Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

Інтелектуальний капітал: його роль у розвитку економіки

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

 

1. Роль і правова оцінка інтелектуального капіталу в сучасному суспільстві

2. Інтелектуальний капітал підприємств і організацій: механізм управління

3. Інтелектуально-інноваційний розвиток економіки України

 

 

1. Роль і правова оцінка інтелектуального капіталу в сучасному суспільстві

 

 

Стадник, О. І. Інтелектуальний капітал як економіко-правова категорія [Текст] / О.  І.  Стадник // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2014. – № 9. – С. 7276.

 

У світі відбувається стрімкий процес економізації науки та інтелектуалізації господарської діяльності. Найціннішим стратегічним ресурсом і провідною  конкурентною  перевагою сучасного суспільства  є ресурс інтелектуального капіталу. Жорстка світова конкуренція  потребує нових ідей, високоякісної продукції, постійних інновацій, залучення інвестицій. Саме застосування  інтелектуального капіталу при здійсненні  господарської діяльності дозволяє виготовляти продукцію та надавати послуги, які відповідають світовим стандартам. Організації, які не визначили інтелектуальний капітал одним із своїх пріоритетів, в кращому випадку ризикують втратити конкурентні переваги, а в гіршому – їм загрожує втрата своїх позицій на ринку.

У статті йдеться про те, що існує нагальна потреба у формуванні  інституту права, який би безпосередньо  був повязаний із введенням у господарський оборот інтелектуального капіталу як нового виду майна. Така орієнтація законодавця зблизить національне законодавство із законодавством світового співтовариства, що відповідає вимогам державної політики України.

 

 

Примірників –  1 (загальний читальний зал)

 

 

Хома, В. О. Проблеми імплементації норм європейського законодавства з питань митного забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності [Текст] / В.  О.  Хома, Е. С. Молдован // Митна справа. – 2015. – № 3. – С. 3–8. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Україна стає учасником загальноєвропейського процесу внаслідок підписання Угоди про асоціацію. Це обумовлює об’єктивну необхідність адаптації української системи нормативного регулювання у всіх сферах  суспільно-політичного, економічного життя, у тому числі у сфері захисту права інтелектуальної власності.

Стаття присвячена  аналізу проблем імплементації норм європейського законодавства з питань митного забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності у вітчизняне законодавство задля окреслення  шляхів їх розвязання. На основі такого аналізу доведена недоцільність механічного калькування положень окремих європейських нормативно-правових актів в українське правове поле у звязку із відмінностями вітчизняного та європейського праворозуміння. Запропоновані загальні напрямки вирішення даних проблем.

 

 

Примірників –   1 (загальний читальний зал)

 

 

Базилевич, В. Д. Інтелектуальна власність [Текст] : підручник / В.  Д.  Базилевич. – Київ : Знання, 2014. – 671 с. + Електрон. зміст . – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

ББК 67.304.15я73 Б17

 

Становлення економіки знань у розвинених країнах привернуло увагу дослідників до категорії інтелектуального капіталу як однієї із системоутворюючих  категорій, породжених новим постіндустріальним суспільством. Загальновизнано, що інтелектуальна, науково озброєна праця, яка базується на знаннях, творчі здібності працівників, їх професійна кваліфікація, права на лдизайн, торговельні знаки, патенти, структура управління та інформаційні технології стають першоосновою та рушійною силою розвитку національних економік в інформаційну епоху.

У підручнику викладено  теоретичні та практичні  основи інтелектуальної власності. Розглядаються основи розвитку раціоналізаторства і винахідництва, технічної творчості, охорони об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Визнається значна роль інтелектуального капіталу в умовах  інформаційного суспільства, його сутність, структура та специфіка.

Висвітлюються питання правових відносин  у цій сфері, наводяться  зразки оформлення  правових документів  на обєкти інтелектуальної власності .

