Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ)

Бібліотека

 

Укладач Н. Є. Шляхова

 

 

КАПЛІНА
Тетяна Вікторівна

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

ПОЛТАВА

ПУЕТ

2013

 

 

 

Капліна Тетяна Вікторівна [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури / укладач Н. Є. Шляхова. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 39 с.

 

 

 

 

 

Капліна Тетяна Вікторівна

 

 

ЗМІСТ

 

Від упорядника

Розділ І. «Крокувати з мрією по життю»: доленосний шлях Тетяни Вікторівни Капліної

Основні дати життя і діяльності Т. В. Капліної

Публікації про Т. В. Капліну

І це все про неї

Розділ ІІ. Бібліографія праць Т. В. Капліної

Розділ III. Патентні документи

Розділ IV. Автореферати кандидатських дисертацій, виконаних під керівництвом Т. В. Капліної

Розділ V. Автореферати кандидатських дисертацій, опонентом яких виступала Т. В. Капліна

Алфавітний покажчик співавторів

Алфавітний покажчик прізвищ кандидатів економічних наук, керівником або опонентом яких виступала Т. В. Капліна

Дипломи, почесні грамоти та інші відзнаки наукової діяльності Т. В. Капліної

 

 

 

ВІД УПОРЯДНИКА

 

Жіноча доля, примхлива і непередбачувана, завжди веде незнаними стеж­ками життя, випробовуючи на міцність.

До Тетяни Вікторівни Капліної її доля була все-таки при­хильною. Ма­буть, це через її сильний характер, залізну силу волі та вели­чезну праце­любність. Ще з дитячих років вона засвоїла правило: щоб чогось до­сягти, треба наполегливо працювати. І це стало девізом її життя.

Вона віддавала себе улюбленій справі, не рахуючи часу, не зважаючи на обставини та проблеми; об’їздила багато місць, займаючи різні посади, ви­конуючи відповідальну роботу; працювала деякий час навіть за кордоном. Усе, чим пишається Тетяна Вікторівна сьогодні, досягнуто завдяки її розуму, тер­пінню і таланту.

Дивлячись на цю чарівну жінку, професора, науковця, педагога, полі­ти­ка, а ще добру людину, дружину і маму, щиро дивуєшся великому твор­чому доробку Т. В. Капліної.

Цей біобібліографічний покажчик має п’ять розділів і містить 111 біб­ліо­графічних описів публікацій автора. Це і навчальні посібники, і під­руч­ники, статті зі збірників наукових праць, навчально-методичні розробки, монографії, статті з періодичних видань.

І розділ «Крокувати з мрією по життю»: доленосний шлях Тетяни Вікторівни Капліної містить автобіографію, основні дати життя і діяль­ності, публікації та міні-інтерв’ю з колегами і студентами ПУЕТ.

У ІІ розділі «Бібліографія праць Т. В. Капліної» висвітлено сторінки великого наукового доробку в галузі технології громадського харчування.

У ІІІ розділі «Патентні документи», у IV розділі «Автореферати кандидатських дисертацій, керівництво якими здійснювала Т. В. Кап­лі­на» та у V розділі «Автореферати кандидатських дисертацій, опонентом яких виступала Т. В. Капліна» подані бібліографічні описи дисертацій, па­тентів, авторефератів, у яких Тетяна Вікторівна була керівником або опо­нентом.

Матеріали у покажчику розміщені у хронологічному порядку. Бібліо­графічні описи зроблені відповідно до стандарту бібліографічного опи­су до­кументів ДСТУ ГОСТ. 7.1:2006.

Покажчик має зацікавити науковців, керівний склад, інженерів і техно­логів громадського харчування і харчової промисловості, а також студентів, що навчаються за цією спеціалізацією.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ І. «КРОКУВАТИ З МРІЄЮ ПО ЖИТТЮ»:
ДОЛЕНОСНИЙ ШЛЯХ ТЕТЯНИ ВІКТОРІВНИ КАПЛІНОЇ

 

Життя – великих мрій безмежний простір,

яким захоплено витаєш по світах.

І крізь буття тернисте і непросте,

Ти все ж знайдеш свій доленосний шлях

 Н. Шляхова

 

Капліна Тетяна Вікторівна, народилася 28 січня 1958 року у радгоспі Москворецькому, Октябрського району, Північно-Казахстанської області,

1975 року закінчила Лубенську середню школу № 3 Полтавської області із золотою медаллю.

З 1975 по 1980 рік навчалася у Полтавському кооперативному інституті на інженерно-технологічному факультеті, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування» та з чер­воним дипломом здобула кваліфікацію інженера-технолога і була зарахована на посаду асистента кафедри технології виробництва продуктів громадського харчування ПКІ.

У грудні 1981 року вона була затверджена звільненим секретарем ко­мі­тету комсомолу технічного училища № 4 м. Сімферополь, а з кінця 1983 року прийнята на посаду викладача циклу російської мови Сімферопольського Військового об’єднаного училища.

З жовтня 1985 року Тетяна Вікторівна працювала вихователем дитячого садка радгоспу «Перевальний» Кримрадгоспвинпрому, а з 1989 по 1990 року була старшим бухгалтером кооперативу групи Радянських військових спе­ціалістів у Народній Республіці Ангола.

2 вересня 1991 року прийнята на роботу старшим науковим спів­ро­біт­ником галузевої науково-дослідної лабораторії Полтавського кооперативного інституту, а вже через рік Капліна Т. В. обійняла посаду асистента кафедри технології і організації громадського харчування.

Упродовж 1994–1996 років отримала другу вищу економічну освіту на економічному факультеті Міжнародного інституту управління, бізнесу і пра­ва у місті Слав’янськ Донецької області за спеціальністю економіст-бух­гал­тер, з присвоєнням ступеню бакалавра.

10 жовтня 2001 року рішенням президії Вищої атестаційної комісії України на підставі прилюдного захисту дисертації «Розробка технології бо­рошняних кондитерських виробів з використанням дріжджів, що активовані у перемінному магнітному полі» присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності «Технологія продуктів харчування».

У вересні 2001 року вона була призначена на посаду старшого викладача кафедри технології та організації громадського харчування, а вже через рік прийнята на посаду доцента кафедри технології та організації громадського харчування.

З 2003 по 2007 рік Капліна була завідувачкою кафедри та провідним науковим співробітником кафедри технології та організації ресторанного господарства;

У квітні 2004 року Тетяні Вікторівні було присвоєно вчене звання до­цента кафедри технології та організації громадського харчування.

Вона отримала два сертифікати про підвищення кваліфікації у «Школі педагогічної майстерності» за програмою «Інноваційні інформаційні тех­нології» (2002 рік), та «Підготовка управлінського резерву вищих навчальних закладів» (2004-2005 рр.).

У 2011 року – їй присвоїли вчене звання професора кафедри технології та організації ресторанного господарства, а у березні 2012 року нею була захищена докторська дисертація на тему: «Наукове обґрунтування та роз­робка технології харчових продуктів з використанням сировини, обробленої фізичними методами».

З того часу і по теперішній Капліна Т. В. – доктор технічних наук, про­фесор кафедри технології та організації ресторанного господарства.

Вона також член Асоціації кулінарів України, незалежний експерт, де­пу­тат Полтавської обласної ради.

Нагороджена почесними грамотами і подяками, серед яких: Почесна грамота МОН України (2006 р.); Грамота Полтавської Обласної Державної Адміністрації (2007 р.); Грамота Полтавської Обласної Ради (2011 р.).

 

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності Т. В. Капліної

 

1958

Народилася у радгоспі Москворецькому, Ок­тябрського району, Північно-Казах­станської області

1975

Закінчила Лубенську середню школу №3, Полтавської області із золотою медаллю

1975–1980

Навчалася у Полтавському кооперативному інституті, закінчила з Червоним дипломом

1981

 

Звільнений секретар комітету комсомолу технічного училища № 4 м. Сімферополь

1983

Викладач циклу російської мови Сімфе­ро­польського Військового об’єднаного учи­лища

1985

Вихователь дитячого садка радгоспу «Пере­вальний» Кримрадгоспвинпрому

1989–1990

Старший бухгалтер кооперативу групи Ра­дянських військових спеціалістів у Народній Республіці Ангола.

1991

Старший науковий співробітник галузевої науково-дослідної лабораторії Полтавського кооперативного інституту

1992

Асистент кафедри технології і організації громадського харчування ПКІ

1994–1996

Отримала другу вищу економічну освіту на економічному факультеті Міжнародного інституту управління, бізнесу і права у місті Слов’янськ Донецької області за спеці­аль­ністю економіст-бухгалтер, з присвоєнням ступеню бакалавра.

2001

Захист дисертації, присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеці­альності «Технологія продуктів харчування».

2002

Прийнята на посаду доцента кафедри тех­но­логії та організації громадського харчування Полтавського кооперативного інституту

2002–2005

Отримання двох сертифікатів про підви­щення кваліфікації у «Школі педагогічної майстерності»

2003–2007

Завідувачка кафедри технології та організації ресторанного господарства, провідний нау­ко­вий співробітник ПКІ

2004

Присвоєно вчене звання доцента кафедри технології та організації громадського хар­чування ПКІ

2011

Присвоєно вчене звання професора кафедри технології та організації ресторанного госпо­дарства

2012

Захист докторської дисертації на тему: «Нау­кове обґрунтування та розробка техно­логії харчових продуктів з використанням сировини, обробленої фізичними методами».

На даний час

Доктор технічних наук, професор кафедри технології та організації ресторанного гос­по­дарства Полтавського університету еконо­мі­ки і торгівлі, член Асоціації кулінарів Ук­раї­ни, незалежний експерт, депутат Полтавської обласної ради.

 

[Вгору]

Публікації про Т.В. Капліну

 

Буднікова О. Л. Директор Полтавського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. – Буднікова Ольга Леонідівна [Електронний ресурс] : [інтерв’ю] / О. Л. Буднікова. – Режим доступу: http://www.pusku.edu.ua/success_view.php?id=1.– Назва з екрана.

 

Сердюченко, I. Пані професор Тетяна Капліна [Текст] / I. Сердюченко // Ве­чір­ня Полтава. – 2012. – 18 лип. – С. 9.

 

 

 

[Вгору]

...І це все про неї...

 

Руководитель практики на Азовском море – Каплина Татьяна Вик­то­ровна, молодая красивая женщина и 200 человек сорвиголов, выехавших на волю от родителей. Сейчас я отлично понимаю, как непросто ей при­хо­дилось. Но талант педагога, тонкость и такт этого человека заставили нас по-настоящему ее уважать. И в конце практики, в честь Татьяны Викторовны, мы организовали «Татьянин день», со стихами и признаниями в любви.

[Будникова О Л. – директор Полтавского городского центра социальных служб
для семьи, детей и молодежи,
бывшая студентка ПКІ]

 

 

Тетяна Вікторівна – мудра, незвичайна людина. Вона в усі періоди свого життя, як би не було важко, завжди намагалася йти за своєю мрією. Тому її можна вважати справжнім лідером і в науці, і в суспільному житті.

[Медведь Л. М. – методист заочного факультету ПУЕТ]

 

 

Капліна Тетяна Вікторівна є цілеспрямованою та організованою лю­диною. Під її керівництвом виконано та захищено на «відмінно» сотні дипломів та магістерських робіт. Особливо я хочу сказати, що за роки з 2006 і по сьогодні, під керівництвом Тетяни Вікторівни, мною виконано від курсової роботи, до майже вже захищеної кандидатської дисертації. Що дійсно вражає – до неї можна звертатися в любий час, Тетяна Вікторівна завжди допоможе, вникне в суть проблеми та порадить, як необхідно її ви­рішити.

[Миронов Д. А. – аспірант ПУЕТ]

 

 

Тетяна Вікторівна нам відома як науковець, жінка, мама, берегиня до­машнього вогнища. Цю людину можна охарактеризувати наступним при­слів’ям: «Работа и труд все перетрут». Тетяна Вікторівна досягла всього у житті завдяки невтомній цілодобовій праці та цілеспрямованості. Вона є Прикладом для молоді, для нас – її учнів.

Мама дає людині життя. Тетяна Вікторівна з материнською турботою дала мені путівку у наукове життя, вона була моїм керівником магістерської та дисертаційної роботи. За що їй великий уклін та вдячність!

[Положишникова Л. О. – старший викладач кафедри технології
та організації ресторанного господарства ПУЕТ]

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІ. БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ Т.В. КАПЛІНОЇ

 

1992 рік

Навчальні посібники

1.     Сборник рецептур десертов и напитков из дикорастущих лекарственных растений/ А. С. Ванукевич, В. Д. Карпенко, Л. Б. Олейник, [Т. В. Каплина] [та інш.]. – М. : Центросоюз Российской Федерации. Центр. учеб.-метод. кабинет, 1992. – 76 с.

2.     Сборник рецептур мучных кондитерских изделий пониженной кало­рий­ности / А. С. Ванукевич, В. Д. Карпенко, Л. Б. Олейник, [Т. В. Каплина] [та інш.]. – М. : Центросоюз Российской Федерации. Центр. учеб.-метод. кабинет, 1992. – 111с.

 

1994 рік

Публікації

3.     Каплина Т. В. Использование нетрадиционных видов сырья для повы­ше­ния бродильной активности прессованных дрожжей / Т. В. Каплина, М. Г. Ли­сюк. // Перспективы развития массового питания и торговли в условиях перехода к рыночной экономике: тезисы докладов науч.-практ. конф. – Х. : ХИОП, 1994. – С. 89–90.

 

1995 рік

Публікації

4.     Каплина Т.В. Интенсификация процесса производства дрожжевого теста / Т. В. Каплина, В. Н. Оберемок, В. И. Барабицкий // Потребительская ко­операция в переходной период : проблемы и перспективы : материалы меж­дунар. науч.-практ. конф. – Полтава : ПКИ, 1995. – С. 8.

 

1998 рік

Публікації

5.     Каплина Т. В. Інтенсифікація процесу виробництва хлібобулочних виро­бів з використанням електромагнітного поля / Т. В. Капліна, М. О. Доро­хіна, О. П. Шеляков, В. С. Ростовський // Підприємства і цехи малої по­тужності для переробки сільськогосподарської сировини: ефективність і особливості організації: матеріали наук.-практ. конф. – Полтава : ПКІ, 1998. – С. 139–143.

 

1999 рік

Публікації

6.     Капліна Т. В. Зміни біотехнологічних властивостей дріжджів внаслідок об­робки у вихровому шарі феромагнітних частинок / Т. В. Капліна // Гро­мадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах : зб. наук. праць. – К. : КДТЕУ, 1999. – С. 108–111.

 

2000 рік

Навчально-методичні розробки

7.     Капліна Т. В. Мікробіологія консервного виробництва / Т. В. Капліна, В. О. Зюзін : навч. завдання для проведення лабораторних робіт і са­мос­тійної підготовки студентів спеціальностей : 7.091706 «Технологія збе­рі­гання, консервування і переробки плодів та овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса». – Полтава: ПКІ, 2000. – 14 с.

8.     Капліна Т. В. Проектування підприємств громадського харчування з ос­новами САПР / Т. В. Капліна, В. Г. Шкарупа, О. І. Положишникова, М. В. Філатов : Практикум для студентів всіх форм навчання, спец. 7.0917.11 «Технологія харчування». – Полтава : ПКІ, 2000. – 65 с.

9.     Капліна Т. В. Технологія борошняних кондитерських виробів / Т. В. Кап­ліна, М. О. Дорохіна, М. О. Місюна : метод. рекомендації для самост. під­готовки та виконання лабораторних робіт для студентів спец. 7.0917.11 «Технологія харчування». Ч. 2. – Полтава : ПКІ, 2000. – 46 с.

10.  Капліна Т. В. Технологія продукції громадського харчування / Т. В. Кап­ліна, М. О. Дорохіна, М. О. Місюна, В. І. Барабицький : зб. ситуаційних за­дач для самост. та індивід. роботи студентів спеціальності 7.0917.11 «Технологія харчування». – Полтава : ПКІ, 2000. – 47 с.

 

Публікації

11.  Капліна Т. В. Вибір раціональних параметрів обробки водно-борошняної суспензії дріжджів у вихровому шарі феромагнітних частинок / Т. В. Кап­ліна, Г. М. Лисюк, О. П. Шеляков // Прогресивні технології та удос­ко­налення процесів харчових виробництв : У 2-х ч. : зб. наук. праць. – Х. : ХДАТОХ, 2000. – Ч. 2. – С. 89–93.

12.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітної обробки на біотехнологічні і фі­зіолого-біохімічні властивості дріжджів / Т. В. Капліна, М. О. Дорохіна, О. П. Ше­ляков // Проблеми якості у громадському харчуванні, готель­но­му господарстві і туризмі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КДТЕУ, 2000. – С. 104–106.

13.  Капліна Т. В. Дослідження процесів дозрівання тіста на активованій водно-борошняній суспензії дріжджів / Т. В. Капліна, О. П. Шеляков // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КДТЕУ, 2000. – С. 274–277.

14.  Капліна Т. В. Науково-дослідна робота – етап у магістерській підготовці / Т. В. Капліна, А. Л. Рогова // Проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями : матеріали XXV наук.-метод. конф. – Полта­ва : ПКІ, 2000. – С. 294–298.

2001 рік

Навчально-методичні розробки

15.  Капліна Т. В. Навчально-дослідна робота / Т. В. Капліна, А. Л. Рогова, Н. І. Шаповал, В. С. Ростовський : метод. рекомендації до лабораторних ро­біт і самост. роботи студентів спец. 7.0917.11 «Технологія харчування». – Полтава : ПУСКУ, 2001. – 40 с.

 

Публікації

16.  Капліна Т. В. Вплив температури середовища обробки дріжджів в апараті ВА-100 на їх технологічні властивості / Т. В. Капліна, Г. М. Лисюк // Нау­ковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Технічні науки». – Полтава : ПУСКУ, 2001. – № 3. – С. 56–58.

17.  Капліна Т. В. Впровадження новітніх технологій організації наукової роботи на технологічному факультеті / Т. В. Капліна, В. С. Ростовський // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали XXVI міжвуз. наук.-метод. конф., присвяч. 10-й річниці незалежності України. – Полтава : ПКІ, 2001. – С. 19–21.

 

2002 рік

Навчально-методичні розробки

18.  Капліна Т. В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Технологія борошняних кондитерських виробів» для студентів спец. 7.0917.11 «Тех­нологія харчування» / Т. В. Капліна, М. О. Дорохіна. – Полтава : ПУСКУ, 2002. – 69 с.

19.  Капліна Т. В. Розробка технологічних карт на фірмові страви та вироби. / Т. В. Капліна, А. Л. Рогова, Н. І. Шаповал, М. О. Дорохіна : метод. рекомендації для слухачів факультету підвищення кваліфікації МІПК. – Полтава : ПУСКУ, 2002. – 18 с.

 

Публікації

20.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітної обробки на стан водних систем / Т. В. Капліна, Р. С. Фірсова // Науковий Вісник Полтавського універ­си­тету споживчої кооперації України. Серія «Технічні науки». – 2002. – № 3. – С. 72–75.

21.  Капліна Т. В. Якісне управління організацією самостійної роботи сту­ден­тів – шлях до зростання ефективності процесу навчання / Т. В. Капліна, Н. В. Олійник // Науково-методичні проблеми управління якістю ос­вітньої діяльності : матеріали міжнар. XXVII наук.-метод. конф. – Пол­тава : ПУСКУ, 2002. – С. 152–156.

2003 рік

Навчально-методичні розробки

22.  Капліна Т. В. Добавки, які використовуються у виробництві борошняних кондитерських та булочних виробів : Текст лекції з курсу «Технологія про­дукції громадського харчування» для студентів спеціальності 7.0917.11 «Технологія харчування» / Т. В. Капліна, М. О. Дорохіна, О. В. Мі­сюна. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – 25 с.

 

Публікації

23.  Капліна Т. В. Вплив активованих у вихровому шарі феромагнітних часток дріжджів на процеси дозрівання безопарного дріжджового тіста / Т. В. Кап­ліна // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – Вип. 8. – С. 150–157.

24.  Капліна Т. В. Дослідження механізму активації дріжджів у вихровому шарі феромагнітних часток / Т. В. Капліна // Вісник ДонДУЕТ. Серія «Технічні науки». – Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. – Вип. 1. – С. 131–136.

25.  Капліна Т. В. Нова технологія екологізації м’ясних напівфабрикатів / Т. В. Кап­ліна, І. П. Прокопенко // Управлінські та технологічні аспекти розвитку підприємств харчування та торгівлі : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 65 річчю з дня народження д.т.н.; проф., члена ко­респондента ВАСГНІЛ Бєляєва М. І. – Х. : ХДУХТ, 2003. – С. 65–67.

26.  Капліна Т. В. Обґрунтування тривалості процесу активації дріжджів у ви­хровому шарі феромагнітних часток / Т. В. Капліна, М. А. Кудрик // Про­блеми харчування населення України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – С. 102–106.

27.  Моніторинг якості освітнього процесу і інноваційної діяльності на тех­нологічному факультеті ПУСКУ / Т. В. Капліна, О. І. Положишникова, О. В. Іванова, Л. М. Медведь // Моніторинг якості освітньої діяльності : матеріали XXVI1I міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – С. 56–59.

2004 рік

Навчально-методичні розробки

28.  Капліна Т. В. Технологія продукції громадського харчування : метод. ре­ко­мендації щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 7.091711 «Технологія харчування» / Т. В. Капліна, М. О. Дорохіна, А. Л. Рогова. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2004. – 39 с.

 

Публікації

29.  Капліна Т. В. Біостійкість пшеничного борошна значною мірою залежить від фізичних методів обробки / Т. В. Капліна, Р. М. Фірсова, М. О. До­ро­хіна // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2004. – № 1. – С. 20–21.

30.  Капліна Т. В. Використання електромагнітної обробки борошна для під­вищення мікробіологічної стійкості хліба / Т. В. Капліна, Р. М. Фірсова, М. О. Дорохіна // Проблеми техніки і технології харчових виробництв : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2004. – С. 117–119.

31.  Капліна Т. В. Використання феромагнітних часток у технологіях соусів на емульсійній основі / Т. В. Капліна, Л. О. Положишникова // Проблеми техніки і технології харчових виробництв: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2004. – С. 169–171.

32.  Капліна Т. В. Мікробіологічна, медико-біологічна та технологічна оцінка хліба, виготовленого з обробленого фізичними чинниками борошна / Т. В. Кап­ліна, Р. М. Фірсова // Науковий вісник Полтавського універ­си­тету споживчої кооперації України. Серія «Технічні науки». – 2004. – № 2. – С. 109–113.

33.  Капліна Т. В. Розробка технології виготовлення м’ясних січених напів­фаб­рикатів з подовженим терміном зберігання / Т. В. Капліна, О. В. Кни­шук // Проблеми техніки і технології харчових виробництв : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2004. – С. 163 – 164.

 

2005 рік

Публікації

34.  Капліна Т. В. Оцінка якості майонезу, виготовленого в апараті ВА-100 / Т. В. Капліна, Л. О. Положишникова // Обладнання та технології хар­чо­вих виробництв : темат. зб. наук. праць. – Донецьк : Дон ДУЕТ, 2005. Вип. 12. – Т. 1. – С. 156–163.

35.  Капліна Т. В Модернізація системи підготовки інженерів-технологів при входженні в європейський освітній простір / Т. В. Капліна, С. М. Шамян, Н. В. Слимак // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в єв­ро­пейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – С. 142–144.

36.  Капліна Т. В. Теоретичне обґрунтування впливу електромагнітних полів на біологічні системи / Т. В. Капліна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Технічні науки». – 2005. – № 3. – С. 80–84.

 

2006 рік

Публікації

37.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітного поля на хронічну токсичність хар­чових продуктів / Т. В. Капліна, І. П. Кайдашев // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Х. : ХДУХТ, 2006. – Вип. 1. - С. 67-74.

38.  Капліна Т. В. Гармонізація змісту підготовки інженерів-технологів в умовах входження в європейський освітній простір / Т. В. Капліна, Р. М. Фір­сова, Н. В. Слимак // Гармонізація Вищої освіти України в умо­вах європейської інтеграції : матеріали : ХХХІ міжнар. наук.-метод. конф. присвяч. 45-річниці університету. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 38–41.

39.  Капліна Т. В. Підвищення технологічної та мікробіологічної стабільності харчових продуктів за рахунок електромагнітної обробки / Т. В. Капліна, В. М. Оберемок, Л. О. Положишникова // Наука і соціальні проблеми су­спільства: харчування, екологія, демографія : матеріали ΙV міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : ХДУХТ, 2006. – Ч. 1. – С. 173–176.

40.  Kaplina T. V. Effects of action of the electromagnetic field on microorganisms of wheat flour / T. V. Kaplina // The 15th Sympossum of IGVT. Global Safety of Comodity and Environment. Quality of life ( September. 17, 2006 Кyiv, Ukraine). V. II. : proceedings - Р. 729–733.

 

2007 рік

Навчально-методичні розробки

41.  Навчально-дослідна робота : метод. рекомендації до самостійного вив­чен­ня курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.091711 «Технологія харчування» // Т. В. Капліна, Н. В. Дібрівська, Л. М. Медведь, Л. О. Положишникова. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – 53 с.

 

Публікації

42.  Вплив обертового змінного поля на екстракцію плодово-ягідної сировини / Т. В. Капліна, В. М. Оберемок, Д. А. Миронов, Л. М. Бабич // Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. - С. 146–147.

43.  Каплина Т. В. Макромикроскопическая характеристика строения печени животных в постнатальном онтогенезе и в условиях скармливания пи­ще­вых нутриентов, обработанных (ЭМП+ВСФЧ) / Т. В. Каплина, Г. Е. За­го­руйко // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава : УМСА , 2007. – Вип. 3. - С. 58-64.

44.  Каплина Т. В. Методы анализа и контроля качества жидких и сухих пек­тинсодержащих концентратов // Т. В. Каплина, Г. Е. Загоруйко, А. Р. На­за­рян // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава : УМСА, 2007. – Вип. 3. - С. 18-24.

45.  Капліна Т. В. Використання харчових емульсій у виробництві пісочного печива / Т. В. Капліна, І. В. Жидецька // Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв : матеріали всеукр. наук.- практ. конф. – Х. : ХДУХТ, 2007. – С. 133–135.

46.  Капліна Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок на функ­ціональні властивості яєчного порошку / Т. В. Капліна, Л. О. Поло­жиш­никова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ре­сто­ранного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Х. : ХДУХТ, 2007. – Вип. 2. - С. 182-186.

47.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітної обробки на стійкість емульсій / Т. В. Кап­ліна, І. В. Жидецька // Прогресивні техніка та технології хар­чо­вих виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Х. : ХДУХТ, 2007. – Вип. 1. – С. 197–203.

48.  Капліна Т. В. Контроль безпеки технології виробів з пісочного тіста з використанням олії / Т. В. Капліна, І. В. Жидецька // Стратегічні на­прям­ки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного госпо­дар­ства і торгівлі : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2007. - Ч. 1. - С. 27-28.

49.  Капліна Т. В. Організація самостійної роботи студентів з використанням інтерактивних методів навчання / Т. В. Капліна, О. І. Положишникова, О. В. Іва­нова // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної нав­чальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ,2007. – С. 98–100.

50.  Капліна Т. В. Удосконалення технології соусів на емульсійній основі за рахунок електромагнітної обробки / Т. В. Капліна, В. М. Оберемок, Л. О. По­ложишникова // Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 142–143.

 

2008 рік

Монографії

51.  Капліна Т. В. Прогресивні технології продуктів харчування з викорис­танням електромагнітних полів : монографія / Т. В. Капліна. – Полтава : ПУСКУ, 2008. – 234 с.

 

Навчальні посібники

52.  Капліна Т. В. Технологія продукції харчування у таблицях і схемах : навч. посібник / Т. В. Капліна, М. О. Дорохіна. – К. : Кондор, 2008. – 280 с.

53.  Технологія продукції ресторанного господарства. Полтавська кухня ; навч. посібник / Т. В. Капліна, Н. І. Шаповал, О. А. Білоусько [та інш.]. – К. : Центр Учбової Літератури, 2008. – 280 с.

 

Навчально-методичні розробки

54.  Капліна Т. В. Проектування закладів ресторанного господарства з осно­вами САПР : практикум для проведення лабораторних занять для сту­ден­тів спеціальності 6.091711 «Технологія харчування» / Т. В. Капліна, В. Г. Шка­рупа, О. І. Положишникова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 89 с.

Публікації

55.  Капліна Т. В. Використання у харчових технологіях нових фізичних ме­тодів обробки водних систем / Т. В. Капліна // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Х. : ХДУХТ, 2008. – Вип. 1. - С. 433-439.

56.  Каплина Т. В. Влияние обработки в вихревом слое ферромагнитных час­тиц электромагнитного поля на изменение функционально-техноло­ги­чес­ких свойств сухого обезжиренного молока / Т. В. Каплина, Л. О. По­ло­жишникова // Высокоэффективные пищевые технологии, методы и сред­ства их реализации: эффективное использование ресурсов отрасли : сб. докл. - М. : МГУПП, 2008. - С. 144-146.

57.  Капліна Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок електро­маг­нітного поля на мікроструктуру соусу емульсійного типу / Т. В. Кап­лина, Л. О. Положишникова // Наукові праці ОНАХТ. Серія «Технічні науки». - О. : ОНАХТ, 2008. - Вип. 32. - С. 265-268.

58.  Капліна Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок на ліпідний комплекс майонезу / Т. В. Капліна, Л. О. Положишникова // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю з дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва М. І. - Х. : ХДУХТ, 2008. - Ч. 1. - С. 89-91.

59.  Капліна Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок електро­маг­нітного поля на показники якості соусу емульсійного типу / Т. В. Кап­ліна, Л. О. Положишникова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Х. : ХДУХТ, 2008. Вип. 2. - С. 416-421.

60.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітного обробляння жирів на їх жирно­кис­лотний склад / Т. В. Капліна // Вісник ДонНУЕТ. Серія «Технічні науки». – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – С. 90–94.

61.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітного поля та вихрового шару феро­магнітних частинок на грибну і бактеріальну мікрофлору пшеничного борошна / Т. В. Капліна, Р. М. Фірсова, М. А. Кудрик // Хранение и пере­работка зерна. – 2008. – № 8. - С. 41-45.

62.  Капліна Т. В. Вплив рецептурного складу пісочного печива на параметри процесу випікання / Т. В. Капліна, І. В. Жидецька // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Х. : ХДУХТ, 2008. – Вип. 1. – С. 92–98.

63.  Капліна Т. В. Дослідження жирнокислотного складу соусів, отриманих за новітньою технологією / Т. В. Капліна, Л. О. Положишникова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ сто­літті : матеріали та програма 74 наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів. – К. : НУХТ, 2008. - С. 173–175.

64.  Капліна Т. В. Дослідження мікроструктури в’язких рідинних середовищ // Т. В. Капліна, Л. О. Положишникова, В. М. Коваль // Морфологічні ос­но­ви компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забез­пе­чення : зб. матеріалів наук.-практ. конф. - Т. : Укрмедкнига, 2008. - С. 31-32.

65.  Капліна Т. В. Макромікроскопічна характеристика вікового розвитку шлун­ку тварин у нормі й при згодовуванні харчових нутрієнтів, оброб­лених (ЕМП+ВШФЧ) / Т. В. Капліна, Г. Є. Загоруйко // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава : УМСА, 2008. – Вип. 1. - С. 114-119.

66.  Капліна Т. В. Обґрунтування параметрів виробництва високоякісних соу­сів емульсійного типу / Т. В. Капліна, О. І. Положишникова, Л. О. Поло­жишникова // Вісник Харківського національного технічного універ­си­тету сільського господарства імені Петра Василенка. – Х. : ХНТУСГ, 2008. – Вип. 74. – С. 293–299.

67.  Капліна Т. В. Удосконалення технології кулінарної продукції за рахунок електрофізичних методів обробки / Т. В. Капліна // Стратегічні напрямки розвитку підприємств харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 70-річчю з дня народження доктора техн. наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ Бєляєва М. І. - Х. : ХДУХТ, 2008. - Ч. 1. - С. 87-88.

68.  Капліна Т. В. Характеристика структурної організації нирок тварин різ­но­го віку при згодовуванні харчових нутрієнтів, оброблених ВШФЧ+ЕМП / Т. В. Капліна, Г. Є. Загоруйко // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава : УМСА, 2008. – Вип. 2. - С. 80-83.

69.  Капліна Т. В. Шляхи переробки гарбузового насіння / Т. В. Капліна, В. М. Сто­лярчук // Хранение и переработка зерна. – 2008. – № 11. - С. 30-33.

70.  Kaplina T. V. The innfluence of the wheat flour in circulatory electromagnetic field at the vortical layer of ferromagnetic particles on its technological features / T. V. Kaplina // The First European Food Congress that was held in Ljubljana, (Slovenia,4–9 November) 2008. – P. 185.

 

2009 рік

Публікації

71.  Капліна Т. В. Біологічна цінність борошняних кондитерських виробів із гарбузового борошна / Т. В. Капліна, В. М. Столярчук // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – Вип. 20. - С. 154-158.

72.  Капліна Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок обертового електромагнітного поля на морфологічну структуру крохмалю борошна та його оцукрувальну здатність / Т. В. Капліна, О. Ф. Манжос // Хранение и переработка зерна. – 2009. – № 9. - С. 37-39.

73.  Капліна Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок електро­магнітного поля на показники якості соняшникової олії / Т. В. Капліна, Л. О. Положишнікова // Наукові праці ОНАХТ. Сер. Технічні науки. - Одесса : ОНАХТ, 2009. – Вип.33. - С. 160-168.

74.  Капліна Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок обертового електромагнітного поля на вихід масла з насіння гарбуза / Т. В. Капліна, Д. А. Миронов // Прогресивні технології харчових виробництв та ресто­ранного господарства : зб. тез доповідей 1-ї міжнар. наук. конф., при­свя­ченій 35-річчю технолог. факультету. – Полтава : ПУСКУ, 2009. – С. 68–70.

75.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітної обробки пшеничного борошна на стан вуглеводно-амілазного комплексу / Т. В. Капліна // Хранение и пе­ре­работка зерна. – 2009. – № 1. - С. 26-28.

76.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітної обробки екструдованих круп, які не потребують варіння, на їхній гранулометричний склад / Т. В. Капліна, Н. М. Опря // Хранение и переработка зерна. – 2009. – № 2. - С. 55-56.

77.  Капліна Т. В. Вплив оброблення борошна у вихровому шарі феро­маг­ніт­них частинок на процеси дозрівання дріжджового тіста / Т. В. Капліна, Г. Є. Загоруйко, Ю. А. Джуманюк // Прогресивні технології харчових ви­робництв та ресторанного господарства : зб. тез доповідей 1-ї міжнар. наук. конф., присвяч. 35-річчю технолог. факультету. – Полтава : ПУСКУ, 2009. – С. 44–70.

78.  Капліна Т. В. Вплив пшеничного борошна, обробленого у вихровому шарі феромагнітних частинок на показники якості бісквітного напів­фаб­рикату / Т. В. Капліна // Хранение и переработка зерна. – 2009. – № 5. - С. 65-66.

79.  Каплина Т. В. Изменения качественных характеристик песочных изделий под влиянием физических факторов / Т. В. Каплина, И. В. Жидецкая, А. Б. Бородай // Прогресивні технології харчових виробництв та ресто­ран­ного господарства : зб. тез доповідей 1-ї міжнар. наук. конф., присвяч. 35-річчю технолог. факультету. – Полтава : ПУСКУ, 2009. – С. 53–55.

80.  Капліна Т. В. Інтенсивна технологія квасу за рахунок активації дріжджів / Т. В. Капліна, О. Ф. Манжос, Ю. В. Корнієнко // Прогресивні технології харчових виробництв та ресторанного господарства : зб. тез доповідей 1-ї міжнар. наук. конф., присвяч. 35-річчю технолог. факультету. Полтава : ПУСКУ, 2009. – С. 48–50.

81.  Капліна Т. В. Технологія хліба підвищеної біостійкості з використанням пшеничного борошна, обробленого у вихровому шарі феромагнітних частинок / Т. В. Капліна // Вісник ДонНУЕТ. Сер. Технічні науки. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. –№ 1. - С. 66-73.

82.  Капліна Т. В. Удосконалення технології бісквітного напівфабрикату за рахунок електрофізичних методів обробки / Т. В. Капліна, О. І. Поло­жиш­никова // Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства. : збірник тез доп. І міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 35-річчю технолог. факультету. - Полтава : ПУСКУ, 2009. - С. 51-53.

 

2010 рік

Підручники

83.  Капліна Т. В. Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства : під­ручник для студентів вищих навчальних закладів / Т. В. Капліна, О. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2010. – 399 c.

 

Навчально-методичні розробки

84.  Капліна Т. В. Організація готельного господарства : метод. рекомендації з виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Т. В. Капліна, В. М. Столярчук, А. С. Кап­ліна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 28 с.

 

Публікації

85.  Капліна Т. В. Вплив електромагнітної обробки плодів шипшини, облі­пи­хи та калини на фізико-хімічні показники екстрактів / Т. В. Капліна, Д. А. Миронов // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2010.– № 3–8. – С. 63–67.

86.  Капліна Т. В. Вплив обробки ягід шипшини, обліпихи та калини у вихро­вому шарі феромагнітних частинок на мінеральний склад рослинних екстрактів / Т. В. Капліна, Д. А. Миронов // Харчова наука і технологія. – 2010. – № 4 : Інноваційні технології харчування та консервного ви­роб­ництва. – С. 77–80.

87.  Капліна Т. В. Розробка технологічно стабільних емульсій з використан­ням оброблення у вихровому шарі феромагнітних частинок / Т. В. Кап­лі­на, О. В. Іванова // Обладнання та технології харчових виробництв : те­мат. зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. – Вип. 23. - С. 88-94.

 

2011 рік

Навчально-методичні розробки

88.  Капліна Т. В. Інноваційні ресторанні технології : метод. рекомендації до виконання курсової роботи студентами спеціальності 8.14010101 «Го­тельна і ресторанна справа» / Т. В. Капліна, В. М. Столярчук, А. Л. Ро­го­ва. - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 27 с.

89.  Капліна Т. В. Методичні рекомендації та вимоги щодо підготовки ма­гіс­терських робіт студентами спеціальності 8.091711 «Технологія харчу­вання» / Т. В. Капліна, В. М. Столярчук, А. Л. Рогова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 34 с.

90.  Технологія продукції ресторанного господарства : метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Т. В. Капліна, А. Л. Рогова, О. І. Положишникова, Л. О. Положишникова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 35 с.

Публікації

91.  Капліна Т. В. Використання мультиантиоксидантної фітоаромокомпозиції для підвищення якості виробів з пісочного тіста / Т. В. Капліна, О. В. Іва­нова, А. В. Новгородська // Харчові добавки. Харчування здорової та хво­рої людини : матеріали ІV міжнар. міжгалуз. наук.-практ. конф. – До­нецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 235–237.

92.  Капліна Т. В. Дослідження фізико-хімічних показників водяних екстрак­тів з використанням ягід, оброблених у вихровому шарі феромагнітних частинок / Т. В. Капліна, Д. А. Миронов, О. О. Уланова // Прогресивні тех­ніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Х. : Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2011. – Вип. 1. - С. 360-364.

93.  Капліна Т. В. Особливості діяльності підприємств готельного госпо­дар­ства України / Т. В. Капліна, А. Л. Рогова, А. С. Капліна // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні : проблеми розвитку та регу­лю­вання : матеріали 3-ї міжнар. наук.-практ. конф. - Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 242-244.

94.  Капліна Т. В. Формування системи цінностей при підготовці інженерів-технологів / Т. В. Капліна, А. С. Капліна, Н. В. Слимак // Компе­тент­ніс­ний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу : мате­ріали ХХХVІ міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : РВЦ ПУЕТ, 2011. – С. 157–158.

2012 рік

Публікації

95.  Капліна Т. В. Інноваційні технології у викладанні дисципліни «Орга­ні­зація готельного господарства»: проблеми та перспективи / Т. В. Капліна, Т. В. Вакуленко, А. С. Капліна // Новітні інноваційні освітні технології: проблеми, розвиток та досвід впровадження : матеріали ХХХVІІ міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : РВЦ ПУЕТ, 2012. – Ч. 2. – С. 82–84.

96.  Рогова А. Л. Особливості діяльності підприємств готельного госпо­дар­ства України / А. Л. Рогова, Т. В. Капліна // Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання : мате­ріали 3-ї міжнар. наук.-практ. конф. - Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Ч. 1. – С. 242-244.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ III. ПАТЕНТНІ ДОКУМЕНТИ

 

97.       Пат. 23292А Україна, МПК, С 12. 1/00, А 21В13/100. Спосіб активації дріжджів / Капліна Т. В., Лисюк Г. М., Шеляков О. П., Дорохіна М. О. – № 96041744; заявл. 30.04.96, опубл. 03.11.00, Бюл. № 8. – К. : Держпатент України, 2000. – 3 с.

98.       Пат. 28293А Україна, МПК, А 47J44/00 А23L2/00. Спосіб виробництва хліба / Капліна Т. В., Лисюк Г. М. Шеляков О. П. [та ін.]. – № 96041745; заявл. 30.04.96, опубл. 03.11.00, Бюл. № 8. – К. : Держпатент України, 2000. – 3 с.

99.       Пат. 53132 А Україна. Спосіб виробництва фруктового желе / Каплі­на Т. В., Ростовський В. С., Дібрівська Н. В. – № 2002032200; заявл. 19.03.02, опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. – К. : Держпатент України, 2003. – 3 с.

100.    Пат.53133 А Україна. Спосіб виробництва ягідного мусу / Капліна Т. В., Ростовський В. С., Дібрівська Н. В. – № 2002032201 ; заявл. 19.03.02, опубл. 15.01.03, Бюл. № 1. – К. : Держпатент України, 2003. – 3 с.

101.    Пат.02615 А Україна. Спосіб виробництва харчової емульсії / Каплі­на Т. В., Положишникова Л. О., Жидецька І. В. – № u 200602615; заявл. 10.03.2006, опубл. 15.08.06, Бюл. № 6. – К. : Держпатент України, 2006. – 5 с.

102.    Деклараційний патент на корисну модель 16741 Україна, МПК (2006) А21D 6/00. Спосіб виробництва хліба / Капліна Т. В., Фірсова Р. М., Дорохіна М. О. – № u 200602617; заявл. 10.03.06; опубл. 15.08.06, Бюл. № 8. – К. : Держпатент України, 2006. – 3 с.

103.    Деклараційний патент на корисну модель 18275 Україна, МПК (2006) А23L 1/24. Спосіб отримання майонезу / Капліна Т. В., Поло­жиш­ни­ко­ва Л. О. – № u 200602606 ; заявл. 10.03.06; опубл. 15.11.06, Бюл. № 11. – К. : Держпатент України, 2006. – 2 с.

104.    Пат. на корисну модель 24954 Україна, МПК(2007) А21D13/08. Спосіб виробництва пісочного печива / Капліна Т. В., Жидецька І. В. – № 200701047; заявл. 01.02.07; опубл. 25.07.07, Бюл. № 11. – К. : Держ­па­тент України, 2007. – 2 с.

105.    Пат. на корисну модель 25272 U Україна, МПК А 21 D 13/ 08. Спосіб ви­готовлення горіхово-макового бісквітоподібного безхолестеринового на­пів­фабрикату / Капліна Т. В., Дорохіна М. О., Столярчук В. М., Кукує­ва О. М. – № u 200606836; заявл. 19.06.2006; опубл. 10.08.2007, Бюл. № 12. – К. : Держпатент України, 2007. – 2 с.

106.    Деклараційний патент на корисну модель 30940 Україна, МПК (2006) А23L 1/24. Спосіб отримання майонезу / Капліна Т. В., Поло­жиш­ни­ко­ва О. І., Бірюкова Т. Ю. – № 200701056; заявл. 01.02.07; опубл. 25.03.08, Бюл. № 6. – К. : Держпатент України, 2008. – 3 с.

