Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Туризм в умовах глобалізації:
 особливості та перспективи розвитку

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Туристичний бізнес: теорія і практика

ІІ. Географічні аспекти розвитку туризму

ІІІ. Галузеві аспекти розвитку туристичного бізнесу

 

 

І. Туристичний бізнес: теорія і практика

 

Примірників – 1 (науковий абонемент),

1 (читальний зал),

1 (читальний зал для науковців)

  

65.433 Т87

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму [Текст] : монографія / керівник проекту В. С. Пазенок, В. К. Федорченко. – К. : ВЦ "Академія", 2013. – 368 с.

 

Багатомірність туризму як унікального суспільного явища і соціального інституту різновимірно розкриває теоретичний погляд, даючи концептуальне розуміння його цивілізаційної природи, ціннісної і смислотвірної основи, культурного значення, а також економічного, правового, етико-психологічного, педагогічного та інших сутнісно-функціональних аспектів. Він домінує у пропонованій монографії, яка є результатом багаторічної роботи провідних вітчизняних дослідників буттєвості туризму у його ретроспективному та сучасному вимірах.

Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться туризмом як особливо значущим цивілізаційним феноменом.

 

 

 

      

Примірників – 7 (навчальний абонемент),

1 (читальний зал)

 

 

65.433я73 Е45

Економіка туризму [Текст] : навч. посібник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 544 с.

 

Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економікою туризму.

 

 

 

     

Примірників – 1 (навчальний абонемент),

1 (читальний зал)

 

65.433.1я73 О-66

Орловская, В. П. Технология и организация предприятия туризма [Текст] : учебник / В. П. Орловская. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 176 с. – (Высшее образование - Бакалавриат).

 

В учебнике рассмотрены  технологии и технологические процессы в рамках организации такого сложнейшего комплексного процесса, как туризм. Учебник включает разделы по технологи работы и организации туристской фирмы, организации обслуживания туристов при проведении экскурсий и зарубежных поездок, документационного обеспечения обслуживания туристов, использования технических средств в системе оказания туристских услуг.

Издание предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление на предприятии туризма», а также для преподавателей и специалистов туристической отрасли.

 

     

Примірників – 1 (науковий абонемент),

2 (читальний зал),

2 (читальний зал для науковців)

 

65.433 П78

Проблеми розвитку туристичного бізнесу [Текст] : монографія / за заг. ред. Г. П. Скляр, В. Г. Шкарупа. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 233 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні проблеми розвитку туристичного бізнесу. Досліджено регіональні та галузеві аспекти функціонування туристичної сфери, в тому числі особливості розвитку кооперації у туризмі. Розроблено методичні підходи щодо удосконалення механізму управління підприємствами туристичного бізнесу.

Видання призначено для науковців, викладачів, студентів, працівників туристичної сфери.

 

 

 

      

Примірників – 4 (навчальний абонемент),

1 (читальний зал)

 

65.433-21я73 П16

Панченко, Ю. В. Менеджмент внутрішнього і міжнародного туризму [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Панченко, О. Є. Лугінін, С. В. Фомішин. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 342 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У посібнику розглянуто теоретичні і методичні питання формування управлінської діяльності в організаціях сфери туризму на основі теорії і практики менеджменту сучасного господарювання. Матеріал посібника доповнює небагаточисельні навчальні видання в Україні, де підходи класичного менеджменту поєднуються зі специфікою управління внутрішнього та міжнародного туризму.

Основна частина посібника  присвячена розгляду специфіки туризму та особливостей його регулювання, функцій менеджменту для організацій сфери туризму, зовнішнім зв’язкам, управлінню конфліктами в туристичній діяльності, використанню методів менеджменту і сучасних інформаційних технологій та інноваціям в індустрії туризму, комунікаціям, ефективності туристичної роботи, вимогам до якості роботи сучасного менеджера в туризмі. Висвітлено основні питання індустрії туризму з готельно-ресторанного менеджменту.

Видання призначено для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм» з дисципліни «Менеджмент туризму», а також викладачам та фахівцям з туристичної діяльності.

 

 

 

      

Примірників – 7 (навчальний абонемент),

2 (читальний зал)

 

65.433-64я73 М21

Мальська, М. П. Управління персоналом у туризмі: теорія та практика [Текст] : навч. посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, І. З. Жук. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 234 с.

