Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

 

Аліман Мирослав Васильович

 

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2013

 

 

УДК 016:929

ББК 91

А-50

 

 

 

Аліман Мирослав Васильович [Текст] : біобібліографічний покажчик / уклад. О. П. Галицька. – 2-ге вид. / випр. й доповн. О. В. Нестеренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. – 92 с.

 

 

 

У біобібліографічному покажчику зібрані, систематизовані та узагальнені відомості про педагогічну, наукову та громадську діяльність Мирослава Васильовича Алімана, кандидата економічних наук, доцента, почесного професора  ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

            Видання призначене для науковців, викладачів, аспірантів, студентів.

 

Аліман Мирослав Васильович

кандидат економічних наук, доцент, почесний професор 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

 

 

ЗМІСТ

Від упорядника

Вступна стаття Т. Оніпко та О. Корягіна

Розділ І. Основні дати життя і діяльності М. В. Алімана

Державні та відомчі відзнаки, які отримав Аліман М. В. за досягнуті успіхи у професійній праці та громадському житті

Хронологічна таблиця основних дат життя і діяльності М. В. Алімана

М. В. Аліман « Потрібні злагода і єдність»

Розділ ІІ. Публікації про М. В. Алімана та посилання на його праці

Розділ ІІІ. Творчий доробок М. В. Алімана з питань вищої освіти та викладання основ кооперації

Розділ ІV. Відображення питань економіки і організації торгівлі та громадського харчування в працях М. В. Алімана

Розділ V. Наукові розробки Полтавського міжобласного філіалу українського центру Центрального інституту наукової організації праці управління і раціоналізації (ЦІНОПУР) Центроспілки СРСР за участю Мирослава Васильовича Алімана та експрес-інформація

Розділ VІ. Науковий доробок Мирослава Васильовича Алімана в галузі теорії та історії кооперації

Монографія, тексти лекцій, підручники та навчальні посібники, довідники та наукова література, статті в збірниках та періодичних виданнях

Публікації в газеті «Вісті ЦССТУ»

Публікації в інформаційному бюлетні «Вісник Полтавської кооперативної ліги»

Розділ VІІ. Методичні матеріали, навчальні комплекси

Розділ VІІІ. Краєзнавчі дослідження – одна з граней творчої діяльності М. В. Алімана

Іменний покажчик

Покажчик псевдонімів М.В. Алімана

Іллюстрації

Почесні нагороди та дипломи, державні та відомчі відзнаки М. В. Алімана

 

 

Від упорядника

 

Біобібліографічний покажчик присвячений життю та діяльності ветерана праці, відмінника освіти України Мирослава Васильовича Алімана, кандидата економічних наук, доцента, почесного професора  ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

З матеріалів цього видання зацікавлений читач дізнається про здобутки М. В. Алімана у науково-дослідній діяльності з питань історії кооперативного руху, дослідження життя та діяльності  видатних кооператорів світу, економіки і організації торгівлі, краєзнавства. У виданні також висвітлено науково-педагогічну діяльність Мирослава Васильовича в галузі вищої освіти та методики викладання навчальних дисциплін про кооперацію (теорії кооперації, історії споживчої кооперації).

До складу покажчика увійшли підручники, навчальні посібники, довідники та наукова література, статті із збірників та періодичних видань, навчальні комплекси, видання серії «Експрес-інформація», методичні матеріали.

Все це свідчить про багатогранність творчого та наукового шляху Мирослава Васильовича, його вагомий науковий і публіцистичний доробок.

Покажчик структурово складається з вступної статті Т. Оніпко та О. Корягіна, статті Мирослава Васильовича «Потрібні злагода і єдність» та 8 тематичних розділів.

Розділ І «Життєвий та творчий  шлях Мирослава Васильовича Алімана» містить його біографію, основні дати життя і діяльності.

У розділі ІІ «Публікації про М. В. Алімана та посилання на його праці» зібрані матеріали про Мирослава Васильовича Алімана та посилання на його праці.

Розділ ІІІ «Творчий доробок Мирослава Васильовича Алімана з питань вищої освіти» розкриває його наукові інтереси в галузях освіти, викладання теорії та історії кооперації у навчальних закладах.

Розділ ІV «Відображення питань економіки і організації торгівлі та громадського харчування у працях М. В. Алімана» присвячений його роботі над вивченням ефективності діяльність підприємств торгівлі, громадського харчування та оптових баз споживчої кооперації.

Розділ V «Наукові розробки Полтавського міжобласного філіалу українського центру Центрального інституту наукової організації праці управління і раціоналізації (ЦІНОПУР) Центроспілки СРСР за участю М. В. Алімана та експрес–інформація» містить наукові матеріали  щодо підвищення ефективності комерційної роботи торговельних організацій, зокрема оптових баз, удосконаленню організації праці товарознавців.

Розділ VІ «Науковий доробок М. В. Алімана в галузі кооперації» містить повідомлення про роботи в галузі кооперації, зокрема публікації в газеті «Вісті ЦССТУ» та в інформаційному бюлетені «ВІСНИК Полтавської кооперативної ліги». Заслуговує на увагу низка публікацій у тижневиках «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України» і «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск» про кооперативний рух на Полтавщині, про зародження і розвиток споживчої кооперації в Україні та інших країнах, про життя і діяльність видатних діячів кооперативного руху. Корисними для студентів і викладачів є такі публікації у «Вістях ЦССТУ. Діловий випуск» як тексти лекцій автора з питань кооперації, а також праці Бориса Мартоса і Василя Доманицького з теорії та історії кооперативного руху, підготовлені до опублікування в газеті М. Аліманом. Загалом публікації автора за 1993–2013 рр. вміщено майже у 200 випусках тижневиків «Вісті ЦССТУ» і «Вісті ЦССТУ. Діловий випуск».

У розділі VІІ «Методичні матеріали, навчальні комплекси» зібрані дані про методичні посібники та навчальні комплекси, а також методичні матеріали, які розміщені на електронних носіях.

Розділ VІІІ «Краєзнавчі дослідження – одна з граней творчої діяльності М. В. Алімана» містить матеріали з краєзнавства, над якими працював автор, починаючи з кінця 80-х років ХХ століття.

Покажчик  побудовано за хронологічним принципом. Бібліографічні описи праць поділено на окремі підрозділи: книги; тексти лекцій; монографії; підручники та навчальні посібники; довідники та наукова література; статті, опубліковані в збірниках та періодичних виданнях. У кожному підрозділі матеріал розміщено за роками видань, у межах року – за алфавітом прізвищ авторів та назв праць. Нумерація бібліографічних описів у покажчику наскрізна.

 Бібліографічний опис виконано у відповідності до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Опис матеріалів здійснювався за правилами сучасного українського правопису.

Для зручності користування біобібліографічним покажчиком підготовлено іменний покажчик, до якого включено всі прізвища, що зустрічаються в бібліографічних описах. Наприкінці подано ілюстрації та фотодокументи.

Висловлюємо подяку Мирославу Васильовичу Аліману за надання списку праць та допомогу у складанні покажчика. Сподіваємось, що це видання стане у пригоді науковцям, студентам, викладачам і всім, кого цікавлять проблеми кооперації в України та за її межами.

[Вгору]

Вступна стаття

            Великим подвижником і пропагандистом кооперативних ідей по праву можна назвати Почесного професора Пол­тавського університету економіки і торгівлі, професора кафедри грошо­вого обігу і кредиту – Мирослава Васильовича Алімана, який усе своє життя присвятив споживчій кооперації. І обійма­ючи різні посади на практичній роботі, і будучи завідувачем кафедри, проректором з нау­кової роботи Полтавського університету економіки і торгівлі (на той час Полтавського кооперативного інституту), він завжди прагнув жити і діяти за кооперативними принципами, які передусім перед­бачають взаємопідтримку та взаємодопомогу. Для всіх у нього знаходиться гарна порада та мудре слово. Колеги, яким доводиться працювати чи спілку­ватися з Мирославом Васильовичем, відзначають його тонкий і доброзичливий гумор, життєвий опти­мізм, що так потрібні кожному з нас і який він щедро дарує людям.

            Позаду пережиті роки, великий досвід педагогічної роботи, кар'єрне зростання, самовдосконалення. Здається, що ніби всього досяг професор Аліман Мирослав Васильович, проте ні. Він продовжує активно досліджувати історію кооперативного руху, життя і діяльність видатних кооператорів світу. За його участю підготовлено й видано біографічні нариси про кооперативних діячів, зокрема працю «Українські кооператори» у трьох книгах. Викликає подив і захоплення підготовлена ним брошура афоризмів про кооперацію. Чотирма мовами студенти зможуть прочитати те чи інше висловлювання видатних людей про кооперацію. Не можна не відзначити, що він є одним з ініціаторів встановлення пам'ятників українським кооператорам Миколі Балліну та Михайлові Туган-Барановському у Донецьку і Борису Мартосу в Полтаві. Як науковий консультант допомагав полтавському скульпторові Миколі Посполітаку створити перші на території України та колишнього Радянського Союзу пам'ятники кооператорам.

            Дітищем Мирослава Васильовича є музей історії університету, в експонатах якого закладена його багаторічна праця. Він прагне зробити так, щоб нинішні й майбутні студенти не лише знали, але й примножували кращі традиції університету. Книга побажань, що знаходиться в музеї, – це не просто записи відвідувачів, це подяка тому, хто прагне навчити добру. Людина має бути вільна, проте вона зможе реалізувати себе за умови взаємопідтримки оточуючих. Кооперація – це один із шляхів самоствердження та вдосконалення людини. Саме таким шляхом крокує по життю Мирослав Васильович, навчаючи життєвій мудрості інших.

            Попереду ще багато планів, творчих задумів, цікавих ініціатив, а головне – зустрічей зі студентами, заради яких творить добро великий Майстер своєї справи Мирослав Васильович Аліман.

Тетяна Оніпко,доцент кафедри культурології та історії,

                        Олександр Корягін,доцент кафедри грошового обігу та кредиту

[Вгору]

РОЗДІЛ І

 Основні дати життя і діяльності М. В. Алімана

 

Мирослав Васильович Аліман народився 20 вересня 1940 року в селі Серафинці Городенківського району, що на Івано-Франківщині.

17-річним юнаком вступив до Чернівецького кооперативного технікуму.

Саме тоді у нього виник інтерес до джерел кооперації. Читаючи про кооперацію, він переконувався, що це солідна, розвинена, дуже раціональна, визнана у всьому світі система ведення господарства, а її батьки-засновники – надзвичайні люди, подвижники, гуманісти, чий досвід заслуговує дуже серйозного вивчення.

          У 1959 році, з відзнакою закінчивши кооперативний технікум, вступив до Львівського торговельно-економічного інституту (ЛТЕІ).

          На четвертому курсі інституту Мирослав Васильович стажувався на Полтавській універсальній міжрайонній торговельній базі облспоживспілки, працював товарознавцем, а після закінчення ВНЗ був запрошений на це підприємство на посаду начальника промтоварного відділу, а згодом працював старшим товарознавцем, заступником директора бази з комерційної роботи.

            За сумісництвом чотири навчальні роки (з 1965/1966 по 1968/1969 рр.) працював у Полтавському навчально-консультативному пункті ЛТЕІ.

            У працях теоретиків кооперації, у статтях, монографіях він шукав відповіді на важливі питання, робив виписки, узагальнення, закладаючи тим са­мим підвалини майбутньої кандидатської дисертації. Допитливий, скрупульозний, схильний до аналізу, М. Аліман неминуче по­винен був прийти в науку. В 1970 р. його зараховують в аспірантуру ЛТЕІ без відриву від виробництва. На початку 70-х років він публікує свої перші наукові праці з проблем економіки та організації кооперативної торгівлі.

            У 1974 році М. Аліман закінчив аспірантуру Львівського торговельно-економічного інституту і в 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення торговельної діяльності міжрайонних оптових баз споживчої кооперації».

            З 1972-го по 1982 рік він – керівник Полтавської філії Центрального інституту наукової організації праці, управління і раціоналізації (ЦІНОПУР) Центроспілки СРСР. Під його керівництвом на госпрозрахункових засадах здійснено заходи щодо раціоналізації діяльності сотень підприємств роздрібної торгівлі  і громадського харчування, оптових баз, розроблено плани розвитку матеріально-технічної бази роздрібної торгівлі споживчої кооперації в Полтавській і Харківській областях, підготовлено і опубліковано експрес-інформації про досвід роботи окремих організацій і підприємств споживчої кооперації Полтавської, Черкаської, Івано-Франківської та інших областей.

            З 1982 року працює на педагогічній роботі в Полтавському кооперативному інституті (2001–2010 рр. – Полтавський Університет споживчої кооперації України) – нині ПУЕТ. Займав посади завідувача кафедри економіки та організації торгівлі, проректора з наукової роботи. З 1991 по 2004 рр. – доцент кафедри історії і кооперативного руху. З утворенням кафедри кооперації – доцент цієї кафедри, а з 2007 р. – доцент кафедри грошового обігу і кредиту, з 2009 р. – професор кафедри.

            Брав участь у підготовці  краєзнавчих видань: «Полтавська область: природа, населення, господарство», «Полтавщина: енциклопедичний словник», серії брошур «Наш рідний край». Написані ним розділи присвячені кооперативному сектору економіки, підготовці кадрів для кооперативних організацій. Паралельно досліджував світову і вітчизняну історію кооперативного руху, життєвий шлях теоретиків кооперації: Ш. Фур'є, Р. Оуена, В. Кінга, М. Балліна, Б. Мартоса, М. Верещагіна, В. Доманицького, Д. Солов’я, В. Тотоміанця, В. Топольницького, О. Чаянова та багатьох інших. Ретельно збирав матеріали, працював в бібліотеках, архівах, вивчав першоджерела.

            За його активної участі здійснено наукові дослідження «Історія споживчої кооперації України» і «Історія Полтавського університету споживчої кооперації України». А всього він має понад 350 опублікованих праць наукового і науково-методичного характеру.

           М. Аліман виплекав когорту своїх учнів і послідовників – педагогів, учених, практичних працівників, закоханих у кооперацію, які передають цю любов і відданість кооперативним принципам студентській молоді, працюють на різних посадах в організаціях споживчої кооперації, державних установах, приватних закладах.

          У травні 2004 року за участю Мирослава Васильовича відкрито Музей історії Полтавського університету споживчої кооперації України, де зібрано багатий матеріал, який постійно поповнюється.

         Мирослав Васильович Аліман – учасник розробки законів України «Про споживчу кооперацію», «Про кооперацію», концепції розвитку споживчої кооперації України, проектів статутів кооперативних організацій, Програми розмежування і закріплення власності системи споживчої кооперації України. Він – один з учасників відродження в Україні кредитної кооперації, і засновників у Полтаві кредитної спілки «Каса взаємодопомоги» в 1994 р.

          Заслуга Мирослава Васильовича в тому, що він не тільки повертає забуті імена кооператорів, але є активним пропагандистом кооперативної ідеї, систематично публікує у газеті «Вісті Центральної спілки споживчих товариств України» статті  про кооператорів і кооперативний рух. Він не лише автор цікавих, ґрунтовних газетних публікацій, але й активний учасник редакційних заходів, «круглих столів». Його газетні публікації, нариси, змістовні статті, опубліковані на шпальтах газет, обчислюються багатьма десятками і продовжують по­повнювати редакційний портфель.

            Завдяки діяльній підтримці і конкретній допомозі з боку Мирослава Васильовича у Донецьку встановлено пам'ятні знаки Миколі Балліну, засновнику першого споживчого товариства в Україні, і всесвітньо відомому економісту і кооператору Михайлу Туган-Барановському. В Полтаві відкрито меморіальну дошку, що увічнила пам'ять першого ректора Полтавського університету економіки і торгівлі Михайла Діанича.

            М. Аліман надавав наукову консультацію члену спілки художників, скульптору  Миколі Посполітаку при створенні  пам'ятного знака Борису Мартосу, видатному державному і кооперативному діячеві, педагогу і науковцю.

[Вгору]

Державні та відомчі відзнаки, які отримав Аліман М. В.
за досягнуті успіхи у професійній праці та громадському житті

 

1958 р. – Похвальний лист Чернівецького міського комітету ЛКСМУ за успіхи в навчанні.

1963 р. – Почетная грамота Дирекции Полтавской универсальной базы облпотребсоюза за добросовестное отношение к труду и хорошие показатели в работе.

1965 р.Подяка Української спілки споживчих товариств України, республіканського Комітету профспілки працівників  державної торгівлі та споживчої кооперації.

1968 р. – Грамота Киевского районного комитета ЛКСМУ г. Полтавы за успехи, достигнутые в социалистическом соревновании и в честь 50-летия Ленинского комсомола.

1971 р. – Медаль  за доблестный труд.

1977 р. – Почетная грамота Потребительской кооперации СССР за активную работу по внедрению мероприятий  по комплексной рационализации кооперативной торговли и в честь празднования 60-летия Великого октября.

1981 р. – Знак «Ударник 10-й пятилетки».

1985 р. – Победитель соцсоревнования ПКИ с занесением на Доску почета.

1986 р. – Почетная грамота Полтавского обкома профсоюзов.

1987 р. – Почетная грамота обкома профсоюзов за плодотворную работу по повышению уровня экономических знаний, внесенный вклад в дело воспитания работников госторговли и потребкооперации, хорошую работу и качественное проведение занятий.

1987 р. – Медаль «Ветеран труда».

1990 р. – Почесна грамота ПКІ до Дня працівників освіти.

1991 р. – Почесна грамота Полтавської обласної партійної організації за особистий внесок у підготовку збірників «Наш рідний край».

1993 р. – Подяка від Полтавської обласної державної адміністрації  за сумлінну роботу і особистий  вклад у розбудову суверенної України.

1995 р. – Грамота ПКІ до 75-річчя створення Центральної спілки споживчих товариств  України, 100-річчя зародження  споживчої кооперації на Полтавщині та 100-річчя створення Міжнародного кооперативного альянсу.

1998 р. – Грамота Полтавського університету споживчої кооперації за значні досягнення в навчально-виховному процесі та з нагоди 30-річчя технологічного факультету.

1998 р. – Знак «Відмінник освіти України».

2000 р. – Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за багаторічну сумлінну роботу та  особистий вклад  у справу розбудови і зміцнення  споживчої кооперації України та з нагоди 78-го Міжнародного Дня кооперації.

2001 р. – Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за особистий вклад  у справу розбудови і зміцнення  споживчої кооперації України та з нагоди 79-го Міжнародного Дня кооперації.

2003 р. – Подяка Центральної спілки споживчих товариств України  за вагомі досягнення у професійній діяльності, особистий вклад у справу розбудови і зміцнення споживчої кооперації України та з нагоди Міжнародного Дня кооперації.

2004 р. – Грамота Правління Центральної спілки споживчих товариств та ЦК Профспілки працівників споживчої кооперації України за  сумлінну працю, особистий вклад  у справу розбудови і зміцнення  споживчої кооперації України та з нагоди Міжнародного Дня кооперації.

2005 р. – Почесна трудова відзнака «Знак Пошани» Центральної спілки  споживчих товариств України.

2006 р. – Подяка Ректорату ПУСКУ за якісну розробку навчально-методичної літератури та її активне використання в навчальному процесі

2007 р. – Грамота Полтавського університету споживчої кооперації України за сумлінну творчу працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих кадрів для споживчої кооперації України та з нагоди відзначення Дня університету.

2007 р. – Пам’ятний знак газети «Вісті ЦССТУ» за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у справу становлення  і розвитку кооперативної преси та з нагоди  15-річчя виходу першого номера  газети «Вісті  Центральної спілки споживчих товариств України».

2009 р. – Почесна грамота Управління з питань розвитку споживчого ринку, сфери побутових послуг та підприємництва облдержадміністрації за пропаганду ідеї розвитку споживчої кооперації України та її активне використання в навчальному процесі.

2011 р. – Знак «Петро Могила», нагороджений Міністерством освіти і науки України.

[Вгору]

Хронологічна таблиця основних дат життя і діяльності М. В. Алімана

 

20 вересня 1940 р.

Народився в селі Серафинці Городенківського району Івано-Франківської області

1947–1957 рр.

Навчання в середній школі в с. Серафинці

1957–1959 рр.

Навчання в Чер­нівецькому кооперативному технікумі, який закінчив з відзнакою

1959–1964 рр.

Навчання у Львівському торгово-економічному інституті (ЛТЕІ) за експерементальною очно-заочною формою підготовки кадрів

1959–1960 рр.

Продавець Городенківського міського споживчого товариства Івано-Франківської області

1962–1963 рр.

Товарознавець-стажер Полтавської універсальної міжрайонної оптової бази Полтавської облспоживспілки

1964–1965 рр.

Начальник промтоварного відділу Полтавської універсальної міжрайонної оптової бази Полтавської облспоживспілки

1965–1965 рр.

Старший товарознавець Полтавської універсальної міжрайонної оптової бази Полтавської облспоживспілки

1966–1972 рр.

Заступник директора Полтавської універсальної міжрайонної оптової бази Полтавської облспоживспілки

1965–1972 рр.

За сумісництвом працював у Полтавському навчально-консультативному пункті, факультеті та філіалі ЛТЕІ

1970–1974 рр.

Навчання в аспірантурі ЛТЕІ без відриву від виробництва

1972–1982 рр.

Праця в організаціях Центрального інституту Наукової організації праці, управління і раціоналізації (ЦІНОПУР) Центроспілки СРСР

1972–1974 рр.

Завідувач Полтавською міжобласною лабораторією НОП українського філіалу ЦІНОПУР

1974–1979 рр.

Завідувач Полтавським  міжобласним центром НОП українського філіалу ЦІНОПУР

1979–1980 рр.

Заступник дитектора українського філіалу ЦІНОПУР – директор Полтавського міжобласного центру НОТ

1980–1982 рр.

Заступник директора українського центру ЦІНОПУР – директор Полтавського міжобласного філіалу цього центру

Листопад 1974 р.

Делегат ІХ з’їзду споживчої кооперації СРСР

Жовтень 1977 р.

Захистив у Московському кооперативному інституті дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук

1982–1983 рр.

Старший викладач Полтавського кооперативного інституту (ПКІ)

1983–1987 рр.

Завідувач кафедри економіки і організації кооперативної торгівлі ПКІ

1987–1991 рр.

Проректор з наукової роботи ПКІ

1991–2004 рр.

Доцент кафедри історії та кооперативного руху ПУСКУ

2004–2007 рр.

Доцент кафедри кооперації ПУСКУ

2007–2012 рр.

Доцент кафедри грошового обігу і кредиту ПУСКУ

2009–2010 н.р.

Професор кафедри грошового обігу і кредиту ПУСКУ

З 1.09.2012 р.

Доцент кафедри економічної теорії та прикладної економіки ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

Стаття М. В. Алімана  “Потрібні злагода і єдність”, опублікована 27 серпня 1998 року в газеті “Вісті ЦССТУ”

 

Стаття “Дорогою в глухий кут...”, що опублікована в тижневику “Вісті Центральної спілки споживчих товариств  України” за 13 серпня 1998 р., факти і приклади, про які йдеться, змушують робити  сумні висновки. Життя висунуло перед споживчою кооперацією України складні завдання. Її окремі організації, споживчі товариства  опинились сьогодні у важкому становищі, шукають шляхи виходу  із фінансово-господарської скрути. У більшості випадків сам на сам із своїми проблемами залишилися господарі кооперації – пайовики. Здавалося б, зусилля всіх мають бути спрямовані  на вирішення  першочергових, наболілих проблем, а не на протистояння, на незрозумілу, насамперед пайовикам, внутрикооперативну боротьбу.

Роздуми з приводу.

[Вгору]

ПОТРІБНІ ЗЛАГОДА І ЄДНІСТЬ

 

Мирослав АЛІМАН, доцент Полтавського кооперативного інституту

Не маю наміру аналізувати зміст Документів щодо заснування нової Центральної спілки споживчих товариств „Відродження”. Це вже досить ґрунтовно зроблено у згаданій статті. Однак не можу не повернутися до проблеми єдності споживчої кооперації. Це в усі часи було визначальним для по­дальших перспектив її розвитку. Хочу усім ще раз нагадати, як сприймали, розуміли цю проблему видатні діячі кооперативного руху, підкреслюючи те, як вони ставилися до збереження єдності серед кооператорів. Хоча оцінки і висновки, на які посилатимуся, були оприлюднені ще наприкінці XIX — на початку XX століть — в період інтенсивного розвитку ко­операції в країнах Європи та по­шуку шляхів удосконалення її діяльності, але вдумаймося, як зна­чимо і актуально вони звучать сьогодні.

Великий внесок у розвиток спо­живчої кооперації свого часу зро­бив талановитий діяч коопера­тивного руху, голова англійсько­го Товариства оптових закупок Джон Мітчел. Він проявив гені­альні комерційні здібності та ши­рокий кругозір практичного дія­ча, працюючи над перетворенням товариства на великий оптовий заклад і водночас виробника то­варів. Мітчел вірив, що „величез­ними силами для вдосконалення людства служать віра, тверезість, освіта і кооперація”. Виступаючи на одному з кооперативних фо­румів (1892 p.), він говорив: „Я бажав би, щоб усі споживчі то­вариства приєдналися до загального кооперативного руху... Якщо ви хочете, щоб ваше велике діло продовжувало розвиватися, то це можливо тільки на основі єднан­ня сил, а не розрізнених дій”.

Інший видатний англійський ко­оператор Джон Грей, який пев­ний час обіймав посаду головно­го секретаря Британського Коо­перативного Союзу і займався духовно-просвітницькою сторо­ною кооперативного руху, був глибоко переконаний, що май­бутнє кооперації більше залежить від вірності кооперативним прин­ципам, ніж від великих баришів. Він підкреслював, що „коопера­ція є результатом великої потре­би і великих ідеалів. Кооперація означає триматися разом і нав­чатися поважати один одного і довіряти один одному... Про це доцільно нагадувати час від часу,   писав він, бо практика ба­гатьох наших товариств показує, що ще надто багато членів не ус­відомлюють, що таке кооперація в істинному значенні слова”.

 У доповіді „Недопустимість кон­куренції між кооператорами”, ви­голошеній на шотландському ко­оперативному з'їзді (1904 p.), Грей підкреслював, що для того, аби кооперативні зусилля дава­ли найбільш можливі результати, необхідні єдність мети і заверше­на організація. Один і той же дух, одне і те ж стремління мають на­дихати всі кооперативні органі­зації і узи братства повинні з'єд­нувати всю кооперативну сім'ю...

Необхідно, щоб кожний коопе­ратор ясно усвідомив, що озна­чає „кооперація”. Загальна спів­праця всіх кооператорів, а не часткова праця однієї купки в од­ному місці, а іншої купки в іншо­му ось що означає кооперація.

...Припиніть же  ваші  чвари, об'єднайте ваші сили і гуртом працюйте для досягнення вели­кої мети, до якої ми прагнемо”, звертався до кооператорів Джон Грей.

У великі можливості кооперації вірив діяч кооперативного руху Шотландії й Англії Джемс Дінс. Проте він був переконаний, що вона реалізує свої можливості, якщо в її лавах буде панувати зла­года і здоровий глузд.

У брошурі „Злиття товариств як засіб зміцнення кооперативного руху" (видана в 1910 р.) він пи­сав: „Ніколи ще дух привілеїв і жадоба особистої наживи не про­цвітали до такої міри в усіх сто­ронах життя націй, як у даний час. Індивідуум конкурує з інди­відуумом, місто з містом, клас з класом, нація з нацією. Проти­лежні інтереси всіляких видів зіш­товхуються один з одним і всту­пають в жорстоку смертельну боротьбу, з тим неминучим ре­зультатом, що не тільки слабший буває роздавлений у кожному ви­падку, а й суспільство в цілому потерпає...” (Ситуація дуже по­дібна до тієї, що склалася тепер в Україні).

Далі він нагадує, що основна мета, заради якої було створено кооперативний рух, і зводиться саме до того, щоби внести зміни в надто неприродний, самозгубний лад суспільства.  Одначе, підкреслює автор, кооперація у  змозі повністю здійснити свої економічні і соціальні устрем­ління, якщо буде йти правиль­ним шляхом. ”..Але якщо ми допустимо, щоби взаємна конку­ренція і дух особистої жадоби проникли в самий наш рух або, що ще гірше, набули в ньому переважаючого впливу, тоді не­минучим результатом буде ос­лаблення нашої сили і нашого впливу, і це може стати тією „тріщиною в арфі”, котра ро­бить її німою”.

Професор Ганнес Гебгард, подвижник кооперативного руху  Фінляндії (в 1899 р, розробив  проект кооперативного закону Фінляндії, був ініціатором зас­нування першого кооперативного об'єднання в країні) у на­рисі про кооперацію, виданому 1915 р., писав, що кооперація є не що інше, як вияв ідеї солі­дарності, втілення принципу — всі громадяни, об'єднані в коо­перативі, мають спільні інтере­си. Звідси випливає: коопера­ція не може розвиватися і досягати великих успіхів, якщо в середині її не панують мир і злагода... Для успіху кооперації потрібно, підкреслював він, аби люди, які примикають до неї, вміли приборкувати свою впертість і свою гарячковість, а також стримувати свої прис­трасті, котрі вони часто вважа­ють виявом любові до свободи, між тим як у їх основі лежить тільки карикатура на справжню свободу”.

У статті „Шляхи і мета коопе­рації” (опублікована в 1905 р.) діяч німецької споживчої коопе­рації Генріх Кауфман писав: „Зараз, негайно, повинні ми виконувати наші зобов'язання, кожний за себе і на своєму міс­ці, залишаючись вірним тим принципам, котрі зробили наш рух таким великим... Усіх зак­ликаємо ми до спільного діла, всіх кличемо взяти участь у спільному русі вперед. Не тіль­ки крок за кроком, але й друж­ним зімкнутим строєм, проникнуті кооперативною солідарніс­тю, вирушимо спільно долати всі перешкоди. Тоді ми може­мо бути впевнені, що після за­вершення сьогоднішнього дня настане прекрасне завтра...” При цьому він нагадував: „...випробувані кооперативні принципи, що заповіли нам рочдельці, ось наша вірна опора...”.

 Заклики до злагоди і єдності в кооперації містяться у творах і інших кооператорів, в т. ч. й українських. Зокрема Борис Мартос, український коопера­тор і громадський діяч, обгрунтував необхідність розмежуван­ня сфер діяльності між споживспілками різних рівнів з метою уникнення конкуренції між ними і надмірних витрат коштів, що актуально і тепер. Руйнування цілісності системи споживчої кооперації ослаблює її життєз­датність і конкурентоспромож­ність. Про це треба пам'ятати.

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІ

 Публікації про М. В. Алімана та посилання на його праці

 

1.            Про кооперацiю пише кооператор: готується до друку [Текст] :  [М. В. Аліман] // Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 4 верес. – С. 9.

2.            Гончаренко, В. В. Кредитна кооперація. Форми економічної самодопомоги сільського і міського населення у світі та в Україні (теорія, методологія, практика) : [М. В. Аліман] / В. В. Гончаренко. – К.: Глобус, 1998. – С. 6.

3.            Коломієць, П. Фермерські «університети» [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 1999. – 3 черв. – С. 8.

4.            “Круглий стіл”: Альма матер [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 11 трав. – С. 7.

5.            Вітаємо Мирослава Васильовича Алімана [Текст] // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 9 (19). – С. 2–3.

6.            Вітаємо... М. В. Аліман до 60-річчя [Текст] // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 21 верес. – С. 2.

7.            «Бажаю успіху Нам… » [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 26 жовт. – С. 2.

8.            Вашу заліковку, кореспонденте!... [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 15 груд. – С. 2.

9.            Бабій, В. Серафинці (Янгорів) : етнографічні статті, спогади, всячина: [М. В. Аліман] / В. Бабій, М. Мулярчик, В. Мулярчик. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 106.

10.        Ванукевич, А. С. Все это было, было…: [М. В. Аліман] / А. С. Ванукевич. – М., 2001. – С. 69–70, 111.

11.        Гордієнко, Н. Краща в Україні [Текст] : [М. В. Аліман] // Фермерське господарство. – 2002. – № 28.– С. 2.

12.        Дорохін, В. О. Десять років просвітницької діяльності. Подяка [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2002. – № 24. – С. 13.

13.        Фотолітопис «Вістей…». Рік за роком [Текст] // Вісті ЦССТУ. – 2002. – 7 трав. – С. 13.

14.        Оголошується подяка [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. Спеціальний випуск. – 2002. – 7 трав. – С. 16.

15.        Скробач, В. Шануймо кооперативне друковане слово [Текст] : [М. Аліман] // Вісті ЦССТУ. 2003. – 27 листоп. – С. 7.

16.        Коломієць, М. П. Чудесна історія, схожа на казку [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті. Діловий випуск. – 2004. – 12 листоп. – С. 22.

17.        Михайло Іванович Туган-Барановський : біобібліогр. покажчик : 140-річчю від дня народж. М. І. Туган-Барановського присвяч. / [уклад.: Г. Пасинкова ; авт. біогр. довідки Л. Алейнікова ; наук. ред. та авт. передмови Т. Ткаченко [М. В. Аліман]. – 2-ге виправл. і допов. вид. – Донецьк : [ДонДУЕТ], 2004. – 72 с.

18.        Вітаємо... М. В. Аліман до 65-річчя [Текст] // Вісті ЦССТУ. – 2005. – 23 верес. – С. 2.

19.        Шинкарук, Б. Ми починали з вірою  [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. –  3–10 трав. – С. 1.

20.        Заслужені відзнаки [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 3–10 трав. – С. 2.

21.        Зорій, М. Кооперативний чайнворд [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 3–10 трав. – С. 32 ; 2007. – 17 трав. – С. 16.(Відповідь на чайнворд).

22.        Нагірняк, О. Літописець кооперації [Текст] : до міжнародного дня кооперації [ М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 5 лип. – С. 11.

23.        Про організаційно-кооперативну роботу. Навчання вірою [Текст] : [ М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2007. – 27 верес. – С. 2.

24.        Гончаренко, В. Співпраця тільки на користь [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті. Діловий випуск. – 2007. – 1 жовт. – С. 21.

25.        Ярмарки в Україні і на Полтавщині [Текст] : [М. В. Аліман] // Директорська пошта. – 2007. – № 7–8. – С. 13–17.

26.        Аліман Мирослав Васильович // Львівська комерційна академія: нариси історії / С. Гелей. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2008. – С. 14, 322.

27.        Марїн, Ю. Поки бережемо память, память береже нас [Текст]: [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. – 2008. – 3 лип. – С. 7.

28.        Оніпко, Т. Аліман Мирослав Васильович [Текст] / Т. Оніпко, О. Корягін. – Університетський вісник. – 2009. – № 4. – С. 11.

29.        Ванукевич, А. С. Все это было, было… Воспоминания бывшего узника фашизма 1941–1945 гг. [М. В. Алиман] / А. С. Ванукевич. – М., 2009. – С. 51–53.

30.        Федяй, Т. Кооперація – не ремесло, а творчість [Текст] : [М. В. Аліман] // Вісті. Діловий випуск. – 2010. – 8 січ. – С. 22.

31.        Бабенко, С. Українська кооперативна ідея в загальноєвропейському контексті / С. Бабенко, С. Гелей. – М. : Ред. газ. "Вісті ЦССТУ", 2003. – 160 с. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 147, 148, 149, 154.

