Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

 

БІБЛІОТЕКА

 

І. О. Науменко, О. В. Нестеренко.
Н. Є. Шляхова

 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ:
ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

 

 

Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

ПОЛТАВА 2013

 

 

 

 

Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку : бібліографічний покажчик літератури / уклад. І. О. Науменко, О. В. Нестеренко. Н. Є. Шляхова. − Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. −  174 с.

 

ПЕРЕДМОВА

 

Стрімке залучення економіки України до загально-світових глобалізаційних процесів і викликані цим біфуркаційні зміни зовнішнього середовища зумовлюють багатоваріантність напрямів розвитку вітчизняних виробничо-господарських структур. Основними складовими розвитку цієї структури є налагоджена фінансова система, ефективне управління та торгівельна діяльність.

Зважаючи на тісний зв’язок між економікою та управлінням, бібліотекою університету укладено четвертий випуск поточного бібліографічного покажчика „Економіка  та управління: принципи, проблеми та перспективи розвитку”.

Покажчик складається з чотирьох розділів.

До першого розділу увійшли матеріали, присвячені теоретичним і практичним аспектам  економіки.

Другий розділ включає джерела щодо фінансової системи, теоретичних та практичних аспектів її розвитку.

Матеріали, подані у третьому розділі, висвітлюють сучасний стан торгівлі.

Питанням управління в різних галузях народного господарства   присвячено четвертий розділ.

Даний покажчик літератури адресовано  студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу та економістам-практикам, широкому загалу користувачів, які цікавляться економічними питаннями. Він може надати допомогу в підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних і інших наукових праць.

Відбір матеріалу здійснювався в електронному каталозі, під час перегляду нових періодичних і інформаційних видань, книг, а також літературних джерел, уміщених на CD-дисках. Основними критеріями відбору були наукова цінність і актуальність матеріалів.

У покажчик увійшли матеріали за період 2002–2012 років, які згруповані в  систематичному порядку та за алфавітом у межах розділів.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання”.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної і наукової літератури, а також отримати доступ до електронних повнотекстових навчальних і наукових видань, статей з періодичних видань через локальну мережу університету та мережу Internet.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

 

Розділ 1. Економіка: принципи, проблеми та перспективи розвитку

1.1. Економічна теорія

1.2. Мікроекономіка

1.3. Макроекономіка

1.4. Історія економічної думки

1.5. Бухгалтерський облік

1.6. Економічний аналіз

1.7. Планування

1.8. Економічне прогнозування

1.9. Економіка праці

1.10. Економіка підприємства

1.11. Кооперація: історія та сучасність

1.12. Світова економіка

 

Розділ 2. Фінансова система : теоретичні засади і практичні аспекти

2.1. Фінанси : загальні питання

2.2. Податки

2.3. Державний бюджет

2.4. Управління фінансами

2.5. Місцеві фінанси

2.6. Фінанси підприємства

2.7. Страхування

2.8. Фінансовий контроль. Ревізія

2.9. Банківська система

2.9.1. Лізинг

2.9.2. Кредит

2.9.3. Ринок цінних паперів

2.10. Міжнародні фінансові відносини

2.11. Інвестиції

2.12 Фінансове право

 

Розділ 3. Тенденції розвитку торгівлі : реальність та перспективи

3.1. Правові засади організації торгівлі

3.2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

3.2.1. Оптова торгівля

3.2.2. Роздрібна торгівля

3.2.3. Електронна торгівля

3.2.4. Маркетинг в торгівлі

3.2.5. Інновації в торгівлі

3.3. Зовнішня торгівля

3.4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

Розділ 4. Сучасний менеджмент – основа сталого розвитку економіки країни

4.1. Історія менеджменту

4.2. Теоретичні засади менеджменту

4.3. Інвестиційний менеджмент

4.4. Інноваційний менеджмент

4.5. Екологічний менеджмент

4.6. Міжнародний менеджмент

4.7. Менеджмент операцій (операційний менеджмент)

4.8. Менеджмент освітньої діяльності

4.9. Менеджмент персоналу

4.9.1 Тести та тренінги

4.10. Податковий менеджмент

4.11. Стратегічний менеджмент

4.12. Туристичний менеджмент

4.13. Фінансовий менеджмент

4.14. Менеджмент якості

 

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

1.1. Економічна теорія

 

Адам Сміт – креатор класичної економічної теорії [Текст] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 188–196. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки в умовах глобальної трансформації [Текст] : матеріали наук. конф. (м. Полтава, 18 квіт. 2012 р.) / за заг. ред. О. В. Шкурупій. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 208 с. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.5я431 А43

 

Андрусь, О. I.

Економічна теорія [Текст] : практикум : інтерактивні методи в модульному навчанні : навч. посібник / О. I. Андрусь. – К. : КНТ, 2008. – 480 с.

65.01я73 А66

 

Белянова, А. М.

Кейнсианская доктрина и российский выбор [Текст] / А. М. Белянова, Т. В. Гудкова // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2012. – № 2. – С. 82–103.

 

Бузгалин, А. В.

Теория предельной полезности как следствие трудовой теории стоимости [Текст] / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2011. – № 6. – С. 3–20. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Васюткіна, Н.

Еволюція теорії управління підприємством [Текст] / Н. Васюткіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 103–112. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Вегера, С. А.

Соціальна дисиметрія. До визначення поняття. (І частина) [Текст] / С. А. Вегера // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 8–20. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Венгер, Т. А.

Порівняльний аналіз класичної та кейнсіанської теорій державного боргу [Текст] / Т. А. Венгер // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 40–44.

 

Вереникин, А. О.

Потенциал экономического равновесия [Текст] / А. О. Вереникин // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2011. – № 5. – С. 3–26.

 

Возьний, К. З.

Конфуціанство і сучасна економіка: зв'язки, паралелі, суперечності [Текст] / К. З. Возьний // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 7–19.

 

Гальчинський, А.

Гетерогенізація системи грошових відносин: парадигма перспективи [Текст] / А. Гальчинський // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 4–10. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ганущак-Єфіменко, Л. М.

Концептуальний підхід до управління торговельними марками на основі теорії життєвого циклу [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 12. – С. 170–174.

 

Гончаров, В.

Актуальность "Капитала" К. Маркса в ХХІ веке [Текст] / В. Гончаров // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 4. – С. 113–126. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гончаров, В.

Актуальность "Капитала" К. Маркса в ХХІ веке [Текст] / В. Гончаров // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 9/10. – С. 179–190.

 

Гриценко, А. А.

Політична економія: актуалізація проблематики, методологічний потенціал і сполученість з інституціоналізмом [Текст] / А. А. Гриценко // Економічна теорія. – 2012. – № 1. – С. 5–20.

 

Громыко, В. В.

Новая экономика, креативная экономика и прочие понятийные инновации в экономической теории [Текст] / В. В. Громыко // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 3. – С. 28–36.

 

Джон Мейнарл Кейнс про любов до грошей [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 1. – С. 35–38.

 

Длугопольський, О. В.

Особливості фінансування суспільних благ в епоху глобальних трансформацій: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] / О. В. Длугопольський // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С. 188–196. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 13-15 жовт. 2011 року / голова орг. комітету О. О. Нестуля ; редколегiя Є. М. Ємець. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 76 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Економічна теорія [Текст] : політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилевич. – 6-те вид. – К. : Знання-Прес, 2007. – 615 с. – (Вища освіта XXІ ст.).

65.01я73 Е45

 

Економічна теорія [Текст] : практикум : навч. посіб. / А. В. Базилюк, Ж. В. Дерій, В. В. Концева, І. О. Хоменко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 312 с.

65.01я73 Е45

 

Елисеев, А. С.

Экономика [Текст] : бизнес-курс MBA / А. С. Елисеев. – М. : Дашков и К, 2008. – 498 с.

65.01я7 Е51

 

Зінченко, В. В.

Фізична економіка як модель управління конкурентним плануванням максимальної ефективності [Текст] / В. В. Зінченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 10–17. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ищенко, М.

К вопросу о неоднородности социально-экономических систем [Текст] / М. Ищенко // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2012. – № 2. – С. 92–98.

 

К вопросу о соотношении понятий "экономические отношения" и "производственные отношения" [Текст] // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 25–40. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Канке, В. А.

Философия экономической науки [Текст] : учеб. пособ. / В. А. Канке. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 384 с. – (Высшее образование).

65вя73 К15

 

Карапейчик, И. Н.

Понятие потенциала в экономике: задачи и направления исследований [Текст] / И. Н. Карапейчик // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 16–25.

 

Кирилюк, І. М.

Теоретичні концепції земельної ренти [Текст] / І. М. Кирилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 18–22.

 

Ковалев, В. В.

Проблема понятийной неопределенности в прикладной экономике [Текст] / В. В. Ковалев // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2012. – Вып. 1. – С. 3–19. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Колташов, В.

Трансформація капіталізму: теоретичні засади та реальні перспективи [Текст] / В. Колташов // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 12. – С. 3–5.

 

Лозова, О.

Теоретичне осмислення сутності грошей і грошового обігу українськими вченими XIX- початку XX ст. [Текст] / О. Лозова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 29–37. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Малахинова, Р. П.

Циклы Кондратьева и периодические кризисы мировой экономической мысли [Текст] / Р. П. Малахинова // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2012. – № 1. – С. 85–102. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Маслов, А. О.

Теорія інформаційних сигналів М. Спенса в контексті теорії інформаційної економіки [Текст] / А. О. Маслов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 21–32. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мельник, Л. Ю.

Економічна теорія – політекономічний контекст [Текст] : навч. посібник / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. – К. : Кондор, 2008. – 524 с.

65.01я73 М48

 

Насікан, Н. І.

Теорія вартості: ретроспективний аналіз і сучасні погляди [Текст] / Н. І. Насікан, І. С. Біла // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 45–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Николенко, С. С.

Экономическая теория [Електронний ресурс] : метод. рек. / С. С. Николенко, В. В. Похилюк. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Нусратуллин, В. К.

Неравновесная экономическая теория: прикладные и институциональные аспекты [Текст] / В. К. Нусратуллин // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 216–225.

 

О'Рурк, Патрик Дж.

Адам Смит "О богатстве народов" [Текст] / Патрик Дж. О'Рурк. – М. : АСТ, 2010. – 255 с.

65.02(4Вел) О-70

 

Осипов, В.

Анализ детерминированных зависимостей в экономике: дискуссионные проблемы теории и практики [Текст] / В. Осипов // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 45–48. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Федоренко, М. М. Руженський, С. В. Палиця, Ю. Б. Пінчук. – К. : Алерта, 2012. – 312 с.

65.01я73 О-75

 

Основи економічної теорії [Текст] : навч. посібник / Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 264 с.

65.01я73 О-75

 

Основи економічної теорії у структурно-логічних схемах [Текст] : навч. посібник / за ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 144 с.

65.01я73 О-75

 

Павленко, І. М.

Конкурентоспроможність економічних систем: сутність і специфіка [Текст] / І. М. Павленко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 159–165.

 

Парнюк, В.

Визначення поняття "доход" в економічній теорії [Текст] / В. Парнюк // Економіка України. – 2012. – № 3. – С. 36–48. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Пінчук, І. О.

Економічна теорія [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо написання курсової роботи / І. О. Пінчук. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Предборський, В. А.

Основна категоріальна структура теорії тіньової економіки [Текст] / В. А. Предборський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 8–11. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Проскуріна, М. О.

Висвітлення проблеми державного регулювання в працях представників основних теоретичних концепцій ХХ ст. [Текст] / М. О. Проскуріна // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3 (53). – С. 175–182. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Пушкаренко, П. I.

Економічна теорія [Текст] : модульний курс : підручник / П. I. Пушкаренко. – Суми : Університетська книга, 2011. – 384 с.

65.01я73 П91

 

Рыбакова, Ф. Ф.

Экономическая политика: теоретическое наследие и современность [Текст] / Ф. Ф. Рыбакова // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2011. – Вып. 3. – С. 13–17.

 

Садовська, І.

Теорія трансакційних витрат: генеза і сучасність [Текст] / І. Садовська, Ю. Биховець // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 64–66. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Смирнов, И. К.

Политическая экономия в системе современных социально-гуманитарных знаний [Текст] / И. К. Смирнов // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 36–41.

 

Тарасевич, В. М.

Політична економія: ім'я власне, широкий смисл і предметний простір [Текст] / В. М. Тарасевич // Економічна теорія. – 2012. – № 1. – С. 21–34.

 

Чухно, А. А.

Модернізація економіки та економічна теорія [Текст] / А. А. Чухно // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 4–12. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Чухно, А. А.

Модернізація економіки та економічна теорія [Текст] / А. А. Чухно // Економіка України. – 2012. – № 10. – С. 24–33.

 

Швецов, Ю. Г.

Теоретические аспекты бюджета как экономической категории [Текст] / Ю. Г. Швецов // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 3. – С. 128–132. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ. 

 

Шевченко, О. О.

Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 288 с.

65.02я73 Ш37

 

Шиманська, О.

Н. Г. Менк'ю: парадигма наукових поглядів теоретика сучасного неокейнсіанства [Текст] / О. Шиманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 1. – С. 182–187.

 

Шумська, С. С.

Капіталізація економіки: системний підхід та методологічні напрями дослідження [Текст] / С. С. Шумська // Економічна теорія. – 2012. – № 1. – С. 35–49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Экономика [Текст] : учеб. пособие / под ред. Э. А. Кузнецов. – 5-е изд. – Х. : Одиссей, 2010. – 512 с.

65я7 Э40

 

[Вгору]

1.2. Мікроекономіка

 

Николенко, С. С.

Микроэкономика [Текст] : учеб.-метод. пособ. / С. С. Николенко, Л. Л. Кушнир. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 179 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.012.1я73 Н63

 

Ніколенко, С. С.

Мікроекономіка і макроекономіка [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / С. С. Ніколенко, Л. Л. Кушнір, О. В. Манжура. – [б. м.] ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Пилипенко, В. В.

Мікроекономіка [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. В. Пилипенко, Н. М. Пилипенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 298 с.

65.012.1я73 П32

 

Поплавська, Ж. В.

Мікроекономіка [Текст] : теорія і практика управлінської економіки : навч. посіб. / Ж. В. Поплавська, О. Й. Криса. – 2-ге вид., переробл.і доповн. – К. : Алерта, 2012. – 272 с.

65.012.1я73 П57

 

Сборник задач по микроэкономике [Текст] : к "Курсу микроэкономики" Р. М. Нуреева / гл. ред. Р. М. Нуреев. – М. : Норма, 2008. – 432 с.

65.012.1я73 С23

 

[Вгору]

1.3. Макроекономіка

 

Бахрушин, В. Є.

Аналіз динаміки макроекономічних показників України [Текст] / В. Є. Бахрушин // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 4. – С. 5–10.

 

Бобиль, В.

Вплив макроекономічного середовища на банківську систему [Текст] / В. Бобиль // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 51–59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Богомазова, В. М.

Система індикаторів економічного зростання [Текст] / В. М. Богомазова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 40–49.

 

Буковинський, В. С.

Стимулювання еколого-збалансованого природокористування в умовах макроекономічної нестабільності [Текст] / В. С. Буковинський // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 44–46. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Валінкевич, Н. В.

Макроекономічні важелі модернізації підприємств харчової промисловості в умовах глобального ринкового простору [Текст] / Н. В. Валінкевич // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 4. – С. 9–12.

 

Возьний, К.

Макроекономічний вимір проблеми хабарництва: аналітика і взаємозв'язки [Текст] / К. Возьний, Т. Возьна // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 23–26. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Воробьева, Е. А.

Анализ влияния макроэкономических дисбалансов на тенденции мировой торговли [Текст] / Е. А. Воробьева // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 3. – С. 37–42.

 

Вугальтер, О. Л.

Порівняльне макроекономічне прогнозування [Текст] / О. Л. Вугальтер // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 4. – С. 14–18.

 

Довбенко, М. В.

Макроекономіка: ефект позитивних очікувань [Текст] / М. В. Довбенко // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 1. – С. 55–62.

 

Ивантер, В. В.

Экспертная оценка возможных макроэкономических эффектов экономического сотрудничества Украины со странами Единого экономического пространства [Текст] / В. В. Ивантер, В. М. Геец // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 4. – С. 9–26. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ковальчук, Н. П.

Макроекономічні ризики на сучасному етапі цивілізаційного розвитку [Текст] / Н. П. Ковальчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3/4. – С. 94–99.

 

Козак, Д. А.

Макроекономічне регулювання фінансовою стійкістю банківських установ [Текст] / Д. А. Козак // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 12. – С. 215–220. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Коломієць, Г.

Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування [Текст] / Г. Коломієць // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 3/4. – С. 29–36. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Копич, Р. І.

Макроекономічний вплив фіскальної політики під час євроінтеграційного процесу [Текст] / Р. І. Копич // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 14–19.

 

Куранов, Г. О.

Сезонность и цикличность как структурные факторы макроэкономической динамики [Текст] / Г. О. Куранов // Вопросы статистики. – 2012. – № 4. – С. 14–20.

 

Лановий, В.

Державний борг, зовнішні фактори та макроекономічна політика [Текст] / В. Лановий // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 11. – С. 3–4.

 

Малаховская, О. А.

Исследования причинно-следственных взаимосвязей в макроэкономике: нобелевская премия по экономике 2011 г. [Текст] / О. А. Малаховская, С. Э. Пекарский // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 3–30. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Назаренко, О. М.

Математичне моделювання макроекономічних систем зі змінною структурою [Текст] / О. М. Назаренко, П. Ю. Поляков // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С. 154–163.

 

Орусова, О. В.

Метод деловых игр и возможности его применения при преподавании в вузе курса "Макроэкономика" [Текст] / О. В. Орусова // Alma-mater (Вестник высшей школы). – 2012. – № 8. – С. 59–64. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Попельнюхов, Р. В.

Роль стабілізаційної макроекономічної політики у регулюванні інвестиційних процесів в Україні [Текст] / Р. В. Попельнюхов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3/4. – С. 82–88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Похилюк, В. В.

Макроэкономика [Текст] : учеб.-метод. пособие / В. В. Похилюк, О. В. Лозовая. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 167 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.012.2я73 П64

 

Сорокіна, Л. В.

Макроекономічні передумови зміни вартості капіталу: монетарний аспект [Текст] / Л. В. Сорокіна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 78–86. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Столбов, М.

Современная макроэкономика: основные вызовы и возможные векторы изменений [Текст] / М. Столбов // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2012. – № 3. – С. 15–28.

 

Сунцова, О. О.

Діагностика макроекономічної стабільності національного господарства як чинник попередження кризових явищ в економіці країни [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 44–57.

 

Сунцова, О. О.

Концептуальні підходи і стратегія макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 124–131. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сунцова, О. О.

Методологічні засади оцінювання ефективності макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 139–145.

 

Сухоруков, А.

Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання [Текст] / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 1. – С. 7–19. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Чумак, П. О.

Макроекономічна ситуація в Україні: регіональний аспект [Текст] / П. О. Чумак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3/4. – С. 188–195. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

1.4. Історія економічної думки

 

Базилевич, В. Д.

Философия экономики [Текст] : история : [монография] / В. Д. Базилевич, В. В. Ильин. – К. : Знання ; М. : Рыбари, 2011. – 927 с.

65в Б17

 

Бирюков, B.

Загадки раннего маржинализма [Текст] / B. Бирюков // Свободная мысль. – 2011. – № 12. – С. 51–64.

 

Є. Слуцький. Визнання [Текст] : творча спадщина з погляду сучасності / за ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2007. – 919 с. – (Славетні постаті)

65.02(4Рос)52 С49

 

Жученко, В. С.

Проблеми економічної історії України в працях М. С. Грушевського [Текст] / В. С. Жученко, Л. В. Жученко // Економіка і регіон. – 2011. – № 3. – С. 64–70. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Зомбарт, Вернер

Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : пер. с нем. / Вернер Зомбарт. – СПб. : Владимир Даль, 2005–2008. – (Civitas Terrena). Т. 1 : Буржуа: к истории духовного развития современного экономического человека. – 2005. – 637 с.

ББК 60.51(4Нім) З-82

 

Зомбарт, Вернер

Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : пер. с нем. / Вернер Зомбарт. – СПб. : Владимир Даль, 2005–2008. – (Civitas Terrena). Т. 2 : Торгаши и герои : раздумья патриота ; Евреи и экономика. – 2005. – 653 с.

ББК 60.51(4Нім) З-82

 

Зомбарт, Вернер

Собрание сочинений [Текст] : в 3 т. : пер. с нем. / Вернер Зомбарт. – СПб. : Владимир Даль, 2005–2008. – (Civitas Terrena). Т. 3 : Роскошь и капитализм ; Война и капитализм. – 2008. – 479 с. – Общ. загл.: Исследования по истории развития современного капитализма.

60.51(4Нім) З-82

 

Зомбарт, Вернер

Современный капитализм. Т. 1. Введение. Докапиталистическое хозяйство. Исторические основы современного капитализма. Первый полутом. : Пер. с нем. / Вернер Зомбарт. – [б. м.] Госиздат, 1931. – 511 с.
33.04 З82

 

История мировой экономики [Текст] : учебник / под ред. Г. Б. Поляк, А. Н. Маркова. – 3-е изд., стереотип. – М. : ЮНИТИ, 2010. – 671 с.

65.03(0)я73 И90

 

История экономики и экономической мысли [Текст] : учеб. пособие / Л. И. Дмитриченко, Л. А. Дмитриченко, Ю. В. Колосова, В. В. Кузьменко. – Донецк : ДонНУЭТ, 2011. – 206 c.

65.03я73 И90

 

Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч.-метод. посібник / С. В. Степаненко, В. М. Фещенко, С. Н. Антонюк [та ін.]. – 2-ге вид. – К. : КНЕУ, 2009. – 248 с.

65.03я73 І-90

 

Квасов, А. С.

К вопросу о периодизации экономической истории [Текст] / А. С. Квасов, М. С. Мокий // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 8. – С. 36–45. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ковальчук, В. М.

Світова економіка: її історія та дослідники [Текст] : навч. посібник / В. М. Ковальчук, Цзе Гао Лі, Л. А. Останкова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 524 с.

65.02я73 К56

 

Ковальчук, И. Н.

История экономики и экономической мысли [Текст] : учеб.-метод. пособ. / И. Н. Ковальчук, В. О. Шаповалов. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 145 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.03я73 К56

 

М. Бунге: сучасний дискурс [Текст] / за ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2005. – 697 с. – (Славетні постаті).

65.02(4Рос)52 Б91

 

Мазурок, П. П.

Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / П. П. Мазурок. – Львів: Магнолія-2006 , 2011. – 428 с.

65.03я73 М13

 

Московкин, В. М.

Выдающийся отечественный экономист конца ХІХ – начала ХХ века В. Ф. Левитский [Текст] / В. М. Московкин, В. П. Белик // UNІVERSІTATES Университеты. Наука и просвещение. – 2012. – № 2. – С. 46–58.

 

С. Булгаков. Розмисли [Текст] : творча спадщина у контексті ХХІ століття / за ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2006. – 903 с. – (Славетні постаті).

65.02(4Рос)53 Б90

 

Сергієнко, О. М.

Еволюція економічної думки щодо процесу формування доходів суспільства [Текст] / О. М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 11–16.

 

Христос, Д. А.

Інфляційні процеси у наукових поглядах класиків політичної економії: від меркантилістів до Давіда Рікардо [Текст] / Д. А. Христос // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 196–200. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шевченко, О. О.

Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 288 с.

65.02я73 Ш37

 

Эпштейн, Д.

Социализм, частная собственность и демократия [Текст] / Д. Эпштейн // Свободная мысль. – 2011. – № 11. – С. 95–108.

 

[Вгору]

1.5. Бухгалтерський облік

 

Алієв, Т.

Бухгалтерський облік за договором: пошук "крайнього" [Текст] / Т. Алієв // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2012. – 5 берез. (№ 10). – С. 5558.

 

Алтынбеков, М. А.

Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса [Текст] / М. А. Алтынбеков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 268276.

 

Ангелов, О.

Податковий та бухгалтерський облік у сільському господарстві [Текст] : спеціальний випуск / О. Ангелов, І. Сиволап // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 20. – С. 463 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Бабіч, В.

Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості [Текст] / В. Бабіч // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11. – С. 1417.

 

Безверхий, К.

Бухгалтерський облік законсервованих об'єктів основних засобів промислових підприємств: обліково-аналітичний аспект [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 5. – С. 10–19.

 

Бухгалтерський облік і аудит [Текст] : термінологічний українсько-російсько-англійський словник : навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. Л. Іщенко, Т. В. Гладких, А. Ж. Пшенична, Н. О. Кулявець. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 292 с.

65.052.2я2 Б94

 

Бухгалтерський облік у документах [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Чернелевський. – К. : Кондор, 2007. – 430 с.

65.052.9(4Укр)2я73 Б94

 

Бухгалтерський облік. Хрестоматія // Збірник систематизованого законодавства. – 2012. – Вип. 1. – С. 5–193.

 

Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 424 с.

65.052.9(4Укр)201.1я73 Ш25

 

Валуєв, Б.

Про багатоцільовий бухгалтерський облік: деякі необгрунтовані уявлення [Текст] / Б. Валуєв // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 5. – С. 3–9.

 

Верига, Ю. А.

Прояви креативного обліку в економічній злочинності [Текст] / Ю. А. Верига, В. Ю. Захарченко, А. Ж. Пшенична // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4(49), ч. 1. – С. 208211.

 

Верига, Ю. А.

Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Текст] : монографія / Ю. А. Верига, М. М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 177 с.Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.052.9(4Укр)242 В32

 

Верига, Ю. А.

Фінансовий облік [Текст] : навч. посібник / Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, М. М. Орищенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 438 с.

65.052.9(4Укр)201.1я73 В32

 

Волкова, І. А.

Бухгалтерський облік у банках [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 520 с.

65.052.9(4Укр)226.10я73 В67

 

Габрук, О.

Представницькі витрати: бухгалтерський облік та оподаткування [Текст] / О. Габрук, Л. Пантелійчук // Праця і зарплата. – 2012. – 22 серп. (№ 32). – С. 2022.

 

Галькевич, А.

Гудвіл при придбанні та об'єднанні підприємств: сутність, оцінка і розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності [Текст] / А. Галькевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 2533. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гейєр, Е.

Моделі взаємодії бухгалтерського обліку та оподаткування прибутку [Текст] / Е. Гейєр // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11. – С. 18–28. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гладких, Т. В.

Бухгалтерский учет [Текст] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Гладких. – Полтава : РИО ПУЭТ, 2011. – 139 с.Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.052.9(4Укр)2я73 Г52

 

Гладких, Т. В.

Проблеми бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Гладких, Г. I. Зима, М. О. Любимов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с. Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.052.2я73 Г52

 

Гнилицька, Л.

Використання обліково-аналітичних технологій при розробці методики управління підприємницькими ризиками в системі економічної безпеки підприємства [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 41–47.

 

Гоголь, Т.

Аналіз розвитку спрощеної форми бухгалтерського обліку в Україні [Текст] / Т. Гоголь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 7. – С. 1019. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гоголь, Т.

Концепція справедливої вартості в бухгалтерському обліку: наслідки для підприємств малого бізнесу [Текст] / Т. Гоголь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 6. – С. 3239.

 

Гоголь, Т.

Методологія бухгалтерського обліку як напрямок наукових досліджень в інноваційній економіці [Текст] / Т. Гоголь // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 151–158.

 

Голов, С.

МСФЗ в Україні: шляхом спроб і помилок [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 312.

 

Голов, С.

Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 7. – С. 39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Голов, С.

Управлінський облік на основі теорії обмежень [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 6. – С. 4048.

 

Граковський, Ю.

Витрати на маркетинг: бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 32. – С. 4245 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Гуденко, Л. И.

Бухгалтерский учет и отчетность: задачи, стандарты, перспективы [Текст] / Л. И. Гуденко // Деньги и кредит. – 2012. – № 3. – С. 812.

 

Гура, Н.

Методологічні засади бухгалтерського обліку в неприбуткових небюджетних організаціях [Текст] / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 9. – С. 39.

 

Двоєзерська, В. С.

Шляхи вдосконалення методики формування бухгалтерського фінансового результату [Текст] / В. С. Двоєзерська // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 149152.

 

Дмитренко, А.

Бухгалтерський облік спільної діяльності без створення юридичної особи [Текст] / А. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 6. – С. 17–24. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Дмитренко, А. В.

Особливості бухгалтерського обліку власного капіталу спільних підприємств [Текст] / А. В. Дмитренко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 104108. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Євдокимов, В.

Ісламська модель бухгалтерського обліку: базисні положення [Текст] / В. Євдокимов, С. Легенчук, Д. Грицишен // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 4. – С. 42–49.

 

Жадько, К. С.

Бухгалтерський облік у схемах і таблицях [Електронний ресурс] : навч. посібник / К. С. Жадько, В. В. Семенюта, Л. Ш. Олійник. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 112 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Зима, Г. I.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. I. Зима, Ю. М. Меншикова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Зміни до Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість [Текст] : затв. наказом від 27 груд. 2011 р. № 1753 / Україна. Мінфін // Офіційний вісник України. – 2012. – № 11. – С. 298–299.

 

Зміни до Положення з бухгалтерського обліку та звітності в банках України [Текст] : затв. постановою від 23 трав. 2012 р. № 203 / Україна. Правл. НБУ // Офіційний вісник України. – 2012. – № 47. – С. 64–69.

 

Золотухін, О.

Бухгалтерський облік основних засобів: від придбання до вибуття [Текст] / О. Золотухін // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 40. – С. 1832.

 

Іванова, Л. Б.

Основні завдання бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні суб'єкта реального сектора економіки [Текст] / Л. Б. Іванова // Економіка і регіон. – 2011. – № 4. – С. 198202. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ігнатенко, Т.

Побудова бухгалтерського обліку за сегментами діяльності на підприємствах торгівлі [Текст] / Т. Ігнатенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 324331.

 

Канцуров, О. О.

Характеристика бухгалтерського обліку як соціально-економічного інституту [Текст] / О. О. Канцуров // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 101114. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ковальов, Д.

Простій виробничих ОЗ: бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Д. Ковальов // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 112. – С. 68.

 

Козак, В.

Про українську мову в бухгалтерському обліку [Текст] / В. Козак // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 2. – С. 1315.

 

Кравченко, І. Ю.

Бухгалтерський облік в туристичному бізнесі [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Кулик, В. А.

Бухгалтерський облік [Текст] : навч.-метод. посібник / В. А. Кулик. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 150 с. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.052.9(4Укр)2я73 К90

 

Куратник, П.

Отчеты для руководителя в 1С Бухгалтерия 8.2: денежные средства [Текст] / П. Куратник // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 7. – С. 614. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Легенчук, С.

Погляд на реформу національної системи бухгалтерського обліку: ефект когнітивного дисонансу [Текст] / С. Легенчук, Д. Лозинський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 8. – С. 2226. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лень, В. С.

Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] : навч. посібник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : Знання-Прес, 2005. – 491 с.

65.052.9(4Укр)21я73 Л46

 

Лень, В. С.

Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень. – К. : ВЦ "Академія", 2011. – 608 с.

65.052.9(4Укр)201.1я73 Л46

 

Лишиленко, А. В.

Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / А. В. Лишиленко. – 3-е изд., перераб. и доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 736 с.

65.052.9(4Укр)2я73 Л67

 

Лишиленко, О. В.

Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О. В. Лишиленко. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 670 с.

65.052.9(4Укр)2я73 Л67

 

Малишкін, О.

Диференціація поняття "бухгалтерський облік": податковий аспект [Текст] / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 3. – С. 1320. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Малюга, Н. М.

Методологічні засади бухгалтерського обліку складових природно-ресурсного потенціалу: історико-правові передумови [Текст] / Н. М. Малюга, І. В. Замула // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 112–118.

 

Михайлов, М. Г.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 384 с.

65.052.9(4Укр)21я73 М69

 

Моссаковський, В.

Новації в організації облікового процесу [Текст] / В. Моссаковський, Т. Кононенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 2. – С. 4147. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Назарбаєва, I.

ПДВ-зобов'язання у бухгалтерському обліку: ціна договірна та звичайна [Текст] / I. Назарбаєва // Бухгалтерія. – 2012. – 19 берез. (№ 12). – С. 3842.

 

Нападовська, Л.

Удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні [Текст] / Л. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 6. – С. 37. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" [Текст] : затв. наказом від 25 січ. 2012 р. № 52 / Україна. Мінфін // Офіційний вісник України. – 2012. – № 14. – С. 138–139.

 

Новицька, Н. В.

Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій [Текст] / Н. В. Новицька // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 96–99.

 

Ночовна, Ю. О.

Бухгалтерський облік [Текст] : програма навчальної облікової практики / Ю. О. Ночовна, М. М. Орищенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 31 с. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ. 

65.052.9(4Укр)2р30 Н86

 

Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, О. В. Артюх [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 592 с.

65.052.9(4Укр)21я73 О-17

 

Огійчук, М.

Методичне та практичне забезпечення впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки України [Текст] / М. Огійчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 9. – С. 53–57.

 

Онищенко, В. П.

Національна система бухгалтерського обліку в контексті застосування МСФЗ та змін податкового законодавства [Текст] / В. П. Онищенко // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 114124.

 

Остап'юк, Н. А.

Оцінка в бухгалтерському обліку та вплив інфляційних процесів [Текст] / Н. А. Остап'юк // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. –  3. – С. 240245.

 

Островерха, Р. Е.

Організація обліку [Текст] : навч. посіб. / Р. Е. Островерха. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 568 с.

65.052.9(4Укр)202я73 О-77

 

Пархоменко, В. М.

Бухгалтерський облік в Україні [Текст] : нормативи, коментарі / В. М. Пархоменко. – К. : НОМУРО, 2012. – 732 с.

65.052.9(4Укр)2 П18

 

Певнева, С.

"1С: Бухгалтерия 8 для Украины": формируем и отправляем в налоговую отчет по форме № 1ДФ [Текст] / С. Певнева // Головбух: праця та зарплата. – 2012. – № 1. – С. 5565.

 

Первинні документи [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 21 верес. (№ 87). – С. 578.

 

Піскова, Ж.

Проблеми узгодження понятійного апарату бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств і шляхи їх вирішення [Текст] / Ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11. – С. 4549. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Плиса, В. Й.

Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – 2-ге вид., переробл. й доповн . – К. : Каравела, 2011. – 520 с.

65.052.9(4Укр)2я73 П38

 

Про внесення змін до Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України [Текст]: затв. постановою від 30 берез. 2012 р.  572/20885 / Україна. Правл. НБУ // Офіційний вісник України. – 2012. – № 32. – С. 312313.

 

Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі [Текст] : наказ від 18 трав. 2012 р. № 568 / Україна. Мінфін // Офіційний вісник України. – 2012. – № 47. – С. 106148.

 

Прохар, Н. В.

Облік доходів, витрат і фінансових результатів: проблеми теорії та практики [Текст] : монографія / Н. В. Прохар, Ю. О. Ночовна. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 257 с. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.052.9(4Укр)201 П84

 

Семенко, Л.

У пошуках мети науки про бухгалтерський облік [Текст] / Л. Семенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 12. – С. 3439.

 

Сльозко, Т.

Розвиток бухгалтерського обліку в інституційному середовищі [Текст] / Т. Сльозко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 3. – С. 8493. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стасишен, М.

Методологічні та організаційні аспекти розвитку обліку і звітності в Україні [Текст] / М. Стасишен // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 5355.

 

Стельмащук, А. М.

Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 528 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сук, Л.

Елементи методу бухгалтерського обліку в малому бізнесі [Текст] / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Фінансовий та бухгалтерський облік як інформаційна база контролігу [Текст] // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 4. – С. 331336.

 

Чалий, I.

Визначаємо ліквідаційну вартість основних засобів: лікнеп для бухгалтера [Текст] / I. Чалий // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 13 берез. (№ 24). – С. 611.

 

Чалий, I.

Перехід на МСФЗ: відображення наслідків у першій звітності [Текст] / I. Чалий // Бухгалтерія. – 2012. – 9 квіт. (№ 15). – С. 4551.

 

Шара, Є. Ю.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях [Текст] : навч. посібник / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. I. Жидеєва. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 440 с.

65.052.9(4Укр)21я73 Ш25

 

[Вгору]

1.6. Економічний аналіз

 

Андрєєва, Г. І.

Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. І. Андрєєва. – К. : Знання, 2008. – 263 с. – (Вища освіта XXІ століття).

65.053я73 А65

 

Барыбин, В. В.

Об эволюции роли экономического анализа в развитии кредитования и кредитного регулирования экономики [Текст] / В. В. Барыбин, Г. В. Крыскин // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 3842.

 

Гринів, Б. В.

Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посібник / Б. В. Гринів. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 392 с.

65.053.9(4Укр)я73 Г85

 

Егоров, А. В.

Индикаторы ставок межбанковского кредитного рынка и их использование в экономическом анализе [Текст] / А. В. Егоров, И. Л. Меркурьев, Е. Н. Чекмарева // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 2834.

 

Івахненко, В. М.

Курс економічного аналізу [Текст] : навч. посібник / В. М. Івахненко. – 5-те вид., виправл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 261 с.

65.053я73 І-23

 

Михеев, В. Н.

К вопросу о методолгии экономического анализа [Текст] / В. Н. Михеев, И. Г. Бондаренко // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 5962.

 

Мних, Є. В.

Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630 с. – (Вища освіта XXІ століття).

65.053я73 М73

 

Одношевна, О. О.

Методологічні принципи і методичні основи визначення економічної ефективності виробництва [Текст] / О. О. Одношевна // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 9498. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посібник / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 528 с.

65.053.0я73 О-64

 

Подольська, В. О.

Організація і методика економічного аналізу [Текст] : метод. рек. щодо виконання курсової роботи / В. О. Подольська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 47 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.053р30 П44

 

Цветкова, Л. А.

Экономический анализ [Текст] : метод. рекомендации по написанию курсовой работы / Л. А. Цветкова. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 29 с. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.053р30 Ц27

 

Чижевська, Л. В.

Методичні аспекти економічного аналізу операцій з інвестиційною нерухомістю [Текст] / Л. В. Чижевська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. –  3. – С. 275287.

 

Чубай, В. М.

Недоліки інструментарію економічного аналізу та шляхи їх усунення: науковий і практичний аспекти [Текст] / В. М. Чубай // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 277290. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

1.7. Планування

 

Баришнікова, Л. П.

Використання кластерного підходу в стратегічному плануванні (закордонний досвід) [Текст] / Л. П. Баришнікова // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 1214.

 

Богатова, Н.

Планирование как шаг к успеху [текст] / Н. Богатова // Ресторанные ведомости. – 2012. – № 4. – С. 3031.

 

Височин, І. В.

Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі [Текст] / І. В. Височин // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 1720. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Єгупов, Ю.

Планування виробничої потужності в контексті ресурсного обгрунтування виробничої програми підприємства [Текст] / Ю. Єгупов // Економіст. – 2011. – № 11. – С. 49–52. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Жигірь, А. А.

Фінансове планування розвитку екологічного підприємництва [Текст] / А. А. Жигірь // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 4244. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Затонацька, Т. Г.

Зарубіжний досвід середньострокового планування в бюджетному процесі [Текст] / Т. Г. Затонацька, О. А. Шиманська // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 90100.

 

Захарчин, Г. М.

Планування інноваційної діяльності: альтернативи і етапи [Текст] / Г. М. Захарчин, Ю. А. Андрійчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 169175. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Зуб, Д. С.

Стратегічне планування: вітчизняна практика та напрями вдосконалення [Текст] / Д. С. Зуб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 3640.

 

Ібрагімов, Е. Е.

Інтелектуальний потенціал системи стратегічного планування діяльності підприємства [Текст] / Е. Е. Ібрагімов // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 4244. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Йеннер, Томас

 Маркетинговое планирование [Текст] / Томас Йеннер. – Х. : Гуманитарный Центр, 2010. – 276 с.

 

Клочко, О. В.

Система планування економічних показників на основі неокласичної оптимізаційної моделі [Текст] / О. В. Клочко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. – № 1. – С. 910. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Копняк, А.

Система планирования и контроля производственных заказов торгового предприятия [Текст] / А. Копняк // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 6. – С. 617.

 

Корінєв, В. П.

Напрями підвищення ефективності маркетингового планування на підприємстві [Текст] / В. П. Корінєв, Г. А. Сємілєтова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 194198. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лукьянова, М. Н.

Применение сценарного планирования в регулировании продовольственного рынка на муниципальном уровне [Текст] / М. Н. Лукьянова // Товаровед продовольственных товаров. – 2012. – № 1. – С. 4851.

 

Мальчикова, Д. С.

Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація [Текст] / Д. С. Мальчикова // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 2329.

 

Марцин, В. С.

Складові фінансового мислення і особливості пріоритетів при плануванні й управлінні економікою [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 2. – С. 2130.

 

Миролюбова, Т.

Региональные экономические кластеры в системе стратегического планирования: методы идентификации [Текст] / Т. Миролюбова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 11. – С. 3949. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Миролюбова, Т.

Стратегическое планирование в регионе: механизм реализации [Текст] / Т. Миролюбова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 3. – С. 2939.

 

Поляков, М. А.

Роль стратегічного планування в управлінні регіональним розвитком [Текст] / М. А. Поляков // Економіка та держава. – 2011. –  10. – С. 6162.

 

Просветов, Г. И.

Бизнес-планирование: задачи и решения [Текст] : учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. – 2-е изд., доп. – М. : Альфа-Пресс, 2008. – 256 с.

65.290-233я7 П82

 

Салига, С. Я.

Податкове планування господарської діяльності підприємства з метою посилення фінансової безпеки [Текст] / С. Я. Салига, Т. О. Меліхова // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 163167. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Салимова, Т.

Стратегическое планирование в системе менеджмента качества [Текст] / Т. Салимова, Е. Савелова // Проблемы теории и практики управления. – 2012. – № 3. – С. 7074.

 

Сидоренко-Мельник, Г. М.

Фінансове планування і прогнозування [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. М. Сидоренко-Мельник. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Ситник, Г. В.

Генезис і сучасна парадигма фінансового планування [Текст] / Г. В. Ситник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 3348.

 

Ставерська, Т. О.

Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві [Текст] / Т. О. Ставерська // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 167171.

 

Тарасюк, Г. М.

Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посібник / Г. М. Тарасюк, Л. I. Шваб. – 5-те вид. – К. : Каравела, 2012. – 352 с.

65.290-233я73 Т19

 

Томарева-Патлахова, В. В.

Специфіка стратегічного планування регіонального розвитку в Україні та напрями його вдосконалення [Текст] / В. В. Томарева-Патлахова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 4. – С. 6468.

 

Усков, И. В.

Программно-целевой метод планирования как основа развития системы местных финансов [Текст] / И. В. Усков // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 104108.

 

Фарафонова, М.

Бизнес-план: очевидное и невероятное [Текст] = Успешная гостиница начинается с определения концепции и разработки бизнес-плана / М. Фарафонова // Гостиница и ресторан. – 2011. – № 6. – С. 2030.

 

Юр'єва, П. Б.

Територіальне планування організації торгівлі: методологічні та методичні аспекти [Текст] / П. Б. Юр'єва // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 64–67.

 

Ястребова, О. В.

Відмінні ознаки систем фінансового прогнозування та планування [Текст] / О. В. Ястребова // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 8586. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

1.8. Економічне прогнозування

 

Беседін, В. Ф.

Прогнозні траекторії економічного розвитку України на фоні світової економіки [Текст] / В. Ф. Беседін, О. М. Сергієнко // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 47.

 

Борейко, В. I.

Прогноз розвитку національної економіки на найближчі роки та заходи із його стимулювання [Текст] / В. I. Борейко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 27–30. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Васильєв, О.

Синергетична модель прогнозування динаміки ВВП України [Текст] / О. Васильєв // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 5967. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Іляшенко, А. Х.

Прогнозування бюджетних показників на середньострокову перспективу [Текст] / А. Х. Іляшенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 174180.

 

Іщук, С. О.

Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону [Текст] / С. О. Іщук // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 2129. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Литвиненко, С. Л.

Прогнозування економічного ефекту від використання інформаційних систем "SolidWorks" вантажними авіаперевізниками України [Текст] / С. Л. Литвиненко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 170175. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лондар, С. Л.

Середньострокове прогнозування доходів бюджету: надходження податку на прибуток підприємств [Текст] / С. Л. Лондар, Л. О. Мельникова // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 2840.

 

Лук'яненко, І. Г.

Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги [Текст] / І. Г. Лук'яненко, Р. Б. Семко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 303319. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Макаров, А. А.

Долгосрочный прогноз развития энергетики мира и России [Текст] / А. А. Макаров, Т. А. Митрова, В. А. Кулагин // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2012. – Т. 16, № 2. – С. 172204. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сергєєва, Л. Н.

Прогнозування зв'язаних соціально-економічних показників [Текст] / Л. Н. Сергєєва, Т. М. Книшенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 5259.

 

Черкасова, А.

Прогнозування вартості капіталу на основі використання економетричних методів та моделей [Текст] / А. Черкасова // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5/6. – С. 4753. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шаповал, М.

Новий балансовий метод як основа прогнозування розвитку економіки [Текст] / М. Шаповал // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 200206. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шкрабак, І. В.

Напрями удосконалення прогнозування розвитку національної економіки та її регіональних складових [Текст] / І. В. Шкрабак // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 3034.

 

Ястребова, О. В.

Відмінні ознаки систем фінансового прогнозування та планування [Текст] / О. В. Ястребова // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 8586. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

1.9. Економіка праці

 

Акіліна, О. В.

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Алерта, 2012. – 820 с.

65.24я73 А39

 

Економка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 328 с.

65.24я73 Е45

 

Забродська, К.

Коли робота вовк... [Текст] : [надурочні роботи] / К. Забродська // Праця і закон. – 2011. – № 11. – С. 1114. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Колот, А. М.

Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: прояви, причини, передумови подолання [Текст] / А. М. Колот // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 205211.

 

Кузьмін, О. Є.

Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності [Текст] / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 8998. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лукашевич, В. М.

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / В. М. Лукашевич. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 424 с.

65.24я73 Л84

 

Панченко, Я.

Экономя время [Текст] : как повысить производительность труда / Я. Панченко // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 2. – С. 3842. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Рингис, А.

Трудотерапия [Текст] : Украина по производительности труда существенно отстает от своих европейских соседей и даже от стран СНГ / А. Рингис // ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2012. – № 2. – С. 3638.

 

Савина, С. В.

Мировой и отечественный опыт стимулирования труда [Текст] / С. В. Савина // Международная экономика. – 2011. – № 10. – С. 918.

 

Соколик, М.

Темпи продуктивності праці та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС [Текст] / М. Соколик // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 6871. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Червінська, Л. П.

Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 288 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.24я73 Ч-45

 

Шамілєва, Е.

Мотивація праці як основний фактор збереження трудового потенціалу підприємств туристично-рекреаційного комплексу АР Крим [Текст] / Е. Шамілєва // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 7273.

 

[Вгору]

1.10. Економіка підприємства

 

Антонюк, О. О.

Прогнозування кризових явищ на підприємстві через призму показників ліквідності та платоспроможності [Текст] / О. О. Антонюк // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 121–126.

 

Арзуманова, Т. И.

Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. – М. : Дашков и К, 2007. – 272 с.

65.421.1 А80

 

Березін, О. В.

Стратегія підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / О. В. Березін. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 155 с.

65.290-21я73 Б48

 

Бєлоусова, О. С.

Управління матеріальними потоками на підприємстві [Текст] / О. С. Бєлоусова, Ю. С. Куранова, І. О. Обертун // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 109114.

 

Васютіна, І. О.

Теоретичні аспекти конкурентоспроможності підприємств [Текст] / І. О. Васютіна // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 114119. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Верхоглядова, Н. I.

Методика оцінювання економічного потенціалу підприємства [Текст] / Н. I. Верхоглядова, Г. С. Макарова // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 119123. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гліненко, Л. К.

Матричні технології формування стратегій підприємства [Текст] / Л. К. Гліненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 143149.

 

Грибов, В. Д.

Экономика предприятия сервиса [Текст] : учеб. пособ. / В. Д. Грибов, А. Л. Леонов. – М. : КноРус, 2006. – 280 с.

65.43я73 Г82

 

Гринчуцький, В. І.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 304 с.

65.29я73 Г85

 

Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / II. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, В. Ф. Паращич. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 212 с.

65.29я73 Е45

 

Економіка підприємства [Текст] : підручник / Ф. В. Горбонос, Г. В. Черевко, Н. Ф. Павленчик, А. О. Павленчик. – К. : Знання, 2010. – 463 с.

65.29я73 Е45

 

Загорна, Т. О.

Оцінка впливу інформаційних систем на процеси розвитку підприємства [Текст] / Т. О. Загорна, А. О. Коломицева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 149161. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Захарченко, В. І.

Економіка підприємства [Текст] : практикум (збірник задач і виробничих ситуацій) : навч. посіб. / В. І. Захарченко, М. М. Меркулов, Л. В. Ширяєва. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 144 с.

65.29я73 З-38

 

Іванова, В. В.

Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційного підприємства [Текст] : монографія / В. В. Іванова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 142 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.497.8 І-21

 

Карпенко, Ю. В.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Карпенко, Ю. В.

Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник [8.18010016 "Бізнес-адміністрування"] / Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 242 с.

65.29я73 К26

 

Карпенко, Ю. В.

Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник [6.140101 "Готельно-ресторанна справа"] / Ю. В. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 241 с.

65.29я73 К26

 

Коваль, Л. М.

Світовий досвід управління організаційно-економічними механізмами конкурентоспроможності підприємства [Текст] / Л. М. Коваль, Р. Р. Русин-Гриник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 111117. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Комарницький, I.

Теоретичні засади формування маркетингового менеджменту на підприємстві [Текст] / I. Комарницький, Г. Цар // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 110117. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кулакова, Ю. Н.

Оценка нормировочного множителя в многопродуктовой модели управления запасами предприятия при условии равной периодичности и одинаковой стоимости поставок [Текст] / Ю. Н. Кулакова // Логистика и управление цепями поставок. – 2012. – № 3. – С. 7481. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Майданевич, П. М.

Методологічні засади оцінювання інфестиційної привабливості підприємств [Текст] / П. М. Майданевич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 125131.

 

Мацибора, В. I.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. I. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2012. – 312 с.

65.29я73 М36

 

Медведєв, В. С.

Організування оплати праці на виробництвах із значною кількістю неоднорідних операцій [Текст] / В. С. Медведєв // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 181187. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Михайлова, О. С.

Економіка промислового підприємства [Текст] : навч.-метод. посібник / О. С. Михайлова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 188 с. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.29я73 М69

 

Овечкіна, О. А.

Теоретико-методичні засади ресурсозабезпечення інноваційного потенціалу вітчизняних економічних суб'єктів в умовах глобалізації [Текст] / О. А. Овечкіна, К. В. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 9097. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Оркуш, Е.

Безоплатне надходження [Текст] : основні засоби на підприємстві / Е. Оркуш // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 103. – С. 59.

 

Примак, Т. О.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Примак. – 4-те вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – 219 с.

65.29я73 П76

 

Рябіченко, С. А.

Організація управління програмами розвитку підприємства [Текст] / С. А. Рябіченко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 201207.

 

Сагалакова, Н. О.

Економіка підприємств готельного і ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. О. Сагалакова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Салига, С. Я.

Податкове планування господарської діяльності підприємства з метою посилення фінансової безпеки [Текст] / С. Я. Салига, Т. О. Меліхова // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 163167. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Селезньова, Н. О.

Використання логістичної концепції при управлінні рухом матеріального потоку підприємства [Текст] / Н. О. Селезньова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 157165.

 

Сосновська, О. О.

Економіка і організація діяльності фірми [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. О. Сосновська. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 149 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.29я73 С66

 

Сулевський, В. В.

Злиття та поглинання як фактор підвищення вартості підприємств [Текст] / В. В. Сулевський // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 4. – С. 4248. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Тарасюк, Г. М.

Бізнес-план [Текст] : розробка, обгрунтування та аналіз : навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – К. : Каравела, 2012. – 280 с.

65.290-233.1я73 Т19

 

Турило, А. М.

Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "економічна активність підприємства" [Текст] / А. М. Турило, І. С. Вчерашня // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 7985. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Фокина, О. М.

Практикум по экономике организации (предприятия) [Текст] : учеб. пособие / О. М. Фокина, А. В. Соломка. – М. : Финансы и статистика, 2008. – 272 с. : ил.

65.29я73 Ф74

 

Фролов, С. М.

Підходи до визначення поняття та до типізації залучення підприємства-споживача у процес ухвалення рішення [Текст] / С. М. Фролов, М. Ю. Троян // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 125135.

 

Хардинг, Дэвид

Искусство слияний и поглощений [Текст] : четыре ключевых решения, от которых зависит успех сделки / Дэвид Хардинг, Сэм Роувит. – Мн. : Гревцов Паблишер, 2007. – 256 с.

65.292 Х20

 

Харченко, Ю. А.

Управління запасами матеріальних ресурсів на виробничих підприємствах [Текст] / Ю. А. Харченко // Економіка і регіон. – 2011. – № 2. – С. 194200.

 

Хурдей, В. Д.

Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств [Текст] : навч.-метод. посібник / В. Д. Хурдей. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 82 с.

65.292я73 Х98

 

Чалапко, Л. Д.

Внутрішній економічний механізм підприємства в системі антикризового управління [Текст] / Л. Д. Чалапко, С. I. Чимшит, М. Б. Пагулич // Економіка і регіон. – 2011. – № 4. – С. 126–133. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шваб, Л. I.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. I. Шваб. – К. : Каравелла, 2011. – 416 с.

65.29я73 Ш33

 

Шульгіна, Л. М.

Сучасні концепції стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] / Л. М. Шульгіна, В. В. Юхименко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 79–85. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шурпенкова, Р. К.

Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств [Текст] / Р. К. Шурпенкова // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 125131. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

1.11. Кооперація: історія та сучасність

 

Аліман, М.

Борис Мартос: "Про втрати від торгівлі в борг" [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 1 груд. – С. 34. Вкл.

 

Аліман, М.

Реформування організаційної структури споживчої кооперації Радянської України у період НЕПу (1921-1928 рр.) [Текст] / М. Аліман, Т. Оніпко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 23 берез. (№ 12). – С. 18. ДВ-вкл.

 

Аліман, М.

Реформування організаційної структури споживчої кооперації Радянської України у період НЕПу (1921-1928 рр.) [Текст] / М. Аліман, Т. Оніпко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 30 берез. (№ 13). – С. 58. ДВ-вкл.

 

Аліман, М.

Споживчі товариства в Україні 100 років тому [Текст] / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2012. – 2 лют. – С. 34.

 

Балабан, П. Ю.

Глобалізація світової економіки і споживча кооперація: проблеми та перспективи подальшого розвитку [Текст] / П. Ю. Балабан, Б. А. Курлейко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 22–27.

 

Балабан, П. Ю.

Регіональні особливості розвитку ринків споживчої кооперації [Текст] / П. Ю. Балабан, Б. А. Курлейко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 140–145.

 

Балабан, П. Ю.

Трансформація торгівлі споживчої кооперації в економіці ринкового типу: етапи розвитку, конкурентоспроможність, стратегічні пріоритети [Текст] : монографія / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 121 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.9(4Укр)421.8 Б20

 

Боудлер, Д.

Подолати проблеми через співпрацю [Текст] : виступ Президента Euro Coop на ХХІ (позачерговому) з'їзді споживчої кооперації України / Д. Боудлер // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 12 жовт. (№ 41). – С. 1213.

 

Верига, Ю.

Кодекс праці й честі ревізора [Текст] : (праця Бориса Мартоса "Кооперативна ревізія") / Ю. Верига, М. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 20 лип. (№ 29). – С. 18. ДВ-вкл. Продовження. Поч. у № 28.

 

Верига, Ю.

Кодекс праці і честі ревізора [Текст] : (праця Бориса Мартоса "Кооперативна ревізія") / Ю. Верига, М. Аліман // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 17 серп. (№ 33). – С. 1-8. ДВ-вкл.

 

Волошин, А. М.

Корпоративні права пайовиків у контексті економічних реформ [Текст] / А. М. Волошин // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 21 верес. (№ 38). – С. 35.

 

Гелей, С.

Споживча кооперація України у першому повоєнному десятилітті (1944-1955) / С. Гелей // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 22 черв. (№ 25). – С. 58. ДВ-вкл.

 

Гелей, С.

Споживча кооперація України у першому повоєнному десятилітті (1944-1955) [Текст] / С. Гелей // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 29 черв. (№ 26). – С. 18. ДВ-вкл.

 

Гелей, С.

Споживча кооперація України у першому повоєнному десятилітті (1944-1955) [Текст] / С. Гелей // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 6 лип. (№ 27). – С. 18. ДВ-вкл.

 

Гелей, С.

Трансформація споживчої кооперації у планову систему радянського господарства [Текст] / С. Гелей, В. Рекрут // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 19 жовт. (№ 42). – С. 18. ДВ-вкл.

 

Гелей, С.

Трансформація споживчої кооперації у планову систему радянського господарства [Текст] / С. Гелей, В. Рекрут // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 2 листоп. (№ 44). – С. 18. ДВ-вкл. Закінчення. Поч. у № 42.

 

Генеральная Ассамблея Международного кооперативного альянса в Мексике [Текст] // Кооператор Харківщини. – 2011. – № 4. – С. 411.

 

Гончаренко, В.

Дорогу подолає той, хто йде! [Текст] : із доповіді голови правління Укоопспілки "Про наслідки господарсько-фінансової діяльності за 2011 рік та завдання щодо подальшого розвитку і реформування споживчої кооперації України" / В. Гончаренко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 6 квіт. (№ 14). – С. 23.

 

Гончаренко, В.

Про вступ Укоопспілки до Європейського співтовариства споживчих кооператив [Текст] / В. Гончаренко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 груд. – С. 10.

 

Гончаренко, В.

Реформируясь, кооперация должна сохранить и социальную функцию [Текст] / В. Гончаренко ; беседу вел В. Королюк // Кооператор Харківщини. – 2011. – № 4. – С. 1721.

 

Гончаренко, В.

Реформуючись, кооперація має зберегти і соціальну функцію [Текст] / В. Гончаренко ; бесiду вiв В. Королюк // Голос України. – 2011. – 6 груд. – С. 6.

 

Гончаренко, В. В.

Важливість відродження кооперативних банків в Україні в умовах поглиблення кризових явищ у світовій економіці [Текст] / В. В. Гончаренко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 20 квіт. (№ 16). – С. 7–8.

 

Гончаренко, В. В.

Основи діяльності кооперативних організацій (вітчизняний та зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Гончаренко, А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Гончаренко, В. В.

Про зміну концепції розвитку системи кредитної кооперації та її можливий вплив на кредитно-кооперативний сектор національної економіки [Текст] / В. В. Гончаренко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 99–107.

 

Гончаренко, В. В.

Про програму подальшого реформування системи споживчої кооперації України [Текст] : матеріали ХХІ (позачергового) з'їзду споживчої кооперації України / В. В. Гончаренко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 12 жовт. (№ 41). – С. 5–12.

 

Гончаренко, Н. I.

Кооперативні організації як інститут громадянського суспільства [Текст] / Н. I. Гончаренко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 27 квіт. (№ 17). – С. 7–8. ДВ-вкл.

 

Гороховський, І.

Про основні засади подальшого реформування споживчої кооперації України [Текст] : із доповіді першого заступника голови правління Укоопспілки на VI зборах Ради Укоопспілки / І. Гороховський // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 груд. – С. 4.

 

Дацюк, Л.

Село врятує кредитна спілка [Текст] / Л. Дацюк // Урядовий кур'єр. – 2012. – 5 лип. (№ 117). – С. 67.

 

Євтушевська, О. В.

Становлення та розвиток корпоративних відносин в Україні [Текст] / О. В. Євтушевська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 2427.

 

Зелик, О.

"Освітянський Оскар" у кооператорів [Текст] / О. Зелик, Т. Федяй // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 24 лют. (№ 8). – С. 8–11.

 

Зінченко, О. М.

Ефективність функціонування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації на сільському споживчому ринку [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. М. Зінченко, Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2012. – 289 с.

65.9(4Укр)421.8 З-63

 

Зміни і доповнення до положення про громадське майно (основні засоби) споживчої кооперації України [Текст]: затв. постановою від 26 берез. 2012 р. № 83 / Україна. Правл. ЦССТУ // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 6 квіт. (№ 14). – С. 23.

 

Зміни і доповнення до положення про порядок продажу на аукціонах основних засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України [Текст]: затв. постановою від 26 берез. 2012 р. / Україна. Правл. ЦССТУ // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 6 квіт. (№ 14). – С. 24–25.

 

Исрафилов, Г. А.

Перспективы развития кооперативных отношений в Азербайджане [Текст] / Г. А. Исрафилов // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 6668.

 

Іванченко, Н.

Економічна сутність розвитку персоналу та його роль у забезпеченості конкурентоздатності працівників і підприємств та організацій системи Укоопспілки [Текст] / Н. Іванченко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 28 верес. (№ 39). – С. 5–6. ДВ-вкл.

 

Карпенко, Н. В.

Напрями розвитку екологічного маркетингу у зарубіжних кооперативах [Текст] / Н. В. Карпенко, І. А. Ананьєва // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 170173.

 

Карцева, В. В.

Организация службы контроллинга в системе потребительской кооперации [Текст] / В. В. Карцева, В. А. Ольховский // Зауральский научный вестник. – 2011. – № 1. – С. 99104.

 

Клименко, В. I.

Розвиток кооперативних організацій в Україні: історичний аспект [Текст] / В. I. Клименко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 353358.

 

Ковтун, О. I.

Вплив міжпідприємницької кооперації на вирішення проблем функціонування та розвитку вітчизняних підприємств в умовах глобалізації та очікувань другої хвилі економічної кризи [Текст] / О. I. Ковтун // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 4852. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кооперативні підприємства будують кращий світ [Текст] : матеріали Генеральної Асамблеї, 14-18 листопада 2011 р. у м. Канкун (Мексика) / МКА // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 15 груд. – С. 25.

 

Кооперация: история и современность [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф., 12 апр. 2011 г. / отв. ред Л. П. Наговицина, Г. М. Ефремова, Т. В. Григорова, А. А. Николаев. – Новосибирск : Сиб. ун-т потреб. кооперации, 2011. – 336 с.

65.08 К65

 

Косарева, Ю. В.

Кооперативы как социально значимые институты рыночной инфраструктуры в ХІХ- начале ХХ в. [Текст] / Ю. В. Косарева // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 7. – С. 107112. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кузняк, Б. Я.

Необхідно активніше відроджувати кооперативний рух в Україні [Текст] / Б. Я. Кузняк // Економіка і регіон. – 2011. – № 2. – С. 6875. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кузьменко, О. К.

Механізм управління потенціалом розвитку торговельних підприємств системи споживчої кооперації [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / О. К. Кузьменко ; Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2011. – 289 с.

65.9(4Укр)421.8 К89

 

Легошина, О. Л.

Становлення та розвиток кредитних спілок в Україні [Текст] / О. Л. Легошина // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 7981. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Матчанова, А. А.

Преимущества и эффективность кооперации в сельском хозяйстве [Текст] / А. А. Матчанова // Актуальные проблемы современной науки. – 2012. – № 2. – С. 3536.

 

Механізм управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації [Текст] : звіт по науково-дослідній роботі / Л. А. Негребецька, Г. В. Карнаухова, І. А. Сененко ; керiв. авт. кол. М. Є. Рогоза. – Полтава, 2011. – 99 с.

65.9(4Укр)421.8 М55

 

Міжнародний кооперативний рух: генезис та тенденції сучасного розвитку [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 лют. 2012 р. / редколегiя О. О. Нестуля, В. В. Гончаренко, А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 378 с.

65.08я431 М58

 

Мокєрова, Н. В.

Споживча кооперація як людинорозмірна господарська система [Текст] / Н. В. Мокєрова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 134139.

 

Молодежь и кооперация: реальность и будущее [Текст] : материалы междунар. студ. науч. конф., 12-14 апр. 2011 г. В 3 ч. Ч. 1 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 403 с.

65.08я431 М75

 

Мостовий, Г. I.

Проблеми розвитку кооперативних відносин в аграрному секторі економіки України [Текст] / Г. I. Мостовий, В. Ю. Бабаєв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 106111.

 

Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 284 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.

65.08 Н34

 

Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. В 7 ч. Ч. 7 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 389 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.

65.08 Н34

 

Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. В 7 ч. Ч. 4 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 340 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.

65.08 Н34

 

Наука и кооперация: проблемы и пути развития [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф. проф.-препод. состава и асп., 12-14 апр. 2011 г. В 7 ч. Ч. 3 / Междунар. акад. кооперации, Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – 375 с. – Посвящается 180-летию потребительской кооперации России.

65.08 Н34

 

Научный потенциал студенчества развитию кооперативной науки : материали междунар. студ. науч. конф., 14-16 апр. 2010 г. – Белгород : Изд-во Белгород. ун-та потреб. кооперации, 2010. – 441 с.

65.08я431 Н34

 

Нестуля, О.

Наше першочергове завдання [Текст] : виступ ректора ВНЗУ ПУЕТ на ХХІ (позачерговому) з'їзді споживчої кооперації України / О. Нестуля // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 12 жовт. (№ 41). – С. 20.

 

Нестуля, О.

Про основні засади подальшого реформування споживчої кооперації України [Текст] : із виступу ректора ВНЗУ "ПУЕТ" на VI зборах Ради Укоопспілки / О. Нестуля // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 груд. – С. 9.

 

Нестуля, О. О.

Олексій Нестуля: "Якщо ми думаємо про майбутнє кооперації, маємо дбати й про майбутнє кооперативної освіти..." [Текст] / О. О. Нестуля ; бесiду вела С. Піскова // Вечірня Полтава. – 2012. – 25 січ. (№ 4). – С. 7.

 

Окландер, М.

Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України [Текст] / М. Окландер // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 20–22.

 

Оніпко, Т. В.

Господарська діяльність споживчої кооперації України в період нової економічної політики (1921-1928 рр.) [Текст] : дис ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Т. В. Оніпко ; Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2011. – 586 с.

63.3(4Укр)61 О-58

 

Оніпко, Т. В.

Особливості заготівельної діяльності сроживчої кооперації України в добу НЕПУ (1921-1028 рр.) : монографія / Т. В. Оніпко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Пантелеймоненко, А.

Про дискусійність позитивного впливу демутуалізації на процес реформування кооперативного сектору економіки [Текст] / А. Пантелеймоненко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 16 берез. (№ 11). – С. 58. ДВ-вкл.

 

Пантелеймоненко, А.

Становлення та розвиток житлової кооперації у Великобританії [Текст] / А. Пантелеймоненко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 2 берез. (№ 9). – С. 38. ДВ-вкл.

 

Пантелеймоненко, А. О.

Становлення і розвиток житлової кооперації у Великобританії [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 333341.

 

Панченко, О. П.

Кооперативні видання як засіб інформаційного забезпечення процесу розширення ресурсної бази та ефективної організації селянських і поміщицьких господарств лівобережної України (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) [Текст] / О. П. Панченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 218224.

 

Педченко, Н. С.

Особливості формування і використання соціальної складової потенціалу розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації [Текст] / Н. С. Педченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 279285.

 

Петренко, Н.

"COOP Україна" як символ єдності споживчої кооперації [Текст] / Н. Петренко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 14 верес. (№ 37). – С. 6.

 

Піменова, О. В.

Еволюція наукових поглядів на організацію сільськогосподарської кооперації [Текст] / О. В. Піменова // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 8790. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій Кримспоживспілки, облспоживспілок за 1-е півріччя 2012 року [Текст] / ЦССТУ. Укоопспілка. – К. : [б.в.], [2012]. – 35 с.

65.9(4Укр)421.8 П48

 

Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій Кримспоживспілки, облспоживспілок за 2011 рік [Текст] / ЦССТУ. Укоопспілка. – К. : [б.в.], [2012]. – 53 с.

65.9(4Укр)421.8 П48

 

Політило, М. П.

Порівняльна характеристика основних форм кооперування - корпорацій та холдингів у сфері інноваційної діяльності [Текст] / М. П. Політило, В. М. Крочук // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 48–52. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Положення про порядок продажу на аукціонах основних засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України [Текст]: затв. постановою ІІ зборів Ради Укоопспілки 17 скликання із змінами і доп. від 29 берез. 2012 р. / Україна. Укоопспілка // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 8 черв. (№ 23). – С. 112. ДВ-вкл.

 

Потребительская кооперация: история, традиции, современность [Текст] : материалы междунар. науч.-практ. конф., 26-27 мая 2011 г. / под ред. А. А. Наумчик. – Гомель : Белорусский торгово-эконом. ун-т потреб. кооперации, 2011. – 255 с.

65.421.8 П64

 

Про внесення змін до Статуту Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) [Текст]: постанова сьомих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання від 29 берез. 2012 р. / Україна. Укоопспілка // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 6 квіт. (№ 14). – С. 21.

 

Про наслідки господарсько-фінансової діяльності за 2011 рік та завдання щодо подальшого розвитку і реформування споживчої кооперації України [Текст]: постанова сьомих зборів Ради Укоопспілки двадцятого скликання від 29 берез. 2012 р. / Україна. Укоопспілка // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 6 квіт. (№ 14). – С. 12, 21.

 

Програма подальшого реформування споживчої кооперації України [Текст] : затв. постановою ХХІ (позачергового) з'їзду від 4 жовт. 2012 р. / Україна. Укоопспілка // Вісті ЦССТУ. – 2012. – 18 жовт. (№ 42). – С. 4–5.

 

Рогоза, М. Є.

Моделювання процесу вибору стратегії розвитку торговельними підприємствами системи споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 142–145. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Рудич, Л. В.

Соціальна складова як стратегічний напрям формування членства системи споживчої кооперації [Текст] / Л. В. Рудич // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 49–52.

 

Свічкарь, В. А.

Інформаційне забезпечення процесу управління інтелектуальним капіталом у системі споживчої кооперації [Текст] / В. А. Свічкарь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 209–213.

 

Сенькін, М.

Історія кредитних спілок у Росії та світі [Текст] / М. Сенькін // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 15 груд. – С. 2–4.

 

Соколова, А. М.

Національний кооперативний рух в економіці ринкового типу: стан та перспективи розвитку [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.03 / А. М. Соколова, Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2011. – 313 с.

65.9(4Укр)08 С59

 

Стеценко, В. В.

Організаційно-економічний механізм управління маркетинговими комунікаціями в організаціях споживчої кооперації [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Стеценко, Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2012. – 273 с.

65.9(4Укр)421.8-211.1 С79

 

Тимченко, Ю. В.

Формування кооперативних організацій в Україні [Текст] / Ю. В. Тимченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 108113.

 

Тітенко, Л. В.

Формування та оцінка ресурсів організацій споживчої кооперації [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Л. В. Тітенко, Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2012. – 286 с.

65.9(4Укр)421.8 Т45

 

Ткачук, В.

Зарубіжний досвід становлення та розвитку кредитно-кооперативних систем [Текст] / В. Ткачук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 11/12. – С. 2731.

 

Ткачук, В.

Роль всеукраїнських асоціацій кредитних спілок в системі кредитної кооперації [Текст] / В. Ткачук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 9/10. – С. 8792. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Тягунова, З. О.

Управління маркетинговим потенціалом торговельних підприємств споживчої кооперації України [Текст] : дис ... канд. екон. наук : 08.00.04 / З. О. Тягунова. – Полтава, 2012. – 248 с.

65.9(4Укр)421.8 Т99

 

Федяй, Т.

Їхній вибір – Диканька [Текст] : молодь і кооперація / Т. Федяй // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 6 січ. (№ 1). – С. 2223.

 

Формы кооперативного движения в условиях рыночных реформ [Текст] : [монография] / Г. В. Гутман, О. Б. Дигилина, Н. И. Чукин [и др.]. – 2-е изд. – М. : Дашков и К, 2006. – 376 с.

65.09 Ф79

 

Хаханов, Ю. М.

Межорганизационное сотрудничество стратегия альянсов [Текст] / Ю. М. Хаханов // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2012. – № 1. – С. 2036. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Хурса, М. М.

Электронная коммерция в малых предприятиях потребительской кооперации Украины [Текст] / М. М. Хурса, В. И. Мисюкевич // Инновационные технологии: приоритетные направления развития [Текст] : тез. докл. междунар. науч.-практ. интернет-конф. проф.-препод. состава, асп. и студ., 12-14 апр. 2011 г. / Белгород. ун-т кооперации, экономики и права. – Белгород : Изд-во БУКЭП, 2011. – С. 329334.

65.421.5 И66

 

Чепка, В. В.

Кооперативні об'єднання у сільському господарстві: функціонування та фінансування [Текст] / В. В. Чепка // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 125128.

 

Шимановская-Дианич, Л. М.

Инновационные технологии в управлении профессиональным развитием персонала предприятий и организаций потребительской кооперации Украины [Текст] / Л. М. Шимановская-Дианич // Теория и практика инновационного развития кооперативного образования и науки [Текст] : тезисы докладов междунар. науч.-практ. конф. профессорско-преподавательского состава и аспирантов, 14-16 апр. 2010 г. – Белгород : Изд-во Белгород. ун-та потреб. кооперации, 2010. – С. 284287.

65.08 Т33

 

Шимановська-Діанич, Л. М.

Концептуальні засади вдосконалення системи управління розвитком персоналу організацій споживчої кооперації України [Текст] / Л. М. Шимановська-Діанич // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 184188.

 

Шимановська-Діанич, Л. М.