107.    Пат. на корисну модель 42424Україна МПК(2009)BO1D11/00. Спосіб от­ри­мання екстрактів із рослинної сировини / Капліна Т. В., Миро­нов Д. А. – № u 200814026 ; заявл. 05.12.08; опубл. 10.07.09, Бюл. № 13. – К. : Держпатент України, 2009. – 3 с.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ IV. АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ,
КЕРІВНИЦТВО ЯКИМИ ЗДІЙСНЮВАЛА Т. В. КАПЛІНА

 

108.    Жидецька І. В. Розробка технології виробів з пісочного тіста на основі емульсії, обробленої в електромагнітному полі : автореф. дис. на здо­бут­тя наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.01 «Зберігання і техно­логія переробки зерна, виготовлення зернових і хлібопекарських виробів та комбікормів» / І. В. Жидецька. – Одеса, 2009. – 19 с.

109.    Положишникова Л. О. Технологія соусів на емульсійній основі з вико­рис­танням вихрового шару феромагнітних частинок обертового електро­магнітного поля : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 «Технологія харчової продукції» / Л. О. Поло­жиш­ни­кова. – Донецьк, 2010. – 20 с.

110.    Столярчук В. М. Технологія виробів із пісочного тіста з використанням гарбузового голонасінного борошна : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 «Технологія харчової продук­ції» / В. М. Столярчук. – Х., 2008. – 17 с.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ V. АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ,
ОПОНЕНТОМ ЯКИХ ВИСТУПАЛА Т. В. КАПЛІНА

 

111.    Бесіда С. М. Технологія емульсійних соусів з використанням молочно-білкового концентрату зі сколотин : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. техн. наук : спец. 05.18.16 «Технологія харчової продукції» / С. М. Бесіда. – Донецьк, 2012. – 20 с.

 

[Вгору]

Алфавітний покажчик співавторів

 

Бабич, Л. М. 42

Барабицкий, В. И. 4, 10

Білоусько, О. А. 53

Бірюкова, Т. Ю. 106

Бородай, А. Б. 79

Вакуленко, Т. В. 95

Ванукевич А. С. 1, 2

Джуманюк, Ю. А. 77

Дібрівська, Н. В. 41, 99, 100

Дорохіна, М. О. 5, 9, 10, 12, 18, 19, 22, 28, 29, 30, 52, 97, 102, 105

Жидецкая, И. В. 79

Жидецька, І. В. 43, 45, 47, 48, 62, 101, 104

Загоруйко, Г. Е. 43, 44

Загоруйко, Г. Є. 65, 68, 77

Зюзін, В. О. 7

Бірюкова, Т. Ю. 106

Іванова, О. В. 27, 49, 83, 87, 91

Кайдашев, І. П. 37

Капліна, А. С. 84, 93, 94, 95

Карпенко, В. Д. 1, 2

Книшук, О. В. 33

Коваль, В. М. 64

Корнієнко, Ю. В. 80

Кудрик, М. А. 26, 61

Кукує ва, О. М 105

Лисюк, Г. М. 11, 16, 97, 98

Лисюк, М. Г. 3

Манжос, О. Ф. 72, 80

Медведь, Л. М. 27, 41

Миронов, Д. А. 42, 74, 85, 86, 92, 107

Місюна, М. О. 9, 10

Місюна, О. В. 22

Назарян, А. Р. 44

Новгородська, А. В. 91

Оберемок, В. М. 39, 42, 50

Оберемок, В. Н. 4

Олейник, Л. Б. 1, 2

Олійник, Н. В. 21

Опря, Н. М. 76

Положишникова, О. І. 8, 27, 49, 54, 66, 82, 90, 106

Положишникова, Л. О. 31, 34, 39, 41, 46, 50, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 66, 73, 90, 101, 103

Прокопенко, І. П. 25

Рогова, А. Л. 14, 15, 19, 28, 88, 89, 90, 93, 96

Ростовський, В. С. 5, 15, 17, 99, 100

Слимак, Н. В. 35, 38, 94

Столярчук, В. М. 69, 71, 84, 88, 89, 105

Уланова, О. О. 92

Філатов, М. В. 8

Фірсова, Р. С. 20, 29, 30, 32, 38, 61, 102

Шамян, С. М. 35

Шаповал, Н. І. 15, 19, 53

Шеляков, О. П. 5, 11, 12, 13, 97, 98

Шкарупа, В. Г. 8, 54

 

[Вгору]

Алфавітний покажчик прізвищ кандидатів економічних наук,
керівником або опонентом яких виступала Т. В. Капліна

 

Бесіда, С. М.

Жидецька, І. В.

Положишникова, Л. О.

Столярчук, В. М.

 

[Вгору]

Дипломи, почесні грамоти та інші відзнаки наукової
діяльності Т. В. Капліної

 

Сертифікат про підвищення кваліфікації в
«Школі педагогічної майстерності» 2002 рік.

 

 

Сертифікат про навчання за програмою
«Підготовка управлінського резерву вищих навчальних закладів»

2004–2005 рік.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

 

 

Грамота Управління освіти і науки Полтавської обласної
державної адміністрації. 2007 рік.

 

 

Грамота Полтавського університету споживчої кооперації України
з нагоди відзначення Дня університету. 2007 рік.

 

 

Грамота Полтавського університету споживчої кооперації України
з нагоди 50-річчя з дня народження. 2008 рік.

 

 

Грамота Полтавської обласної ради
з нагоди 50-річчя освітньої діяльності університету. 2011 рік

 

 

Подяка від декана технологічного факультету ПУСКУ
на честь 50-річчя з дня народження. 2008 рік.

 

 

Подяка від ректора Полтавського університету економіки і торгівлі
з нагоди Дня працівника освіти України. 2010 рік.

 

 

Випуск 1980 року. Старший науковий співробітник галузевої науково-дослідної лабораторії
Т. В. Капліна - перша справа. 1994 рік.

 

 

День технолога у Полтавському кооперативному інституті.

Т. В. Капліна з ректором ПУСКУ проф. Нестулею О. О. та

проректором Косаріною В. П.

 

 

Виступ на засіданні науково-методичної комісії з торгівлі. 2004 рік.

 

 

Новорічне поздоровлення Т. В. Капліної співробітників ПКІ. 2005 рік.

 

 

Отримання дипломів наукової конференції. ХДУХТ. 2006 рік.

Т. В. Капліна –друга зліва

 

 

На відпочинку з колегами та студентами на березі річки Псьол

 

 

Щирі вітання Тетяні Вікторівні з нагоди 50-річчя від дня народження. 2008 рік.