32.        Скляр, Г. П. Феномен кооперації [Текст] : монографія / Г. П. Скляр. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2004. – 92 с. – Посилання на праці М. Алімана: С. 3, 11, 26, 27, 28, 34, 36.

33.        Ценить прошлое, думать о будущем : очерки истории потребительской кооперации Донецкой области [Текст] / В. Д. Гончаренко, Ю. Н. Гавриленко, В. Н. Струченков и др. – Донецк, 2004. – 311 с. : ил. – Ссылки на работы М. В. Алимана: С. 273, 274, 308, 309.

34.        Скляр, Г. П. Філософія кооперації [Текст] : монографія / Г. П. Скляр. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – 100 с. – Посилання на праці М. Алімана: С. 11, 23, 24, 58.

35.        Скляр, Г. П. Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації в перехідній економіці [Текст] : монографія / Г. П. Скляр. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 279 с. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 260.

36.        Фареній, І. А. Кооперативний рух у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ–на початку ХХ століття [Текст] : монографія / І. А. Фареній. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2008. – 432 с. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 18, 20.

37.        Подолян В. В. Йоахим Волошиновський і його роль у запровадженні та становленні кооперації на Поділлі: кінець ХІХ–початок ХХ століття [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня  канд. істор. наук. / В. В. Подолян. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2009. – 20 с. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 7.

38.        Гелей, С. Ілля Витанович: науково-педагогічна та громадська діяльність. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – 574 с. : 420 іл., порт. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 402, 404, 405, 535, 536, 537, 541.

39.        Лазур, П. Ю. Кооперативна праця Йоахима Волошиновського на Волині (1925–1939 рр.) та його учать в реорганізації кооперативів РСУК [Текст] / П. Ю. Лазур // Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього : виступи та доповіді Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченій 140-річчю з дня народження фундатора кооперативного руху на Поділлі Й. А. Волошиновського, 27–28 трав. 2010 р. – Вінниця : ВКІ, 2010. – С. 124–128. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 128

40.        Лебедєва, В. І. Історія створення Полтавського кооперативного технікуму [Текст] / В. І. Лебедєва // Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього : виступи та доповіді Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченій 140-річчю з дня народження фундатора кооперативного руху на Поділлі Й. А. Волошиновського, 27–28 трав. 2010 р. – Вінниця : ВКІ, 2010. – С. 129–135. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 135.

41.        Рекрут, В. П. До історії становлення кооперативної освіти на Вінниччині у 20-х роках ХХ століття [Текст] / В. П. Рекрут // // Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього : виступи та доповіді Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченій 140-річчю з дня народження фундатора кооперативного руху на Поділлі Й. А. Волошиновського, 27–28 трав. 2010 р. – Вінниця : ВКІ, 2010. – С. 176–182. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 181.

42.        Панченко, О. П. Інформаційна підтримка модернізації аграрного сектору губерній Лівобережної України кооперативними виданнями: історико-економічний аналіз [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. П. Панченко. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2012. – 20 с. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 2.

43.        Ленченко, Ф. І. Становлення та розвиток споживчої кооперації в Київській губернії (1868–1917 рр.) [Текст] : автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Ф. І. Ленченко. – Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 2013. – 21 с. – Посилання на праці М. В. Алімана: С. 6.

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІІ

 Творчий доробок Мирослава Васильовича Алімана з питань вищої освіти в Україні та викладання основ кооперації

 

Книги

 

44.        Полтавський кооперативний інститут. Iсторичний нарис (1968–1993) [Текст] / В. О. Дорохiн, В. П. Косаріна, М. В. Алiман [та ін.]. – Полтава : ПКІ, 1993. – 144 с.

45.        Полтавський кооперативний інститут. Історичний нарис [Текст] : навч. посiб. / М. В. Аліман, В. П. Косаріна, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава: ПКІ, 1998. – 88 с.

46.        Практичне значення досліджень історії Полтавського кооперативного інституту [Текст] : матеріали наук. конф. за результатами досліджень професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Полтавського кооперативного інституту за 1996–1998 рр., м. Полтава, 14–16 квіт. 1999 р. : в 2 кн. Кн. 2. / М. В. Аліман, С. М. Петренко, Т. В. Оніпко [та ін.]. – Полтава, 1999. – 234 с.

47.        Кооперативна освiта в Українi : навч. посiбник [Текст] / М. В. Алiман, С. Ф. Купрiй, Ф. I. Ленченко [та ін.] . – К. : Iрiдiум, 2001. – 96 с.

48.        Полтавський університет економіки і торгівлі (1961–2011) : історичний нарис / уклад. В. М. Артеменко; [ред. кол. М. В. Аліман (розділ 1)]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 464 с.

 

Статті, опубліковані в збірниках та періодичних виданнях

 

49.        Алиман, М. В. Потребительское общество и молодежь: замечания к проекту примерного Устава потребительского общества (кооператива) [Текст] / М. В. Алиман // Сельская жизнь. – 1988. – 12 лип. – [0,1 печ. л.].

50.        Алиман, М. В. Участие в научных исследованиях – важное направление в развитии самостоятельной работы студентов [Текст] / М. В. Алиман // Интенсификация учебного процесса и самостоятельная работа студентов : тезисы докладов науч.-практ. конф. преподавателей и студентов. Полтава, 1988.С. 80–81.

51.        Тимко, Н. В. Опыт работы студенческих кооперативов при Полтавском кооперативном институте [Текст] / Н. В. Тимко, Л. Г. Цыган, М. В. Алиман // Информационный листок о передовом производственно-техническом опыте / Украинский НИИ научно-технической информации и технико-экономических исследований Госплана УССР; Харьковский МТ ЦНТИ. – Х., 1988. – № 117. – С. 1–4. – (Серия 28 Совершенствование работы научно-исследовательских, проектных организаций, вузов, ПТУ; вып. 5).

52.        Алиман, М. В. Стать ближе к жизни. Необходимо усилить кооперативную направленность обучения в вузах Центросоюза [Текст] / М. В. Алиман // Московский Вестник Кооператора. 1990. 13–19 января. 2. – С. 2.

53.        Алиман, М. В. У истоков высшего кооперативного образования в стране [Текст] / М. В. Алиман // Интеграция теории и практики кооперативного образования в условиях перестройки деятельности потребительской кооперации: тезисы докладов областной научно-практической конференции, г. Полтава, май 1990 г. – Полтава : ПКИ, 1990. – С. 11–15.

54.        Алиман, М. В. Об информационном обеспечении учебного процесса  по проблемам рыночной экономики [Текст] / М. В. Алиман // Поиск путей совершенствования подготовки специалистов  в условиях перехода к рынку : сборник научных статей. – Полтава : ПКИ, 1993. – [0,2 печ. л.].

55.        Аліман, М. В. Про комплексний підхід до вдосконалення  підготовки фахівців Полтавським кооперативним інститутом [Текст] / М. В. Алiман // Шляхи підвищення  педагогічної майстерності та нові підходи до організації навчального процесу у вищій школі : матеріали ХХ наук.-метод. конференції, м. Полтава, 10–11 берез. 1994 р. – Полтава: ПКІ, 1994. – С. 72–75.

56.        Алиман, М. В. О развитии и проблемах использования интеллектуального потенциала Полтавского кооперативного института [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко // Творческий потенциал научной и вузовской интеллигенции: проблемы развития и эффективного использования: тезисы докладов международного симпозиума. – Уфа : Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию, АН республики Башкортостан, Уфимский государственный авиационный технический университет, 1995. – [0,5 печ. л.].

57.        Аліман, М. В. Вивчення культурної спадщини споживчої кооперації – складова частина підготовки фахівців [Текст] / М. В. Аліман // Актуальні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста : матеріали ХХІ наук.-метод. конференції, м. Полтава,10–12 квіт. 1996 р. – Полтава : ПКІ, 1996. – С. 20–24.

58.        Алiман, М. В. Кооперативний інститут у Полтаві [Текст] / М. В. Алiман // Вінніпег, Манітоба. Найстаріший український часопис у Канаді «Український голос». – 1997. – 10 листоп. – Ч. 41. – [0,25 друк. ар.].

59.        Аліман, М. В. Вивчення досвіду кооперативного руху як чинник удосконалення підготовки спеціалістів для роботи в ринкових умовах [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями : матеріали наук.-метод. конференції, м. Полтава, 22–24 берез. 2000 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2000. – С. 207–211.

60.        Алiман, М. В. Становлення вищої кооперативної освiти та вимоги до її закладiв [Текст] / М. В. Алiман // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. – 2001. – № 5–6. – С. 117–120.

61.        Корягін, О. В. Iнформацiйне забезпечення викладання курсу «Теорiя i iсторiя кооперацiї» як засiб пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв [Текст] / О. В. Корягiн, М. В. Алiман // Науково-методичнi проблеми управлiння якiстю освiтньої дiяльностi : матерiали Мiжнародної наук.-метод. конференції, м. Полтава, 22–24 трав. 2002 р. – Полтава, 2002. – Ч. I. – С. 152–156.

62.        Аліман, М. В. Вивчення досвiду кооперативного руху як засiб виховання майбутнiх фахiвцiв [Текст] / М. В. Алiман // Монiторинг якостi процесiв i результатiв освiтньої дiяльностi : матерiали мiжвузiвської наук.-метод. конференції, м. Полтава, 27–28 берез. 2003 р. / ред. В. I. Шепелєва, Н. І. Огуй, Н. М. Карпенко [та ін.]. – Полтава, 2003. – С. 245–247.

63.        Аліман, М. В. Використання публiкацiй газети «Вiстi Центральної спiлки споживчих товариств України» в процесi самостiйної роботи студентiв, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва [Текст] / М. В. Алiман, О. В. Корягiн // Проблеми пiдготовки фахiвцiв без вiдриву вiд виробництва в умовах реформування вищої освiти : матерiали XXIX мiжвузівської наук.-метод. конференції, м. Полтава, 20–21 трав. 2004 р. / ред. Л. М. Шимановська-Дiанич. – Полтава, 2004. – С. 178–180.

64.        Алiман, М. В. Досвід поширення знань про кооперативний рух у країнах світу та його використання з метою вдосконалення змісту підготовки фахівців у навчальних закладах споживчої кооперації України [Текст] / М. В. Алiман // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в Європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвузівської наук.-метод. конференції, м. Полтава, 25–26 берез. 2005 р. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – С. 174–176.

65.        Корягін, О. В. Розвиток творчого мислення студентiв у процесi вивчення курсу «Теорiя та iсторiя кооперацiї» [Текст] / О. В. Корягiн, М. В. Алiман // Гармонiзацiя вищої освiти України в умовах європейської інтеграції : матерiали XXXI мiжнародної наук.-метод. конференції, м. Полтава, 30–31 берез. 2006 р. / вiдповiд. ред. Л. М. Шимановська-Дiанич, В. І. Шепелєва, Т. П. Iващенко. – Полтава, 2006. – С. 229–230.

66.        Аліман, М. В. Використання Б. Мартосом зарубіжного досвіду підготовки фахівців-кооператорів : тези [Текст] / М. В. Аліман // Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Полтава, 15–16 квіт. 2010 р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 18–20.

67.        Аліман, М. В. Вклад Бориса Мартоса  в підготовку фахівців- кооператорів в Українській господарській академії [Текст] / М. В. Аліман // Науковий вісник ПУСКУ. – 2010. – № 3 (42). – С. 107–112. – (Сер. Економічні науки.)

68.        Аліман, М. В. Досвід та напрями вдосконалення індивідуально-консультативної роботи  викладачів зі студентами в процесі вивчення теорії і історії кооперації [Текст] / М. В. Аліман, О. В. Корягін // Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення : матеріали XXXV міжнародної наук.-метод. конференції, м. Полтава, 25–26 берез. 2010 р. : в 2 ч. Ч. 2. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 311–313.

69.        Аліман, М. В. Вивчення теорії та історії кооперації як чинник формування загальнолюдських цінностей у випускників ВНЗ [Текст] / М. В. Аліман // Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу : матеріали XXXVI міжвузівської наук.-метод. конференції, м. Полтава, 22–23 берез. 2011 р. : в 2 ч. Ч. 2 – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 194–196.

70.        Пантелеймоненко, А. О. Використання інформаційних ресурсів кооперативних об’єднань у навчальному процесі / А. О. Пантелеймоненко, М. В. Аліман, О. В. Корягін // Якість вищої освіти: чинники формування конкурентоспроможності випускників : матеріали ХХХІХ міжнародної наук.-метод. конференції, м. Полтава, 23–24 січ. 2014 р. : в 2 ч. Ч. 1. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – С. 215–217.

[Вгору]

РОЗДІЛ ІV

 Відображення питань економіки і організації торгівлі та громадського харчування у працях М. В. Алімана

 

Автореферат дисертації

 

71.        Алиман, М. В. Совершенствование торговой деятельности межрайонных оптовых баз потребительской кооперации [Текст] : автореф. дис. канд. экон. наук / М. В. Алиман – М. : МКИ Центросоюза, 1977. – 24 с.

 

Дисертація

 

72.        Алиман, М. В. Совершенствование торговой деятельности межрайонных оптовых баз потребительской кооперации [Текст] : дисертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / М. В. Алиман. – Львов: ЛТЭИ, 1976. – 192 с.

 

Книги

 

73.        Индивидуальная предпринимательская деятельность [Текст] : справочное пособие / П. В. Савченко, Е. В. Авдокушкин, М. В. Алиман [и др.]; сост. М. Н. Федорова, В. В. Гончаренко. – М. : Экономика, 1992. – 246 с.

 

Статті, опубліковані в збірниках та періодичних виданнях

 

74.        Алиман, М. В. Кооперативная торговля и контроль Госбанка [Текст] / М. В. Алиман // Деньги и кредит. – 1971. –  7. – [0,3 печ. л.].

75.        Алиман, М. В. Коммерческие взаимоотношения и связи межрайбаз с промышленностью на современном этапе [Текст] / М. В. Алиман // Вопросы управления, экономики и организации кооперативной торговли : сборник научных трудов. М. : МКИ, 1971. – [0,25 печ. л.].

76.        Алиман, М. В. Как улучшить бракераж [Текст] / М. В. Алиман, О. Смовт // Советская потребительская кооперация. – 1973. 9. – [0,1 печ. л.].

77.        Алиман, М. В. Оперативный учет на базе [Текст] / М. В. Алиман, Н. Ковпак, И. Мельник // Советская потребительская кооперация. –1973. – № 8. – [0,1 печ. л.].

78.        Аліман, М. В. Зміцнювати зв’язки міжрайбаз с промисловістю [Текст] / М. В. Аліман, І. Ємельянченко // Технічний інформаційно-рекламний бюлетень Укоопспілки. – 1973. – № 1. – [0,1 друк. арк.].

79.        Алиман, М. В. Предложения по ускорению оборачиваемости товаров : раздел «Из писем читателей» [Текст] / М. В. Алиман // Деньги и кредит. – 1974. 11. – [0,05 печ. л.].

80.        Алиман, М. В. Повышение эффективности коммерческой работы в оптовой торговле [Текст] М. В. Алиман // Экономика торговли : республиканский межведомственный научно-технический сборник. –1976. – № 5. – С. 5053.

81.        Алиман, М. В. К вопросу разработки нормативов  численности товароведов-бракеров оптовых баз [Текст] / М. В. Алиман // Проблемы повышения эффективности кооперативной торговли : сборник научных трудов. – М. : Центросоюз, МКИ, 1977. С. 110–116.

82.        Алиман, М. В. Основные направления комплексной рационализации общественного питания потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман // Актуальные проблемы развития общественного питания потребительской кооперации : сборник научных трудов. – М. : МКИ, 1980. – [0,3 печ. л.].

83.        Алиман, М. В. Четкость взаимодействия [Текст] / М. В. Алиман // Советская торговля. – 1981. 11 июля. – [0,1 печ. л.].

84.        Алиман, М. В. Повышение роли межрайбаз в организации оптовой торговли потребительской кооперации УССР и пути совершенствования их деятельности [Текст] / М. В. Алиман, Е. Ф. Яковенко // Вопросы торговли в потребительской кооперации : сборник научных трудов. – М. : Центросоюз, МКИ, 1983. – С. 37–42.

85.        Алиман, М. В. О стимулировании повышения эффективности оптовой торговли потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман, Е. Ф. Яковенко // Проблемы теории и практики определения и планирования экономической эффективности кооперативной торговли : тезисы докладов научно-практической конференции. – Полтава: ПКИ, 1984.С. 161–163.

86.        Алиман, М. В. Комплексная рационализация кооперативной торговли как фактор сокращения издержек потребления и укрепления социалистического образа жизни [Текст] / М. В. Алиман, А. А. Фастовец // Роль потребительской кооперации в становлении и развитии социалистического образа жизни : тезисы докладов межвузовской науч.- теоретич. конференции, г. Караганда, 18–19 апреля 1985 г. Караганда : Карагандинский кооперативный институт. 1985.[0,2 печ. л.].

87.        Алиман, М. В. О повышении роли кооперативной промышленности в увеличения товарных ресурсов [Текст] / М. В. Алиман, В. С. Черномаз // Реализация достижений научно-технического прогресса – магистральное направление интенсификации деятельности потребительской кооперации : тезисы докладов областной научно-практической конференции, посвященной ХХVІІ съезду КПСС. –  Полтава : ПКИ, 1986. С. 41–42.

88.        Алиман, М. В. Об оценке напряженности планов розничного товарооборота [Текст] / М. В. Алиман, Н. Н. Лебедев, К. Н. Пашкова // Реализация достижений научно-технического прогресса – магистральное направление интенсификации деятельности потребительской кооперации: тезисы докладов областной науч.-практич. конференции, посвященной ХХVІІ съезду КПСС. – Полтава, 1986.С. 46–47.

