Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Податкова система України:
сучасний стан та вплив на економіку країни

 

 

Виставка має наступні розділи:

 

І. Податки в економічній системі держави

ІІ. Податкова політика України та її напрями

ІІІ. Стан та перспективи реформування податкової системи України

IV. Нормативно-правова база оподаткування в Україні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Податки в економічній системі держави

 

 

 

            Примірників – 2 (навчальний абонемент),

                                                                                                            1 (читальний зал)

 

65.052.2 М42

Мединська, Т. В. Єдиний податок: оподаткування, облік, звітність [Текст] : навч. практ. посібник / Т. В. Мединська, О. М. Чабанюк. – К. : Алерта, 2012. – 188 с.

 

 

Навчально-практичний посібник описує організацію та методику справляння єдиного податку, облік та звітність у контексті чинних нормативно-законодавчих актів з врахуванням останніх змін у Податковому кодексі України. Систематизований матеріал з оподаткування, обліку та звітності для усіх груп єдино платників доступно викладений у 5 розділах.

Видання призначене для суб’єктів малого підприємництва, фізичних осіб-підприємців, бухгалтерів, аудиторів, фінансистів, працівників податкової служби, викладачів, аспірантів та студентів галузі знань «Економіка та підприємництво» ВНЗ України.

 

 

            Примірників – 4 (навчальний абонемент),

                                                                                                            1 (читальний зал)

 

65.052.244(4Укр)я73 Д75
Дроб'язко, С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посібник / С. І. Дроб'язко, Т. М. Козир, С. Б. Холод. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 416 с.

 

 

У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання обліку і оподаткування суб єктів малого бізнесу. Докладно розкрито методику бухгалтерського обліку господарських операцій та складання фінансової звітності малих підприємств у відповідності з Національними стандартами бухгалтерського обліку. Розкрито особливості оподаткування субєктів малого підприємництва згідно діючого законодавства України.

Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів (бакалаврів, спеціалістів), слухачів магістерських програм, а також учнів середніх освітніх закладів економічного спрямування. Навчальний посібник буде також корисним для слухачів центрів перенавчання та підвищення кваліфікації, працівників підприємств (організацій) у питаннях, пов’язаних з початком власного бізнесу.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

Податок на прибуток [Текст] : [тематична добірка] / Г. Афанасьєва, В. Вишневецька, О. Рижикова, В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – 31 січ. (№ 9/10). – С. 4101.

 

Проценко, М. Плата за землю [Текст] : [тематична добірка] / М. Проценко // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – 31 січ. (№ 9/10). – С. 102119.

Стадник, С. Фіксований сільгоспподаток [Текст] : [тематична добірка] / С. Стадник // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – 31 січ. (№ 9/10). – С. 120146.

 

У газеті подані тематичні добірки з питань податку на прибуток, плати за землю, фіксованого сільгоспподатку. Зокрема, перша добірка знайомить читачів з декларацією з прибутку, правилами її складання й подання, а також з додатками до неї. У другій тематичній добірці розглянуті питання, що стосуються плати за землю: правила заповнення декларації з плати за землю; уточнення податкових зобовязань із плати за землю та  порядок виправлення помилок, допущених у звітності з плати за землю. У третій добірці говориться про спеціальний податковий режим – фіксований сільськогосподарський податок (ФСП): загальні вимоги до складання й подання ФСП-звітності, виправлення помилок у декларації з ФСП та її коригування протягом року.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Сафонова, О. Д. Податкова система України: сучасний стан та вплив на економіку країни [Текст] / О. Д. Сафонова // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 3. – С. 1317.

 

Податкова система будь-якої країни є однією з базових підвалин її економічної системи, основою її макроекономічної стабільності, а податки – одним із найефективніших важелів забезпечення розвитку економіки. Тому одним із найважливіших питань сьогодення є трансформація податкової системи, яка повинна сприяти сталому розвитку національної економіки та забезпечувати зростання добробуту громадян.

У статті розглянуто сучасний стан податкової системи України та її вплив на економіку країни, проаналізовано формування дохідної частини Зведеного  та Державного бюджетів України.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

Тимошенко, С. Податок на додану вартість [Текст] / С. Тимошенко // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – № 47. – С. 19─21. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Данілов, І. Податок на доходи фізичних осіб [Текст] / І. Данілов // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – № 47. – С. 22─23. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Кепіна, С. Єдиний соціальний внесок [Текст] / С. Кепіна // Вісник Міністерства доходів і зборів України. – 2013. – № 47. – С. 30─32. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В статтях розглядаються зміни до законодавства України, що стосуються питань оподаткування, зокрема: податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску.   

 

 

 

 

ІІ. Податкова політика України та її напрями

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

Сало, Л. К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах [Текст] / Л. К. Сало // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 80─83.

