ББК 91

Н 34

УДК 014 (477. 53)

 

Укладач: І. О. Науменко

 

Н 34   Наукові праці викладачів ПУЕТ.: допов. до 1, 2 випусків : бібліографічний покажчик літератури / уклад. І. О. Науменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ,    2013. – Вип. 3.–  45 с.

 

Бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи монографій, підручників, статей із наукових журналів, опублікованих тез доповідей на конференціях і семінарах.

Покажчик призначений для широкого кола наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів.

 

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2002-2009 рр

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2010 р

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2011 р

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані іноземною мовою

Іменний покажчик

 

ПЕРЕДМОВА

Науковцями ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» було створено величезний науковий доробок: монографії, підручники, навчальні посібники, статті, що публікувалися в наукових і фахових виданнях.

Результати цієї плідної праці знайшли відображення у третьому виданні поточного бібліографічного покаж­чика, створеного співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки університету.

У покажчику зібрано матеріал, який не ввійшов у попередні випуски.

Поточний бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів ПУЕТ: 2012 р.» укладено з метою збереження та систематизації відомостей про внесок викладачів університету в сучасну науку.

Покажчик має чотири розділи, розподілений за алфавітом прізвищ авторів.

В межах розділів матеріал згруповано по роках в алфавітному порядку.

Покажчик укладено в автоматизованому режимі на основі бібліографічної бази даних “Наукові праці науково-педагогічних працівників ПУЕТ”, електронного каталогу бібліотеки ПУЕТ та за переліком наукових праць, наданих науковим відділом ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Бібліографічний покажчик розрахований на студентів, аспірантів, професорсько-викла­дацький склад та широкий загал читачів.

Для більш ефективного пошуку робіт за прізвищем автора в кінці покажчика подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього видання.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання».

Джерела, що подані в покажчику можна отримати в загальному читальному залі, читальному залі для науковців, абонементах навчальної та наукової літератури, знайти в фонді електронної бібліотеки університету.

 

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2002-2009 рр

 

2002

 

 1. Клименко, В. I. Бази даних. СУБД Visual Fox Pro 6.0 [Текст] : навч. посібник / В. I. Клименко, М. Є. Рогоза. – Полтава : РВВ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2002. – 335 с.

 

2004

 

 1. Артюх, О. В. Аналіз рентабельності власного капіталу підприємства і її вплив на показники ефективності виробництва [Текст] / О. В. Артюх // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2004 р. / вiдповiд. ред. Я. А. Гончарук. – Львів : Компакт-ЛВ, 2004. – С. 20–21.
 2. Гладких, Т. В. Удосконалення бухгалтерськоого обліку виплат працівникам [Текст] / Т. В. Гладких // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2004 р. / вiдповiд. ред. Я. А. Гончарук. – Львів : Компакт-ЛВ, 2004. – С. 9192.
 3. Зима, Б. В. Відродження кооперативної ідеї і питання організації обліку у споживчих товариствах як неприбуткових організаціях [Текст] / Б. В. Зима, Г. I. Зима // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2004 р. / вiдповiд. ред. Я. А. Гончарук. – Львів : Компакт-ЛВ, 2004. – С. 120129.
 4. Подольська, В. А. Оцінка ефективності використання товарних запасів з урахуванням сучасних вимог управління [Текст] / В. А. Подольська // Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 трав. 2004 р. / вiдповiд. ред. Я. А. Гончарук. – Львів : Компакт-ЛВ, 2004. – С. 267269.

 

2005

 

 1. Бойц, Роберт Поради викладачам-початківцям [Текст] : практ. посібник / Роберт Бойц. – К. : Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 448 с.
 2. Іванюта, С. М. Методологічні підходи щодо понять "платоспроможність " та "ліквідність" / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2005. – № 3. – С. 150–153. – База даних "Наукові роботи викладачів ПУЕТ".

 

2006

 

 1. Лаврик, Г. В. Правове регулювання свободи совісті, віросповідання і діяльності релігійних організацій у радянській Україні [Текст] / Г. В. Лаврик. – Полтава : АСМІ, 2006. – 368 с.
 2. Романова, Н. Г. Задачі евклідової оптимізації на поліпереставленнях та методи їх розв'язування [Текст] : дис ... канд. фіз.-мат. наук : 01. 05. 02 / Н. Г. Романова ; Полт. ун-т спожив. кооп. України. – Полтава, 2006. – 166 с.
 3. Скібіцька, Л. I. Діловодство + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. I. Скібіцька. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

2007

 

 1. Верига, Ю. А. Організаційні аспекти обліку інвестицій у вищих навчальних закладах [Текст] / Ю. А. Верига // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – 2007. – Вип. 12, ч. 2. – С.  3–7. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 2. Деньга, С. М. Сутність і класифікація інвестицій [Текст] / С. М. Деньга // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – 2007. – Вип. 12, ч. 2. – С. 176-185. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 3. Клименко, О. В. Інвестиційні управлінські рішення в системі управління підприємством [Текст] / О. В. Клименко // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – 2007. – Вип. 12, ч. 2. – С. 200–206. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 4. Меншикова, Ю. М. Інвестування товарних запасів на підприємствах споживчої кооперації [Текст] / Ю. М. Меншикова // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. – 2007. – Вип. 12, ч. 2. – С. 249–254. – Те саме [Електронний ресурс]. - Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 5. Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки [Текст] : зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. аспіранів, молодих учених та науковців, 11-13 трав. 2007 р. / редколегiя К. Р. Курбанов ; голова орг. комітету Б. I. Холод. – Кременчук : Вид-во Кременчуцького ін-ту Дніпропетр. ун-ту екон. та права, 2007. –164 с.

 

2008

 

 1. Управління економічним потенціалом підприємства [Текст] : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф., 26 вер. 2008 р. / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Х. : ХДУХТ, 2008. – 255 с.

 

2009

 

 1. Верига, Ю. А. Передумови формування системи обліку в Україні [Текст] / Ю. А. Верига, Н. В. Смірнова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2009. – Вип. 16, ч. 2. – С. 8–17. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2010 р

 

2010

 

 1. Активація рослинних біологічно активних речовин фізичними методами [Текст] : монографія / Р. Ю. Павлюк, Н. В. Дібрівська, В. А. Павлюк, [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2010. – 152 с.
 2. Асаул, А. Н. Этнополитическая мозаичность антропосферы [Текст] : монография / А. Н. Асаул, М. А. Джаман, П. В. Шуканов. – СПб. : СПбГАСУ, 2010. – 176 с.
 3. Бабенко, С. Г. Перспективи розвитку системи споживчої кооперації України в умовах лібералізації економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Г. Бабенко, А. О. Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної акдемії. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 199–214. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 4. Балабан, П. Ю. Економічні реформи в Україні як основа трансформаційних процесів у торгівлі споживчої кооперації [Текст] / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан, Б. А. Курлейко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 132–139.
 5. Баля, Л. В. Комплексна оцінка якості консервів з квасолі [Текст] / Л. В. Баля // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]: тем. зб. наук. пр. / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 25.– С. 141–146.
 6. Безрукова, Н. В. Нерівномірність економічного розвитку : аналіз сучасних світових тенденцій [Текст] / Н. В. Безрукова, Н. Г.  Базавлук // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 22–28.
 7. Бенях, В. В. Еволюція сутності мотивації праці [Текст] / В. В. Бенях // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 223–227.
 8. Березіна, Л. М. Аграрне виробництво як основа функціонування АПК [Текст] / Л. М. Березіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 32–35.
 9. Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика м'яса баранини [Текст] / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 55–60.
 10. Бірта, Г. О. Фактори ризику від генетично модифікованої продукції [Текст] / Г. О. Бірта // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 52–55.
 11. Брітченко, І. Г. Вплив малого бізнесу на регіональний розвиток [Текст] / І. Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 15–18;  № 5(44) Ч. 1. – С. 22–26.
 12. Бургу, Ю. Г. Товарознавча характеристика варених ковбас [Текст] / Ю. Г. Бургу, В. С. Хруль // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 60–63.
 13. Вергал, К. Ю. Передумови стратегічного інноваційного розвитку підприємств споживчої кооперації України [Текст] / К. Ю. Вергал // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 110–114.
 14. Верига, Ю. А. Сутність та класифікація витрат підприємств торгівлі: теорія і практика [Текст] / Ю. А. Верига // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 29, ч. 2. – С. 112–114.
 15. Виноградова, М. О. Використання аналітичних підходів при здійсненні контролю фінансових результатів діяльності торговельного підприємства [Текст] / М. О. Виноградова, О. С. Мозгова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 158–164.
 16. Волкова, О. В. Регіональні особливості ефективності функціонування учасників фондового ринку України [Текст] / О. В. Волкова, Т. В. Третяк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 44–50.
 17. Ворона, П. В. Механізми державної підтримки малого і середнього бізнесу (зарубіжний досвід) [Текст] / П. В. Ворона, А. М. Мучник // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 52–58.
 18. Глобализация и регионализация мира [Текст] / А. Н. Асаул, М. А. Джаман, Н. И. Пасяда, П. В. Шуканов. – СПб. : СПбГАСУ, 2010. – 104 с.
 19. Горячов, О. В. Результати вступу України до СОТ [Текст] / О. В. Горячов // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 52–55.
 20. Горячова, О. О. Зміни органолептичних властивостей сортових яблучних соків при зберіганні [Текст] / О. О. Горячова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 64–68.
 21. Джаман, М. О. Проблеми та перспективи збільшення доходів з метою подолання бідності населення в Україні [Текст] / М. О. Джаман, С. А. Веремей // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 1620.
 22. Дзекун, Ю. О. Розвиток персоналу як складова мотивації трудової діяльності [Текст] / Ю. О. Дзекун // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 183–186.
 23. Дробиш, Л. В. Роль профорієнтації у формуванні ефективного кадрового потенціалу підприємств [Текст] / Л. В. Дробиш // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 104–108.
 24. Дубова, Г. Є. Комбінований спосіб концентрування натуральних ароматичних речовин [Текст] / Г. Є. Дубова // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 23 : тем. зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – С. 172–178.
 25. Екологічні тканини для постільної білизни [Текст] / Н. П. Супрун, М. А. Мархай, Л. В. Поліщук, Г. В. Озимок // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 37–39.
 26. Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку [Текст] : бібліогр. покаж. літератури / уклад. О. П. Галицька, В. I. Матяш. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 100 с.
 27. Економіко-математичні лінійні умовні моделі комбінаторної оптимізації на переставленнях і їх розв'язування [Текст] / Є. М. Ємець, О. О. (Олег) Ємець, Т. О. Парфьонова, Т. В. Чілікіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 180–183.
 28. Емец, О. А. Оптимизация на полиперестановках [Текст] + [Електронний ресурс] : монография / О. А. Емец, Н. Г. Романова. – К. : Наук. думка, 2010. – 105 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 29. Єгоричева, С. Б. Фінансовий механізм реалізації банківських інноваційних стратегій [Текст] / С. Б. Єгоричева // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 183–188.
 30. Жук, В. А. Сенсорна характеристика нових закусочних консервів із квасолі [Текст] / В. А. Жук, Л. В. Баля // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 23 : тем. зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – С. 179–184.
 31. Журавльова, Ю. Регіональні особливості розвитку малого бізнесу в Полтавській області [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Журавльова // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 7. – С. 47–51. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 32. Жученко, І. В. Переваги та недоліки єдиного соціального внеску [Текст] / І. В. Жученко, А. В. Мурейко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 10–15.
 33. Ігнатенко, В. Ю. Теоретичні аспекти моніторингу виконання місцевих бюджетів [Текст] / В. Ю. Ігнатенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 29–32.
 34. Інноваційні процеси і їх плив на ефективність діяльності підприємства [Текст]. Ч. 1 : зб. виступів учасників сьомої наук.-практ. конф. студентів ВНЗ Укоопспілки / редколегiя В. П. Левицький. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2010. – 128 с.
 35. Інноваційні процеси і їх плив на ефективність діяльності підприємства [Текст]. Ч. 2 : зб. виступів учасників сьомої наук.-практ. конф. студентів ВНЗ Укоопспілки / редкол. В. П. Левицький. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2010. – 134 с.
 36. К теории нулевого звука на поверхности нанотрубки [Текст] / Н. В. Глейзер, А. М. Ермолаев, М. А. Соляник, А. И. Шурдук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 44–47.
 37. Карпенко, Є. А. Формування механізму процесно-орієнтованого управління підприємствами [Текст] / Є. А. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 108–113.
 38. Карпенко, О. В. Методика відображення неповної собівартості у системі рахунків бухгалтерського обліку [Текст] / О. В. Карпенко, Г. О. Соболь // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 93–97.
 39. Карцева, В. В. Теоретична конструкція контролінгу на підприємстві [Текст] / В. В. Карцева // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 97–103.
 40. Кобищан, А. Д. Дослідження впливу нових методів вибілювання та пом'якшення лляних тканин на їх повітропроникність [Текст] / А. Д. Кобищан // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 28–32.
 41. Коваленко, А. Г. Сутність методичних підходів до аналізу фінансових інвестицій [Текст] / А. Г. Коваленко, Ю. О. Ночовна // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 144–149.
 42. Кожушко, Г. М. Розвиток класифікації непродовольчих товарів в умовах членства України в СОТ [Текст] / Г. М. Кожушко, Л. М  Губа, Ю. О. Басова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 9–15.
 43. Колєснікова, В. О. Еволюція сутності економічної категорії "капітал": історичний і сучасний аспекти [Текст] / В. О. Колєснікова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 55–61.
 44. Корчака, С. М. Компетентність персоналу як складова стратегічного управління підприємством [Текст] / С. М. Корчака // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 220–223.
 45. Костишина, Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці як складова стратегічного розвитку споживчої кооперації України в умовах глобалізації та євроінтеграції [Текст] / Т. А. Костишина // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 94–100.
 46. Костишина, Т. А. Методологічні підходи до оцінки конкурентоспроможності системи оплати праці в контексті управління персоналом [Текст] / Т. А. Костишина // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 111–118.
 47. Кравченко, О. О. Економіко-правові аспекти вдосконалення оплати праці в сучасних умовах [Текст] / О. О. Кравченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – №4(43) Ч.3. – С.237–240.
 48. Краус, Н. М. Деформація ринкової моделі в рамках "корупційного" виду тіньового підприємництва [Текст] / Н. М. Краус // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – №5(44) Ч.1. – С.39–43.
 49. Крючко, О. С. Кадрова політика як складова ефективного розвитку підприємств торгівлі [Текст] / О. С. Крючко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч.3. – С.218–220.
 50. Кулик, В. А. Бухгалтерський баланс- інструмент визначення реальної вартості майна підприємства [Текст] = викладачі пует / В. А. Кулик // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 29, ч. 2. – С. 242–245.
 51. Маркіна, І. А. Корпоративна реструктуризація підприємств [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, А. О. Глєбова. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 200 с.
 52. Маркіна, І. А. Методологія формування кадрового потенціалу сучасного підприємства [Текст] / І. А. Маркіна, Е.К. Клавдієва // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч.1. – С. 101–105.
 53. Маркіна, І. А. Проблеми активізації інвестиційних і інноваційних процесів, способи їх вирішення [Текст] / І. А. Маркіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 119–122.
 54. Маркіна, І. А. Управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу Полтавської області [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, І. В. Черниш. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 178 с.
 55. Маркіна, І. А. Управління якістю торговельного обслуговування підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, В. А. Панченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 128 с.
 56. Махно, М. Г. Дослідження залежності швидкості поширення ультразвуку від концентрації етилового спирту у воді при різних температурах [Текст] / М. Г. Махно, Г. М. Махно, А. I. Шурдук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 15–17.
 57. Мащенко, В. П. Аналіз структурних змін у розвитку роздрібної торговельної мережі підприємств України [Текст] / В. П. Мащенко, О. М. Михайленко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 124–130.
 58. Михайлова, Н. В. Стратегічний маркетинг у системі стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств ресторанного господарства [Текст] / Н. В. Михайлова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 130–134.
 59. Назаренко, Л. О. Оцінювання рівня якості та конкуренто-

спроможності карамелі вітчизняних виробників [Текст] / Л. О. Назаренко, В. О. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 91–95.

 1. Нестуля, О. О. Розбудова споживчої кооперації наддніпрянської України (кінець ХІХ ─ початок ХХ ст.) [Текст] + [Електронний ресурс] / О. О. Нестуля, А. О. Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної акдемії. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 105–122. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 2. Ниценко, Н. І. Дослідження процесу виготовлення напівкопчених ковбас у натуральних оболонках з підвищеними бар'єрними властивостями [Текст] / Н. І. Ниценко // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 23 : тем. зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – С. 191–196.
 3. Оберемок, В. М. Дослідження впливу швидкості потоку рідини через електромагнітний апарат із вихровим шаром на ефективність його роботи [Текст] / В. М. Оберемок // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]: тем. зб. наук. пр. / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 25.–С. 37–44.
 4. Орищенко, М. М. Формування та облік резервів щодо розрахунків з працівниками з оплати праці торговельних підприємств України [Текст] / М. М. Орищенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 162–167.
 5. Павлуненко, Л. Е. Тенденции в развитии ассортимента фасадных материалов [Текст] / Л. Е. Павлуненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 24–28.
 6. Петренко, І. М. Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVІІІ ст. [Текст] + [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 2 : монографія / І. М. Петренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 305 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 7. Поліщук, Л. В. Експертне оцінювання естетичного рівня якості трикотажних виробів [Текст] / Л. В. Поліщук, С. Е. Мороз, О. В. Кириченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 40–44.
 8. Рогоза, М. Є. Інтегральна оцінка потенціалу підприємств та організацій системи споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 89–94.
 9. Рокитянська, В. М. Концептуальні засади формування конкурентної стратегії управління персоналом [Текст] / В. М. Рокитянська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 203–206.
 10. Роскладка, А. А. Вибір засобів для моделювання процесів діяльності вищого навчального закладу [Текст] / А. А. Роскладка // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 105–110.
 11. Салій, Н. Ю. Сучасна практика та перспективи розвитку банківського фінансування експорту в Україні [Текст] / Н. Ю. Салій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 207–212.
 12. Світалка, В. П. Сучасні тенденції становлення споживчого кредитування та перспективи його подальшого розвитку в Україні [Текст] / В. П. Світалка, О. І. Лєскова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 49–54.
 13. Семенов, А. О. Характеристики та переваги енергоекономічних ламп, наявних на ринку України [Текст] / А. О. Семенов, І. В. Шурдук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – №1 (46). – С. 33–36.
 14. Сененко, І. А. Соціально-економічний механізм управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / І. А. Сененко, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава, 2010. – 270 с.
 15. Скибенко, С. Т. Систематизація факторів фінансової конкурентоспроможності [Текст] / С. Т. Скибенко, В. В. Ільченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 89–93.
 16. Скляр, Г. П. Інвестування соціального капіталу підприємств торгівлі [Текст] / Г. П. Скляр, Н. В. Мокєрова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. . – С. 115–119.
 17. Скляр, Г. П. Проблеми формування соціального капіталу підприємств торгівлі споживчої кооперації [Текст] / Г. П. Скляр, Н. В. Мокєрова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 145–149.
 18. Соболь, Г. О. Діагностика системи стратегічного управління витратами підприємства [Текст] / Г. О. Соболь // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 29, ч. 2. – С. 119–122.
 19. Сосновська, О. О. Сучасні тенденції розвитку ресурсного потенціалу аграрних підприємств [Текст] / О. О. Сосновська, О. С. Сосновський // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 114–118.
 20. Степанова, Л. В. Методологічні підходи до вимірювання якісних показників трудового потенціалу торговельних підприємств [Текст] / Л. В. Степанова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 199202.
 21. Стрельніков, В. Ю. Роль емоційного інтелекту у забезпеченні здоров'я людини [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 2010. – № 6. – С. 15 – 22.
 22. Теория и практика инновационного развития кооперативного образования и науки [Текст]. В 7 ч. Ч. 4 : материалы междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава и аспирантов, 14-16 апр. 2010 г. – Белгород : Изд-во Белгород. ун-та потреб. кооперации, 2010. – 240 с.
 23. Ткаченко, В. І. Установка бактерицидного знезараження питної води ультрафіолетовим випроміненням [Текст] / В. І. Ткаченко, Л. В. Берлінова, М. С. Яременко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 112–116.
 24. Трайно, В. М. Специфіка послуг об'єктів ресторанного господарства [Текст] / В. М. Трайно // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 149–155.
 25. Тюрікова, І. С. Розробка технології напою функціонального призначення з використання горіхового екстракту [Текст] / І. С. Тюрікова, Г. М. Рибак // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]: тем. зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 23.– С.  130–134.
 26. Тюрікова, І. С. Селера та волоський горіх ─ основа для створення функціональних напоїв [Текст] / І. С. Тюрікова // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]: тем. зб. наук. пр. / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 25.–С. 317–322.
 27. Тютюнник, Н. В. Інформація як зв'язувальна ланка в туристичній галузі [Текст] / Н. В. Тютюнник // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 23–127.
 28. Тягунова, Н. М. Маркетинговий потенціал роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України [Текст] / Н. М. Тягунова, З. О. Тягунова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч. 3. – С. 172–178.
 29. Управління персоналом у ХХІ столітті: кадрова політика, мотивація, оплата праці [Текст] : монографія / Т. А. Костишина, О. О. Нестуля, С. I. Нестуля, [та ін.]. – Полтава : Полтавський літератор, 2010. – 498 с.
 30. Фисун, І. В. Проблеми розвитку виробничого підприємництва в Україні [Текст] / І. В. Фисун, О. М. Семенова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 140–145.
 31. Хараман, П. С. Інтернет-торгівля у системі розподілу товарів [Текст] / П. С. Хараман // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 170–175.
 32. Хомич, Г. П. Використання відходів сокового виробництва при переробці аронії [Текст] / Г. П. Хомич, Н. I. Ткач, О.О. Уланова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1 (46). – С. 152–156.
 33. Хомич, Г. П. Комплексна переробка ягід порічок [Текст] / Г. П. Хомич, Н. I. Ткач, М. В. Кирильченко // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 23 : тем. зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – С. 218–222.
 34. Шара, С. О. Емоційний інтелект як чинник професійно - педагогічної адаптації молодого викладача [Текст] / С. О. Шара // Постметодика. – 2010. – № 6. – С. 48 –53.
 35. Шевченко, О. М. Трансформація вітчизняної депозитарної системи - важлива умова підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів [Текст] / О. М. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 44–48.
 36. Шимановська-Діанич, Л. М. Система управління талантами як конкурентна перевага підприємств і організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 2. – С. 189–197.
 37. Шкурупій, О. В. Національний і світовий досвід антикризового державного регулювання [Текст] / О. В. Шкурупій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 5(44) Ч. 1. – С. 10–15.
 38. Юдічева, О. П. Інноваційне вирішення проблеми отримання екологічно безпечної продукції рослинництва в Україні [Текст] / О. П. Юдічева // Обладнання та технології харчових виробництв [Текст]. Вип. 25 : тем. зб. наук. пр. / відповід. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – С. 358–363.
 39. Юрчішина, Л. М. Підвищення харчової та біологічної цінності напоїв з використанням водних екстрактів із вичавок журавлини [Текст] / Л. М. Юрчішина, Г. М. Рибак // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Технічні науки. – 2010. – №1 (46). – С. 109–112.
 40. Ярова, I. I. Інтернет-технології у формуванні кадрового потенціалу підприємств [Текст] / I. I. Ярова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 4(43) Ч.3. – С. 136–139.

 

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані у 2011 р

 

2011

 

 1. Актуальні проблеми менеджменту [Текст] : зб. наук. ст. магістрів за результатами наук. дослідж. 2010-2011 навч. року / голов. ред. О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 149 с.
 2. Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. конф. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 3. Аліман, М. Борис Мартос: "Про втрати від торгівлі в борг" [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011.–1 груд. – С. 3–4.Вкл.
 4. Аліман, М. Лист Бориса Мартоса до земляків кооператорів [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 14 лип.– С. 3–4. Продовж.
 5. Аліман, М. Міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України в 1920-ті роки [Текст] / М. Аліман, Т. Оніпко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. –9 серп.– С. 2–8. ДВ-вкл.
 6. Аліман, М. Міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України в 1920-ті роки [Текст] / М. Аліман, Т. Оніпко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 16 серп.–С. 1-8.ДВ- вкл. Закінчення. Поч. у № 36.
 7. Аліман, М. Настанови Бориса Мартоса щодо організації та ведення зібрань [Текст] / М. Аліман // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 10 черв. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2011. – 17 черв. – С. 1–8. ДВ-вкладка ; 2011. – 24 черв. – С. 1–8. ДВ-вкладка.
 8. Бабенко, О. М. Розвиток лідерських якостей особистості за рахунок участі в органах студентського самоврядування вищого навчального закладу [Текст] / О. М. Бабенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 216–220.
 9. Бабенко, Я. В. Розвиток лідерських якостей особистості за рахунок участі в органах студентського самоврядування вищого навчального закладу [Текст] / Я. В. Бабенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 289–293.
 10. Балабан, П. Ю. Глобалізація світової економіки і споживча кооперація: проблеми та перспективи подальшого розвитку [Текст] / П. Ю. Балабан, Б. А. Курлейко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 22–27.
 11. Балабан, П. Ю. Організація торгівлі. Концепція розвитку роздрібної торгівлі в системі обласної (республіканської) споживспілки [Текст] + [Електронний ресурс] : текст лекції / П. Ю. Балабан, В.А. Стамболін. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 33 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 12. Балабан, П. Ю. Регіональні особливості розвитку ринків споживчої кооперації [Текст] / П. Ю. Балабан, Б. А. Курлейко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 140–145.
 13. Балабан, П. Ю. Трансформація торгівлі споживчої кооперації в економіці ринкового типу: етапи розвитку, конкурентоспроможність, стратегічні пріоритети [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 121 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 14. Баля, Л. В. Визначення кольорових характеристик зразків соусів [Текст] / Л. В. Баля, О.О. Горячова // Харчова наука і технологія. – 2011. – № 4. – С. 82–85. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 15. Безпарточний, М. Г. Формування механізмів управління персоналом торговельних підприємств [Текст] / М. Г. Безпарточний // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 120–124.
 16. Безрукова, Н. В. Особливості монополізації світового автомобільного ринку [Текст] / Н. В. Безрукова, Т. С. Комар // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 28–33.
 17. Безрукова, Н. В. Техноглобалізм: основні форми прояву в сучасній світовій економічній системі [Текст] / Н. В. Безрукова, Г. М. Малишко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.40–43.
 18. Безрукова, Н. В. Сучасні тенденції розвитку ТНК як рушійної сили процесу економічної глобалізації [Текст] / Н. В. Безрукова, Т. А. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 93–99.
 19. Березін, О. В. Зайнятість в аграрній сфері: вплив на формування національного продовольчого ринку України [Текст] / О. В. Березін // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 19–23.
 20. Березін, О. В. Програма виробничої економічної практики [Електронний ресурс] / О. В. Березін, I. I. Ярова, Н. О. Сагалакова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 21. Березіна, Л. М. Аграрна політика уряду: її місце і роль у розвитку відносин підприємств АПК [Текст] / Л. М. Березіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.43–48.
 22. Березіна, Л. М. Кадрова політика у взаємовідносинах підприємств АПК [Текст] / Л.М. Березіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 133–137.
 23. Берлінова, Л. В. Знезараження води в процесі бутилювання [Текст] / Л. В. Берлінова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 124–127.
 24. Біловол, Р. I. Сутність кадрової стратегії підприємства та методичні засади її формування [Текст] / Р. I. Біловол // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 225–228.
 25. Бірта, Г. О. М'ясна продуктивність великої рогатої худоби та фактори, що її визначають [Текст] / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 98–102.
 26. Бірта, Г. О. Свинарство з основами технології виробництва свинини [Текст] : навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 300 с.
 27. Бірта, Г. О. Товарознавство м'яса [Текст] : навч. посібник / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 164 с.
 28. Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продуктів забою свинини [Експеримент] : монографія / Г. О. Бірта. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 116 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 29. Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продукції нутріївництва [Текст] / Г. О. Бірта // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 90–94.
 30. Бірта, Г. О. Товарознавча характеристика продукції свинарства [Текст] : навч. посібник / Г. О. Бірта. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 144 с.
 31. Бірта, Г. О.Товарознавча характеристика продуктів забою свинини [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Г. О. Бірта. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 116 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 32. Бондар, О. В. Консалтингове підприємство як суб'єкт маркетингової діяльності [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Бондар, В. В. Дворніченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 166 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 33. Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / О. В. Бондар. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 368 с.
 34. Бондаренко, В. М. Маркетинг заготівельної діяльності підприємств споживчої кооперації на ринку дикорослої та лікарсько-технічної сировини [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. М. Бондаренко, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава, 2011. – 214 с.
 35. Брітченко, I. Не зупинятись, примножувати зусилля [Текст] / I. Брітченко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. –2011. –12 серп.– С. 4–5.
 36. Брітченко, I. Підвищення кваліфікації - вимога часу [Текст] / I. Брітченко // Вечірня Полтава. – 2011.– 18 трав. – С.6.
 37. Брітченко, І. Г. Стратегічне управління банківською інфраструктурою в контексті розвитку економіки регіону [Текст] / І. Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.187–194.
 38. Брусенський, О. Полтавка стала лауреатом президентської премії [Текст] : Олена Чернявська / О. Брусенський // Полтавський вісник. – 2011. – 25 лют. –С. 2.
 39. Бургу, Ю. Г. Товарознавча характеристика продукції кролівництва [Текст] / Ю. Г. Бургу // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 103–106.
 40. Бургу, Ю. Г. Товарознавча характеристика продукції тваринництва [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Г. Бургу. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 126 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 41. Верига Ю. А. Проведення внутрішнього аудиту на підприємстві: процесний аспект [Текст] / Ю. А. Верига, В. Ю. Захарченко, Є. А. Карпенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія: Економічні науки / за ред. Л. М. Фільштейна.– Кіровоград: Кіровоградський національний технічний університет, 2011.– Вип. 20, ч.1. –186192.
 42. Верига Ю. А. Прояви креативного обліку в економічній злочинності [Текст] / Ю. А. Верига, В. Ю. Захарченко, А. Ж. Пшенична //  Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 4, ч.1. – С. 208–211.
 43. Верига, Ю. А. Бухгалтерський облік [Текст] + [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / Ю. А. Верига, Н. В. Фірсова, В. Л. Вороніна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 114 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 44. Верига, Ю. А. Інформаційне забезпечення управління товарними запасами: історичний аспект [Текст] / Ю. А. Верига, Н. В. Хоменко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – №3. Ч.2. – С.18–22.
 45. Верига, Ю. А. Прояви креативного обліку в економічній злочинності [Текст] / Ю. А. Верига, В. Ю. Захарченко, А. Ж. Пшенична // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 208–211.
 46. Верига, Ю. А. Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Ю. А. Верига, М. М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 47. Викуль, С. И. Биологическая активность ягод черники и продуктов ее переработки [Текст] / С. И. Викуль // Харчова наука і технологія. – 2011. – № 4. – С.26–29.
 48. Виноградова, М. О. Використання результатів аудиту розрахунків з дебіторами в управлінні підприємством [Текст] / М. О. Виноградова, М. О. Марюхніч // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.200–206.
 49. Волкова, О. В. Методика оцінки ефективності механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства споживчої кооперації України [Текст] / О. В. Волкова, О. М. Рафальська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 317–321.
 50. Волкова, О. В. Регіональні аспекти аналізу та регулювання ринку праці України [Текст] + [Електронний ресурс]. Ч. 1 : монографія / О. В. Волкова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 222 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 51. Волкова, О. В. Регіональні аспекти аналізу та регулювання ринку праці України [Текст] + [Електронний ресурс]. Ч. 2 : монографія / О. В. Волкова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 148 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 52. Волкова, О. В. Теоретичні аспекти дослідження фінансової спроможності торговельного підприємства [Текст] / О. В. Волкова, О. А. Горбунова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 95–104.
 53. Воронько, Т. В. Енергозберігаюча політика як складова державного управління енергозбереженням [Текст] / Т. В. Воронько, О. В. Федірець // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 67–72.
 54. Воскобойник, В. I. Англійська мова для спеціалістів у сфері харчових технологій [Текст] = English for food technology specialists : навч. посібник / В. I. Воскобойник, А. В. Антіпова, О. Б. Остапченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 378 с. + CD. – + Електрон. зміст. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 55. Гасюк, Л. М. Національне виховання молоді у світлі народної педагогіки [Текст] / Л. М. Гасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 348–352.
 56. Гасюк, Л. М. Сутність, роль і зміст кадрової політики підприємства в ринкових умовах [Текст] / Л. М. Гасюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 155–159.
 57. Гладкий, С. Кооперативне законодавство УСРР 1920-х років як явище правової реальності [Текст] / С. Гладкий // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. –4 листоп.– С.3–8.ДВ-вкл.;  11 листоп.–С.1–8.Вкл.; 18 листоп.– С.1–8. ДВ-вкл. ; 25 листоп.– С.2–8. ДВ-вкл.; 2 груд.– С.1–8.ДВ-вкл.; 9 груд.– С.1–8. ДВ-вкл.
 58. Глущенко, О. I. Тенденції розвитку управлінського персоналу торговельних підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] / О. I. Глущенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 156–161.
 59. Головіна, С. О. Німецька мова [Електронний ресурс] : комплексні контр. роботи / С. О. Головіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 60. Гончаренко, В. Псевдокредитні спілки як загроза українському кооперативному руху [Текст] / В. Гончаренко // Вісті ЦССТУ. – 2011. –31 берез.– С.1–3.Вкл.
 61. Гончаренко, В. В. Про зміну концепції розвитку системи кредитної кооперації та її можливий вплив на кредитно-кооперативний сектор національної економіки [Текст] / В. В. Гончаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 99–107.
 62. Горячов, О. В. Оцінка людського капіталу на трансферному ринку футбольних гравців [Текст] / О. В. Горячов, В. С. Чижевський // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 33–37.

175.    Гречко, О. В. Механізми стратегічного  управління

конкурентоспроможністю авіакомпанії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємством”/ О. В. Гречко.− Донецьк, 2011. – 20 c.

 1. Гриценко, В. Л. Організація практичної підготовки та працевлаштування студентів в умовах глобалізації економіки [Текст] / В. Л. Гриценко, Л. М. Бондар // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 226–230.
 2. Гунченко, М. В. Особливості формування та реалізації механізмів мотивації праці лікарів в умовах функціонування традиційної та інноваційної фінансово-організаційних моделей первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / М. В. Гунченко, О. К. Надута-Скринник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 247–252.
 3. Данилкович, А. Г. Проблема поліпшення гідрофобних властивостей ворсового шкіряного і хутрового матеріалів [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Г. Данилкович, В. I. Ліщук, Н. Б. Хлєбнікова // Легка промисловість. – 2011. – № 3. – С. 27–29. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 4. Делія, О. В. Роль комунікативної компетентності керівника в управлінні персоналом [Текст] / О. В. Делія // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 238–240.
 5. Джаман, М. О. Розвиток ринку туристичних послуг в Україні [Текст] / М. О. Джаман, Т. О. Гусаковська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 20–23.
 6. Джонсон, К. Досвід викладання дисципліни "Інформаційні технології в управлінні персоналом і економіки праці" [Текст] / К. Джонсон, О. В. Боровиков // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 359–361.
 7. Донець, Г. П. Екстремальні задачі на комбінаторних конфігураціях [Текст] : монографія / Г. П. Донець, Л. М. Колєчкіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 309 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 8. Дробиш, Л. В. Людський капітал у сфері торгівлі: оцінка використання та нагромадження [Текст] / Л. В. Дробиш // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 177–183.
 9. Дробиш, Л. В. Фактори регіонального формування попиту та пропозиції праці фахівців [Текст] / Л. В. Дробиш // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.104–109.
 10. Дробітько, Н. А. Менеджмент якості проектів [Текст] / Н. А. Дробітько // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 286–291.
 11. Дрогомирецька, М. I. Проблеми впровадження стратегічного підходу до управління персоналом на підприємстві [Текст] / М. I. Дрогомирецька // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 116–119.
 12. Емец, О. А. Оптимизация дробно-линейных функций на размещениях [Текст] : монография / О. А. Емец, О. А. Черненко ; под общ. ред. И. В. Сергиенко. – К. : Наукова думка, 2011. – 154 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 13. Емец, О. А. Прямой метод отсечений для задач комбинаторной оптимизации с дополнительными ограничениями [Текст] / О. А. Емец, Е. М. Емец, Ю. Ф. Олексийчук // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – № 6. – С.116–124.
 14. Енгель, О. П. Проблеми аудиту людських ресурсів у системі управління персоналом [Текст] / О. П. Енгель // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 256–259.
 15. Єгоричева, С. Б. Методологічні засади організації інноваційного процесу в комерційних банках [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Б. Єгоричева // Вісник Національного банку України. – 2011. – №1. – С.53–57. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 16. Ємець, О. О. (Олег) Моделі евклідової комбінаторної оптимізації [Текст] : монографія / О. О. (Олег) Ємець, О. О. Черненко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 204 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 17. Ємець, О. О. (Олег) Розв'язування задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах [Текст]: монографія / О. О. (Олег) Ємець, О. О. (Олександра) Ємець. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Те саме [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 18. Ємець, О. О. (Олег) Транспортні задачі комбінаторного типу: властивості, розв'язування, узагальнення [Текст] : монографія / О. О. (Олег) Ємець, Т.О. Парфьонова. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – 174 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 19. Єрмолаєв, О. М. Намагніченість двовимірних провідників з домішковими станами електронів [Текст] / О. М. Єрмолаєв, А. I. Шурдук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 113–115.
 20. Зварич, I. Сутність проблеми педагогічної компетентності викладачів у вищих навчальних закладах США [Текст] / I. Зварич // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 112 – 119.
 21. Зінченко, О. М. Дослідження стану розвитку роздрібної торгівлі України [Текст] / О. М. Зінченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.168–172.
 22. Зотова, О. М. Актуальність застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні персоналом у вищих навчальних закладах [Текст] / О. М. Зотова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 296–299.
 23. Инновационные технологии: приоритетные направления развития [Текст] : тез. докл. междунар. науч.-практ. интернет-конф. проф.-препод. состава, асп. и студ., 12-14 апр. 2011 г. / Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 383 с.
 24. Іваннікова, М. М. Маркетингове управління конкурентними перевагами підприємства [Текст] / М. М. Іваннікова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 243–246.
 25. Іванова, В. В. Економіка, заснована на знаннях, та економіка знань: адекватність використання категорій [Текст] / В. В. Іванова // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3 (53). – С. 47–54.
 26. Іванова, В. В. Інформаційне забезпечення формування знаннєвого потенціалу економічного суб'єкта [Текст] / В. В. Іванова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 172–177.
 27. Іванова, В. В. Модель організації інформаційного забезпечення, заснованої на знаннях [Текст] / В. В. Іванова // Економіка і прогнозування. – 2011. – №3. – С. 25–41.
 28. Іванова, В. В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посібник / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443 с.
 29. Іванова, В. В. Теоретико-множинна модель організації інформаційного забезпечення економіки на мезорівні [Текст] / В. В. Іванова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 12. – С. 273–279.
 30. Іванова, В. В. Якісні аспекти інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях, інформаційними суб'єктами кластерів [Текст] / В. В. Іванова // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 9/10. – С.65–68.
 31. Іванова, О. М. Інформаційні потоки у системі управління персоналом підприємства [Текст] / О. М. Іванова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 188–191.
 32. Інформатика та системні науки (ІСН-2011) [Текст] + [Електронний ресурс] : матеріали 2-ї всеукр. наук-практ. конф., 17-19 бер. 2011 р. / за ред. О. О. (Олег) Ємець. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 355 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 33. Калашник, О. В. Комплексне експертне дослідження щоденних прокладок для жінок [Текст] / О. В. Калашник, Н. П. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 70–74.
 34. Карманенко, В. В. Управління персоналом: історико-теоретичний контекст і сучасна практика [Текст] / В. В. Карманенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 144–150.
 35. Карпенко, Є. А. Особливості оцінки персоналу при впровадженні процесно-орієнтованого управління підприємством [Текст] / Є. А. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 183–187.
 36. Карпенко, Є. А. Процесно-орієнтоване управління підприємствами роздрібної торгівлі [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Є. А. Карпенко, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ). – Полтава, 2011. – 342 с.
 37. Карпенко, Н. В. Напрями розвитку екологічного маркетингу у зарубіжних кооперативах [Текст] / Н. В. Карпенко, І. А. Ананьєва // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 170–173.
 38. Карпенко, Н. В. Управління маркетинговою політикою підприємства [Текст] / Н. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 231–234.
 39. Карпенко, О. Неповна собівартість : теорія і практика обліку, аналізу, контролю [Текст] : монографія / О. Карпенко, Г. Соболь. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Те саме [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.
 40. Карпенко, Ю. В. Управління матеріальним стимулюванням персоналу підприємства [Текст] / Ю. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 206–209.
 41. Карпенко, Ю. В. Формування цінової політики торговельних підприємств, що використовують Інтернет-торгівлю [Текст] / Ю. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.92–96.
 42. Карцева, В. В. Организация службы контроллинга в системе потребительской кооперации [Текст] / В. В. Карцева, В. А. Ольховский // Зауральский научный вестник. – 2011. – №1. – С.99–104.
 43. Катренко, А. М.  І. М. Петренко. Шлюбно- сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст. [Текст] : [Рецензія на монографію] / А. М. Катренко // Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 204–209.

219.    Клименко С. Є. Механізми реструктуризації машинобудівного підприємства з урахуванням аналізу ринку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)”/ С. Є. Клименко. − Запоріжжя, 2011. – 20 c.

 1. Клименко, В. I. Розвиток кооперативних організацій в Україні: історичний аспект [Текст] / В. I. Клименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 353–358.
 2. Кліменко, В. Економіка знань в усвідомленні студентів і викладачів [Текст] / В. Кліменко // Вища школа. – 2011. – №7-8. – С. 104 – 110.
 3. Кобзар, О. I. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / О. I. Кобзар ; вiдповiд. ред. Б. Б. Шалагінов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 324 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 4. Кобищан, А. Д. Дослідження нових методів вибілювання лляних тканин [Текст] / А. Д. Кобищан // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 55–59.
 5. Кожушко, Г. М. Ветеран кооперативної освіти [Текст] : Вітаємо Дмитра Івановича Козьмича, професора кафедри товарознавства непродовольчих товарів із 70-річчям / Г. М. Кожушко // Вісті ЦССТУ. – 2011.–3 берез. – С.11.
 6. Кожушко, Г. М. Стандартизація та якість світловипромінювальних діодів [Текст] / Г. М. Кожушко, В. І. Ткаченко, Л. В. Дугніст // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 21–26.
 7. Кожушко, Г. Проблеми стандартизації СВД [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Кожушко, В. Ткаченко, С. Шпак // Стандартизація.Сертифікація.Якість. – 2011. – №2. – С. 3–7. – Спросіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 8. Кожушко, Г. Сучасні напрямки розвитку класифікації непродовольчих товарів в Україні [Текст] / Г. Кожушко, Л. Губа, Ю. Басова // Стандартизація.Сертифікація.Якість. – 2011. – № 4. – С. 3–6.
 9. Козак, О. М. Оцінка роботи викладача як елемент системи забезпечення якості вищої освіти [Текст] / О. М. Козак // Економічний часопис-XXI. – 2011. – №7-8. – С. 36–39.
 10. Козлова, Г. Компетентнісний підхід до навчання студентів і викладачів [Текст] / Г. Козлова // Вища школа. – 2011. – №4. – С. 83 – 94.
 11. Козьмич, Д. I. Експертиза товарів [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Д. I. Козьмич, А. Д. Кобищан, Л. О. Назаренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 373 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 12. Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу [Текст] + [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 1 : матеріали XXXVI міжвузівської наук.-метод. конф., 22-23 бер. 2011 р. / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 256 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 13. Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу [Текст] + [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 2 : матеріали XXXVI міжвузівської наук.-метод. конф., 22-23 бер. 2011 р. / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 232 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 14. Кооперация: история и современность [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф., 12 апр. 2011 г. / отв. ред Л. П. Наговицина, Г. М. Ефремова, Т. В. Григорова, А. А. Николаев. – Новосибирск : Сиб. ун-т потреб. кооперации, 2011. – 336 с.
 15. Косаріна Валентина Петрівна [Текст] : біобібліогр. покаж. літератури / уклад. В.I. Матяш, О. В. Нестеренко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 52 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 16. Костишина, Т. А. Проблеми оплати праці в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Т. А. Костишина // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 229–232.
 17. Котова, С. С. Страхова медицина і медичне страхування: необхідність, суть, способи впровадження в Україні [Текст] / С. С. Котова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 38–41.
 18. Кравченко, І. Ю. Контроль у системі управління податковими платежами [Текст] / І. Ю. Кравченко, В. Ю. Захарченко, Г. О. Соболь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 330–337.
 19. Краус, Н. М. Механізм соціально-економічної взаємодії держави і суб'єктів господарювання в напрямі детінізації економіки [Текст] / Н. М. Краус // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.31–36.

239.    Кузьменко О. К. Механізми управління потенціалом розвитку торговельних підприємств системи споживчої кооперації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)”/ О. К. Кузьменко. − Полтава, 2011. – 20 c.

 1. Кулик, В. А. Бухгалтерський баланс: минуле, сучасне, майбутнє [Текст] : монографія / В. А. Кулик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 186 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 2. Лазуренко, В. И. Аудит [Текст] : учебник / В. И. Лазуренко, В. Ю. Захарченко, А. О. Соболь. – Донецк : Каштан, 2011. – 496 с.
 3. Лантух, В. В. Державне регулювання торгівлі в Україні (20-ті - початок 30-х рр. ХХ ст.) [Текст] + [Електронний ресурс] : історико-економічне дослідження : монографія / В. В. Лантух, І. В. Лантух, А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 293 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 4. Лебедик, Л. В. Педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Л. В. Лебедик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 165 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 5. Лєскова, О. І. Банківський маркетинг як спосіб уникнення проблемної заборгованості банків в умовах економічної рецесії [Текст] / О. І. Лєскова, І. Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 312–317.
 6. Лисяк, Л. В. Принципи бюджетної системи у контексті нового бюджетного кодексу України [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. В. Лисяк, Т. О. Дулік // Вісник економічної науки України. – 2011. – №1. – С.74–79. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 7. Лісіца, В. В. Еволюція теоретичних поглядів на розвиток сітьових відносин і їх прояв у роздрібній торгівлі [Текст] / В. В. Лісіца // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.83–87.
 8. Людмила Михайлівна Шимановська-Діанич [Текст] + [Електронний ресурс] : біобібліогр. покаж. літератури / уклад. Н. Є. Шляхова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 19 с. : іл. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 9. Мар'їн, Ю. Наталія Герман [Текст] / Ю. Мар'їн // Вісті ЦССТУ. –2011.–3 берез. – С.1.
 10. Мар'їн, Ю. У бій пішов 16-літнім [Текст] : Володимир Ростовський / Ю. Мар'їн // Вісті ЦССТУ. – 2011. –5 трав.– С.2.
 11. Маркіна, І. А. Комерційно-соціальна активність підприємства в сучасних умовах господарювання підприємств малого бізнесу АР Крим [Текст] / І. А. Маркіна, С. О. Єжов-Маряєв // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.183–186.
 12. Маркіна, І. А. Способи підвищення інвестиційної привабливості як засіб розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону [Текст] / І. А. Маркіна, І. В. Черниш // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 275–278.
 13. Марченко, О. Ю. Креативна валеологія [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. Ю. Марченко, В. В. Приходько, В. В. Малий. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 251 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 14. Маца, К. А. Земная планетарная система [Текст] : (опыт исследования системной организации Земли) : монография / К. А. Маца. – К. : Обрії, 2011. – 264 с.
 15. Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України [Текст] + [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28-29 квіт. 2011 р. / [та ін.] ; редколегiя О. О. Нестуля, Н. М. Тягунова, П. Ю. Балабан. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 233 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 16. Механізм управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації [Текст] : звіт по науково-дослідній роботі / Л. А. Негребецька, Г. В. Карнаухова, І. А. Сененко ; керiв. авт. кол. М. Є. Рогоза. – Полтава, 2011. – 99 с.
 17. Микола Єгорович Рогоза [Текст] : біобібліогр. покажч. літературири / уклад. І. О. Науменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 41 с. : іл. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 18. Мокєрова, Н. В. Споживча кооперація як людинорозмірна господарська система [Текст] / Н. В. Мокєрова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 134–139.
 19. Молебна, Л. I. Аналіз чинників, що впливають на якість дитячого взуття [Текст] / Л. I. Молебна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 75–82.
 20. Назаренко, Л. О. Ідентифікація якості та оцінювання конкурентоспроможності спредів, що реалізуються в Україні [Текст] / Л. О. Назаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 106–112.
 21. Наполеглива праця увінчалася успіхом [Текст] : 55 років доценту кафедри педагогіки, культурології та історії ПУЕТ /  Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 2011. –22 груд. – С.3.
 22. Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. В 7 ч. Ч. 3 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 375 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.
 23. Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 284 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.
 24. Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. В 7 ч. Ч. 7 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 389 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.
 25. Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. В 7 ч. Ч. 4 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 340 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.
 26. Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. В 7 ч. Ч. 6 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 577 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.
 27. Наукові праці викладачів ПУЕТ: 2001-2011 рр. [Текст] + [Електронний ресурс]. Вип. 2 : бібліогр. покаж. літератури / уклад. О. П. Галицька, І. О. Науменко, О. В. Нестеренко, Н. Є. Шляхова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 160 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 28. Науково-освітній потенціал України [Текст] / упоряд. Л. М. Гаврилюк. – К. : Український рейтинг, 2011. – 304 с.
 29. Нестуля, О. Про основні засади подальшого реформування споживчої кооперації України [Текст] : із виступу ректора ВНЗУ "ПУЕТ" на VI зборах Ради Укоопспілки / О. Нестуля // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 груд.– С.9.
 30. Нестуля, О. Чи слід погодитися з роллю "проміжної ланки"? [Текст] / О. Нестуля, В. Артеменко // Вісті ЦССТУ. – 2011. –21 лип.– С.1–3.
 31. Нестуля, С. I. Функції лідера-керівника: теоретичний аспект [Текст] / С. I. Нестуля // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 153–157.
 32. Никитко, А. Як оформити роботу аспіранта на посаді викладача? [Текст] / А. Никитко // Баланс-Бюджет. – 2011. – 29 серп.– С. 29.
 33. Ночовна, Ю. О. Класифікація витрат підприємства як основа організації управлінського обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю.О. Ночовна, О. М. Губачова // Економіка і регіон. – 2011. – № 2. – С. 185 – 190. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 34. Ольга Василівна Карпенко [Текст] : біобібліогр. покажч. л-ри / упоряд. О. П. Галицька. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 41 с.
 35. Оніпко Тетяна Володимирівна [Текст] + [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. літератури / упоряд. Е. В. Галицька. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 40 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 36. Оніпко, Т. Проблеми інноваційного розвитку підприємств України і політика держави щодо їх подолання / Т. Оніпко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 8 лип.–С. 1─3 (Вклад.).
 37. Оніпко, Т. В. Господарська діяльність споживчої кооперації України в період нової економічної політики (1921-1928 рр.) [Текст] : дис ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Т. В. Оніпко ; Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2011. – 586 с.
 38. Павлик, І. Л. Кадровий потенціал як основа формування конкурентного статусу підприємств торгівлі [Текст] / І. Л. Павлик // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 150–153.
 39. Пантелеймоненко, А. Генезис і тенденції розвитку житлової кооперації в Україні [Текст] / А. Пантелеймоненко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. –28 жовт.– С.1–8. ДВ-вкл.
 40. Пантелеймоненко, А. О. Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 333–341.
 41. Панченко, О. П. Кооперативні видання як засіб інформаційного забезпечення процесу розширення ресурсної бази та ефективної організації селянських і поміщицьких господарств лівобережної України (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) [Текст] / О. П. Панченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.218–224.
 42. Пахомова, І. В. Сучасні підходи до визначення ринкової вартості транспортних засобів іноземного виробництва [Текст] / І. В. Пахомова, Л. М. Губа // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 50–55.
 43. Педченко, Н. С. Застосування економіко-математичних методів при стратегічному управлінні потенціалом розвитку підприємства [Текст] / Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.88–91.
 44. Педченко, Н. С. Особливості формування і використання соціальної складової потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації [Текст] / Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 279–285.
 45. Перебийніс, В. I.  Транспортний фактор забезпечення конкурентоспроможності продукції [Текст] : монографія / В. I Перебийніс, О. М. Помаз. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 187 с. – Те саме [Електронний ресурс]. - Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 46. Писаренко, В. П. Переваги електронного документообігу в управлінській діяльності [Текст] / В. П. Писаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 157–160.
 47. Плотник, О. Д. Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах [Текст] / О. Д. Плотник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 124–129.
 48. Плотник, О. Д. Мотиваційний моніторинг як чинник підвищення продуктивності праці в аграрних підприємствах [Текст] / О. Д. Плотник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 300–304.
 49. Полтавський університет економіки і торгівлі (1961-2011) : історичний нарис / уклад. В. М. Артеменко ; редколегiя М. В. Аліман, В. О. Дорохін, О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 464 с.
 50. Похилюк, В. В. Економічна безпека держав на пострадянському трансформаційному просторі [Текст] / В. В. Похилюк // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 41– 45.
 51. Прогнозна оцінка фінансового стану споживчого товариства [Текст] : звіт з наук.-дослід. теми № 323/11 / В. О. Подольська, В. О. Кабай, Вищ. навч. закл. Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі" (ПУЕТ) ; наук. керів. Ю. А. Верига. – Полтава, 2011. – 112 с.
 52. Прохар, Н. В. Особливості відображення в обліку інформації про податок на додану вартість за Податковим кодексом Украіни [Текст] / Н. В. Прохар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. – С.11–25.
 53. ПУЕТ. Ректорат. Вітаємо Юстину Андріївну Веригу [Текст] : 70-річний ювілей / ПУЕТ. Ректорат // Вісті ЦССТУ. – 2011. –3 берез.– С.4.
 54. Ринок і ресурси споживчих товарів [Текст] : навч. посібник / Н.О. Офіленко, А. П. Кайнаш, О. В. Калашник, С. Е. Мороз. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 184 с. + Електрон. зміст.
 55. Рогоза, М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем [Текст] + [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 1 : навч. посібник / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Мусаєва. – 2-ге вид., зі змінами. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 300 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 56. Рогоза, М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем [Текст] + [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 2 : навч. посібник / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е.К. Мусаєва. – 2-ге вид., зі змінами. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 322 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 57. Рогоза, М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств : моделі та механізми [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 58. Роскладка, А. А. Інноваційний вищий навчальний заклад: особливості функціонування та перспективи розвитку [Текст] / А. А. Роскладка // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 270–275.
 59. Роскладка, А. А. О проблемах моделирования процессов деятельности вуза в условиях неопределенности [Текст] / А. А. Роскладка // Зауральский научный вестник. – 2011. – №1. – С.70–78.
 60. Ростовський, В. С. Барна справа [Текст] : підручник / В. С. Ростовський, С. М. Шамян. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 395 с. + Електрон. зміст. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. – На титул. стор. помилково вказано Шамаян С.М.
 61. Рудич, Л. В. Соціальна складова як стратегічний напрям формування членства системи споживчої кооперації [Текст] / Л. В. Рудич // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 49–52.
 62. Савченко, О. Ф. Економіка, організація і управління раціональним природокористуванням на мікрорівні [Текст] + [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 1 : монографія / О. Ф. Савченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 242 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 63. Савченко, О. Ф. Економіка, організація і управління раціональним природокористуванням на мікрорівні [Текст] + [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 2 : монографія / О. Ф. Савченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 193 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 64. Самойлик, Ю. В. Стратегічні напрями соціальної політики підприємства [Текст] / Ю. В. Самойлик // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 198–203.
 65. Свічкарь, В. А. Інформаційне забезпечення процесу управління інтелектуальним капіталом у системі споживчої кооперації [Текст] / В. А. Свічкарь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 209–213.
 66. Семенов, А. О. Методи знезараження повітря в приміщеннях [Текст] / А. О. Семенов, Л. В. Берлінова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 39–43.
 67. Семенов, А. О. Розвиток технічного регулювання в Україні [Текст] / А. О. Семенов, Г. М. Кожушко, І. В. Шурдук // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 26–30.
 68. Сиротіна, О. Дослідження змін у парадигмі підготовки викладачів вищої школи у США [Текст] / О. Сиротіна // Вища школа. – 2011. – №2. – С. 99–107.
 69. Скляр, Г. П. Інвестиційно-страхова діяльність домогосподарств в умовах перехідної економіки [Текст] / Г. П. Скляр, О. В. Яріш // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.54–57.
 70. Скляр, Г. П. Соціальна відповідальність у структурі мотивації інвестування в туристичному бізнесі [Текст] / Г. П. Скляр, О. В. Яріш, Л. В. Гнипа-Черневецька // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 193–198.
 71. Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / за ред. В. В. Карцева. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 171 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 72. Сучасні та майбутні технології харчових виробництв [Текст] : зб. наук. ст. магістрів за результатами наук. дослідж. 2010-2011 навч. року / голов. ред. О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 83 с.
 73. Тараненко, О. О. Кадровий потенціал у забезпеченні економічної стійкості торговельних підприємств [Текст] / О. О. Тараненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 264–267.
 74. Ткаченко, В. І. Споживчі характеристики допоміжних пристроїв для освітлювальних ламп [Текст] / В. І. Ткаченко, І. В. Шурдук, Л. В. Дугніст // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Технічні науки". – 2011. – № 1 (52). – С. 59–69.
 75. Тодорова, І. С. Психологія і педагогіка [Текст] : навч. посібник / І. С. Тодорова, В. I. Павленко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 228 с. + CD.
 76. Трайно, В. М. Система маркетингового управління споживачами послуг підприємств ресторанного господарства [Текст] / В. М. Трайно // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 255–259.
 77. Трайно, В. М. Формування маркетингових стратегій управління споживачами послуг ресторанного господарства [Текст] / В. М. Трайно // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.163–168.
 78. Трикозенко, О. Г. Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / О. Г. Трикозенко, І. Г. Брітченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 229 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 79. Федій, О. А. Психологія управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. А. Федій, М. С. Авраменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 80. Філіна, С. В. Корпоративні інформаційні системи: проблеми впровадження та аналіз ефективності у процесі управління [Текст] / С. В. Філіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.109–115.
 81. Франко, Л. С. Систематизація поглядів сучасних науковців на економічну категорію "людський капітал" [Текст] / Л. С. Франко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 219–223.
 82. Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів [Текст] : навч. посібник / О. Д. Іващенко, Ю. Б. Нікозять, В. I. Дмитренко, [та ін.]. – К. : Знання, 2011. – 606 с. + Електрон. зміст. – (Вища освіта XXІ століття).
 83. Чайка, І. П. Методичні підходи до розрахунку ефективності функціонування вищого навчального закладу [Текст] / І. П. Чайка // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.151–156.
 84. Чернявская, Е. В. Почем нынче рыночная экономика? [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. В. Чернявская // BusiNess Компаньон. – 2011. – № 3. – С.11–13. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.
 85. Шаповалов, В. О. Стратегічні напрями державної політики розвитку акціонерного сектору національної економіки України [Текст] / В. О. Шаповалов // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 11/12. – С. 45–47.
 86. Шевченко, А. Ф. Виникнення, становлення та розвиток вексельного ринку в Україні [Текст] / А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.18–22.
 87. Шимановская-Дианич, Л. М. Знания как нематериальные ресурсы предприятия: систематизация и фактори, влияющие на их возникновение [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич, Е. И. Ивченко, А. М. Хмелик // Зауральский научный вестник. – 2011. – №1. – С.79–87.
 88. Шимановська-Діанич, Л. М. Концептуальні засади вдосконалення системи управління розвитком персоналу організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 184–188.
 89. Шкурупій, О. В. Іноземні компанії на українському ринку кондитерської продукції: позитивні та негативні наслідки їх присутності [Текст] / О. В. Шкурупій, Т. О. Чирвенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 15–20.
 90. Шовкова, О. А. Оптимізація просування продовольства засобами інтернет-технологій: теоретико-методологічні засади [Текст] / О. А. Шовкова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 192–195.

330.    Щукін, О. І. Методи проектно- оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. економ. наук : спец. 08.00.04 „Економіка та управління підприємством”/ О. І. Щукін.− Запоріжжя, 2011. – 40 c.

 1. Юдін, О. М. Системи електронної комерції: створення, просунення і розвиток [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / О. М. Юдін, М. В. Макарова, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 201 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 2. Юрко, И. В. Основы предпринимательства [Текст] + [Електронний ресурс] / И. В. Юрко, Ю. В. Иванов. – Полтава : РИО ПУЭТ, 2011. – 119 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 3. Юрко, І. В. Сутність і еволюція поняття "управління маркетингом" як економічної категорії [Текст] / І. В. Юрко, К. М. Краус // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С.100–104.
 4. Юстина Андріївна Верига [Текст] / М. Орищенко, І. Титаренко, С. Котова, [та ін.] // Вісті ЦССТУ. – 2011. –24 лют.– С.1–2.Вкл.

 

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ, видані іноземною мовою

 

 1. Artemenko, I. A. International economic activity of Ukraine [Електронний ресурс] : methodical recommendations for writing course paper / I. A. Artemenko, S. V. Grigoreva. – Poltava : PUET EDP, 2011. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 2. Goncharenko, V. V. International co-operative movement [Електронний ресурс] : Educational manual / V. V. Goncharenko, V. I. Klimenko, Iu. S. Radchenko. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 3. Goryachov, A.V. International economics [Електронний ресурс] : guidelines for writing Course Paper / A.V. Goryachov, S. V. Grigoreva. – Poltava : PUET EDP, 2011. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 4. Nichugovskaya, L. I. Theory of Probability and Mathematics Statistic [Текст] : handbook / L. I. Nichugovskaya, J. A. Halaiko. – Poltava : PUET EDP, 2011. – 179 p. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 5. Shkurupiy, O. V. Management of international competitiveness of enterprise [Електронний ресурс] : Teachingaid / O. V. Shkurupiy, T. O. Bilobrova. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.
 6. Shkurupiy, O. V. Ukreine in the processes of economic conditions development transnationalizatio:possibilities of TnC'S inovational potential attraction [Text] = Викладачі ПУЕТ / O. V. Shkurupiy, T. O. Bilobrova, T. A. Deineka // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 4. – P. 83–87.

 

 

Іменний покажчик

 

Прізвище, імя, по батькові

Порядковий номер джерела

Авраменко, М. С.

322

Аліман, М.

119, 120, 121, 122, 123

Аліман, М. В.

292

Ананьєва,  І. А.

216

Антіпова, А. В.

170

Артеменко, В. 

273

Артеменко, В. М.

292

Артюх, О. В.

2

Асаул, А. Н.

19, 35

Бабенко, О. М.

124

Бабенко, С. Г.

20

Бабенко, Я. В.

125

Базавлук, Н. Г. 

23

Балабан, М. П.

21, 129

Балабан, П. Ю. 

21, 126, 127, 128, 129, 258

Баля, Л. В.

22, 47, 130

Басова, Ю. 

231

Басова, Ю. О. 

59

Безпарточний, М. Г.

131

Безрукова, Н. В.

23, 132, 133, 134

Бенях, В. В.

24

Березін, О. В.

135, 136

Березіна, Л. М.

25, 137, 138

Берлінова, Л. В. 

99, 139, 309

Біловол, Р. I.

140

Бірта, Г. О.

26, 27, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147

Бойц, Роберт

6

Бондар, Л. М. 

180

Бондар, О. В.

148, 149

Бондаренко, В. М.

150

Боровиков,  О. В.

185

Брітченко, I.

151, 152

Брітченко, І. Г.

28, 153, 248, 321

Брусенський, О.

154

Бургу, Ю. Г.

26, 29, 141, 142, 143, 155, 156

Вергал, К. Ю.

30, 300

Веремей, С. А. 

38

Верига Ю. А.

11, 17, 31, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 294

Викуль, С. И.

163

Виноградова, М. О.

32, 164

Волкова, О. В.

33, 165, 166, 167, 168

Ворона, П. В.

34

Вороніна,  В. Л.

159

Воронько, Т. В.

169

Воскобойник, В. I.

170

Гаврилюк, Л. М. 

271

Галицька, О. П. 

43, 270, 277, 278

Гасюк, Л. М.

171, 172

Гладкий, С.

173

Гладких, Т. В.

3

Глейзер, Н. В. 

53

Глєбова, А. О.

68

Глущенко, О. I.

174

Гнипа-Черневецька, Л. В. 

313

Головіна, С. О.

175

Гончаренко, В.

176

Гончаренко, В. В.

177

Гончарук, Я. А. 

3, 4, 5

Горбунова,  О. А.

168

Горячов, О. В.

36, 178

Горячова, О. О.

37, 130

Гречко, О. В.

179

Григорова, Т. В.

237

Гриценко, В. Л.

180

Губа, Л.

231

Губа, Л. М.

59, 285

Губачова, О. М. 

276

Гунченко, М. В.

181

Гусаковська, Т. О.

184

Данилкович, А. Г.

182

Дворніченко, В. В.

148

Делія, О. В.

183

Деньга, С. М.

12

Джаман, М. О.

38, 184

Джаман, М. А. 

19, 35

Джонсон, К.

185

Дзекун, Ю. О.

39

Дібрівська, Н. В. 

18

Дмитренко, В. I.

325

Донець, Г. П.

186

Дорохін, В. О.

292

Дробиш, Л. В.

40, 187, 188

Дробітько, Н. А.

189

Дрогомирецька, М. I.

190

Дубова, Г. Є.

41

Дугніст, Л. В.

229, 317

Дулік, Т. О. 

249

Емец, Е. М.

192

Емец, О. А.

45, 191, 192

Енгель, О. П.

193

Ермолаев, А. М. 

53

Ефремова, Г. М.

237

Єгоричева, С. Б.

46, 194

Єжов-Маряєв, С. О. 

254

Ємець, Є. М. 

44

Ємець,  О. О. (Олександра)

196

Ємець, О. О. (Олег)

44, 195, 196, 197, 211

Єрмолаєв, О. М.

198

Жук, В. А.

47

Журавльова, Ю.

48

Жученко, І. В.

49

Захарченко, В. Ю.

157, 158, 161, 241, 245

Зварич, I.

199

Зима, Б. В.

4

Зима, Г. I. 

4

Зінченко, О. М.

200

Зотова, О. М.

201

Иванов, Ю. В. 

336

Ивченко, Е. И.

330

Іваннікова, М. М.

203

Іванова, В. В.

204, 205, 206, 207, 208, 209

Іванова, О. М.

210

Іванюта, П. В. 

7

Іванюта, С. М.

7

Іващенко, О. Д.

325

Ігнатенко, В. Ю.

50

Ільченко, В. В. 

91

Кабай, В. О.

294

Кайнаш, А. П.

297

Калашник, О. В.

212, 297

Карманенко, В. В.

213

Карнаухова, Г. В.

259

Карпенко,  Є. А.

54, 157, 214, 215

Карпенко, Н. В.

216, 217

Карпенко, О.

218

Карпенко, О. В.

55

Карпенко, Ю. В.

219, 220

Карцева, В. В.

56, 221, 314

Катренко, А. М.

222

Кирильченко, М. В.

109

Кириченко, О. В. 

83

Клавдієва, Е. К. 

69

Клименко С. Є.

223

Клименко, В. I.

1, 224

Клименко, О. В.

13

Кліменко, В.

225

Кобзар, О. I.

226

Кобищан, А. Д.

57, 227, 234

Коваленко, А. Г.

58

Коваленко, Н. П. 

212

Кожушко, Г.

230, 231

Кожушко, Г. М.

55, 228, 229, 310

Козак, О. М.

232

Козлова, Г.

233

Козьмич, Д. I.

234

Колєснікова, В. О.

60

Колєчкіна, Л. М.

186

Комар, Т. С. 

132

Корчака, С. М.

61

Костишина, Т. А.

62, 63, 105, 239

Котова, С.

338

Котова, С. С.

240

Кравченко, І. Ю.

241

Кравченко, О. О.

64

Краус, К. М. 

337

Краус, Н. М.

65, 242

Крючко, О. С.

66

Кузьменко О. К.

84, 243

Кулик, В. А.

67, 244

Курбанов, К. Р. 

15

Курлейко, Б. А. 

21, 126, 128

Лавренюк, Р. М. 

335

Лаврик, Г. В.

8

Лазуренко, В. И.

245

Лантух, В. В.

246

Лантух, І. В.

246

Лебедик, Л. В.

247

Левицький, В. П. 

51, 52

Лєскова, О. І. 

88, 248

Лисяк, Л. В.

249

Лісіца, В. В.

250

Ліщук, В. I.

182

Макарова, М. В.

335

Малий, В. В.

256

Малишко, Г. М. 

133

Мар'їн, Ю.

252, 253

Маркіна, І. А.

68, 69, 70, 71, 72, 254, 255

Мархай, М. А. 

42

Марченко, О. Ю.

256

Марюхніч,  М. О.

164

Матяш, В. I. 

43, 238

Махно, Г. М.

73

Махно, М. Г.

73

Маца, К. А.

257

Мащенко, В. П.

74

Меншикова, Ю. М.

14

Михайленко, О. М.

74

Михайлова, Н. В.

75

Мозгова, О. С. 

32

Мокєрова, Н. В. 

92, 93, 261

Молебна, Л. I.

262

Мороз, С. Е.

83, 297

Мурейко, А. В. 

49

Мусаєва, Е. К.

298, 299

Мучник, А. М. 

34

Наговицина, Л. П.

237

Надута-Скринник, О. К. 

181

Назаренко, В. О.

76

Назаренко, Л. О.

76, 234, 263

Науменко, І. О. 

260, 270

Негребецька, Л. А.

259

Нестеренко, О. В.

238, 270

Нестуля, О.

272, 273

Нестуля, О. О.

77, 105, 117, 235, 236, 258, 292, 315

Нестуля, С. I.

105, 274

Никитко, А.

275

Николаев, А. А. 

237

Ниценко, Н. І.

78

Нікозять, Ю. Б.

325

Ночовна, Ю. О.

58, 276

Оберемок, В. М.

79

Озимок, Г. В. 

42

Олексийчук, Ю. Ф.

192

Ольховский, В. А. 

221

Оніпко, Т. 

121, 122, 279

Оніпко, Т. А. 

134

Оніпко, Т. В. 

264, 280

Орищенко, М.

162, 338

Орищенко, М. М.

80

Остапченко, О. Б.

170

Офіленко, Н. О.

297

Павленко, В. I.

318

Павлик, І. Л.

281

Павлуненко, Л. Е.

81

Павлюк, В. А. 

18

Павлюк, Р. Ю. 

18

Пантелеймоненко, А.

282

Пантелеймоненко, А. О. 

20, 77, 246, 283

Панченко, В. А.

72

Панченко, О. П.

284

Парфьонова, Т. О.

44, 197

Пасяда, Н. И. 

35

Пахомова, І. В.

285

Педченко, Н. С.

286, 287

Перебийніс, В. I.  

288

Петренко, І. М.

82

Писаренко, В. П.

289

Плотник, О. Д.

290, 291

Подольська, В. А.

5

Подольська, В. О.

294

Поліщук, Л. В.

42, 83

Помаз, О. М.

288

Похилюк, В. В.

293

Приходько, В. В.

256

 Прохар, Н. В.

295

Пшенична, А. Ж. 

158, 161

Рамазанов, С. К.

298

Рафальська,  О. М.

165

Рибак, Г. М. 

101, 115

Рогоза М. Є. 

1, 84, 259, 298, 299, 300

Рокитянська, В. М.

85

Романова, Н. Г.

9, 45

Роскладка, А. А.

86, 301, 302

Ростовський, В. С.

303

Рудич, Л. В.

304

Савченко, О. Ф.

305, 306

Сагалакова, Н. О. 

136

Салій, Н. Ю.

87

Самойлик, Ю. В.

307

Світалка, В. П.

88

Свічкарь, В. А.

308

Семенов, А. О.

89, 309, 310

Семенова,  О. М.

106

Сененко, І. А.

90, 259

Сергиенко, И. В.

191

Сиротіна, О.

311

Скибенко, С. Т.

91

Скібіцька, Л. I.

10

Скляр, Г. П.

92, 93, 312, 313

Смірнова, Н. В. 

17

Соболь, А. О.

245

Соболь, Г. 

218

Соболь, Г. О.

55, 94, 241

Соляник, М. А. 

53

Сосновська, О. О.

95

Сосновський, О. С. 

95

Стамболін, В. А.

127

Степанова, Л. В.

96

Стрельніков, В. Ю.

97

Супрун, Н. П. 

42

Тараненко, О. О.

316

Титаренко, І.

338

Ткач, Н. I.

108, 109

Ткаченко, В.

230

Ткаченко, В. І.

99, 229, 317

Тодорова, І. С.

318

Трайно, В. М.

100, 319, 320

Третяк, Т. В.

33

Трикозенко, О. Г.

321

Тюрікова, І. С.

101, 102

Тютюнник, Н. В.

103

Тягунова, З. О.

104

Тягунова, Н. М.

104, 258

Уланова, О. О. 

108

Федій, О. А.

322

Федірець, О. В. 

169

Фисун, І. В.

106

Філіна, С. В.

323

Фільштейна, Л. М.

157

Фірсова, Н. В.

159

Франко, Л. С.

324

Хараман, П. С.

107

Хлєбнікова,  Н. Б.

182

Хмелик, А. М. 

330

Холод, Б. I. 

15

Хоменко, Н. В.

160

Хомич, Г. П.

108, 109

Хруль, В. С. 

29

Чайка, І. П.

326

Черевко, О. I. 

16

Черненко,  О. А.

191

Черненко, О. О.

195

Черниш, І. В. 

71, 255

Чернявская, Е. В.

327

Чижевський, В. С.

178

Чирвенко, Т. О. 

332

Чілікіна, Т. В. 

44

Шалагінов, Б. Б.

226

Шамян, С. М. 

303

Шаповалов, В. О.

328

Шара, С. О.

110

Шевченко, А. Ф.

329

Шевченко, О. М.

11, 329

Шимановская-Дианич, Л. М.

112, 330, 331

Шкурупій, О. В.

113, 332

Шляхова, Н. Є.

251, 270

Шовкова, О. А.

333

Шпак, С. 

230

Шубін, О. О. 

22, 41, 78, 79, 101, 109, 114

Шуканов, П. В. 

19, 35

Шурдук, А. I.  

73, 198

Шурдук, А. И. 

53

Шурдук, І. В.

89, 310, 317

Щукін, О. І.

334

Юдін, О. М.

335

Юдічева, О. П.

114

Юрко, И. В.

336

Юрко, І. В.

337

Юрчішина, Л. М.

115

Яременко, М. С. 

99

Яріш, О. В. 

312, 313

Ярова, I. I.

116, 136

Artemenko, I. A.

339

Bilobrova, T. O.

343, 344

Deineka, T. A. 

344

Goncharenko, V. V.

340

Goryachov, A.V.

341

Grigoreva, S. V.

341, 339

Halaiko, J. A. 

342

Klimenko, V. I.

340

Nichugovskaya, L. I.

342

Radchenko, Iu. S.

340

Shkurupiy, O. V.

343, 344