Управління розвитком персоналу організацій споживчої кооперації [Текст] : дис ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Л. М. Шимановська-Діанич, Полт. ун-т екон. і торг. – Полтава, 2012. – 445 с.

65.9(4Укр)421.8-640 Ш61

 

[Вгору]

1.12. Світова економіка

 

Абрамова, И. О.

Переход к новой экономической модели мира и страны Африки [Текст] / И. О. Абрамова // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 102–107.

 

Агєєв, Д. О.

Світовий досвід упровадження державних цільових програм [Текст] / Д. О. Агєєв // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 5–10.

 

Андрощук, Г.

Аналіз світових тенденцій у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності [Текст] / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 7. – С. 13–17.

 

Аркин, П. А.

Развитие промышленных кластеров: мировые тенденции и Россия [Текст] / П. А. Аркин, М. Н. Власенко // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 1. – С. 101–105. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Бабурина, О.

Трансформация и моделирование всемирной экономики с позиций системного подхода [Текст] / О. Бабурина // Международная экономика. – 2012. – № 3. – С. 17–29.

 

Бак, Г. О.

Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій [Текст] / Г. О. Бак // Економічний часопис-XXI. – 2012. – № 3/4. – С. 16–19. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Баранов, С. В.

Землетрясение 11.03.2011 вблизи восточного побережья Японии: последствия для мировой экономики (по данным статистики) [Текст] / С. В. Баранов, Т. П. Скуфьина // Вопросы статистики. – 2011. – № 11. – С. 64–71. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Баторшина, А. Ф.

Транснаціональні корпорації – основні рушійні сили сучасної світової економічної системи [Текст] / А. Ф. Баторшина, Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 44–50. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Баула, О.

Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки [Текст] / О. Баула, А. Сачук // Економіст. – 2012. – № 1. – С. 16–18.

 

Безрукова, Н. В.

Особливості монополізації світового автомобільного ринку [Текст] / Н. В. Безрукова, Т. С. Комар // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 5 (50). – С. 28–33.

 

Безрукова, Н. В.

Техноглобалізм: основні форми прояву в сучасній світовій економічній системі [Текст] / Н. В. Безрукова, Г. М. Малишко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 40–43.

 

Бляхман, Л. С.

Постиндустриальный капитализм: вызовы модернизации и уроки для России [Текст] / Л. С. Бляхман // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2011. – Вып. 3. – С. 18–30. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Васильєв, О.

Глобальні проблеми еконології [Текст] / О. Васильєв // Зовнішні справи. – 2012. – № 5. – С. 50–55. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: лектрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Вериго, С.

Мировая экономическая конъюнктура: будет ли вторая волна кризиса? [Текст] / С. Вериго // Международная экономика. – 2011. – № 12. – С. 3–13.

 

Власов, С. А.

Обзор государственной долговой политики стран ЕврАзЭС [Текст] / С. А. Власов // Деньги и кредит. – 2011. – № 10. – С. 64–69.

 

Войтович, Р.

Інтеграційні процеси в умовах глобалізації та рівні управління ними [Текст] / Р. Войтович // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 3–16.

 

Ганущак-Єфіменко, Л. М.

Інтегровані структури бізнесу та їх роль в економіках країн світу [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 121–128. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Головатюк, В. М.

Інвестиційна привабливість інноваційної сфери в контексті світового економічного розвитку [Текст] / В. М. Головатюк // Наука та наукознавство. – 2012. – № 2. – С. 43–61.

 

Дружинин, Н. Л.

Модернизация национальной экономики: исторический опыт Франции и Японии [Текст] / Н. Л. Дружинин, О. Н. Мисько // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2011. – Вып. 3. – С. 49–59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Жуковская, В. М.

Изменения в мирохозяйственной системе: новая роль развивающихся стран [Текст] / В. М. Жуковская // Вопросы статистики. – 2012. – № 3. – С. 44–53.

 

Зернецька, О.

ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи [Текст] / О. Зернецька // Зовнішні справи. – 2011. – № 10. – С. 36–39.

 

Зінченко, В. В.

Ідея відновлювального світового суспільно-економічного розвитку та інституційні тенденції глобалізації [Текст] / В. В. Зінченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 17–24.

 

Іваненко, І. А.

Ціноутворення на світовому ринку нафти [Текст] / І. А. Іваненко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 91–95.

 

Кіндзерський, Ю.

Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні [Текст] / Ю. Кіндзерський // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 9–13.

 

Климчева, Л. Г.

Налоги в системе бюджетно-налогового федерализма в Швейцарии [Текст] / Л. Г. Климчева, И. Э. Умарова // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 3. – С. 95–108.

 

Кологривов, Я. І.

Побудова сценаріїв розвитку світової економіки до 2030 р. у контексті великих економічних циклів Кондратьєва [Текст] / Я. І. Кологривов // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2012. – № 2. – С. 125–137. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кончин, В. І.

Перспективи відновлення глобальної економічної рівноваги та імперативи технологічних і ціннісних зрушень в світовому господарстві [Текст] / В. І. Кончин // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 30–43.

 

Кривоус, В. Б.

Діалектика посткризової світової економічної системи: контури майбутніх змін [Текст] / В. Б. Кривоус // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 44–48.

 

Куриляк, В. Є.

Методологія цивілізаційно-культурних відносин як складова нового світового економічного порядку [Текст] / В. Є. Куриляк // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 80–85.

 

Кушнерук, А. С.

Досвід реалізації державної промислової політики в західних розвинених країнах [Текст] / А. С. Кушнерук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 54–61. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лапко, О.

Прискорення інфляції як виклик стабільному розвитку світової економіки [Текст] / О. Лапко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 59–63.

 

Лобунець, В. І.

Зарубіжний досвід державної підтримки інноваційної діяльності [Текст] / В. І. Лобунець // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 49–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Малая, Е. С.

Секьюритизация как финансовая инновация в современной мировой экономике [Текст] / Е. С. Малая // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2012. – № 1. – С. 13–19.

 

Матусевич, К. М.

Особливості виникнення і перебігу сучасної світової економічної кризи [Текст] / К. М. Матусевич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 51–56.

 

Мельник, В.

Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15 [Текст] / В. Мельник, Т. Кощук // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 73–85. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мир в цифрах, 2011 [Текст] : карманный справочник / пер. с англ. Д. Журавлев, Н. Кононова. – М. : Олимп-Бизнес, 2011. – 272 с.

60.6я2 М63

 

Михайлова, Ю.

Еврозона как пространство экономической нестабильности [Текст] / Ю. Михайлова // Международная экономика. – 2012. – № 8. – С. 27–33.

 

Михайловська, О.

Глобальні сценарії розвитку світової економіки в контексті теорії ентропійних коливань [Текст] / О. Михайловська // Журнал європейської економіки. – 2012. – Т. 11 (№ 1). – С. 14–26. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Московкин, В. М.

Развитие Global Competitiveness Index и Knowledge Assessment-методологии на примере стран ACEAH [Текст] / В. М. Московкин, Тенг Делюкс // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 132–142. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Писаревська, А. К.

Світовий досвід створення та реалізації ефективної системи державних соціальних гарантій [Текст] / А. К. Писаревська // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 70–72. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Підчоса, О. В.

Інвестиційна діяльність ТНК у світовій нафтогазовій галузі: детермінанти розвитку [Текст] / О. В. Підчоса // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 11/12. – С. 19–23.

 

Резнікова, О. О.

Нові тенденції розвитку світової економіки: глобальне управління як реальність сьогодення [Текст] / О. О. Резнікова // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 45–53.

 

Резнікова, О. О.

Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна" рецесії [Текст] / О. О. Резнікова // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 123–130.

 

Сабадаш, В. В.

Мировая экономика: глобальные вызовы и возможности посткризисного развития [Текст] / В. В. Сабадаш // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 202–208.

 

Сазонець, І. Л.

Діалектична єдність процесів глобалізації і регіоналізації світової економіки [Текст] / І. Л. Сазонець, А. Ю. Гладченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 12. – С. 66–72.

 

Сіденко, В.

Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи [Текст] / В. Сіденко // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 18–31. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Слав'юк, Н. Р.

Особливості дефолтів за суверенними зобов'язаннями країн світу [Текст] / Н. Р. Слав'юк // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 170–175.

 

Тельхигова, М. Ш.

Единство общества как фактор развития социально- экономической модели Дании [Текст] / М. Ш. Тельхигова // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 1. – С. 103–107.

 

Терещенко, К. П.

Анализ и оценка эффективности мирового опыта использования средств пенсионных систем [Текст] / К. П. Терещенко // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 90–96.

 

Транснаціональні корпорації: особливості інвестиціонної діяльності [Текст] : навч. посібник / за ред. С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 472 с.

65.298-56я73 Т65

 

Трофимова, И. Н.

БРИКС и развивающиеся страны в системе мирохозяйственных связей: сдвиги в международном движении капитала [Текст] / И. Н. Трофимова // Вопросы статистики. – 2012. – № 3. – С. 54–63.

 

Фаминский, И. П.

Глобализация – новое качество мировой экономики [Текст] : учеб. пособ. / И. П. Фаминский. – М. : Магистр, 2009. – 397 с.

65.52я73 Ф20

 

Федулова, Л.

Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю [Текст] / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 23–35. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Фролова, Т. О.

Суперечності і асиметрії інвестиційної глобалізації [Текст] / Т. О. Фролова // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 31–36.

 

Шаповалова, О.

Структура и масштабы современного рынка деривативов и его роль в мировой экономике [Текст] / О. Шаповалова // Международная экономика. – 2012. – № 6. – С. 24–32. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шкодіна, І. В.

Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної системи [Текст] / І. В. Шкодіна // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 70–77.

 

Яншина, А. М.

Діяльність ЄБРР на ринках, що формуються: особливості у контексті світової економічної і фінансової кризи [Текст] / А. М. Яншина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3/4. – С. 138–142.

 

Яценко, Г.

Інноваційний розвиток країн емерджентного типу [Текст] / Г. Яценко // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 23–28.

 

Cheng, M.-Y.

Економічні кризи: природа, наслідки та виклики [Текст] = Economic crises: nature, consequences and challenges [Text] / M.-Y. Cheng, C.-K. Choong, M.-Y. Leong // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – P. 528–537.

 

Kotlyarov, N. N.

China's economic growth and sino-russian economac relations [Text] / N. N. Kotlyarov // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 4. – P. 93–97.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 

2.1. Фінанси: загальні питання

 

Бородин, А. И.

Финансы: взаимосвязь категорий денег и финансов [Текст] / А. И. Бородин, Н. Н. Шаш // Деньги и кредит. – 2012. – № 6. – С. 74–77.

 

Ватульов, А.

Фінансова політика країн із трансформаційною економікою [Текст] / А. Ватульов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 55–64.

 

Вінник, Т. А.

Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики [Текст] / Т. А. Вінник // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 49–52.

 

Волкова, О. В.

Фінанси [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо напис. курс. роботи / О. В. Волкова, І. В. Нартова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Глущенко, В. В.

Фінанси у рисунках, схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / В. В. Глущенко, А. С. Глущенко, О. В. Глущенко. – Львів : Магнолія-2006, 2012. – 344 с.

65.261я73 Г55

 

Запатріна, I.

Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір [Текст] / I. Запатріна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 59–73.

 

Кремень, О. І.

Фінанси [Текст] : навч. посібник / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 416 с.

65.261я73 К79

 

Макогон, В.

Становлення фінансової науки в Україні [Текст] / В. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 14–24.

 

Сапачук, Ю. М.

Фінансовий ринок України: проблеми і перспективи [Текст] / Ю. М. Сапачук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 219–225.

 

Фисун, І. В.

Фінанси малого бізнесу [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / І. В. Фисун. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Фінанси і кредит [Електронний ресурс] : тест. завд. та метод. рек. / О. Ю. Буцька, І. В. Жученко, Г. М. Сидоренко-Мельник, А. А. Фастовець, Г. М. Ярова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Шикіна, Н. А.

Фінанси домогосподарств як основа розвитку людського капіталу [Текст] / Н. А. Шикіна, Г. М. Коцюрубенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 288–296.

 

[Вгору]

2.2. Податки

 

Адонін, С. В.

Поняття державної податкової політики в Україні [Текст] / С. В. Адонін // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 5–10.

 

Алієв, Т.

Бюджетирование налогов [Текст] = Бюджетування податків / Т. Алієв // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 9. – С. 74–76.

 

Альбіна, М.

Податкова звітність з ПДВ [Текст] / М. Альбіна, Ю. Корнєєва // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 45. – С. 21–29.

 

Баліцька, В. В.

Соціальна справедливість оподаткування крізь призму платоспроможності суб'єктів економіки України [Текст] / В. В. Баліцька // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 33–44. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Бандурка, О. М.

Податкове право [Текст] : наук.-практ. посібник / О. М. Бандурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 312 с.

67.9(4Укр)302.2 Б23

 

Бланки податкової звітності [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 3 лип. (№ 61). – С. 3–125.

 

Боліла, Р.

Новації в обкладенні податком на прибуток [Текст] / Р. Боліла // Праця і зарплата. – 2012. – 12 верес. (№ 34). – С. 2–3.

 

Борзенкова, О. Д.

Бюджетна ефективність податку на прибуток в Україні [Текст] / О. Д. Борзенкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 30–36.

 

Вітенко, О.

Податкова звітність із фіксованого сільськогосподарського податку та особливості її заповнення і подання протягом року до органів ДПС [Текст] / О. Вітенко // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 11. – С. 14–23 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'снення".

 

Гавриловська, Л. М.

Податкові зобов'язання за транспортно-експедиційними послугами [Текст] / Л. М. Гавриловська // Аудитор України. – 2012. – № 3. – С. 29–31.

 

Греськів, Т. С.

Методичні рекомендації зі складання податкової декларації з податку на прибуток підприємства [Текст] / Т. С. Греськів // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 85–88.

 

Громов, В. В.

Методика определения налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса [Текст] / В. В. Громов // Вопросы экономических наук. – 2012. – № 3. – С. 99–103.

 

Гусак, О. Ю.

Податок на фінансові операції у Європейському Союзі: проблеми та перспективи запровадження [Текст] / О. Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 93–96. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Добродій, Т.

Єдиний податок-2012 [Текст] / Т. Добродій // Праця і зарплата. – 2011. – № 45. – С. 21–24.

 

Євтушевська, О. О.

Особливості визначення податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України [Текст] / О. О. Євтушевська // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 1. – С. 32–34. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Єдиний податок – 2012 [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 113. – С. 2–64. – Тематична підбірка.

 

Єфименко, Т. I.

Антикризове податкове регулювання фінансового сектору [Текст] / Т. I. Єфименко // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 3–21.

 

Запорожець, О. Ф.

Концептуальні домінанти митно-податкового адміністрування в Україні [Текст] / О. Ф. Запорожець // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 73–76. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Золотухін, О.

Особливості порядку ведення нових форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і витрат для підприємців – платників єдиного податку [Текст] / О. Золотухін // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 11. – С. 26–32 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'снення".

 

Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи [Текст] : затв. наказом від 7 листоп. 2011 р. № 1395 / Україна. Міністерство Фінансів // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2012. – 30 січ. (№ 5). – С. 10–38.

 

Клівіденко, Л. М.

 Вплив податкової політики на тіньову економіку [Текст] / Л. М. Клівіденко, Ю. Б. Прокопишин // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 111–114.

 

Колобов, Ю.

Міністр фінансів україни Юрій Колобов: "Головне завдання лібералізації-зрозуміла і проста податкова система України" [Текст] / Ю. Колобов ; бесiду вiв П. Кричун // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 41. – С. 12–14.

 

Коломієць, Г.

Макрофінансові пріоритети та інституційно-функціональні аспекти податкового планування [Текст] / Г. Коломієць // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 3/4. – С. 29–36. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Корецька, С. О.

Оптимізація податкового навантаження в Україні [Текст] / С. О. Корецька // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 25–27.

 

Коротун, В. I.

Альтернативні системи оподаткування: теоретичні засади і практика застосування [Текст] / В. I. Коротун, О. В. Панасюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 32–36.

 

Кравченко, І. Ю.

Контроль у системі управління податковими платежами [Текст] / І. Ю. Кравченко, В. Ю. Захарченко, Г. О. Соболь // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 330–337.

 

Крук, В.

Податкові важелі в інвестиційному процесі в Україні [Текст] / В. Крук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5/6. – С. 23–29.

 

Кургіна, Л. Г.

Інформаційне забезпечення податкових різниць у фінансовому обліку та звітності [Текст] / Л. Г. Кургіна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 139–142.

 

Лапшин, Ю.

Особливості реєстрації осіб як платників ПДВ та анулювання такої реєстрації [Текст] / Ю. Лапшин // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 45. – С. 4–10.

 

Лесько, М.

Макрофінансові чинники використання податку на додану вартість в податковій політиці на сучасному етапі [Текст] / М. Лесько // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 11/12. – С. 19–26. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лоханова, Н.

Податкове навантаження в Україні як чинник впливу на стан економічної стійкості підприємств [Текст] / Н. Лоханова // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 46–49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лубенченко, О. Е.

Податковий кодекс України: проблеми нарахування та сплати податку на додану вартість [Текст] / О. Е. Лубенченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 38–43. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мамалуй, О. О.

Нормативне регулювання податку на доходи фізичних осіб: перспективи оптимізації [Текст] / О. О. Мамалуй // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3/4. – С. 113–117.

 

Мединська, Т. В.

Податкова система [Текст] : навч. посібник / Т. В. Мединська, Н. I. Власюк. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – Львів : Магнолія-2006 , 2012. – 424 с.

65.9(4Укр)262.43я73 М42

 

Мельник, В.

Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15 [Текст] / В. Мельник, Т. Кощук // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 73–85. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мельник, В. М.

Податкові важелі підтримки вітчизняних товаровиробників у посткризовий період: новації податкового кодексу [Текст] / В. М. Мельник, Г. С. Мельничук // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 51–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Оксененко, А. А.

Аналіз світового досвіду реалізації податкової політики та визначення впливу податків на соціально-економічний розвиток країни [Текст] / А. А. Оксененко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 11–17. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Оскольский, П.

Податки: світовий досвід та вітчизняна практика [Текст] / П. Оскольский // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 27–29. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Піскова, Ж.

Проблеми узгодження понятійного апарату бухгалтерського та податкового обліку з податку на прибуток підприємств і шляхи їх вирішення [Текст] / Ж. Піскова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 11. – С. 45–49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Податкова політика України [Текст] : навч. посібник / за ред. П. В. Мельник. – К. : Знання України, 2011. – 505 с.

65.9(4Укр)261.43я73 П44

 

Податковий кодекс у дії: усе про ПДФО [Текст] : тематичний випуск // Збірник систематизованого законодавства. – 2012. – Вип. 10. – С. 5–192.

 

Податок на додану вартість [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 48. – С. 30–34 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Податок на доходи фізичних осіб [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 48. – С. 34–37 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Податок на доходи фізичних осіб [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 44. – С. 22–25 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення". – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Податок на доходи фізичних осіб: декларування-2012 [Текст] : [спецвипуск] // Бухгалтерія. – 2012. – 2 квіт. (№ 14). – С. 3–81.

 

Податок на прибуток підприємств [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 44. – С. 18–21 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення". – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Покатаєва, О. В.

Доцільність упровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб [Текст] / О. В. Покатаєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 235–242. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість [Текст] : затв. наказом від 7 листоп. 2011 року № 1394 (із змінами і доповненнями від 10.02.2012 р. № 144) / Україна. Міністерство Фінансів // Бухгалтерія. – 2012. – 19 бер. (№ 12). – С. 13–35.

 

Пономарева, Н. В.

Зарубежный опыт экологического налогообложения на пути к "зеленой" экономике [Текст] / Н. В. Пономарева, Е. В. Голубцова // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 6. – С. 41–46.

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм [Текст] : Закон від 24 трав. 2012 р. № 4834-VI / Україна. Верховна Рада // Бухгалтерія. – 2012. – 2 лип. (№ 27). – С. 33–80.

 

Рожко, О. Д.

Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні [Текст] / О. Д. Рожко // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 56–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Савченко, В. Ф.

Оцінка рівня податкового навантаження в Україні [Текст] / В. Ф. Савченко, А. Ф. Лось // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 9/10. – С. 25–28. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Серебрянський, Д.

Реформування системи оподаткування України: PRO & Contra [Текст] / Д. Серебрянський // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. – 4-10 серп. (№ 26). – С. 7.

 

Серебрянський, Д. М.

До питання запровадження інвестиційної податкової знижки в Україні [Текст] / Д. М. Серебрянський, Г. С. Мельничук // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 45–59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сиволап, І.

Звільнення від оподаткування [Текст] / І. Сиволап, Н. Макарчук // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 36. – С. 15–18 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Соколовська, А. М.

Дискусійні питання реформування ПДВ [Текст] / А. М. Соколовська, В. О. Твардієвич // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 35–50. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Соколовська, А. М.

Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС [Текст] / А. М. Соколовська, Т. В. Кощук // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 94–115. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Тимощук, С.

Податок на прибуток підприємств [Текст] / С. Тимощук, Е. Кожевнікова // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 5. – С. 27–31.

 

Турбулентность налоговых реформ [Текст] : [монография] / C. И. Юрий, А. И. Крисоватый, И. А. Майбуров, Т. В. Кощук. – К. : Знання, 2011. – 382 с.

65.261.43 Т86

 

Чекіна, В. Д.

Введення податку на нерухомість в Україні: проблеми й ризики [Текст] / В. Д. Чекіна // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 38–44.

 

Швабій, К. І.

Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб [Текст] / К. І. Швабій // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 31–37. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Яблуновський, Е.

Податок на нерухоме майно [Текст] / Е. Яблуновський // Баланс-Бюджет. – 2012. – 26 берез. (№ 13). – С. 13–15.

 

Яблуновський, Е.

Усе про земельний податок для бюджетних установ [Текст] / Е. Яблуновський // Баланс-Бюджет. – 2012. – 13 лют. (№ 7). – С. 22–29.

 

[Вгору]

2.3. Державний бюджет

 

Запатріна, I.

Формування фінансової політики держави: євроінтеграційний вимір [Текст] / I. Запатріна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 2. – С. 59–73.

 

Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2012. – 29 лют. (№ 39). – С. 4–5.

 

Кудряшов, В. П.

Державні фінанси в період проведення реформ [Текст] / В. П. Кудряшов // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 41–57.

 

Момотюк, Л. Є.

Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України [Текст] / Л. Є. Момотюк // Статистика України. – 2011. – № 4. – С. 67–72.

 

Нікітан, Н. О.

Бюджетна система України та її невід'ємна ланка – державна казначейська служба України [Текст] / Н. О. Нікітан // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 74–76.

 

Олефіренко, Е.

Державне фінансування місцевих виборів: правове регулювання та практика [Текст] / Е. Олефіренко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 11. – С. 52–55. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Печенюк, Н. М.

Напрями оптимізації управліня зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 270–274.

 

Плескач, В. Л.

Середньострокове прогнозування доходів державного бюджету України з допомогою методу експоненціального згладжування [Текст] / В. Л. Плескач, І. Я. Івасюк // Фінанси України. – 2012. – № 1. – С. 58–66.

 

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами [Текст] : затв. постановою від 23 листоп. 2011 р. № 1197 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – 14 груд. – С. 13.

 

Потеряйло, I.

Застосування програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів [Текст] / I. Потеряйло // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 74–82.

 

Про внесення зміни до пункту 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання міжнародних наукових та науково- технічних програм і проектів вищими навчальними закладами та науковими установами [Текст] : постанова від 1 лют. 2012 р. № 85 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2012. – № 12. – С. 25.

 

Про Державний бюджет України на 2012 рік [Текст]: Закон від 22 груд. 2011 р. № 4282-VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2011. – 28 груд. – С. 12–13.

 

Про звіт про виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" [Текст]: постанова від 18 трав. 2012 р. № 4792-VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2012. – 29 трав. (№ 97). – С. 6–7.

 

Прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 роки [Текст]: затв. постановою від 05 квіт. 2012 р. № 318 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2012. – 13 черв. (№ 104). – С. 13–16.

 

Репетько, О.

Організаційна структура суб'єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України: стан та пріоритети розвитку [Текст] / О. Репетько // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 99–108.

 

Фролов, С. М.

Оцінка якості бюджетного менеджменту в контексті проблем інноваційного розвитку держави [Текст] / С. М. Фролов, С. М. Махнуша, В. М. Олійник // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 120–130.

 

Футерко, О. І.

Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління [Текст] / О. І. Футерко // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 9/10. – С. 37–40. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.4. Управління фінансами

 

Базарний, Д. В.

Управління вартістю в системі фінансового менеджменту банку [Текст] / Д. В. Базарний // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 147–152.

 

Білоусова, О. С.

Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора [Текст] / О. С. Білоусова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 45–55. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Бланк, И. А.

Управление финансовыми ресурсами [Текст] / И. А. Бланк. – М. : Омега-Л : ООО "Эльга", 2011. – 768 с.

65.290-93-21 Б68

 

Буратчук, Н.

Beyond budgeting – Модель фінансового управління ХХІ століття [Текст] / Н. Буратчук // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 1/2. – С. 53–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Горбатюк, В. І.

Державні фінанси як об'єкт управління [Текст] / В. І. Горбатюк // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 111–114.

 

Жилінська, Л. О.

Напрями формування стратегії управління фінансовим станом підприємства [Текст] / Л. О. Жилінська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 177–183. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Картузов, Є. П.

Аналіз механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 118–124.

 

Котельніков, Д. I.

Управління фінансами [Текст] : словник-довідник юридичних термінів / Д. I. Котельніков, М. Д. Нестеренко. – К. : Кондор, 2009. – 160 с.

67.302я2 К73

 

Марцин, В. С.

Складові фінансового мислення і особливості пріоритетів при плануванні й управлінні економікою [Текст] / В. С. Марцин // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 2. – С. 21–30.

 

Москаленко, В. В.

Математические модели управления процессами финансирования инвестиционных проектов [Текст] / В. В. Москаленко, В. В. Кондращенко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 4. – С. 61–73. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Нестеренко, Н. В.

Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст] / Н. В. Нестеренко, Д. М. Ребріна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 69–72.

 

Терещенко, О. О.

Вартісно-орієнтований контролінг – інноваційний ресурс управління корпоративними фінансами [Текст] / О. О. Терещенко, Д. Г. Савчук // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 77–88. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Управління фінансовою санацією підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихін, О. В. Андрєєва. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 440 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Харченко, Н. В.

Фінансове управління акціонерним товариством [Текст] / Н. В. Харченко // Економіка та держава. – 2012. – № 1. – С. 33–36. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ярошенко, Ф. О.

Багатовекторне управління програмами розвитку державних фінансів [Текст] / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 3–10.

 

[Вгору]

2.5. Місцеві фінанси

 

Корягін, М. В.

Історія та сучасний стан фінансового забезпечення місцевих громад в Україні [Текст] / М. В. Корягін // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 53–55.

 

Лапшина, Т. В.

Застосування методу аналізу ієрархій в управлінні місцевим боргом [Текст] / Т. В. Лапшина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 47–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Снігур, Р.

Проблеми розподілу міжбюджетних трансфертів: районний рівень [Текст] / Р. Снігур // Фінансовий контроль. – 2012. – № 5. – С. 30–31.

 

Сунцова, О. О.

Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. О. Сунцова. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 488 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Усков, И. В.

Программно-целевой метод планирования как основа развития системы местных финансов [Текст] / И. В. Усков // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 104–108.

 

Ярова, Г. М.

Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : збір. завдань / Г. М. Ярова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.6. Фінанси підприємства

 

Буцкая, О. Ю.

Финансы предприятий [Текст] : учеб.-метод. пособие / О. Ю. Буцкая. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – 148 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.290-93я73 Б94

 

Коровин, А. В.

Анализ финансового инновационного потенциала предприятия [Текст] / А. В. Коровин // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2011. – № 6. – С. 76–86. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі [Текст] / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 69–80. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стратегічний розвиток підприємств регіону: фінансовий аспект [Текст] : монографія / за ред. В. В. Карцева. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 171 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

65.290-93 С83

 

Управління фінансовою санацією підприємств [Електронний ресурс] / Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихін, О. В. Андрєєва. – К. : Центр учб. л-ри, 2008. – 440 с. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Авдєй, О. К.

Вплив курсової політики України на ефективність формування та використання фінансових ресурсів підприємств машинобудування [Текст] / О. К. Авдєй // Вісник економічної науки України. – 2012. – № 1. – С. 15–18.

 

Алєксєєв, І. В.

Інноваційний розвиток підприємств регіону та його фінансове забезпечення [Текст] / І. В. Алєксєєв, С. В. Паранчук, О. С. Червінська // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 99–108.

 

Басанцов, І. В.

Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України [Текст] / І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2 (52). – С. 106–112.

 

Білоусова, О. С.

Фінансове планування підприємств в управлінні процесами збалансування фінансів реального сектора [Текст] / О. С. Білоусова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 1. – С. 45–55. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Буряк, П. Ю.

Змістовне вираження та складові фінансового механізму інтегрованих підприємницьких структур [Текст] / П. Ю. Буряк, О. В. Лівіновська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 132–137.

 

Васильців, Т. Г.

Інституційне забезпечення розширення фінансових можливостей підприємств промисловості та АПК на регіональному рівні [Текст] / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Н. Я. Юрків // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 90–101. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Волкова, О. В.

Методика оцінки ефективності механізму забезпечення фінансової стійкості підприємства споживчої кооперації України [Текст] / О. В. Волкова, О. М. Рафальська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 2. – С. 317–321.

 

Волкова, О. В.

Теоретичні аспекти дослідження фінансової спроможності торговельного підприємства [Текст] / О. В. Волкова, О. А. Горбунова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 95–104.

 

Волошин, В. І.

Проблеми та пріоритети зміцнення фінансової безпеки малого й середнього підприємництва в Україні [Текст] / В. І. Волошин // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 76–82.

 

Воробйова, О. І.

Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств [Текст] / О. І. Воробйова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 59–64. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Говорушко, Т. А.

Теоретичні аспекти впливу фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств [Текст] / Т. А. Говорушко, І. П. Ситник, О. М. Уграк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 93–97 (№ 8).

 

Головченко, Т. М.

Інноваційний розвиток підприємств та його фінансове забезпечення [Текст] / Т. М. Головченко, А. С. Остапенко // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 4. – С. 36–39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Губачов, В. П.

Фінансова санація та банкрутство підприємств [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Губачов. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Гуляєва, Л. П.

Альтернативні джерела фінансового забезпечення інвестиційної діяльності сучасних підприємств [Текст] / Л. П. Гуляєва // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 65–71.

 

Дякон, Л. Л.

Формування стратегічного фінансового контролінгу підприємства [Текст] / Л. Л. Дякон // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 36–38.

 

Жилінська, Л. О.

Напрями формування стратегії управління фінансовим станом підприємства [Текст] / Л. О. Жилінська // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 177–183. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Іванченко, Н. О.

Фреймово-онтологічне моделювання фінансової складової економічної безпеки підприємства [Текст] / Н. О. Іванченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 300–304. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Картузов, Є. П.

Аналіз механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 118–124.

 

Картузов, Є. П.

Визначення фінансової безпеки підприємства: поняття, зміст, значення і функціональні аспекти [Текст] / Є. П. Картузов // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 172–181. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Карцева, В. В.

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / В. В. Карцева, О. М. Семенова, О. Ю. Буцька. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Карчевська, Г. Г.

Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством [Текст] / Г. Г. Карчевська // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 137–143. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кузьмін, О. Є.

Оцінювання впливу мотиваційного потенціалу підприємства на основні показники його фінансово-господарської діяльності [Текст] / О. Є. Кузьмін, Р. В. Фещур, В. Б. Горбань // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 89–98. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Масина, О. П.

Аналіз практики використання єврооблігацій при залученні українськими підприємствами ресурсів на міжнародних фінансових ринках [Текст] / О. П. Масина // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 153–157. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мельник, М. М.

Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень щодо підприємства [Текст] / М. М. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 87–90.

 

Мельник, Н. В.

Ціна капіталу джерел фінансування реальних інвестицій на промисловому підприємстві [Текст] / Н. В. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 67–73. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мельникова, М. О.

Застосування прогностичної регресійної моделі для оцінювання рівня фінансового стану підприємства [Текст] / М. О. Мельникова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. – С. 69–76. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Миргородська, А. П.

Оцінка фінансової підсистеми підприємницького потенціалу лісогосподарських підприємств [Текст] / А. П. Миргородська // Економічний часопис─XXI. – 2012. – № 5/6. – С. 56–59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Могилевська, О. Ю.

Методичні аспекти вибору фінансової стратегії промислового підприємства [Текст] / О. Ю. Могилевська // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 89–92. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Нестеренко, Н. В.

Критичний огляд існуючих моделей оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Н. В. Нестеренко, О. В. Паршакова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 65–69. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Нестеренко, Н. В.

Сутність та структура фінансового механізму підприємства [Текст] / Н. В. Нестеренко, В. В. Немченко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 62–64.

 

Нестеренко, Н. В.

Шляхи вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства [Текст] / Н. В. Нестеренко, Д. М. Ребріна // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 69–72.

 

Осипов, В.

Про системний підхід до вимірювання ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємства [Текст] / В. Осипов // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 15–22.

 

Островська, О. А.

Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств [Текст] / О. А. Островська // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 110–119.

 

Павловський, С.

Внутрішні резерви фінансування антикризових заходів на промислових підприємствах [Текст] / С. Павловський // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 1/2. – С. 59–64.

 

Пріб, К. А.

Забезпечення фінансової стійкості як складова антикризового управління сільськогосподарським підприємством [Текст] / К. А. Пріб // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 120–123 (№ 8).

 

Пятигін, А. С.

Використання аналітичних моделей для оцінювання середовища прийняття управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємств [Текст] / А. С. Пятигін // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 308–320.

 

Рябенков, О. В.

Особливості організації системи фінансового контролінгу на промисловому підприємстві в умовах підвищення ризиковості його діяльності [Текст] / О. В. Рябенков // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 11/12. – С. 38–42.

 

Семенов, А. Г.

Класифікація видів фінансової стратегії підприємства [Текст] / А. Г. Семенов, О. О. Єропутова, О. О. Плаксюк // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. – С. 163–170. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Семенов, Г. А.

Фінансова стратегія підприємства в умовах економічної кризи [Текст] / Г. А. Семенов, О. О. Єропутова, О. О. Плаксюк // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 136–149. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ситник, Г. В.

Методологічні засади оцінки якості фінансових планів підприємства [Текст] / Г. В. Ситник // Економіка та держава. – 2012. – № 9. – С. 30–34.

 

Ставерська, Т. О.

Принципи і процедури фінансового планування і прогнозування на підприємстві [Текст] / Т. О. Ставерська // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 167–171.

 

Тельнова, Г. В.

Організація підсистеми гнучкого планування в системі фінансового менеджменту підприємства [Текст] / Г. В. Тельнова // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 5153.

 

Шаблиста, Л.

Нові акценти в державній політиці фінансової підтримки промислових підприємств у посткризовий період [Текст] / Л. Шаблиста // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 46–56.

 

Шурпенкова, Р. К.

Аналіз статутного капіталу як основного джерела фінансування підприємств [Текст] / Р. К. Шурпенкова // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 125–131. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.7. Страхування

 

Альшанова, О.

Симбіоз та суперечність інтересів учасників ринку агрострахування в Україні [Текст] / О. Альшанова // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5/6. – С. 87–92.

 

Аркатов, Я. А.

Загальнообов'язкове державне медичне страхування: реалії та передумови запровадження в Україні [Текст] / Я. А. Аркатов // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 54. – С. 421–425.

 

Артюх, Т.

Страхування життя в Україні: сучасний стан [Текст] / Т. Артюх // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 18–19. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ахвледиани, Ю. Т.

Развитие страхового рынка в условиях инновационной экономики [Текст] / Ю. Т. Ахвледиани // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 4. – С. 63–68.

 

Ахмедова, А.

Такафул – страхування: сучасний стан та перспективи [Текст] / А. Ахмедова // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 11. – С. 32–33.

 

Баранов, А. Л.

Ідентифікація страхових ризиків та її значення для управління страховим портфелем [Текст] / А. Л. Баранов // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 115–124. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Баранова, В.

Фінансовий потенціал страховика [Текст] / В. Баранова, І. Нєнно // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 70–72.

 

Василенко, А.

Податкове стимулювання розвитку страхування [Текст] / А. Василенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 34–46. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Васильєва, К. Ю.

Роль страхування в убезпеченні економічних ризиків підприємництва [Текст] / К. Ю. Васильєва // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 64–66.

 

Волосович, С.

Стахування ризиків факторингу [Текст] / С. Волосович // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 24–34. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Волосович, С. В.

Економічна сутність кредитного страхування [Текст] / С. В. Волосович // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 2. – С. 250–255.

 

Гавриленко, К.

Имущественное страхование в гостиничной сфере [Текст] / К. Гавриленко // Академия гостеприимства. – 2011. – № 6. – С. 60–66. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Говорушко, Т. А.

Страхові послуги [Текст] : навч. посібник / Т. А. Говорушко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 376 с.

65.271я73 Г57

 

Енциклопедія страхування [Текст] / керівник проекту В. В. Фещенко. – К. : Українське агенство фінансового розвитку, 2008. – 650 с. – (Фінансові операції).

65.271я2 Е64

 

Жилкина, А. Н.

Проблемы и основные направления совершенствования управления инновационными процессами в страховании [Текст] / А. Н. Жилкина // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 28–32.

 

Зінькевич, Т.

Методичні підходи до обчислення страхових тарифів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, зокрема авто Каско [Текст] / Т. Зінькевич // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 9/10. – С. 57–66. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кнейслер, О.

Державне регулювання ринку перестрахування [Текст] / О. Кнейслер // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 46–54.

 

Кобзев, О.

Добровільне медичне страхування та шахрайство [Текст] / О. Кобзев // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 2. – С. 20–21.

 

Коваль, О. П.

Страхування відповідальності суб'єктів пенсійного забезпечення за збереження пенсійних активів [Текст] / О. П. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 23–26.

 

Котова, С. С.

Страхова медицина і медичне страхування: необхідність, суть, способи впровадження в Україні [Текст] / С. С. Котова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки". – 2011. – № 4 (49), ч. 1. – С. 38–41.

 

Кривошлик, Т.

Сучасний стан страхування майна громадян в Україні [Текст] / Т. Кривошлик // Страхова справа. – 2012. – № 2. – С. 26–29. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кузнецова, Н. П.

Формирование механизма страхового посередничества в финансовых конгломератах [Текст] / Н. П. Кузнецова, Ж. В. Писаренко // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2011. – Вып. 4. – С. 76–87. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Максимчук, М.

Тенденції розвитку та новації класичного страхування [Текст] / М. Максимчук // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 3. – С. 18–19. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мальований, М. I.

Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / М. I. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 496 с.

65.272я73 М21

 

Мальований, М. I.

Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "соціальний захист" [Текст] / М. I. Мальований // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 191–198. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мараховська, Т. М.

Реформування системи соціального страхування в Україні [Текст] / Т. М. Мараховська, К. С. Луцишена // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 54–57.

 

Москаленко, О.

Теоретичні питання загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності [Текст] / О. Москаленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 53. – С. 288–294.

 

Накопичувальне страхування життя та його схеми [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 4. – С. 11–15. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Нестеров, Д. Ю.

Формування основ економічної рівноваги у сфері пенсійного страхування в Україні [Текст] / Д. Ю. Нестеров // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 42 – 49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Носенко, М. С.

Сучасний стан та проблеми розвитку страхування сільськогосподарських ризиків в Україні [Текст] / М. С. Носенко, О. О. Лобач // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 217–221.

 

Панов, А.

Порядок и ошибки гостиничного страхования [Текст] = Страхование в гостиничном бизнесе / А. Панов // Гостиница и ресторан. – 2011. – № 8. – С. 30–31.

 

Петрова, Г. Є.

Місце страхових компаній у пенсійному забезпеченні України [Текст] / Г. Є. Петрова // Держава та регіони. – 2011. – № 5. – С. 52–57. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Погайдак, О. Б.

Особливості розвитку системи загальнообов'язкового державного соціального страхування як елементу надійності захисту людей праці та якості життя в умовах трансформаційної економіки [Текст] / О. Б. Погайдак // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 122–129.

 

Привалова, О.

Особливості конкуренції на ринку страхування життя [Текст] / О. Привалова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 54–62.

 

Приймак, В. I.

Прогнозування фінансових потоків компанії зі страхування життя на основі методів імітаційного моделювання [Текст] / В. I. Приймак, О. I. Карчевська // Фінанси України. – 2011. – № 9. – С. 82–94. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою [Текст]: Закон від 09 лют. 2012 р. № 4391-VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2012. – 6 берез. (№ 43). – С. 18–19.

 

Профатило, О. В.

Комунікаційна політика страхових компаній та напрями її удосконалення [Текст] / О. В. Профатило // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 71–73. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Пузирьова, П. В.

Актуальні аспекти менеджменту організації страхового бізнесу [Текст] / П. В. Пузирьова, Ю. Г. Ковальська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 100–103.

 

Рівчаченко, С. В.

Становлення та розвиток соціального страхування в країнах ЄС [Текст] / С. В. Рівчаченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 191–196.

 

Рівчаченко, С. В.

Тенденції розвитку державного соціального страхування в сучасних умовах (на прикладі Німеччини) [Текст] / С. В. Рівчаченко // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 65–67.

 

Роздорожная, Е.

ДМС: как не ошибиться с выбором страховой компании? [Текст] : [добровільне медичне страхування] / Е. Роздорожная // Управление персоналом - Украина. – 2012. – № 5. – С. 16–19.

 

Рябикин, В. И.

Неопределенность рисков страхового бизнеса [Текст] / В. И. Рябикин // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 3. – С. 51–57.

 

Сидорчук, А. А.

Розподільні процеси в системі фінансових ресурсів державного соціального страхування [Текст] / А. А. Сидорчук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 226–236. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сільченко, С.

Базові категорії механізму правового регулювання загальнообов'язкового державного соціального страхування [Текст] / С. Сільченко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 9. – С. 54–58.

 

Сільченко, С.

Реформування солідарної системи пенсійного страхування в Україні: проблеми правової регламентації [Текст] / С. Сільченко // Право України. – 2012. – № 6. – С. 47–52. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сільченко, С. О.

Механізм правового регулювання соціального страхування: теоретичні аспекти [Текст] / С. О. Сільченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2012. – Вип. 56. – С. 288–294.

 

Скляр, Г. П.

Інвестиційно-страхова діяльність домогосподарств в умовах перехідної економіки [Текст] / Г. П. Скляр, О. В. Яріш // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2011. – № 2. – С. 54–57.

 

Смірнова, О.

Добровільне медичне страхування працівників за кошти підприємства [Текст] / О. Смірнова // Головбух: праця та зарплата . – 2012. – № 1. – С. 33–35. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Смірнова, О.

Недержавне пенсійне страхування: особливості оподаткування роботодавців [Текст] / О. Смірнова // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – № 11. – С. 22–25.

 

Срєдкова, К.

Система пенсійного страхування Болгарії [Текст] / К. Срєдкова // Право України. – 2012. – № 6. – С. 126–133. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації [Текст] : монографія / керiв. авт. кол. О. В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2011. – 388 с.

65.271 С83

 

Страхування [Текст] : підручник / керів. авт. кол. С. С. Осадець. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2002. – 599 с.

65.271я73 С83

 

Супрун, А. А.

Страховий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – Львів : Магнолія-2006 , 2011. – 301 с.

65.271я73 С89

 

Тихомирова, І.

Контроль за фондами соціального страхування: французький досвід [Текст] / І. Тихомирова, I. Трощій // Фінансовий контроль. – 2012. – № 8. – С. 24–27. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ткаченко, К.

Економічна сутність страхування політичних ризиків [Текст] / К. Ткаченко // Страхова справа. – 2012. – № 1. – С. 46–47. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Трунова, Г. А.

Страховий соціальний ризик в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування [Текст] / Г. А. Трунова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 54. – С. 340–343.

 

Чиж, Л. М.

Страхування як метод мінімізації ризиків на ринку банківських металів [Текст] / Л. М. Чиж // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 129–132.

 

Шапочка, М. К.

Вплив світової фінансової кризи на розвиток страхового ринку України [Текст] / М. К. Шапочка, О. О. Банна // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2 (52). – С. 146–151.

 

Шірінян, Л. В.

Адресне мікрострахування [Текст] / Л. В. Шірінян // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 272–278. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шірінян, Л. В.

Специфіка і перспективи формування ринкового попиту на страхування для незаможного населення України [Текст] / Л. В. Шірінян // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 177–183.

 

Шірінян, Л. В.

Фінансове забезпечення мікрострахування в Україні [Текст] / Л. В. Шірінян // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 93–102. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шматко, К. А.

Страховий ринок України в сучасних умовах [Текст] / К. А. Шматко, Н. В. Нестеренко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 35–38.

 

Щербакова, В. И.

От страхового продукта к страховой услуге: определение объекта страхового рынка [Текст] / В. И. Щербакова // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 96–103.

 

[Вгору]

2.8. Фінансовий контроль. Ревізія

 

Бабяк, Н. Д.

Фінансовий контролінг у транснаціональних корпораціях і холдингах [Текст] / Н. Д. Бабяк, Н. Ю. Буратчук // Фінанси України. – 2012. – № 3. – С. 110–116. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Басанцов, І. В.

Впровадження системи державного фінансового контролінгу на стратегічних підприємствах України [Текст] / І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2 (52). – С. 106–112.

 

Басанцов, І. В.

Стратегічні напрями розвитку системи державного фінансового контролю [Текст] / І. В. Басанцов // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С. 164–171.

 

Бровченко, С.

Удосконалення системи планування контрольно-ревізійної роботи [Текст] / С. Бровченко // Фінансовий контроль. – 2012. – № 4. – С. 4–7.

 

Виговська, Н. Г.

Розвиток системи фінансового контролю в Україні [Текст] / Н. Г. Виговська // Економіка і регіон. – 2011. – № 2. – С. 9–15.

 

Гедзюк, О. В.

Фондовий контроль як вид фінансового контролю [Текст] / О. В. Гедзюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 54. – С. 439–444.

 

Гудима, О. В.

Удосконалення організації та методики проведення ревізій у бюджетних установах [Текст] / О. В. Гудима // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 241–245.

 

Гуцаленко, Л. В.

 Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2-ге вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 424 с.

65.9(4Укр)261.8я73 Г97

 

Дякон, Л. Л.

Формування стратегічного фінансового контролінгу підприємства [Текст] / Л. Л. Дякон // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 36–38.

 

Корень, Н. В.

Концептуальні засади формування системи державного фінансового контролю в умовах економічних реформ [Текст] / Н. В. Корень // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 7/8. – С. 21–25 (№ 8).

 

Кудим, О.

Форми та методи взаємодії органів фінансового контролю з правоохоронними органами України [Текст] / О. Кудим // Фінансовий контроль. – 2011. – № 10. – С. 52–55.

 

Майборода, О. В.

Державний фінансовий контроль за проведенням конкурсних процедур державних закупівель [Текст] / О. В. Майборода, А. А. Казіна, О. Є. Майборода // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 40–46. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Попова, I.

Фінансовий контроль страхових компаній в сучасних умовах [Текст] / I. Попова // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5/6. – С. 77–81.

 

Репетько, О.

Організаційна структура суб'єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України: стан та пріоритети розвитку [Текст] / О. Репетько // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 99–108.

 

Самань, В.

Визначення місця податкового контролю у системі фінансового контролю [Текст] / В. Самань // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 32–34.

 

Смирна, О.

Цілі емісійної стратегії корпорацій та фінансовий контролінг: теоретичні аспекти взаємозв'язку [Текст] / О. Смирна // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 9/10. – С. 17–21. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Терещенко, О.

Фінансовий контролінг – інноваційний ресурс Київського національного економічного університету [Текст] / О. Терещенко, Н. Бабяк // Вища школа. – 2012. – № 1. – С. 93–99.

 

[Вгору]

2.9. Банківська система

 

Андрос, С.

Інституційні, мікро- та макроекономічні наслідки участі іноземного капіталу в банківському секторі [Текст] / С. Андрос, В. Хиленко // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 31–42. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Анхольт, Роэл ван

Эффективность применения банкоматов: глобальное исследование [Текст] / Роэл ван Анхольт // Деньги и кредит. – 2012. – № 7. – С. 33–36.

 

Бабенко, О.

Безпека систем дистанційного банківського обслуговування [Текст] / О. Бабенко // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 5. – С. 30–31. – Те саме [Електронний ресурс]. Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Базилевич, В.

Концентрація у банківському секторі України: сучасний стан та шляхи регулювання [Текст] / В. Базилевич, В. Филюк // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 3–18. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Банковская система в современной экономике [Текст] : учеб. пособие / под ред. О. И. Лаврушин. – М. : КноРус, 2011. – 360 с.

65.262.10я73 Б23

 

Барановський, О.

Європейські банки: під тиском боргової кризи [Текст] / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 12. – С. 16–23. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Барановський, О.

Сьогодення світового ринку банківських послуг [Текст] / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 18–23.

 

Барилюк, І.

Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища [Текст] / І. Барилюк // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 43–47.

