05 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Терміново

ID Замовлення: WATS-153
Читач: Елена
Читач Тема запиту
Читач: Елена Доброго дня, шановні працівники віртуально-довідкової служби!

Допоможіть будь ласка підібрати в електронному вигляді літературу для написання доповіді: "Облік нематеріальних активів при об'єднанні бізнесу" (стистика, питома вага, чи є тенденція до зростання).
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня!
Пропонуємо Вам скористатися наступними електронними джерелами інформації:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Пономаренко, І. О. МСФЗ на практиці: облік нематеріальних активів [Текст] / І. О. Пономаренко // Аудитор України. – 2012. – № 9. – С. 23-28. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Скоп, Х. Організація та методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах [Текст] / Х. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 5. – С. 29─40. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Скоп, Х. Методика дохідного підходу оцінки нематеріальних активів в обліково-аналітичній системі підприємства [Текст] / Х. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 10. – С. 18-27. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Скоп, Х. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: визнання та оцінка [Текст] / Х. Скоп // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. – № 8. – С. 10-19. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Фурманчук, О.С. Актуальні проблеми обліку та контролю нематеріальних активів [Текст] + [Електронний ресурс] / О.С. Фурманчук, А. В. Нижник // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 111–116 . – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

З мережі Інтернет:

Лобода Н. О. Нематеріальні активи як об’єкт облікової дільності: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Н. О. Лобода // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . – 2012. – Вип. 9(2). – С. 280-286. – Режим доступу http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2012_9(2)__42.pdf

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 "Нематеріальні активи" [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrbudget.ru/news/2013-10-01-385

Облік нематеріальних активів та їх амортизації // О. М. Губачова, С. І. Мельник. Облік у зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/13710106/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_nematerialnih_aktiviv_amortizatsiyi

Облік нематеріальних активів // Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2012. – 647 с. – (Вища освіта XXI століття). – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1098120543992/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_nematerialnih_aktiviv

Рахунок 12 "Нематеріальні активи" // ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/650/35/1/4/

Шелест В. С. Актуальні питання обліку надходження нематеріальних активів [Електронний ресурс] / В. С. Шелест. // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси . – 2013. – Вип. 10(1). – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2013_10(1)__70.pdf

Також рекомендуємо звернутися до Об’єднаної довідкової служби бібліотек України «Віртуальна бібліографічна довідка» http://www.chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/index.php
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Ресторан. От идеи до первых чаевых
Управління маркетингом у сфері туризму
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки