421.2я722 Р64
Розничная торговля продовольственными товарами [Текст] : товароведение и технология : учебник / Т. С. Голубкина, Н. С. Никифорова, А. М. Новикова, С. А. Прокофьева. – М. : Изд. центр "Академия", 2007. – 496 с.

65.421.2я722 Т38
Технология розничной торговли [Текст] : учеб. пособие / под ред. Л. А. Брагин. – 3-е изд. стер. – М. : Изд. центр "Академия", 2006. – 128 с.

65.9(4Укр)421 Т65
Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналізації [Текст] : монографія / за ред. Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 334 с.

65.421.2 Ф43
Ферни, Джон. Принципы розничной торговли [Текст] : пер. с англ. / Джон Ферни, Сюзанна Ферни, Кристофер Мур. – М. : Олимп-Бизнес, 2008. – 416 с.Періодичні видання


Брежнева, В. М. Массовая кастомизация услуг розничной торговли [Текст] / В. М. Брежнева, О. С. Долгих // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. Сер. Экономические науки. – 2014. – № 2 (50). – С. 326─332.

Бутко, M. Модернізаційний формат сфери товарного обігу в Україні [Текст] / M. Бутко, Ю. Свириденко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 2. – С. 121-129. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Гнутова, И. Нематериальное стимулирование в рознице: быстрее, выше, сильнее [Текст] / И. Гнутова // Управление персоналом - Украина. – 2013. – № 3. – С.24─26 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Жуковська, В. М. Пріоритети розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні [Текст] / В. М. Жуковська, Н. В. Ракша // Економіка і регіон. – 2011. – № 4. – С. 88-93. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Іщейкін, Т. Є. Інноваційний розвиток роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України: напрями та завдання (частина 1) [Текст] / Т. Є. Іщейкін // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 2 (53). – С. 211-216.

Коломієць, П. Програми лояльності: чим привабити покупців? [Текст] / П. Коломієць // Вісті ЦССТУ. – 2014. – 31 лип. (№ 31). – С. 13.

Коломієць, П. Роздрібна торгівля: покупці обирають великий формат [Текст] / П. Коломієць // Вісті ЦССТУ. – 2014. – 28 серп. (№ 35). – С. 11.

Колотій, В. О. Чинники конкурентоспроможності і сталість роздрібних підприємств торгівлі будматеріалами [Текст] / В. О. Колотій // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 10. – С. 131-135. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Корсак, В. І. Формування регіональних роздрібних торговельних мереж, соціально-економічні та екологічні аспекти [Текст] / В. І. Корсак // Проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 180─186.

Костусєв, О. Тенденції розвитку конкурентного середовища на ринках послуг оптової та роздрібної торгівлі та проблема відносин економічної залежності [Текст] / О. Костусєв, В. Талах // Конкуренція. – 2008. – N1. – С.32-39.

Лахно, М. Приємних купівель !!! [Текст] : Додаткові послуги - запорука успішної роботи магазину / М. Лахно // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле) : журнал. – 2008. – N8. – С.16-21.

Локтєв, Е. М. До питання підвищення ефективності розвитку роздрібної торговельної мережі [Текст] / Е. М. Локтєв, Л. Г. Саркісян, В. В. Смазной // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2013. – № 4. – С. 109─115.

Мазур, О. Біфуркаційний характер розвитку роздрібної торгівлі України [Текст] / О. Мазур // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 1. – С. 30─43. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Народовая, М. Быть в контакте с покупателем [Текст] : Ритейлеры оценили возможности зародившихся в Интернете сообществ, но пока не сумели в полной мере ими воспользоваться / М. Народовая // Новости торговли. – 2012. – № 4. – С. 50─53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Народовая, М. Креативный двигатель продаж [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2013. – № 1/2. – С. 54-59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Народовая, М. Програма лояльности, или Как грамотно приручить покупателя [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2011. – N6-7. – С.48-52.

Окунєва, О. В. Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств [Текст] / О. В. Окунєва // Економічний часопис-XXI. – 2012. – № 3/4. – С. 59-63. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Попова, Я. Г. Алгоритм формирования и оптимизации комплекса услуг предприятия розничной торговли [Текст] / Я. Г. Попова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета : журнал. – 2008. – N1. – С.117-122.

Предєін, А. Розвиток роздрібних торговельних підприємств в Україні [Текст] / А. Предєін // Товари і ринки. – 2013. – № 2. – С. 18─29.

Роздрібні платіжні послуги й тенденції їх розвитку [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2011. – N4. – С.6-8.

Соколова, Е. Новые возможности "Метро Кэш энд Керри" : заказ и доставка / Е. Соколова // Ресторанные ведомости. – 2010. – N12. – С.62-63.

Старков, С. Чего хочет покупатель [Текст] : способы формирования лояльности покупателей в динамичной маркетинговой среде / С. Старков // Food UA. – 2013. – № 10. – С. 34─37 (Food Technologies & Equipment).

Тягунова, Н. М. Сучасний стан і тенденції розвитку роздрібної торгівлі України [Текст] / Н. М. Тягунова, Л. В. Іржавська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2012. – № 3 (54). – С. 84─86.

Фролова, Л. В. Базовые стратегии роста предприятий розничной торговли (на примере Донецкой области) [Текст] / Л. В. Фролова, Н. И. Алексеева // Економічний часопис─XXI. – 2013. – № 11/12. – С. 66─70.

Хурса, М. М. Використання посередницьких послуг малими торговельними підприємствами України [Текст] / М. М. Хурса // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 6 (51), ч. 2. – С. 160-164.

Юсупова, О. Стимулювання покупців у роздрібній торгівлі [Текст] / О. Юсупова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 4. – С. 53─66.


Електронні джерела з фонду бібліотеки ім.В. І. Вернадського :


Колос І. В.
Сутнісна характеристика основних критеріїв ефективності функціонування роздрібних торговельних підприємств України [Електронний ресурс] / І. В. Колос // Інноваційна економіка . - 2013. - № 6. - С. 100-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_6_26.pdf


Корсак В. І.
"Двоєдиний підхід" як основа методології реалізації принципів сталого розвитку регіонів (на прикладі поліпшення якості обслуговування споживачів у роздрібній торгівлі) [Електронний ресурс] / В. І. Корсак // Актуальні проблеми економіки . - 2012. - № 9. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2012_9_17.pdf

Шпильова Ю. Б.
Сучасні тенденції трансформації роздрібної торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Б. Шпильова, Т. М. Носуліч // Економіка і управління . - 2011. - № 3. - С. 61-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/econupr_2011_3_9.pdf


Шпильова Ю. Б.
Сталий розвиток роздрібної торгівлі України [Електронний ресурс] / Ю. Б. Шпильова, І. М. Шпильовий // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент . - 2012. - № 1. - С. 108-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsuem_2012_1_15.pdf

Електронні ресурси з мережі Інтернет:
Асортимент послуг роздрібних торговельних підприємств.– Режим доступу: http://bukvar.su/marketing/135040-Assortiment-uslug-roznichnyh-torgovyh-predpriyatiiy.html

Спориш О. А. Послуги в роздрібній торгівлі / О. А. Спориш, Л. В. Іржавська.–Режим доступу: http://www.rusnauka.com/33_PRNIT_2012/Economics/10_119737.doc.htm

Дякуємо, що звернулися до нас! Ми завжди ради надати Вам допомогу!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Бизнес-путь: Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера
Барна справа
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки