Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Органічне виробництво продукції: можливості та перспективи

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

1. Виробництво органічної продукції: державна підтримка

2. Особливості розвитку органічного виробництва в Україні

3. Європейські і міжнародні вимоги до органік-продуктів

 

Органічне сільське господарство – це цілісний системний підхід , що базується на сукупності методів, які забезпечують життєздатну екосистему, безпечне продовольство, корисне харчування, благополуччя тварин та соціальну справедливість.

За визначенням IFOAM (Міжнародної Федерації екологічного сільського господарства)

 

 

1. Виробництво органічної продукції: державна підтримка

Примірників – 1 (читальний зал)

Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини [Текст] : Закон від 3 верес. 2013 р. № 425-VII / Україна. Верховна Рада // Офіційний вісник України. – 2013. – № 78. – С. 7─28.

Цей Закон визначає правові та економічні основи виробництва та обігу органічної сільськогосподарської продукції та сировини, заходи контролю та нагляду за такою діяльністю і спрямований  на забезпечення справедливої конкуренції та належного функціонування ринку органічної продукції та сировини, покращення основних показників стану здоров’я населення, збереження навколишнього природного середовища, раціонального використання грунтів, забезпечення раціонального використання та відтворення природних ресурсів, а також гарантування впевненості споживачів у продуктах та сировині, маркованих як органічні.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Кутаренко, Н. Я. Державна підтримка у сфері органічного аграрного виробництва [Текст] / Н. Я. Кутаренко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – N3. – С. 30─35.

У сучасних ринкових умовах якість та екологічна безпечність продукції є одними з пріоритетних факторів її конкурентоспроможності. З урахуванням світового досвіду застосування альтернативних методів ведення сільського господарства, які спрямовані як на економічне зростання країни, так і на захист довкілля, можна відзначити перспективи України для розвитку органічного землеробства. Враховуючи чимало сприятливих чинників, а саме високу природну родючість грунтів, вигідне географічне розташування як основу для формування збуту.

У статті висвітлено роль державного стимулювання у сфері органічного агровиробництва. Акцентується увага на необхідності впровадження  цільових програм фінансової підтримки  для цього сегмента аграрного сектору та пропонуються можливі напрямки державної підтримки розвитку виробництва органічної продукції.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Московчук, Э. Польноправие [Текст]: в отличие от европейских производителей органической продукции, у украинских "зеленых" фермеров нет ни законодательной базы, ни государственного стимулирования отрасли / Э. Московчук // Бизнес. – 2012. – № 7. – С. 58─60.

Производство органических продуктов питания относится к наиболее динамично развивающимся отраслям мировой экономики. Начавшись в виде научного эксперимента  в 1950 г., органическое земледелие  «втянуло» на свою орбиту около 160 стран мира. При этом оборот биопродукции  в мире ежегодно увеличивается на 5-10%.

Статья обращает внимание на то, что в Украине органическое земледелие  не относится к новомодным теоретическим понятиям – под «органику» уже используется болем 270 тыс. га, что выводит страну в двадцатку мировых производителей. Вместе с тем  специалисты  уже неоднократно замечали: хотя спрос на экологически чистую продукцию постоянко растет, экспорт украинской биопродукции не соответствует своему потенціалу. Развитие отрасли сдерживает полное отсутствие ее государственного  регулирования и стимулирования.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Макульский, К. Тернистый путь [Текст]: в Украине принят закон об органическом производстве / К. Макульский // Food UA. – 2013. – № 8. – С. 34─37. Вкл.

Органическое аграрное производство заметно развивается в Украине с момента обретения независимости. За этот период можно было бы достичь большего, но и настоящие результаты учасники рынка считают обнадеживающими. В 2013 году был принят Закон «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья». Документ определяет, что производить  органические продукты и сырье смогут только компании и физические лица, прошедшие сертификацию и внесенные в специальный реєстр.

Также документ предусматривает, в частности, внедрение системы контроля на всех этапах производства органической продукции, а также процедуры инспектирования и сертификации ее производства и переработки.

 

2. Особливості розвитку органічного виробництва в Україні

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Тома, Н. Г. Ефективність виробництва органічної продукції [Текст] / Н. Г. Тома // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С. 161─167.