89.        Алиман, М. В. Основные направления перевооружения материально-технической базы общественного питания [Текст] / М. В. Алиман // Интенсификация общественного питания в новых условиях хозяйствования. Полтава : ПКИ, 1990. – [1,5 печ. л.].

90.        Алиман, М. В. Основные направления технического перевооружения общественного питания [Текст] / М. В. Алиман // Техническое перевооружение и совершенствование  хозяйственной деятельности общественного питания потребительской кооперации. Проблемы интенсификации : учебное пособие / А. С. Ванукевич, Н. Ф. Байдаков, В. Я. Вьюницкий.М. : Центросоюз СССР, 1991. – С. 20–47.

91.        Алиман, М. В. Насущные проблемы развития туризма в Украине [Текст] / М. В. Алиман, И. А. Маркина, А. С. Ванукевич // Дослідження ринку товарів і послуг України : матеріали наук.-практ. конференції, м. Полтава, 26–27 листоп. 1998 р.) / О. П. Шеляков, В. В. Дворніченко, С. С. Ніколенко [та ін.]. – Полтава, 1999. – С. 5657.

[Вгору]

РОЗДІЛ V

Наукові розробки Полтавського міжобласного філіалу українського центру
Центрального інституту наукової організації праці управління і раціоналізації (ЦІНОПУР)
Центроспілки СРСР за участю Мирослава Васильовича Алімана та експрес-інформація

 

92.        Алиман, М. В. Контроль за ассортиментом и качеством товаров [Текст]: экспрессинформация / М. В. Алиман, И. Емельянченко. – М. : ЦБТЭИ Центросоюза, 1973.[1,25 печ. л.].

93.        Алиман, М. В. Мероприятия  по рациональной организации товароснабжения розничных торговых предприятий Семеновского райпо Полтавского облпотребсоюза [Текст] / М. В. Алиман, Н. А. Михайленко, И. П. Швачко. – Полтава, 1973. – 69 с.

94.        Алиман, М. В. Мероприятия по совершенствованию работы зала товарних образцов Кобелякской  межрайбазы и совершенствованию товароснабжения магазинов «Товары повседневного спроса» Новосанжарского райпо [Текст] / М. В. Алиман, Н. А. Михайленко, И. П. Швачко. – Полтава, 1973. – 74 с.

95.        Алиман, М. В. Механизация учета реализации товаров по ассортименту на Полтавской межрайонной оптовой торговой базе облпотребсоюза [Текст] / М. В. Алиман, О. И. Смовт, И. П. Швачко. – Полтава, 1973. – 22 с.

96.        Алиман, М. В. Рекомендации по совершенствованию организации труда товароведов-бракеров межрайбаз [Текст] / М. В. Алиман, О. И. Смовт. – Полтава, 1973. – 61 с.

97.        Алиман, М. В. Повышение эффективности коммерческой работы на оптовых базах [Текст] : экспресс–информация / М. В. Алиман, В. Борисевич, Г. Ярмолюк. – К. : Укр. НИИНТИ Госплана УССР, 1974.[0,9 печ. л.].

98.        План рекомендаций по совершенствованию организации труда товароведов-бракеров Ахтырской  межрайонной  оптовой торговой базы Сумского облпотребсоюза [Текст] / М. В. Алиман, О. И. Смовт, Н. П. Рева [и др.]. – Полтава, 1974. – 24 с.

99.        Рекомендации по совершенствованию организации труда  товароведов–бракеров Красноградской межрайонной оптовой торговой базы Харьковского облпотребсоюза [Текст] / М. В. Алиман, О. И. Смовт, Н. П. Рева [и др.]. – Полтава, 1974. – 30 с.

100.    Алиман, М. В. Внедрение мероприятий по НОТ в организации контроля качества товаров [Текст] : информационный листок / М. В. Алиман. – К. : УкрНИИНТИ Госплана УССР, 1975. – [0,25 печ. л.].

101.    Алиман, М. В. Развитие розничной торговли в Полтавском облпотребсоюзе [Текст] : экспресс–информация / М. В. Алиман. – М. : ЦБТЭИ Центросоюза, 1975. [1,0 печ. л.].

102.    Рекомендации по развитию и размещению оптових баз потребкооперации Полтавской  области в перспективе до 1990 года [Текст] / М. В. Алиман, Н. П. Рева, Н. В. Шевченко [и др.]. – Полтава, 1975. – 103 с.

103.    План перспективного развития и размещения  материально-технической  базы общественного питання Полтавського облпотребсоюза на 1976–1990 гг. [Текст] / М. В. Алиман, М. И. Бабак, Н. У. Клименко [и др.]. – Полтава, 1976. – 395 с.

104.    Алиман, М. В. Совершенствование взаимосвязей оптовых и розничных предприятий потребительской кооперации [Текст] : экспресс–информация / М. В. Алиман, А. Майструк. – М. : Центросоюз, ЦБТЭИ, 1979. – Вып. 7. [1,25 печ. л.]. – (Серия «Оптовая торговля»).

105.    Алиман, М. В. Опыт работы межрайбаз Ивано-Франковского облпотребсоюза по контролю за поставкой товаров в розничную торговую сеть [Текст] : экспресс–информация / М. В. Алиман. – М. : Центросоюз, ЦБТЭИ, 1980. – Вып. 7. – [0,75 печ. л.]. – (Серия «Оптовая торговля»).

106.    Алиман, М. В. Совершенствование работы с товарными  ресурсами в кооперативной торговле Черкасской области [Текст] : экспресс–информация / М. В. Алиман, Г. П. Бойко. – М. : ЦБТЭИ, 1986. – Вып. 10. – [1,0 печ. л.]. (Серия: «Экономика и управление в кооперативном хозяйстве»).

107.    Алиман, М. В. Комплексное развитие заготовок и торговли сельскохозяйственными продуктами в Ивано-Франковском облпотребсоюзе [Текст] : обзорная информация / М. В. Алиман, И. Д. Деделюк. М. : ЦБТЭИ, 1988. – [1,5 п. л.]. – (Серия: «Заготовка, переработка и торговля сельскохозяйственной продукцией»).

108.    Алиман, М. В. Роль кооперации в сферах производства и услуг и некоторые тенденции ее развития (на примере Полтавской области) [Текст] : обзорная информация / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Харьков : Харьковский межотраслевой территориальный центр научно-технической информации и пропаганды УкрНИИНТа Госплана УССР, 1990. – [1 печ. л.].

[Вгору]

РОЗДІЛ VІ

Науковий доробок М. В. Алімана в галузі теорії та історії кооперації

 

Монографії

 

109.    Споживча кооперація України. Від зародження до сьогодення [Текст] : монографія / [М. Аліман та ін] ; за заг. ред. С. Гелея. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2013. – 976 с. : іл. – Посилання на праці М. Алімана : С. 2, 33, 35, 58, 78, 114, 115, 120, 125, 151, 152, 157, 158, 166, 170, 171, 196, 229, 230, 251, 252, 346–348, 384–387, 394, 397, 407–409, 459, 486, 508, 509, 580, 614, 643, 660, 799, 837.

 

Тексти лекцій

 

110.    Алиман, М. В. Потребительская кооперация Украины [Текст] : тезисы лекции / М. В. Алиман. – Полтава : Укоопсоюз, 1993. – 14 с.

111.    Аліман, М. В. Виникнення і розвиток споживчої кооперації в Україні в 1866–1904 рр. [Текст] : лекція / М. В. Аліман. – Полтава : ПКІ, 1993. – 25 с.

112.    Аліман, М. В. Споживча кооперацiя України в умовах економiчної кризи i переходу до ринкової економiки (90-тi роки ХХ ст.) : історико-економiчний огляд [Текст] : лекцiя / М. В. Алiман. – Полтава : ПКI, 1994. – 48 с.

113.    Аліман, М. В. Формування кооперативного законодавства у країнах свiту й Українi [Текст] : текст лекцiї / М. В. Алiман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 31 с.

114.    Балабан, П. Ю. Iсторичнi аспекти розвитку споживчої кооперацiї України [Текст] : текст лекцiї  / П. Ю. Балабан, М. В. Алiман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 37 с.

 

Підручники та навчальні посібники

 

115.    Історія споживчої кооперації України [Текст] : підручник для студентів кооперативних вузів / М. В. Алiман, С. Г. Бабенко, С. Д. Гелей [та ін.]. – Львів: Інститут українознавства НАН України, 1996. – 384 с.

116.    Алiман, М. В. Видатні діячі кооперативного руху та їх ідеї [Текст] : навч. посібник / М. В. Аліман, Ю. Н. Гавриленко. – Донецьк-Полтава : “ЄАІ–ПРЕС”, 1998. – 84 с.

117.    Аліман, М. В. Видатнi дiячi кооперативного руху та їх iдеї [Текст] : навч. посібник для студентів кооперативних закладів // М. В. Алiман, Ю. М. Гавриленко. – Донецк : Проект, 2000. – 295 с.

 

Довідники та наукова література

 

118.    Кооперативы по производству товаров и оказанию услуг [Текст] : справочное пособие / отв. редактор П. В. Савченко, И. Ланцова, М. Алиман [и др.]. – М. : Экономика, 1991. – 319 с.

119.    Споживча кооперація України. Історичні та соціально-економічні аспекти [Текст] / С. Г. Бабенко, М. В. Аліман, В. В. Апопій [та ін.]. – К. : Ред. газ. «Вiстi ЦССТУ», 1996. – 192 с.

120.    Аліман, М. В. Теоретичні основи розвитку споживчої кооперації: звіт про виконання підтеми госпдоговірної науково-дослідної роботи «Концепція розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі» [Текст] / М. В. Аліман. – Полтава : ПКІ, 1998. – [0,5 друк. арк.].

121.    Аліман, М. Андрій Мудрик [Текст] / М. Аліман //  Українські кооператори. Кн. 1 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 1999. – С. 379–392.

122.    Аліман, М. Борис Мартос [Текст] / М. Аліман //  Українські кооператори. Кн. 1 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 1999. – С. 273–280.

123.    Аліман, М. Василь Доманицький [Текст] / М. Аліман //  Українські кооператори. Кн. 1 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 1999. – С. 259–267.

124.    Аліман, М. Василь Топольницький [Текст] / М. Аліман //  Українські кооператори. Кн. 1 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 1999. – С. 402–409.

125.    Аліман, М. Віктор Козлов [Текст] / М. Аліман //  Українські кооператори. Кн. 1 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 1999. – С. 51–57.

126.    Аліман, М. Микола Баллін [Текст] / М. Аліман // Українські кооператори. Кн. 1 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 1999. – С. 35–42.

127.    Аліман, М. Олександр Моргун [Текст] / М. Аліман //  Українські кооператори. Кн. 1 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 1999. – С. 227–233.

128.    Аліман, М. В. Висновки і пропозиції тимчасової комплексної комісії Кабінету Міністрів України щодо реформування відносин власності та організаційних засад споживчої кооперації [Текст] / М. В. Алiман, С. Г. Бабенко, Г. Т. Неєжсал. – К., 1999. – [0,5 друк. арк.].

129.    Афоризми про кооперацiю [Текст] / упоряд. М. В. Алiман. – Полтава, [б. в.], 1999. – 13 с.

130.    Аліман, М. В. Видатні кооператори світу і України [Текст] / М. В. Аліман, О. О. Ковбаса, Т. В. Оніпко. – Полтава : ПДСГІ, ПУСКУ, 2001. – 30 с.

131.    Бабенко, Л. Віктор Доманицький [Текст] / Л. Бабенко, М. Аліман //  Українські кооператори. Кн. 2 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 2001. –  С. 294–308.

132.    Бабенко, Л. Дмитро Соловей [Текст] / Л. Бабенко, М. Аліман //  Українські кооператори. Кн. 2 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 2001. – С. 257–272.

133.    Аліман, М. В. Передмова [Текст] // Нариси з історії споживчої кооперації Київщини / за ред. Ф. І. Ленченко, В. П. Пак. – К. : Ірідіум, 2002. – С. 3–6.

134.    Гавриленко, Ю. М. Кооператор Микола Баллiн : історичний нарис [Текст] / Ю. М. Гавриленко, М. В. Алiман. – Донецьк : Донецький економiкоправовий кооперативний технiкум , 2002. – 208 с.

135.    Теорія та історія кооперації [Текст] : хронологічні таблиці / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко, О. В. Корягін, О. В. Оніщенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 107 с.

136.    Лiдери Укоопспiлки [Текст] : бiографiчнi довiдки голiв правлiння Укоопспiлки 1920–1991 рр. / В. Чумаченко, М. Аліман, Т. Онiпко [та iн.]. – К. : Вісті ЦССТУ УКООПСПIЛКИ , 2006. – 24 с.

137.    Аліман, М. Василь Яшан [Текст] / М. Аліман // Українські кооператори. Кн. 3 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 2007. – С. 207–214.

138.    Аліман, М. Дмитро Шульга [Текст] / М. Аліман // Українські кооператори. Кн. 3 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 2007. – С. 123–140.

139.    Аліман, М. Михайло Токаревський  [Текст] / М. Аліман // Українські кооператори. Кн. 3 : історичні нариси / за заг. ред. проф. С. Гелея. – Львів : Укоопосвіта, 2007. – С. 141–153.

140.    Кооперацiя i кооператори [Текст] : визначення, афоризми, повчання / за ред. О. О. Нестулі ; упоряд. М. В. Алiман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 175 с.

 

Статті, опубліковані в збірниках та періодичних виданнях

 

141.    Аліман, М. В. Велика сила: до міжнародного дня кооперації [Текст] / М. В. Алiман // Комсомолець Полтавщини. – 1969. – 5 лип. – С. 2.

142.    Алиман, М. В. Совершенствование работы с кадрами кооперативной торговли в новых условиях хозяйствования [Текст] / М. В. Алиман // Роль потребительской кооперации в осуществлении социально-экономической политики : тезисы докладов областной науч.-теорет. конференции. – Полтава, 1988.[0,1 печ. л.].

143.    Алиман, М. В. Оживление кооперативного движения в СССР и подготовка  кадров [Текст] / М. В. Алиман // Перестройка деятельности и ускорение  научно-технического прогресса в потребительской кооперации  на основе Закона СССР «О кооперации в СССР» : тезисы  Всесоюзной науч. конференции, г. Москва, 35 окт. 1989 г. – Часть 5. – М. : МКИ, 1989. – [0,1 печ. л.].

144.    Алиман, М. В. Основные направления комплексной  рационализации общественного питания  потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман // Актуальные проблемы развития общественного питання потребительской кооперации : сборник научных трудов. – М. : МКИ, 1989. – С. 105–109.

 

145.    Алиман, М. В. Изучение теоретических основ кооперации – важный фактор гумманизации учебного процесса [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко // Гуманизация как одно из главных направлений перестройки высшей школы. – Полтава : ПКИ, 1990. – [0,1 печ. л.].

146.    Алиман, М. В. Кооперативная действительность и изучение теоретических основ кооперации в вузе [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко // Интеграция теории  и практики кооперативного образования в условиях перестройки деятельности потребительской кооперации : тезисы докладов областной науч.-практич. конференции, г. Полтава, май 1990 г. – Полтава: ПКИ, 1990. – С. 3133.

147.    Алиман, М. В. О повышении роли кооперативов в увеличении производства товаров народного потребления [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко // Материалы ХІ науч.-практ. конференции профессорско-преподавательского состава Белгородского кооперативного института. – Белгород : Белгородский кооперативный институт, 1990. – [0,2 печ. л.].

148.     Алиман, М. В. Социальные преобразования села и развития материально-технической базы потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман, А. С. Ванукевич, В. Я. Вьюницкий // Материально-техническая база потребительской кооперации и ее влияние на социальное преобразование села : основные положения докладов и выступлений участников Круглого стола научной конференции «Повышение роли потребительской кооперации и развитии социально-экономических отношений на селе и расширение демократических начал в ее деятельности», г. Самарканд, 13–15 дек. 1990 г.Самарканд : Самаркандский Ордена Дружбы народов кооперативный институт  им. В. В. Куйбышева, 1990. – [1,0 печ. л.].

149.    Аліман, М. В. Споживчій кооперації України – 125 років: становлення [Текст] / М. В. Аліман // Сільський кооператор. – 1991. – 15 жовт. – С. 4.

150.    Аліман, М. В. Історія про історію споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 3. – [0,4 друк. арк.].

151.    Аліман, М. В. Передумови виникнення споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 6. – [0,4 друк. арк.].

152.    Аліман, М. В. Перші споживчі товариства в світі та в Україні [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 7. – [0,3 д. арк.]. – 1993. – № 8. – [0,3 друк. арк.].

153.    Аліман, М. В. Благодатні терени України. Розвиток споживчої кооперації України в 1866–1904 рр. [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 11. – [0,2 друк. арк.].

154.    Аліман, М. В. Вплив організаційно-правових чинників на розвиток кооперації України на рубежі ХІХ–ХХ ст. [Текст] / М. В. Аліман // Голос Пайовика. – 1993. – № 17. – [0,2 друк. арк.].

155.    Аліман, М. В. До історії розвитку вищої кооперативної освіти [Текст] / М. В. Аліман // Споживча кооперація України і кооперативна освіта в умовах переходу до ринкової економіки : збірник  наукових праць. – Полтава : ПКІ, 1993. – [0,3 друк. арк.].

156.    Алиман, М. В. Потребительская кооперация Украины и проблемы перехода к рыночной экономике [Текст] // Перспективы развития  массового питания и торговли в условиях перехода к рыночной экономике : тезисы докладов международной конференции / М. В. Алиман, А. С. Ванукевич, И. А. Маркина. – Х. : Харьковский институт общественного питання, 1994. – [0,5 печ. л.].

157.    Аліман, М. В. Розвиток туризму в системі споживчої кооперації [Текст] // Розвиток масового харчування, готельного господарства і туризму в умовах ринкових відносин : матеріали науково-практ. конференції, 19–20 жовт. 1994 р. / М. В. Аліман, А. С. Ванукевич, І. А. Маркіна. – К. : Київський державний торгово-економічний університет, 1994. – [0,15 друк. арк.].

158.    Алиман, М. В. О расширении сферы услуг потребительской кооперации Украины в условиях перехода к рынку [Текст] / М. В. Алиман, А. С. Ванукевич, И. А. Маркина // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, г. Полтава, 24–25 мая 1995 г.Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [1,0 печ. л.].

159.    Алиман, М. В. О целесообразности сотрудничества между потребительской и кредитной кооперацией [Текст] / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, г. Полтава, 24–25 мая 1995 г. – Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [0,печ. л.].

160.    Алиман, М. В. Создание системы сертификации всех видов услуг [Текст] / М. В. Алиман, А. С. Ванукевич, В. Г. Шкарупа // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, г. Полтава, 24–25 мая 1995 г. – Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [0,3 печ. л.].

161.    Аліман, М. В. Вдосконалення діяльності споживспілок в умовах переходу до ринку [Текст] / М. В. Аліман // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, г. Полтава, 24–25 мая 1995 г.Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [0,5 друк. арк.].

162.    Аліман, М. В. Використання історичного досвіду розвитку споживчої кооперації в навчальному процесі [Текст] / М. В. Аліман // Методичні проблеми підготовки спеціалістів для ринкової економіки в нових умовах роботи вищої школи України : тези доповідей : матеріали наук.- практ. конференції, присвяченій 75-річчю Центральної спілки споживчої кооперації України. – Полтава : ПКІ, 1995. – [0,5 друк. арк.].

163.    Аліман, М. В. Жінки в споживчій кооперації [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Жінки України: сучасний статус і перспективи : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Одеса, червень 1995 р. – К. : [б. в.], 1995. – [0,5 друк. арк.].

164.    Аліман, М. В. Культурно-просвітницька діяльність споживчої кооперації: досвід минулого і завдання сьогодні [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко, Н. К. Пупко // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, г. Полтава, 24–25 мая 1995 г. – Часть І. – Полтава : ПКИ, 1995. – [1,25 печ. л.].

165.    Аліман, М. В. Спілкове будівництво в споживчій кооперації України до заснування “Вукоопспілки” [Текст] / М. В. Аліман // Потребительская кооперация в переходный период: проблемы и перспективы : материалы Международной науч.-практ. конференции, посвященной 75-летию Укоопсоюза, г. Полтава, 24–25 мая 1995 г. – Часть ІІІ. – Полтава : ПКИ, 1995. – [1,25 печ. л.].

166.    Аліман, М. В. Впровадження результатів наукових досліджень в практику діяльності споживчої кооперації України [Текст] / М. В. Аліман // Збірник статей професорсько-викладацького складу за підсумками бюджетних наукових досліджень кафедр за 1991–1995 рр. – Полтава: ПКІ, 1996. – [0,2 друк. арк.].

167.    Ванукевич, А. С. Влияние экономического кризиса на торговую деятельность потребительской кооперации Украины [Текст] / А. С. Ванукевич, М. В. Алиман, С. М. Шамян // «PREKYBOS MOKSLAS IR PRAKTIKA» («Торговля: Теория и практика») – Vilniaus universiteto Leidukla. – Вильнюс : Вильнюский университет, 1996. – [1,25 печ. л.].

168.    Онипко, Т. В. Об использовании исторического опыта кооперативного движения в условиях перехода к рыночным отношениям [Текст] / Т. В. Онипко, М. В. Алиман // Экономика переходного периода: проблемы и решения : материалы Международной науч.-практич. конференции, г. Херсон, 27–29 мая 1996 г. – Херсон : Межрегиональный институт бизнеса, 1996. – [0,5 печ. л.].

169.    Алiман, М. В. Проблеми споживчої кооперації в Україні та шляхи їх розв’язання [Текст] / М. В. Аліман, В. В. Гончаренко // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти : збірник статей. – Том 1. – Львів, 1998. – [0,2 друк. арк.].

170.    Аліман, М. В. Споживча кооперація і розвиток підприємств і цехів малої потужності [Текст] / М. В. Аліман, А. С. Ванукевич // Підприємства і цехи малої потужності для переробки сільськогосподарської сировини: ефективність і особливості організації : матеріали наук.-практ. конференції, м. Полтава, 27–28 листоп. 1997 р. – Полтава: ПКІ, 1998. – С. 3–5.

171.    Алiман, М. В. Теоретичні основи розвитку споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман, В. В. Гончаренко // Концепції розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі : звіт про виконання підтеми госпдоговірної науково-дослідної роботи  на замовлення правління Укоопспілки. – Полтава: ПКІ, 1998. – [5,0 друк. арк.].

172.    Алiман, М. В. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі : матеріали Міжнародної наук.-практич. конференції, м. Київ, 19–20 листоп. 1998 р. – Львів, 1998. – Ч. 2. – [0,25 друк. арк.].

173.    Алiман, М. В. Микола Баллін – кооператор і громадський діяч [Текст] / М. В. Алiман // Донецький кооператор. –1999. – № 24. – [1,3 друк. арк.]

174.    Алиман, М. В. Ветераны кооперативного просвещения Лебедевы [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко // Донецкий кооператор. – 2000. – № 1. – [0,5 печ. л.].

175.    Алiман, М. В. Микола Баллiн – кооператор i громадський дiяч [Текст] / М. В. Алiман // Донецкий кооператор. – 2000. – № 24. – С. 3.

176.    Алiман, М. В. Подвижники кооперативного руху та їх вклад у формування й розповсюдження знань про кооперацiю [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. – 2001. – № 5–6. – С. 123–125.

177.    Оніпко, Т. В. Володимир Затонський як кооператор [Текст] / Т. В. Онiпко, М. В. Алiман // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Сер. Гуманітарні науки. – 2002. – № 2. – С. 91–95.

178.    Щевчитель, П. Бюджет рядового українця [Текст] : [Ідея малюнка М. Алімана] / М. В. Аліман (П. Щевчитель) // Веселі вісті. – 2002. – № 49. – С. 2.

179.    Аліман, М. Живуть у памяті поколінь… [Текст] / М. Аліман // Освіта. – 2006. – 12–19 лип. – С. 7.

180.    Аліман, М. В. МКА – міжнародний центр [Текст] / М. В. Аліман // Кооператор Харківщини. – 2006. – № 2 (6). – [0,3 друк. арк.].

181.    Аліман, М. В. Наукова спадщина діячів кооперативного руху та доцільність її використання в сучасних умовах [Текст] / М. В. Аліман // Вісник Львівської комерційної академії. – 2006. – Вип. 21. – С. 232–237.

182.    Аліман, М. В. Історична ретроспектива. Від перших видань – до «Вістей...» [Текст] / М. В. Аліман // Жива історія / упорядники Б. Шинкарук, Т. Власюк. – К. : Редакція газети «Вісті ЦССТУ», 2007. – С. 445–448.

183.    Аліман, М. В. Про Бориса Мартоса та відкриття пам’ятника [Текст] / М. В. Аліман // Університетський вісник. – 2007. – № 4. – С. 6.

184.    Аліман, М. В. Це – нашої біографії рядки [Текст] / М. В. Аліман // Жива історія / упорядники Б. Шинкарук, Т. Власюк. – К. : Редакція газети «Вісті ЦССТУ», 2007. – С. 453.

185.    Аліман, М. В. Доброчинець і кооператор Григорій Галаган [Текст] / М. В. Аліман // Вісник кредитної кооперації. – 2008. – № 1 (4). – С. 71–72.

186.    Аліман, М. В. Реформи у споживчій кооперації України та їх наслідки [Текст] / М. В. Аліман // Споживча кооперації ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку : матерiали Мiжнародної наук.-метод. конференції, м. Полтава, 20–21 листоп. 2008 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – [0,25 друк. арк.].

187.    Аліман, М. В. Інститут пайовиків: місце і роль в системі споживчої кооперації [Електронний ресурс] : матеріали на допомогу викладачам кооперативних навчальних закладів і працівникам з організаційно-кооперативної роботи / М. В. Аліман // Українська кооперація. – 2009. – № 2. – Режим доступу: http://ukrcoop-journal.com.ua/2009-2/num/aliman.htm.

188.    Аліман, М. В. Погляд історіографів зарубіжжя на споживчу кооперацію України в перід НЕПу [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісник  Львівської комерційної академії. Сер. Гуманітарні науки. – 2009. – Вип. 8. – С. 220–232.

189.     Аліман, М. В. Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії [Електронний ресурс] / М. В. Аліман // Українська кооперація. – 2010. – № 3. – Режим доступу: http://ukrcoop-journal.com.ua/2010-3/num/aliman.htm.

190.    Аліман, М. В. Кооперативно-просвітницька дільність В Доманицького і Й. Волошинського та її значення [Текст] / М. В. Аліман // Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього : виступи та доповіді Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Вінниця, 27–28 трав. 2010 р. – Вінниця : ВКІ, 2010. – С. 139–145.

191.    Алиман, М. В. Борис Николаевич Мартос и его содействие развитию потребительской кооперации Полтавской губернии в 1913-1917 годах [Текст] / М. В. Алиман // Кооперация: история и современность : материалы Международной научно-практической конференции, 12 апр. 2011 г. – Новосибирск : Сибирский университет потребительской кооперации, 2011. – С. 93–95.

192.    Аліман, М. В. Борис Мартос і його кооперативна діяльність на Полтавщині в 1913–1917 роках [Текст] / М. В. Аліман // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Гуманітарні науки. – 2011. –Вип. 10. Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея. – С. 224–234.

193.    Аліман, М. В. Суспільні причини створення Полтавського університету економіки і торгівлі [Електронний ресурс] / М. В. Аліман, В. М. Артеменко // Українська кооперація. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://ukrcoop-journal.com.ua/num/Caliman.htm.

194.    Алиман, М. В. Внешнеэкономическая деятельность потребительской кооперации Украины в период новой экономической политики (1921-1928 гг.) [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко // Вчені записки / Бакинський слов’янський університет; ПУЕТ. – Спільне видання. – Полтава : ПУЕТ ; Баку : Бакинський слов’янський університет, «Світ книги» 2012. – С. 53–58. – (Серія: Мова та література; Серія: Суспільно-політичні науки).

195.    Аліман, М. В. Грунтовна праця про визначного дослідника українського кооперативного руху Іллю Витановича [Текст] / М. Аліман, Т. Оніпко // Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку : матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції, м. Полтава, 16-17 лют. 2012 р. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – С. 6–11.

196.    Верига, Ю. А. Підготовка ревізорів споживчої кооперації: історичний досвід і сучасний стан [Текст] / Ю. А. Верига, М. В. Аліман // Там само. – С. 64–69.

197.    Формування електронного інформаційного ресурсу з кооперативних дисциплін для дистанційного навчання студентів та працівників кредитних спілок [Текст] / М. В. Аліман, В. В. Гончаренко, О. В. Корягін, А. О. Пантелеймоненко, А. А. Пожар, І. В. Тимошенко // Якість вищої освіти: методологічні та методичні підходи щодо впровадження дистанційних технологій навчання : матеріали ХХХVІІІ міжнародної наук.-метод. конференції, м. Полтава, 23–24 січ. 2013 р. В 2-х ч. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – Ч. 2. – С. 76–78.

[Вгору]

Публікації у газеті “Вісті ЦССТУ” та  у газеті “Вісті ЦССТУ. Діловий випуск”

 

                                                  «Першим у числі відвідувачів тоді, у 1992-му,

                                                   до редакційного кабінету

                                                   завітав Мирослав Васильович Аліман,

                                                   доцент кафедри кооперації

                                                   Полтавського університету споживчої

                                                   кооперації України.

Той візит поклав початок дослідницькій  кооперативній, історико-економічній проблематиці у “Вістях...”

 

із статті головного редактора “Вістей...” Бориса Шинкарука “Ми починали з вірою”. Вісті ЦССТУ № 18-19, 3-10 червня 2007 р.

 

198.    Аліман, М. В. Дорогами пошуків і випробувань [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1993. – 24 черв. – С. 1, 8.

199.    Аліман, М. В. Микола Петрович Баллін [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1994. – 2 черв. – [0,3 друк. арк.].

200.    Аліман, М. В. Захист інтересів споживчої кооперації. Серія: Історія споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1994. – 30 черв. – С. 9.

201.    Аліман, М. В. Хто перед ким у боргу? [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 11 січ. – С. 6–7.

202.    Аліман, М. В. Освіта – один з перших кооперативних принципів [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 18 січ. – С. 8–9.

203.    Аліман, М. В. Особливості розвитку споживчої кооперації України в ХІХ – на початку ХХ століть [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 12 лют. – С. 4.

204.    Аліман, М. В. Просвітня і культурна діяльність споживчої кооперації (друга половина ХІХ ст.–1930 рр.) [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 24 берез. – С. 6.

205.    Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. Суспільно-економічні передумови виникнення споживчої кооперації. Вплив кооперативної думки на виникнення споживчої кооперації. [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 23 трав. – [0,4 друк. арк.].

206.    Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. Перші кооперативи у країнах світу та в Україні [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 30 трав. – [0,4 друк. арк.].

207.    Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. На межі ХІХ–ХХ століть [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 6 черв. – С. 3 ; 1996. – 20 черв. – [0,8 друк. арк.].

208.    Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. Споживчій кооперації України – 130 [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 20 черв. – С. 9 ; 1996. – 27 черв. – С. 8 ; 1996. – 20 черв. – С. 9 ; 1996. – 4 лип. – С. 9 ; 1996. – 18 лип. – С. 9 ; 1996. – 25 лип. – С. 9 ; 1996. – 8 серп. – С. 9 ; 1996. – 15 серп. – С. 8 ; 1996. – 22 серп. – С. 9.

209.    Аліман, М. В. Кадри можуть вирішити все, якщо... : матеріали «Круглого столу» [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 1996. – 11 лип. – С. 5 ; 1996. – 18 лип. – С. 7.

210.    Аліман, М. В. Кооперативна освіта: проблеми і перспективи [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 11 лип. – С. 3 ; 1996. – 18 лип. – С. 3.

211.    Аліман, М. В. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 1920-х років [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 14 серп. – С. 4.

212.    Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. Споживча кооперація України в 1917на початку 1920-х років [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 5 верес. – С. 8 ; 1996. – 12 верес. – С. 9 ; 1996. – 19 верес. – С. 8 ; 1996. – 26 верес. – С. 9 ; 1996. – 3 жовт. – С. 9.

213.    Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. Споживча кооперація України в 1920–1930-і роки. Організаційна перебудова споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 10 жовт. – С. 8 ; 1996. – 17 жовт. – С. 9.

214.    Аліман, М. В. «Чистка» кадрового складу споживчої кооперації у 1920–30 рр. [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 14 листоп. – С. 9.

215.    Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. Господарська діяльність споживчої кооперації України в 1920–1930-і роки [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 28 листоп. – С. 9 ; 1996. – 5 груд. – С. 9 ; 1996. – 12 груд. – С. 9 ; 1996. – 19 груд. – С. 9.

216.    Алiман, М. В. Доброчинна дiяльнiсть споживчої кооперацiї України на початку 20-х рокiв [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 9 січ. – [0,6 друк. арк.].

217.    Алiман, М. В. Від витоків до сьогодення. Громадське харчування [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 9 січ. – С. 5.

218.    Алiман, М. В. Від витоків до сьогодення. Заготівельна діяльність [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко  // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 16 січ. – С. 5 ; 1997. – 23 січ. – С. 6.

219.    Алiман, М. В. Від витоків до сьогодення. Робота з кадрами в споживчій кооперації України та організаційно-кооперативна діяльність у 1920–30-і рр. [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 20 лют. – С. 9 ; 1997. – 27 лют. – С. 9 ; 1997. – 13 берез. – С. 9 ; 1997. – 20 берез. – С. 9 ; 1997. – 3 квіт. – С. 8 ; 1997. – 10 квіт. – С. 9 ; 1997. – 17 квіт. – С. 9 ; 1997. – 24 квіт. – С. 9.

220.    Алiман, М. В. Законодавчій базі споживчої кооперації України – 100 років [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 5 трав. – С. 8.

221.    Алiман, М. В. Від витоків до сьогодення. Участь Вукоопспілки в міжнародному кооперативному русі [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 22 трав. – С. 9.

222.    Алiман, М. В. Від перших видань – до «Вістей…» : матеріали круглого столу «Преса споживчої кооперації: історія і сучасність» : [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 2 черв. – С. 4.

223.    Алiман, М. В. Це – нашої біографії рядки : матеріали круглого столу «Преса споживчої кооперації: історія і сучасність» [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 2 черв. – С. 4–5.

224.    Алiман, М. В. Шарль Жiд : до 150-рiччя вiд дня народження [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 17 лип. – С. 10.

225.    Мирославенко А. Весілля на уроці [Текст] / М. В. Аліман (А. Мирославенко) // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 28 лют. – С. 4.

226.    Алiман, М. В. Батьківська порада [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 5 берез. – С. 5.

227.    Алiман, М. В. Василь Топольницький – подвижник української кооперації в Канаді [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 23 квіт. – С. 8.

228.    Алiман, М. В. Борис Мартос : подвижники кооперації [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 7 трав. – С. 10.

229.    Алiман, М. В. Кого і як навчали в Українській Господарській Академії [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 1998. – 8 трав. – С. 9.

230.    Алiман, М. В. Потрібні злагода і єдність [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 27 серп. – С. 5.

