11 | 08 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір літератури

ID Замовлення: WATS-142
Читач: Anna Ovcharenko
Читач Тема запиту
Читач: Anna Ovcharenko Доброго дня!
Допоможіть будь ласка підібрати літератури для написання курсової роботи на тему: "Вільні економічні зони: теорія і практика міжнародних еономічних відносин"
Бібліотека: Ирина Науменко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:
У фонді бібліотеки ПУЕТ:

Баклан, О. В. Адміністративно-правове забезпечення створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон [Текст] / О. В. Баклан // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 54. – С. 238–243.

Буров, М. Особые экономические зоны: территория инновационного развития [Текст] / М. Буров, Ю. Наумова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 5. – С. 59–67.

Вишняков, О. К. Створення зони вільної торгівлі з ЄС: питання правового забезпечення [Текст] / О. К. Вишняков // Митна справа. – 2011. – N1. – С.17–24.

Гавура, В.О. Вільні економічні зони як засіб підвищення конкурентоспроможності регіону: особливості функціонування та напрями удосконалення [Текст] / В.О. Гавура // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 66─69.

Горбаль, В. Позиция [Текст] = Интересное положение : [Украина и ЗСТ (зона свободной торговли)] / В. Горбаль // Forbes. – 2011. – N9. – С.18.

Горячов, О. В. Міжнародний досвід залучення іноземних інвестицій у вільні економічні зони України [Текст] / О. В. Горячов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2009. – N5. – С.40–45.

Зінченко, В. В. Стратегії розвитку України і дилема спеціальних економічних зон: субсидіарний регіоналізм versus системний дерегульований трайбалізм [Текст] / В. В. Зінченко // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2 (52). – С. 60─69.

Іляш, О. Негативні наслідки міжнародної міграції людських ресурсів за умови формування в Україні зони вільної торгівлі [Текст] / О. Іляш // Журнал європейської економіки. – 2009. – N1. – С.50-60.

Кваша, С. М. Формування зони вільної торгівлі в інтеграційному процесі України до Європейського Союзу [Текст] / С. М. Кваша // Економіка АПК. – 2009. – N8. – С.64-69.

Кіндзерський, Ю. Потенціал особливих економічних зон у виробничій та регіональній модернізації [Текст] / Ю. Кіндзерський // Економіст. – 2011. – N1. – С.10-16.

Кобзаренко, В.В. Діяльність та розвиток вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні [Текст] / В.В. Кобзаренко, І. Ю. Матюшенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – N7. – С.11–13.

Леось, О. Ю. Аналіз розвитку та особливостей функціонування вільних економічних зон (досвід інших країн) / О. Ю. Леось, В. В. Мєзін // Економіка та держава. – 2013. – № 2. – С. 106–109. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Марцин, В. С. Вільні економічні зони, їхнє місце у прямому іноземному інвестуванні [Текст] + [Електронний ресурс] / В. С. Марцин // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. – 2009. – N4. – С.46–54. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Международные экономические отношения [Текст] : учебник / под ред. В. Е. Рыбалкин. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 623 с. – (Золотой фонд российских учебников) .
ББК 65.5я73 М43

Москаленко, Н. В. Проблеми, зумовлені функціонуванням офшорних юрисдикцій, та шляхи їх розв'язання [Текст] / Н. В. Москаленко // Актуальні Проблеми Економіки : журнал. – 2009. – N10. – С.117–121.

Неучева, М.Ю. Зарубежный опыт функционирования особых экономических зон [Текст] / М.Ю. Неучева // Проблемы современной экономики. – 2010. – N3. – С.102–105.

Осадча, Н. В. Сучасні проблеми формування зон вільної торгівлі в Україні [Текст] / Н. В. Осадча // Вісник економічної науки України. – 2008. – N2. – С.121–123.

Осадча, Н. В. Формування зон вільної торгівлі в Україні: проблеми та шляхи вирішення [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н. В. Осадча // Економічний вісник Донбасу. – 2008. – N4. – С.95–99. –Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

Петруня, Ю.Податкові інструменти регулювання економічних процесів [Текст] / Ю. Петруня // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 5. – С. 59–66 . – Те саме [Електронний ресурс]. –Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Предборський, В. А. Тіньова експлуатація зовнішньоекономічної сфери [Текст] / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 10. – С. 3–8.

Редько, К. Ю. Ретроспективний аналіз діяльності вільних економічних зон [Текст] / К. Ю. Редько // Науково-технічна інформація. – 2012. – № 2. – С. 32–35.

Скиба, М. Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико-прикладний аспект [Текст] / М. Скиба // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 129–137 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Туан, Фам Ань. Опыт функционирования свободных экономических зон (теоретический аспект) [Текст] / Фам Ань Туан // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2009. – N3. – С.157–164.

Шаров, О. Трилема стратегічного вибору України в умовах економічної глобалізації [Текст] / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11 (№ 3). – С. 261–275.

Шинкарук, Л. В. Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС [Текст] / Л. В. Шинкарук, І. В. Барановська, О. А. Герасімова // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 3. – С. 38–58. – На укр. яз.

Щепанський, Е.В. Удосконалення механізму обгрунтування створення та функціонування спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку туристично-рекреаційного спрямування [Текст] / Е.В. Щепанський // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – N4. – С.331–340.

Електронні джерела:

Бабкіна С. І. Проблеми та перспективи відродження в Україні спеціальних (вільних) економічних зон [Електронний ресурс] / С. І. Бабкіна // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет". Економічні науки . - 2013. - Вип. 152. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npkaue_2013_152_18.pdf

Чмир О. С. Перспективи подальшого розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР) [Електронний ресурс] / О. С. Чмир // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права . - 2003. - № 3-4. - С. 407-419. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2003_3-4_75.pdf


Бажаємо успіхів!
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Основы туризма
Иностранные языки с легкостью и удовольствием: Приемы саморегуляции для быстрого усвоения знаний
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки