ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

ФІНАНСОВА СИСТЕМА:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 

Бібліографічний покажчик  літератури

 

 

 

 

Укладач: зав. інформаційно – бібліографічним відділом Науменко І.О.

 

 

Полтава 2006

 

 

 

 

 

 

Покажчик має такі розділи:

 

 

Вступ

I.Фінанси. Кредит. Грошообіг

1.1 Фінанси

1.2 Податки

1.3 Державний бюджет

1.4 Управління фінансами

1.5 Місцеві фінанси

1.6 Фінанси підприємства

II. Страхування

III. Фінансовий контроль. Ревізія

IV. Банківська система

4.1 Лізинг

4.2 Кредит

4.3 Ринок цінних паперів

V. Міжнародні фінансові відносини

 

 

 

Вступ

 

В умовах ринкових відносин фінанси використовуються державою як ефективний регулятор усіх сфер економічного життя суспільства. Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, кредитування, інвестиційна діяльність, бухгалтерський облік тощо) тісно пов'язані з фінансами. Перебудова економічної системи України, її переорієнтація на ринкові закони ставлять нові вимоги до підготовки високопрофесійних фахівців, здатних об'єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських суб'єктів, розробляти і вирішувати актуальні питання розбудови фінансової системи і забезпечення фінансової стабілізації в державі.

Даний покажчик літератури розрахований на студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад. Він може надати допомогу при підборі літератури  для написання лекцій, наукових, курсових, контрольних робіт.

Відбір матеріалу проводився в  електронному каталозі, під час перегляду нових книг, журналів, газет, інформаційних видань.

В покажчик увійшли матеріали за 2005-2006 рр., які розташовані в систематично – алфавітному порядку.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної і наукової літератури,  в електронному читальному залі можна ознайомитися з повнотекстовими електронними документами.

 

I.Фінанси. Кредит. Грошообіг

 

1.1 Фінанси

 

 

Артус М.М. Система органiзацiї функцiонування фiнансiв // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.56-64.

 

Афанасьєв Є.В. Моделювання фiнансового ризику багатоцiльових рiшень в управлiннi прибутковiстю промислового пiдприємства // Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.46-55.

 

Башинський О. Транспортний податок - 2006. Хто i за що платить // Все про бухгалтерський облiк. – 2006. - N17. - С.32-35

 

Бондарева О. Касовий метод з ПДВ: для кого, коли i як // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N15. - С.6-9

 

Бондаренко I. Механiзм правового регулювання фiнансових вiдносин + [Електрон. ресурс] // Право України. - 2006. - N5. - С.74-81.

 

Даниленко А. Особливостi формування фiнансiв реального сектора України + [Електрон. ресурс] // Економiка України. - 2006. - N6. - С.20-30.

 

Запатрiна I. Фiнансова полiтика та її вплив на економiчне зростання // Економiст. - 2006. - N3. - С.27-31.

 

Загороднiй А.Г. Фiнансово-економiчний словник / А.Г. Загороднiй; Г.Л. Вознюк . - Львiв : Вид-во Нац. ун-ту "Львiвська полiтехнiка", 2005. - 714 с.

 

Ковальчук С.В. Фiнанси: Навч. посiбник / С.В. Ковальчук; I.В. Форкун. - Львiв: Новий свiт, 2006. - 568 с. 

 

Крамаренко Г.О. Фiнансовий менеджмент: Пiдручник / Г.О. Крамаренко; О.Є. Чорна. - К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. - 520 с.

 

Криклiй А.С. Фiнансова система України в умовах глобалiзацiї: Тендеденцiї, проблеми, перспективи // Економiка та держава. - 2006. - N2. - С.14-16.

 

Науменкова С.В. Сучасна модель фiнансової системи: порiвняльний аналiз основних пiдходiв + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N6. - С.44-56.

 

Рєзнiкова Н. Про специфiку фiнансової кризи в Українi // Персонал. - 2006. - N3. - С.84-89.

 

Романенко О.Р. Фiнанси: Пiдручник / О.Р. Романенко . - 3-тє вид., стереотип. - К. : Центр навчальної лiтератури, 2006. - 312 с. 

 

Скляр Г.П. Економiчнi умови i протирiччя розвитку фiнансово-кредитної та iнвестицiйної сфери споживчої кооперацiї + [Електрон. ресурс] // Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. - С.136-140.

 

Стукало Н.В. Вимiрювання фiнансової глобалiзацiї // Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.146-153

 

Кириленко I.Г. Удосконалення системи фiнансово - економiчних вiдносин у дiяльностi агропромислового виробнитва в Українi // Економiка АПК. - 2006. - N6. - С.3-7

 

Череп А.В. Особливостi розвитку сучасної фiнансової системи в ринкових умовах // Економiка та держава. - 2006. - N6. - С.28-30

 

Шумило I. Теоретичнi i практичнi аспекти аналiзу стану фiнансової системи економiки // Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N3. - С.6-11.

 

 

1.2. Податки

 

Алексєєва А. Шляхи iнтеграцiї бухгалтерського та податкового облiку в Українi + [Електрон. ресурс] // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N2. - С.80-86.

 

Бабич Д. Змiнюємо систему оподаткування: проблемнi питання // Контракти. - 2006. - 8 трав. - N19. - С.18-22.Д-т,К-т.

 

Бабич Д. З 2007 року - новi ставки оподаткування майна // Контракти. - 2006. - N8. - С.14.Д-т,К-т.

 

Беспала Н.О. Становлення та розвиток державного податкового менеджменту в Українi // Економiка та держава. - 2006. - N4. - С.75-77.

 

Бондарева О. Харчування працiвникiв на пiдприємствi: облiк та оподаткування // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. – 8 черв. - N54. - С.7-13

 

Бурдина А. Совершенствование налогового планирования и управления активами организаций // Маркетинг. - 2006. - N1. - С.88-100.

 

Види та класифiкацiя перевiрок держорганами // Нова бухгалтерiя. Бiблiотека  "Дебету- Кредиту". - 2006. - N6. Ч.1. - С.8-55.

 

Виправлення помилок у декларацiї з ПДВ // ГоловБух. -2006. –17 лип.- N52. - С.15-19

 

Вiтлiнський В.В. Аналiз дiяльностi податкової системи України + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2005. - N12. - С.19-31

 

Владимирцева Л. Податковi помилки: зважаймо на чужий досвiд //Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N7. - С.49

 

Владимирцева И.Н. Патенти i податок на прибуток: декларацiя не на користь бюджету? // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2006. - N5. - С.63-64

 

Водоп'янова О. ПДВ при iмпортi послуг // Контракти. - 2006. - N24. - С.29-32.Д-т,К-т.

 

Гаврилюк Р. Юридична конструкцiя податку // Право України. - 2006. - N4. - С.113-117.

 

Голошевич I. Податковий кодекс як горизонт // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2006. - N20. - С.10-11

 

Голубенко В. Сумнiвна заборгованiсть. Облiк у продавця // Контракти. - 2006. - N26. - С.33-38.Д-т,К-т.

 

Гордiєнко Л. Особливостi оподаткування рекламної акцiї // ГоловБух. - 2006. - N24. - С.30-34

 

Григорович Н. Присвоення iдентифiкацiйних номерiв // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N15. - С.72-76

 

Гура Н. Об'єднання спiввласникiв та податок на додану вартiсть // Урядовий кур'єр. - 2006. –8 черв.- С.5.

 

Добродiй Т. Порядок надання податкової соцiальної пiльги у 2006 роцi + [Електрон. ресурс] // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N17-18. - С.31-34

 

Дробоття С. ЗЕД-посередництво та ПДВ // Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - вип.2. - С.221-224

 

Добродiй Т. Реалiзацiя платником податку права на податковий кредит - актуальнi питання 2005 року + [Електрон. ресурс] // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N3. - С.16-20.

 

Дробоття С. Податок на додану вартiсть: повiльний старт // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2006. - N1-2. - С.26-28

 

Дудоров О.О. Особливостi кримiнальної вiдповiдальностi бухгалтера за порушення податкового законодавства // Законодавство України. Наук.-практичнi коментарi. - 2006. - N6. - С.47-65.

 

Єдиний податок // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N26. - С.3-64.

 

Єдиний податок для фiзичних осiб - суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N19. - С.54-57

 

Жарко Р.П. Окремi аспекти податкового регулювання пiдприємництва // Економiка АПК. - 2005. - N12. - С.76-81.

 

Завгороднєв В. Оподаткування прибутку пiдприємств + [Електрон. ресурс]: Коментарi до Закону // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N4. - С.35-38. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Загорський В. Концептуалiзацiя сучасних пiдходiв до реформування податкової системи України // Регiональна економiка. - 2006. - N2. - С.36-43.

 

Загорський В. Ми iнтегруємось у суспiльство через податки // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N20. - С.3-6

 

Загорський В. Податковий контроль: стратегiя розвитку // Юридичний вiсник України . - 2006. - N17. - С.8-9.

 

Заграва М. Податковi зобов'язання та податковi борги в процедурi банкрутства // Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - N4. - С.211-226.

 

Зайцева В.Г. Вiдображення у податковому облiку процентних доходiв за кредитами, якi надаються банком своїм пiдроздiлам (фiлiям) // Економiка. Фiнанси. Право.. - 2006. - N5. - С.34-35

 

Згурська Л. Розрахунок балансової вартостi iноземної валюти // Контракты. - 2006. - N22. - С.33-37.Д-т,К-т.

 

Зоря С. Як це роблять у Нiдерландах. Служба економiчних розслiдувань податкової та митної адмiнiстрацiї Нiдерландiв // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N20. - С.60-63

 

Зубрицька I. Надходження та вибуття ОФ: особливi випадки // Контракти. - 2006. - N16. - С.18-23.Д-т,К-т.

 

Iванов Ю. Єдиний податок у посередницьких операцiях // Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - вип.2. - С.182-193

 

Изъятие документов налоговыми органами // Финансовая консультация. - 2005. - N23-24. - С.39-40

 

Iльяш Л. Збiр за використання водних ресурсiв // ГоловБух. - 2006. - N4. - С.15-19.

 

Iльяш Л. Розрахунок суми збору за забруднення навколишнього середовища // ГоловБух. - 2006. - N4. - С.9-14.

 

Калюга Є.В. Економiко - правовi засади понятiйного апарату податкового законодавства + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N8. - с.47-51.

 

Квасовський О.Р. Проблеми наукової систематизацiї принципiв оптимального оподаткування + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N2. - С.101-112.

 

Кирiєнко О. Використання рибних та iнших водних живих ресурсiв // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N23. - С.32-36.

 

Класифiкатор видiв податкiв, зборiв (обов’язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень, затверджений 7.12.2005 N1201 // Бухгалтерiя. Право. Податки.Консультацiї. - 2006. - N5. - С.25-28

 

Кодацкий В. Зарубежный опыт деятельности налоговых органов + [Електрон. ресурс] // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N5. - С.7-10.

 

Кодацький В.П. Земельний податок в iноземних державах // Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського. Сер. Економiчнi науки. - 2005. - N4. - С.32-36

 

Корнiюк О. Податкова застава: проблеми та пропозицiї // Бухгалтерiя. Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N23. - С.73-74

 

Корнус В. Взаємовiдносини мiж контролюючими органами та платникам податкiв у системi оподаткування України // Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N8. - С.37-41.

 

Корнус В.Г. Принципи оподаткування та базис для вдосконалення побудови системи оподаткування + [Електрон. ресурс] // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N2. - С.14-21.

 

Краснокутська Л. Сплата земельного податку // Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N2. - С.55-60.

 

Кузнєцов К. Мiжнароднi податковi договори та тiньова економiка + [Електрон. ресурс] // Статистика України. - 2005. - N4. - С.80-84.

 

Кулiченко О. Податковий та бухгалтерський облiк витрат на виготовлення та здiйснення реклами // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N25-26. - С.68-72.

 

Кучерак Д. Уцiнка товару та її вплив на облiк // Контракти. - 2006. - N27. - С.24-28.Д-т, К-т.

 

Лiквiдацiя пiдприємств: процедура та облiк // Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - N4. - С.3-226.

 

Кушина О. Земельний податок. Чи все зроблено правильно // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2005. - N52/1. - С.48-51

 

Кушина О. Податок з власникiв транспортних засобiв // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2005. - N52/1. - С.51-52

 

Майстренко О. Реформування податкової системи України як спосiб вирiшення податкових колiзiй // Право України. - 2006. - N2. - С.39-42.

 

Малашонок Б. Податкова терапiя виробничої кризи: Альтернативна концепцiя системи оподаткування в Українi // Економiка України. - 2006. - N4. - С.34-42

 

Марущак В. Право i планування в системi оподаткування // Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - N1. - С.242-246.

 

Марченко В. Факторинг: особенности учета // Контракти. - 2006. - N25. - С.32-36.Д-т, К-т.

 

Мельник Т. Вплив внутрiшнiх податкiв на зовнiшнiй сектор економiки України // Економiст. - 2005. - N12. - С.42

 

Мельник В.М. Обмежувальна та стимулювальна роль податкiв + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N1. - С.31-37.

 

Методичнi рекомендацiї з питань застосування процедур погпшення податкового боргу платникiв податкiв. Лист ДПАУ вiд 21.12.2005 // Бухгалтерiя. Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N5. - С.28-36

 

Миняйло В. Залог и аренда: напомним о главном // Контракти. - 2006. - N25. - С.27-31.Д-т,К-т.

 

Мистецтво протистояти податковому контролю // Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. – Вип. 5. - С.8-225.

 

Мiсцевi податки i збори // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N17-18. - С.40-43.

 

Мойсеєнко Т. Податковий кредит фiзособи : кому, за що i скiльки // Контракти. - 2006. - N8. - С.18-21.Д-т,К-т.

 

Мойсеєнко Т. Придбання путiвки пiдприємством // Контракти. - 2006. - N23. - С.20-23.Д-т, К-т.

 

Мокрушин В. Становлення податкової системи у перiод Непу + [Електрон. ресурс] // Право України. - 2006. - N10. - С.126-128.

 

Налог с доходов физлиц: наследство, купля-продажа движимого и недвижимого имущества, дарение // Финансовая консультация. - 2006. - N6. - С.15-16.

 

Наслiдки проведення перевiрок // Нова бухгалтерiя. Бiблiотека" дебету- Кредиту". - 2006. - N6.Ч.1. - С.56-62.

 

Негода О. ПДВ та Iнкотермс // Бухгалтерiя. Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N13. - С.37-40.

 

Новачук О. Змiни в оскарженнi рiшень податкових органiв // Контракти. - 2006. - N4. - С.14-15.Д-т, К-т.

 

Оподаткування дивiдендiв та прирiвняних до них платежiв // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N19. - С.34-36

 

Особливостi оподаткування акцизним збором пiдакцизної сировини // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N19. - С.49-50

 

Пантелеєв В.П. Методика внутрiшньогосподарського контролю розрахункiв пiдприємства за податками // Аудитор України. - 2006. - N9. - С.22-24.

 

Пантелiйчук Л. Про оподаткування дивiдендiв // Праця i зарплата. - 2006. - N5. - С.22-23.

 

Панченко В.I. Податкова полiтика як засiб впливу на фiнансово-економiчнi процеси в Українi // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N9. - С.94-101

 

Парнюк В. Оподаткування витрат пiдприємств як альтернатива податку на прибуток // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.63-72

 

Петриченко О. Платежi за користування надрами - ключовий елемент державного регулювання природокористування // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N1-2. - С.54-59.

 

Петриченко О. Система мiсцевих податкiв i зборiв в Українi + [Електрон. ресурс] // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N17-18. - С.44-54.

 

Петрусенко I. Оподаткування доходу, отриманного в спадщину // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N5. - С.42-46

 

Поволоцкая Л. В Армении в конце ХХ века появился налог на пыль, а в Италии - на ... тень!: Забавные налоги // Факты и комментарии. - 2006. – 18 січ.-С.14.

 

Погашення податкових зобов'язань: Тематична добiрка // Правове забезпечення господарської дiяльностi: Додаток 1 до газети "Юридичний вiсник України". - 2006. - N1(3). - С.2-90

 

Подання податкової декларацiї пiсля 1 квiтня // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N19. - С.51-53

 

Податок з доходiв фiзосiб: Тематичний випуск // ГоловБух. - 2006. - N41. - С.1-62

 

Податок на прибуток: Тематична добiрка // ГоловБух. - 2006. - N35. - С.1-47

 

Поляков В. Новые возможности британских холдингов: Активно используемые украинскими компаниями арсенал международного налогового планирования стоит дополнить замечательным инструментом - британской международной холдинговой компанией + [Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N16. - С.62-63.

 

Правила облiку податкiв на додану вартiсть для вдосконалення обчислення вартiсної величини впливу пiльг з цього податку на формування дохiдної частини Державного бюджету України вiд 23.07.2004 р. N 419/453 // БУХГАЛТЕРIЯ. Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N5. - С.11-19

 

Прес-Служба ДПI Податкова служба мiста: до успiху завдяки патнерству й дiалогу // Вечiрня Полтава. – 2006. –2 лют.- С.4

 

Ревун В.I. Про реформувння й модернiзацiю податкової системи // Фiнанси України. - 2006. - N6. - С.27-34.

 

Реклама на пiдприємствi: основи законодавства, податковий та бухгалтерський облiк // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N25-26. - С.31-79.

 

Ресурснi платежi. Ч 1 // ГоловБух. - 2006. - N50. - С.5-60

 

Ресурснi платежi. Частина 2 // ГоловБух. - 2006. - N51. - С.1-47

 

Ресурснi платежi: Збiр за забруднення навколишнього середовища, водних ресурсiв, рентна плата // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N36. - С.1-64

 

Романов О. Податковi накладнi: коли потрiбнi та як заповнювати // Контракти. - 2006. - N11. - С.20-21.Д-т, К-т.

 

Романов О. Як захистити податковий кредит // Контракти. - 2006. - N8. - С.31-34.Д-т, К-т

 

Романюк М.В. Податкова система та iнвестицiйна привабливiсть економiки України // Фiнанси України. - 2006. - N1. - С.39-42.

 

Руцький А. Як оподатковують спадщину // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N23. - С.46-47.

 

Рябошлик В. ПДВ односторонньої дiї // Урядовий кур'єр. - 2006. – 27 черв.- С.8.

 

Система оподаткування та податкова полiтика: Навч. посiбник / В.Б. Захожай; Я.В. Литвиненко; К.В. Захожай ; Р.Я. Литвиненко. - К. : Центр навчальної лiтератури, 2006. - 468 с. -

 

Слухай С.В. Формування доходiв мiсцевих бюджетiв у контекстi торансформацiї податкової системи // Фiнанси України. - 2006. - N5. - С.12-20.

 

Соколовська А. До стратегiї реформування податкової системи України // Дзеркало тижня. - 2006. - N13. - С.8.

 

Соломенко С. Бюджетно - податкове реформування в Українi // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N2. - С.154-157.

 

Солотва Л. Погашення податкового боргу + [Електрон. ресурс] // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N4. - С.46-53.

 

Сторожук О. Регулювання пiдприємницької дiяльностi через податковий механiзм + [Електрон. ресурс] // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N14. - С.58-61.

 

Тетянич Л. Оподаткування операцiй з давальницькою сировиною // ГоловБух. – 2006. - N27. - С.19-23.

 

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фiнансовий облiк, оподаткування i звiтнiсть: Пiдручник / проф. Н.М. Ткаченко. - К.: Алерта , 2006. - 1080 с.

 

Тулуш Л.Д. Податковi важелi та механiзми стимулювання iнновацiй + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N4. - С.62-70.

 

Бланки податкової звiтностi : Звiтнiсть у травнi // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N40. - С.1-96

 

ДПАУ Кодекс професiйної етики працiвника державної податкової служби України: Затв. наказом вiд 07.02.2006 р. N 59 // Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. – вип.5. - С.19-20.

 

ДПАУ Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть: Затв.: наказом вiд 01.03.2000 р. N 79 // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N19. - С.9-22.

 

ДПАУ Про надання роз'яснення нових форм Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть: Лист вiд 22.02.2006 р. N 3295/7/29-1017

// Контракти. - 2006. - N15. - С.61-63.Д-т,К-т.

 

ДПАУ Про особливостi адмiнiстрування ресурсних платежiв у 2006 роцi: Лист вiд 19.01.2006 р. N 865/7/15-0717 // Контракти. - 2006. - N6. - С.49-50.Д-т,К-т.

 

Фроленко В. Податок на прибуток: валовi витрати i пiльговi пенсiї // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2006. - N25. - С.54-57

 

Череднiченко А.П. Актуальнi проблеми та головнi завдання реформування ДПС України // Фiнанси України. - 2006. - N2. - С.113-121.

 

Череднiченко А.П. Класифiкацiя податкового контролю за видами i формами + [Електрон. ресурс] // Економiка та держава. - 2005. - N12. - С.28-30.

 

Чередниченко Ю.В. Податкова полiтика та економiчне зростання в Українi // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.91-96.

 

Чернелевський Л.М. Податковий облiк i контроль: Навч. посiбник / Л.М. Чернелевський ; Т.Ю. Редзюк . - К. : Пектораль, 2006. - 316 с. 

 

Чугунов I.Я. Податок з доходiв фiзичних осiб у системi фiнансово-економiчного регулювання // Фiнанси України. - 2006. - N4. - С.3-14.

 

Шиш А.М. Системний пiдхiд до аналiзу податкових вiдносин // Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N1. - С.19-26.

 

Щерба Х.I. Економiчнi школи про iнструментарiй податкового регулювання розподiлу доходiв + [Електрон. ресурс] // Економiка та держава. - 2006. - N4. - С.48-51.

 

 

1.3. Державний бюджет

 

 

ДПІ Як виконується бюджет: Виконання показникiв загального фонду Державного бюджету в м. Полтава // Полтавський вiсник. - 2006. –30 черв.- С.3

 

Макуцький Р. Фiнансовий менеджмент як iнструмент монiторингу касового виконання держбюджету // Вiсник Тернопiльської академiї народного господарства. - 2005. - N4. - С.45-57

 

Микитюк I.С. Сутнiсть оцiнки ефективностi державного бюджету // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N4. - С.52-57.

 

Мороз В. Прожитковий i гарантований прожитковий мiнiмум: Згiдно держбюджету 2006 р. // Порадниця. - 2006. - N3. - С.1

 

Огонь Ц. Дiєвiсть державного контролю в процесi виконання доходної частини бюджету України // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2005. - N12. - С.48-56

 

Руденко В. Пенсiї стали бiльшими: Перерахунки пенсiй пiсля прийняття Державного бюджету на 2006 рiк // Зоря Полтавщини. - 2006. – 13 січ.-С.3

 

Система оподаткування та податкова полiтика: Навч. посiбник /В.Б. Захожай; Я.В. Литвиненко; К.В. Захожай; Р.Я. Литвиненко . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2006. - 468 с. 

 

Стоян В.I. Розмежування повноважень мiж учасниками бюджетного процесу та органiзацiя взаємодiї з ними органiв державного казначейства // Фiнанси України. - 2005. - N12. - С.42-51.

 

Суть i значення розподiлу видаткiв бюджету + [Електрон. ресурс] // Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - вип.1. - С.132-141

 

Сухомлин I. Бюджет 2006: першi враження // Бухгалтерiя. Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N1-2. - С.7-10

Україна.Кабiнет мiнiстрiв

 

Порядок використання коштiв державного бюджету, що спрямовуються для виробництва та розповсюдження соцiальної рекламної iнформацiї про шкоду тютюнопалiння та зловживання алкогольними напоями: Затв. постановою вiд 23.08.2005 р. N 822 // Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2005. - N43. - С.10.

 

Україна.Кабiнет мiнiстрiв. Порядок використання коштiв, передбачених у державному бюджетi деякими програмами у сферi культури: Затв. постановою вiд 31.08.2005 р. N 837

// Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2005. - N43. - С.53-54.

 

Україна. Кабiнет мiнiстрiв. Порядок використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення заходiв, спрямованих на подолання дитячої бездоглядностi i безпритульностi: Затв. постановою вiд 02.09.2005 р. N 861 // Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2005. - N43. - С.68-70.

 

Україна.Кабiнет мiнiстрiв. Питання використання державного бюджету за деякими бюджетними програмами у сферi агропромислового комплексу: Затв. постановою вiд 02.03.2006 р. N 243 // Урядовий кур'єр. - 2006.- 5 трав. - С.2-5.Вкл.

 

Україна. Кабiнет мiнiстрiв. Про реалiзацiю статтi 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рiк" : Затв. постановою вiд 09.03.2006 р. N 270 // Урядовий кур'єр. - 2006. –5 трав.- С.5-7.Вкл.

 

Чернадчук В. Поняття та сутнiсть бюджетних вiдносин // Пiдприємництво, господарство i право. - 2005. - N11. - С.21-25

 

 

1.4. Управління фінансами

 

Афанасьєв Є.В. Моделювання фiнансового ризику багатоцiльових рiшень в управлiннi прибутковiстю промислового пiдприємства // Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.46-55.

 

Заруцька О.П. Управлiння ризиками - провiдний чинник фiнансової стiйкостi вiтчизняних банкiв // Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.94-105.

 

Iващенко О.А. Фiнансовi iнструменти управлiння економiчними ризиками // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N2. - С.141-147

 

Макарець В. Рiчнi збори власникiв: затвердження фiнансових результатiв року

// ГоловБух. - 2006. - N10. - С.17-21.

 

Маргасова В. Комплексна оцiнка впливу системи управлiння оборотним капiталом на фiнансовий стан пiдприємств харчової промисловостi // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.47-53

 

Розпутенко I.В. Фiнансово - економiчнi проблеми державного управлiння // Економiка та держава. - 2006. - N2. - С.11-13.

 

Савченко Л. Аналiз причин i способiв викривлення фiнансового результату + [Електрон. ресурс] // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N2. - С.90-98.

 

Чорна Л. Маркетинговi та фiнансовi критерiї ефективностi управлiння цiноутворенням у пiдприємствах iнфраструктурних галузей економiки // Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N4. - С.7-13

 

 

1.5. Місцеві фінанси

 

 

Бондарук Т. Щодо визачення фiнансiв мiсцевого самоврядування // Економiст. - 2006. - N6. - С.44-46.