 

У навчальному посібнику розкрито загальні закономірності й особливості формування, функціонування та розвитку персоналу організації. Теоретичний і практичний матеріал викладено з урахуванням положень загального менеджменту, трудового права, соціальної психології та інших галузей знань, без яких немислимі сучасна кадрова політика організації, добір, відбір і розстановка, ефективне використання, оцінювання, навчання персоналу, оптимізація структури зайнятості, управління службовим зростанням працівників.

Посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей і фахівців, які цікавляться питаннями управління персоналом.

 

 

 

          Примірників – 1 (читальний зал)

 

Криховецький, І. З. Використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі [Текст] / І. З. Криховецький // Економіка та держава. – 2014. – № 1. – С. 47–49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Утвердження туризму як масового соціального явища поклало початок формуванню відповідної сфери економіки. На сьогодні в достатній кількості відсутні інноваційні механізми розвитку існуючої системи туризму, найбільш слабкою ланкою організаційно-економічного механізму  управління економікою є управління інноваціями. В умовах ринкової економіки інновації мають сприяти інтенсивному розвитку економіки, забезпечувати прискорення впровадження у виробництво останніх досягнень науки і техніки, повніше задовольняти споживачів у різноманітній високоякісній продукції і послугах.

У статті розкриваються особливості використання  маркетингу на підприємствах туристичної галузі. На прикладах Івано-Франківської області продемонстровано застосування інноваційних маркетингових підходів у туристичній галузі. Визначається ефективність розвитку зеленого та екотуризму, а також застосування передових інформаційних технологій у маркетингових цілях.

 

 

 

ІІ. Географічні аспекти розвитку туризму

 

     

Примірників – 6 (навчальний абонемент),

2 (читальний зал)

 

26.89я73 С30

Семенов, В. Ф. Туристичне країнознавство [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Семенов ; за ред. В. Ф. Семенова. – 2-ге вид., доповн. та виправл. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 392 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У навчальному посібнику вміщується інформація про особливості розвитку суспільства, сучасний стан економіки, культури, туризму і рекреації в різних туристичних регіонах і окремих країнах світу. Аналізується туристична привабливість регіонів і країн світу, розглядаються туристичні ресурси найбільш привабливих країн, причинно-наслідкові особливості формування відомих туристичних дестинацій, тенденції розвитку туризму у світовому просторі.

Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають туризм, економіку та управління туризмом, готельну та ресторанну справу.

 

 

 

          

Примірників – 5 (навчальний абонемент)          Примірників – 3 (навчальний абонемент)   

                                                                                                          1 (читальний зал)

 

26.89я73 М21

Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Європа [Текст] : навч. посібник / М. П. Мальська, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 224 с.

 

26.89я73 М21

Мальська, М. П. Туристичне країнознавство. Азія та Океанія [Текст] : навч. посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун, М. З. Гамкало. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 184 с.

 

У навчальних посібниках розглянуто туристично-рекреаційний потенціал країн Європи, Азії та Океанії: переважаючі види туризму, головні архітектурні і природні пам’ятки, популярні туристичні маршрути; описано географічне положення, адміністративний устрій та поділ країн, історичні факти.

Посібники рекомендовані для науковців, викладачів та студентів, що навчаються на напрямами: «Менеджмент організацій», «Туризм» і «Географія».

 

 

 

     

Примірників – 3 (навчальний абонемент),

2 (читальний зал)

 

26.89я73 С78

Стафійчук, В. І. Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу [Текст] : Європа, Азія, Австралія та Океанія : навч. посібник / В. І. Стафійчук, О. А. Малиновська. – К. : Альтерпрес, 2009. – 427 с.

 

Головне призначення даного посібника – систематизація розрізнених знань про туристично-рекреаційні ресурси світу; формування бази для подальшого їх вивчення і оцінки в рамках базових дисциплін менеджерської підготовки; розширення кругозору як свідчення класності організатора туризму та ін..

У посібнику розглянуті туристичні ресурси країн Європи, Азії, Австралії та Океанії.

Видання призначено для науковців, викладачів, студентів, працівників туристичної сфери.

