Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Бібліотека

 

 

 

 

Стрельніков
Віктор Юрійович

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

Полтава

ПУЕТ

2012

 

 

 

 

 

 

Стрельніков Віктор Юрійович [Текст] : біобібліографічний покажчик літератури / уклад. Н. Є. Шляхова. – Полтава : ПУЕТ, 2012. – 30 с. : іл.

 

 

 

 


Стрельніков Віктор Юрійович

 

 

Наодинці з думками про розумне, добре, вічне
(у музеї А. С. Макаренка)

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Стрельнікова Віктора Юрійовича

Основні дати життя і діяльності В. Ю. Стрельнікова

Публікації про В. Ю. Стрельнікова

 

Розділ ІІ. Діяльність В. Ю.Стрельнікова на ниві політичної самоосвіти, педагогічної післядипломної та шкільної освіти

Книги

Статті зі збірників та періодичних видань

 

Розділ ІІІ. ПУЕТ і педагог : одна дорога, спільна доля

Книги

Статті зі збірників та періодичних видань

 

Іменний покажчик

 

 

 

ВСТУП

 

Люди з великої літери, світочі славних ідей,

Ви огортаєте крилами світ недовершений цей.

Лагідною розмовою тішите смутку зерно,

Щирою рідною мовою сієте вічне добро...

Н. Шляхова

 

Улюблена справа – це частина життя кожної людини, сфера, в якій вона реалізовує себе, одержує великий життєвий досвід, досягає певних вершин, вчиться сама та вчить інших. Однією з найпочесніших в усьому світі є професія «педагог», і ті, хто знайшов своє покликання саме в цій царині, несуть свою відданість і любов по життю, передають ці почуття наступним поколінням.

До славної когорти педагогів близько 30 років тому вступив і Віктор Юрійович Стрельніков – завідувач кафедри культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі. Вся трудова діяльність його пов’язана з роботою в освітянській галузі.

Починаючи з невеликої сільської школи, де Віктор Юрійович працював учителем і до сьогоднішнього часу, він впевнено крокує стежками педагогічної майстерності. Можна по-доброму позаздрити його впевненості у собі, наполегливості, людяності. Віктор Юрійович – добра, щедра душею та порядна людина. Тому і викладачам, і студентам співпрацювати і навчатися у нього легко і цікаво.

Мабуть, усе йде від святої полтавської землі, міцного родинного коріння і великого бажання дійти до істини, зародити у сучасної молоді любов до рідної землі, та до її історії і культури. Слід зазначити, що це йому вдається. Стрельніков В. Ю. є гідним продовжувачем справи великого педагога А. С. Макаренка.

У даному покажчику, який має три розділи та містить 165 бібліографічних описів публікацій автора, можна знайти підручники, монографії, статті зі збірників наукових праць, наукових конференцій та періодичних видань.

І розділ «Життєвий та творчий шлях Стрельнікова Віктора Юрійовича» містить автобіографію, основні дати життя і діяльності педагога. Йде мова про теоретичний та практичний внесок у розвиток педагогічної науки.

ІІ розділ «Діяльність В. Ю. Стрельнікова на ниві політичної самоосвіти, педагогічної післядипломної та шкільної освіти» розповідає про самовіддану роботу Віктора Юрійовича у різних галузях освіти та науки.

ІІІ розділ «ПУЕТ і педагог: одна дорога, спільна доля» знайомить читачів із науковими, методичними і навчальними працями завідувача кафедри культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі.

Людина, про яку йдеться у даному покажчику – неординарна, тому є надія, що цим покажчиком зацікавляться ті, хто не байдужі до майбутнього української освіти і долі молодого покоління. Це – науковці, викладачі вищих і середніх навчальних закладів і закладів культури, вихователі.

Матеріал розміщений у хронологічному порядку та узгоджений зі стандартами бібліографічного опису документів ДСТУ ГОСТ. 7.1:2006.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ І. ЖИТТЄВИЙ ТА ТВОРЧИЙ ШЛЯХ
СТРЕЛЬНІКОВА ВІКТОРА ЮРІЙОВИЧА

 

Стрельніков Віктор Юрійович народився 16 серпня 1959 року в с. Онішки Оржицького району Полтавської області. По закінченню середньої школи, став студентом і у 1980 році успішно закінчив Полтавський державний педагогічний інститут імені В. Г. Короленка.

З 1980 по 1985 рр. працював учителем історії Лазірківської середньої школи, з 1985 по 1986 рр. – директором Чутівської восьмирічної школи Оржицького району Полтавської області. З 1986 по 1990 рр. відповідав за освітянську галузь в Оржицькому райкомі та Полтавському обкомі Компартії України.

У 1990 р. став спочатку методистом Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників відділу гуманітарних дисциплін, а потім, після захисту у 1995 р. кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, – доцентом кафедри педагогічних технологій.

У вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Стрельніков В. Ю. працює з 1999 р. по цей час: спочатку за сумісництвом, з 2001 р. – постійно на посадах: доцента кафедри історії та кооперативного руху, декана педагогічного факультету Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів. З 2003 по 2006 рр. навчався у докторантурі Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України, з 2006 р. – доцент кафедри культурології та історії, а з вересня 2007 р. обіймає посаду завідувача кафедри культурології та історії.

Стрельніковим В. Ю. зроблені значні наукові відкриття, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням засад проектування дидактичних об’єктів, категорій і понять, розробкою і теоретичним обґрунтуванням структурно-функціональної моделі дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки; теоретичним і методичним обґрунтуванням впливу проекту цієї системи на її кінцевий результат – рівень професійної підготовленості фахівця, котрий включає його особистісну спрямованість, мотиви, суб’єктність, професійну компетентність і креативні вміння; удосконаленням системи показників і критеріїв якості дидактичної системи на основі міжнародних стандартів серії ISO 9001.

24 квітня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України він успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» на тему: «Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки», яку наукова спільнота визнала першою в Україні докторською дисертацією, де так повно і всебічно розкриті теоретико-прикладні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки майбутніх фахівців. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 23 грудня 2008 р. В. Ю. Стрельнікову присвоєне вчене звання професора кафедри культурології та історії.

Нові ідеї та творчі напрями діяльності Віктора Юрійовича мають велике значення для теорії педагогіки. Ним вперше теоретично обґрунтовані: вимоги до створення дидактичної теорії та дидактичної концепції; можливості інтеграції сучасних підходів до проектування – системного, синергетичного, технологічного, діяльнісного, ергономічного, середовищного, особистісного; класифікація загальних і конкретних принципів проектування досліджуваної системи згідно з цими підходами; структура професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки; параметри об’єкта, предмета і продукту проектування в діяльності науково-педагогічних працівників вищої школи; на основі міжнародних стандартів заходи для переведення механізму управління дидактичною системою у якісно новий стан – досягнення показників її якості; якісні показники даної системи на основі моделі професійної підготовленості бакалавра економіки; вимоги до проектувальних вмінь науково-педагогічних працівників та шляхів забезпечення їхньої підготовки до діяльності проектування.

У науковому доробку В. Ю. Стрельніков понад 200 наукових, науково-методичних та інших публікацій, серед яких: 3 монографії, 7 навчальних та методичних посібників, понад 100 наукових статей, в тому числі 35 статей у провідних фахових виданнях, що включені до переліку ВАК України, 30 статей у збірниках матеріалів міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних конференцій; 5 методичних рекомендацій та навчально-методичних матеріалів. Він створив наукову школу з проблеми проектування навчально-виховних систем у вищій школі, здійснює наукове керівництво підготовкою кандидатських дисертацій 5 аспірантів і 3 здобувачів.

Він веде активну громадську роботу в управлінській та науково-педагогічній сфері: є членом вченої та науково-методичної рад ПУЕТ, вченої ради технологічного факультету ПУЕТ, спеціалізованої вченої ради К 44.053.01 Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка і спеціалізованої вченої ради К 64.053.061 Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».

Стрельніков В. Ю. є висококваліфікованим викладачем, який забезпечує якісне викладання і засвоєння студентами денної та заочної форм навчання університету курсів «Основи психології і педагогіки», «Вища освіта України і Болонський процес», «Економічна історія». На високому науково-теоретичному і методичному рівні викладає на педагогічному факультеті Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів ПУЕТ курси «Загальна і професійна педагогіка», «Дидактика тестування», «Методика виховної роботи зі студентами», «Менеджмент освіти»; постійно проводить заняття на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів і технікумів системи Укоопспілки з усіх регіонів України. Ним проведені курси-тренінги на базі більш ніж тридцяти навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету Івано-Франківської області, Уманьської філії Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу, Краматорського машинобудівного коледжу Донбаської державної машинобудівної академії, Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права, Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу Житомирського державного агротехнічного коледжу, Кременчуцького льотного коледжу Національного авіаційного університету, Донецького економіко-правового кооперативного технікуму ім. М. П. Баліна та інших.

Стрельніков В. Ю. популяризує спадщину полтавських педагогів Г. С. Сковороди, М. В. Остроградського, В. Г. Короленка, В. О. Сухомлинського та інших, у тому числі навчально-виховну систему А. С. Макаренка. Брав активну участь у більшості педагогічних конференцій, що проходили на Полтавщині у 1990–2011 рр., зокрема виступив з доповіддю «Розвиток започаткованої А. С. Макаренком теорії і практики педагогічного проектування» на Міжнародній науково-практичній конференції «Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності», присвяченій 120-й річниці з дня народження А. С. Макаренка, яка була опублікована у п’ятому випуску збірника наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка «Витоки педагогічної майстерності».

 

 

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності
В. Ю. Стрельнікова

 

1959

Народився у с. Онішки Оржицького району Полтавської області

1976

Закінчив Оржицьку середню школу

1980

Закінчив Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка

1980–1985

Вчитель історії Лазірківської середньої школи Оржицького району Полтавської області

1985–1986

Директор Чутівської восьмирічної школи Оржицького району Полтавської обл.

1986–1990

Відповідальний за освітянську галузь в Оржицькому райкомі та Полтавському обкомі Компартії України.

1990–1995

Методист Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників відділу гуманітарних дисциплін

1995

Захист кандидатської дисертації

1995–1999

Доцент кафедри педагогічних технологій
у Полтавському обл. інституті післядипломної освіти педагогічних працівників

З 2001 р. по теперішній час

Працює в ПУЕТ

2001–2003

Доцент кафедри історії та кооперативного руху, декан педагогічного факультету Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів

2003–2006

Навчання в докторантурі Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України

2006

Доцент кафедри культурології та історії ПУЕТ

З 2007 р. по теперішній час

Завідувач кафедри культурології та історії ПУЕТ

2007

захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук

2008

Присвоєно вчене звання професора кафедри культурології та історії ПУЕТ

 

[Вгору]

Публікації про В. Ю. Стрельнікова

 

Стрельніков, В. Ю. // Душі Селецької Вітчизна [Текст]. – Полтава : Агрополіграфсервіс, 2008. – С.90-92.

 

Стрельніков, В. Ю. // Історія Полтавського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників імені М. В. Остроградського (1940–2010) [Текст] / голов. ред. В. В. Зелюк. – Полтава : ПОІППО, 2010. – С. 523.

 

Артеменко, В. М. Стрельніков Віктор Юрійович // Артеменко, В. М. Полтавський університет економіки і торгівлі (1961–2011) [Текст] / В. М. Артеменко : істор. нарис. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 212.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ В. Ю. СТРЕЛЬНІКОВА НА
НИВІ ПОЛІТИЧНОЇ САМООСВІТИ, ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Книги

1.        Стрельніков В. Ю. Розвиток професійної компетентності вчителів у закладах післядипломної освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук спец. 13.00.01. Теорія та історія педагогіки / В. Ю. Стрельніков. – К., 1995. – 24 с.

 

[Вгору]

Статті зі збірників та періодичних видань

2.       Стрельніков, В. Ю. Стимулювати потребу в політичній самоосвіті [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Рад. школа. – 1989. – № 4. – C. 49–52.

3.       Стрельніков, В. Ю. Для розвитку навиків самоосвіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Під прапором ленінізму. – 1989. – № 4. – C. 64–66.

4.       Стрельников, В. Ю. Н. К. Крупская о формировании у учащихся потребности в политическом самообразовании [Текст] / В. Ю. Стрельников // Творческое наследие Н. К. Крупской и современная школа : респ. науч.-практ. конф. – Горловка : ГГПИ, 1989. – C. 61–62.

5.       Хмара, А. К. Психолого-педагогические условия формирования потребности учащейся молодежи в политическом самообразовании [Текст] / А. К. Хмара, В. Ю. Стрельніков // Партийный комитет и проблемы перестройки педагогического образования. – Полтава : ПДПИ, 1989. – C. 7–9.

6.       Стрельніков, В. Ю. Професійна компетентність вчителя [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Актуальні проблеми безперервного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів України в умовах становлення національної школи : тези звітньої 3-ї наук. конф. – К. : ЦІУВ МО України, 1992. – C. 44–45.

7.       Стрельніков, В. Ю. Ріст компетентності вчителя історії як головний критерій ефективності системи безперервного підвищення їх кваліфікації [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Психолого-педагогічна підготовка вчителя у вузі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПДПІ, 1992. – C. 35–37.

8.       Кропива, Л. П. Нетрадиційні форми уроків [Текст] / Л. П. Кропива, В. Ю. Стрельніков : навч. гра на уроці історії // Постметодика. – 1993. – № 2. – [б. с.]. – (Дод.).

9.       Матвієнко, П. І. Освіта [Текст] / П. І. Матвієнко, В. Ю. Стрельніков, Б. В. Чичкало // Полтавська область: природа, населення, господарство : географ. та історико-екон. нарис. – Полтава : Обласне управління по пресі, 1993. – C. 223–231.

10.    Стрельніков, В. Ю. Варіативні моделі навчання вчителів у закладах післядипломної освіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Теоретико-методичні основи формування громадянина України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 1993. – C. 18–19.

11.    Стрельніков, В. Ю. Визначення рівня професійної компетентності вчителя історії [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 1993. – № 2. – C. 18–19.

12.    Стрельніков, В. Ю. Критерії оцінки професійної компетентності вчителя [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Проблеми трудового навчання і профорієнтації учнівської молоді : тези доп. і повідомлень наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми трудової підготовки учнівської молоді в умовах переходу до ринкових відносин. (3–4 берез. 1993 р.). – Рівне : РДПІ, РОІУВ. – Ч. І. – C. 147–148.

13.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні принципи та умови навчання вчителів історії в інституті післядипломної освіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Актуальні проблеми післядипломної освіти педагогічних кадрів у період відродження національної школи : тези доп. звітної наук. конф. (25–26 листоп. 1993 р.). – К.: УІПКККО, 1993. – C. 70–72.

14.    Стрельніков, В. Ю. Принципи та умови забезпечення ефективності навчання вчителів в інституті післядипломної освіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Розбудова національної початкової школи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (11–13 трав. 1993 р.). – Полтава, 1993. – C. 252–254.

15.    Стрельніков, В. Ю. До питання про національне виховання учнів у процесі вивчення історії // Національне виховання: регіональний аспект : матеріали міжрегіональної наук.-практ. конф. – Полтава : ПОІПОПП, 1994. – C. 84–86.

16.    Стрельніков, В. Ю. До питання про післядипломну освіту вчителя сільської школи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Проблеми сільських навчально-виховних закладів : тези Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПДПІ, 1994. – C. 149–151.

17.    Стрельніков, В. Ю. Поглиблення інтеграції суспільних дисциплін через використання цивілізаційного підходу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Інтеграція елементів змісту освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПОІПОПП, 1994. – C. 172–173.

18.    Год, Б. В. Країни Латинської Америки [Текст] / Б. В. Год, В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 1995. – № 3–4. – C. 46–53.

19.    Всесвітня історія (1945–1996 рр.). [Текст] : матеріали на допомогу вчителям, студентам, учням 11 класів, абітурієнтам / М. В. Бака, Б. В. Год, В. Ю. Стрельніков [та ін.]. – Полтава : ПОІПОПП, 1996. – C. 35–59.

20.    Стрельніков, В. Ю. Застосування технології повного засвоєння у ліцейних класах [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Організація навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх закладах нового типу: досягнення, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПОІПОПП, 1996. – C. 102–104.

21.    Стрельніков, В. Ю. Інтенсивне читання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 1996. – № 1. – C. 50–51.

22.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічне мислення вчителя [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Розвиток мислення молодших школярів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : ПОІПОПП, 1996. – C. 163–165.

23.    Стрельніков, В. Ю. Психологічна культура вчителя [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічна спадщина М. В. Остроградського і розвиток освіти в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : ПОІПОПП, 1996. – C. 102–104.

24.    Всесвітня історія (1945–1997 рр.) [Текст] : матеріали на допомогу вчителям, студентам, учням 11 класів, абітурієнтам / М. В. Бака, Б. В. Год, В. Ю. Стрельніков [та ін.]. – Полтава : ПОІПОПП, 1997. – C. 53–81.