 

Слухай С.В. Зарубiжний досвiд органiзацiї мiсцевих фiнансiв // Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.12-20

 

Сунцова О.О. Мiсцевi фiнанси: Навч. посiбник / О.О. Сунцова. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 560 с.

 

Хелемський В.Ю. Запозичення мiсцевих органiв влади // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.65-72.

 

 

1.6. Фінанси підприємства

 

 

Бiлик М.Д. Фiнансове планування на пiдприємствi в сучасних умовах // Фiнанси України. - 2006. - N4. - С.133-141.

 

Вергелес В. Консорциумные кредиты + [Електрон. ресурс] // Бизнес. - 2006. - N18-19. - С.66-69.

 

Грабовский И.С. Источники формирования финансового потенциала предприятия // Економiчний вiсник Донбасу. - 2006. - N1. - С.114-121.

 

Зятковський I.В. Оцiнка ефективностi дiяльностi некомерцiйних органiзацiй + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N4. - С.142-148.

 

Кахидзе А.К. Выбор направлений совершенствования управления финансами предприятий малого бизнеса // Аспирант и соискатель. - 2006. - N3. - С.26-31

 

Ковалев Д. Записки "Финансового диггера": Применение "кривой опыта" позволяет снизить продуктовые затраты в единице продукции на 10-40% + [Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N6. - С.50-53.

 

Кодацький В.П. Оцiнка фiнансового стану суб'єктiв господарювання + [Електрон. ресурс] // Економiка АПК. - 2005. - N12. - С.74-76.

 

Король О.М. Ключовi iндикативнi складовi системи монiторингу вартостi корпорацiй + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N1. - С.135-141.

 

Левицкий Б. Рынок больших денег: Успешность IPO все меньше зависит от везения и удачной маркетинговой компании, а больше - от тщательной подготовки, понимания сути бизнеса и законодательных требований + [Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N15. - С.60-65.

 

Лєснiкова О. Поворотна фiндопомога: облiк i податковi наслiдки + [Електрон. ресурс] // Контракти. - 2006. - N9. - С.26-29.Д-т,К-т.

 

Лукiна Ю. В. Формування та реалiзацiя стратегiї управлiння фiнансами пiдприємства // Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.113-118.

 

Майборода В. Особливостi фiнансування малих i середнiх пiдприємств // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N1. - С.94-99.

 

Москаленко В.П. Комплексна оцiнка фiнансового стану пiдприємства як основа для дiагностики його банкрутства // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.180-192

 

М'ягков Є. Бюджетування на промисловому пiдприємствi: Досвiд ВАТ "Днiпроспецсталь" // Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N3. - С.23-32.

 

Падерин И.Д. Основы бюджетирования на промышленном предприятии в условиях переходной экономики // Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N2. - С.6-8.

 

Поплавська Ж.В. Фiнансово - органiзацiйнi аспекти туристичного бiзнесу + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N1. - С.121-128.

 

Прудковских В. На публику в лучшем свете: IRO - не "разовое" мероприятие, а важный этап в развитии компании. И чтобы добиться его эффективности необходимо строго придерживаться определенных правил + [Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N11. - С.44-47.

 

Прудковских В. Стандарты устанавливает лидер: Сделав стратегию делом каждого сотрудника, Mobil из аутсайдера превратилась в отраслевого лидера на годы + [Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2005. - N48. - С.62-67.

 

Прудковских В. Видение без видений: Принять теорию ограничений систем - значит сменить парадигму стратегии развития + [Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N13. - С.72-73.

 

Чухлiб О.А. Управлiнське рiшення щодо витрат у собiвартостi продукцiї + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N2. - С.129-137.

 

Шевцова О.Й. Управлiння вартiсно - ризиковими чинниками та часовими аспектами фiнансування потреб у капiталi пiдприємств // Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.119-125.

 

Карпова О. Життя пiсля поглинання: Причини бiльшостi невдалих поглинань - переоцiнка синергiї та страх персоналу бути звiльненими + [Електрон. ресурс] // Контракти. - 2006. - N16. - С.18-20.

 

Ястремська О.М. Якiсть формування фiнансової стратегiї пiдприємства // Фiнанси України. - 2006. - N6. - С.121-128.

 

 

II. Страхування

 

Альошина Л.Є. Активiзацiя iнтеграцiйних процесiв у взаємовiдносинах банкiв i страхових органiзацiй // Фiнанси України. - 2006. - N6. - С.107-113.

 

Башнин П. Технологии и прибыли от "Гута-страхование" // Банковское обозрение. - 2006. - N6. - С.53-55

 

Бондар Н.О. Соцiальне страхування в Українi: труднощi iснування в трансформацiйнiй економiцi // Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N1. - С.12-15.

 

Васечко Л.I. Генеза нормативно - правової бази системи соцiального страхування в Українi // Економiка. Фiнанси. Право. - 2005. - N12. - С.13-17

 

Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посiбник / О.Д. Вовчак . - 3-тє вид., стереотипне . – Львiв: Новий свiт, 2006. - 480 с.

 

Гончаренко А. Договiр страхування: основнi положення та порядок // Все про бухгалтерський облiк. – 2006. - N64. - С.8-11

 

Демпинг раскачивает рынок ипотечного страхования // Банковское обозрение. - 2005. - N11. - С.70-72

 

Журавська I. Соцiальне страхування: пiдвищення вiдповiдальностi // Бухгалтерiя. Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N1-2. - С.31-32

 

Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Українi: проблемнi питання // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N2. - С.42-44.

 

Каминская Т.М. Функции медицинского страхования в переходной экономике // Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N3. - С.34-38

 

Карамишев Д. Соцiальне страхування в системi охорони здоров'я: суперечностi та перспективи // Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - вип.1. - С.95-105

 

Кацал I. Маркетинговий огляд ринку страхових послуг в Українi // Консалтинг в Українi. - 2006. - N6. - С.24-26

 

Корнєєв В.В. Банкiвськi i страховi послуги на ринку платiжних карток + [Електрон. ресурс] // Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. - С.78-80.

 

Кривощекова Е. Обязательное пенсионное страхование: теория и практика российской пенсионной реформы // Вопросы экономики. - 2006. - N6. - С.120-135.

 

Кузнєцов Г. Як оздоровитися за рахунок фонду страхування вiд непрацездатностi // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N45. - С.6-8

 

Мамонтов Д. Система страхования вкладов: апофеоз коррупции или формирование здоровой бизнес-среды? // Банковское обозрение. - 2005. - N11. - С.14-16

 

Мартынова Т. Финансовый консультант под вывеской страховщика // Банковское обозрение. - 2006. - N6. - С.50-52

 

Никонович М. Страховий ринок України: проблеми та шляхи вирiшення // Економiст. - 2006. - N1. - С.41-43

 

Новачук О. Частка перестраховикiв та регрес у страховикiв // Контракти. - 2006. - N10. - С.28-32.Д-т, К-т.

