Шановні читачі!

 

До вашої уваги пропонується
віртуальна книжкова виставка на тему:

 

 

Економіка праці
і соціально-трудові відносини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виставка складається з наступних розділів:

 

 

1. Ринок праці в економічній системі

2. Соціальне партнерство

3. Соціально-трудові відносини зайнятості

 

 

 

 

1.  Ринок праці в економічній системі

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Мазурок, П. П. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації [Текст] / П. П. Мазурок, А. Ю. Шахно // Економіка та держава. – 2013. – № 3. – С. 16–20. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

У статті розглядаються основні умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України та особливості його формування в умовах глобальних викликів сьогодення. Досліджено напрями впливу глобалізації на соціально-трудову сферу, особливості державного регулювання ринку праці та запропоновано заходи державної політики щодо прискореного впровадження системних реформ у країні, регулювання трудових міграцій, що дасть змогу певною мірою протистояти негативним наслідкам глобалізації.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1

 

Колот, А. Розвиток науки про працю і соціально-трудові відносини та її роль у переформатизації та формуванні сучасного економічного мислення [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 6. – С. 3–10.

 

Динамізм, масштабність і багатовекторність змін у всіх сферах суспільного буття є чи не найбільш визначальними рисами соціально-економічного розвитку на зламі двох тисячоліть. Це висуває нові, більш складні вимоги перед економічною наукою, основним завданням якої було і залишається дослідження об’єктивних закономірностей еволюції суспільства в цілому і його економічної системи зокрема.  

У статті розглянуто здобутки науки про працю і соціально-трудові відносини, проблеми подальшого розвитку наукового забезпечення стійкої економічної й соціальної динаміки. Акцентується увага га передумовах формування сучасного економічного мислення.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1, навчальний абонемент – 2.

 

65.24я73 А39
Акіліна, О. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – 2-ге вид., доповн. і переробл. –

К. : Алерта, 2012. –820 с.

 

Праця є складним соціально-економічним явищем. Практично немає жодної економічної проблеми в будь-якій сфері людської діяльності, що б не була пов’язана з працею та потребами людини. Тому трудова діяльність людини, спрямована на перетворення всіх сфер життя суспільства, займає особливе місце у системі економічних та соціальних пріоритетів. Саме цим визначається роль економіки праці в системі економічних наук.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування ринку праці. Відповідно до ринкових умов, міжнародних стандартів та норм трудового права сформовано основний понятійний апарат економіки праці, висвітлено методологічні засади дослідження сучасних тенденцій і явищ у сфері соціально-трудових відносин.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1, навчальний абонемент – 2.

 

65.24я73 Е45
Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / М. Д. Ведерніков, О. В. Хитра, О. А. Гарват, [та ін.]. – К. : Новий світ-2000, 2012. – 869 с.

 

Проголошений в Україні стратегічний курс на формування  в країні ринкової моделі економіки, зорієнтованої на інноваційні чинники сталого економічного розвитку і підвищення на цій основі рівня та якості життя населення, вимагає вироблення принципово нових підходів до управління різноманітними економічними і соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві. Ці обставини зумовлюють нагальну необхідність дослідження багатьох процесів і явищ, що відбуваються в економіці країни та осмислення глибоких системних перетворень у всіх сферах життя суспільства. Насамперед це стосується галузі праці та соціально-трудових відносин, оскільки питання, пов’язанні  з їх регулюванням, стосуються інтересів досить великої кількості людей, зайнятих у спільно-корисною працею та відчутно впливають на рівень і якість їх життя.

Матеріал посібника включає базові положення і методичні основи економіки праці і соціально-трудових відносин та охоплює всі теми, передбачені навчальною програмою. Питання для самоконтролю, рекомендована література дозволяють забезпечити більш ефективне опрацювання студентом навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, сприятимуть формуванню практичних прийомів і навичок логічного мислення.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1.

 

Терон, І. В. Модернізація соціально-трудових відносин: сценарії, пріоритети, ефекти [Текст] / І. В. Терон // Економічний часопис─XXI. – 2013. – № 7/8. – С. 97–100. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В умовах прискорення інтегрування України у світові політико-економічні процеси та посилення тиску глобалізації на порядку денному постає завдання побудови суспільства інновацій і визначення ефективних траєкторій  та ймовірних контурів модернізації економіки, що дасть змогу ввійти до числа високорозвинених країн і зайняти високу рейтингову позицію в динамічно мінливій глобальній структурі світу. Це особливо актуально для соціально-трудових відносин у країні, регулювання яких має виразно ситуативний, а подекуди асоціальний характер. Ефекти модернізації визначаються готовністю і спроможністю суспільства не лише впроваджувати новітні технологічні досягнення, а й модернізувати відносини ринку праці: відтворювати необхідні соціально-професійні верстви і структуру зайнятості, адаптувати систему соціальних цінностей у сфері праці та інституційне середовище, нівелювати соціально-трудові ризики і потрясіння.

Статтю присвячено дослідженню сценаріїв модернізації соціально-трудових відносин в умовах зміни економічних циклів та посилення впливу глобалізації. Визначено сутність цих сценаріїв, інновацій особливості, пріоритети державного регулювання та ефекти в аспекті впливу на ринок праці.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1.

 

Україні потрібен якісний трудовий потенціал [Текст] // Людина і праця. – 2013. – № 2. – С. 1014.

 

Розвиток економіки України неможливий без формування і використання трудового потенціалу як головного чинника  виробництва, заявила заступник міністра соціальної політики України для Дроздова під час круглого столу «Розвиток трудового потенціалу як фактор економічного зростання України». У всіх розвинених країнах світу пріоритетними завданням є формування якісного людського і трудового  потенціалу з високим рівнем загальної та професійної освіти, його відповідності потребам економіки, з високою культурою праці, схильністю до інновацій, мобільністю і здатністю адаптуватися до нових умов трудової діяльності, відзначила заступник Міністра.

Для України питання формування трудового потенціалу, що відповідає сучасним вимогам, надзвичайно актуальне як у цілому, так і для окремих галузей і регіонів. «Незбалансованість попиту і пропозиції на ринку праці, наявність великої кількості вакансій в умовах значного безробіття, недостатня якість підготовки кадрів-далеко не повний перелік профільних проблем», - сказала Л. Дроздова. До «проблемного» списку вона додала структурну невідповідність професійної підготовки кадрів актуальним потребам економіки, відсутність більш-менш обґрунтованих прогнозів щодо перспективної потреби галузей у кадрах, а також відсутність економічного механізму забезпечення відповідності між попитом ринку праці на певну робочу силу та її професійно-кваліфікаційною структурою.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1.

 

Федоренко, В. Г. Удосконалення системи економічних механізмів державного регулювання ринку праці як чинник забезпечення продуктивної зайнятості населення [Текст] / В. Г. Федоренко, О. М. Діденко, Ю. Б. Пінчук // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 1316.

 

Становлення ринкової економіки, її соціальна орієнтація ставить на перший план вимоги раціональної зайнятості населення в будь-якій сфері, галузі, регіоні країни, що регулюються через ринок праці-специфічний механізм підтримки збалансованості між попитом і пропозицією робочої сили.

Ринок праці є досить складною і динамічною системою, яка об’єднує матеріальні та людські ресурси,  регулює попит і пропозицію суспільно корисної праці.

Особливість даної системи полягає в тому, що вона охоплює не тільки сферу обігу товару «робоча сила», а й сферу виробництва, забезпечує узгодження ціни та умов праці між роботодавцями і найманими працівниками. Важливо розуміти, які процеси функціонують в сфері ринку праці, яким чином-вони змінюються і як залежить один від одного. Потреба вирішення цієї проблеми зумовила актуальність даного дослідження.

У статті на підставі системного підходу проаналізовано систему економічних механізмів державного регулювання ринку праці в сучасних умовах. На основі проведеного аналізу запропоновано шляхи вдосконалення економічних механізмів державного регулювання ринку праці в Україні.

 

 

2. Соціальне партнерство

 

 

Примірників : загальний читальний зал - 2, навчальний абонемент – 8.

 

Соціальне партнерство [Текст] / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась, [та ін.] // Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – С. 61–81.

 

Сучасний етап становлення ринкових відносин в Україні характеризується перетворенням в системі суспільних відносин, найсуттєвіші з яких відбуваються саме в соціально-трудовій сфері. Вони торкаються інтересів усіх верств населення – суб’єктів цих відносин, а саме набуття ними системи теоретичних і практичних знань із питань регулювання соціально-трудових відносин, оплати праці і формування доходів, стимулювання оптимального попиту і формування блага. В зв’язку з цим  зростають вимоги до підготовки спеціалістів з вищою освітою, яким належить вирішувати надзвичайно важливі й складні проблеми ефективного формування і використання трудового потенціалу та гармонізації соціально-трудових відносин на всіх рівнях. У посібнику  відображені підходи, поняття і терміни, які використовуються в блоці головних законів і нормативних документів, що регулюють господарську діяльність підприємств України з приводу ефективного використання трудових ресурсів. Враховано концептуальні положення, які з’явилися  в економічній літературі за останні роки, досвід вітчизняних та зарубіжних підприємств, використані авторські розробки, присвячені розвитку, соціально-трудових відносин у сучасному суспільстві.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1.

 

Шедяков, В. Є. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації [Текст] / В. Є. Шедяков // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 33 – 46. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ресурсна обмеженість завжди потребує чіткого визначення та практичного забезпечення пріоритетів. Безумовно, можна намагатися знайти прибуткову господарську нішу й за рахунок сировинного потенціалу. Проте вирішення питання якості економічного зростання та його сталого характеру потребує надання пріоритетності формуванню економіки знань. Втім, на цьому шляху підвищується залежність виробництва від трудових відносин. До того ж, носії висококваліфікованої праці суттєво більш вимогливі до умов. Отже, розвиток системи відносин соціального партнерства на сьогодні – необхідна умова створення та підтримки середовища високої мотивації праці.

У статті отримала свій розвиток точка зору, згідно якої сталий економічний підйом країни передбачає першочерговість висококваліфіковані праці, що підвищує необхідність застосування засобів забезпечення високого рівня трудової мотивації. З цих позицій проаналізовано потенціал системи відносин соціального партнерства та запропоновано шляхи їх використання в українських умовах.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1, навчальний абонемент – 4.

 

 

65.24я73 Л84
Лукашевич, В. М. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2012. – 424 с.

 

Реформування економіки України вимагає нового осмислення сутності економічних процесів та з’ясування особливостей їх проявів у сучасних умовах. Побудовані на різноманітних формах власності економічні відносини утворюють нове економічне середовище, у якому здійснюють свої професійні функції спеціалісти підприємства і на які вони повинні впливати. Економічні відносини, що охоплюють галузь праці, є неодмінною складовою економіки підприємства. У той же час вони мають суттєві особливості у формуванні та реалізації, що пов’язано з визначальною роллю праці як фактора виробництва.

Розглядаються сучасні концептуальні основи економіки праці: теоретичні  погляди, методологія, сутність і зміст понять про працю, її продуктивність, ринок праці. З позиції ринкової економіки викладені традиційні питання організації, нормування та оплати праці. Розкриваються сутність і зміст соціально-економічних відносин у галузі праці.

Як складові соціального механізму регулювання трудових відносин розглядаються соціальна політика, проблеми зайнятості, безробіття, механізм реалізації громадянами права на працю, соціальне партнерство, управління персоналом.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал -1.

 

Білоус, М. О. Реалізація соціального партнерства в контексті ринку праці України [Текст] / М. О. Білоус // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 1. – С. 148 – 151.

 

Соціальне партнерство є одним з базових принципів функціонування сучасного демократичного суспільства, важливим інструментом реалізації соціальної політики держави, засобом попередження та розв’язання соціальних конфліктів. Основною сферою реалізації соціального партнерства є сфера соціально-трудових відносин, а його ключовим елементом - соціальний діалог.

Статтю присвячено актуальним питанням взаємодії ринку праці і соціального партнерства. В цьому контексті досліджено питання соціального партнерства як одного з найважливіших аспектів організації соціального ринкового господарства і одного з суттєвих аспектів партнерства між людьми в процесі виробництва і суспільного життя. Також обґрунтовано, що методом вирішення соціальних конфліктів у межах соціального партнерства є компроміс, узгодження інтересів роботодавців і найманих працівників, а не протистояння і ліквідація приватної власності на засоби виробництва.

 

 

3.   Соціально-трудові відносини зайнятості

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1.

 

Коваль, С. Соцільно-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України [Текст] / С. Коваль // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 2. – С. 20–25.

 

Глобалізація світового економічного простору, вичерпність природних ресурсів і поширення ідей гуманізації суспільства зумовлюють посилення ролі людського фактора у підвищенні конкурентних можливостей національних економік країн світу. Стратегічною метою України в сучасних умовах є побудова соціально орієнтованої ринкової економіки. Цей напрям є вітчизняним трактуванням загальносвітових тенденцій розвитку в постіндустріальному суспільстві.