25.    Стрельніков, В. Ю. Вчитися з комп’ютером [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Діти – наше майбутнє. Реалізація Національної програми «Діти України» : зб. статей учасників Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 9 січ. 1997 р.). – Полтава : ПОІПОПП, 1997. – C. 236–239.

26.    Стрельніков, В. Ю. Критерії професіоналізму вчителя [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічний вісник. – 1997. – № 3. – C. 4–5.

27.    Стрельніков, В. Ю. Нова технологія викладання історії [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та методика її навчання. До першої річниці з дня прийняття Конституції України : зб. наук. статей учасників регіональної наук.-практ. конф., (19 трав. 1997 р.). – Полтава : ПОІПОПП, 1997. – C. 55–57.

28.    Стрельніков, В. Ю. Організаційні форми підвищення кваліфікації вчителів у розвинутих країнах [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічний вісник. – 1997. – № 5. – C. 6–7.

29.    Стрельніков, В. Ю. Розвиток психологічної культури вчителя в закладах післядипломної освіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Післядипломна освіта педагогічних кадрів: проблеми розвитку : матеріали звіт. наук. конф., (31 жовт. – 1 листоп. 1996 р.). – К. : УІПКККО, 1997. – C. 208–210.

30.    Стрельніков, В. Ю. Стратегії гуманізації освіти та особистісно–орієнтоване навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Діти – наше майбутнє. Реалізація Національної програми «Діти України» : зб. статей учасників Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 9 січ. 1997 р.). – Полтава : ПОІПОПП, 1997. – C. 74–77.

31.    Стрельніков, В. Ю. Сучасні технології викладання історії [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 1997. – № 1. – C. 25–30.

32.    Стрельніков, В. Ю. До питання про розвивальну післядипломну освіту [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові педагогічні технології з проблем гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в освітніх закладах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Черкаси, 27–28 січ. 1998 р.). – Черкаси : ЧОІПОПП, 1998. – C. 91.

33.    Стрельніков, В. Ю. Методики оцінювання інтелекту та критерії творчої особистості [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Обдаровані діти і школа: методика діагностики та педагогічний досвід : посібник для вчителів і психологів – Полтава : ПОІПОПП, 1998. – C. 13–18.

34.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні ситуації [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні конкурси на Полтавщині : метод. зб. – Кременчук, 1998. – C. 21–25.

35.    Стрельніков, В. Ю. Психологічні вимоги до особистості педагога [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Творча спадщина А. C. Макаренка у контексті сучасної педагогічної науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (берез. 1998 р.). – Суми–Харків–Полтава, 1998. – C. 330–334.

36.    Стрельніков, В. Ю. Братські школи // Педагогічні технології. Досвід. Практика: довідник / Ред. колегія: П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 43–46.

37.    Стрельніков, В. Ю. Бригадно-індивідуальне навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. колегія: П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 47–48.

38.    Стрельніков, В. Ю. Індивідуально-призначене навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. Колегія : П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 110–112.

39.    Стрельніков, В. Ю. Історична освіта школи «Анналів» [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. колегія: П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІПОПП, 1999. – C. 128–130.

40.    Стрельніков, В. Ю. Історії навчання за модульною технологією [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. колегія : П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.] – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 130–133.

41.    Стрельніков, В. Ю. Історії навчання за технологією Ю. А. Троїцького [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. колегія: П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 133–137.

42.    Стрельніков, В. Ю. Модель ефективного вчителя у педагогіці Заходу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 1999. – № 3. – C. 6–9.

43.    Стрельніков, В. Ю. Особистісно орієнтоване розвивальне навчання // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. колегія : П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 208–209.

44.    Стрельніков, В. Ю. Парадигми педагогічних технологій // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. колегія : П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 350–356.

45.    Стрельніков, В. Ю. Повного засвоєння технологія [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. колегія : П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 218–224.

46.    Стрельніков, В. Ю. Повного засвоєння технологія (естонський варіант) [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. Колегія : П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 224.

47.    Стрельніков, В. Ю. Програмованого навчання технологія [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник / Ред. колегія П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 235–236.

48.    Стрельніков, В. Ю. Сучасна іміджологія – вчителю [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 1999. – № 4. – C. 2–5.

49.    Стрельніков, В. Ю. Школа Завтрашнього Дня [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні технології. Досвід. Практика : довідник / Ред. колегія : П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, І. В. Охріменко [та ін.]. – Полтава : ПОІППО, 1999. – C. 326–327.

50.    Стрельніков, В. Ю. Дослідження ефективності роботи сільського навчально-виховного закладу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Освітня система сільського регіону: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць / уклад. Н. І. Клокар, М. C. Солодуха. – К. : КП ВД «Педагогіка», 2000. – C. 101–104.

51.    Стрельніков, В. Ю. Особистісно орієнтована освіта як втілення ідей М. В. Остроградського [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогіка математики і природознавства : IV Всеукр. читання, присвяч. пам’яті М. В. Остроградського : зб. статей (4–5 жовт. 2000 р.). – Полтава : ПОІПОПП, 2000. – C. 54–57.

52.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічна культура – основа іміджу сучасного педагога [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2000. – № 4–5. – C. 6–8.

53.    Стрельніков, В. Ю. Проблема застосування в Україні досвіду Західних країн щодо організації післядипломної освіти педагогів [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогіка математики і природознавства. IV Всеукр. читання, присвяч. пам’яті М. В. Остроградського : зб. статей (4–5 жовт. 2000 р.). – Полтава : ПОІПОПП, 2000. – C. 57–62.

54.    Стрельніков, В. Ю. Критерії якості освітнього середовища в педагогічній системі М. В. Остроградського [Текст] / В. Ю. Стрельніков // М. В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог : матеріали міжнар. конф., присвяч. 200-річчю з дня народження М. В. Остроградського, (Полтава, 26–27 верес. 2001 р.). – Полтава : ПДПУ, 2001. – C. 154–156.

55.    Стрельніков, В. Ю. Інновації в обладнанні й унаочненні сучасної школи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – C. 32–35.

56.    Стрельніков, В. Ю. Психолого-педагогічні вимоги до проведення краєзнавчої роботи в навчально-виховних закладах [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Антологія краєзнавства Полтавщини : наук.-метод. посібник / За ред. П. І. Матвієнка. – Полтава : ПОІППО, 2002. – C. 36–40.

57.    Стрельніков, В. Ю. Методики оцінювання інтелекту та критерії творчої особистості [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Психологічна підтримка творчості учня / упоряд. О. Плавник, В. Зоц. – К. : Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. – C. 9–18.

58.    Стрельніков, В. Ю. Перший випуск «Школи педагогічної майстерності» [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – 2003. – 17 січ. – C. 1.

59.    Стрельніков, В. Ю. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів (матеріали до вивчення міні-модуля «Інтелект і творчість») [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти : модульний посібник / Упоряд.: В. Р. Ільченко, П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2003. – C. 137–155.

60.    Стрельніков, В. Ю. Технологія ефективного педагогічного спілкування і вибір засобів педагогічного впливу (матеріали до вивчення міні-модуля «Педагогічне спілкування») // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти : модульний посібник / упоряд. : В. Р. Ільченко, П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2003. – С. 118–137.

61.    Стрельніков, В. Ю. Братські школи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 1. А–М. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 49–51.

62.    Стрельніков, В. Ю. Бригадно-індивідуальне навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 1. А–М. – / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 51–52.

63.    Стрельніков, В. Ю. Індивідуально-призначене навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 1. А–М. – / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 124.

64.    Стрельніков, В. Ю. Історична освіта школи «Анналів» [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 1. А–М. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 149–150.

65.    Стрельніков, В. Ю. Історії навчання за технологією Ю. А. Троїцького [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 1. А–М. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 150–153.

66.    Стрельніков, В. Ю. Модульна технологія навчання історії [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник У 2 ч. Ч. 1. А–М. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 208–210.

67.    Стрельніков, В. Ю. Особистісно зорієнтоване розвивальне навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 30.

68.    Стрельніков, В. Ю. Парадигми педагогічних технологій [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 215–219.

69.    Стрельніков, В. Ю. Повного засвоєння технологія [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 44–48.

70.    Стрельніков, В. Ю. Повного засвоєння технологія (естонський варіант) [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 48.

71.    Стрельніков, В. Ю. Програмованого навчання технологія [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 62–63.

72.    Стрельніков, В. Ю. Школа Завтрашнього Дня Д. Ховарда [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : довідник. У 2 ч. Ч. 2. Н–Я. / За ред. П. І. Матвієнко, C. Ф. Клепко, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. –Полтава : ПОІППО, 2007. – C. 197.

73.    Стрельніков, В. Ю. Психолого-педагогічні вимоги до проведення краєзнавчої роботи в навчально-виховних закладах [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Антологія краєзнавства Полтавщини : наук.-метод. посібник / За ред. П. І. Матвієнко. – 4-е вид., доп., присвяч. 70-й річниці Полтавської області. – Полтава : «Довкілля-К», 2007. – C. 40–44.

74.    Стрельніков, В. Ю. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів. Лекція 2.10. [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти : модульний посібник / Автори-упоряд.: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – Полтава : ПОІППО, 2006. – C. 248–268.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІІ. ПУЕТ І ПЕДАГОГ: ОДНА ДОРОГА,
СПІЛЬНА ДОЛЯ

 

Книги

75.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Кн.1. – 295 с.

76.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Кн.2. – 230 с.

77.    Стрельніков, В. Ю. Дидактика тестування [Текст] / В. Ю. Стрельніков : навч. комплекс дисципліни для студентів пед. факультету МІПК. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 90 с.

78.    Стрельніков, В. Ю. Економічна історія. [Текст] / В. Ю. Стрельніков : навч. комплекс дисципліни. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 100 с.

79.    Стрельніков, В. Ю. Інноваційні технології навчання у вищій школі, орієнтовані на розвиток особистості студента [Текст] / В. Ю. Стрельніков : метод. рекомендації для слухачів пед. факультету МІПК. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 23 с.

80.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічне спілкування. Технологія ефективного педагогічного спілкування і вибір засобів педагогічного впливу [Текст] / В. Ю. Стрельніков : текст лекції. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 22 с.

81.    Стрельніков, В. Ю. Психодіагностика на службі викладача вищої школи [Текст] / В. Ю. Стрельніков : текст лекції. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 23 с.

82.    Стрельніков, В. Ю. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей студентів [Текст] / В. Ю. Стрельніков : метод. рекомендації для слухачів пед. факультету МІПК. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 24 с.

83.    Стрельніков, В. Ю. Інноваційні технології навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков : метод. посібник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 31 с.

84.    Стрельніков, В. Ю. Критерії рівнів професійного розвитку студента [Текст] / В. Ю. Стрельніков : метод. посібник. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 39 с.

85.    Стрельніков, В. Ю. Проектування дидактичної системи навчального закладу згідно вимог Болонського процесу [Текст] / В. Ю. Стрельніков : навч.-метод. посібник для слухачів курсів. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 35 с.

86.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи (підготовка бакалаврів економіки) [Текст] / В. Ю. Стрельніков : монографія. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – 329 с.

87.    Стрельніков, В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки [Текст] / В. Ю. Стрельніков : монографія. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 375 с.

88.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки [Текст] / В. Ю. Стрельніков : автореф. дис... д-ра. пед. наук: 13.00.04 / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2007. – 42 с.