231.    Алiман, М. В. Віхи історії : до 30-річчя ПКІ [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 24 верес. – С. 5.

232.    Алiман, М. В. Шляхом вiдродження: пiсля Першого з'їзду сiльськогосподарських кооперативiв України [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 1998. – 24 груд. – С. 7.

233.    Мирославенко, А. Вiн iшов попереду свого часу: до 140-рiччя з дня смертi Роберта Оуена [Текст] / М. В. Аліман (А. Мирославенко) // Вiстi ЦССТУ. – 1998. – № 52. – С. 8.

234.    Алiман, М. В. Подвижники: до 130-річчя товариства «Просвіта» [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 1999. – 25 лют. – С. 8–9.

235.    Алiман, М. В. Піонер споживчих товариств М. Зібер : подвижники кооперацiї [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 1999. – 10 черв. – С. 8.

236.    Алiман, М. В. До питання про пайовиків споживчої кооперації : матеріали Круглого столу «Сільське споживче товариство: традиційні чи нові форми господарювання?» [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 1999. – 13 серп. – С. 3.

237.    Алiман, М. В. Микола Баллін – піонер вітчизняної кооперації [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 1999. – 2 верес. – С. 5.

238.    Алiман, М. В. Піонери, подвижники української кооперації: особистості [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 6 січн. – С. 8–9.

239.    Алiман, М. В. «Все суспільство повинно стати кооперацією…» : до 135-річчя від дня народження Михайла Туган-Барановського [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2000. – 13 січ. – С. 8.

240.    Алiман, М. В. Вiн був народним кооператором : до 150-рiччя вiд дня народження Йосипа Юркевича [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 10 лют. С. 8.

241.    Алiман, М. В. Вогонь ентузiазму : 2 квiтня виповнилося 190 рокiв вiд дня народження Едуарда Ванситарта-Нiла, дiяча кооперативного руху Англiї [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2000. – 7 квіт. – С. 21.

242.    Алiман, М. В. Двiчi народжений : життєвий шлях колишнього викладача ПКI А. С. Ванукевича [Текст] / М. В. Аліман, С. Петренко // Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 27 квіт. – С. 8.

243.    Аліман, М. В. «Один за всіх, всі за одного» (До міжнародного дня кооперації) [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2000. – 30 черв. – С. 21.

244.    Алiман, М. В. Вiктор Козлов (1842–1920) : один iз визначних дiячiв української кооперацiї, родом з Полтавщини [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 7 верес. – С. 8.

245.    Алiман, М. В. Стефан Гшвiнд: (1855–1904) [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 19 жовт. – С. 8.

246.    Алiман, М. В. Вiльям Кiнг : подвижники [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2001. – 3 трав. – С. 8–9.

247.    Алiман, М. В. Луїджi Луццатi : до 160-рiччя вiд дня народження [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2001. – 3 трав. – С. 8–9.

248.    Алiман, М. В. Вони були першими : подвижники М. Балiн, В. Козлов, О. Бриліантов : до 135-рiччя споживчої кооперацiї [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2001. – 4 жовт. – С. 8–9.

249.    Алiман, М. В. Біля витоків [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2002. – № 7. – [0,4 друк. арк.].

250.    Алiман, М. В. Зустрічі у Полтаві: зустріч зарубіжних гостей з ректором ПУСКУ [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2002. – 21 черв. – С. 21.

251.    Алiман, М. В. Один iз засобiв пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв [Текст] / М. В. Алiман, О. Корягiн // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2002. – 27 верес. – С. 21.

252.    Алiман, М. В. Товари XXI століття : тема науково-практичної конференцiї, що вiдбулася в ПУСКУ [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – 7 листоп. – С. 1.

253.    Алiман, М. В. Олександр Моргун [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 10. – [0,4 друк. арк.].

254.    Алiман, М. В. Василь Доманицький [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 25. – [0,3 друк. арк.].

255.    Алiман, М. В. Шарль Фур’є [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 26. – [0,5 друк. арк.].

256.    Алiман, М. В. Плідна співпраця. Зустріч рівноправних партнерів [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 27. – [0,1 друк. арк.].

257.    Алiман, М. В. З когорти творців [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 40. – [0,1 друк. арк.].

258.    Алiман, М. В. Реформатор Джордж Холіок [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2002. – № 43. – [0,3 друк. арк.].

259.    Алiман, М. В. «Проповiдник» кооперації : Олександр Чупров – видатний росiйський вчений, економiст i статистик, громадський i кооперативний дiяч [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2003. – 27 лют. – С. 8–9.

260.    Алiман, М. В. Ініціатор святкування міжнародного Дня кооперації. Микола Левитський: кооперацiя найкраща квiтка на полях рiдного краю [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2003. – 12 черв. – С. 7.

261.    Алiман, М. В. Продовольчий ринок України : питання, яке було розглянуте на Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Актуальнi аспекти формування нацiонального продовольчого ринку України» [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2003. – 13 черв. – С. 2.

262.    Алiман, М. В. Наука годувати i зiгрiвати : Чаянов Олександр (1888–1937) [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2003. – 4 лип. – С. 22.

263.    Алiман, М. В. З'їзди початку ХХ столiття : сторiнки iсторiї кооперативного руху [Текст] /  М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2003. – 7 серп. – С. 5.

264.    Алiман, М. В. Кооперативна освiта: першi паростки : пiдгрунтя для створення iнституту. Сторiнки iсторiї кооперативного руху [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2003. – 27 листоп. – С. 5–6.

265.    Алiман, М. В. Майбутнє вселяє надiю : Олександр Лебєдєв, проректор з наукової роботи Московського унiверситету споживчої кооперацiї. Мiжнародний кооперативний рух [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 9 січ. – С. 30.

266.    Теорiя та iсторiя кооперації: хронологiчнi таблицi з iсторiї кооперативного руху [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко, О. Корягiн О. Оніщенко // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 30 січ. – С. 8–24. – ДВ- вкладка ; 2004. – 6 лют. – С. 1–24. ДВ-вкладка.

267.    Алiман, М. В. Зародження вищої освiти: сторiнки iсторiї кооперативного руху [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 11 берез. – С. 7–8.

268.    Волошин, А. Халепа чи взаємодопомога? : компетентна думка [Текст] / [М. В. Аліман] // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 18 берез. – С. 4–5.

269.    Алiман, М. В. Джерело сили та енергії : матеріали Круглого столу на тему «Кооперативні цінності та принципи – надійний орієнтир подальшого розвитку у ХХІ столітті» [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2004. – 1 лип. – С. 6.

270.    Алiман, М. В. Кооперативний рух на Полтавщинi : історико- економiчний нарис [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 3 серп. – С. 1–24. ДВ–вкладка ; 2004. – 11 серп. – С. 1–24. ДВ-вкладка ; 2004. – 19 серп. – С. 1–24. ДВ-вкладка.

271.    Алiман, М. В. Сторiнки iсторiї кооперативного руху. «Батько» сiльської кредитної кооперацiї  Вiльгельм Райффайзен [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 5 серп. – С. 5–6.

272.    Алiман, М. В. Iсторiя в експонатах : музей в ПУСКУ [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 19 серп. – С. 11.

273.    Алiман, М. В. Сторінки історії кооперативного руху. «Король у соцiальному царствi» : Герман Шульце-Деліч [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 6 верес. – С. 5–6.

274.     Алiман, М. В. Лiдер кооперативного руху: до 140-рiччя вiд дня народження Генрiха Кауфмана [Текст] / М. В. Алiман, Ю. О. Дзекун // Вiстi ЦССТУ. – 2004. – 18 листоп. – С. 5– 6.

275.     Алiман, М. В. Формування кооперативного законодавства: минуле i сучаснiсть [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 17 груд. – С. 12–24.

276.     Алiман, М. В. Коли правда на першому мiсцi...: до 160-рiччя створення рочдельського товариства [Текст] / М. В. Алiман, О. Метр // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 3 лют. – С. 5–6 ; 2005. – 17 берез. – С. 5–6.

277.    Аліман, М. В. Iсторичнi аспекти розвитку споживчої кооперацiї України [Текст] / М. В. Аліман, П. Ю. Балабан // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2005. – 1 квіт. – С. 4–17. ДВ-вкладка.

278.    Алiман, М. В. Свенд Гегсбро : до 150-річчя від дня народження державного і кооперативного діяча Данії [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2005. – 24 черв. – С. 9.

279.    Алiман, М. В. Таке бажане свято...: день кооперації – 2005 [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2005. – 24 черв. – С. 12.

280.    Алiман, М. В. Кооперацiя Полтавщини в умовах впровадження нової економiчної полiтики (20-тi роки XX ст.) [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2005. – 19 серп. – С. 1–24. ДВ-Вкладка.

281.    Алiман, М. В. Iталiйська нота в концертi свiтової кооперацiї : з нагоди 155-річчя від дня народження Луїджі Буффолі та Антоніо Маффі [Текст] / М. В. Аліман // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 25 серп. – [0,4 друк. арк.].

282.    Алiман, М. В. На чолi єднання i спiвпрацi: з нагоди 110-ї рiчницi мiжнародного кооперативного альянсу [Текст] / М. В. Аліман // Вiстi ЦССТУ. – 2005. – 12 верес. – С. 3–4 ; 2005. – 27 жовт. – С. 5–6.

283.    Алiман, М. В. Iдеолог кооперативних позичкових товариств : до 170-рiччя вiд дня народження Олександра Яковлєва [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 23 лют. – С. 3–4.

284.    Алiман, М. В. Василь Яшан i здобутки «Нової Громади»: сторiнки iсторiї [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 20 квіт. – С. 3–4.

285.    Алiман, М. В. Борис Мартос та курс його лекцiй з теорiї кооперацiї [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2006. – 5 трав. – С. 1–24. ДВ-вкладка ; 2006. – 12 трав. – С. 1–24. ДВ-вкладка ; 2006. – 19 трав. – С. 1–24. ДВ-вкладка.

286.    Алiман, М. В. Видатний державний i кооперативний дiяч Борис Мартос [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 18 трав. – С. 3–4.

287.    Алiман, М. В. Полтавська спiлка споживчих товариств та її лiдер Дмитро Шульга : до 140-рiччя споживчої кооперацiї України та 90-рiччя полтавської спiлки споживчих товариств [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 22 черв. – С. 3–4 ; 2006. – 20 лип.– С. 3–4 ; 2006. – 24 серп. – С. 3–4 ; 2006. – 21 верес. – С. 3–4.

288.    «Книга Пошани» – Історичний нарис про голів правління Укоопспілки (1920–1991 рр.) [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко, В. П. Рекрут, В. В. Чумаченко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2006. – № 42. – [3,0 друк. арк.].

289.    Алiман, М. В. Час братися за руки [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2006. – 30 листоп. – С. 8–9.

290.    Алiман, М. В. Талановитий iдеолог кооперативного руху : до 160-рiччя вiд дня народження Шарля Жiда [Текст] / М. В. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2007. – 3 серп. – С. 1–10. ДВ-вкладка.

291.    Алiман, М. В. Пiонер молочарської кооперацiї Микола Верещагiн [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – 20 верес. – С. 3–4 ; 2007. – 18 жовт. – С. 3–4.

292.    Алiман, М. В. Споживча кооперацiя Полтавщини в роки Другої свiтової вiйни [Текст] / М. В. Алiман, Т. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – 15 листоп. – С. 4.

293.    Алiман, М. Їх єднала турбота про кадри. До 100-річчя від для народження  видатних кооператорів М. У. Клименка, С. Г. Сіденка [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – № 11. – [0,4 друк. арк.].

294.    Алiман, М. Василь Доманицький і становлення кооперації Київщини [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. Діловий випуск. – 2007. – № 15. – [2,2 друк. арк.].

295.    Алiман, М. Із минулого в сьогодення [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – № 21. – [0,3 друк. арк.].

296.    Алiман, М. Споживча кооперацiя Полтавщини в роки Другої свiтової вiйни [Текст] / М. Аліман, Т. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 17 січ. – С. 4.

297.    Алiман, М. Григорій Галаган – основоположник кредитної кооперації на лівобережній Україні [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 29 трав. – С. 1–3.

298.    Алiман, М. В. Його рiшення актуальнi й сьогоднi : до 100-рiччя Першого Всеросiйського кооперативного з'їзду [Текст] / М. В. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 4 верес. – С. 3. ; 2008. – 2 жовт. – С. 4.

299.    Алiман, М. Споживча кооперацiя України: вiдбудова (1943–1950-тi роки) [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2009. – 2 січ. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

300.    Алiман, М. Кооперативно-просвiтня дiяльнiсть Дмитра Солов'я [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 5 берез. – С. 4.

301.    Алiман, М. Дотримання принципiв кооперативної дiяльностi – складова забезпечення стабiльного розвитку споживчої кооперацiї : тези виступу на Круглому столі «Як успішно працювати в умовах фінансово-економічної кризи» [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 2 квіт. – С. 3 ; 2009. – 9 квіт. – С. 3.

302.    Алiман, М. Щоб повернулись науковi надбання [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 2 лип. – С. 3–4 ; 2009. – 6 серп. – С. 3–4 ; 2009. – 10 верес. – С. 3–4.

303.    Алiман, М. Вклад Бориса Мартоса у розвиток кооперацiї на Полтавщинi [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2009. – 3 лип. – С. 1–8. ДВ–вкладка.

304.    Алiман, М. Найвищий ідеал – правда, справедливість, мир, співпраця : до 100-річчя від  дня народження  Андрія Качора [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 23 лип. – С. 2–4.

305.    Алiман, М. Він гордився званням кооператора : до 180-річчя від дня народження Миколи Петровича Балліна [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. – 2009. – 3 верес. – С. 2.

306.     Алiман, М. Кооперативно-просвітницька діяльність Миколи Балліна : з нагоди 180-річчя від дня народження [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2009. – 18 верес. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

307.    Алiман, М. Творець пам'ятникiв кооператорам : М. К. Посполiтак [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 1 жовт. – С. 2–3.

308.    Алiман, М. Служiння студентству – його високе покликання : до 80-рiччя з дня народження М. М. Дiанича [Текст] / М. Аліман, Д. Козьмич // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 12 листоп. – С. 6.

309.    Алiман, М. Споживча кооперація: як усе починалося [Текст] / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2010. – 21 січ. – С. 3–4.

310.    Алiман, М. Перші товариські крамниці в країнах Західної Європи та їх творці [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 29 січ. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2010. – 5 лют. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

311.    Алiман, М. Ваган Тотоміанц і його праці про кооперативний збут сільськогосподарських продуктів [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 12 лют. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

312.    Аліман, М. Його називали бардом міжнародної кооперації. До 135-річчя з дня народження видатного кооператора Вагана Тотоміанця [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 18 берез. – С. 3–4. Вкл. «Пайовик».

313.    Алiман, М. В. Студентські роки кооперативного діяча Бориса Матроса [Текст] / М. Алiман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 23 квіт. – С. 1–3. ДВ-вкладка.

314.    Аліман, М. В. Внесок Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 23 лип. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

315.    Аліман, М. Василь Доманицький і його "Товариські крамниці" [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 10 верес. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2010. – 17 верес. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

316.    Аліман, М. "Товариські крамниці" Василя Доманицького [Текст] : 100 років від дня смерті визначного українського діяча / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 7 жовт. – С. 3–4.

317.    Аліман, М. Велика ідея Олексія Анциферова [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 3 лют. – С. 3–4. Вкл. «Пайовик».

318.    Аліман, М. В. Воїн, кадровик, вихователь [Текст] / М. А. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 2 черв.

319.    Аліман, М. Настанови Бориса Мартоса щодо організації та ведення зібрань [Текст] / М. Аліман // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 10 черв. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2011. – 17 черв. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2011. – 24 черв. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

320.    Аліман, М. В. Від ощадно-позичкових товариств – до кооперативних банків. Народний кредит [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 16 черв. – С. 4. Вкл. «Кредитна кооперація» ; 2011. – 28 лип. – С. 7 ; 2011. – 11 серп. – С. 9.

321.    Аліман, М. Лист Бориса Мартоса до земляків кооператорів [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 14 лип. – С. 3–4. Вкл. «Пайовик» ; 2011. – 4 серп. – С. 2. Вкл. «Пайовик».

322.    Аліман, М. В. Читаючи «Вісті…» [Текст] / М. В. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 4 серп. – С. 3.

323.    Аліман, М. Міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України в 1920-ті роки [Текст] / М. Аліман, Т. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 2011 – 8 верес. – С. 3–4. Вкл. «Пайовик» ; 2011. – 15 верес. – С. 11 ; 2011 – 22 верес. – С. 4. Вкл. «Кредитна кооперація» ; 2011 – 29 верес. – С. 11 ; 2011 – 6 жовт. – С. 3–4. Вкл. «Пайовик»; Те саме // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 верес. – С. 1–8. ДВ- вкладка ; 2011. – 16 верес. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

324.    Аліман, М. Борис Мартос: "Про втрати від торгівлі в борг" [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 1 груд. – С. 3–4. Вкл.

325.    Аліман, М. Споживчі товариства в Україні 100 років тому [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2012. – 2 лют. – С. 3–4. Вкл. «Пайовик».

326.    Аліман, М. Реформування організаційної структури споживчої кооперації Радянської України у період НЕПу (1921–1928 рр.) / М. Аліман, Т. Оніпко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 23 берез. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2012. – 30 берез. – С. 5–8. ДВ-вкладка ; 2012. – 6 квіт. – С. 1–5.

327.    Аліман, М. А. Кооперативи – історія, сьогодення, перспективи розвитку [Текст] : [інтерв’ю з д.і.н., проф. І. А. Фаренієм] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2012. – 19 квіт. – С. 4–5.

328.    Аліман, М. В. Грунтовна праця про визначного дослідника українського кооперативного руху Іллю Витановича [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 20 квіт. – С. 1–3. ДВ-вкладка.

