Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

Сучасний стан та основні тенденції запобігання і протидії корупції

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

І. Правові засади запобігання і протидії корупції

ІІ. Корупціявідображення життя сучасного суспільства

ІІІ. Дослідження корупційних процесів у вищих навчальних закладах

ІV. Антикорупційна політика: зарубіжний досвід

 

 

 

 

 

 

 

І. Правові засади запобігання і протидії корупції

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

 

Про засади запобігання і протидії корупції [Текст] : Закон від 7 квіт.2011 р. № 3206-VI / Україна. Верховна Рада // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – С. 1750–1775.

 

Цей Закон визначає основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері запобігання і протидії корупції в межах, визначених Конституцією України.

Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

 

Ващук, Я. В. Деякі аспекти тлумачення законодавства захисником стосовно корупційних правопорушень [Текст] / Я. В. Ващук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2012. – Вип. 55. – С. 280–284.

 

В умовах сьогодення здійснюється гуманізація економічних і корупційних правопорушень. Основним лейтмотивом гуманізації є розширення переліку суспільно небезпечних діянь щодо незаконного збагачення чиновників, які держава визнає карними при одночасній лібералізації суворості покарання.

У даній статті розкриті проблеми стосовно розмежування адміністративних і кримінальних корупційних правопорушень, в результаті чого виявлено, що через неузгодженість чинного законодавства щодо наявності казусу, коли суспільно небезпечне корупційне діяння формально не підлягає  під кримінальну відповідальність, якщо сума незаконної винагороди не перевищує великої суми.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

 

Анисимов, Л. Н. Международно-правовые средства борьбы с коррупцией как с экономическими преступлениями [Текст] / Л. Н. Анисимов // Международная экономика. – 2012. – № 11. – С. 31–40.

 

За последнее столетие о коррупции в мире написано огромное количество фундаментальных трудов, проведены сотни международных и национальных конференций, парламентских слушаний и круглых столов, разработаны руководящие принципы, типовые договоры, международные и региональные конвенции о мерах предупреждения коррупции и борьбы с ней

Юридическая практика и средства массовой информации постоянно фиксируют факты, свидетельствующие об актуальности этой проблемы и указывающие на то, что коррупция, наряду с отмыванием нелегальных доходов и организованной преступностью, все больше приобретает  международный характер.

В статье рассматриваются правовые аспекты деятельности ООН и некоторых региональных организаций в борьбе с коррупцией.

 

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

 

Гвоздецький, В. Д. Правові засади запобігання і протидії корупції (лекція) [Текст] / В. Д. Гвоздецький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3/4. – С. 196–211. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Корупція є однією з найболючіших соціальних проблем. Високий рівень корупції в Україні визнано політичним керівництвом держави. Рівень злочинності та корупції, особливо в умовах поглиблення соціально-політичної та фінансово-економічної кризи, становить украй серйозну загрозу національній безпеці.

Стаття підкреслює, що основними завданнями у боротьбі з корупцією є: гармонізація українського законодавства з міжнародними нормами та правовими стандартами; визначення єдиного підходу до розуміння сутності корупції, різновидів її проявів, законодавчого врегулювання юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

 

Позняк, Н. Відповідальність за корупційні правопорушення [Текст] / Н. Позняк // Фінансовий контроль. – 2012. – № 4. – С. 8–10.

 

Відповідно до Закону України про корупцію за вчинення корупційних право порушень установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність. Проте аналіз чинного законодавства свідчить, що чимала кількість заборон й обмежень, що містяться в Законі, є деклараціями.

У цій статті йдеться про застосування різних видів відповідальності за корупційне правопорушення, про дисциплінарну відповідальність державного службовця, звільнення з роботи осіб за корупційне правопорушення, ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні дії. Також підкреслюється, що забезпечення доброчесної поведінки публічних службовців є одним із завдань сучасної державної антикорупційної політики.

 

 

 

ІІ. Корупціявідображення життя сучасного суспільства

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

 

Длугопольський, О. В. Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України [Текст] / О. В. Длугопольський, Ю. П. Івашук // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 13–24. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Соціально-економічні трансформації, що відбуваються у країнах, які розвиваються (і в тому числі в Україні), крім ряду позитивних здобутків, спричинили і численні негативні наслідки, більшість з яких стосуються неефективних інституційних реформ. Найбільшою інституційною пасткою, яка набрала масштабних розмірів саме у суспільному секторі економіки є корупція.

У статті розглянуто підходи до трактування категорії „корупція”, виокремлено вектори впливу цього явища на соціально-економічний розвиток країн, запропоновано інструменти подолання корупції на всіх рівнях управління.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 3)

 

Невмержицький, Є. Розмежування бізнесу і влади-ключове питання у протидії корупції [Текст] / Є. Невмержицький // Університет. – 2012. – № 3. – С. 57–69.

 

Серед головних причин поширення корупції в Україні не останнє місце займає зрощування влади і бізнесу. Значна частина бізнесменів продовжує використовувати мандат народного депутата виключно у меркантильних цілях. Маючи посвідчення народного депутата, значно легше захищати інтереси свого бізнесу, нерідко функціонуючого поза межами правового поля. Це ж відноситься й до державних службовців.

У статті розглядаються питання впливу зрощування влади і бізнесу на поширеність корупції в Україні та механізми протидії цьому феномену.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

Пірен, М. Запобігання корупції в системі політико-владних відносин сучасного українського суспільства [Текст] / М. Пірен, В. Ребкало // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 4. – С. 191─200.

 

У статті осмислено та розкрито сутність корупції, корупційної діяльності та роль політико-владних відносин у процесі демократичних перетворень. Показано затребуваність формування негативного ставлення до корупційних діянь у суспільних нішах. Наголошено на необхідність подальшого осмислення чинників, які сприяють запобіганню корупції в системі управлінської діяльності.

Окремо зазначено, що стратегічним напрямом запобігання передумовам корупції та їх нейтралізації є послідовна демократизація всіх сфер суспільного життя, розвиток громадянської свідомості та активності в загальному контексті побудови демократичної держави.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1

 

Сторожев, С. В. Класифікація корупційних дій і методів боротьби з корупцією [Текст] / С. В. Сторожев, Д. В. Каніболотський // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 107–113. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У запропонованій статті подано результати деталізованої схематизації типів корупційних дій, механізмів їх здійснення і функціональних взаємозв’язків, що підлягають моделюванню для виявлення значущих ознак корумпованості. З іншого боку, систематизовано інформацію про напрями, принципи і механізми здійснення антикорупційних заходів, про їх основний зміст і орієнтованість на протидію відповідним типам корупції.

Проведене дослідження є базою для розробки та аналізу нових удосконалених комплексних моделей виявлення та протидії корупційним схемам.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

Халковський, О.М. Протидія корупції як структуроутворювальний елемент економічної безпеки підприємництва [Текст] / О. М. Халковський // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 86–88.

 

Наріжним каменем розвитку вітчизняної економіки в умовах загальної тінізації економіки є актуальна проблема запобігання корупції. Інтеграція України у глобальний та європейський економічний простір може завдати істотних  негативних соціально-економічних наслідків для тих підприємств, які не виробили власної стратегії конкурентоспроможності та не сформували  належної системи економічної безпеки.

Визначено сфери та напрями проявів корупції у сфері підприємницької діяльності. Розглянуто ризики запобігання проявам корупції у сфері підприємництва, що відповідно буде сприяти посиленню економічної безпеки та обґрунтовано шляхи мінімізації впливу корупції на безпеку підприємництва.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

Полинькевич, С. Эквивалент благодарности [Текст] : как обнаружить мошенничество, связанное с коррупцией / С. Полинькевич // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 8. – С. 37─45. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Обычно схемы, связанные с коррупцией (ССК), осуществляются в виде взяток или подарков, получаемых сотрудниками компании-жертвы от поставщиков, реже от покупателей (заказчиков). По своей сути (ССК) представляет собой нелегальную транзакцию, которая противоречит требованиям законов. В результате такой транзакции тот, кто «осуществляет платеж» (взятку) покупает возможность заключить контракт, гарантию выгодной цены сделки и т.п. Иными словами, «подкупатель» приобретает возможность влиять на того, кто получает этот нелегальный платеж.

Данная статья детально раскрывает схемы коррупционных сделок и возможности обнаружения мошенничества, связанные с коррупцией.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

Щетінін, М. Корупція та її взаємозв'язок з організованою злочинністю [Текст] / М. Щетінін // Персонал (Журнал інтелектуальної еліти). – 2011. – № 3. – С. 50–58.

 

Корупція і організована злочинність є глобальними проблемами світового співтовариства. Ці два міцно пов’язані явища є основною небезпекою для розвитку сучасної цивілізації , оскільки створюють непереборні перешкоди для нормального функціонування і соціально-економічного прогресу суспільства.

Досить точним слід визнати твердження, що, якщо звичайна злочинність наступає на суспільство, діючи проти його інститутів, зокрема держави, то організована злочинність у цьому нашесті прагне спиратися на інститути держави й суспільства, використовувати їх у своїх цілях. Це використання значною мірою здійснюється за допомогою встановлення й поширення корумпованих відносин.

 

 

 

ІІІ. Дослідження корупційних процесів у вищих навчальних закладах

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 3)

 

 

Смирнов, В. А. Феномен коррупции в сознании провинциального студенчества [Текст] / В. А. Смирнов // Alma-mater (Вестник высшей школы). – 2012. – № 10. – С.107–111.

 

Согласно проведенным в нескольких российских вузах исследованиям, как отмечает статья, констатируется факт наличия в сознании провинциального студенчества устойчивых метафорических систем, облегчающих их вовлечение в коррупционные ситуации. Лишь незначительный процент студентов негативно относится к проявлениям взяточничества в вузе. Значительное же число молодых людей опираются на сконструированные в массовом сознании метафоры, позволяющие им принимать положительные решения об участии в коррупционной ситуации в вузе.

Существование таких метафор, структурирование с их помощью не только дискурсивного, но и практического сознания ведут к тому, что коррупционные институты становятся частью социальных структур, в которых протекает жизнедеятельность молодого человека. Это серьезно затрудняет работу по профилактике коррупционного поведения и предотвращению коррупционного старта.

 

 

 

Примірників -1 (Інформаційно-бібліографічний відділ)

 

Гріньова, І. Дослідження корупційних процесів у вищих навчальних закладах України [Текст] / І. Гріньова // Вісник книжкової палати. – 2011. – № 11. – С. 47─49.

 

Корінь усіх проблем людини, як вважають психологи, в її вихованні. Одним із середовищ, в якому відбувається становлення особистості, є вищий навчальний заклад. Більшість вишів України є корумпованими, що підтверджують численні факти. Молоді люди, які пройшли скрізь корумповану систему освіти, у подальшому будуть користуватися принципами корупції у своєму житті, вважатимуть їх нормальними засобами вирішення справ, навчатимуть цьому своїх дітей, тим самим створюючи своєрідне замкнене коло у державі.

Стаття присвячена дослідженню корупційних процесів, що мають місце у вищих навчальних закладах України. В основу публікації покладено результати соціологічних досліджень, розглянуто причини виникнення аналізованої проблеми та різноманітні варіанти її вирішення.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

Скрипник, А. Освіта, індекс сприйняття корупції та мотиваційні моделі корупційної поведінки [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Скрипник // Економіка України. – 2010. – № 2. – С.59–71. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

У дослідженні рівня корупції в Україні, проведеному Міжнародною організацією управлінських систем, значна увага приділялася корупції в системі освіти. Вчені дійшли висновку, як поширена система попередньої сплати викладачу за прийнятий іспит, що практикується і в середній, і у вищій школах, має наслідком інституалізацію хабаря як форми взаємовідносин  між студентом і викладачем.

Проаналізовано тенденції змін рівня корумпованості в ряді країн на пострадянському просторі та показано відсутність позитивних тенденцій у подоланні корупції в Україні. Продемонстровано, що в деяких пострадянських країнах не спостерігається загальносвітової тенденції зменшення рівня корумпованості при зростанні освітнього рівня.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

Абрамов, Ф. В. Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы динамики [Текст] / Ф. В. Абрамов // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 11/12. – С. 8─10.