У статті висвітлено особливості різних факторів на якість зайнятості України. Визначено підходи до подолання проблем зайнятості і запропоновано диференційовані заходи з метою ефективного розвитку ринку праці України.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1.

 

Павлюк, Т. І. Проблеми зайнятості сільського населення в Україні [Текст] / Т. І. Павлюк // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 77–83.

 

Становлення ринкових відносин в аграрній сфері супроводжується великою кількістю реформ, які як позитивно, так і негативно впливають на життя населення, в результаті чого уповільнюється соціально-економічний розвиток і виникають нові проблеми. У таких умовах формування ринкової економіки в Україні надзвичайно актуальним є питання зайнятості сільського населення, створення ринку праці та запобіганням масовому безробіттю в сільській місцевості. Більш як половина сільських жителів зайняті в сільському господарстві. Проте через зменшення обсягів виробництва і зміну його товарної структури в підприємствах аграрного сектору скорочуються робочі місця. Водночас збільшується кількість самозайнятого сільського населення у власних господарствах та його міграція за межі сільських територій.

Досліджено проблеми та особливості зайнятості сільського населення в Україні. Виявлено головні фактори, які впливають на зайнятість в аграрній сфері. Запропоновано напрями підвищення та диверсифікації зайнятості сільського населення на сучасному етапі.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал - 1.

 

Астахова, О. Нестійкі форми зайнятості в умовах соціально-економічних перетворень [Текст] / О. Астахова // Україна: аспекти праці. – 2012. – № 8. – С. 3538.

 

Практика трудових відносин в Україні набуває більш жорстких обрисів, стає в умовах капіталізації економіки багатосторонньою і різнобічною. На жаль, нововведення в цій сфері здебільшого спрямовані на суттєве обмеження прав трудящих або повне зняття з підприємств «тягаря» соціального захисту працівників: скорочення витрат, пов’язаних із персоналом; зниження ролі колективного договору і колективних переговорів як інституту регулювання трудових відносин. Одним із таких напрямів є використання так званих нестандартних або нестійких форм зайнятості.

У статті розглядаються питання флексибілізації ринку праці та пов’язані з нею соціально-економічні зміни в сучасній економіці України та зарубіжних країн в умовах глобальної нестабільності, модернізації і кризи.

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал -1.

 

Гук, Л. П. ІТ-зайнятість як інноваційний сегмент ринку праці [Текст] / Л. П. Гук // Економіка і прогнозування. – 2013. – № 2. – С. 140–150. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

В умовах поступального розвитку економіки України відбувається зниження зайнятості у сфері виробництва та її збільшення в інформаційній сфері та сфері послуг, створюються передумови для розвитку нових нестандартних форм зайнятості. Інформаційно-комунікаційні технології дедалі частіше розглядаються як життєво важлива інфраструктура для інноваційного розвитку всіх видів економічної діяльності. Інфокомунікації утворюють технологічну основу науко інтенсивних послуг (професійних, ділових, фінансових, освітніх, медичних тощо), стимулюють розширення інформаційних ресурсів, забезпечують флексибілізацію ринку праці, надаючи можливість використання гнучких нестандартних форм зайнятості.

У статті розглядаються  питання розвитку ІТ-зайнятості в сучасних  економічних умовах.

Дослідження має на меті виокремити ІТ-складову нестандартної зайнятості в Україні як потенціалу інноваційного розвитку національного ринку праці. Проаналізовано досвід різних країн у підтримці ІТ-освіти та ІТ-зайнятості.

 

 

 

 

Примірників : загальний читальний зал-1.

 

Большая, О. В. Проблема зайнятості молоді на ринку праці України [Текст] / О. В. Большая // Економіка і регіон. – 2012. – № 2. – С. 114118. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Аналіз формування ринку праці, зокрема молодіжного сегмента, є досить актуальним питанням, адже молоде покоління складає більше ніж половину працездатного населення держави і вимагає особливої соціальної підтримки та захисту в період кризового стану становлення ринкової економіки. Оскільки регіональний ринок праці молоді є основним механізмом залучення та ефективного використання праці молодих людей в економіці держави, то вирішення молодіжного безробіття передусім повинне відбуватись на регіональному рівні.

У статті автор дає аналіз проблеми сучасної молоді на ринку праці в Україні та пропонує заходи щодо їх усунення, розкриває особливості регіонального ринку праці молоді.