Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Соціальна відповідальність в умовах трансформаційної економіки

 

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

І. Характерні риси, особливості та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу

 

ІІ. Соціальна відповідальність підприємств у посткризовій економіці

 

ІІІ. Місце та роль соціальної відповідальності у різних галузях життя суспільства

 

 

 

 

 

 

І. Характерні риси, особливості та перспективи розвитку соціальної відповідальності бізнесу

 

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Левковська, Л. Державна підтримка соціально-відповідального бізнесу в Україні [Текст] / Л. Левковська // Економіст. – 2011. – № 10. – С.53-55.

 

Як свідчить зарубіжний досвід останніх десятиліть, кращих результатів у забезпеченні сталого економічного зростання досягають країни, яким вдається поєднати економічну ефективність із соціальною результативністю завдяки налагодженню економічних механізмів і оптимізації діяльності соціальних інститутів, що відіграють роль способу узгодження інтересів і цілей взаємодіючих у процесі економічної діяльності суб’єктів.

У статті проаналізовано загальні тенденції розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні, визначено головні напрями та функціональні ознаки корпоративної соціальної відповідальності

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Фещенко, О. М. Соціальна відповідальність бізнесу як ключовий фактор взаємодії між місцевим бізнесом, владою та громадою [Текст] + [Електронний ресурс] / О. М. Фещенко, Ю. Г. Горященко // Регіональна економіка. – 2010. – 3. – С.172178. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В умовах інтеграції бізнес-еліт до міжнародних корпорацій серед факторів налагодження співпраці виокремлюють соціальну відповідальність бізнесу (СВБ) та прозорість соціальних програм. Саме ці фактори мають стати основними мотиваторами взаємодії бізнесу з громадою та владою. Проте сьогодні існує багато обмежувальних факторів розвитку соціальної відповідальності. Основними серед них є слабка мотивація бізнесу до співпраці, обумовлена „відсутністю сформованого та впливового сектора громадянського суспільства, котрий би просував ідеї соціальної відповідальності, відсутністю незалежної громадської експертизи соціальних і культурних програм, існуванням  законодавчо обмежених розмірів і способів можливої допомоги нужденним” і т.д.

У статті досліджуються  теоретичні аспекти соціальної відповідальності бізнесу в Україні як одного із ключових факторів побудови платформи для співпраці  бізнесу, влади та суспільства.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Финько, Е. Е. Корпоративное отношение в контексте формирования социальной ответственности бизнеса [Текст] / Е. Е. Финько // Экономическое возрождение России. – 2010. – 2. – С.27-33.

 

В современных бизнес-структурах именно акционеры принимают принципиальные решения о развитии социально ответственного бизнеса, участвуют в PR-мероприятиях на тему корпоративной социальной ответственности, поддерживая и укрепляя социально ответственный  имидж своей компании.

Социальная ответственность бизнеса - это система социального партнерства бизнеса и общества. В настоящее время бизнес берет на себя  финансирование тех областей, до которых у государства, как говорится, не доходят руки. На современной стадии развития корпоративных отношений акционерные общества должны быть ориентированы не только на получение прибыли, но и на выполнение гражданских обязанностей перед обществом, на активное участие в решении социальных проблем.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Катихін, Є. О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи [Текст] / Є. О. Катихін // Статистика України. – 2011. – 3. – С. 83─86.

 

Проаналізовано поняття „корпоративна соціальна відповідальність бізнесу” та запропоновано авторське визначення. Розглянуто основні принципи корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та окреслено переваги компаній, що проводять відповідну політику.

Ведення політики корпоративної соціальної відповідальності бізнесу та дотримання її принципів сприятиме розвитку як підприємства так і суспільства в цілому. Реалізація цієї політики не має на меті  виконання функцій держави, а лише сприяє сталому розвитку бізнес-структур та недопущенню виникнення й загострення соціальних конфліктів.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Канаева, О. А. Социальная ответственность субъектов хозяйственной деятельности в посткризисной экономике [Текст] / О. А. Канаева // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2010. – Вып. 4. – С. 25─34.

 

Корпоративная социальная ответственность проявляется в деятельности  компании, добровольно выстраивающей стратегию, бізнес-процессы, систему корпоративного управления, взаимоотношения с заинтересованными сторонами на основе принципов социальной ответственности и проявляется во всех аспектах этой деятельности -  экономическом, экологическом, , правовом и собственно социальном.

Множественность и сложность стоящих перед мировым сообществом проблем, остроту которых еще раз подчеркнул кризис, делает необходимым заключение своеобразного соціального контракта между бизнесом, государством и обществом на основе учета взаимных интересов и взаимной социальной ответственности.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Лебедев, И. Концепция социальной ответственности бизнеса: перспективы развития в Украине [Текст] / И. Лебедев // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 2. – С. 44─51. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Зарождение и распространение идеи о социальной ответственности бизнеса, является закономерным результатом развития производства и социально-трудовых отношений. Системный социально-экономический кризис на постсоветском пространстве препятствует реализации концепции социальной ответственности бизнеса, в свою очередь недостаток социальной ответственности препятствует преодолению кризиса.