 

Барыбин, В. В.

Об эволюции роли экономического анализа в развитии кредитования и кредитного регулирования экономики [Текст] / В. В. Барыбин, Г. В. Крыскин // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 38–42.

 

Берегуля, О.

Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / О. Берегуля // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 40–43.

 

Білань, Н.

Особливості прогнозування фінансового ринку України та їх урахування при оцінці ринкових ризиків банків [Текст] / Н. Білань // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 64–68. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Бобиль, В.

Вплив макроекономічного середовища на банківську систему [Текст] / В. Бобиль // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 51–59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Бобиль, В. В.

Банківський нагляд на підставі оцінки ризиків [Текст] / В. В. Бобиль // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 147–154.

 

Борисова, В. Д.

Влияние уровня капитализации и риска на эффективность и устойчивость банковского портфеля [Текст] / В. Д. Борисова // Деньги и кредит. – 2011. – № 11. – С. 47–52.

 

Бражко, О. В.

Вплив фінансово-економічної кризи на банківську систему України [Текст] / О. В. Бражко // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 230–234.

 

Брітченко, І. Г.

Стратегічне управління банківською інфраструктурою в контексті розвитку економіки регіону [Текст] / І. Г. Брітченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 187–194.

 

Бродська, О.

Тенденції та перспективи розвитку цифрових банківських технологій [Текст] / О. Бродська // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 5. – С. 6–8.

 

Буланов, Ю. Н.

Об определении и оценке стратегических позиций банка [Текст] / Ю. Н. Буланов // Деньги и кредит. – 2011. – № 11. – С. 33–37. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Буруль, Е.

Банки-2012: перезапуск [Текст] / Е. Буруль // Деньги. – 2012. – № 9. – С. 16–19.

 

Буряк, А. В.

Метод фінансових коефіцієнтів як інструмент оцінки ефективності діяльності українських банків [Текст] / А. В. Буряк // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 11/12. – С. 61–64.

 

Васильченко, З.

Деякі аспекти методологічної основи розробки антикризових заходів у банку [Текст] / З. Васильченко, I. Васильченко // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 70–79. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Васюренко, О.

Формування ефективного портфеля цінних паперів банку в умовах нормативних обмежень ведення банківської діяльності [Текст] / О. Васюренко, О. Мусієнко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 9/10. – С. 75–81. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Вахнюк, С. В.

Характеристика впливу банківської системи на індекс інформаційних і комунікаційних технологій економіки знань [Текст] / С. В. Вахнюк // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С. 80–85. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ведернікова, С. В.

Інформаційні технології як інструмент взаємодії банківської сфери з національною економікою [Текст] / С. В. Ведернікова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 78–85. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ведернікова, С. В.

Методичні підходи до маркетингового забезпечення взаємодії банківської сфери з підприємництвом [Текст] / С. В. Ведернікова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – С. 79–86. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ведернікова, С. В.

Теоретичні основи фінансово-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством [Текст] / С. В. Ведернікова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 3. – С. 86–94.

 

Волошин, I.

Моделювання часової структури перевкладених роздрібних депозитів банку [Текст] / I. Волошин // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 3–9. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Волошин, М.

Керування депозитною діяльністю багатопродуктового банку [Текст] / М. Волошин // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 96–108. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гладких, Д.

Основні складові доходів і витрат українських банків [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 40–45.

 

Гладких, Д.

Умови конкуренції на українському ринку банківських послуг [Текст] / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 9. – С. 9–13.

 

Гриценко, Р.

Уроки фінансової кризи для банківської системи України [Текст] / Р. Гриценко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 9. – С. 27–31.

 

Гусєв, А. О.

Маркетингові інновації банків з іноземним капіталом в Україні [Текст] / А. О. Гусєв // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 151–159. – В тексті автор: Гусєв Я. О. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гусєв, Я. О.

Особливості функціонування іноземного капіталу на банківському ринку України [Текст] / Я. О. Гусєв // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 247–256.

 

Данилюк, Є.

Визначення ефективності банківської діяльності [Текст] / Є. Данилюк // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5/6. – С. 53–57.

 

Демкович, В. И.

Банковское кредитование малого и среднего предпринимательства [Текст] / В. И. Демкович // Деньги и кредит. – 2012. – № 6. – С. 46–49.

 

Диба, М.

Вплив глобалізації на банківську систему України [Текст] / М. Диба, Є. Осадчий // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 19–23. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Дмитрова, О.

Підходи до оцінювання рівня залучення банків до корупційних діянь [Текст] / О. Дмитрова, К. Гончарова // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 8. – С. 34–38. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Долінський, Л.

Побудова інтегрального кредитного рейтингу банківської системи України [Текст] / Л. Долінський, О. Ковальчук // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 6. – С. 28–32.

 

Домбровська, Л. В.

Регіональні диспропорції у розвитку ринку платіжних карток в Україні [Текст] / Л. В. Домбровська // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 132–137. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Дробязко, А.

Інфраструктура банківського сектору: питання визначення, структуризації та розвитку [Текст] / А. Дробязко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 14–17.

 

Дубєй, В.

Обліково-аналітичний аспект функціонування внутрішньодержавних небанківських платіжних систем в Україні [Текст] / В. Дубєй, П. Гармидаров, О. Мельниченко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 9. – С. 14–19.

 

Егоров, А. В.

Индикаторы ставок межбанковского кредитного рынка и их использование в экономическом анализе [Текст] / А. В. Егоров, И. Л. Меркурьев, Е. Н. Чекмарева // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 28–34.

 

Егорова, О. Ю.

Специальные методы выявления обстоятельств банкротства банка [Текст] / О. Ю. Егорова // Деньги и кредит. – 2012. – № 7. – С. 57–60.

 

Ежов, Ю. А.

Инновационное развитие банковской деятельности в РФ на современном этапе [Текст] / Ю. А. Ежов // Актуальные проблемы современной науки. – 2012. – № 1. – С. 14–21. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Зубов, С. А.

Исследование информационного обеспечения банковской деятельности [Текст] / С. А. Зубов // Деньги и кредит. – 2012. – № 4. – С. 30–34.

 

Канаев, А. В.

Концептуальные вопросы стратегии развития российской банковской системы [Текст] / А. В. Канаев // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2011. – Вып. 4. – С. 63–75. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Квинт, В.

Банковского кризиса не будет [Текст] / В. Квинт // Банковское обозрение. – 2012. – № 1. – С. 52–53.

 

Кельдер, Т. Л.

Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи [Текст] / Т. Л. Кельдер, Л. В. Худолєй // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 2. – С. 181–185.

 

Кіщенко, Г.

Оптимізація прибутку структурної одиниці банківської установи [Текст] / Г. Кіщенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 7. – С. 38–41. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кльоба, Л. Г.

Конкурентний механізм розвитку банківської діяльності [Текст] / Л. Г. Кльоба // Регіональна економіка. – 2011. – № 4. – С. 151–159. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Коваленко, В. В.

Методологічні засади організації системи ризик-менеджменту в банках [Текст] / В. В. Коваленко, Л. В. Кузнєцова, Я. Є. Вербицька // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 74–81.

 

Коваленко, В. В.

Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю в банку [Текст] / В. В. Коваленко, Я. С. Головіна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 209–215. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Козар, А.

Інфраструктурний аспект функціонування та розвитку банківської системи України [Текст] / А. Козар // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 11/12. – С. 45–49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Коломієць, В.

Українські банки: історія, аналітика, висновки [Текст] / В. Коломієць // ПерсонаL. – 2012. – № 2. – С. 18–30.

 

Копилюк, О. I.

Принципи побудови, функції та завдання регіональної банківської системи [Текст] / О. I. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 176–181.

 

Костылев, И.

Взять банк [Текст] : АБС – система автоматизации банковской деятельности / И. Костылев // Банковское обозрение. – 2012. – № 8. – С. 74–80.

 

Костылев, И.

Карты, грабли и спирали [Текст] : [мировой опыт создания платежных систем] / И. Костылев // Банковское обозрение. – 2011. – № 12. – С. 60–64. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кузнєцова, Л. В.

Вплив глобалізаційних процесів на фінансову стійкість банківської системи [Текст] / Л. В. Кузнєцова, В. В. Коваленко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 2. – С. 264–271. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Куниш, М.

Определение цены кредитов, ориентированное на риск-доход [Текст] / М. Куниш // Банковское обозрение. – 2012. – № 8. – С. 52–55.

 

Ларина, О. И.

Некоторые аспекты создания системы информационной безопасности в банке [Текст] / О. И. Ларина, Т. Ю. Мазурина // Деньги и кредит. – 2012. – № 7. – С. 61–64. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Макарова, М. В.

Інформаційні системи і технології в банківській сфері [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М. В. Макарова, Л. Л. Климко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Маммаева, Д. С.

Взаимодействие банковского и реального секторов экономики в регионе [Текст] / Д. С. Маммаева // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 3. – С. 150–156. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мамушева, С. К.

Необхідність консолідації банківської системи України на сучасному етапі / С. К. Мамушева // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 3/4. – С. 77–84. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мартиненко, В. П.

Особливості банківської кризи в Україні [Текст] / В. П. Мартиненко, Т. І. Євенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 10–13.

 

Матвійчук, Ю.

Банківська система України: кризові уроки і нові загрози [Текст] : [нотатки з ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України"] / Ю. Матвійчук // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 12. – С. 24–26. – Виступ к.е.н., доцента кафедри фінансів ПУЕТ Світлани Єгоричевої.

 

Меднов, С.

Сергей Меднов (Альфа-Банк): Многоканальный банк с нуля не создать [Текст] / С. Меднов ; автор текста И. Костылев // Банковское обозрение. – 2012. – № 1. – С. 94–97.

 

Морозова, И.

Банковские практики работы с "топами" [Текст] / И. Морозова, Т. Осипова // Управление персоналом. – 2011. – № 22. – С. 55–59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мотузинський, В.

Управління кредитними ризиками банку в контексті третьої Базельської угоди [Текст] / В. Мотузинський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 82–93. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Набок, Р.

Трансформація підходів до банківського нагляду: від складного – до надійного [Текст] / Р. Набок // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 46–49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Недеря, Л. В.

Оцінювання вартості банку [Текст] / Л. В. Недеря // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 216–221.

 

Огородник, В. В.

Кредитно-інвестиційна діяльність банків України за умов фінансової нестабільності та фактори впливу на неї [Текст] / В. В. Огородник // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 161–169. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Оніщенко, В. В.

Державні банки як інструмент протидії експансії іноземного капіталу в банківській системі України [Текст] / В. В. Оніщенко // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 230–234.

 

Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2012 року [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 2. – С. 39.

 

Остролуцький, М.

Концентрація банківського сектору: оцінка та аналіз [Текст] / М. Остролуцький, Т. Мельник // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 35–39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Панасенко, Г.

Банківський сектор як чинник економічного зростання і згладжування фінансових коливань в умовах кризи [Текст] / Г. Панасенко // Економіст. – 2011. – № 12. – С. 47–50.

 

Панасенко, Г. О.

Сучасні методики рейтингування банківських депозитів: теорія і практика, особливості та перспективи (частина 1) [Текст] / Г. О. Панасенко // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 189–195.

 

Петров, І. І.

Управління валютною позицією банку у контексті економічної безпеки держави [Текст] / І. І. Петров // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 254–261.

 

Петрова, А.

Утомленные Украиной [Текст] : [украинский банковский сектор] / А. Петрова // ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. – № 4. – С. 16–20.

 

Петрук, О. М.

Банківська справа [Текст] : навч. посібник / О. М. Петрук. – К. : Кондор, 2009. – 464 с.

65.262.10я73 П30

 

Пилипенко, Л. М.

Методичний підхід щодо оцінки рівня фінансової безпеки в банківській сфері [Текст] / Л. М. Пилипенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 134–144.

 

Пластун, В.

Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів [Текст] / В. Пластун // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 80–95.

 

Понеділко, О. В.

Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції [Текст] / О. В. Понеділко // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 37–39.

 

Ревенков, П.

Риск – дело электронное [Текст] : электронный банкинг / П. Ревенков // Банковское обозрение. – 2011. – № 12. – С. 22–25.

 

Реверчук, С. К.

Грошово-банківські системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / С. К. Реверчук. – Львів : Магнолія-2006 , 2011. – 258 с.

65.9(0)262.10я73 Р32

 

Реформування вітчизняної банківської системи: суттєві моменти та результати [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 2. – С. 7–11.

 

Савелко, С. О.

Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками [Текст] / С. О. Савелко // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 40–42.

 

Савелко, С. О.

Євроінтеграційні процеси та їх вплив на діяльність банківської системи України [Текст] / С. О. Савелко // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 61–63.

 

Савелко, Т. В.

Дослідження впливу регуляційних функцій на розвиток банківської системи [Текст] / Т. В. Савелко // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 43–45.

 

Савелко, Т. В.

Форми фінансового регулювання банківської діяльності в Україні [Текст] / Т. В. Савелко // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 74–76.

 

Савлук, С.

Власний капітал як запобіжник втрати ліквідності банку [Текст] / С. Савлук // Банківська справа. – 2012. – № 2. – С. 55–62. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Седлик, О. В.

Проблеми та перспективи розвитку фінансово-банківської системи України та країн ЦСЄ [Текст] / О. В. Седлик // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 4. – С. 257–263.

 

Семь шагов НБУ [Текст] // Деньги. – 2012. – № 5. – С. 16–19.

 

Симановский, А. Ю.

Банковская реформа: отдельные аспекты [Текст] / А. Ю. Симановский // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 6–10.

 

Скапенкер, О. М.

Банки на рынке услуг доверительного управления: факты, перспективы, дезинтермедиационные тенденции [Текст] / О. М. Скапенкер // Деньги и кредит. – 2011. – № 11. – С. 38–43. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Скоробогач, О. І.

Капіталізація малих та середніх банків як важливий інструмент забезпечення надійності банківської системи України [Текст] / О. І. Скоробогач // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 46–50. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Солодка, О. О.

Ефективність кредитної політики в механізмі банківського маркетингу [Текст] / О. О. Солодка // Фінанси України. – 2011. – № 11. – С. 119–127.

 

Степаненко, О. П.

Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України [Текст] / О. П. Степаненко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 275–282. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Степаненко-Липовик, Б.

Банківські системи країн СНД: сучасний стан та наслідки фінансової кризи 2008 року [Текст] / Б. Степаненко-Липовик // Економіст. – 2012. – № 7. – С. 40–42.

 

Стрижак, A.

Світовий досвід державної підтримки банківського сектору [Текст] / A. Стрижак // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5/6. – С. 17–21. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стукало, Н. В.

Розвиток банківської системи України в контексті прийняття рекомендацій Базельського комітету [Текст] / Н. В. Стукало, М. В. Литвин // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 62–72. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Терещенко, О.

Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці [Текст] / О. Терещенко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 9. – С. 4–8.

 

Унковська, Т. Є.

Фундаментальні короткострокові цикли в динаміці банківської ліквідності [Текст] / Т. Є. Унковська // Економічна теорія. – 2012. – № 1. – С. 82–94. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Філонова, І. Б.

Вплив іноземного капіталу на конкурентне середовище національного ринку банківських послуг [Текст] / І. Б. Філонова, М. Л. Лапішко // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 53–57. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Фінансові ринки та інститути. У 2 т. Т. 2 [Текст] : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 груд. 2007 р. / Харк. нац. екон. ун-т, НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 440 с.

65.261я431 Ф59

 

Функціонування та розвиток регіональної банківської системи [Текст] : монографія / І. Г. Брітченко, В. С. Стойка, О. М. Момот, О. Г. Чубарь, С. В. Сембер. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 211 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.9(4УКр)262.10 Ф94

 

Хлівний, B. K.

Розвиток банківського кредитування: нові можливості та загрози для економіки України [Текст] / B. K. Хлівний, Д. Кузьменко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5/6. – С. 65–71.

 

Циганов, С. С.

Вплив іноземного капіталу на реформування банківських систем у трансформаційних економіках [Текст] / С. С. Циганов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 142–146. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шалига, Т.

Індикативні засоби управління операційною ефективністю системи дистанційного банківського обслуговування [Текст] / Т. Шалига // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 54–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шевцова, О. Й.

Принципи формування механізму антикризового управління системним банком [Текст] / О. Й. Шевцова, М. В. Суганяка // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 208–216.

 

Шестак, Л.

До питання поняття "банківська діяльність" [Текст] / Л. Шестак // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7. – С. 49–51.

 

Шморгун, Ю.

Особливості здійснення проектного фінансування банківським сектором України [Текст] / Ю. Шморгун // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5/6. – С. 23–28. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Эюбов, Т. В.

Проблемы развития и повышения устойчивости банковской системы в условиях рыночной трансформации [Текст] / Т. В. Эюбов // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 220–222.

 

[Вгору]

2.9.1. Лізинг

 

Бадзим, О. С.

Лізинг комерційної нерухомості як альтернатива банківському фінансуванню [Текст] / О. С. Бадзим, А. Р. Древуш // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 3. – С. 258–266. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Буряков, А.

Фінансовий лізинг: правові основи [Текст] / А. Буряков // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 20 черв. (№ 57). – С. 9–14.

 

Граковський, Ю.

Фінансовий лізинг: загальні положення, порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 13. – С. 18–25 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення". – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Деркач, Т.

Фінансовий лізинг: ПДВ-подробиці для лізингоодержувача [Текст] / Т. Деркач // Бухгалтерія. – 2012. – 19 бер. (№ 12). – С. 46–48.

 

Дуброва, Я.

Лізинг за державні кошти: бути чи не бути [Текст] / Я. Дуброва // Фінансовий контроль. – 2012. – № 5. – С. 26–29. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Карасьова, Н. А.

Вдосконалення методики нарахувань лізингових платежів [Текст] / Н. А. Карасьова // Регіональна економіка. – 2012. – № 1. – С. 124–131. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Тимощук, С.

Податковий облік лізингових (орендних) операцій [Текст] / С. Тимощук // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 13. – С. 26–28 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення". – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.9.2. Кредит

 

Азаренкова, Г.

Теоретичний аспект дефініції "механізм кредитування малого бізнесу" [Текст] / Г. Азаренкова, О. Біломістний // Банківська справа. – 2012. – № 3. – С. 3–9. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Алєксєєв, І. В.

Гроші та кредит : Навч. посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. – К. : Знання, 2009. – 253 с.

65.262я73 Г89

 

Алиев, Т.

Кредит не тяготит? [Текст] : оценка эффективности привлечения заемного капитала / Т. Алиев // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – № 12. – С. 48–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Аманжаєв, Д. Г.

Напрями реформування українського ринку іпотечного кредитування на основі досвіду Туркменистану [Текст] / Д. Г. Аманжаєв // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 11/12. – С. 64–67.

 

Барыбин, В. В.

Об эволюции роли экономического анализа в развитии кредитования и кредитного регулирования экономики [Текст] / В. В. Барыбин, Г. В. Крыскин // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 38–42.

 

Бекасов, Ш.

Банковский кредит: будьте добросовестны и внимательны [Текст] / Ш. Бекасов // Наука и жизнь. – 2012. – № 3. – С. 36–40.

 

Бекасов, Ш.

Кредитные карты: удобство или ловушка? [Текст] / Ш. Бекасов // Наука и жизнь. – 2012. – № 1. – С. 62–66.

 

Берегуля, О.

Можливості вирішення проблем розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / О. Берегуля // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 40–43.

 

Богута, Н.

Кредиты [Текст] = Денег дайте? : где и под какой процент взять деньги для дела / Н. Богута // Деньги. – 2012. – № 8. – С. 32–34. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Брюханов, М. В.

Детерминанты ставки процента по кредиту коммерческого банка: теория и эмпирический анализ [Текст] / М. В. Брюханов, А. А. Васильева, А. М. Назаренко // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3 (53). – С. 147–151. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Бублик, Є. О.

Іпотечний ринок України: обмеження та перспективи розвитку [Текст] / Є. О. Бублик, В. В. Корнєєв // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 4. – С. 76–85. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Буруль, Е.

Кредиты [Текст] = Расплатиться по-быстрому : гасим досрочно / Е. Буруль // Деньги. – 2012. – № 7. – С. 28–29.

 

Герасименко, Р.

Проблемні позики та прогнозування їх частки в кредитному портфелі банку [Текст] / Р. Герасименко, М. Дегтярьова // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 40–46. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Голосенін, І.

Проблеми валютного кредитування та шляхи їх розв'язання [Текст] / І. Голосенін // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 11. – С. 8–10.

 

Гребенюк, Л. А.

Основи формування кредитних стратегій банку [Текст] / Л. А. Гребенюк // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 12. – С. 208–214. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гришин, О.

Електронні гроші і мікрокредитування: оцінка можливості їх співіснування за допомогою математичної моделі [Текст] / О. Гришин, О. Біліловець // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 54–60. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Грузицький, Ю.

Кредитна реформа 1930-1932 років у СРСР [Текст] / Ю. Грузицький // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 12. – С. 33–35.

 

Гусєв, Є.

Ломбарди на ринку небанківського кредитування Текст] / Є. Гусєв // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 1. – С. 6–7.

 

Демкович, В. И.

Банковское кредитование малого и среднего предпринимательства [Текст] / В. И. Демкович // Деньги и кредит. – 2012. – № 6. – С. 46–49.

 

Диба, О.

Кредитування як джерело інноваційного розвитку [Текст] / О. Диба, Ю. Гернего // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 1/2. – С. 65–71. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Довгопол, Н.

Методи визнання доходів і виникнення зобов'язань у податковому обліку: оптимальний вибір для України [Текст] / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 6. – С. 49–57.

 

Заиченко, Е. М.

Об организации кредитного риск-менеджмента при потребительском кредитовании [Текст] / Е. М. Заиченко // Деньги и кредит. – 2012. – № 8. – С. 54–56.

 

Захаревич, Г. О.

Державне кредитування здобуття вищої освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] / Г. О. Захаревич // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 9/10. – С. 41–44. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Калугин, С. П.

Кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей банковским сектором [Текст] / С. П. Калугин // Деньги и кредит. – 2012. – № 6. – С. 32–35.

 

Карпова, В.

Фискальные перспективы [Текст] : новые возможности оптимизации налогообложения: товарный кредит / В. Карпова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 2. – С. 48–56. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Карпунин, М. А.

Оценка влияния кредитования на экономику региона [Текст] / М. А. Карпунин // Деньги и кредит. – 2012. – № 6. – С. 28–31.

 

Куниш, М.

Определение цены кредитов, ориентированное на риск-доход [Текст] / М. Куниш // Банковское обозрение. – 2012. – № 8. – С. 52–55.

 

Левченко, Л. В.

Інвестиційне кредитування [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Л. В. Левченко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Ленський, С.

Теоретичні проблеми визначення правової природи кредиту [Текст] / С. Ленський // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 32–35. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мазунов, А. А.

Развитие механизмов привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в рамках ипотечного жилищного кредитования [Текст] / А. А. Мазунов // Деньги и кредит. – 2012. – № 6. – С. 50–56.

 

Момот, О. М.

Іпотечне кредитування [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. М. Момот, Д. С. Турчанінова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Мороз, А. М.

Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посібник / А. М. Мороз, Р. I. Шевченко, І. В. Дубик. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с.

65.262.2я73 М80

 

Овердрафт та кредитні лінії [Текст] / Ю. Товстоп'ят, С. Новіков, О. Кузнєцов, Т. Войтенко // Бухгалтер and Комп'ютер. – 2012. – № 19. – С. 35–40.

 

Осипов, А. В.

Динаміка розвитку іпотечного кредитування в Україні [Текст] / А. В. Осипов // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 77–80.

 

Палин, Д. А.

К вопросу о банковской гарантии [Текст] / Д. А. Палин // Деньги и кредит. – 2012. – № 3. – С. 68–70. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Пастернак, А.

Аналіз банків-контрагентів на ринку міжбанківського кредитування [Текст] / А. Пастернак // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5/6. – С. 11–16. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Поздняков, Є. М.

Централізована система управління проблемними кредитами комерційних банків [Текст] / Є. М. Поздняков // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 4. – С. 169–174.

 

Рижкова, Г. В.

Особливості надання кредитних ресурсів на фінансування проектів з енергоефективності [Текст] / Г. В. Рижкова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 57–61.

 

Савич, В. I.

Пріоритети кредитної діяльності комерційних банків у кризовий період [Текст] / В. I. Савич // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 88–92.

 

Сергєєва, Л. Н.

Концепція розвитку кредитування сфери послуг [Текст] / Л. Н. Сергєєва, О. А. Миронов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 3. – С. 243–246.

 

Сидорова, А. В.

Регіональні особливості споживчого кредитування в Україні [Текст] / А. В. Сидорова, М. А. Жмайло // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 80–92.