 

Одной из проблем высшего образования является проблема его качества. И это неудивительно в современных условиях, когда экономическое развитие страны во многом зависит от качества высшего образования. Другая важная проблема – наличие коррупционных процессов, способных оказать негативное влияние не только на систему высшего образования, но и на науку в целом.

В статье рассматриваются факторы, определяющие качество высшего образования, и исследуются причины возникновения коррупции в ВУЗах. Дается оценка роли коррупции в снижении качества высшего образования. Предлагаются меры противодействия распространению коррупции в ВУЗах и повышения качества высшего образования.

 

 

 

ІV. Антикорупційна політика: зарубіжний досвід

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

Из зарубежного опыта [Текст] + [Електронний ресурс] : борьба с коррупцией // Мир безопасности. – 2011. – № 3. – С. 68–70. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Статья рассказывает об опыте борьбы с коррупцией в таких странах как США, Китай, Киргизия, Азербайджан. Так в США ключевое значение для профилактики коррупции имеет прозрачность деятельности государственных и муниципальных органов. Здесь нет государственных средств массовой информации. Доступ журналистов к информации о деятельности государственных органов в США обеспечивается специальным Актом о свободе информации.

В Азербайджане парламент привлекает к совместной работе с комиссией по борьбе с коррупцией представителей общественно-политических организаций.

А в Китае в борьбе с коррупционерами применяют самые жесткие меры, вплоть до расстрела.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

 

Добреньков, В. И. Модернизация институтов - основной фактор преодоления коррупции в современной России [Текст] / В. И. Добреньков, Н. Р. Исправникова // Вестник Московского ун-та.Сер.18, Социология и политология. – 2011. – № 2. – С. 129–151.

 

В Концепции социально-экономического развития России до 2020 года отмечено, что в странах с изначально слабыми институтами даже изобилие ресурсов тормозит процессы развития институтов, что в свою очередь замедляет экономический рост.

В предложенной статье рассмотрена возможность преодоления коррупции в условиях институтов в рамках альтернативных вариантов стратегии социально-экономического развития России.

Долгосрочная концепция социально-экономического развития должна содержать цели, приоритеты и очередность решения задач, систему институциональных преобразований, качественно новые явления в развитии общества.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 3)

 

Афонченко, Т.П. К вопросу профилактики коррупционных правонарушений в организациях потребительской кооперации Республики Беларусь [Текст] / Т. П. Афонченко, Ж. Ч. Коновалова // Потребительская кооперация. – 2011. – № 1. – С. 54–61.

 

Проблема профилактики правонарушений, в том числе преступлений как наиболее опасной формы проявления социально опасного поведения, является одной из наиболее актуальных на современном этапе развития белорусского государства.

В статье рассматриваются некоторые аспекты профилактики коррупционных правонарушений как на национальном уровне, так и в организациях потребительской кооперации. Анализируется круг субъектов коррупционных правонарушений, определяется круг субъектов коррупционных правонарушений применительно к организациям потребительской кооперации, предлагаются некоторые мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений в организациях потребительской кооперации.

 

 

 

Примірників -1 (Читальний зал № 1)

 

Халковський, О.М. Досвід протидії корупції у зарубіжних країнах [Текст] + [Електронний ресурс] / О. М. Халковський // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 104–106. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Корупція продовжує лишатися однією із найгостріших проблем розвитку країн постсоціалістичного простору. Вона призводить до системних та глибоких втрат як для суспільства, так і для держав. Корупційні прояви дестабілізують процеси суспільного розвитку, призводять  до розкрадання національного багатства, до підриву економічних зусиль у цілому.

Міжнародне співтовариство надає особливого пріоритетного значення об’єднанню зусиль у боротьбі з корупцією, що відповідно породжує потребу додаткових наукових досліджень даного суспільно загрозливого явища.

У статті розкрито зарубіжний досвід боротьби з корупцією та запропоновано напрями його використання щодо формування антикорупційної стратегії в Україні.