 

Перепечаенко Ю. Тайная сотня: 100 схемных и классических страховых компаний // Бизнес. - 2006. - N18-19. - С.52-56.

 

Ротова Т. Стан i перспективи розвитку добровiльного медичного страхування // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2005. - N6. - С.48-54.

 

Свiстунов О. Роль страхування в управлiннi ризиками сiльського господарства в Українi та напрями пiдвищення його ефективностi // Економiка України. - 2006. - N1. - С.66-70

 

Сабодаш Р. Банкiвське страхування: форми iснування в Українi + [Електрон. ресурс] // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N2. - С.30-32.

 

Стеля В.В. Кредитное страхование: современная стратегия банковского кредитного риск- менеджмента // Банковские услуги. - 2006. - N2. - С.10-14

 

Страхование: Учебник / Под ред. Ю.Т. Ахвледиани; Под ред. В.В. Шахов . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 511 с.

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв. Деякi питання загальнообов'язкового державного соцiльного страхування на випадок безробiття: Постанова вiд 20.03.2006 р. N 357 // Урядовий кур'єр. -  2006. – 25 берез. - С.13.

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв. Про схвалення Концепцiї розвитку страхового ринку України до 2010 року: Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2005 року N369-р.[Електрон. ресурс] // Офiцiйний вiсник України. - 2005. - N35. - CD-ROM.

 

Фонд соц. страхування України. Порядок призначення та здiйснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сiмей): Затв. постановою вiд 22.12.2005 р. N 83 // Охорона працi. - 2006. - N5. - С.2-8 (Вклад."Бiблiотека спецiалiста з охорони працi")

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв. Щодо сплати страхових внескiв на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання : Лист вiд 06.04.2006 р. N 305-07-1 // Контракти. - 2006. - N16. - С.59-60.Д-т,К-т.

 

Фонд соц. страхування України. Щодо окремих питань, пов'язаних iз внесенням змiн до Порядку обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для розрахунку страхових виплат : Лист вiд 20.03.2006 р. N 01-16-557 // ГоловБух. - 2006. - N26. - С.17-19.

 

Фонд соц. страхування України. Порядок призначення та здiйснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сiмей) : Затв. постановою вiд 22.12.2005 р. N 83 // Контракти. - 2006. - N8. - С.59-68.Д-т,К-т.

 

Украинцы готовы приносить страховой отрасли десятки миллионов гривень ежемесячно // Маркетинговые исследования в Украине. - 2006. - N1. - С.90-91.

 

Фарук Н.Ж. Проблемы пенсионной системы как части социального страхования в Украине и пути их решения // Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N1. - С.10-12.

 

Харитонова Н. Вiдповiдальнiсть роботодавцiв у сферi страхування на випадок безробiття // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N32. - С.18-19.

 

Цыганов А.А. Основы организации страхования в Интернете: Монография / А.А. Цыганов; А.В. Быстров. - К.: Анкил, 2005. - 168 с.

 

Чернова Г.В. Основы экономики страховой организации по рисковым видам страхования: Учебник / Г.В. Чернова. - М.: Питер, 2005. - 240 с.

 

Шкарпова О. Життя пiсля поглинання: Причини бiльшостi невдалих поглинань - переоцiнка синергiї та страх персоналу бути звiльненими + [Електрон. ресурс] // Контракти. - 2006. - N16. - С.18-20.

 

 

III. Фінансовий контроль. Ревізія

 

Близнюк О. Державний нагляд у сферi фiнансових послуг як форма фiнансового контролю + [Електрон. ресурс] // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N1. - С.91-94.

 

Види та класифiкацiя перевiрок держорганами // Нова бухгалтерiя. Бiблiотека   "Дебету- Кредиту". - 2006. - N6. Ч.1. - С.8-55.

 

Дереконь В. Напрями вдосконалення аудиту системi фiнансового контролю в Українi // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N4. - С.123-124

 

Дрозд I.К. Єднiсть зовнiшнього та внутрiшнього контролю в системi фiнансово - економiчного контролю // Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.135-140.

 

Дрозд I. Система фiнансово - економiчного контролю. Регламентацiя норм професiйної етики // Економiст. - 2005. - N11. - С.70-72.

 

Дрозд И. Шляхи удосконалення мунiципального фiнансового контролю + [Електрон. ресурс] // Економiст. - 2005. - N10. - С.42-46.

 

Єдинак Т. Система державного фiнансового контролю зовнiшньоекономiчної дiяльностi,теоретичнi засади її побудови // Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - N2. - С.168-172.

 

Ждем в "гости" ревизора. О Порядке проведения инспектирования Государственной контрольно-ревизионной службы // Финансовая консультация. - 2006. - N11. - С.22-26

 

Жернаков М. Фiнансовий контроль: сутнiсть, суб'єкти, їх права та обов'язки + [Електрон. ресурс] // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N3. - С.64-66. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Зайцев В. Методологiчнi засади фiнансово-господарського контролю на державних пiдприємствах України + [Електрон. ресурс] // Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - N2. - С.172-184

 

Кiнащук Л. Правовий статус державної контрольно-ревiзiйної служби України в системi фiнансового контролю + [Електрон. ресурс] // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N3. - С.50-52

 

Кукурудз О. Оцiнка ефективностi державного фiнансового контролю // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N2. - С.63-66.

 

Марченко Д.М. Удосконалення органiзацiї внутрiшнього фiнансового контролю пiдприємств // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2005. - N12. - С.163-171

 

Наслiдки проведення перевiрок // Нова бухгалтерiя. Бiблiотека  “Дебет- Кредит". - 2006. - N6.Ч.1. - С.56-62.

 

Монаєнко А. Основнi напрями фiнансового контролю обласної державної адмiнiстрацiї // Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - N2. - С.222-230.

 

Новоселова Н. Мини-ревизии в продуктовом супермаркете // Управление магазином. - 2006. - N2. - С.29-31.

 

Павлюк В.В. Контроль i ревiзiя: Навч. посiбник / В.В. Павлюк; В.М. Сердюк; Ш.М. Акаєв . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2006. - 196 с. 

 

Пантелєєв В.П. Сучаснi проблеми органiзацiї фiнансового контролю в Українi // Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. - С.115-117.

 

 

IV. Банківська система

 

 

4.1. Лізинг

 

Акiньшин С.М. Облiковий аспект класифiкацiї лiзингових операцiй // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.233-239.

 

Єрохiн К. Нацiональнi особливостi фiнансового лiзингу // Контракти. - 2006. - N19. - С.23-26.Д-т,К-т.