 

 

Примірників –  1 (навчальний абонемент) 1 (загальний читальний зал)

 

 

Козинець, Г. О. Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу [Текст] / Г. О. Козинець // Економіка та держава. – 2013. – № 9. – С.  85-88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сучасна економіка, як і суспільство в цілому, перебуває у постіндустріальній фазі розвитку та обумовляє  перехід на новий рівень, який називають  новою економікою (економікою знань). Саме за умов економіки знань яскраві ідеї, креативне мислення, постановка нових задач, чіткі методи їх реалізації сприяють отриманню доходів, а інтелектуальний капітал стає домінуючим чинником економічного розвитку. Сьогодні саме інтелектуальний капітал визначає темп і рівень розвитку як окремого підприємства, так і національної економіки. Перехід на новий етап розвитку економіки та підвищення ролі інтелектуального капіталу створили необхідність розробки механізмів управління ним.

У статті проаналізовано різні підходи до визначення сутності поняття „інтелектуальний капітал” та сформульовано авторське визначення інтелектуального капіталу

 

 

Примірників –   1 (загальний читальний зал)

 

 

Іванова, І. С. Особливості формування ринку інтелектуального капіталу в процесі становлення економіки знань [Текст] / І. С. Іванова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 7/8. – С. 2226. (№ 7) . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Процес формування  інтелектуального капіталу України набуває все більше актуальності в умовах переходу  до економіки знань, оскільки здатність до продукування інтелектуального капіталу сприяє прискоренню  інноваційного розвитку країни та є важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. За таких обставин інтелектуальний капітал є особливою формою капіталу, що постійно продукує  інновації, тим самим забезпечуючи неперервний процес  перетворення нового знання  в інтелектуально-інноваційні  товари та послуги.

У даній статті  висвітлено особливості формування  ринку інтелектуального капіталу в процесі становлення економіки знань. Запропоновано кругообіг сукупного інтелектуального капіталу за його структурно-складовими стадіями. Визначено різновиди формування інтелектуальної ренти.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Мальцева, А. А. Развитие теоретических представлений об интеллектуальном капитале в условиях динамической трансформации экономики [Текст] / А. А. Мальцева, И. А. Монахов // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 11. – С. 16─33 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Обращение авторов статьи  к тематике интеллектуального капитала на современном этапе не случаймо. Несмотря не широкое распространение термина „интеллектуальный капитал” в работах экономистов, специалистов в сфере управления и делового администрирования, исследователи вкладывают различное содержание в данное понятие.

В статье представлен  критический анализ современных теоретических представлений  об интеллектуальном капитале как базисе экономики знаний. Предлагаемые структурная основа и классификация капитала разработаны в результате теоретического контент – анализа обширной источниковой базы  и позволяют в случае  приложения новых знаний  к объекту исследования получить принципиально новые формы и методы управления интеллектуальным капиталом, обосновать избирательность инвестиций в его формирование и развитие.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Лук'яненко, О. Інтелектуальна власність у глобальній парадигмі економічного розвитку [Текст] / О. Лук'яненко, Л. Лук'яненко // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 11/12. – С. 45─53 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У цій статті досліджуються  проблеми інтелектуальної власності в глобальних умовах  економічного розвитку. Здійснено ідентифікацію інтелектуальної власності в інституціональному середовищі інноваційної економіки. Показано передумови і особливості інтернаціоналізації і глобалізації інтелектуальних ресурсів у контексті становлення глобальних ринків  інтелектуальної праці, прав і продуктів інтелектуальної власності  та проблем їх регулювання. Розкрито ключові риси трансформації людського капіталу в інтелектуальний. Окреслено контури становлення  інтелектуальної економіки та менеджменту інтелектуальної власності.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

2. Інтелектуальний капітал  підприємств і організацій: механізм управління

 

Гусаковська, Т. О. Інтелектуальний капітал як ключовий фактор інноваційного розвитку підприємства [Текст] / Т. О. Гусаковська // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14–15 трав. 2015 р.) / Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 28–30.

65.050я431 М50

 

У статті доцента кафедри менеджменту Полтавського університету економіки  і торгівлі  Т. О. Гусаковської йдеться  про те, що в умовах інформаційної економіки успішний розвиток  підприємства  та його високі фінансові результати знаходяться в прямій залежності  від ефективного управління формуванням та використанням інтелектуального капіталу. Саме інтелектуальний капітал  визначає  конкурентоспроможність підприємств, виступає ключовим ресурсом їх розвитку.

