Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується

віртуальна книжкова виставка

на тему:

 

„Боротьба із злочинністю: міжнародне співробітництво”

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

1. Державна політика у сфері запобігання та протидії міжнародній злочинності.

2. Економічні злочини: проблеми припинення та усунення.

3. Інформаційні війни, або шахрайство у мережі Інтернет.

4. Основні напрями співпраці в боротьбі з тероризмом

 

 

 

 

1.Державна політика у сфері запобігання та протидії міжнародній злочинності.

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

 

Генеральна Асамблея ООН. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності [Текст]: затв. від 15.11.2000 р. / Генеральна Асамблея ООН // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – вип.8. – С.17–54.

 

Мета цієї Конвенції полягає у сприянні співробітництву в справі більш ефективного попередження транснаціональної організованої злочинності та боротьби з нею. Держави-учасниці здійснюють свої зобов’язання за цією Конвенцією відповідно до принципів суверенної рівності та територіальної цілісності держав і принципу невтручання у внутрішні справи інших держав. Держави учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді у зв’язку зі вчиненими на їх територіях злочинами.

Примірників -1 (ч/з 1)

 

 

Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму [Текст] : Закон від 17.11.2010 р. N 2698-VI / Україна. Верховна Рада // Урядовий кур'єр. – 2010. – 15 груд. – С. 8–13.

 

У Законі України „ Про ратифікацію Конвенції  Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму” від 17 листопада 2010 р. N 2698-VI підкреслюється, що держави – члени Ради Європи та інші держави, які підписали цю Конвенцію вважають своєю метою досягнення більшої єдності між її членами у проведенні спільної кримінальної політики, спрямованої на захист суспільства, у боротьбі з тяжкими злочинами, що стали зростаючою міжнародною проблемою, у створенні ефективної системи міжнародного співробітництва. Ратифікуючи цю  Конвенцію, Україна тим самим приєднується до багатьох країн, що стали на шлях непримиренної боротьби зі злочинцями у всьому світі.

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Генезис злочинності : детермінація та причинність [Текст] + [Електронний ресурс] / П. Д. Біленчук, А. П. Гель, М. Т. Задояний, Л. В. Мошняга // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – 10. – С.3236.

 

Являючи собою складне явище, злочинність є наслідком дії багатьох обставин, факторів, причин. При дослідженні злочинності важливо виходити з того, що необхідним є зв’язок між причиною та наслідком.

У сучасній юридичній літературі існують різні поняття, що відображають зміст причинно-наслідкового комплексу: детермінація, причини й умови, фактори злочинності. Розглядаючи злочин як соціальне явище, необхідно мати на увазі, що оцінка певних явищ у якості причин, а інших – у якості умов завжди матиме відносний характер. Слід зазначити, що явище стає причиною тільки за наявності конкретних умов, що їй сприяють.

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

 

Кушнір, О. Проблеми удосконалення нормативно - правового регулювання протидії торгівлі людьми в сучасних умовах [Текст] / О. Кушнір // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – 9. – С.104107.

 

Торгівля людьми як явище порушує загальні принципи моралі та справедливості, посягає на природні права, законні інтереси людини, породжує соціальну напругу, підвищує конфліктність усередині суспільства. Своїм існуванням це явище суттєво обмежує конституційні права та свободи людини, непоправно шкодить моральним засадам нації, іміджу держави.

Мета цієї статті – обґрунтувати необхідність і запропонувати шляхи підвищення ефективності нормативно-правового забезпечення здійснення протидії торгівлі людьми в умовах європейської інтеграції України.

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Поклонська, О. Зловживання державною владою як негативна форма її реалізації [Текст] / О. Поклонська // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – 11. – С.36.

 

Державна влада – явище багатозначне. Її розуміють як право та можливість держави, її органів розпоряджатися життєдіяльністю суспільства.

У ході пострадянської трансформації України та реформування її державних структур виявилися значні проблеми та негативні явища, що по суті дестабілізують систему державної влади. Ідеться про ті негативні прояви реалізації владних повноважень носіями державної влади, які можна звести до поняття „зловживання державною владою.”

В цій статті дається аналіз явища зловживання владою і визначаються шляхи попередження цього негативного прояву реалізації державно-владних повноважень.

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Поплевічева, Н. Державні засади запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через інституції фінансового ринку [Текст] / Н. Поплевічева // Банківська справа. – 2011. – №3. – С.87–94.

 

Останнім часом явище відмивання (легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом, набуло поширення у всьому світі й вийшло за межі окремих країн чи регіонів, набувши глобального значення.

Майже усі цивілізовані країни світу визнають необхідність державного регулювання  у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, як важливого засобу забезпечення стабільності економічної системи держави.

Стаття має на меті вивчити передумови виникнення державних засад регулювання у сфері боротьби з відмиванням „брудних” коштів, здійснити аналіз поточного стану національної системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, визначити ступінь державного втручання та напрямки оптимізації державного регулювання у цій сфері.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

ШосткоO. Європейський досвід запобігання організованій злочинності: теоретичні питання [Текст] / OШостко // Право України. – 2010. – №2. – С.198–203.

 

Україна задекларувала своє бажання увійти до системи європейської співдружності  розвинених демократій, яким притаманні високі стандарти безпеки, добробуту, а також пріоритет прав людини, верховенство права, забезпечення невідворотності покарання для тих, хто вчинив злочин.

В Україні вже давно існує нагальна потреба розробки дієвої стратегії у галузі запобігання організованій злочинності з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду і загальноєвропейської політики протидії організованій злочинності.

У даній статті розглянуто теоретичні питання запобігання організованій злочинності в європейських країнах.

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Лєонов, С. В. Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С. В. Лєонов, О. О. Куришко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 8. – С.1619.

 

Аналіз розвитку економічних систем різних країн дозволяє стверджувати про наявність специфіки їх відношення до такого економічного процесу, як легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Державна політика стимулювання доходів, які не мають прозорого джерела походження пояснюється насамперед підвищенням інвестиційних вливань, збільшенням зайнятості населення в фінансовій сфері.

Метою цієї статті є узагальнення досвіду формування державної політики в сфері протидії руху тіньових капіталів, розроблення пропозицій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу.

 

[Вгору]

2. Економічні злочини: проблеми припинення та усунення.

 

 

 

 

Примірників – 47 (наук.аб..); 2(ч/з 1); 1(ч/з3)

 

Захарченко, В. Ю. Влияние теневой экономики и экономической преступности на экономическую безопасность [Текст] : экономико-правовой аспект / В. Ю. Захарченко, В. И. Лазуренко, А. А. Нестуля. – Донецк : Каштан, 2010. – 470 с. + Електрон. зміст.
ББК 67.9(4Укр)308.16 З-38

 

Работа посвящена теории и практике экономической преступности. На основе материалов авторами проведен криминалистический анализ  характерных типов экономических преступлений на территории региона и Украины в целом.

Издание является научно-практическим исследованием, в котором раскрыты категории касающиеся проблем экономической преступности и безопасности, представлен механизм банкротства предприятий и рассмотрены средства, формы и механизмы оздоровления предприятий.

Особое место уделяется методикам документального контроля в выявлении и предупреждении преступлений в сфере хозяйственной деятельности.

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Щетінін, М. Корупція та її взаємозв'язок з організованою злочинністю [Текст] / М. Щетінін // Персонал. – 2011. – №3. – С. 50 –58.

 

Корупція і організована злочинність є глобальними проблемами світового співтовариства. Ці два міцно пов’язані явища є основною небезпекою для розвитку сучасної цивілізації, оскільки створюють непереборні перешкоди для нормального функціонування і соціально-економічного прогресу суспільства.

Стаття уточнює поняття корупції, пропонує розглядати корупцію як злочинну діяльність, передбачає систему стосунків між певними посадовими особами та кримінальним середовищем на основі протиправної діяльності цих посадових осіб на шкоду державним і суспільним інтересам.

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Демидова, А. М. Господарсько-правовий механізм захисту банківської системи від зловживань з боку недобросовісних суб'єктів кредитування [Текст] / А. М. Демидова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – №1. – С.84–87.

 

Зростання обсягів проблемних кредитів банків формує істотну загрозу для банків, насамперед зумовлює зниження їх можливостей щодо відтворення ресурсів і підвищує ризик  невиконання банками своїх зобов’язань перед клієнтами та кредиторами. Суттєву загрозу стабільності банківської системи і економічній безпеці окремих банківських установ становлять: зростання обсягів проблемних кредитів, серйозні труднощі з поверненням кредитних коштів, шахрайство з їх фінансовими ресурсами.

Стаття розкриває сутність господарсько-правового механізму захисту банківської системи від зловживань з боку недобросовісних суб’єктів. Проаналізовані основні шляхи такого роду зловживань та сформульовані пропозиції з їх усунення.

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Гвоздецький, В. Д. Корупція в Україні: проблеми і протидії [Текст] / В. Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 109─118.

 

Аналізуються питання генези, сучасного стану антикорупційного законодавства, його здобутків, перспектив та основних напрямів розвитку. З урахуванням новітніх наукових напрацювань значна увага приділяється дослідженню антикорупційного законодавства, діалектичному зв’язку між правильним визначенням змісту, сутності корупції та реальними кроками держав щодо її подолання.

Причина наявних масштабів корупції, яка реально загрожує державності України, полягає не лише від того, що отримано від колишньої тоталітарної системи, а й від умов нового суспільного буття.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Белов, В. Координирующая и направляющая [Текст]: профилактическая работа руководителя службы безопасности с персоналом торгового предприятия / В. Белов // Мир и безопасность. – 2011. – 8. – С. 6670.

 

Как свидетельствуют многочисленные исследования и личный опыт, от 80 до 90 процентов потерь торговых предприятий причиняется действиями собственного персонала. Цифра огромная, особенно если перевести ее в конкретные денежные показатели.

Ущерб причиняется как умышленными, так и неумышленными действиями персонала. Чтобы оградить предприятие от тех или иных действий руководители службы безопасности обязаны проводить профилактическую работу среди персонала предприятия.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 3)

 

Афонченко, Т. П. К вопросу профилактики коррупционных правонарушений в организациях потребительской кооперации Республики Беларусь [Текст] / Т. П. Афонченко, Ж. Ч. Коновалова // Потребительская кооперация. – 2011. – 1. – С. 5461.

 

Проблема профилактики правонарушений, в том числе преступлений как наиболее опасной формы проявления социально опасного поведения, является одной из наиболее актуальных на современном этапе развития государства.

В статье рассматриваются некоторые аспекты профилактики коррупционных правонарушений как на национальном уровне, так и в организациях потребительской кооперации. Анализируется круг субъектов коррупционных правонарушений применительно к организациям потребительской кооперации, предлагаются некоторые мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

Зінов'єв, І. Ф. Аналіз економічної злочинності в Україні [Текст] / І. Ф. Зінов'єв // Держава та регіони. – 2010. – №4. – С.56–61.

 

На початку ХХІ століття невід’ємною характеристикою сучасного розвитку держави, що використовує ринкові моделі господарювання, є масштабна економічна злочинність та пов’язана з нею криміналізація економічних відносин.

У статті розглянуто головні підходи до класифікації та позиціювання злочинів в економічній сфері. Виявлено структурно-динамічні тенденції економічних злочинів та проведено їх аналіз.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Безпалько, А. Протидія правопорушенням у сфері економіки і корупції як головне завдання державної служби боротьби з економічною злочинністю: історично-правовий аспект [Текст] / А. Безпалько // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3-4. – С. 143–150.

Глибоке вивчення минулого допомагає вдосконалювати сучасну діяльність правоохоронних органів, їх невід’ємної складової – Державної служби боротьби з економічною злочинністю, вивчати зразки професійної майстерності, виявляти помилки.

У статті здійснено аналіз діяльності міліції у боротьбі зі злочинністю та правопорушеннями після звільнення України від німецько-фашистських загарбників, окреслено важливу роль правоохоронців у захисті економічних інтересів суспільства в незалежній державі

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Кравчук, С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення [Текст] / С. Кравчук // Право України. – 2011. – №8. – С. 301–307.

 

Злочинність у сфері економіки в останні роки стала визначати характер і напрями реалізації реформ не тільки у сфері економіки, а й у системі державного будівництва і правоохоронної діяльності. Спостерігається стійка тенденція щорічного зростання в середньому на 2% виявлених і зареєстрованих злочинів економічної спрямованості.