Внедрение концепции социальной ответственности бизнеса возможно только на условиях социального партнерства при эффективном взаимодействии государства, бизнеса и институтов гражданского общества

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

Березіна, О. Ю. Адаптація моделей корпоративної соціальної відповідальності до національних умов [Текст] / О. Ю. Березіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Сер. : Економічні науки. – 2010. – № 4. Ч. 2. – С.60–65.

 

У сучасних умовах соціально-трудові відносини суттєво впливають на умови праці та життя людей. Участь корпоративного капіталу в підготовці та підвищенні кваліфікації працівників, в розвитку соціальної інфраструктури за місцем дислокації підприємства, а також благодійна діяльність бізнесу набуває все більшого значення.

Формування прийнятої  для українських умов моделі корпоративної соціальної відповідальності сьогодні знаходиться на початковій стадії, тому вивчення зарубіжного досвіду в цій царині та адаптація існуючих практичних та теоретичних напрацювань є доволі актуальною проблемою.

 

 

 

 

 

ІІ. Соціальна відповідальність підприємств у посткризовій економіці

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Градюк, Н. М.
Соціальна відповідальність підприємств в умовах становлення громадянського суспільства в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. М. Градюк // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 143─150 . – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Здійснено аналіз історичних передумов розвитку соціально-відповідальних відносин підприємств і громади та виділено основні етапи становлення стратегічної корпоративної філантропії в Україні. Детерміновано роль соціального інвестування як стратегічного інструменту  реалізації принципів соціальної корпоративної відповідальності перед суспільством. Визначено основні види соціальних інвестицій та можливості їх імплементації як фактора соціалізації економіки. Окреслено основні чинники взаємовпливу бізнесу,  громади, неурядових організацій та влади в світлі розвитку громадянського суспільства в Україні. Виділено та охарактеризовано низку форм соціальної активності підприємств у життєдіяльності суспільства і громади.

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

Антонюк, А. А.
Екологічна складова корпоративної соціальної відповідальності підприємств : звітність, оцінка, дохідність [Текст] + [Електронний ресурс] / А.
 А. Антонюк ; Н. М. Шмиголь // Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С.124-128. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Корпоративну соціальну відповідальність сьогодні розглядають як системну діяльність підприємства, спрямовану на приведення власних інтересів у відповідність з інтересами її зовнішніх і внутрішніх груп стейкхолдерів.

У рамках цього підходу організація розвиває свої ціннісні орієнтири згідно із соціальними, екологічними й економічними аспектами; на основі цих даних розробляються  ключові цілі та показники, оцінюються обсяги доходу та прибутку, відкрито подаються звіти про діяльність і залучаються зовнішні оцінювачі з метою підвищення довіри до цієї інформації.

Мета статті – на основі огляду нефінансових звітів соціально відповідальних підприємств оцінити вплив екологічної складової корпоративної соціальної відповідальності на їх ділову репутацію та запропонувати методи оцінювання ефективності екологічних інвестицій.

 

 

Примірників -3 екз. (Ч/з 1; Ч/з 3-1; Наук. аб. 1)

 

 

Глєбова, А. О. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств на сучасному етапі : проблеми та шляхи вирішення [Текст] / А. О. Глєбова // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти [Текст]. Ч. 1 + [Електронний ресурс] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., ( 13-14 трав. 2010 р.) / редкол. О. О. Нестуля, Л. Г. Войнаш, І. А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С.6264.

65.290-21 М54

 

Згідно із західними стандартами кожне підприємство розробляє власну соціальну стратегію і щорічно виділяє кошти на фінансування витрат на соціальні програми. В Україні, на жаль, прояви соціальної активності мають спонтанний характер та не є частиною плану з формування іміджу компанії.

Таким чином, на даному етапі розвитку господарських відносин на вітчизняних підприємствах питання ділової етики і соціальної відповідальності набувають важливості, проте чинне законодавство не створює передумов для розвитку соціальної відповідальності і використання конкурентних переваг від позитивного іміджу підприємства у суспільстві.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Божкова, В. В. Соціально-відповідальний бізнес як один із напрямків поліпшення іміджу вітчизняних суб'єктів господарювання [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Божкова ; Л. Ю. Сагер // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С.145–154. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Підприємництво є частиною економічної системи будь-якої країни. У зв’язку з цим з’являються питання координації інтересів бізнесу і суспільства, в рамках якого цей бізнес існує.