Практика підтверджує, що важливою проблемою на сучасному етапі економічного розвитку є оптимальна побудова управлінських систем  цієї діяльності з урахуванням специфіки  вітчизняних підприємств. Ефективне використання результатів інтелектуальної діяльності на ринку можливе лише за наявності чіткої системи управління інтелектуальним капіталом з прийнятою ідеологією, відпрацьованими механізмами, чіткою структурою і формалізованим процесом.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал для науковців)

 

 

Мамонтова, Н. А. Теоретико-методичні основи управління інтелектуальним капіталом : корпоративний рівень [Текст] / Н. А. Мамонтова // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 2. – С. 45─52 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Автор статті підкреслює, що традиційні ресурси (земля, капітал, праця) в умовах постіндустріальної економіки не можуть бути провідними чинниками  формування конкурентоспроможності, а тому нині запорукою комерційного успіху стали ефективні інвестиції у розвиток людського капіталу, продукування нових знань, виробництво і впровадження ресурсозаощадливих технологій тощо. Відтак, основним джерелом зростання економічного потенціалу компанії (підприємства) стає створення  ефективної системи формування та використання інтелектуального капіталу

У статті узагальнено наукові підходи до визначення поняття  „інтелектуальний капітал.” Досліджено теоретико-методичні особливості формування та використання інтелектуального капіталу. Запропоновано заходи з удосконалення корпоративних систем управління інтелектуальним капіталом.

 

 

Примірників –  1 (загальний читальний зал)

 

 

Ліпич, О. А. Аналізування

 інтелектуального капіталу підприємств [Текст] / О. А. Ліпич // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20/3. – С. 30–34.

 

В умовах розвитку постіндустріального суспільства освіта та наука стають основними сферами національної економіки, а інтелектуальний капітал як результат (продукт) успішної реалізації цих сфер домінуючим фактором економічного розвитку. Адже він визначає  темп і рівень розвитку як окремого підприємства, так і національної економіки в цілому.

Аналізування інтелектуального капіталу є необхідною передумовою прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Аналіз інтелектуального капіталу відіграє особливо важливу роль, бо діяльність підприємства, як суб’єкта господарювання формується на високій діловій репутаці, заснованій на довірі, котра формується на основі високої величини його інтелектуального капіталу.

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Кузьменко, О. М. Підходи до оцінки інтелектуального капіталу підприємств водного транспорту [Текст] / О. М. Кузьменко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 12. – С. 147–152. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В процесі розвитку національної економіки   багато підприємств стикаються з необхідністю  формування  інтелектуального капіталу як важливого фактора їх ефективної діяльності. Соціально-економічний розвиток підприємств водного транспорту, що входять в національний транспортний комплекс, безпосередньо пов’язаний із процесами, що відбуваються в економіці країни.

У цій статті розглянуто еволюційні підходи  до визначення економічної категорії інтелектуального капіталу, виявлено місце  інтелектуального капіталу в системі факторів  виробництва. Запропоновано  підхід до проведення оцінки інтелектуального капіталу підприємств, за результатами якої можна судити про ефективність системи управління, формування та використання  інтелектуального капіталу

 

 

Примірників –  1 (загальний читальний зал)

 

 

Корнілова, І. М. Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації [Текст] / І. М. Корнілова, Т. В. Ляшенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 77─82 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

На сьогоднішній день поруч із вирішенням  завдань ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів важливе місце починає займати питання  управління інтелектуальним капіталом, який є основою багатства та визначає конкурентоспроможність як окремих організацій, так і економічних систем у цілому.

У статті розглянуто  сутність і структуру інтелектуального капіталу як економічного явища. Визначено основні підходи до оцінювання  інтелектуального капіталу організації та розглянуто конкретні методи й показники оцінки. Виділено метод  оцінювання  інтелектуального капіталу, який є найбільш прийнятним  до використання  вітчизняними організаціями.

 

 

Примірників –  1 (загальний читальний зал)

 

 

Гусаковська, Т. О. Розвиток організаційно-методичного процесу управління інтелектуальним капіталом підприємства [Текст] / Т. О. Гусаковська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2013. – № 1 (56). – С. 244─249.