329.    Аліман, М. Кодекс праці й честі ревізора [Текст] : (праця Бориса Мартоса "Кооперативна ревізія") / М. Аліман, Ю. Верига // Вісті ЦССТУ. – 2012. – 12 лип. – С. 3–4. Вкл. «Пайовик» ; 2012. – 9 серп. С. 3–4. Вкл. «Пайовик».

330.    Верига, Ю. Кодекс праці й честі ревізора [Текст] : (праця Бориса Мартоса "Кооперативна ревізія") / Ю. Верига, М. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 13 лип. – С. 4–8. ДВ-вкладка ; 2012. – 20 лип. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2012. – 27 лип. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2012. – 3 серп. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2012. – 10 серп. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2012. – 17 серп. – С. 1– 8. ДВ-вкладка.

331.    Аліман, М. Дочка захисника Севастополя [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2012. – 30 серп. – С. 9.

332.    Аліман, М. Микола Зібер і його праця про споживчі товариства [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2013. – 4 січ. – С. 1–8. ДВ-вкладка.

333.    Аліман, М. Катерина Вебб та її літературні герої-кооператори [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2013. – 21 берез. – С. 4–5. Вкладка «Пайовик» ; 2013. – 4 квіт. – С. 4–5. Вкладка «Пайовик»; Те саме // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2013. – 22 берез. – С. 19–24. ДВ-вкладка.

334.    Аліман, М. Мистецтво жити [Текст] : Петрашенко С. С. – ветеран ПУЕТ / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2013. – 17 трав. – С. 11.

335.    Аліман, М. Спасибі, газето, що ти була! [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2013. – 28 черв. – С. 2.

[Вгору]

Публікації у інформаційному бюлетні “ВІСНИК Полтавської кооперативної ліги”

 

336.    Алiман, М. Микола Левитський. До 140-річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 1. – С. 1.

337.    Алiман, М. Творець кредитної кооперації – Григорій Галаган. До 180 річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 2. – С. 1–2.

338.    Алiман, М. Кредитній кооперації України – 130 років [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 2. – С. 2–3.

339.    Алiман, М. Сільськогосподарські кооперативи. Правові основи  створення та діяльності [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 3. – С. 2.

340.    Алiман, М. Відбувся ХVІІ зїзд споживчої кооперації України [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 3. – С. 4.

341.    Алiман, М. Євген Храпливий [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 4. – С. 1–2.

342.    Алiман, М. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 4. – С. 3.

343.    Алiман, М. Кость Мацієвич. До 125-річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 5. – С. 1.

344.    Алiман, М. Коротко і ясно про обслуговуючий кооператив [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 5. – С. 2–3.

345.    Оглядач. Міжнародний день кооперації [Текст] / М. В. Аліман (Оглядач) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 5. – С. 3.

346.    Алiман, М. Ілля Витанович. До 100-річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 6. – С. 1–2.

347.    Алiман, М. Микола Баллін. До 170-річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 7. – С. 1–2.

348.    Алiман, М. Борис Мартос [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 8. – С. 1–2.

349.    Алiман, М. Вітаємо з ювілеєм! Юрію Миколайовичу Гавриленку – 50 [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 8. – С. 2–3.

350.    Алiман, М. Степан Смаль-Стоцький [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 9. – С. 1–2.

351.    Корягін, О. Управління сільськогосподарським кооперативом : [про нове видання] / М. В. Аліман (О. Корягін) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 9. – С. 3.

352.    Алiман, М. Олександр Моргун. До 125-річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 1999. – № 10. – С. 1–2.

353.    Алiман, М. Михайло Туган–Барановський. До 135-річчя від дня народження  [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 1. – С. 1–2.

354.    Алiман, М. Йосип Юркевич [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 2. – С. 1–2.

355.    Оглядач. На порядку денному – кооперативні принципи і цінності [Текст] / М. В. Аліман (Оглядач) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 2. – С. 3–4.

356.    Алiман, М. Євген Олесницький [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 3. – С. 1.

357.    Алiман, М. Кость Паньківський [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 4. – С. 1–2.

358.    Алiман, М. Іван Петрушевич. До 125-річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 5. – С. 1–2.

359.    Мирославенко А. Про нове видання. Книга про українських кооператорів [Текст] / М. В. Аліман (А. Мирославенко) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 5. – С. 2–3.

360.    Алiман, М. Ольга Бачинська. До 125-річчя від дня народження [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 6. – С. 1–2.

361.    Мирославенко А. Свято кооператорів [Текст] / М. В. Аліман (А. Мирославенко) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 6. – С. 4.

362.    Алiман, М. Андрій Жук-Ільченко (1880–1968) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 7. – С. 1–2.

363.    Мирославенко А. Ярмарки на Полтавщині [Текст] / М. В. Аліман (А. Мирославенко) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 7. – С. 2–4.

364.    Алiман, М. Сергій Бородаєвський (1870–1942) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 8. – С. 1–2.

365.    Мирославенко А. Світова конфедерація  кредитних спілок [Текст] / М. В. Аліман (А. Мирославенко) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 8. – С. 2–4.

366.    Алiман, М. Денис Коренець (1875–1946) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 9. – С. 1–2.

367.    Корягін, О. Довідник про подвижників кооперативного руху : [про нове видання] / М. В. Аліман (О. Корягін) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 9. – С. 3–4.

368.    Алiман, М. Степан Качала (1815–1888) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 10. – С. 1–2.

369.    Алiман, М. Сергій Подолинський (1850–1891) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 11. – С. 1–2.

370.    Корягін, О. Освіта – головна тема чергового інформаційного бюлетеню «Кооперативний поступ» / М. В. Аліман (О. Корягін) // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 11. – С. 3–4.

371.    Алiман, М. Карло Коберський (1890–1940) [Текст] / М. Аліман // Вісник Полтавської кооперативної ліги. – 2000. – № 12. – С. 1–2.

[Вгору]

РОЗДІЛ VІІ. Методичні матеріали, навчальні комплекси

 

372.    Алиман, М. В. Методические рекомендации по совершенствованию организации труда товароведов-бракеров промышленных товаров на оптовых базах потребкооперации [Текст] / М. В. Алиман, М. Джумаджук, О. Смовт. – К. : Украинский филиал ЦИНОТУР, 1974.[1,5 печ. л.].

373.    Алиман, М. В. О повышении квалификации товароведов межрайонных оптовых баз [Текст] / М. В. Алиман // Научная организация учебного процесса и вопросы методики преподавания в вузах потребкооперации: сборник научных трудов. М. : МКИ, 1976. – [0,3 печ. л].

374.    Алиман, М. В. Методические указания по изучению комплексных целевых программ развития потребительской кооперации СССР [Текст] / М. В. Алиман. Полтава: ПКИ Центросоюза, 1984. – [2,0 печ. л.].

375.    Алиман, М. В. Стимулирование  научно-технического прогресса : методические рекомендации в помощь пропагандистам школ конкретной экономики по курсу «Научно-технический прогресс и эффективность кооперативного хозяйства» [Текст] / М. В. Алиман. – М.: Центральный учебно-методический кабинет  Центросоюза, 1984. – [1,5 печ. л.].

376.    Алиман, М. В. Техническое творчество трудящихся [Текст] : методические  рекомендации в помощь пропагандистам школ коммунистического труда по курсу «Научно-технический прогресс и экономика» / М. В. Алиман, П. Ю. Балабан, А. В. Михайловский. – М. : Центральный учебно-методический кабинет Центросоюза, 1984. – [1,5 печ. л.].

377.    Управление научно-техническим прогрессом, обновлением производственного аппарата предприятий, отраслей [Текст] : методические рекомендации в помощь  пропагандистам  экономических семинаров по курсу «Управление научно-техническим прогрессом в условиях развитого социализма» / М. В. Алиман, А. Д. Маслова, А. А. Дудла [и др.]. – М. : Центральный учебно-методический кабинет Центросоюза, 1984. – [3,0 печ. л].

378.    Алиман, М. В. Современные средства торговой рекламы и информации и их роль в улучшении обслуживания покупателей [Текст] : методические рекомендации для пропагандистов школ коммунистического труда / М. В. Алиман, П. Ю. Балабан. – Полтава : Полтавский областной Комитет профсоюзов работников госторговли и потребительской кооперации, 1985. – [1,5 печ. л.].

379.    Алиман, М. В. Методические указания по изучению целевой программы «Комплексная рационализация деятельности кооперативных организаций и предприятий на 19861990 годы и на период до 2000 года» [Текст] / М. В. Алиман. – Полтава : ПКИ, 1986. – [2,5 печ. л.].

380.    Алиман, М. В. Методические указания по выполнению дипломных работ по дисциплине «Организация и технология торговых процессов» студентами специальности № 1732, 1733, 1729 [Текст] / М. В. Алиман, П. Ю. Балабан, А. А. Дудла. Полтава : ПКИ, 1986. [2,0 печ. л.].

381.    Алиман, М. В. Социалистическая кооперация и ее место в экономике страны [Текст] : методические рекомендации для пропагандистов школ социалистического хозяйствования по курсу «Экономика потребительского общества» / М. В. Алиман. Полтава, 1988. – [1,0 печ. л.].

382.    Алиман, М. В. Характеристика и перспективы развития отраслей деятельности потребительской кооперации [Текст] : методические рекомендации для пропагандистов школ социалистического хозяйствования по курсу «Основы экономики потребительского общества» / М. В. Алиман. – Полтава, 1988.[1,2 печ. л.].

383.    Алиман, М. В. Задачи развития и совершенствования торговли в соответствии с решениями ХХУІІ съезда партии и ХІХ Всесоюзной конференции КПСС [Текст] : методические рекомендации для руководителей и специалистов кооперативных предприятий и организаций по курсу «Актуальные вопросы совершенствования организации торговли и других отраслей деятельности потребительской  кооперации» / М. В. Алиман. – М. : Центросоюз СССР, 1989. – [1,75 печ. л.].

384.    Алиман, М. В. Закон СССР «О кооперации в СССР» и организационноправовые основы деятельности кооперативов [Текст] : методические рекомендации в помощь изучающим Закон СССР «О кооперации в СССР» / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. – М. : Центросоюз СССР, 1989. [1,5 печ. л.].

385.    Алиман, М. В. Комплексная рационализация кооперативной торговли и пути повышения ее эффективности [Текст] : методические рекомендации для руководителей  и специалистов кооперативных предприятий и организаций, изучающих курс «Актуальные вопросы совершенствования организации торговли и других отраслей деятельности потребительской кооперации» / М. В. Алиман. М. : Учебно-методический кабинет Центросоюза, 1989. – [1,75 печ. л.].

386.    Алиман, М. В. Потребительское общество – первичное звено системы потребительской кооперации СССР [Текст] : методические рекомендации для пропагандистов школ социалистического хозяйствования по курсу «Основы экономики потребительского общества» / М. В. Алиман, А. Д. Маслова. Полтава, 1989.[1,2 печ. л.].

387.    Алиман, М. В. Социалистическая кооперация и ее место в экономике страны [Текст] : методические рекомендации для  пропагандистов производственно-экономических семинаров руководителей и специалистов кооперативных предприятий и организаций по курсу «Основные направления коренной перестройки управления экономической потребительской кооперации» / М. В. Алиман. – М. : Центросоюз СССР, 1989. – [1,75 печ. л.].

388.    Алиман, М. В. Углубление демократических основ потребительской кооперации [Текст] : методические рекомендации для производственно-экономических семинаров руководителей и специалистов кооперативных предприятий и организаций по курсу «Основные направления коренной перестройке управления экономикой потребительской кооперации» / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко, А. В. Корягин. – М. : Центральный учебно-методический кабинет Центросоюза, 1989. [1,75 печ. л.].

389.    Алиман, М. В. История и теория кооперативного движения [Текст] : планы семинарских занятий и примерная тематика рефератов для  студентов специальностей: 27.07 «Технология консервирования», и 27.11 «Технология продукции общественного питания» / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко, М. Ф. Столмов. Полтава : ПКИ, 1990. – [0,75 печ. л.].

390.    Алиман, М. В. Новые условия хозяйствования и усиление профессиональной подготовки специалистов для потребительской кооперации [Текст] / М. В. Алиман // Методические рекомендации по усилению профессиональной подготовки специалистов в условиях перестройки высшего образования. Полтава : ПКИ, 1990. – [0,2 печ. л.].

391.    Алиман, М. В. Основы научных исследований [Текст] : методические рекомендации по изучению курса, планы семинарских и практических занятий и задания для самостоятельной работы. Для студентов специальности 07.09 «Экономика и управление в торговле и общественном питании» / М. В. Алиман, А. А. Фастовец. Полтава : ПКИ, 1990. – [1,5 печ. л.].

392.    Алиман, М. В. Усиление профессиональной подготовки кооперативных кадров на основе новых приемов и методов обучения  [Текст] // Методические рекомендации по усилению профессиональной подготовки специалистов в условиях перестройки высшего образования / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Полтава : ПКИ, 1990. – [0,2 печ. л.].

393.    Алиман, М. В. Формирование кооперативного законодательство СССР [Текст] : методические рекомендации  в помощь студентам и слушателям факультета повышения квалификации, самостоятельно изучающим Закон СССР «О кооперации в СССР» и другие правовые акты по вопросам кооперативной  деятельности / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Полтава : ПКИ, 1990. – [2,5 печ. л.].

394.    Алиман, М. В. История и теория кооперативного движения [Текст] : планы семинарских занятий / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко. Полтава : ПКИ, 1991. – [1,0 печ. л.].

395.    Алиман, М. В. История и теория кооперативного движения [Текст] : методические рекомендации по написанию рефератов / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко, А. В. Корягин. Полтава : ПКИ, 1991. – [0,9 печ. л.].

396.    Алиман, М. В. Кооперативное строительство [Текст] : планы семинарских занятий, темы рефератов, вопросы для самостоятельной работы и индивидуальных занятий студентов / М. В. Алиман, В. В. Гончаренко, А. В. Корягин.Полтава : ПКИ, 1992. – [1,0 печ. л.].

397.    Алиман, М. В. Правовое регулирование экономики и защита прав работников в условиях рынка [Текст] : методические указания / М. В. Алиман, Ю. А. Воронин, В. М. Глазков. Полтава : ПКИ, 1992. – [4,0 печ. л.].

398.    Алiман, М. Історія і теорія кооперативного руху [Текст] : програма курсу, питання для дискусій на семінарських заняттях і контрольних робіт : для студентів заочного факультету / М. В. Аліман, В. В. Гончаренко. Полтава : ПКИ, 1993. – [0,4 друк. арк.].

399.    Алiман, М. Історія споживчої кооперації. Програма для кооперативних навчальних закладів [Текст] / М. В. Аліман, С. Є. Дворніченко. – К. : Укоопспілка, 1995. – [0,5 друк. арк.].

400.    Гончаренко, В. В. Кооперативне будівництво. Плани семінарських занять, теми рефератів і контрольних робіт [Текст] : для студентів денної і заочної форм навчання / В. В. Гончаренко, О. В. Корягін, М. В. Аліман. – Полтава : ПКІ, 1995. – [0,5 друк. арк.].

401.    Алiман, М. Організаційна побудова і управління споживчою кооперацією : теми контрольних робіт і рефератів для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері» [Текст] / М. В. Аліман. – Полтава : ПКІ, 1996. – [0,5 друк. арк.].

402.    Алiман, М. Теорія та історія кооперації [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт і рефератів / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1997. – [0,75 друк. арк.].

403.    Алiман, М. Теорія та історія кооперації [Текст] : плани семінарських занять / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1997. – [0,75 друк. арк.].

404.    Алiман, М. Теорія та історія кооперації : методичні рекомендації щодо самостійної роботи над курсом і підготовки до семінарських занять : для студентів денної та заочної форм навчання [Текст] / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1997. – [0,75 друк. арк.].

405.    Алiман, М. Теорія та історія кооперації [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт і рефератів для студентів заочної форми навчання (всіх спеціальностей) / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1999. – [1,25 друк. арк.].

406.    Алiман, М. Теорія та історія кооперації [Текст] : плани семінарських занять для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1999. – [1,5 друк. арк.].

407.    Алiман, М. В. Теорія і історія кооперації [Текст] : методичні вказівки для проведення ділової гри на тему: «Міжнародний кооперативний конгрес» / М. В. Аліман, Ю. М. Гавриленко, О. В. Корягін. – Полтава : ПКІ, 1999. – [0,75 друк. арк.].