89.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки : Дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України. – К., 2007. – 461 с.

 

 

[Вгору]

Статті зі збірників та періодичних видань

90.    Стрельніков, В. Ю. Висвітлення питань Великої Вітчизняної війни у «Методичній антології краєзнавства Полтавщини» [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Велика Вітчизняна: історія, пам’ять, долі : матеріали конференції до
60-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. – Полтава : АСМІ, 2001. – C. 71–76.

91.    Стрельніков, В. Ю. Дослідження освітнього середовища: корпоративний імідж навчального закладу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 2. – C. 2–5.

92.    Стрельніков, В. Ю. Можливості використання кейс-методу у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали ХХVІ наук.-метод. конф., присвяч. 10–й річниці незалежності України, (Полтава, 21–23 берез. 2001 р.). – Полтава : ПКІ, 2001. – C. 281–284.

93.    Стрельніков, В. Ю. Проблеми вибору педагогічних технологій у аспекті особистісно орієнтованої освіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 3–4. – C. 40–42.

94.    Стрельніков, В. Ю. Розвиток особистісних смислів і ціннісних орієнтацій педагога [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Шлях освіти. – 2001. – № 2. – C. 11–13.

95.    Стрельніков, В. Ю. Управління розвитком креативності студентів [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Освітній менеджмент: перспективи розвитку та інновації : зб. статей всеукр. наук.–практ. конф., (23 жовт. 2001 р.). – Полтава : ПОІППО, 2001. – C. 134–138.

96.       Стрельніков, В. Ю. Прогностична модель особистісно-професійного розвитку викладача [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 1. – C. 142–149. – (Сер. Економічні науки).

97.       Стрельніков, В. Ю. Управління становленням професіоналізму студента у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Ч. 1. – C. 324–330.

98.       Петренко, C. М. Вимоги до проектування навчальної діяльності студентів [Текст] / С. М. Петренко, В. Ю. Стрельніков // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф., (27–28 трав. 2003 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – C. 104–106.

99.       Стрельніков, В. Дидактичні можливості інформаційних технологій навчання [Текст] / В. Стрельніков, В. Губачов // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 7–8. – C. 53–56.

100.    Стрельніков, В. Застосування технологій навчання у співробітництві у вищій школі [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 5. – C. 23–32.

101.    Стрельніков, В. Особливості застосування дискусійних видів занять у процесі вивчення навчальної дисципліни «Економічна історія» [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 4. – C. 21–29.

102.    Стрельніков, В. Технології евристичного навчання у вищій школі [Текст] / В. Стрельніков // Збірник наукових праць / Голов. ред. В. Г. Кузь. – К. : Наук. світ, 2003. – C. 190–194.

103.    Стрельніков, В. Технологія модульного навчання у вищій школі [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 5. – C. 13–22.

104.    Стрельніков, В. Ю. Критерії технологій навчання, орієнтованих на розвиток особистості [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 35. – C. 243–250.

105.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні інновації – в практику освітніх закладів споживчої кооперації України [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. Діловий випуск. – 2003. – 17 січ. – C. 21.

106.    Стрельніков, В. Ю. Сучасні технології навчання і психічне здоров’я учасників навчального процесу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Формування здорового способу життя студентської молоді: реалії та перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 груд. 2002 р.). – Полтава : ПДПУ, 2003. – C. 20–24.

107.    Стрельніков, В. Ю. Технології евристичного навчання в університетській освіті [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Наукові засади розвитку університетської освіти в малих містах України : тези доповідей першої всеукр. наук.–практ. конф., (Київ ; Умань, 17–18 жовт. 2003 р.) – Умань : Уманьський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, 2003. – C. 88–90.

108.    Стрельніков, В. Ю. Технологія модульного навчання як відкрита система [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Сучасні технології навчання: проблеми та перспективи : зб наук. праць. – Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Рівне : УДУВГП, 2003. – Ч. 2.Педагогіка. – С. 116–123.

109.    Стрельніков, В. Застосування в університеті технології «навчання дослідженню» [Текст] / В. Стрельніков // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. – 2004. – № 2. – C. 28–31.

110.    Стрельніков, В. Ю. Дослідження розвитку суб’єктності студента в процесі професійної підготовки [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. праць. – 2004. – № 4. – C. 112–121.

111.    Стрельніков, В. Ю. Етапи проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи у вищому навчальному закладі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2004. – Вип. 208. – C. 185–189. – (Сер. Педагогіка і психологія).

112.    Стрельніков, В. Ю. Застосування в університеті технології «навчання дослідженню» [Текст] / В. Стрельніков // Сучасні методи викладання : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 43. – C. 40–43.

113.    Стрельніков, В. Ю. Інформаційні технології навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 35. – C. 84–94.

114.    Стрельніков, В. Ю. Інформаційні технології як стратегічний напрямок реформування системи вищої спеціальної освіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Теорія і практика навчання і виховання дітей з обмеженими фізичними можливостями: інноваційний підхід : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (6–8 жовт. 2004 р.) / Укл. Л. О. Хомич, C. П. Олійник, Л. О. Федорович. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2004. – C. 40–48.

115.    Стрельніков, В. Ю. Корпоративне навчання у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвуз. наук.-метод. конф., (20–21 трав. 2004 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – C. 311–313.

116.    Стрельніков, В. Ю. Нова якість фундаменталізації і професіоналізації проектування програм підготовки бакалаврів економіки [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Дні науки : Гуманітарний університет «ЗІДМУ»: зб. тез доп.,
(
28–29 жовт. 2004 р.) / ред. В. М. Огаренко [та ін.] – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2004. – В 3-х т. Т. 1. – C. 170–171.

117.    Стрельніков, В. Ю. Проективна освіта і технологія проектного навчання у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 1. – C. 63–69.