 

 

 

    

Примірників – 1 (навчальний абонемент),

1 (читальний зал)

 

26.89(4Укр73 Б41

Бейдик, О. О. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму [Текст] : навч. посібник / О. О. Бейдик, Н. О. Новосад. – К. : Альтерпрес, 2013. – 572 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

У посібнику висвітлено методологію, методику та технологію аналізу в’їзного туризму України, розкрито стимулюючі та лімітуючи чинники його розвитку. Серед стимулюючих увага акцентується на регіональних природних та суспільно-економічних рекордних проявах, річкових круїзах, латентних та нетрадиційних рекреаційно-туристських ресурсах та активних методах вивчення ресурсно-рекреаційної складової регіонів (географічна адаптація таблиць Шульте). Поглиблено уявлення про літературно-мистецький та асоціативно-перцепційний аспекти пізнання території. Текстову частину посилюють картографічні, структурно-логічні моделі, діаграми та інший ілюстративний матеріал.

Навчальний посібник призначений для працівників туристської сфери, студентів і викладачів вищих навчальних закладів України, що спеціалізуються на підготовці кадрів для національної туристської індустрії.

 

 

 

     

Примірників – 1 (навчальний абонемент),

  1 (читальний зал)

 

26.89я73 Д87

Дыжина, Н. Н. География туризма [Текст] : учеб. пособие / Н. Н. Дыжина. – М. : Дашков и К, 2013. – 256 с.

 

В учебном пособии рассмотрены различные туристские регионы мира: описаны географическое положение стран, их политический строй, природно-климатические, экономические и культурные особенности, состав и структура населения.

Издание предназначено для студентов учебных заведений, обучающихся по специальности «Туризм», преподавателей, а также всех специалистов сферы туризма.

 

 

ІІІ. Галузеві аспекти розвитку туристичного бізнесу

 

Примірників – 2 (навчальний абонемент),

  1 (читальний зал)

 

65.433.5я73 Ш20

Шандор, Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму [Текст] : підручник / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – К. : Знання, 2013. – 334 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Автори підручника досліджують соціальний феномен туризму в сукупності його проявів: туристичної діяльності й поведінки, туристичних груп та організацій, соціальних систем і соціального інституту туризму. Підручник також сприятиме підготовці висококваліфікованих туризмознавців, які зможуть забезпечити високий рівень ефективності системи управління та конкурентоспроможності підприємств туристичної індустрії.

Для студентів, що навчаються за фахами: туризм, менеджмент туристичної діяльності, менеджмент готельно-ресторанної справи, туризмознавців, а також для працівників готельно-ресторанного бізнесу та туризмології.

 

 

 

 

Примірників – 9 (навчальний абонемент),

  2 (читальний зал)

 

65.433.8я73 А50

Алієва-Барановська, В. М. Міжнародний туризм [Текст] : навч. посібник-довідник / В. М. Алієва-Барановська, I. I. Дахно. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 344 с. + Електрон. зміст. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Посібник-довідник містить матеріал, який відсутній в навчальних посібниках і підручниках інших авторів та в Інтернеті. Книга написана у такій формі, щоб її можна було використовувати як у навчальному процесі, так і у практичній діяльності та побуті. Може бути порадником тим, хто збирається у закордонні мандрівки.

Видання рекомендоване для викладачів, студентів, що навчаються за напрямами «Міжнародний туризм», «Міжнародні економічні відносини», «Країнознавство», «Міжнародна економіка», для працівників туристичної сфери та всіх тих, хто цікавиться життям сучасного світу.

 

 

 

Примірників – 1 (навчальний абонемент),

  1 (читальний зал)

 

65.433.5я73 Б93

Бутузов, А. Г. Этнокультурный туризм [Текст] : учеб. пособие / А. Г. Бутузов. – М. : КноРус, 2013. – 248 с. – (Бакалавриат).

 

В учебном пособии рассмотрены теоретико-методологические основы и практические аспекты развития этнокультурного туризма, объединяющего различные формы туристской активности. Большое внимание уделено сложной структуре и специфике отдельных подвидов этнокультурного туризма, отчасти – смежных видов. Сформулированы приоритетные цели и задачи в развитии этнокультурного туризма на современном этапе и в обозримой перспективе, предложены возможные пути использования соответствующих знаний в профессиональной деятельности организаторов от туризма.

Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, преподавателей, руководителей и работников предприятий туризма и гостиничного бизнеса.