408.    Аліман, М. В. Теорiя та iсторiя кооперацiї [Електронний ресурс] : плани семiнарських занять та методичнi рекомендацiї / М. В. Алiман, О. В. Корягiн. – 2002. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

409.    Теорiя та iсторiя кооперацiї  [Електронний ресурс] : хронологiчнi таблицi / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко, О. В. Корягiн [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

410.    Кредитна кооперацiя [Електронний ресурс] : навч. комплекс / В. В. Гончаренко, Я. О. Коваль, М. В. Алiман [та ін.]. – 2006. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

411.    Мiжнародний кооперативний рух [Електронний ресурс] : навч. комплекс / В. В. Гончаренко, А. О. Пантелеймоненко, М. В. Аліман [та ін.]. – 2006. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

412.    Споживча кооперацiя [Електронний ресурс] : навч. комплекс дисциплiни / В. В. Гончаренко, М. В. Алiман, О. В. Корягiн [та ін.]. – 2006. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

413.    Сiльськогосподарська кооперацiя [Електрон. ресурс] : навчальний комплекс дисциплiни / А. О. Пантелеймоненко, В. В. Гончаренко, М. В. Аліман [та ін.]. – 2007. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

414.    Теорiя та iсторiя кооперацiї [Електронний ресурс] : навч. комплекс для модульно-рейтингової системи навчання / В. В. Гончаренко, М. В. Алiман, О. В. Корягiн [та ін.]. – 2007. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

415.    Сільськогосподарська кооперація [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / А. О. Пантелеймоненко, В. В. Гончаренко, М. В. Аліман, О. В. Корягін, А. А. Пожар. – 2009. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

416.    Пантелеймоненко, А. О. Споживча кооперація [Електронний ресурс] ; навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / А. О. Пантелеймоненко, М. В. Аліман. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

417.    Аліман, М. В. Теорія та історія кооперації [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М. В. Аліман, О. В. Корягін, А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

418.    Кредитна кооперація [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / А. О. Пантелеймоненко, В. В. Гончаренко, М. В. Аліман, О. В. Корягін, С. В. Маляренко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

419.    Пантелеймоненко, А. О. Сільськогосподарська кооперація [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / А. О. Пантелеймоненко, М. В. Аліман, С. В. Маляренко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 134 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

420.    Теория и история кооперации [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. А. Пантелеймоненко, М. В. Алиман, А. В. Корягин, С. В. Маляренко. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

[Вгору]

РОЗДІЛ VІІІ. Краєзнавчі дослідження – одна з граней творчої діяльності М. В. Алімана

 

Книги та брошури

 

421.    Наш рідний край (Сторінки про економічний розвиток Полтавщини) / [А. Ф. Шевченко, М. В. Аліман, В. Н. Жук та ін.]. – Полтава, 1990. – Вип. 2. – 40 с.

422.    Аліман, М. В. Кооперативний сектор економiки Полтавщини. Iсторико-економiчний огляд за 1865–1990 роки [Текст] : лекцiя / М. В. Алiман. – К. : Укоопспiлка ПКI, 1992. – 26 с.

423.    Полтавщина: енциклопедичний довідник [Текст] / За ред. А. В. Кудрицького ; [М. В. Алiман].К. : УЕ, 1992. – 1024 с.

424.    Полтавська область. Природа, населення, господарство: географiчний та iсторико-економiчний нарис [Текст] : навч. посiбник з краєзнавства / К. О. Маца, Л. В. Жученко, М. В. Алiман [та ін.]. – Полтава : Управлiння по пресi, 1993. – 304 с.

425.    Аліман, М. В. Розвиток споживчої кооперацiї Полтавщини на початку ХХ століття [Текст] : лекція / М. В. Алiман. – М. : Центроспiлка РФ, 1995. – 17 с.

426.    Полтавська область. Природа, населення, господарство: географічний та історико-економічний нарис [Текст] / за ред. К. О. Маци, М. В. Алімана. – Полтава : Полтавський літератор, 1998. – 336 с.

427.    Аліман, М. В. Кооперативний рух на Полтавщинi (18601920 р.) [Текст] : iсторико-економiчний нарис / М. В. Алiман. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 76 с.

428.    Аліман, М. В. Споживча кооперацiя Полтавщини у 20-тi роки ХХ столiття [Текст] : текст лекцiї / М. В. Алiман. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 44 с.

 

Статті, опубліковані в збірниках та періодичних виданнях

 

429.    Аліман, М. В. Коли виникла споживча кооперація на Полтавщині, як розвивалася і яку роль відіграє сьогодні? [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край : сторінки про економічний розвиток Полтавщини. – Полтава : Будинок політичних знань Полтавського обкому Компартії України, 1990. – Вип. 2. – С. 16–21.

430.    Аліман, М. В. Як розвивалася кооперація в сфері виробництва і послуг у минулому і яка роль її в економіці Полтавщини тепер? [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край : сторінки про економічний розвиток Полтавщини. – Полтава : Будинок політичних знань Полтавського обкому Компартії України, 1990. – Вип. 2 – С. 2125.

431.    Аліман, М. В. Як розвивалася торгівля на Полтавщині в минулому і чому населення не задоволене її станом на сьогодні? [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край : сторінки про економічний розвиток Полтавщини. – Полтава : Будинок політичних знань Полтавського обкому Компартії України, 1990. – Вип. 2 . – С. 10–14.

432.    Аліман, М. В. Які були та є навчальні заклади, на Полтавщині по підготовці кадрів для державної торгівлі і споживчої кооперації? [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край : сторінки про розвиток освіти на Полтавщині. – Полтава : Будинок політичних знань Полтавського обкому Компартії України, 1990. – Вип. 3. – [0,1 друк. арк.].

433.    Аліман М. В. Торгівля. Кооперація [Текст] / М. В. Аліман // Наш рідний край. Полтавська область : історико-статистичний нарис. – Полтава : Полтавський обласний інститут  Удосконалення вчителів, 1991. – Вип. 10. – [0,2 друк. арк.].

434.    Алiман, М. В. Кооперація житлова. Полтавська кооперація [Текст] / М. В. Аліман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999. С. 720–721.

435.    Алiман, М. В. Кооперація промислова. Полтавська кооперація [Текст] / М. В. Аліман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999. С. 721.

436.     Алiман, М. В. Кооперація споживча. Полтавська кооперація [Текст] / М. В. Аліман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999. С. 721–722.

437.    Алiман, М. В. Полтавська область [Текст] / М. В. Алiман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999. С. 5–26.

438.    Алiман, М. В. Полтавський кооперативний інститут [Текст] / М. В. Аліман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999. С. 760.

439.    Алiман, М. В. “Полтавський кооператор” [Текст] / М. В. Алiман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999. С. 760.

440.    Алiман, М. В. Полтавський агрокооперативний технікум [Текст] / М. В. Алiман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999. С. 760.

441.    Алiман, М. В. Ярмарки Полтавщини [Текст] / М. В. Алiман, В. Н. Жук, Т. В. Пустовіт // Полтавщина. Енциклопедичний довідник / А. М. Абасов, І. І. Ажажа, В. М. Артеменко [та ін.]. – Полтава, 1999. С. 1001–1002.

442.    Алiман, М. В. Полтавщина – колиска кредитної кооперації України [Текст] / М. В. Алiман, О. М. Зубрицька // Збірник, присвячений 825-літтю першої літописної згадки та 1100-ліття з часу заснування міста Полтави : матеріали студентської міжвузівської наук. конф., м. Полтава, березень 1999 р. – Полтава, 1999. – [0,3 друк. арк.].

443.    Алiман, М. В. Зародження та розвиток споживчої кооперацiї на Полтавщинiiнець XIX–початок XX ст.) [Текст] / М. В. Алiман // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Серія: Гуманiтарнi науки. – 2001. – Вип. 1. – № 2. – С. 80–85.

444.    Алiман, М. В. Зародження і розвиток кредитної кооперації на Полтавщині (1869–2004) [Текст] / М. В. Алiман // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Гуманітарні науки – 2003. – № 3 (10). – С. 73–80.

445.    Алiман, М. В. Полтавська кредитна спiлка «Каса взаємодопомоги» та її роль у вiдродженнi кредитної кооперацiї в Українi [Текст] / М. В. Алiман // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Серія: Гуманiтарнi науки – 2004. – № 3. – С. 41–44.

446.    Аліман, М. В. Ярмарки  в Україні і на Полтавщині [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Директорська пошта. – 2007. – № 7–8. – С. 13–17.

447.    Аліман, М. В. Новорічно-різдвяні народні традиції [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Директорська пошта. – 2007. – № 12. – С. 28–30.

448.    Аліман, М. В. Дмитро Шульга та споживчі товариства Полтавщини у перші десятиліття ХХ ст. [Текст] / М. В. Аліман // Полтавська Петлюріана : матеріали восьмих Петлюрівських читань. Число 7. – Полтава : Головне управління інформаційної та внутрішньої політики Полтавської обласної державної адміністрації, 2009. – С. 100–121.

[Вгору]

Іменний покажчик

 

Абасов, А. М. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 

Авдокушкин, Е. В. 73

Ажажа, І. І. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 

Алейнікова, Л. 17

Апопій, В. В. 119

Артеменко, В. М. 45, 48, 193, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441

Бабак, М. И. 103

Бабенко, Л. 131, 132

Бабенко, С. 31

Бабенко, С. Г. 115, 119, 128 

Бабій, В. 9

Байдаков, Н. Ф. 90

Балабан, П. Ю. 114, 277, 376, 378, 380

Бойко, Г. П. 106

Борисевич, В. 97

Ванукевич, А. С. 10, 29, 90, 91, 148, 156, 157, 158, 167, 170 

Верига, Ю. 329, 330

Верига, Ю. А. 196

Власюк, Т. 182, 184

Волошин, А. 268

Воронин, Ю. А. 397

Вьюницкий, В. Я. 90, 148

Гавриленко, Ю. М. 117, 134, 402, 403, 404, 405, 406, 407

Гавриленко, Ю. Н. 33, 116

Гелей, С. 26, 31, 38, 109, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 137, 138, 139

Гелей, С. Д. 115

Глазков В. М. 397

Гончаренко, В. 24

Гончаренко, В. В. 2, 73, 108, 145, 146, 147, 159, 160, 169, 171, 197, 384, 388,389, 392, 393, 394, 396, 398, 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418

Гончаренко, В. Д. 33

Гордієнко, Н. 11

Дворніченко, В. В. 91

Дворніченко, С. Є. 399

Деделюк, И. Д. 107

Джумаджук, М. 372

Дзекун, Ю. О. 274

Дорохін, В. О. 12, 44

Дудла, А. А. 377, 380

Емельянченко, И. 92

Ємельянченко, І. 78

Жук, В. Н. 421, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441

Жученко, Л. В. 424

Зорій, М. 21

Зубрицька, О. М. 442

Iващенко, Т. П. 65

Карпенко, Н. М. 62

Клименко, Н. У. 103

Коваль, Я. О. 410

Ковбаса, О. О. 130

Ковпак, Н. 77

Козьмич, Д. 308

Коломієць, П. 3

Коломієць, М. П. 16

Корягин, А. В. 388, 395, 396, 420

Корягін, О. 28, 251, 266

Корягін, О. В. 61, 63, 65, 68, 70, 197, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 412, 414, 415, 417, 418

Косаріна, В. П. 44, 45

Кудрицький, А. В. 423

Купрiй, С. Ф. 47

Лазур, П. Ю. 39

Ланцова, И. 118

Лебедєва, В. І. 40

Лебедев, Н. Н. 88

Ленченко, Ф. І. 43, 47, 133

Майструк, А. 104

Маляренко, С. В. 418, 419, 420

Марїн, Ю. 27

Маркина, И. А. 91, 156, 158

Маркіна, І. А. 157

Маслова, А. Д. 377, 386

Маца, К. О. 424, 426

Мельник, И. 77

Метр, О. 276

Михайленко, Н. А. 93, 94

Михайловский, А. В. 376

Мулярчик, В. 9

Мулярчик, М. 9

Нагірняк, О. 22

Неєжсал, Г. Т. 128

Нестуля, О. О. 140

Ніколенко, С. С. 91

Огуй, Н. І. 62

Онипко, Т. В. 56, 168, 174, 194

Оніпко, Т. 28, 136, 195, 292, 296, 323, 326

Оніпко, Т. В. 46, 59, 130, 135, 163, 164, 176, 177, 188, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 266, 288, 328, 409, 446, 447

Оніщенко, О. 266

Оніщенко, О. В. 135

Пак, В. П. 133

Пантелеймоненко, А. А. 420

Пантелеймоненко, А. О. 70, 197, 411, 413, 415, 416, 417, 418, 419

Панченко, О. П. 42

Пасинкова, Г. 17

Пашкова, К. Н. 88

Петренко, С. 242

Петренко, С. М. 46

Подолян, В. В. 37

Пожар, А. А. 197, 415

Пупко, Н. К. 164

Пустовіт, Т. В. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441

Рева, Н. П. 98, 99, 102

Рекрут, В. П. 41, 288

Савченко, П. В. 73, 118

Скляр, Г. П. 32, 34, 35 

Скробач, В. 15

Смовт, О. 76, 372

Смовт, О. И. 95, 96, 98, 99

Столмов, М. Ф. 389

Струченков, В. Н. 33

Тимко, Н. В. 51

Тимошенко, І. В. 197

Ткаченко, Т. 17

Фареній, І. А. 36

Фастовец, А. А. 86, 391

Федорова, М. Н. 73

Федяй, Т. 30

Цыган, Л. Г. 51

Черномаз, В. С. 87

Чумаченко, В. 136

Чумаченко, В. В. 288

Шамян, С. М. 167

Швачко, И. П. 93, 94, 95

Шевченко, А. Ф. 421

Шевченко, Н. В. 102

Шеляков, О. П. 91

Шепелєва, В. І. 62, 65

Шимановська-Дiанич, Л. М. 65

Шинкарук, Б. 19, 182, 184

Шкарупа, В. Г. 160

Яковенко, Е. Ф. 84, 85

Ярмолюк, Г. 97

[Вгору]

Покажчик псевдонімів М. В. Алімана

Корягін, О. 351, 367, 370

Мирославенко А. 225, 233, 359, 361, 363, 365

Оглядач 345, 355

Щевчитель, П. 178

[Вгору]

ІЛЮСТРАЦІЇ

 

 

Студент ЛТЕІ – Аліман М. В. в кабінеті

товарознавства непродовольчих товарів. 1962 р.

 

На узліссі. Під час канікул на Волині. 1962 р.

 

Делегат ІХ зїзду  уповноважених споживчої кооперації  СРСР. 1974 р.

 

 

Завідувач кафедрою. 1985 р.

 

Рада ректорів ВУЗів  Центроспілки СРСР, м. Бєлгород, 22 грудня 1988 р.
Справа наліво – третій В. О. Дорохін, четвертий – М. В.Аліман

 

 

Учасники “Круглого столу”, присвяченого 5-тій річниці газети “Вісті ЦССТУ”. Травень 1997 р.

На фото: справа наліво – головний редактор Б. Шинкарук, письменник В. Скуратівський,
журналісти Л. Атаманчук, М. Атаманчук, доценти ПКІ Л. Жученко, М. Аліман, Т. Оніпко, О. Корягін

 

 

В музеї історії ПУСКУ зі студентами групи ЕП-63. 2005 р.

 

 

 

ДОВІДКА

 

    Видана доценту Полтавського кооперативного інституту АЛІМАНУ Мирославу Васильовичу про те, що він брав участь у роботі комісій Укоопспілки і Кабінету Міністрів України з під­готовки проекта Закону України "Про споживчу кооперацію", При­мірник статутів організацій споживчої кооперації, концепцій і положень щодо розвитку споживчої кооперації та деяких напрямків її діяльності. Із підготовлених спільно з фахівцями споживчої кооперації та науковцями у 1992-1995 роках впроваджено такі розробки:

    1. Закон України "Про споживчу кооперацію". Прийнятий Верховною Радою України 10 квітня 1992 року.

    2. Примірний статут споживчого товариства і Примірний Статут районної спілки споживчих товариств /райспоживспілки/. Затверджені пятими зборами Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скли­кання /17 червня 1992 р./ В кн. Матеріали п'ятих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання /17 червня 1992р./- Київ, Укоопспілка, 1992, стор.27-67.

    3. Концепція економічного і соціального розвитку спо­живчої кооперації України. Затверджена шостими зборами Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання 27 квітня 1993 року / В кн. Матеріали шостих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликан­ня /27 квітня 1993р./ - Київ, Укоопспілка,1993, стор. 13-25.

    4. Концепція розмежування власності в системі спожив­чої кооперації України. Схвалена постановою сьомих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання І березня 1994р. /В кн. Матеріали сьомих зборів Ради Укоопспілки п'ятнадцятого скликання / 28 березня 1994 р./ - Київ, Укоопспілка, 1994, стор.3-7.

    5. Концепція розмежування власності в споживчій кооперації України. Затверджена постановою ХУІ з’їзду споживчої кооперації України. / В кн. Матеріали ХУІ з’їзду споживчої кооперації України /2-3 березня 1994 р./ - Київ, Укоопспілка, 1994, стор. 108-112.

    6. Положення про порядок розмежування та закріплення власності в системі споживчої кооперації України. Затверджено постановою других зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скли­кання 28 червня 1994 р. / В кн. Матеріали других зборів Ради Укоопспілки шістнадцятого скликання/, /28 червня 1994 р./ -Київ, Укоопспілка, 1994, стор.10-45.

    7. Висновки і пропозиції тимчасової комплексної комісії Кабінету Міністрів України щодо реформування відносин власно­сті та організаційних засад споживчої кооперації /30 серпня 1995 р./ - Київ, 1995.

    Зазначені розробки сприяють вдосконаленню підготовки фахівців, розповсюдженню знань серед практичних працівників, здійсненню заходів, направлених на захист споживчої коопера­ції та її розвиток в умовах переходу до ринкових відносин.

 

Науковий доробок М. В. Алімана у фондах бібліотеки ПУЕТ

 

             

 

            

 

             

 

       

 

        

     

          

    

           

 

          

 

              

 

        

 

       

 

     

[Вгору]

ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ ТА ДИПЛОМИ, ДЕРЖАВНІ ТА ВІДОМЧІ ВІДЗНАКИ М. В. АЛІМАНА

 

Нагороди М. В. Алімана

Посвідчення про нагороду медаллю СРСР “Ветеран праці” (1987)

 

Почесна трудова відзнака “Знак пошани” (2005) та

медаль “Ветеран праці” (1987)

 

Посвідчення „Відмінник освіти України” (1998)

 

 

Посвідчення „Ударник десятой пятилетки” (1981)

 

 

 

Пам’ятний знак газети “Вісті...” до 15-річчя від початку видання

газети “Вісті ЦССТУ” (2007)

 

 

      

 

Знак «Петро Могила» (2011)

 

 

Диплом доктора філософії (2007)

Диплом Почесного професора ПУСКУ (2007)