 

Скрипник, А.

Інформаційна складова підвищення ефективності кредитування аграрного сектору [Текст] / А. Скрипник, О. Ткаченко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 32–38. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Смовженко, Т.

Моделювання динаміки процентних ставок в умовах інфляції [Текст] / Т. Смовженко, В. Хиленко, С. Андрос // Економіка України. – 2012. – № 5. – С. 52–66. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Українець, О.

Кредит готівкою: усе підводне каміння такого кредитування. Частина І [Текст] / О. Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 25 квіт. (№ 37). – С. 42–43.

 

Українець, О.

Кредити з плаваючою відсотковою ставкою. Як на такій ставці не потонути. Ч.II. [Текст] / О. Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 15 берез. (№ 25). – С. 30–31.

 

Українець, О.

Що приховує в собі договір на автокредит? Як не потрапити до боргової ями. Частина 1 [Текст] / О. Українець // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 108. – С. 20–21.

 

Харіна, Н. В.

Особливості розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні на сучасному етапі [Текст] / Н. В. Харіна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 245–255.

 

Хохленко, О.

Проблеми кредитування вищої освіти в Україні [Текст] / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 91–92.

 

Чердовских, Т.

Победитель или жертва кредитного договора... [Текст] / Т. Чердовских // Споживач. Інфо. – 2012. – № 3. – С. 5–7.

 

Чернова, Г. В.

Образовательное кредитование: российский и зарубежный опыт [Текст] / Г. В. Чернова, В. Г. Халин // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2011. – Вып. 4. – С. 161–174. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Янгиров, И. И.

 Межрегиональная диверсификация банковских кредитов: тенденции и перспективы [Текст] / И. И. Янгиров // Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С. 45–50. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.9.3. Ринок цінних паперів

 

Ананьєв, М.

Етапи еволюції фондових ринків [Текст] / М. Ананьєв // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 9/10. – С. 43–49. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Васюренко, О.

Формування ефективного портфеля цінних паперів банку в умовах нормативних обмежень ведення банківської діяльності [Текст] / О. Васюренко, О. Мусієнко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 9/10. – С. 75–81. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Волатильність на ринку цінних паперів та методи її прогнозування [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 4. – С. 9–10.

 

Воробець, Т. І.

Сутність фінансових ризиків на фондовому ринку [Текст] / Т. І. Воробець // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 253–257. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Диба, О.

Первинне публічне розміщення акцій на фондовому ринку [Текст] / О. Диба // Банківська справа. – 2012. – № 4. – С. 119–127.

 

Доркина, А. С.

Современное состояние российского рынка корпоративных облигаций [Текст] / А. С. Доркина // Деньги и кредит. – 2012. – № 4. – С. 37–41.

 

Залюбовська, С. С.

Запровадження теоретико-методологічної моделі функціонування ринку цінних паперів [Текст] / С. С. Залюбовська, Л. А. Новікова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. – С. 65–68.

 

Іскренко, Л. П.

Інтернет-трейдинг та проблеми його ліквідності на фондовому ринку України [Текст] / Л. П. Іскренко // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 88–90.

 

Кобушко, І. М.

Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку [Текст] / І. М. Кобушко // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 33–46. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Леось, О. Ю.

Регулювання фондового ринку: зарубіжний досвід організації депозитарного обліку цінних паперів [Текст] / О. Ю. Леось, А. М. Тхір // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 90–93. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лесько, М.

ПДВ-облігації та можливості гармонізації відносин між державою і платниками податків [Текст] / М. Лесько // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 1/2. – С. 33–39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лук'янов, В.

Ринок боргових цінних паперів та особливості його розвитку в Україні [Текст / В. Лук'янов // Банківська справа. – 2012. – № 1. – С. 78–84.

 

Лялин, В. А.

Российский рынок ценных бумаг: основные этапы и тенденции развития [Текст] / В. А. Лялин // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 182–186.

 

Могилко, Л. В.

Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України [Текст] / Л. В. Могилко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 201–207.

 

Москвін, С.

Проблемні питання розвитку ринку РЕПО в Україні [Текст] / С. Москвін // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 9/10. – С. 93–100. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Нікончук, В. В.

Фондовий ринок у системі інституціональних інновацій глобалізованого фінансового ринку [Текст] / В. В. Нікончук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 253–258.

 

Пластун, В.

Формування оптимального портфеля акцій "блакитних фішок" українського фондового ринку [Текст] / В. Пластун, В. Домбровський // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 5. – С. 50–56.

 

Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України [Текст]: затв. постановою від 22 груд. 2011 р. № 469 / Україна. Правл. НБУ // Офіційний вісник України. – 2012. – № 9. – С. 218–335.

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери [Текст] : Закон від 4 лип. 2012 р. № 5042-VI / Україна. Верховна Рада // Офіційний вісник України. – 2012. – № 60. – С. 22–45.

 

Ринок державних цінних паперів України [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 11. – С. 11–12.

 

Рудалєва, Л. В.

Державне регулювання діяльності банків на ринку цінних паперів: світовий та вітчизняний досвід [Текст] / Л. В. Рудалєва // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 77–80.

 

Сапачук, Ю. М.

Фінансовий ринок України: проблеми і перспективи [Текст] / Ю. М. Сапачук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 219–225.

 

Слободян, О.

 Становлення правового регулювання маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні [Текст] / О. Слободян // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 5/6. – С. 29–34.

 

Стадницька, О. М.

Система державного управління ринком цінних паперів в Україні: шляхи реформування [Текст] / О. М. Стадницька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 237–244. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Стуков, В.

Ценные бумаги [Текст] = Вялая прибыль : украинский фондовый рынок в 2012 году не сулит высоких заработков / В. Стуков // Деньги. – 2012. – № 1. – С. 26–27.

 

Урванцева, С.

Інвестиційні якості цінних паперів [Текст] / С. Урванцева, О. Косенко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 11/12. – С. 51–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Хоружий, С.

Методологічні підходи до аналізу активності ринкового обігу цінних паперів [Текст] / С. Хоружий // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5/6. – С. 17–23. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шевченко, А. Ф.

Виникнення, становлення та розвиток вексельного ринку в Україні [Текст] / А. Ф. Шевченко, О. М. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 18–22.

 

Юркевич, О.

Рівень ліквідності фондового ринку: значення та підходи до визначення [Текст] / О. Юркевич, А. Шинкаренко // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 4. – С. 62–65. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ящук, В.

Становлення та перспективи розвитку фондового ринку України [Текст] / В. Ящук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С. 46–55. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.10. Міжнародні фінансові відносини

 

Карлін, М. I.

Фінанси країн Європейського Союзу [Текст] : навч. посібник / М. I. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639 с.

65.9(4)26я73 К23

 

Климко, О. Л.

Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / О. Л. Климко, В. А. Свічкарь. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Ковальчук, Н.

Фінансові ризики в новій архітектоніці світової валютної системи [Текст] / Н. Ковальчук // Банківська справа. – 2011. – № 5. – С. 48–53.

 

Колосова, В. П.

Співробітництво з МВФ: реформа квот країн – членів міжнародного валютного фонду [Текст] / В. П. Колосова // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 29–34.

 

Комар, Н.

Напрямки надання міжнародної фінансової та технічної допомоги в рамках Плану Маршалла [Текст] / Н. Комар // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 1. – С. 172–181.

 

Кондратов, Д. И.

Финансовая интеграция: мировой опыт и перспективы развития СНГ [Текст] / Д. И. Кондратов // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2012. – Т. 16, № 1. – С. 105–142.

 

Красавина, Л. Н.

Тенденции развития международных валютных отношений в условиях глобализации мировой экономики [Текст] / Л. Н. Красавина // Деньги и кредит. – 2011. – № 11. – С. 13–21. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кузнецов, О.

Стабілізація світової валютної системи в контексті теоретичних підходів Дж. Кейнса [Текст] / О. Кузнецов // Вісник Національного банку України. – 2012. – № 3. – С. 24–29.

 

Легкоступ, І. І.

Світова валютна система: в пошуку альтернативних шляхів розвитку [Текст] / І. І. Легкоступ // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 69–72. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Люкевич, И.

Мировая денежная система как совокупность валютных регионов [Текст] / И. Люкевич // Международная экономика. – 2012. – № 5. – С. 56–70. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

О реформировании глобальной валютно-финансовой системы и стимулировании экономического роста [Текст] / С. Ю. Глазьев, С. Б. Байзаков, М. В. Ершов [и др.] // Деньги и кредит. – 2012. – № 7. – С. 43–47. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Руденко, Ю.

Об'єктивна необхідність регулювання міжнародного фінансового ринку [Текст] / Ю. Руденко, Д. Салмінський // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 1/2. – С. 27–31.

 

Смыслов, Д. В.

Реформирование Международного валютного фонда: проблемы и решения. Финансы и управление [Текст] / Д. В. Смыслов // Деньги и кредит. – 2012. – № 2. – С. 33–44. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Хейфец, Б. А.

Глобальные дисбалансы и реформа мировой валютно-финансовой системы [Текст] / Б. А. Хейфец // Деньги и кредит. – 2012. – № 7. – С. 48–56.

 

Что ожидает США и доллар? [Текст] // Персонал (Журнал інтелектуальної еліти). – 2011. – № 3. – С. 4–16.

 

Шавшуков, В. М.

Де-глобализация и де-долларизация посткризисной мировой экономики: оценка сценариев [Текст] / В. М. Шавшуков // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 97–101.

 

Шавшуков, В. М.

Развивающиеся рынки стран БРИКС в системе глобальных финансов [Текст] / В. М. Шавшуков // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2012. – Вып. 1. – С. 119–135. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шаталов, С. И.

Региональное финансовое сотрудничество в Евразии: Антикризисный фонд ЕврАзЭС [Текст] / С. И. Шаталов // Деньги и кредит. – 2012. – № 4. – С. 3–10.

 

Шуркалин, А. К.

Финансовая глобализация и мировой финансово-экономический кризис [Текст] / А. К. Шуркалин // Международная экономика. – 2011. – № 11. – С. 5–12.

 

Щепочкина, Н.

Особенности модернизации финансового надзора и регулирования в условиях регионального развития геоэкономики [Текст] / Н. Щепочкина // Международная экономика. – 2012. – № 4. – С. 25–30.

 

Klymko, O. L.

International finances [Електронний ресурс] : methodical recommendations / O. L. Klymko, V. A. Svichkar, Iu. S. Radchenko. – Poltava : PUET EDP, 2011. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Svichkar, V. A.

International Finances [Електронний ресурс] : teaching aids / V. A. Svichkar, S. V. Grigoreva. – Poltava : PUET, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.11. Інвестиції

 

Аншина, М.

ИТ-инвестиции: сколько и зачем? [Текст] / М. Аншина // Администратор информационных технологий. – 2012. – № 4. – С. 34–39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Білоног, Т. В.

Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу [Текст] / Т. В. Білоног // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 106–110.

 

Благих, И. А.

Проектное финансирование в инвестиционной сфере [Текст] / И. А. Благих, А. А. Аркадьев // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 197–202.

 

Богун, Д.

"Своевременные инвестиции и долгосрочная стратегия" [Текст] : [беседа с генеральным директорм SI BIS Дмитрием Богуном] / Д. Богун ; автор текста О. Сороколетова // ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. – № 4. – С. 58–59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Воробйова, О. І.

Інвестиційна політика суб'єктів малого бізнесу [Текст] / О. І. Воробйова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 54–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Воробйова, О. І.

Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств [Текст] / О. І. Воробйова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 2. – С. 59–64. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гаращенко, Ф. Г.

Моделирование и анализ динамики инвестиций [Текст] / Ф. Г. Гаращенко, В. Р. Кулян, В. Рутицкая // Проблемы управления и информатики. – 2011. – № 6. – С. 109–119. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Головатюк, В. М.

Інвестиційна привабливість інноваційної сфери в контексті світового економічного розвитку [Текст] / В. М. Головатюк // Наука та наукознавство. – 2012. – № 2. – С. 43–61.

 

Головатюк, В. М.

Інвестиційна привабливість інноваційної сфери у контексті української економіки [Текст] / В. М. Головатюк // Наука та наукознавство. – 2012. – № 3. – С. 110–127.

 

Гончаренко, В. В.

Управління міжнародними інвестиційними проектами [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. В. Гончаренко, В. I. Клименко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Гончарук, А. Г.

Інвестиційна привабливість промислового підприємства як об'єкт управління [Текст] / А. Г. Гончарук, А. А. Яцик // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 4. – С. 29–33. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гончарук, А. Г.

Про фактори інвестиційної привабливості харчових підприємств [Текст] / А. Г. Гончарук, А. А. Яцик // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 1. – С. 34–36.

 

Гришина, Г. П.

Инновационно-инвестиционные проекты и методы их оценки [Текст] / Г. П. Гришина, Е. В. Будумян // Вопросы экономических наук. – 2012. – № 2. – С. 24–26.

 

Губачов, В. П.

Інвестиційний аналіз [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Губачов, М. О. Дуда. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Диба, О.

Інвестиційна політика в стимулюванні економічного розвитку [Текст] / О. Диба, В. Левицька // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5/6. – С. 29–35.

 

Дурицька, Г. В.

Сучасні підходи до ризик-менеджменту міжнародних інвестиційних проектів [Текст] / Г. В. Дурицька // Регіональна економіка. – 2012. – № 2. – С. 129–138.

 

Єршова, Г. В.

Інвестиційна активність підприємств та шляхи її забезпечення [Текст] / Г. В. Єршова // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 4. – С. 53–63.

 

Єфремова, А. О.

Вплив інвестиційної діяльності Криму на соціально-економічний розвиток [Текст] / А. О. Єфремова // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 109–112.

 

Забарний, Г. Г.

Розвиток недержавних пенсійних фондів та їхня діяльність на інвестиційному ринку України [Текст] / Г. Г. Забарний, Н. Ю. Баланюк // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 50–58. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі приватизації [Текст] / О. С. Ємельянов, Є. Р. Бершеда, О. Ю. Рудченко, М. М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 69–74.

 

Зюбін, B. M.

Інвестиційний потенціал суб'єктів ринку страхових послуг [Текст] / B. M. Зюбін // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 1. – С. 156–160.

 

Іванова, А. М.

Стимулювання інвестиційних процесів на ринку торговельних послуг (на прикладі м. Києва) [Текст] / А. М. Іванова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 95–105.

 

Іванович, І. Ю.

Оптимізація інформаційного середовища інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] / І. Ю. Іванович // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 228–236. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ільїна, О. В.

Розвиток інвестиційного потенціалу підприємств АПК [Текст] / О. В. Ільїна // Економічний вісник Донбасу. – 2012. – № 2. – С. 56–59.

 

Інвестиції у кооперативну економіку [Текст] : кооперативний рух розпочинає нову міжнародну інвестиційну програму на підтримку кооперативів // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 18 листоп. – С. 2.

 

Інвестиційна діяльність в Україні [Текст] : нормативні документи / упоряд. О. М. Роїна. – К. : КНТ, 2007. – 192 с.

67.9(4Укр)303.3 І-58

 

Канашкіна, І. В.

Оцінка інвестиційної привабливості харчового підприємства [Текст] / І. В. Канашкіна // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 3. – С. 13–17.

 

Караван, С. І.

Інноваційна діяльність як невід'ємна складова забезпечення інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / С. І. Караван // Економіка харчової промисловості. – 2012. – № 1. – С. 41–43.

 

Кауракова, М. В.

Понятие и виды трансграничных инвестиционных фондов [Текст] / М. В. Кауракова // Безопасность бизнеса. – 2012. – № 2. – С. 36–39.

 

Клемпарська, М. М.

Шляхи та резерви підвищення ефективності використання інвестицій для розвитку рекреаційних підприємств АР Крим [Текст] : дис ... канд. екон. наук. : 08.00.04 / М. М. Клемпарська ; Полт. у-н. екон. і торг. – Полтава, 2011. – 335 с.

65.9(4Укр)495-56 К48

 

Кобушко, І.

Моделювання пропозиції на інвестиційному ринку за допомогою використання економетричних методів [Текст] / І. Кобушко // Економіст. – 2012. – № 4. – С. 56–60. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кобушко, І. М.

Моделювання попиту на інвестиційному ринку на основі застосування економетричних методів [Текст] / І. М. Кобушко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 217–230.

 

Кобушко, І. М.

Офшорні зони як засіб зростання інвестиційного потенціалу [Текст] / І. М. Кобушко, Я. В. Говорун, С. О. Панченко // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С. 182–187. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кожем'якіна, С. М.

Роль інвестицій у підвищенні рівня капіталоозброєності та продуктивності праці [Текст] / С. М. Кожем'якіна, І. М. Могілат // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 6. – С. 87–96. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Крук, В.

Податкові важелі в інвестиційному процесі в Україні [Текст] / В. Крук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5/6. – С. 23–29.

 

Крупка, М. I.

Аналіз формування й використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні [Текст] / М. I. Крупка, Н. Б. Демчишак // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 26–37. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Крутилко, О.

Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України [Текст] / О. Крутилко // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 4. – С. 418–427.

 

Кущ, О.

Інвестиційна діяльність банків в Україні [Текст] / О. Кущ // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 1/2. – С. 73–78.

 

Лаптєва, В.

 Проблемні аспекти реалізації політики залучення інвестицій вітчизняними промисловими підприємствами [Текст] / В. Лаптєва // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 3/4. – С. 67–72.

 

Левчинський, Д. Л.

Суть та економічна природа інвестицій і інвестиційного процесу [Текст] / Д. Л. Левчинський // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2 (52). – С. 131–139. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ліщинський, М. П.

Формування інвестиційної привабливості аграрних корпорацій України [Текст] / М. П. Ліщинський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 1. – С. 61–64.

 

Лукашов, Н. В.

Механизм распределения объемов инвестиционных ресурсов с учетом риска [Текст] / Н. В. Лукашов // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2012. – Вып. 1. – С. 136–148. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лук'янець, С. В.

Активізація інвестиційної діяльності в сільськогосподарському виробництві [Текст] / С. В. Лук'янець // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 5/1. – С. 62–67.

 

Майорова, Т.

Державна інвестиційна реформа як головний важіль у соціально-економічній стабілізації України [Текст] / Т. Майорова // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 11/12. – С. 3–8.

 

Майорова, Т.

Інвестиційні фонди як провідна форма фінансового посередництва на інвестиційному ринку [Текст] / Т. Майорова // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 5/6. – С. 79–87. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Майорова, Т. В.

Інтелектуальний капітал як чинник активізації інвестиційного процесу [Текст] / Т. В. Майорова, В. М. Диба // Фінанси України. – 2011. – № 12. – С. 41–50. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Маргіта, Н. О.

 Мотиваційні передумови формування регіональної інвестиційної політики [Текст] / Н. О. Маргіта // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 3, т. 2. – С. 73–79.

 

Махницкая, Е. И.

Региональная модель развития инвестиционно-инновационных процессов [Текст] / Е. И. Махницкая, У. Ж. Шалболова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 7. – С. 414–426.

 

Мельник, О. Г.

Формування купівельної сили грошей і реалізація інноваційних інвестицій [Текст] / О. Г. Мельник // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 4. – С. 33–44. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Меркулов, Н. Н.

 Анализ и оценка финансовых рисков при принятии инвестиционных решений [Текст] / Н. Н. Меркулов // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 2 (52). – С. 92–100.

 

Мірошниченко, П. І.

Концептуальна модель інвестиційного потенціалу регіону [Текст] / П. І. Мірошниченко // Економіка та держава. – 2012. – № 8. – С. 20–23. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Москаленко, В. В.

Математические модели управления процессами финансирования инвестиционных проектов [Текст] / В. В. Москаленко, В. В. Кондращенко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 4. – С. 61–73. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Нагірна, А. М.

Багатокритеріальна комбінаторна модель вибору інвестиційних проектів [Текст] / А. М. Нагірна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 123–128. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Огієнко, В. І.

Асиметрія інформації в інвестиційних процесах [Текст] / В. І. Огієнко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 320–334. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Пахомов, А.

Роль динамично развивающихся стран в глобальном инвестиционном процессе [Текст] / А. Пахомов // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 11. – С. 26–38.

 

Підчоса, О. В.

Інвестиційна діяльність ТНК у світовій нафтогазовій галузі: детермінанти розвитку [Текст] / О. В. Підчоса // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 11/12. – С. 19–23.

 

Подвисоцький, Ю. А.

Аналіз надходження фінансових інвестицій в Україну [Текст] / Ю. А. Подвисоцький // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 86–91.

 

Пономаренко, Д. В.

Перспективы привлечения инвестиций в экономику Украины в контексте адаптации к налоговому законодательству Европейского Союза [Текст] / Д. В. Пономаренко // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 2. – С. 154–162.

 

Породко, Ю. М.

Особливості функціонування інвестиційних фондів та економічний зміст їх діяльності [Текст] / Ю. М. Породко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 92–97. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Приходько, В. П.

Методологія мобілізації інвестиційного потенціалу регіонального розвитку [Текст] / В. П. Приходько // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 37–39.

Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" [Текст]: Закон від 22 груд. 2011 р. № 4218-VI / Україна. Верховна Рада // Урядовий кур'єр. – 2012. – 24 січ. – С. 16.

 

Ратушняк, О. Г.

Оцінка інвестиційної привабливості підприємств Вінницької області [Текст] / О. Г. Ратушняк, А. Ю. Ляховська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 2. – С. 88–90. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Редзюк, Є. В.

Інвестиційно-інноваційна стратегія розбудови економіки України [Текст] / Є. В. Редзюк // Науково-технічна інформація. – 2012. – № 1. – С. 17–22.

 

Синявська, І.

Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні з метою інноваційного розвитку аграрної економіки [Текст] / І. Синявська // Економіст. – 2012. – № 2. – С. 46–47.

 

Скиба, М.

Спеціальні економічні зони як інструмент активізації інвестиційно-інноваційної діяльності: теоретико-прикладний аспект [Текст] / М. Скиба // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – № 3. – С. 129–137. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Сколотяний, Ю.

Інвестиційний клімат в Україні [Текст] : очима професіонала-ринковика / Ю. Сколотяний, І. Маскалевич // Дзеркало тижня. Україна. – 2012. – 28 квіт.-11 трав. (№ 16). – С. 7.

 

Смєсова, В. Л.

До питання відтворення інвестиційного потенціалу на мікроекономічному рівні [Текст] / В. Л. Смєсова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 262–269.

 

Стариченко, О.

Особливості та можливості вeнчурних інвестиційних фондів в Україні [Текст] / О. Стариченко // Фінансовий ринок України. – 2012. – № 5. – С. 11–14. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Тарасова, О. В.

Проблеми поліпшення інвестиційного клімату в харчовій промисловості України [Текст] / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 4. – С. 33–36. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Твердохліб, І. П.

Нечітка оптимізація інвестиційного портфеля [Текст] / І. П. Твердохліб, М. І. Вовк, Я. А. Прикарпатський // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 329–337.

 

Ткаченко, Ю.

Динаміка прямих іноземних інвестицій в Україну в контексті світових тенденцій [Текст] / Ю. Ткаченко // Ринок цінних паперів України. – 2012. – № 3/4. – С. 61–66. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Томарева, В. В.

Правове регулювання залучення інвестицій на загальнодержавному та регіональному рівнях [Текст] / В. В. Томарева // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 257–263.

 

Транснаціональні корпорації: особливості інвестиціонної діяльності [Текст] : навч. посібник / за ред. С. О. Якубовський, Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 472 с.

65.298-56я73 Т65

 

Трегуб, Е.

Интерес, лежащий рядом [Текст] : социально ответственные инвестиции в Украине / Е. Трегуб, M. Сапрыкина // Компаньон. – 2012. – № 40. – С. 16–18.

 

Управління інвестиціями та інноваціями [Текст] : текст лекцій : навч. посібник / Г. В. Жаворонкова, Л. I. Скібіцька, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – К. : Кондор, 2011. – 184 с.

65.290-56-21я73 У67

 

Федулова, Л. I.

Фінансування інновацій у посткризовий період: збалансованість фінансової й інвестиційної політик [Текст] / Л. I. Федулова // Фінанси України. – 2011. – № 8. – С. 15–28. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Флегантова, А. Л.

Реальні та валові інвестиції: сутність і особливості [Текст] / А. Л. Флегантова // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 31–33.

 

Фролова, Т. О.

Причини та механізми активізації міжнародних портфельних інвестицій [Текст] / Т. О. Фролова, Т. В. Мусієць // Держава та регіони. – 2011. – № 6. – С. 264–273. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Фролова, Т. О.

Суперечності і асиметрії інвестиційної глобалізації [Текст] / Т. О. Фролова // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 31–36.

 

Харченко, Л. П.

Динамика институционального развития рынков инвестиционных фондов [Текст] / Л. П. Харченко // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 3. – С. 133–136. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шеховцова, Ю. А.