 

У статті проаналізовано зміст та сучасний стан державної податкової політики України та її складової регіонального характеру. Зазначено основні заходи реформування податкової системи у відповідності до Концепції розвитку. Аргументовано доцільність запровадження концепції реформування податкової політики на основі її децентралізації. Особлива увага приділена аналізу сучасної регіональної податкової політики з зазначенням цілей та напрямів державного регулювання у сфері забезпечення фінансової стійкості регіону.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

Богдан, Т. П. Стабілізаційна бюджетно-податкова політика та особливості її застосування в Україні [Текст] / Т. П. Богдан, І. В. Богдан // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 3─16. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

У статті визначено основні ризики для державних фінансів України, пов’язані з нестабільністю міжнародних ринків. Окреслено принципи й рамки стабілізаційної бюджетно-податкової політики. Розкрито значення бюджетних стимулів і правил у системі антикризового фінансового управління. Обґрунтовано основні напрями вдосконалення бюджетно-податкової політики України для забезпечення її стимулюючого впливу на розвиток економіки за мінімізації ризиків фінансової дестабілізації.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Чеченіна, Г. М. Податкова політика держави в галузі підприємницької діяльності фізичних осіб [Текст] / Г. М. Чеченіна // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 3. – С. 123─126.

 

Реформування економіки України та орієнтація на пріоритети світових розвинених економічних систем зумовлює необхідність забезпечення оптимізації функціонування податкової системи як ланки безпосереднього регулювання господарської діяльності в нашій країні. Свідоме використання податків як інструменту регулювання соціально-економічних процесів у досягненні визначених цілей формує податкову політику держави.

У статті досліджено і визначено головні вимоги до податкової політики в галузі підприємницької діяльності фізичних осіб, як до складової частини державної політики сприяння розвитку бізнесу в Україні. Подано пропозиції відносно усунення недоліків, що існують в оподаткуванні малого бізнесу.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Клівіденко, Л. М.Вплив податкової політики на тіньову економіку [Текст] / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 111–114.

 

Становлення і розвиток податкової політики в Україні відбувається в умовах політичних та економічних реформ, що, у свою чергу, викликає різке зростання обсягів тіньового сектору економіки України.

У статті розглянуто вплив податкового навантаження на рівень тінізації економіки при проведенні розрахунків та ретроспективного аналізу даних у сфері оподаткування. Обґрунтовано значення фіскальної політики держави у подоланні тіньового сектору економіки.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Соколовська, А. М. Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС [Текст] / А. М. Соколовська, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 94─115. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Світова фінансово-економічна криза 2008-2009 рр., хитка економічна рівновага посткризового відновлення, загроза втягнення світової економіки у другу хвилю кризи диктують нові вимоги до податкової політики. В багатьох країнах світу вона розглядається як інструмент розв’язання найважливіших проблем сьогодення: зниження фіскальних дисбалансів та боргової залежності; зменшення майнового розшарування, а отже, послаблення соціальної напруженості; розв’язання суперечності між забезпеченням фіскальної консолідації та створенням умов для економічного зростання.

У статті проаналізовано тенденції податкових реформ у країнах ЄС в умовах повільного посткризового відновлення й загрози втягнення світової економіки у другу хвилю рецесії. Розроблено рекомендації щодо збільшення податкових надходжень та посилення перерозподільної ролі оподаткування в Україні у контексті європейського досвіду.

 

 

 

ІІІ. Стан та перспективи реформування податкової системи України

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Швабій, К. І. Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України [Текст] / К. І. Швабій // Фінанси України. – 2012. – № 11. – С. 5257.

 

У статті представлено авторську позицію щодо основних напрямів подальшого реформування податкової системи України в умовах посткризового відновлення економіки. Показано, що пріоритетним є еволюційний шлях розвитку системи оподаткування. Доведено, що необхідною умовою реформування є підвищення якості науково-аналітичного обґрунтування, експертних висновків, які забезпечують прийняття тих чи інших рішень в сфері податкової політики.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Дулік, Т. О. До питання про реформування податкової системи України [Текст] / Т. О. Дулік, Т. Ю. Александрюк // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 1. – С. 4046.

 

Динамічні процеси сучасного суперечливого світу та національної економіки ставлять на порядок дня нові проблемні питання, які слід негайно вирішувати. Серед таких проблем чи не найважливішою для України є розробка науково-обґрунтованої концепції оподаткування і побудова на цій основі оптимальної, іманентної сучасним економічним умовам розвитку національної економіки, податкової системи, оскільки вона здійснює суттєвий вплив на економіку, соціальну сферу, життєвий рівень громадян.

У статті досліджено об’єктивні передумови та причини необхідності реформування податкової системи України на основі системного підходу; здійснено наукове обґрунтування факторів, що визначають напрямки податкової реформи, її мету, стратегічні цілі та завдання, а також визначені загальні засади ефективного реформування податкової системи України.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Максимова, Н. О. Особливості реформування податкової системи України за умов дії Податкового кодексу [Текст] / Н. О. Максимова // Економічний вісник Донбасу. – 2013. – № 2. – С. 112116. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В умовах ринкових відносин податкова система є однією з найважливіших складових фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. Держава також широко використовує податкову політику в якості певного регулятора впливу на негативні ринкові явища. Окрім того, як відомо, податки є потужним інструментом управління економікою в умовах ринку і, від того, наскільки правильно побудована система оподаткування в державі залежить ефективність функціонування всього народного господарства в цілому.