 

Корнiюк О. Лiзинг : прiоритети на майбутнє // Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N13. - С.106-107.

 

Кругяк О.В. Обгрунтування розвитку системи державного лiзингу тварин // Економiка АПК. - 2006. - N2. - С.37-40.

 

Метелиця В. Забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв вiтчизняною технiкою на умовах фiнансового лiзингу // Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N2. - С.35-42.

 

Наумець I. Життя напрокат: Велика ємнiсть ринку лiзингу за досить незначної кiлькостi гравцiв спонукає iнвесторiв вкладатися в лiзинговi послуги // Контракти. - 2006. - N13. - С.16-18.

 

Скрынник Е.Б. Развитие рынка лизинга в России: факторы и тенденции + [Електрон. ресурс] // Деньги и кредит. - 2006. - N1. - С.60-63.

 

Тараба Н. Поняття договору мiжнародного фiнансового лiзингу + [Електрон. ресурс] // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N2. - С.11-14.

 

Україна. Верховна Рада. Конвенцiя УНIДРУА про мiжднародний фiнансовий лiзинг вiд 11.01.2006 р. N 3301-IV // Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2006. – Вип 4. - С.3-10

 

Україна. Верховна Рада. Закон Про приєднання України до Конвенцiї УНIДРУА про мiжнародний фiнансовий лiзинг Вiд 1.01.2006 N 3301-IХ // Урядовий кур'єр. - 2006. –15 берез.- С.10-13 (вкладка)

 

Фiнанси пiдприємств: Пiдручник / Керiв. авт. кол. А.М. Поддєрьогiн . - 4-те вид., перероб. та доп . - К. : КНЕУ , 2002. - 571 с.

 

Чабан В.Г. Лiзинг в АПК як iнструмент запровадження iнновацiй + [Електрон. ресурс] // Економiка АПК. - 2006. - N3. - С.34-39.

 

 

4.2. Кредит

 

Вергелес В. Консорциумные кредиты + [Електрон. ресурс] // Бизнес. - 2006. - N18-19. - С.66-69.

 

Владимиров А. Экспорт и импорт услуг, налоговый кредит в разрезе изменений законодательства о налоге на добавленную стоимость + [Електрон. ресурс] // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 2005. - N19-20. - С.27-33.

 

Голубенко В. Кредит без грошей : Правовi i облiковi особливостi реалiзацiї товарiв на умовах товарного кредиту // Галицькi контракти. - 2005. - N32. - С.32-37.Д-т, К-т.

 

Гузенко О.П. До питання законодавчого забезпечення процесу банкiвського кредитування iнвестицiйних процесiв // Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N5. - С.9-14

 

Дмитренко М.Г. Кредитування i контроль: Навч. - метод. посiбник у схемах i коментарях  / М.Г. Дмитренко ; В.С. Потлатюк. - К.: Кондор, 2005. - 296 с.

 

Добродiй Т. Реалiзацiя платником податку права на податковий кредит - актуальнi питання 2005 року + [Електрон. ресурс] // Вiсник податкової служби України. - 2006. - N3. - С.16-20.

 

ДПАУ. Хто має право на отримання податкового кредиту // Урядовий кур'єр. –2006. –21 лют.- С.8.

 

Дрозд I. Внутрiшнiй контроль у кредитних органiзацiях + [Електрон. ресурс] // Банкiвська справа. - 2005. - N6. - С.3-10.

 

Дугiн I. Врахування чинникiв зовнiшнього середовища в процесi управлiння кредитним портфелем комерцiйного банку + [Електрон. ресурс] // Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N6. - С.32-36.

 

Дяченко О. Доля нецелевых кредитов в портфелях розничных банков составляет от 30 до 70% // Банковское обозрение. - 2006. - N5. - С.32-35

 

Евтух А.Т. О кредите + [Електрон. ресурс] // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2005. - N7. - С.35-48.

 

Євтух О.Т. Кредит як соцiально - економiчне явище // Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.7-20.

 

Євтух О. Кредит як соцiально-економiчне явище // Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N4. - С.44-49

 

Зайцева В.Г. Вiдображення у податковому облiку процентних доходiв за кредитами, якi надаються банком своїм пiдроздiлам (фiлiям) // Економiка. Фiнанси. Право.. - 2006. - N5. - С.34-35

 

Косой А.М. Гарантирование кредита и Стабилизационный фонд // Деньги и кредит. - 2006. - N5. - С.38-45.

 

Кредити: життя в розсрочку // Україна i свiт сьогоднi. - 2006. - N2. - С.6

 

Кривошеев А. Дебиторская и кредиторская задолженность при смене системы налогообложения + [Електрон. ресурс] // Финансовая консультация. - 2006. - N4. - С.20-25.

 

Крупнов Ю.С. Проблемы оценки использования банковского кредита // Вопросы статистики. - 2006. - N2. - С.50-54

 

Ляшенко В.И. Кредитная инфраструктура малого бизнеса: ретроспектива и перспективы + [Електрон. ресурс] // Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. - С.95-101.

 

Мартынова Т. Деньги на старт: Микрокредиты начинающим предпринимателям для банков рискованнее, чем обычное потребительское кредитование // Банковское обозрение. - 2005. - N12. - С.50-54.

 

Мойсеєнко Т. Податковий кредит фiзособи: кому, за що i скiльки // Контракти. - 2006. - N8. - С.18-21.Д-т, К-т.

 

Налоговый кредит в разрезе изменений законодательства о налоге на добавленую стоимость // Финансовая консультация. - 2005. - N18. - С.13-17

 

Наранович А. Банковский кредит. Будьте осторожны. // Финансовая консультация. - 2005. - N15-16. - С.21-22

 

Омельчук В. Кредит молодятам: пiдстави для його отримання // Урядовий кур'єр. - 2006. –24 черв.- С.10.

 

Омельчук В. Кредит на молодiжне житло // Праця i зарплата. - 2005. - N40. - С.4-5.

 

Омельчук В. Право на молодiжний кредит // Урядовий кур'єр. - 2005. –1 жовт.- С.10.

 

Рожко О.Д. Економiчна природа та значення державного кредиту в економiцi України // Банкiвська справа. - 2005. - N4. - С.81-89

 

Романов О. Як захистити податковий кредит // Контракти. - 2006. - N8. - С.31-34.Д-т,К-т.

 

Сомик А.В. Банкiвське кредитування сiльськогосподарських товаровиробникiв : сучасний стан i проблеми розвитку // Економiка АПК. - 2005. - N9. - С.52-58.