На всіх етапах розвитку сільського господарства одним із основних напрямків є виробництво екологічно чистої продукції, а також обґрунтування заходів щодо стабілізації і підвищення її ефективності.

Актуальність проблеми ефективності  органічного сільськогосподарського виробництва, за сучасних умов господарювання виходить на перше місце серед інших важливих проблем. Вирішення та реалізація цієї проблеми – це формування  реального добробуту населення країни, підвищення її продовольчої безпеки.

У статті розглянуто ефективність виробництва органічної продукції в умовах традиційної та органічної системи господарювання та вказуються головні проблеми вирощування такої продукції в Україні.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Басюркіна, Н. Й. Особливості розвитку виробництва органічних продуктів харчування в Україні [Текст] / Н. Й. Басюркіна // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 3. – С. 45─49.

Нині в світі зростає попит на якісні та безпечні продукти харчування, а особливої популярності останнім часом набувають органічні продукти. Україна теж не стоїть осторонь цих процесів; спостерігається зацікавленість, як малих, так і великих сільгосппідприємств виробництвом саме органічної продукції, розпочалось формування інфраструктури органічного виробництва.

У цій статті розглянуто  процеси розвитку органічних харчових продуктів в Україні; висвітлено суть поняття «органічна продукція»; доведено доцільність органічного виробництва і розглянуто чинники впливу; запропоновано побудову перспективної моделі розвитку виробництва органічної продукції в Україні; виділено найбільш ймовірні суб’єкти господарювання для запровадження виробництва органічної продукції.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Гуменюк, Г. Органічне виробництво в Україні: недоліки та перспективи [Текст] / Г. Гуменюк, Ю. Слива // Продовольча індустрія АПК. – 2012. – № 1. – С. 12─16.

Економічне, екологічне та соціальне становище в Україні призвели до того, що за останні десятиліття помітно почастішала захворюваність людей, зросла смертність, різко скоротилась середня тривалість життя людей та загальна чисельність населення.

Тому першочерговим державним завданням має стати поліпшення якості харчування людей, зменшення споживання сумнівної продукції. Одним із найефективніших методів забезпечення населення безпечною і високоякісною сільськогосподарською продукцією є впровадження органічного сільського господарства та виробництво органічної продукції, яке інтенсивно розвивається у світі.

Представлено огляд літературних джерел  щодо органічного  виробництва в Україні, висвітлено причини його незадовільного стану та перспективи розвитку.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Буга, Н. Розвиток біологічного землеробства та забезпечення органічного виробництва сільськогосподаоської продукції [Текст] / Н. Буга, Н. Кулик, Л. Зуякова // Економіст. – 2014. – № 2. – С. 27─30.

У дослідженні розкриті проблеми розвитку біологічного землеробства  та забезпечення органічного виробництва сільськогосподарської продукції. Розглянуто системи формування науково-технічного й виробничого забезпечення  виконання державних програм і законів України з комплексної біологізації.

Встановлено, що одним з напрямів успішної реалізації цілей органічного виробництва є створення екологічно безпечних промислових біотехнологій та обладнання для виробництва й застосування препаратів біологічного захисту рослин.

Акцентовано увагу на необхідності розробки та впровадження нової моделі розвитку аграрного сектору економіки України.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Одаренко, С. Еда по правилам и без [Текст]: [органические продукты] / С. Одаренко // Фокус. – 2012. – №  22. – С. 40─42.

За последние пять лет число приверженцев органических продуктов в Украине выросло на 20%. Правда, в погоне за модной и здоровой пищей многие пока не разобрались, что именно они хотят съесть. Многие думают: раз продукция из экологически чистой среды, значит «органика».Но это не так.

Список критериев, по которым  продукт квалифицируется как органический, намного шире. За их соблюдением должно следить государство.

В статье пойдет речь о том, как защитить себя от подделок. А для этого нужно искать на упаковке товара эмблему сертифицирующего органа. Несмотря на то, что госстандарты  в этой сфере в Украине еще не разработаны, пока что за основу принимают европейские стандарты

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Бироваш, М. Истина в еде [Текст] : [органические продукты] / М. Бироваш // Корреспондент . – 2012. – № 8. – С. 28─30.

В статье говорится о том, что украинцы готовы переплачивать за действительно натуральные соки, молоко, сыр, мясо. Производители экологически чистых продуктов процветают, а крупные торговые сети расчищают для них свои полки.

Несмотря на то, что это дело в Украине  считается молодым и естественно, имеет свои проблемы. Так или иначе, приверженцы здорового питания готовы переплачивать лишь бы уберечься от химии. К тому же чистая еда это не просто полезно, но и престижно.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Поліщук, Г. Є. Активація функціонально-технологічних властивостей вуглеводвмісної сировини для виробництва органічного морозива [Текст] / Г. Є. Поліщук, Л. М. Мацько // Продукты & ингредиенты. – 2012. – № 11. – С. 30─31.

Органічний продукт, або органік – це, насамперед, органічний спосіб його виробництва. Подібні продукти слід виготовляти без застосування  агресивних методів оброблення – радіаційного, ультразвукового, хімічного. Органічні (екологічні) продукти не повинні містити: ГМО, пестициди, гормони, хімічно синтезовані барвники, ароматизатори, консерванти, стабілізатори та ін.

Але з кожним роком все збільшується частка споживання рафінованих харчових продуктів, розширюється сфера застосування харчових добавок, зростають обсяги виробництва продуктів з подовженим терміном зберігання та  продуктів з комбінованим складом сировини.

У даній статті йдеться про виробництво органічного морозива. Результати проведених досліджень дають можливість розроблювати численні види органічного морозива на основі натуральної функціонально-технологічної сировини вітчизняного виробництва.

 

3. Європейські і міжнародні вимоги до органік-продуктів

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Гуменюк, Г. Д. Європейські і міжнародні вимоги щодо органічного виробництва харчових продуктів [Текст] / Г. Д. Гуменюк // Мясное дело. – 2013. – № 10. – С. 12─14.

Враховуючи екологічну ситуацію в світі, споживачі та уряди, особливо європейських країн, велику увагу приділяють безпечності сільськогосподарської та харчової продукції.

Тому в останні десятиліття особливо велике значення надається впровадженню органічного виробництва харчових продуктів, як одному із ефективних засобів одержання високоякісної і безпечної продукції.

У статті йдеться  про те, що українська органічна продукція повинна бути конкурентоспроможною, а у виробництві таких продуктів дотримуватися європейських стандартів. Мета дослідження – вивчення законодавства ЄС щодо органічного виробництва, аналізування як ці вимоги співпадають з вимогами міжнародних стандартів з тим, щоб зорієнтувати зацікавлені організації України щодо обов’язкових  вимог, яких необхідно дотримуватись  при виробництві органічних харчових продуктів.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Гуменюк, Г. Стандарти Міжнародної Федерації руху за органічне сільське господарство: основні принципи та характеристики [Текст] / Г. Гуменюк // Стандартизаціяертифікація.Якість. – 2012. – № 1. – С. 19─22.

У статті наведено основні принципи, положення та коротку характеристику базових стандартів на продукцію рослинництва, тваринництва, бджільництва та аквакультур, розроблених Міжнародною Федерацією руху за органічне сільське господарство (IFOAM)/

Метою дослідження є аналіз стандартів IFOAM і висвітлення їх основних принципів і положень, щоб зацікавлені в органічному виробництві могли взяти їх за основу і розробити власні стандарти стосовно конкретних умов і об’єктів органічного виробництва.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Гуменюк, Г. Вимоги міжнародних стандартів щодо сертифікації органічного виробництва та акредитації органів, які її здійснюють [Текст] / Г. Гуменюк // Стандартизація.Сертифікація.Якість. – 2012. – № 4. – С. 13─18.

Органічне агровиробництво вимагає під час вирощування сільськогосподарських культур значних обмежень у використанні мінеральних добрив синтетичного походження, пестицидів, стимуляторів росту, гормонів, ГМО. Такі суворі обмеження вимагають постійного контролю. Підтвердження відповідності, як відомо, здійснюється процедурою сертифікації.

За визначенням IFOAM (Міжнародної організації  руху за органічне сільське господарство ), органічне сільське господарство – це цілісний системний підхід, що базується на сукупності методів, які забезпечують життєздатну екосистему, безпечне продовольство, корисне харчування, благополуччя тварин та соціальну справедливість.