118.    Стрельніков, В. Ю. Проектування професійно-орієнтованих інформаційних технологій у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць / Ред. І. А. Зязюн. – К.; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 6. – C. 599–608.

119.    Стрельніков, В. Ю. Роль ігрових технологій навчання у професійному розвитку студентів [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / голов. ред В. О. Балашов. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 37. – C. 41–51.

120.    Стрельніков, В. Ю. Соціально–психологічний тренінг у формі ділової гри – ефективна технологія навчання у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / голов. ред В. О. Балашов – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 38. – C. 168–176.

121.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 2004. – № 4. – C. 53–58.

122.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні основи проектування як складової професійної діяльності педагога [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 7. – C. 31–33.

123.    Стрельніков, В. Ю. Технології дистанційного навчання у вищій школі (з досвіду Полтавського університету споживчої кооперації України) [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / голов. ред В. О. Балашов. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 36. – C. 41–51.

124.    Вища освіта України і Болонський процес [Текст] / С. М. Петренко, Л. М. Зенкова, Т. В. Оніпко, В. Ю. Стрельніков : навч. комплекс дисципліни. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 28–39.

125.    Стрельніков, В. Дидактичне проектування у контексті Болонського процесу [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 4. – С. 21–31.

126.    Стрельніков, В. Концепція проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки фахівців на засадах Болонського процесу [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 3. – C. 18–30.

127.    Стрельніков, В. Ю. Дидактичне проектування у навчальних закладах Укоопспілки згідно з вимогами Болонського процесу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (17–18 лют. 2005 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – C. 105–106.

128.    Стрельніков, В. Ю. Кредитно-модульна система організації навчального процесу – основа професійно орієнтованої дидактичної системи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф., (26 берез. 2005 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. – C. 242–243.

129.    Стрельніков, В. Ю. Модель структури професійно орієнтованої дидактичної системи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 1–2. – C. 56–60.

130.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічна майстерність викладача у проектуванні мети навчання студента [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : зб. наукових праць. – Хмельницький : Вид-во Нац. академії держ. прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2005. – № 33. – Ч. 2. – C. 117–120.

131.    Стрельніков, В. Ю. Проектування дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів ISO 9001 [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. – Полтава : Вид-во «Фірма Техсервіс», 2005. – Вип. 7. – С. 228–238. – (Сер. «Педагогічні науки»).

132.    Стрельніков, В. Підготовка викладачів до проектування дидактичних систем [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 2. – С. 9–23.

133.    Cтрельніков В. Ю. Проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів з економіки на засадах Болонського процесу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХХІ міжнар. наук.-метод. конф., присвяч. 45-річниці ун-ту, (30–31 берез. 2006 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – С. 176–178.

134.    Стрельніков, В. Ю. Технологія ефективного педагогічного спілкування і вибір засобів педагогічного впливу (матеріали до вивчення міні-модуля «Педагогічне спілкування»). Лекція 2.9. [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти : модульний посібник / Автори-упоряд.: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – Полтава : ПОІППО, 2006. – C. 228–248.

135.    Стрельніков, В. Ю. Дев’ять кроків ефективного навчання лідерству [Текст] / В. Ю. Стрельніков, Л. В. Лебедик // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 7–8. – C. 25–30.

136.    Стрельніков, В. Ю. Методологічні підходи і принципи розвитку педагогічної майстерності викладача у проектуванні дидактичної системи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Сучасні освітні технології у вищій школі : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 1–2 листоп. 2007 р.) : У 2 ч. – Ч. 2. Тези доповідей / Відп. ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2007. – С. 233–235.

137.    Стрельніков, В. Ю. Показники якості дидактичної системи згідно з вимогами ISO 9001 [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали ХХХІІ міжнар. наук.-метод. конф., (29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 154–155.

138.    Шпак, О. Проектування дидактичної системи підготовки фахівців економіки [Текст] / О. Шпак, В. Стрельніков // Молодь і ринок. – 2007. – № 5–6. – C. 11–17.

139.    Стрельніков, В. Ю. До проблеми складання тезаурусу інноваційних технологій навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вісник Київського нац. ун-ту технологій та дизайну. – 2008. – Т. 1. – С. 20–23.

140.    Стрельніков, В. Ю. Дослідження якості системи акселеративного навчання на основі міжнародних стандартів ISO 9000 [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вища освіта України. – 2008. – Додаток 3, Т. IV. Тем. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 151–158.

141.    Стрельніков, В. Ю. Концепція проектування дидактичної системи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8. – C. 11–15.

142.    Стрельніков, В. Ю. Кооперативні відносини – основа інтенсивного навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку : матеріали міжнар наук.-метод. конф. (Полтава, 20–21 листоп. 2008 р.) / М-во освіти і науки України; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 169–172.

143.    Стрельніков, В. Ю. Можливості акселеративного навчання для розвитку особистості студента [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Шлях освіти. – 2008. – № 2. – C. 30–33.

144.    Стрельніков, В. Ю. Принципи проектування дидактичної системи вищої освіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали ХХХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.) / М-во освіти і науки України; Укоопспілка; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 64–66.

145.    Стрельніков, В. Ю. Проектування системи інтенсивного навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Інноваційні технології у професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 9–10 жовт. 2008 р.) / М-во освіти і науки України; Головне управління освіти і науки Полтавської обл. держ. адміністрації; Полтавський держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка [та ін.]. – Полтава: Вид-во «АСМІ», 2008. – С. 35–42.

146.    Стрельніков, В. Ю. Проектування технологій дистанційного навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Структурні зміни в економіці під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 квіт. 2008 р.) / М-во освіти і науки України; Центральна спілка споживчих товариств України; Полтавський ун-т спож. кооп. України [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 76–77.