Применение функции временной полезности денег в оценке эффективности инвестиционных проектов [Текст] / Ю. А. Шеховцова // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 3. – С. 161–164. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шкода, М. С.

Логістичні інновації в інвестиційному проекті [Текст] / М. С. Шкода // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 58–63.

 

Юхновский, И. В.

Сущность и структурные элементы инновационно-инвестиционного потенциала экономики [Текст] / И. В. Юхновский // Вопросы экономических наук. – 2012. – № 1. – С. 11–13.

 

Якимов, Ю. О.

Внутрішній контроль власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: наукове пізнання базових особливостей функціонування [Текст] / Ю. О. Якимов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3/4. – С. 100–106.

 

Якушина, Е.

Современные инвестиционные стратегии западноевропейских ТНК в сфере высоких технологий [Текст] / Е. Якушина // Международная экономика. – 2012. – № 3. – С. 50–55. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.12. Фінансове право

 

Буздуган, Я.

Правова характеристика фінансово-господарської діяльності благодійних організацій в Україні [Текст] / Я. Буздуган // Віче. – 2012. – № 6. – С. 5–7.

 

Добродумов, П.

Державний аудит як конституційно-правовий інститут [Текст] / П. Добродумов // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 71–74.

 

Занфіров, М.

Співвідношення фінансово-правової відповідальності та фінансових санкцій [Текст] / М. Занфіров // Право України. – 2012. – № 7. – С. 230–238. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ковальчук, А.

Фінансове право: звична умовність чи комплексний регулятор публічних фінансових відносин [Текст] / А. Ковальчук // Право України. – 2012. – № 7. – С. 221–229.

 

Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері [Текст] : затв. розпорядженням від 15 серп. 2012 р. № 569-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2012. – 12 верес. (№ 164). – С. 15–16.

 

Лучковська, С. І.

Фінансове право [Текст] : навч. посібник / С. І. Лучковська. – К. : КНТ, 2010. – 296 с.

67.9(4Укр)302я73 Л87

 

Мацелик, М. О.

Фінансове право [Текст] : навч. посібник / М. О. Мацелик, Т. О. Мацелик, В. А. Пригоцький. – К. : Знання, 2011. – 815 с.

67.9(4Укр)302я73 М36

 

Про депозитарну систему України [Текст] : Закон від 6 лип. 2012 р. № 5178-VI / Україна. Верховна Рада // Урядовий кур'єр. – 2012. – 17 жовт. (№ 189). – С. 9–15.

 

Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Текст] : Закон від 5 квіт. 2001 р. № 2346-ІІІ (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 18 верес. 2012 р. № 5248-VI) / Україна. Верховна Рада // Бухгалтерія. – 2012. – 29 жовт. (№ 44). – С. 45–64.

 

Про ціни і ціноутворення [Текст] : Закон від 21 черв. 2012 р. № 5007-VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2012. – 2 серп. (№ 140). – С. 20.

 

Старинський, М.

Валютний ринок як фінансово-правова категорія [Текст] / М. Старинський // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 67–70.

 

Терела, Г. В.

Финансовое право [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие / Г. В. Терела. – Полтава : ПУЭТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Филипенко, Е.

Правовая природа и понятие "эмиссия акций" [Текст] / Е. Филипенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 55–59. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Фінансове право України [Текст] : посібник для підготовки до іспитів / Ю. I. Пивовар, Н. А. Буличева, А. Л. Правдюк [та ін.]. – К. : О. С. Ліпкан, 2010. – 160 с.

67.9(4Укр)302я73 Ф59

 

Шевчук, О.

Поняття та правова природа фінансових послуг [Текст] / О. Шевчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 29–32. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ:
РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

3.1. Правові засади організації торгівлі

 

Гривнак, К.

Порядок придбання торгових патентів на впровадження торговельної діяльності [Текст] / К. Гривнак // Вісник податкової служби України. – 2012. – № 6. – С. 11–12 (Вклад.).

 

Дроздов, Д.

Строк придатності товарів: контроль та відповідальність продавців [Текст] / Д. Дроздов // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 4 трав. (№ 41). – С. 16–18.

 

Дроздов, Д.

Ціна незграбності: хто заплатить за пошкоджений у магазині товар [Текст] / Д. Дроздов // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 19 верес. (№ 86). – С. 51–53.

 

Задорожний, О.

Торгові патенти в умовах дії податкового кодексу [Текст] / О. Задорожний, Н. Макарчук // Вісник податкової служби України. – 2011. – 26. – С. 2328.

 

Законодавство України про захист прав споживачів [Текст] : збірник офіційних текстів законів станом на 5 берез. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 330 с.

67.9(4Укр)304.6 З-19

 

Законодавство України про торгівлю і торговельне обслуговування [Текст] : збірник офіційних текстів законів станом на 15 лют. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 408 с.

67.9(4Укр)304.6 З-19

 

Захист прав споживачів [Текст] : збірник нормативних актів / упоряд. О. М. Роїна. – Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2011. – 232 с.

67.9(4Укр)303.104 З-38

 

Колесникова, М.

Реклама торговельних марок, або "Є місце для маневру" [Текст] / М. Колесникова // Інтелектуальна власність. – 2012. – № 6. – С. 2732. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Коментар законодавства про Світову організацію торгівлі [Текст] / за ред. О. Д. Крупчан, Ю. В. Білоусов. – К. : Професіонал, 2011. – 488 с.

67.51 К63

 

Король, В.

Особливості законодавства України та Китаю у сфері захисту інтересів суб'єктів господарювання від субсидованого імпорту в контексті вимог СОТ [Текст] / В. Король // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 10. – С. 105–108.

 

Курило, М. П.

Комерційне право [Текст] : навч. посібник / М. П. Курило, В. М. Завальний, М. В. Завальний. – Суми : Університетська книга, 2011. – 238 с.

67.9(4Укр)303.5я73 К93

 

Кушина, О.

"Гарантійні" повернення товарів: які документи гарантують спокій? [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. – 2012. – № 42. – С. 5761.

 

Маланчук, Т.
Проблеми вилучення неякісної та небезпечної продукції з обігу [Текст] / Т. Маланчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 28–31. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Марченко, М. В.

Правовые аспекты заключения сделок в интернет-торговле [Текст] / М. В.Марченко // Актуальные проблемы современной науки. – 2012. – № 1. – С. 2223.

 

Покрещук, О. О.
Міжнародно-правові аспекти функціонування системи експортного контролю України в контексті забезпечення її національної безпеки [Текст] / О. О. Покрещук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2012. – № 1. – С. 4–10. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду [Текст]: затв. постановою від 26.12.2011 р. 1401 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2012. – 10 лют. – С. 12.

 

Порядок прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТЗЕД [Текст]: затв. наказом від 27.12.2011 р. № 1740 / Україна. Мінфін // Офіційний вісник України. – 2012. – № 16. – С. 248–253.

 

Правила торгівлі в України [Текст] : збірник офіційних текстів законів станом на 12 берез. 2012 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 298 с.

67.9(4Укр)304.6 П68

 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів [Текст] : Закон України від 22 верес. 2011 р. № 3778-VI / Україна. Верховна Рада // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 21. – С. 866870.

 

Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі [Текст] : Закон від 30 лип. 2012 р. № 5193-VI / Україна. Верховна Рада // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – С. 72105.

 

Самарченко, О.

Продавець, покупець і ретро-знижка...[Текст] / О. Самарченко // Бухгалтерія. – 2012. – 5 листоп. (№ 45). – С. 4952.

 

Торгівля [Текст] : спецвипуск [з торговельного права] // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 16 листоп. (№ 105). – С. 279.

 

Тягунова, Н. М.
Законодавче регулювання торговельної та підприємницької діяльності [Текст] : навч.-метод. посібник / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш, Ю. В. Іванов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 91 с.

67.9(4Укр)303.2я73 Т99

 

Хлюстов, П.

Осторожно, факторинг! [Текст] / П. Хлюстов // Новости торговли. – 2012. – № 5. – С. 3234. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шаповал, Л.

"Купівля-продаж" автомобіля за генеральною довіреністю [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Шаповал // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10. – С. 34–37. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Экорынок: поможет ли закон накормить дорогой, но сытной продукцией? [Текст] // Споживач. Інфо. – 2012. – № 7. – С. 1415.

 

[Вгору]

3.2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

 

Апопій, В. В.

Внутрішня торгівля України: нові вектори розвитку [Текст] / В. В. Апопій // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2012. – 23 листоп. (№ 47). – С. 18. ДВ-вкл.

 

Баранов, С.

Рынок вендинга: состояние и перспективы [Текст] : [ продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем (торговых автоматов)] / С. Баранов // Общепит: бизнес и искусство. – 2012. – № 9. – С. 62–68.

 

Барышников, А.

Напробовались? [Текст] : дегустация в магазине: нюансы учета / А. Барышников // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 2. – С. 2023. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Белов, В.

Ущерб имя существительное [Текст] : классификация и внутренняя квалификация фактов причинения ущерба торговому предприятию / В. Белов // Мир безопасности. – 2011. – 7. – С. 6070.

 

Березина, Е.

Маленькие радости большой торговли [Текст] : детские комнаты торговых комплексов / Е. Березина // Новости торговли. – 2012. – № 5. – С. 1416.

 

Березін, О. В.

Технічне забезпечення підприємства [Текст] : навч. посібник / О. В. Березін, С. Р. Вахтін, М. I. Дрогомирецька. – Суми : Університетська книга, 2012. – 336 с.

65.290-59я73 Б48

 

Блакита, Г. В.

Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. В. Блакита // Фінанси України. – 2011. – 4. – С. 120130. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Борисова, Л.

Как увеличить продажи и не обидеть клиента [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Борисова // РестораторЪ Україна. – 2011. – 6. – С. 2225. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Бочковская, Е.

Ягоды Украины: как вырастить, переработать и продать? [Текст] / Е. Бочковская // Продукты & ингредиенты. – 2012. – № 6. – С. 1115. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Герасимович, М.

Подбор специалистов по продажам на торговом предприятии [Текст] / М. Герасимович // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – 10. – С. 74-79.

 

Дистанционная торговля [Текст] // Спрос. – 2011. – № 11. – С. 2022.

 

Карпова, Н.

Оптимизация управления расходами в торговых организациях [Текст] / Н. Карпова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – 3. – С. 95101.

 

Кацал, I.

Закони привабливості [Текст] : як зробити успішною презентацію товарів / I. Кацал // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 6. – С. 5660. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Ковальчук, А.

Продовольственный рынок худеет [Текст] / А. Ковальчук // ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2012. – № 2. – С. 116119.

 

Коношенко, Л. А.

Концептуальная модель экономического механизма антикризисного управления торговой организацией [Текст] / Л. А. Коношенко // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 146152.

 

Коношенко, Л. А.

Прогнозирование основных параметров торговой организации [Текст] / Л. А. Коношенко // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 136139.

 

Корольчук, О.

Оптимізація комерційних зв'язків торговельного підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Корольчук, В. Черепов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 2. – С. 15–26. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Кучерова, Ю. К.

Імовірнісна порівняльна методика розрахунку продажної спроможності товарів різних груп [Текст] / Ю. К. Кучерова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 279284. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Лукьянова, М. Н.

Применение сценарного планирования в регулировании продовольственного рынка на муниципальном уровне [Текст] / М. Н. Лукьянова // Товаровед продовольственных товаров. – 2012. – № 1. – С. 4851.

 

Марущак, Т.

Соблазнить бродягу. Ч. 2: личные продажи [Текст] / Т. Марущак // Отельер & Ресторатор. – 2011. – № 6. – С. 3841. Окончание. Нач. в № 5/2011.

 

Медянська, Є.

Рецепт для супермаркету [Текст] : виготовлення кулінарної продукції підприємствами торгівлі: нюанси внутрішньогосподарського обліку / Є. Медянська // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 4. – С. 2832. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України [Текст] + [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 28-29 квіт. 2011 р. / [та ін.] ; редколегiя О. О. Нестуля, Н. М. Тягунова, П. Ю. Балабан. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 233 с. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.9(4Укр)421 М52

 

Мережевий бізнес і внутрішня торгівля України [Електронний ресурс] : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 11-12 квіт. 2012 р. / [та ін.] ; редкол. О. О. Нестуля, Н. М. Тягунова, П. Ю. Балабан. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Не сочный год? [Текст] : итоги сезона и тенденции украинского рынка сока // Продукты & ингредиенты. – 2012. – № 8. – С. 6468.

 

Самарченко, О.

Продавець, покупець і ретро-знижка...[Текст] / О. Самарченко // Бухгалтерія. – 2012. – 5 листоп. (№ 45). – С. 4952.

 

Сердюкова, М.

Больше чем весы [Текст] : [современные торговые настольные весы] / М. Сердюкова // Новости торговли. – 2011. – 89. – С. 5457.

 

Силивончик, А.

Фермосплавы [Текст] : рынок молочных продуктов / А. Силивончик, Г. Татаренко // Бизнес. – 2011. – № 48. – С.62–65.

 

Силивончик, А.

Фирмерское хозяйство [Текст] : фирменная торговля становится инструментом повышения доходности кондитерского бизнеса / А. Силивончик // Бизнес. – 2012. – № 10. – С. 66–68.

 

Татарников, О. В.

Внутренний контроль доходов и оптимизация системы скидок на продажи плодоовощной продукции [Текст] / О. В. Татарников, Е. И. Ефремова // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 9. – С. 52–59.

 

Торговельне обладнання. Облік придбання. Оренда й безкоштовне використання. Використання та обслуговування торговельного обладнання [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 96. (21 жовт.). – С. 3–10.

 

Харитонова, О.

Секрет успешных продаж: баланс ассортимента [Текст] / О. Харитонова // Новости торговли. – 2011. – № 12. – С. 70–74.

 

Черевко, О. I.
Обладнання підприємств сфери торгівлі [Текст] : навч. посібник / О. I. Черевко, О. В. Новікова, В. О. Потапов. – 2-ге вид. – К. : Ліра-К, 2011. – 648 с.

65.421.1-5я73 Ч-46

 

Чумак, О. В.

Організаційні особливості торговельних процесів як підгрунтя аналітичних досліджень [Текст] / О. В. Чумак, І. В. Нагорна // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 5. – С. 86–91. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шубина, Г.

Рынок замороженных полуфабрикатов [Текст] / Г. Шубина // Продукты & ингредиенты. – 2012. – № 8. – С. 14–17.

Юр'єва, П. Б.

Територіальне планування організації торгівлі: методологічні та методичні аспекти [Текст] / П. Б. Юр'єва // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 64–67.

 

[Вгору]

3.2.1. Оптова торгівля

 

Біловодська, О. А.

Оптова торгівля у каналах розподілу [Текст] / О. А. Біловодська // Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посібник / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – С. 124–167.

65.290-211.1я73 Б61

 

Данильченко, В. О.

Вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на ефективність фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі [Текст] / В. О. Данильченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. – № 1. – С. 133–143. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Шостак, Р. С.

Сутність та принципи функціонування торговельних мереж [Текст] / Р. С. Шостак // Економіка та держава. – 2012. – № 6. – С. 85–88.

 

Шовхалов, Ш. А.

Управление конкурентоспособностью оптовых организаций [Текст] / Ш. А. Шовхалов // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4. – С. 125–129.

 

Коваленок, А. В.

Приоритет качества в ТЦ "Метро" [Текст] / А. В. Коваленок // Товаровед продовольственных товаров. – 2012. – № 2. – С. 55–58.

 

[Вгору]

3.2.2. Роздрібна торгівля

 

Акулов, Ю.

Игра по правилам [Текст] : бюджетный процесс: специфика составления и контроля в розничном бизнесе / Ю. Акулов // Управленческий учет и бюджетирование. – 2012. – № 5. – С. 58–65. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Алексеева, А.

Взрослый формат [Текст] : украинскому ритейлу присущи все сложности периода взросления / А. Алексеева // Компаньон. – 2012. – № 46. – С. 8–10.

 

Антипова, Ю. К.

Адаптація маркетингової дослідної методики "Mystery Shopping" до специфіки роботи роздрібних магазинів самообслуговування [Текст] / Ю. К. Антипова, Д. В. Сорочан // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 89–95. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Белецкий, М. Д.

Повышение уровня социальной ответственности как стратегическое направление развития современных предприятий розничной торговли [Текст] / М. Д. Белецкий // Вопросы экономических наук. – 2012. – № 4. – С. 6–7.

 

Березина, Е.

Голодные годы ритейла: сети охотятся за ценными кадрами / Е. Березина // Новости торговли. – 2011. – № 12. – С. 22–26.

 

Березина, Е.

Ритейлеры готовятся к кризису и оптимизируют расходы [Текст] / Е. Березина // Новости торговли. – 2012. – № 10. – С. 18–25.

 

Богданов, М. С.

Принципы построения системы стратегического управления конкурентоспособностью розничной торговой сети [Текст] / М. С. Богданов // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2. – С. 400–403.

 

Валентинова, Т.

Виїзна торгівля: документи та розрахунки [Текст] / Т. Валентинова // Все про бухгалтерський облік. – 2012. – 11 черв. (№ 53). – С. 17–20.

 

Височин, І. В.

Методологічні основи сервісно-логістичного управління товарооборотом підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / І. В. Височин // Економіка та держава. – 2012. – № 9. – С. 19–22.

 

Височин, І. В.

Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі [Текст] / І. В. Височин // Економіка та держава. – 2012. – № 5. – С. 17–20. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Власова, Н. О.

Чинники формування оборотних активів підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / Н. О. Власова, М. В. Чорна, О. В. Михайлова // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 156–163. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Галицмаrt [Текст] : [основатель розничной сети магазинов "Магнит" Сергей Галицкий решил развивать свой бизнес в глубинке и не прогадал] // Компаньон. – 2012. – № 39. – С. 14–18.

 

Гинзбург, В.

Хождение в ритейл [Текст] / В. Гинзбург // Ресторанные ведомости. – 2012. – № 9. – С. 34–39.

 

Гук, П.

Розница печет сама [Текст] : розничные сети обзаводятся собственными пекарнями / П. Гук // Продукты & ингредиенты. – 2012. – № 3. – С. 72–74.

 

Довгаль, А.

Економіко-математичне моделювання соціальних процесів на підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] / А. Довгаль // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 6. – С.14–23. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Жуковська, В. М.

Пріоритети розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні [Текст] / В. М. Жуковська, Н. В. Ракша // Економіка і регіон. – 2011. – № 4. – С. 88–93. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Збруева, О.

Стрит-ритейл в сетях [Текст] / О. Збруева // Новости торговли. – 2012. – № 5. – С. 60–62.

 

Зінченко, О. М.

Дослідження стану розвитку роздрібної торгівлі України [Текст] / О. М. Зінченко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. "Економічні науки”. – 2011. – № 2. – С. 168–172.

 

Корсак, В. І.

Теоретичні аспекти розвитку роздрібних торговельних організацій та їх значення для регіональної економіки [Текст] / В. І. Корсак // Економічний часопис–XXI. – 2012. – № 5-6. – С. 67–70.

 

Корсак, В.

Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів [Текст] / В. Корсак // Економіст. – 2012. – № 8. – С. 60–63. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Мельник, О.

Контроль кассы [Текст] : защита от краж и не только / О. Мельник // Новости торговли. – 2011. – № 12. – С. 80–84.

 

Методологические рекомендации по статистическому наблюдению за оборотом розничной торговли и расчету его индекса физического объема [Текст] // Вопросы статистики. – 2012. – № 8. – С. 27–41.

 

Милованова, А.

Благотворительность в ритейле: социальная ответственность или дань моде? [Текст] / А. Милованова // Новости торговли. – 2012. – № 1-2. – С. 24–27.

 

Народовая, М.

Быть в контакте с покупателем [Текст] : ритейлеры оценили возможности зародившихся в Интернете сообществ, но пока не сумели в полной мере ими воспользоваться / М. Народовая // Новости торговли. – 2012. – № 4. – С. 50–53. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Народовая, М.

Зачем считать посетителей? [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2012. – № 10. – С. 54–57.

 

Народовая, М.

Плюсы и минусы геолокационных сервисов [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2012. – № 3. – С. 50–52.

 

Народовая, М.

Ребрединг в фэшн-ритейле [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2012. – № 3. – С. 54–57. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Народовая, М.

Терминалы сбора данных: больше пользы для ритейлера [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2012. – № 5. – С. 46–49.

 

Николаева, Т.

Материаловедение [Текст] : розничные торговцы тканями пытаются по-новому выстроить отношения с покупателями / Т. Николаева // Бизнес. – 2012. – № 36. – С. 74–75.

 

Окунєва, О. В.

Моделі сучасного розвитку вітчизняних торговельно-посередницьких підприємств [Текст] / О. В. Окунєва // Економічний часопис-XXI. – 2012. – № 3-4. – С. 59–63. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Петерсен, К.

Знания через практику [Текст] : Крис Петерсен помогает технологическим компаниям и ритейлерам разных стран добиваться измеримых результатов в улучшении розничных продаж / К. Петерсен, А. Христич // Компаньон. – 2012. – № 16. – С. 20–21.

 

Пустотин, В. С.

Главные мировые тенденции рынка ритейла продовольственных товаров [Текст] / В. С. Пустотин // Маркетинговые исследования в Украине. – 2012. – № 1. – С. 38–47.

 

Роздрібна торгівля України у 2011 році [Текст] = Retail Trade of Ukraine in 2011 : стат. зб. / керiв. авт. кол. В. О. Піщейко. – К. : Державна служба статистики України, 2012. – 130 с.

65.051.9(4Укр)42 Р64

 

Сабельникова, М. А.

О состоянии розничной торговли в России: экономико-статистическое исследование [Текст] / М. А. Сабельникова // Вопросы статистики. – 2012. – № 8. – С. 53–65.

 

Токмачева, О. С.

Торговые центры: подходы к определению сущности и классификации с учетом российской специфики [Текст] / О. С. Токмачева // Вестник Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. – 2012. – № 7. – С. 91–98. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Тучак, О.

Особливості інвентаризації в роздрібній торгівлі [Текст] / О. Тучак // Баланс. – 2012. – 12 листоп. (№ 91). – С. 35–38.

 

Харитонова, О.

Фактор "Ф". Стрельба по регионам из пулемета франшиз [Текст] / О. Харитонова // Новости торговли. – 2012. – № 6–7. – С. 2427.

 

Харитонова, О.

Эквайринг: раскроем карты, господа [Текст] : как ритейлеру извлечь максимальную выгоду, сотрудничая с банком-эквайером? / О. Харитонова // Новости торговли. – 2012. – № 1-2. – С. 4246.

 

Чорна, М. В.

П'ять сил конкуренції: особливості прояву в сучасній роздрібній торгівлі [Текст] / М. В. Чорна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 3. – С. 83–87.

 

Шимановська-Діанич, Л. М.

Процесно-орієнтоване управління та внутрішній контроль на підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / Л. М. Шимановська-Діанич, Є. А. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 269 с. – Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.421.21-21 Ш61

 

[Вгору]

3.2.3. Електронна торгівля

 

Баррет, В.

Детский бизнес [Текст] : Марк Вейдон нашел идеальный товар / В. Баррет // Forbes. – 2012. – № 2. – С.3839. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гамалий, И.

Сетевая атака [Текст] : [виртуальный шопинг] / И. Гамалий // Фокус. – 2011. – № 47. – С. 3032.

 

Гриценко, С.

Активізація електронної комерції як чинник економічної модернізації інтернет-бізнес процесів [Текст] / С. Гриценко // Маркетинг в Україні. – 2012. – № 2. – С. 34–39. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Гузенко, Н.

Накликали [Текст] : [интернет-торговля] / Н. Гузенко // Фокус. – 2012. – № 4. – С. 1821. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Карпенко, Ю. В.

Формування цінової політики торговельних підприємств, що використовують Інтернет-торгівлю [Текст] / Ю. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. "Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 9296.

 

Королева, Е.

Расставим сети [Текст] + [Електронний ресурс] : "прилавки зарубежных онлайн-продавцов" / Е. Королева // Спрос. – 2011. – 7-8. – С. 1819. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Макарова, М. В.

Інтернет-технології в бізнесі [Текст] + [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Макарова, О. М. Юдін, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 106 с. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

65.290с51я73 М15

 

Марищук, Ю.

Безпека Інтернет-покупок: реалії та тенденції [Текст] / Ю. Марищук // Бизнес. – 2011. – 43. – С. 61.

 

Народовая, М.

Виртуальные  витрины - революция в ритейле [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2012. 1-2. С. 5053.

 

Францкевич, И.

Виртуальные продажи [Текст] / И. Францкевич ; беседу вела Е. Мошенец // ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2012. – № 2. – С. 142143.