 

Незважаючи на існування  значної кількості досліджень у галузі управління  інтелектуальним капіталом та інтелектуальною власністю, низка питань,  пов’язаних із розвитком організаційно-методичного забезпечення процесу управління, залишаються недостатньо дослідженими.

Дана стаття присвячена проблемі розвитку організаційно-методичного забезпечення процесу управління  формуванням і використанням інтелектуального капіталу підприємства. На основі аналізу  цього процесу управління визначено необхідні інформаційні та кадрові ресурси, умови, та механізми його здійснення.

Розроблена бізнес-модель управління інтелектуальним капіталом підприємства включає всі основні бізнес-процеси управління, умови та механізми їх здійснення, а також результати, які можливо отримати. Розвитком бізнес-моделі управління інтелектуального капіталу підприємства є подальша розробка структури управління підприємством, що включає в себе систему управління інтелектуальним капіталом.

 

 

Примірників –  2 (загальний читальний зал; інформаційно-бібліографічний відділ)

 

 

Лігоненко, Л. О. Інтелектуальний капітал підприємства: науково-методичні засади та результати оцінювання [Текст] / Л. О. Лігоненко // Економіка України. – 2014. – № 5. – С. 46─57. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Інтелектуалізація – це передумова відновлення зростання економіки України, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку. Її індикатором є формування інтелектуального капіталу. Тільки таким шляхом  українські підприємства в умовах економіки знань  зможуть забезпечити свою життєздатність, сформувати стійкі конкурентні переваги.

У статті розкрито сучасне значення  поняття „інтелектуальний капітал підприємства”, визначено доцільність його оцінювання. Систематизовано та критично осмислено сучасні підходи до проведення оцінювання його величини. Відображено результати оцінювання інтелектуального потенціалу у вибірковій сукупності підприємств України: визначено наявність, величину і рівень формування інтелектуального капіталу. Запропоновано авторські підходи до переліку оціночних показників і процедури інтерпретації результатів оцінювання.

 

 

Примірників – 1 (читальний зал)

 

 

3. Інтелектуально-інноваційний розвиток економіки України

 

Груба, Г. І. Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України [Текст] / Г. І. Груба // Економіка та держава. – 2014. – № 4. – С. 118120. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

У запропонованій статті визначено основні перешкоди інноваційного розвитку в Україні, а саме: законодавча база з питань регулювання суб’єктів інноваційної діяльності, неналежна підтримка діяльності винахідників, раціоналізаторів, науковців, проблеми при входженні на міжнародний ринок, не реалізація освітнього та науково-технічного потенціалу у сфері інформаційно-комунікаційних технологій та науково-технічних досягнень. Розроблено інтегровану концепцію державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу регіонів України, в якій наведено концептуальні моделі  для вирішення проблем безсистемної реалізації в інноваційній та інформаційній сфері регіону.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Кардаков, О. Ю. Інноваційний та інтелектуальний потенціал як основа глобальної інтелектуалізації економіки [Текст] / О. Ю. Кардаков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4. – С. 75–78 . – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Автор статті зазначає, що інноваційне виробництво – це не вид, не нова сфера виробництва, а характер виробничої діяльності, за якого головна роль у виробничому процесі переходить від механічного використання інформації до інтелектуального, творчого.

Суть даної форми виробництва полягає в генерації знання. Джерелом генерації нового знання виступає  інтелектуальна активність людини. Сама інновація залежить від двох факторів: інтелектуального потенціалу людини та його здатності до специфікації.

Інноваційне виробництво – це діалектична єдність матеріальної та не матеріальної  систем виробництва. Результатом першої виступає – продукт, результатом другої – інтелектуальний капітал, знання, які можуть бути використані  в організації для отримання певних переваг перед конкурентами.

У статті проаналізовано останні дослідження та сучасний стан глобальної інтелектуалізації економіки. Визначено понятійний апарат інтелектуалізації  економіки, який пов’язаний  із поняттями „інтелектуальний потенціал”, „людський капітал”, „інноваційне виробництво”.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Беззубець, Л. Л. Розвиток інноваційних процесів на основі використання інтелектуального капіталу [Текст] / Л. Л. Беззубець // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20/4. – С. 8–11.