147.    Стрельніков, В. Ю. Розвиток теорії і практики педагогічного проектування [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Витоки педагогічної майстерності : зб. наукових праць Полтавського держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Полтава : Вид–во «АСМІ», 2008. – Вип. 5. – С. 48–55. – (Сер. Педагогічні науки).

148.    Стрельніков, В. Ю. Роль демократизації вищої школи у становленні громадянського суспільства [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Громадянське суспільство в Україні: проблеми формування та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 23–24 трав. 2008 р.) / М-во освіти і науки України; Центральна виборча комісія України; Полтавська обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 114–116.

149.    Стрельніков, В. Ю. Система акселеративного навчання у контексті входження України до Болонського процесу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вища освіта в контексті Болонського процесу : зб. матеріалів міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 18–21 листоп. 2008 р.). / М-во освіти і науки України; Полтавська обл. рада; Управління освіти і науки Полтавської обл. – Полтава : Вид-во «АСМІ», 2008 – С. 300–305.

150.    Стрельніков, В. Ю. Стратегічні напрями підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників вищих закладів освіти [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 4 груд. 2007 р.) / М-во освіти і науки України; Полтавська обл. держ. адміністрація; Полтавський ун-т спож. кооп. України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 239–241.

151.    Стрельніков, В. Підготовка викладачів до проектування системи інтенсивного навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вісник Львівського університету. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 1. – C. 40–47. – (Сер. «Педагогічна»).

152.    Стрельніков, В. Розвиток проектувальної майстерності викладача як складової його професійної культури [Текст] / В. Стрельніков // Молодь і ринок. – 2009. – № 2. – C. 20–24.

153.    Стрельніков, В. Ю. Актуальні проблеми акселеративного навчання [Текст] / В. Стрельніков // Реабілітаційна педагогіка: актуальні питання теорії та практики : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 20–21 листоп. 2008 р.) / М-во освіти і науки України; Полтавський держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка; Держ. департамент з питань виконання покарань у Полтавській області. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2009. – С. 120–122.

154.    Стрельніков, В. Ю. Індивідуалізація навчання в системі інтенсивного інформатизованого навчання [Текст] / В. Стрельніков // Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 26–27 берез. 2009 р.) / М-во освіти і науки України; Центральна спілка спож товариств України; Полтавський ун-т спож. кооп. України [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 33–35.

155.    Стрельніков, В. Ю. Інноваційні технології підготовки соціальних педагогів до роботи в умовах спеціальних навчальних закладів [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Новітні медико-психолого-педагогічні технології діагностики, запобігання і подолання мовленнєвих розладів : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1–2 жовт. 2009 р.). / М-во освіти і науки України; Полтавський держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка; Національний пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, [та ін.]. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2009. – С. 181–188.

156.    Стрельніков, В. Ю. Кредитно-модульна система підготовки бакалаврів економіки [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Інновації в педагогічній освіті європейського простору : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (27–28 верес. 2009 р.). – Полтава, 2009. – С. 26–34.

157.    Стрельніков, В. Ю. Підготовка кадрів державної служби у системі інтенсивного електронного навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, (Полтава, 24 листоп. 2009 р.) / Головне управління держ. служби України [та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – Ч. ІІ. – С. 175–178.

158.    Стрельніков, В. Ю. Проблема акселеративного навчання: проектування і впровадження [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 5. – C. 41–45.

159.    Стрельніков, В. Ю. Проектування системи інтенсивного електронного навчання як умови забезпечення системної і фундаментальної підготовки фахівців у контексті інтеграції вищої освіти України до європейського освітнього простору [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вища освіта України. – 2009. – Додаток 4, Т. ІІ. – Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 127–135.

160.    Стрельніков, В. Ю. Екологічна компетентність вчителя біології та екології [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 1. – C. 54–58.

161.    Стрельніков, В. Ю. Критерії вимірювання якості підготовки бакалаврів економіки [Текст] / В. Ю. Стрельніков // «Educational measurements: teaching, research and practice» : abstracts second international summer school, (Foros (Crimea, Ukraine), 18–25 September 2010). – Nizhyn, 2010. – С. 51.

162.    Стрельніков, В. Ю. Проектування дидактичної системи підготовки фахівців на засадах Болонського процесу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вища освіта України. – 2010. – Додаток 4, Т. V. – Темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 291–297.

163.    Стрельніков, В. Ю. Система якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами ISO 9001 [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 94–96. – С. 151–156. – (Сер. «Філософія. Політологія»).

164.    Стрельніко, В. Ю. Управління самостійною попередньо-пошуковою роботою студентів [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення : матеріали ХХХV міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 25–26 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – Ч. 1. – С. 154–155.

165.    Стрельніков, В. Ю. Компетентнісний підхід в акмеології [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу : матеріали XXXVІ міжвузівської наук.-методичної конф., (Полтава, 22–23 берез. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – В 2 ч. Ч. 1. – С. 167–169.

 

[Вгору]

Іменний покажчик

Бака, М. В. 19, 24

Білик Н. І. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 134

Год Б. В. 18, 19, 24

Губачов В. 99

Зенкова Л. М. 124

Зоц. В. 57

Зязюн І. А. 118

Ільченко В. Р. 59, 60

Клепко С. Ф. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,49, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

Клокар Н. І. 50

Кропива Л. П. 8

Кузь В. Г. 102

Лебедик Л. В. 135

Мазаракі А. А. 136

Матвієнко П. І. 9, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47,49, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 134

Новак О. О. 74, 134

Огаренко В. М. 116

Олійник С. П. 114

Оніпко Т. В. 124

Охріменко І. В. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49

Петренко С. М. 98, 124

Плавник О. 57

Солодуха М. C. 50

Федорович Л. О. 114

Хмара А. К. 5

Хомич Л. О. 114

Чичкало Б. В. 9

Шпак О. 138