В статті розглянуто питання функціонування податкової системи України в умовах застосування та подальшого вдосконалення норм Податкового кодексу. Проведено аналіз етапів становлення та реформування системи оподаткування України. Визначено структуру податкових надходжень до бюджету до та після зміни норм діючого податкового законодавства. Розглянуто основні зміни норм Податкового кодексу на майбутній податковий рік.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Мірошниченко, О. Стан та перспективи реформування податкової системи у забезпеченні економічної безпеки України [Текст] / О. Мірошниченко // Вісник економічної науки України. – 2013. – № 2. – С. 100–105.

 

Процес безперервної трансформації податкової системи став вже невідємною ознакою становлення незалежної України. Оскільки в умовах ринкової економіки саме податкові надходження є головною складовою дохідної частини бюджету, проблеми побудови оптимальної податкової системи та забезпечення економічної безпеки є нерозривно пов’язаними між собою.

У статті розглядається сучасний стан податкової системи України, його зв’язок із проявами іллегальної діяльності, а також потенційні перспективи її реформування з урахуванням забезпечення національної економічної безпеки.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

Веремчук, Д. В. Стратегія проведення податкової реформи в Україні [Текст] / Д. В. Веремчук // Економіка та держава. – 2013. – № 12. – С. 69.

На сучасному етапі економічного розвитку України задовольнити постійно зростаючі суспільні проблеми неможливо без науково обґрунтованої системи вилучення частини вартості національного продукту у вигляді податків. Для здійснення структурних змін в усіх підсистемах суспільства, реальних соціально-економічних перетворень, збалансування інтересів різних верств населення і підприємницьких структур, а також становлення ринкових відносин та інтегрування України у європейський економічний простір, необхідна адекватна податкова політика, цивілізованої якості. Комплексно сформувати та ефективно реалізувати в Україні програму заходів щодо вирішення найважливіших проблем національної податкової політики можливо за рахунок здійснення трансформаційних перетворень, які визначатимуть вплив на ефективність податкових реформувань.

У статті досліджено стан і проблеми проведення  податкових реформувань в Україні. Запропоновано концептуальні напрями трансформації податкової політики України до європейських стандартів. Обґрунтовано процес реалізації стратегії податкової реформи в Україні, а також визначено способи та інструменти її реалізації.

 

 

 

IV. Нормативно-правова база оподаткування в Україні

 

 

 

          Примірників – 1 (читальний зал)

Податковий кодекс України [Текст] : з урахуванням норм законодавства станом на 17 лют. 2014 р. / Україна. Верховна Рада // Все про бухгалтерський облік. – 2014. – 28 лют. (№ 19/20). – С. 3450.

 

В журналі розміщений Податковий кодекс України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Сушко, Д. НДС: сложности применения законодательства субъектами хозяйствования и администрирования налога [Текст] / Д. Сушко // Аудитор України. – 2013. – № 12. – С. 54─58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В настоящее время в Украине по разным объективным и субъективным причинам почти все налоги воспринимаются негативно и подвергаются критике. Особо острые дискуссии ведутся вокруг налога на добавленную стоимость. НДС является обязательным налогом в странах Европейского Союза, к которому желает присоединиться и Украина, а поэтому нужно четко осознать то факт, что отмена его невозможна в свете грядущей интеграции в европейское налоговое поле.

Автор выделил четыре основных направления, требующие усовершенствования. Основное – это изменчивость законодательной и подзаконной базы, существующие в ней неясности, неувязки и несогласованности. Далее автор выделяет проблему возврата налога. Не менее актуальными стали в последнее время негативные последствия для добросовестных плательщиков налога при выявлении налоговых ям в цепи поставок. Отдельное направление в администрировании – это необоснованные возвраты ранее поданной отчетности.

 

 

 

            Примірників – 1 (читальний зал)

 

Податкова відповідальність по справедливості [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2013. – 26 квіт. (№ 38/39). – С. 77–107. – Тематична підбірка.

 

Догодити податковому законодавству бухгалтеру непросто. Необхідно дотриматися стількох усіляких правил, норм, вимог, а іноді й «побажань» контролюючого органу, що, здається, це неймовірно. Однак рук ніхто не опускає, кожен знаходить собі точку опори, аби йти вперед. І цим можна пишатися. Але навіть у тих, хто оступився, є шанс захистити своє реноме або хоча б зменшити тягар санкцій. Тому бухгалтеру важливо знати основи притягнення до фінвідповідальності.

Журнал містить добірку статей, що стосуються основ фінансової відповідальності за податкові порушення; адміністративної відповідальності за податкові проступки; загальних правил притягнення до кримінальної відповідальності за злочини в податковій сфері та інших видів відповідальності за порушення в податковій сфері.