 

Метою цієї статті є дослідження  напрямів розвитку інноваційних процесів в Україні, та використання інтелектуального капіталу. Актуальність проблеми ефективного розвитку інноваційних процесів шляхом оптимізації їх впливу на функціонування економіки в умовах нестабільності та недостатній ступінь її розробки вітчизняною наукою зумовили вибір пропонованого дослідження. Якщо раніше дослідники обговорювали вплив інтелектуальної власності на швидкість та ефективність інноваційних процесів в тій чи іншій економічній системі, то сьогодні об’єктом інновацій має стати сама інтелектуальна власність та інтелектуальний капітал.

В даній статті розглянуто тенденції розвитку інноваційних процесів на сучасному етапі. Розглянуто використання інтелектуального капіталу, як складової становлення  та розвитку інноваційних процесів в Україні.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Костик, Є. П. Особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки [Текст] / Є. П. Костик // Економічний вісник університету. – 2014. – Вип. 23/1. – С. 40–46.

 

Творча та інноваційна діяльності є рушіями економічного зростання і конкурентноздатності. Економічне зростання тісно пов’язане з тим, наскільки економіка заохочує, стимулює і створює сприятливі умови для творчості та інновацій. 

Предметом дослідження є особливості  розвитку інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу в умовах впливу глобалізаційних процесів на національну економіку. Мета наукового дослідження полягає у розгляді особливостей розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Брежнєва-Єрмоленко, О. В.

Інтелектуально-інноваційний розвиток економіки України: реалії та перспективи [Текст] / О. В. Брежнєва-Єрмоленко // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20/3. – С. 3–8.

 

Основними завданнями інтелектуально-інноваційного розвитку економіки країни є підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції і послуг, диверсифікація і удосконалення структури виробництва  та експорту, переведення виробництва на інноваційний шлях розвитку, використання передових виробничих технологій, розвиток інтелектуального капіталу.

У статті викладено  результати досліджень у сфері інтелектуально-інноваційного розвитку економіки України; проведено аналіз проблем формування та можливостей використання інтелектуально-інноваційного потенціалу країни; запропоновані напрями стимулювання інтелектуально-інноваційної діяльності підприємств та їх спільної діяльності з державою.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Грішнова, О. Інтелектуальний капітал України: інтегральна оцінка й порівняльний аналіз [Текст] / О. Грішнова, А. Козловський // Україна: аспекти праці. – 2014. – № 1. – С. 3–9 . – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ

 

У статті здійснено комплексну оцінку  інтелектуального капіталу України та його складових (людського капіталу, ринкового капіталу, процесного капіталу, капіталу оновлення та фінансового капіталу) за найбільш ґрунтовною з наявних нині методикою китайської дослідниці Є.-Ю. Лінь. Зроблено порівняльний аналіз отриманих значень для України з аналогічними значеннями історично й територіально близьких для нас країн.

Обґрунтовано пріоритетні напрями макроекономічних заходів для нарощення інтелектуального капіталу українського суспільства.

 

 

Примірників – 1 (загальний читальний зал)

 

 

Жарінова, А. Г. Механізм управління інтелектуальним капіталом в умовах інноваційного розвитку економіки України [Текст] / А. Г. Жарінова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 1. – С. 44–46. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

Говорячи про розвиток економіки України, маємо зазначити, що і сьогодні, і в найближчому майбутньому наша держава залишається промисловою країною. Тому спосіб життя, прибутки й перспективи більшості населення  залежать і залежатимуть від розвитку промислових підприємств.. Водночас у сучасних економічних системах основою конкурентних переваг промислових організацій є унікальні знання й інтелектуальна власність. Ось чому конкурентоспроможність вітчизняних підприємств на міжнародному рівні є утопічною без усвідомлення значимості інтелектуального капіталу й без оволодіння навичками управління ним.

Потреба в пошуку найбільш перспективних  шляхів такого управління пояснює актуальність даної статті, де робиться спроба  визначити максимально ефективний підхід до організації управління діяльністю щодо створення, накопичення й раціонального використання інтелектуального капіталу в умовах інноваційного розвитку економіки України.

 

Примірників –  1 (загальний читальний зал)