05 | 07 | 2020
Головна Архів довідок ВДС
Останні виставки
Останні новини

Архів довідок ВДС

Підбір літератури

ID Замовлення: WATS-132
Читач: Anna Ovcharenko
Читач Тема запиту
Читач: Anna Ovcharenko Допоможіть будь ласка підібрати літературу для написання курсової роботи на тему: "Зовнішньоекономічна політика країн Центральної Африки"
Бібліотека: Елена Нестеренко Доброго дня! До Вашої теми пропонуємо переглянути наступні джерела:

З фонду бібліотеки ПУЕТ:

Абрамова, И. О. Переход к новой экономической модели мира и страны Африки [Текст] / И. О. Абрамова // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 102─107.

65.5я73 М64
Африка // Мировая экономика : Учебник / под ред. А. С. Булатов. – М. : Экономистъ, 2003. – С. 577–590.
Демократична Республіка Конго // Масляк П. О. Країнознавство [Текст] : підручник / П.О. Масляк. – 2-ге вид., випр. – К. : Знання, 2008. – С. 243–248.

65.5я73 М64
Интеграционные группы в Африке // Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст]. Ч. 2 : учебник / Ред. Р. И. Хасбулатов. – М. : Гардарики, 2006. – С. 152–165.

65.5я73 Е40
Економіка країн Африки // Економіка зарубіжних країн : Підручник / В.А. Вергун, І.В. Бураківський, В.Д. Сікора ; за ред. А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 1996. – С. 249─270.

65.9(3)я73 Е45
Економіка країн Центральної Африки // Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник / А.П. Голіков, О.Г. Дейнека, Л.О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – С. 422–429.

65.9(3)я73 Е45
Економіка найменш розвинутих країн // Економіка зарубіжних країн : Навч. посібник / за ред. Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, В. М. Осипов. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – С. 484–493.

65.9(4Укр)8я73 У45
Кулінич М. А., Рубцова М. Ю. Африканський вектор зовнішньоекономічної політики України // Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть + [Електрон. ресурс] : Навч. посібник. – М. : Либідь, 2002. – 470 с. – Спосіб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ.

65.5 М64
Мировая экономика : Глобальные тенденции за 100 лет / под ред. И.С. Королев. – М. : Юристъ, 2003. – 604 с.

65.58я73 М58
Основні економічні угруповання в Африці // Міжнародна економіка [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / за ред. Ю. Г. Козак, Д.Г. Лук'яненко, Ю.В. Макогон. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – С. 364–366.

Павлов, А. М. Африка в международной торговле в свете современных экономических тенденций + [Електрон. ресурс] / А. М. Павлов // Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. – N6. – С.45-52. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ.

65.58-65я73 Г41
Региональные экономические организации государств Африки // Герчикова, И.Н.
Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности = International ekonomic organisations:regulating role in international economic relations and business activities : Учеб. пособие / И.Н. Герчикова. – М. : АО "Консалтбанкир", 2000. – С. 301–314.

Соколова, З. С. Переваги держав Африки на південь від Сахари зростають [Текст] / З. С. Соколова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 29-33.

65.5я73 М74
Экономика африканских стран // Мовсесян, А.Г. Мировая экономика : Учебник / А.Г. Мовсесян, С.Б. Огнивцев. – М. : Финансы и статистика, 2001. – С. 577–580.

65.5я73 М64
Экономика стран тропической Африки // Мировая экономика. Экономика зарубежных стран : Учебник / М.Н. Осьмова ; под ред. В.П. Колесов. – М. : Изд-во "Флинта", : МПСИ, 2000 (; М.). – С. 388–403.

З мережі Інтернет:

Загальні риси і особливості економіки країн Африки // К. С. Солонінко. Міжнародна економіка : навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – Режим доступу: http://ukrlibrary.com.ua/books/11/3/6/601.html

Економіка країн Африки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.grinchuk.lviv.ua/book/8/318.html

Центральна Африка: транспорт, зовнішньоекономічні зв'язки, рекреація та туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://geografica.net.ua/publ/galuzi_geografiji/ekonomichna_geografija_zarubizhnikh_krajin/centralna_afrika_transport_zovnishnoekonomichni_zv_39_jazki_rekreacija_ta_turizm/64-1-0-924

Экономика Африки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://country.in.ua/africa/economic.html

Экономика Африки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&newsid=875&type=news

Экономика Африки в условиях рыночных преобразований [Электронный ресурс]. – М.,
2010. – 308 с. – Режим доступа: http://www.inafran.ru/sites/default/files/page_file/ekonomika_afriki_v_usloviyah_rynochnoy_ekonomiki.pdf

Экономика Центральной Африки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pandia.ru/375609/
Google перекладач
Ukrainian Armenian Azerbaijani Belarusian Chinese (Simplified) English French Georgian German Italian Latvian Lithuanian Polish Russian Spanish Turkish
Грузинская кухня (кухни народов мира)
Основні принципи фандрейзінга: Секрети залучення грошових коштів для неприбуткових організацій
Банер
Оцініть якість обслуговування і компетентність співробітників бібліотеки