У статті виконано аналіз стандартів щодо сертифікації органічного виробництва сільгосппродукції та акредитації органів, які її здійснюють.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Мясное сырье для продуктов детского питания "Органик", "Био" или "Эко"? [Текст] / А. В. Устинова, А. С. Дыдыкин, О. К. Деревицкая, [и др.] // Мясные технологии. – 2011. – № 4. – С. 12─15.

В последние годы отмечается растущий интерес к эко-органик- и биопродуктам. Несмотря на проблемы, которые сегодня охватили глобальную экономику, мировой рынок органических продуктов продолжает неуклонно расти. Так крупнейшими в мире производителями органических продуктов являются Германия и Италия, а самыми крупными рынками потребления таких продуктов являются США и Япония. В этих  и многих других странах особое внимание уделяется качественному, экологически чистому детскому питанию.

В статье пойдет речь о создании органических мясных продуктов в детском питании. Детский организм очень чувствителен к наличию в пище  вредных химических веществ. Поэтому используемое мясное сырье должно соответствовать самым высоким требованиям, начиная с выращивания животных и заканчивая переработкой мясного сырья.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Поверин, Д. И. Новая концепция промышленного производства органических и функциональных продуктов питания с использованием сырьевых производственно-технологических комплексов и перерабатывающих производственно-технологических комплексов [Текст] / Д. И. Поверин // Товаровед продовольственных товаров. – 2012. – №  8. – С. 44─51.

Статья посвящена вопросам комплексной реструктуризации сельскохозяйственной и пищевой отраслей на основе достижений шестого уклада мировой экономики. Рассмотрены вопросы промышленного выращивания и первичной переработки  растительного сырья с применением  сырьевых производственно-технологических комплексов (СПТК) и последующей переработки этого сырья на новых типах перерабатывающих производственно-технологических  комплексов для создания  во всем мире полноценных качественных, безопасных продуктов питания.

Указанные комплексы создаются  в рамках единой научно-производственной структуры – фрактальной инновационной биотехнологической кластерной платформы

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Зайцева, Е. Чистое удовольствие [Текст]: органические продукты / Е. Зайцева // Гастрономъ. – 2010. – № 10. – С. 128─130.

Органические продукты – те, что для наших прабабушек и прадедушек были самыми что ни на есть обыкновенными, - в современном мире относятся к категории люкс. Французские бресские куры и холмогорские гуси, огурцы из Луховиц, вишня из владимирских садов, парное молоко  с альпийских лугов…Почему органическая еда стоит дороже всякой другой? Чем она лучше? И где ее взять?

На эти и другие вопросы вам ответит данная статья.

Особенной, высшей ступенью органического производства можно назвать производство биодинамическое. Понятие биодинамики еще более широко, нежели «органика», оно подразумевает не только экологически чистый продукт, но и цельность процесса его производства, ненанесение вреда окружающей среде и сохранение ее энергетического баланса.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Коновалов, К. Натуральные органик-продукты: проблемы и перспективы [Текст] / К. Коновалов // Питание и общество. – 2010. – 12. – С. 8─9.

Состояние здоровья населения  и судьба будущих поколений зависят от качества и безопасности пищевых продуктов. В последние годы возрастает интерес к экологическому сельскому хозяйству и производству экологическй продукции. Уже сегодня в разных регионах появляются хозяйства, которые занимаются производством экологической продукции.

И все же, несмотря на стремительный рост, рынок органических продуктов питания остается узким сегментом на мировом рынке продовольствия. Главным препятствием на пути расширения сегмента потребителей остаются высокие цены на органические продукты. Уже сегодня необходимы: совершенствование государственного регулирования этого процесса, создание систем экологической сертификации и маркировки продукции, особое внимание широкому информированию потребителей.

 

Примірників – 1 (читальний зал)

Мечетная, Н. Революция в тарелке [Текст]: органическое питание / Н. Мечетная // Корреспондент. – 2013. – № 10. – С. 40─42.

Еще десять лет назад органическое питание было причудой богачей, а сегодня - это набирающий обороты глобальный тренд - человечество теперь хочет не просто хорошо питаться, но питаться так, чтобы долго жить.

В статье говорится о том, что американцы уже не те. Чем дальше, тем больше они задумываются, насколько содержимое их тарелок натурально, полезно, безопасно. Телевидение, журналы, книги и врачи в один голос рекомендуют переходить на органическое питание, так, как в стране слишком много людей с лишним весом, диабетом, и сосудистыми заболеваниями…