Саме орієнтація на концепцію соціально-відповідального бізнесу, в рамках якого відбувається процес створення цінностей для самого підприємства, споживачів, держави, бізнес-партнерів і суспільства в цілому, є одним із джерел забезпечення стійкості підприємства.

У статті проаналізовано суть та напрями впровадження соціально-відповідального бізнесу, напрямки та фактори розвитку даного виду діяльності у вітчизняних умовах, проведено аналіз переваг та недоліків від соціально-відповідальної поведінки компаній як для них самих, так і для держави та суспільства

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Галуза, С. Г.
Соціально-господарська відповідальність підприємств в умовах трансформаційної економіки [Текст] / С. Г. Галуза ; О. В. Ворона // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С.33-40.

 

Розглянуто показники соціально-господарської відповідальності підприємства. Вони дають змогу оцінювати досягнутий рівень цієї відповідальності шляхом співставлення даних за звітній період з відповідними показниками минулих періодів, з даними інших підприємств галузі та даними конкурентів, з рівнем державних, галузевих, світових стандартів, нормативів та вимог. Формування прозорої та доступної для всіх оціночної інформації з соціальних питань покликана підвищити позитивний імідж та інвестиційну  привабливість підприємств, показати їх можливість управляти соціальними ризиками та забезпечувати конкурентостійкість на внутрішньому та зовнішньому ринках.

 

 

 

 

ІІІ. Місце та роль соціальної відповідальності у різних галузях життя суспільства

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Безрукова, О. Відповідальність як соціальна якість особистості та риса соціального характеру [Текст] / О. Безрукова // Соціальна психологія. – 2011. – № 6. – С. 42─49 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Актуальність проблеми відповідальності зростає в кризові моменти розвитку суспільства  і тим самим привертає увагу вчених різних галузей знання. Проблема відповідальності традиційно розглядається в рамках філософського аналізу, в рамках етичних проблем, проблем моралі.

У статті аналізуються визначення відповідальності, формулюються функції відповідальності в суспільстві, виділені групи носіїв відповідальності як риси соціального характеру в суспільстві.

 

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

Дейч, М. Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов'язків та соціальної відповідальності [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Дейч // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 6. – С.27–34. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Прагнення України до розбудови соціальної держави, забезпечення сталого розвитку та інтеграції у кращі світові соціальні системи вкрай повільно реалізуються у практиці управління. Правові підстави  відповідальності не спрацьовують через незбалансованість соціальних обов’язків із соціальною відповідальністю.

Успішний розвиток соціальних систем вимагає ефективного функціонування підсистеми соціальних відносин, що організує розподіл відповідальності та обов’язків соціальних суб’єктів і забезпечує їх необхідну мотивацію.

У статті здійснено аналіз сучасних проблем розвитку соціальної відповідальності  в Україні. Визначено найбільш важливі тенденції та першочергові завдання щодо удосконалення механізмів соціального партнерства як інструменту взаємоузгодження соціальних обов’язків та соціальної відповідальності.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Пірен, М. Соціальна відповідальність політико-управлінської еліти за умов демократизації управління в Україні (Текст) / М. Пірен // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С.14–21.

 

Політична історія людства  переконливо свідчить: домінуючою тенденцією розвитку цивілізації є поступова демократизація суспільного життя, де демократизація управління є стрижневою основою відповідального ставлення політико-управлінської еліти до своїх соціальних обов’язків, тобто є соціально відповідальною.

В даній статті проаналізовано теоретико-методологічні засади дослідження соціальної відповідальності як суспільного феномена. Показано роль політико-управлінської еліти за демократизацію управління в Україні, враховуючи досвід країн ЄС на сучасному етапі трансформаційних перетворень. Запропоновано механізми формування  соціальної відповідальності еліти за демократизацію суспільства.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Севастюк, A. Зеленая тема [Текст] + [Електронний ресурс] : практика корпоративной социальной ответственности / A. Севастюк // ГVардия. – 2010. – 3. – С.5659. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Все больше руководителей и собственников бизнеса осознают, что важно инвестировать время, деньги, интеллектуальный потенциал организации в экологически чистые решения сегодня, чтобы завтра улучшить свои финансовые показатели и повысить конкурентоспособность.

Названы лучшие компании и предприятия, которые на практике решают эту задачу.

 

Сапрыкина, M. Ключевой аспект [Текст] + [Електронний ресурс] : основным аспектом управления после кризиса стала корпоративная социальная ответственность, неразрывно связанная с этичным лидерством, стратегией и устойчивостью компании / M. Сапрыкина // ГVардия. – 2010. – 3. – С.5054. - Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Основным аспектом управления после кризиса стала корпоративная социальная ответственность, неразрывно связанная с этичным лидерством, стратегией и устойчивостью компании.