 

 

 

      Примірників – 1 (читальний зал)

 

Колотуха, О. Класифікація спортивного туризму в Україні [Текст] / О. Колотуха // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014. – № 2. – С. 10─13. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Бурхливий розвиток рекреаційно-туристської діяльності зумовив залучення вчених різних спеціальностей до її вивчення. І хоча організація цієї діяльності має комплексний характер, під час розгортання наукових досліджень виразно виявилася «географічність» проблем її розвитку, оскільки рекреаційно-туристська діяльність територіально диференційована та органічно пов’язана з властивостями географічного середовища.

У статті досліджується такий важливий вид рекреаційно-туристської діяльності, як спортивний туризм. Визначена його класифікація за напрямами, за видами маршрутів, за відомчою приналежністю установ та організацій, які організовують туристсько-спортивні заходи.

 

 

 

      Примірників – 1 (читальний зал)

 

Сердюкова, О. М. Сутність сільського зеленого туризму [Текст] / О. М. Сердюкова // Економіка та держава. – 2014. – № 3. – С. 87─90.

 

Розвиток сфери туристичних послуг на селі в Україні набув системного характеру з кінця ХХ століття. Сільський зелений туризм в нашій країні перебуває на стадії становлення. Відпочинок на селі позитивно впливає на економіку та екологію регіонів України за рахунок використання наявного приватного житлового фонду, розширення сфери зайнятості сільського населення та можливості реалізації на місці продукції особистого селянського господарства.

У статті розкрито зміст понять «сільський туризм», «зелений туризм» та їх класифікація. У результаті дослідження були виявлені спільні риси і відмінності між «сільським туризмом» і «зеленим туризмом», також розкрито форми сільського туризму (агротуризм, фермерський туризм) і форми зеленого туризму (річний, велосипедний, водний, кінний), а також виявлено, що поняття «зелений туризм», «екотуризм» та «природничий туризм» є синонімами. Вивчена історія зародження сільського туризму, а також виявлені фактори, які приваблюють туристів до відпочинку на селі. Крім цього досліджено соціально-економічне значення сільського туризму для економіки України.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі є вивчення маркетингових стратегій у сільському туризмі для приваблення більшої кількості туристів у сільську місцевість.

 

 

 

    Примірників – 1 (читальний зал)

Ілляшенко, С. М. "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону [Текст] / С. М. Ілляшенко, Н. С. Ілляшенко, В. О. Щербаченко // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 33─39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Світовий і вітчизняний досвід показує, що одним з ефективних напрямів розвитку територій є формування і розширення ринку туристичних послуг. Останнім часом у всьому світі дедалі більшу популярність здобувають відносно мало бюджетні види туризму, зокрема: екологічний, маршрутно-пізнавальний, спортивно-оздоровчий, етнографічний, сільський та ін. Для їх розвитку не потрібні значні інвестиції, при цьому вони можуть досить швидко забезпечити прибутковість. Окрім відносної дешевизни, даним видам туризму притаманна екологічна орієнтація («зелений» туризм), що робить їх привабливими для значної частини населення розвинутих у соціально-економічному плані країн, а також держав із «західною» ментальністю.

У статті наведено результати аналізу перспектив формування ринку «зеленого» туризму в Сумській області як напряму сталого розвитку однієї з областей України, для якої цей вид туризму не є традиційним. Виконано кількісну оцінку наявного туристичного потенціалу, а також визначено доцільність розвитку певних видів «зеленого» туризму в районах і населених пунктах області. Показано, що запропоновані й апробовані методичні інструменти, висновки та рекомендації можуть бути використані для обґрунтування програм розвитку «зеленого» туризму в областях України.

 

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

Должикова-Поліщук, Л. В. Динамика и развитие делового и конгрессного туризма в Украине [Текст] / Л. В. Должикова-Поліщук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8. – С. 67─70.

 

Туризм обеспечивает динамичное развитие экономики многих стран, делая существенный вклад в ВВП, увеличивая занятость населения, формируя доходную часть бюджета. В мире одним из значимих и перспективних видов туризма является деловой туризм. Этот вид туризма может позволить загрузить номерной фонд средств размещения Украины в «невысокий сезон» и даст дополнительную прибыль субъектам туристической индустрии.

В статье рассчитаны цепне и базисне темпы прироста показателей развития делового и конгрессного туризма; выполнено сравнение динамики увеличения деловых и конгресных поездок в Украине с помощью линейного тренда; выявлен ряд нерешенных проблем, препятствующих развитию делового туризма – отсутствие необходимой статистической информации, неразвитая інфраструктура.