 

Стеля В.В. Кредитное страхование: современная стратегия банковского кредитного риск- менеджмента // Банковские услуги. - 2006. - N2. - С.10-14

 

Україна. Верховна Рада. Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй: Закон вiд 23.06.2005 р. N 2704-IV + [Електрон. ресурс] // Галицькi контракти. - 2005. - N32. - С.61-67.Д-т, К-т.

 

ДПАУ. Щодо надання податкового кредиту за навчання дитини в iнтернатурi i магiстратурi (Витяг) : Лист вiд 26.07.2005 р. N 14645 // Все про бухгалтерський облiк. - 2005. - N79. - С.13

 

ДПАУ. Щодо податкового кредиту на навчання: Лист вiд 25.04.2006 р. N2462/з/17-07-15 // Праця i зарплата. - 2006. - N19. - С.12.

 

ДПАУ. Щодо податкового кредиту на навчання: Лист вiд 12.05.2006 р. N 9045/7/17-2116 // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N68. - С.24-25

 

ДПАУ. Щодо включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податкових векселях, за якими термiн платежу виникає пiсля закiнчення термiну подання декларацiї, та порядку погашення таких податкових векселiв: Лист вiд 11.05.2006 р. N 8880/7/16-1517 // Контракти. - 2006. - N28. - С.53-54.Д-т, К-т.

 

Чернышова Н. Банковский кредит в иностраной валюте + [Електрон. ресурс] // Вестник бухгалтера и аудитора Украины. - 2005. - N23-24. - С.19-24.

 

Щетинiн А.I. Грошi та кредит : Пiдручник / А.I. Щетинiн . - 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006. - 432 с.

 

 

4.3. Ринок цінних паперів

 

 

Бершадська I. Предмет застави при заставi цiнних паперiв + [Електрон. ресурс] // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N6. - С.17-21.

 

Вачевський М.В. Маркетинг: Формування професiйної компетенцiї: Пiдручник / М.В. Вачевський . - К. : ВД "Професiонал" , 2005. - 512 с.

 

Задорожна Р. Первинне публiчне розмiщення цiнних паперiв як засiб розвитку фондового ринку України + [Електрон. ресурс] // Економiст. - 2006. - N4. - С.48-50.

 

Костенко В.Г. Форма цiнних паперiв: яку обрати? // Бухгалтерiя. Право. Податки.Консультацiї. - 2005. - N44. - С.68-73

 

Марченко В. Облiк нестач матерiалiв та цiнних паперiв // Контракти. - 2006. - N28. - С.20-24.Д-т, К-т.

 

Матвiйчук А.В. Аналiз i управлiння економiчним ризиком: Навч. посiбник / А.В. Матвiйчук . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 224 с.

 

Мiняйло В. Облiк безстрокових цiнних паперiв // Контракти. - 2006. - N4. - С.28-32. Д-т, К-т.

 

Приказюк Н. Механiзм iнвестицiйної дiяльностi комерцiйних банкiв на ринку iпотечних цiнних паперiв // Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N1. - С.95-98.

 

Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанов; Под ред. А.И. Басов . - 2-е изд., перераб. и доп . - М. : Финансы и статистика, 2005. - 448 с.

 

Тетянич Л. Новий закон про обiг цiнних паперiв: Консультацiя // ГоловБух. - 2006. - N33-34. - С.22-28

 

Україна. Верховна Рада Про цiннi папери та фондовий ринок: Закон вiд 23.02.2006 р. N 3480-IV // Голос України. - 2006. –14 квіт.- С.8-11.

 

Правління НБУ Iнструкцiя з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України : Затв. постановою вiд 03.10.2005 р. N 358 // Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2005. - Вип.11. - С.7-58.

 

Федякина Л.Н. Международные финансы : Учеб. пособие / Л.Н. Федякина . - М. : Питер , 2005. - 560 с., ил. - (Академия финансов)

 

Хiлiнський Ю. Закон про цiннi папери: перевтiлення: Замiсть коментарю до закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" // Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N41. - С.5-10

 

Шапран Н. Фундаментальний аналiз акцiй в Українi: оцiнка впливу мiкроекономiчних факторiв на формування ринкової вартостi акцiй // Економiст. - 2005. - N11. - С.53-57.

 

V. Міжнародні фінансові відносини

 

Бiда С.О. Особливостi залучення пiдприємствами країни фiнансових ресурсiв на мiжнародних ринках // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N2. - С.127-132

 

Бойцун Н.Є. Мiжнароднi фiнанси: Навч. посiбник / Н.Є. Бойцун; Н.В. Стукало . -2-ге вид . - К. : ВД "Професiонал" , 2005. - 336 с. 

 

Голов С. Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтнстi: Сучасний стан та застосування // Бухгалтерський облiк i аудит. - 2005. - N8-9. - С.88-100.

 

Гостюк М.Т. Експансiя спекулятивного капiталу в Румунiї // Фiнанси України. - 2005. - N11. - С.148-153.

 

Застосування мiжнародних стандартiв щодо завдань з огляду фiнансових звiтiв, надання впевненностi та супунiх послуг: Перевiрка прогнозної фiнансової iнформацiї (МСЗНВ 3400) // Аудитор України. - 2005. - N16. - С.20-25

 

Застосування мiжнародних стандартiв щодо завдань з огляду фiнансових звiтiв. Надання впевненостi та супутнiх послуг // Аудитор України. - 2005. - N13. - С.25-26.-Початок. Продовж. в N 14

 

Красавцев Л. Мiжнародна практика фiнансування iпотечних кредитiв // Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Сер.  Економiка. - 2004. - N71. - С.26-28

 

Лютий I.О. Проблеми розвитку сучасного мiжнародного фiнансового ринку та iнтеграцiйний курс України + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2006. - N5. - С.21-31.

 

Майстришин В. Сумнiви та сподiвання проектного фiнансування: Залучення коштiв МБРР, ЄБРР, та iнших мiжнародних фiнансових органiзацiй для фiнансування прiоритетних iнвестицiйних проектiв в Українi // Урядовий кур'єр. - 2005. – 18 лют.-С.8.

 

Попов Д. Мiжнародний досвiд побудови системи оцiнки фiнансової стiйкостi як елемента загальнодержавного управлiння економкою країни + [Електрон. ресурс] // Вiсник Нацiонального банку України. - 2005. - N4. - С.48-54.

 

Сулiк Н. Офшорний фiнансовий сектор: тенденцiї розвитку та вплив мiжнародного спiвтовариства  // Вiсник Нацiонального банку України. - 2005. - N5. - С.56-61

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв. Стратегiя спiвробiтництва з мiжнародними фiнансовими органiзацiями на 2006-2008 роки: Затв. постановою вiд 20.06.2006 р. N 844 // Урядовий кур'єр. - 2006. – 5 лип.-С.13-16.Вкл.