Эффективные корпоративные практики – риск-менеджмент, раскрытие информации, вознагражденияявляются катализаторами корпоративной социальной ответственности.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Овсієнко, О. В.
Соціальна відповідальність держави на ринку земель сільськогосподарського призначення [Текст] / О. В. Овсієнко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. –
3. – С.45─51.

 

Запровадження вільного ринкового обороту земель сільськогосподарського призначення є болючим та дискусійним питанням для українського суспільства. Тому це питання  потребує активізації регуляторної ролі держави у сфері координації земельних відносин.

До основних складових соціальної відповідальності, що стосується до регуляторної компетенції держави, можна віднести такі: додержання соціальної справедливості під час перерозподілу землі; обмеження спекулятивних операцій на земельному ринку; запобігання монополізації земельної власності; збереження земельного фонду; створення умов продовольчого убезпечення  людського розвитку.

Стаття аналізує позитивні і негативні наслідки запровадження вільного ринкового обороту сільськогосподарських земель, визначено складові соціальної відповідальності держави на ринку землі.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Кабаков, Ю. Соціальна відповідальність - основа інтегральної моделі досконалості [Текст] / Ю. Кабаков // Стандартизація.Сертифікація.Якість. – 2011. – № 5. – С.49–52

 

В умовах насичених ринків, коли способи відрізнятися від конкурентів якщо не вичерпані, то обмежені, корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), напевно, є чи не єдиним шляхом до стійкої конкурентної переваги.

Серйозні споживачі вже протягом багатьох років вважають, що надійними партнерами й постачальниками можуть бути лише ті, хто використовує соціально відповідальні  підходи  до суспільства в цілому й до своїх співробітників.

У статті наведено основні принципи та інструменти забезпечення соціальної відповідальності сучасних компаній. Підходи та положення системи соціальної відповідальності запропоновано закласти в основу нової інтегральної моделі досконалості.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Колот, А.
Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки : теоретичні засади [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 3. – С.3–9. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У даній статті розглядаються теоретичні засади соціальної відповідальності людини як відображення її органічного зв’язку із суспільством і природою, поєднання в ній біологічної, соціальної і духовної основ.

Проблема соціальної відповідальності людини як відповідальності за свої дії перед суспільством  і собою, відповідальності що асоціюється  з багатством внутрішньої культури, давно перебуває в полі зору вчених різних галузей знань – філософії, економіки, соціології, політології тощо. Ця проблема має комплексний, складний характер, оскільки повязана з дослідженням самої природи людини, її духовно-моральних цінностей та форм їх вияву

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Милованова, А.
Благотворительность в ритейле: социальная ответственность или дань моде? [Текст] / А. Милованова // Новости торговли. – 2012. – № 1/2. – С. 24–27.

 

 

Для чего успешные и стабильные компании занимаются благотворительностью?  Ни для кого не секрет, что, планируя благотворительные бюджеты, бизнес исходит из своих интересов, рассматривая это направление как элемент социального маркетинга.

Все больше российских ритейлеров вслед за западными колегами стали социально ответственными и начали активно заниматься благотворительностью. Какие преимущества дает подобная деятельность и нужно ли сетям концентрироваться только на традиционно выигрышных секторах дети и спорт?

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

Левченко, Г. М.
Соціальна відповідальність у контексті тенденцій етичного інвестування [Текст] / Г. М. Левченко ; О. М. Волк // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2. – С. 183─190. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Етичне інвестування є серйозною соціальною проблемою, яка ще недостатньо вирішена в багатьох країнах світу. Етичність визначається тим, наскільки дотримуються або не дотримуються в інвестиційній діяльності основні правила, норми та принципи етики. Моральність завжди передбачає взаємну відповідальність сторін в інвестиційних процесах, а також прозорість, старанність, чесність, порядність у відносинах між сторонами.

У статті розглянуто  проблему етичного інвестування, а також проаналізовано соціальну  відповідальність підприємства та шляхи досягнення його сталого розвитку. Практичне вирішення цих питань стосовно інвестиційної діяльності, не обмежується лише силою морального впливу та регулювання. Мова йде про союз і взаємодії моралі і права.

 

 

Примірників -1 (Ч/з 1)

 

 

Балабанюк, Ж. М. Взаємозв’язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації [Текст] /Ж. М Балабанюк // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 25–28.

 

У статті розглянуті  сучасні тенденціі впровадження корпоративної соціальної відповідальності в організаціях.. Виокремлені теоретико-методичні  засади, розкрита сутність низки понять, проаналізований досвід західних країн. Зазначені здобутки, напрями розвитку та впровадження корпоративної соціальної відповідальності в українських організаціях.

Відмічено, що у період економічного зростання організації мали кошти та могли підвищувати  соціальні стандарти. Переорієнтація на економію коштів, зниження всіх видів витрат і виплат, пов’язаних з персоналом, у період рецесії змінила ситуацію в сторону суттєвого погіршення.