У представленій статті обговорюються проблеми, пов’язані з поняттям  „організована злочинність”, розглядається кримінальне законодавство у боротьбі з організованою злочинністю, аналізуються законодавчі норми про спеціальні слідчі та оперативно-розшукові заходи, які спрямовані на боротьбу з організованою злочинністю в Україні.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Богданов, М. М. Організаційно-правові засади боротьби з контрабандою на сучасному етапі [Текст] + [Електронний ресурс] / М. М. Богданов // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – 2. – С. 3032.

 

Контрабанда є одним із головних чинників дестабілізації економічної системи України. Ввезення на територію нашої держави контрабандних товарів сприяє неконтрольованому насиченню внутрішнього ринку продукцією іноземного виробництва та витісненню українських товарів. У результаті цього значних збитків зазнають вітчизняні підприємства, продукція яких стає неконкурентоспроможною, а у тіньовий обіг виводяться значні суми коштів, призначених для оплати митних платежів.

Автор статті вважає, що обмеження поширення контрабанди продуктів харчування можливе шляхом подальшого вдосконалення  існуючої системи контрольно-наглядових та правоохоронних органів, перегляд їх завдань і повноважень, покращення механізму взаємодії та співпраці між ними.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Зубок, Н. И. Мошенничество и противодействие ему на предприятии [Текст] / Н. И. Зубок // Бизнес и безопасность. – 2011. – 5. – С.7477.

 

Анализируя способы, которыми наносится ущерб работниками своему предприятию можно видеть, что первое место среди них занимает мошенничество. Около 80% стоимости потерь предприятия относится к мошенническим действиям. То есть мошенничество является основной угрозой персонала предприятия.

Серъезно изучая данную проблему, автор предлагает придать борьбе с мошенничеством системный и комплексный характер, привлечь к ней весь персонал, обеспечить ей информационную базу и организовать эффективное управление.

 

[Вгору]

3. Інформаційні війни, або шахрайство у мережі Інтернет

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Плугатир, М. Генезис стандартів ООН та ЄЕС щодо встановлення відповідальності за злочин у сфері комп'ютерної інформації [Текст] / М. Плугатир // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – 1. – С. 138140.

 

У статті розглядається сукупність проблем, пов’язаних із приведенням законодавства України у відповідність із міжнародними стандартами щодо встановлення відповідальності за злочини у сфері комп’ютерної інформації, аналізується міжнародний досвід створення та розвитку кримінально-правових механізмів протидії цим злочинам.

Автор вважає, що дослідження генезису міжнародних стандартів щодо криміналізації злочинів у сфері комп’ютерної інформації, прийнятих у рамках ООН та ЄС, дозволяє виявити переваги та вади чинного Кримінального кодексу України, визначити напрями його вдосконалення.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Гудкова, Д. В зомби-сетях или Планета, захваченная спамерами [Текст] / Д. Гудкова // Мир и безопасность. – 2011. – № 11. – С.4246.

Спам – массовая рассылка коммерческой, политической и иной рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не выражавшим желания их получать.

Спамреальная угроза безопасности компьютерных сетей. Сейчас в мире не осталось почти ни одной страны, откуда бы не распространялся спам. Правоохранительные органы, антиспам-вендоры и различные инициативные группы пытаются пресечь деятельность спамеров. Время показало, что со спамом можно эффективно бороться не только путем фильтрации, но и другими способами, привлекая к уголовной и административной  ответственности самих спамеров.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Мусиенко, Д. Мошенничество в сети Интернет [Текст] / Д. Мусиенко // Бизнес и безопасность. – 2011. – № 6. – С. 7880.

Многим кажется: обмануть или ограбить могут кого угодно, только не их. Особенно это касается махинаций в сети Интернет. Всемирная паутина – бочка всяческих афер. А ее открытость, а главное, юридическая безнаказанность, способствуют созданию все новых и новых ухищрений. В ближайшее время проблема инвестиционного мошенничества в Сети может принять характер эпидемии.

В данной статье идет речь о том, как обезопасить себя  и свои деньги от мошенников и аферистов  в сети Интернет.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Дмитренко, Ю. Мошенничество в сети Интернет [Текст] / Ю. Дмитренко // Бизнес и безопасность. – 2011. – 4. – С. 8385.

 

Так уж устроен человек, что он всегда стремится достичь чего-то большего, чем то, что уже имеет. И это здорово, ибо является лучшим в мире побудительным мотивом встать с дивана и сделать что-нибудь полезное: начать свое дело, продвинуться по карьерной лестнице. Однако же амбиции на улучшение качества жизни далеко не всегда реализуются законным путем.

В серии статей идет речь о крупных и мелких мошеннических аферах посредством использования сети Интернет и методах борьбы с ними.

 

 

[Вгору]

4. Основні напрями співпраці в боротьбі з тероризмом

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Бережний, О. Феномен тероризму: сучасні форми, економічні аспекти й основні шляхи запобігання [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Бережний, Т. Медвідь // Вісник Національного банку України. – 2011. – №11. – С. 24–31.

 

Повідомлення про терористичні акти займають левову частку інформаційного поля провідних інформагенств світу. Це небезпечне явище становить загрозу як для економічно розвинутих країн, так і для країн, що розвиваються. Автори дослідження зробили спробу проаналізувати історію, основні форми тероризму, а також розглянути  важливі економічні аспекти діяльності терористичних організацій.

Заслуговує на увагу точка зору авторів на можливі шляхи  запобігання та протидії  фінансуванню тероризму, зокрема шляхом впливу на позицію відповідних послуг з боку фінансових посередників.

 

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Гавдьо, Ю. Р. Боротьба з тероризмом : міжнародно-правове співробітництво [Текст] / Ю. Р. Гавдьо // Бизнес и безопасность. – 2010. – 6. – С. 1617.

 

Безперечна заслуга світового співтовариств полягає в утвердженні основного принципу загального осуду тероризму. Перший крок у становленні цього принципу було зроблено у 1985 році, коли Генеральна Асамблея ООН прийняла без голосування резолюцію, в якій вона визнає злочинними всі акти, методи та практику тероризму, де б і ким вони не були скоєні.

За минулі десятиліття було висловлено безліч найрізноманітніших пропозицій щодо форм боротьби з тероризмом. Найбільш прийнятними з них протягом значного періоду можна вважати уніфікацію законодавства по боротьбі з тероризмом, а також боротьбу з міжнародним тероризмом за допомогою конвенційного механізму.

Автор статті звертає увагу на те, що суттєвою перешкодою в ефективному застосуванні діючих міжнародних договорів у боротьбі з тероризмом є існуючі подвійні стандарти щодо оцінки дій терористів іншими країнами та наданні їм політичного притулку, про що свідчить досвід багатьох країн.

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Канцір, В. Організаційні аспекти боротьби з тероризмом та її основні напрями [Текст] / В. Канцір // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – №2. – С. 139–142.

 

Боротьба з тероризмом – проблема вельми актуальна і гостра, але її результати все ще виявляються малоефективними. Світовій спільноті поки що не вдається зупинити розвиток тероризму. Особливу тривогу викликають терористичні злочини з високим ступенем суспільної небезпеки. Їх кількість постійно збільшується. До того ж  у даній сфері спостерігається тісний зв’язок з організованою злочинністю, кримінальним професіоналізмом, різного роду екстремістськими  угрупованнями, корупцією.

У статті розкриваються організаційні засоби (принципи, методи тощо) необхідні для управління процесами боротьби з цим явищем, досліджені основні напрями керівництва.

 

 

 

Примірників -1 (ч/з 1)

 

Подобінська-Штик, Т.О. Основні напрями співпраці США та Європейського Союзу в боротьбі з тероризмом [Текст] / Т. О. Подобінська-Штик // Економічний часопис-XXI. – 2011. – №1-2. – С. 13–15.

 

На початку ХХІ століття нації перестали бути одноособовими гравцями у світових процесах. Натомість багатонаціональні групи невизначеного характеру, під впливом релігійного фанатизму та ненависті почали застосовувати найновіші технологічні засоби тероризму.

У цій статті досліджено сучасний тероризм як багатовимірне явище, зовнішні підходи США та ЄС до боротьби з тероризмом, визначено основні відмінності й причини розбіжностей у позиціях двох сторін щодо протистояння  світовій терористичній загрозі.