10 | 12 | 2019
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір літератури

ID Замовлення: WATS-132
Читач: Anna Ovcharenko
Читач Тема запиту
Читач: Anna Ovcharenko Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Зовнішньоекономічна політика країн Центральної Африки"
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Абрамова, И. О. Переход к новой экономической модели мира и страны Африки [Текст] / И. О. Абрамова // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 102─107.

65.5я73 М64
Африка // Мировая экономика : Учебник / под ред. А. С. Булатов. – М. : Экономистъ, 2003. – С. 577–590.
Демократична Республіка Конго // Масляк П. О. Країнознавство [Текст] : підручник / П.О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – С. 243–248.

65.5я73 М64
Интеграционные группы в Африке // Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст]. Ч. 2 : учебник / Ред. Р. И. Хасбулатов. – М. : Гардарики, 2006. – С. 152–165.

65.5я73 Е40
Економіка країн Африки // Економіка зарубіжних країн : Підручник / В.А. Вергун, І.В. Бураківський, В.Д. Сікора ; за ред. А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 1996. – С. 249─270.

65.9(3)я73 Е45
Економіка країн Центральної Африки // Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник / А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – С. 422–429.

65.9(3)я73 Е45
Економіка найменш розвинутих країн // Економіка зарубіжних країн : Навч. посібник / за ред. Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, В. М. Осипов. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – С. 484–493.

65.9(4Укр)8я73 У45
Кулінич М. А., Рубцова М. Ю. Африканський вектор зовнішньоекономічної політики України // Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть + [Електрон. ресурс] : Навч. посібник. – М. : Либідь, 2002. – 470 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

65.5 М64
Мировая экономика : Глобальные тенденции за 100 лет / под ред. И.С. Королев. – М. : Юристъ, 2003. – 604 с.

65.58я73 М58
Основні економічні угруповання в Африці // Міжнародна економіка [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / за ред. Ю. Г. Козак, Д.Г. Лук'яненко, Ю.В. Макогон. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – С. 364–366.

Павлов, А. М. Африка в международной торговле в свете современных экономических тенденций + [Електрон. ресурс] / А. М. Павлов // Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. – N6. – С.45-52. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

65.58-65я73 Г41
Региональные экономические организации государств Африки // Герчикова, И.Н.
Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности = International ekonomic organisations:regulating role in international economic relations and business activities : Учеб. пособие / И.Н. Герчикова. – М. : АО "Консалтбанкир", 2000. – С. 301–314.

Соколова, З. С. Переваги держав Африки на південь від Сахари зростають [Текст] / З. С. Соколова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 29-33.

65.5я73 М74
Экономика африканских стран // Мовсесян, А.Г. Мировая экономика : Учебник / А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнивцев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – С. 577–580.

65.5я73 М64
Экономика стран тропической Африки // Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : Учебник / М.Н. Осьмова ; под ред. В.П. Колесов. – М. : Изд-во "Флинта", : МПСИ, 2000 (; М.). – С. 388–403.

З мережі Інтернет:

Загальні риси і особливості економіки країн Африки // К. С. Солонінко. Міжнародна економіка : навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – Режим доступу: http://ukrlibrary.com.ua/books/11/3/6/601.html

Економіка країн Африки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.grinchuk.lviv.ua/book/8/318.html

Центральна Африка: транспорт, зовнішньоекономічні зв'язки, рекреація та туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/ekonomichna_geografija_zarubizhnikh_krajin/centralna_afrika_transport_zovnishnoekonomichni_zv_39_jazki_rekreacija_ta_turizm/64-1-0-924

Экономика Африки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://country.in.ua/africa/economic.html

Экономика Африки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=875&type=news

Экономика Африки в условиях рыночных преобразований [Электронный ресурс]. – М.,
2010. – 308 с. – Режим доступа: http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/ekonomika_afriki_v_usloviyah_rynochnoy_ekonomiki.pdf

Экономика Центральной Африки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pandia.ru/375609/
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Карьера менеджера
Правове регулювання ринку цінних паперів України
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки