Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

О. П. Галицька, І. О. Науменко,
О. В. Нестеренко. Н. Є. Шляхова

 

 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ:
ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

 

 

Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА 2012

 

 

 

Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку : бібліографічний покажчик літератури / уклад. О. П. Галицька, І. О. Науменко, О. В. Нестеренко. Н. Є. Шляхова.− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2012. −  161 с.

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Стрімке залучення економіки України до загально-світових глобалізаційних процесів і викликані цим біфуркаційні зміни зовнішнього середовища зумовлюють багатоваріантність напрямів розвитку вітчизняних виробничо-господарських структур. Основними складовими розвитку цієї структури є налагоджена фінансова система, ефективне управління та торгівельна діяльність.

Зважаючи на тісний зв’язок між економікою та управлінням, бібліотекою університету укладено покажчик „Економіка  та управління: принципи, проблеми та перспективи розвитку”.

Покажчик складається з чотирьох розділів.

До першого розділу увійшли матеріали, присвячені теоретичним і практичним аспектам  економіки.

Другий розділ включає джерела щодо фінансової системи, теоретичних та практичних аспектів її розвитку.

Матеріали, подані у третьому розділі, висвітлюють сучасний стан торгівлі.

Питанням управління в різних галузях народного господарства   присвячено четвертий розділ.

Даний покажчик літератури адресовано  студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу та економістам-практикам, широкому загалу користувачів, які цікавляться економічними питаннями. Він може надати допомогу в підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних і інших наукових праць.

Відбір матеріалу здійснювався в електронному каталозі, під час перегляду нових періодичних і інформаційних видань, книг, а також літературних джерел, уміщених на CD-дисках. Основними критеріями відбору були наукова цінність і актуальність матеріалів.

У покажчик увійшли матеріали за період 2006–2011 років, які згруповані в  систематичному порядку та за алфавітом у межах розділів.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання”.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної і наукової літератури, а також отримати доступ до електронних повнотекстових навчальних і наукових видань, статей з періодичних видань через локальну мережу університету та мережу Internet.

 

 

Покажчик містить наступні розділи :

 

Розділ 1. Економіка: принципи, проблеми та перспективи розвитку

1.1. Економічна теорія

1.2. Мікроекономіка

1.3. Макроекономіка

1.4. Історія економічної думки

1.5. Бухгалтерський облік

1.6. Економічний аналіз

1.7. Планування

1.8. Економічне прогнозування

1.9. Економіка праці

1.10. Економіка підприємства

1.11. Кооперація: історія та сучасність

1.12. Світова економіка

 

Розділ 2. Фінансова система : теоретичні засади і практичні аспекти

2.1. Фінанси : загальні питання

2.2. Податки

2.3. Державний бюджет

2.4. Управління фінансами

2.5. Місцеві фінанси

2.6. Фінанси підприємства

2.7. Страхування

2.8. Фінансовий контроль. Ревізія

2.9. Банківська система

2.9.1. Лізинг

2.9.2. Кредит

2.9.3. Ринок цінних паперів

2.10. Міжнародні фінансові відносини

2.11. Інвестиції

2.12. Фінансова статистика

2.13. Фінансове право

 

Розділ 3. Тенденції розвитку торгівлі : реальність та перспективи

3.1. Правові засади організації торгівлі

3.2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

3.2.1. Оптова торгівля

3.2.2. Роздрібна торгівля

3.2.3. Електронна торгівля

3.2.4. Маркетинг в торгівлі

3.2.5. Інновації в торгівлі

3.3. Зовнішня торгівля

3.4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

Розділ 4. Сучасний менеджмент – основа сталого розвитку економіки країни

4.1. Історія менеджменту

4.2. Теоретичні засади менеджменту

4.3. Інвестиційний менеджмент

4.4. Інноваційний менеджмент

4.5. Екологічний менеджмент

4.6. Міжнародний менеджмент

4.7. Менеджмент операцій (операційний менеджмент)

4.8. Менеджмент освітньої діяльності

4.9. Менеджмент персоналу

4.9.1 Тести та тренінги

4.10. Податковий менеджмент

4.11. Стратегічний менеджмент

4.12. Туристичний менеджмент

4.13. Фінансовий менеджмент

4.14. Менеджмент якості

 

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

1.1. Економічна теорія.

 

Акинин, А. А.

Фундаментальная трансформация экономической теории и перспективы модернизации в России [Текст] / А. А. Акинин, А. А. Шевелев // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2010. – Вып. 4. –

С. 12–24.

 

Арсеєнко, А.

Що таке неолібералізм у контексті сучасної "економікс" та економіки [Текст] / А. Арсеєнко // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 2. –

С. 78–107.

 

Асаул, М. А.

Функции и инструментарий саморегулирования в отраслях и отдельных видах экономической деятельности [Текст] / М. А. Асаул, Е. И. Рыбнов // Экономическое возрождение России. – 2011. – № 3. – С. 43–49.

 

Белоусов, В. Д.

Проблемы циклических кризисов в современной макроэкономической теории [Текст] / В. Д. Белоусов // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика.– 2011. – № 1. – С. 1540. 

 

Бетехтина, Д. А.

Сфера культуры как особая область экономической деятельности [Текст]  / Д. А. Бетехтина // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 330333. 

 

Бирюков, А.

О главном противоречии капитализма [Текст] : к вопросу о марксовом законе тенденции нормы прибыли к понижению / А. Бирюков // Свободная мысль. – 2010. – № 9. – С. 135–144.

 

Борисов, Г. В.

История анализа теории цены производства К. Маркса в экономической литературе (1894-1957 гг.) [Текст] / Г. В. Борисов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 56–60.

 

Бурлачков, В.

Проблема прогнозируемости экономической системы: теоретические аспекты [Текст] / В. Бурлачков // Вопросы экономики. – 2010. – № 11. – С. 136–142. 

 

Вугальтер, О. Л.

Витоки фінансової кризи і "мильні бульбашки" економічної теорії [Текст] / О. Л. Вугальтер // Науково-технічна інформація. – 2011. – № 3. – С. 25–29. 

 

Гальчинський, А.

За межами капіталізму [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 4–16.

 

Гафаров, Б. Н.

Кривая Филлипса и становление рынка труда в России [Текст] + [Електронний ресурс] / Б. Н. Гафаров // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2011. – № 2. – С. 155–176.

 

Геєць, В. М.

Довіра як елемент соціального капіталу в економічному розвитку України [Текст] + [Електронний ресурс] / В. М. Геєць // Економічна теорія. – 2010. – № 3. – С. 7–19.

 

Грек, Д. В.

Теоретичне обгрунтування основних видів людського капіталу як економічної категорії [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. В. Грек // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 17–23.

 

Григорьев, Л.

Теория цикла под ударом кризиса [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Григорьев, А. Иващенко // Вопросы экономики. – 2010. – № 10. – С. 31–55.

 

Гриценко, А. А.

Внутрішня структура довіри [Текст] + [Електронний ресурс] / А. А. Гриценко // Економічна теорія. – 2010. – № 3. – С. 20–26.

 

Гурнакова, Л. Н.

Сущность и теоретические основы понятия "кредитный рынок" [Текст] / Л. Н. Гурнакова // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. – С. 83–85.

 

Данилин, В. Н.

Развитие капитала как экономической категории [Текст] / В. Н. Данилин, Е. И. Данилина, Д. В. Горелов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 46–52. 

 

Дідківська, Т. В.

Роль інституту довіри в подоланні фінансової кризи [Текст] / Т. В. Дідківська // Економічна теорія. – 2010. – № 3. – С. 103–108. 

 

Дорждеев, А.

Финансовые институты государства в зеркале классической политической экономии [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Дорждеев // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2009. – № 3. – С. 206–217.

 

Дубіщев, В. П.

Антикризова політика в умовах циклічного розвитку [Текст] / В. П. Дубіщев, О. В. Шульгіна // Економіка і регіон. – 2010. – № 2. – С. 42–46.

 

Економічна теорія [Текст] : навч. посібник / А. П. Бурляй, А. М. Андрю-щенко, Г. І. Середа [та ін.]. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 520 с.

65.01я73 Е45

 

Економічна теорія: політична економія [Текст] : навчальні форми контролю та презентації : навч. посібник / за ред. С. I. Юрій, В. В. Козюк. – К. : Кондор, 2010. – 266 с.

65.01я73 Е45

 

Єщенко, П.

Деміфологізація неолібералізму – шлях до подолання догматизму в економічній науці [Текст] / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Економіка України. – 2011. – № 7. – С. 14–25. 

 

Колганова, Н. А.

Непрерывное образование в контексте экономических теорий образования [Текст] /  Н.  А.  Колганова // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 405–407. 

 

Колєснікова, В. О.

Еволюція сутності економічної категорії "капітал": історичний і сучасний аспекти [Текст] / В. О. Колєснікова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5, ч. 2. – С. 55–61.

 

Колодрубська, Н. В.

Інституціональні фактори економічного зростання в сучасних умовах [Текст] / Н. В. Колодрубська // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 7–8. – С. 20–22. 

 

Корнівська, В. О.

Сучасні тенденції розвитку глобального економіко-інституційного простору [Текст] / В. О. Корнівська // Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С. 36–45. 

 

Крапивний, І. В.

Теорії постіндустріального економічного розвитку [Текст] / І. В. Крапивний // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 4. – С. 159–164. 

 

Маслов, А. О.

Генеза теорії інформаційної економіки та її місце в сучасній економічній думці [Текст] + [Електронний ресурс] / А. О. Маслов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 3. – С. 13–23.

 

Матковський, Р. Б.

Теоретичні засади розвитку мезоекономічних систем [Текст] / Р. Б. Матковський // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 4. – С. 9–21.

 

Новый экономический словарь [Текст] : 10000 терминов / под ред. А. Н. Азрилиян. – 3-е изд. – М. : Институт новой экономики, 2009. – 1088 с.

65я2 Н73

 

Овсієнко, О. В.

Моделі людського розвитку в економічній теорії [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Овсієнко // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – C. 61–65.

 

Ореховский, П.

Неэквивалентный обмен и свойства пространства в экономической теории [Текст] / П. Ореховский // Вопросы экономики. – 2010. – № 8. – С. 90–111. 

 

О чем думают экономисты [Текст] : беседы с Нобелевскими лауреатами : пер. с англ. / под ред. Пол Самуэльсон, Уильям Барнетт. – 2-е изд. – М. : Юнайтед Пресс, 2010. – 490 с.

65.02 О-11

 

Павленко, Ю. В.

Феномени довіри і недовіри у всесвітній історії [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. В. Павленко // Економічна теорія. – 2010. – № 3. – С. 2739.

 

Павлов, К. В.

Инвестиции и инновации интенсивного и экстенсивного типа [Текст] + [Електронний ресурс] / К. В. Павлов // Экономическое возрождение России. – 2009. – № 2. – С. 50–59. 

 

Перников, С. Г.

Инвестиционная политика и типология ее структурных элементов [Текст] / С. Г. Перников // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. – С. 88–91.

 

Петруня, Ю. Є.

Інституціональні чинники економічного розвитку [Текст] / Ю. Є. Петруня, О. Ф. Івашина // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 24–31 .

 

Расков, Д. Е.

Образ экономики в институционализме [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Е. Расков // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика.  – 2010. – Вып. 3. – С. 32–41.

 

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс [Текст] / за ред. Л. П. Горкіна. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2010. – 760 с.

65.9(4Укр) Р44

 

Роквелл, Ллевелин Х.

Неминуща цінність досліджень Австрійської економічної школи [Текст] / Ллевелин Х. Роквелл // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 11–12. – С. 11–17. 

 

Румянцева, С. Ю.

Теория экономического роста и индикаторы развития России : институционный и монетарный аспекты [Текст] / С. Ю. Румянцева // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2011. – Вып.2. – С. 28–42. 

 

Рыбакова, Ф. Ф.

Экономическая политика: теоретическое наследие и современность [Текст] / Ф. Ф. Рыбакова // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2011. – Вып. 3. – С. 1317. 

 

Савченко, Т. Г.

Економічна рівновага : сутність та класифікація [Текст] / Т. Г. Савченко // Економіка і регіон. – 2010. – № 2. – С. 106–115. 

 

Семенович, Н. С.

Теоретические подходы к антикризисному регулированию [Текст] / Н. С. Семенович // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. –

С. 86–87. 

 

Смирнов, В. П.

Применение рефлексивного подхода в исследовании современного предпринимательства [Текст] / В. П. Смирнов // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1. – С. 123–127. 

 

Столбов, М.

Глобальный финансовый кризис в контексте посткейснийской монетарной теории [Текст] / М. Столбов // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2009. – № 2. – С. 78–88. 

 

Тамбовцев, В.

Возникновение институтов: методолого-индивидуалистический подход [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 2010. – № 11. – С. 83–96.

 

Ткаченко, В. А.

Інтелектуальний потенціал в основі розвитку виробничих сил і виробничих відносин [Текст] : монографія / В. А. Ткаченко. – Дніпропетровськ : ПП "Моноліт", 2008. – 274 с.

65.011.1 Т48

 

Хомин, І.

Економічний розвиток у контексті дихотомії Т. Веблена [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Хомин // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 397–405.

 

Хузина, Г. Г.

Сущность трансформационного процесса в экономической системе [Текст] / Г. Г. Хузина // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 61–65. 

 

Шапкин, В. В.

Методологические основания институционализма [Текст] / В. В. Шапкин // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. – С. 5862.

 

Шаров, О.

Дихотомія Маркса - Спенсера як причина світової фінансової кризи [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Шаров // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 10. – С. 18–23.

 

Шкодіна, І. В.

Методологічні засади дослідження циклічності розвитку економічної системи на основі теорії самоорганізації [Текст] / І. В. Шкодіна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 8. – С. 6773. 

 

Юдин, Г.

"Экономическое" и "социальное": автономия сфер и дисциплинарные границы [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Юдин // Вопросы экономики. – 2010. – № 8. – С. 54–71.

 

[Вгору]

1.2. Мікроекономіка.

 

Базілінська, О. Я.

Мікроекономіка [Текст] : навч. посібник / О. Я. Базілінська, О. В. Мініна. – 3-тє вид., випр. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 352 с.

 65.012.1я73 Б17

 

Карп, І. М.

Мікроекономічні аспекти логістичних потоків у реалізації функцій планування і контролю [Текст] + [Електронний ресурс] / І. М. Карп // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 5. – С. 70–77.

 

Олійничук, В. М.

Контролінг як інформаційно-інноваційний ресурс управління мікроекономічною системою [Текст] / В. М. Олійничук, А. В. Фаїзов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 12. – С. 120–127. 

 

Рудий, М. М.

Мікроекономіка [Текст] : навч. посібник / М. М. Рудий. – 2-ге вид., випр. та доп. – К. : Каравела, 2010. – 360 с.

65.012.1я73 Р83

 

Тарасевич, Л. С.

Микроэкономика [Текст] : учебник / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 541 с.

65.012.1я73 Т19

 

Чеканский, А. Н.

Микроэкономика. Промежуточный уровень [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Чеканский, Н. Л. Фролова. – М. : Инфра-М, 2008. – 382 с.

65.012.1я73 Ч-37

 

[Вгору]

1.3.Макроекономіка.

 

Абель, Эндрю

Макроэкономика [Текст] : учебник / Эндрю Абель, Бен Бернанке. – СПб. : Питер, 2008. – 768 с. : ил.

65.012.2я73 А14

 

Базилевич, В. Д.

Макроекономіка [Текст] : навч. посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – 2-ге вид.,доп. – К. : Атіка, 2009. – 368 с.

 65.012.2я73 Б17

 

Базілінська, О. Я.

Макроекономіка [Текст] : навч. посібник / О. Я. Базілінська. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 442 с.

65.012.2я73 Б17

 

Белоусов, В. Д.

Проблемы циклических кризисов в современной макроэкономической теории [Текст] / В. Д. Белоусов // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2011. – № 1. – С. 1540. 

 

Бондаренко, Н. В.

Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. В. Бондаренко // Держава та регіони. – 2010. – № 5. – С. 14–18.

 

Вовчак, О.

Кредит у системі макроекономічної рівноваги [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Вовчак, М. Могильницька, М. Хмелярчук // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 2. – С. 28–33.

 

Возьний, К.

Інфляція і девальвація: макроекономічні взаємозв'язки та залежності [Текст] + [Електронний ресурс] / К. Возьний // Економіка України. – 2010. – № 11. – С. 35–46.

 

Галицкая, Н. В.

Цикличность макроэкономических показателей: история и современность (на примере валового мирового продукта) [Текст] / Н. В. Галицкая // Вопросы статистики. – 2010. – № 12. – С. 5154. 

 

Гвоздик, Н. М.

Макроекономічні умови ефективності інвестицій у людський капітал [Текст] / Н. М. Гвоздик // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки.  – 2010. – № 4,  ч. 1. – С. 94–99.

 

Геєць, В. М.

Посткризові перспективи та проблеми розвитку економік України й Росії (макроекономічний спектр) [Текст] / В. М. Геєць // Фінанси України. – 2011. – № 2. – С. 1124. 

 

Данилин, В. Н.

Развитие капитала как экономической категории [Текст] / В. Н. Данилин, Е. И. Данилина, Д. В. Горелов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 4652. 

 

Долгов, А. П.

Макрологистические аспекты современного этапа глобализации экономических процессов [Текст] / А. П. Долгов // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 1. – С. 23–32. 

 

Кара, А. Н.

Пирамида конкурентоспособности рабочей силы: уровни построения и их логическая взаимосвязь [Текст] / А. Н. Кара, Е. Ю. Кузнецова // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1. – С. 46–49. 

 

Козюк, В.

Глобалізація та макроструктурні імперфекції припливу капіталів [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Козюк // Банківська справа. – 2010. – № 6. –

С. 22–36.

 

Козюк, В. В.

Теоретичний вимір макрофінансових ризиків дивергенції єврозони [Текст] / В. В. Козюк // Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С. 5972. 

 

Корсікова, Н. М.

Макроекономіка [Текст] : навч. посібник / Н. М. Корсікова. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 240 с.

65.012.2я73 К69

 

Кричевська, Т. О.

Глобалізація й еволюція макроекономічної складової довіри державі [Текст] / Т. О. Кричевська // Економічна теорія. – 2010. – № 3. – С. 80–88.

 

Мэнкью, Н. Г.

Принципы макроэкономики [Текст] / Н. Г. Мэнкью. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 544 с.

65.012.2я7 М97

 

Парахин, Ю. Н.

Макроэкономическая оценка уровня процентного риска в сфере формирования заемного капитала предприятий [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Н. Парахин, А. А. Рубан // Деньги и кредит. – 2010. – № 12. – С. 49–53.

 

Попов, В. П.

Макроэкономическая системология [Текст] / В. П. Попов, И. В. Крайнюченко // Менеджмент и кадры. – 2011. – № 2. – С. 7─14. 

 

Савченко, А. Г.

Макроекономіка [Текст] : підручник / А. Г. Савченко. – К. : КНЭУ, 2008. – 448 с.

65.012.2я73 С13

 

Смєсова, В. Л.

До питання відтворення інвестиційного потенціалу на мікроекономічному рівні [Текст] / В. Л. Смєсова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 262─269. 

 

Степанов, В. Н.

Категория "антиресурс" в контексте социально-экономических и экономико-экологических исследований [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Н. Степанов, К. Э. Шурда // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 4. – С. 133–143.

 

Сунцова, О. О.

Деякі методологічні аспекти макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 9. – С. 41–53. 

 

Сунцова, О. О.

Інвестиційний аспект макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 289–301.

 

Харазішвілі, Ю.

Теоретико-методологічні підходи до визначення внеску науково-технічного прогресу в моделі економічного зростання [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Харазішвілі, В. Денисюк // Банківська справа. – 2010. – № 6. – С. 6–21.

 

Щетілова, Т. В.

Змінність і ризики макроекономічного розвитку: вимірювання, оцінювання взаємозв'язку та емпіричний аналіз [Текст] / Т. В. Щетілова, Л. А. Гладкова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 4. – С. 39─47.

 

[Вгору]

1.4. Історія економічної думки.

 

История экономических учений [Текст] : учебник / под ред. А. С. Квасов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 495 с.

65.02я73 И90

 

Ретроспектива ринкових перетворень в Україні: сучасний дискурс [Текст] / за ред. Л. П. Горкіна. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2010. – 760 с.

65.9(4Укр) Р44

 

Борисов, Г. В.

История анализа теории цены производства К. Маркса в экономической литературе (1894-1957 гг.) [Текст] / Г. В. Борисов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 56–60.

 

Гловели, Г.

Политэкономия в широком смысле: элементы институционализма и утопизма [Текст] / Г. Гловели // Вопросы экономики. – 2010. – № 10. – С. 113–134. 

 

Гусейнов, Р. М.

Экономическая история. История экономических учений [Текст] : учебник / Р. М. Гусейнов, В. Ф. Семенихина. – 4-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2011. – 383 с.

65.03я73 Г96

 

Довбенко, М. В.

Циклічні індикатори А.Бернса як один з інструментів економічного пргнозування [Текст] / М. В. Довбенко // Економіка і прогнозування. –

2010. – № 4. – C. 141–151.

 

Корнійчук, Л.

Політекономія: виникнення і еволюція [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Корнійчук // Економіка України. – 2011. – № 1. – С. 80–92.

 

Несененко, П. П.

Економічна система А. Р. Ж. Тюрго як початок становлення наукового етапу економічної думки [Текст] / П. П. Несененко, О. Артеменко // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 85–92.

 

Роквелл, Ллевелин Х.

Неминуща цінність досліджень Австрійської економічної школи [Текст] / Ллевелин Х. Роквелл // Економічний часопис-XXI. – 2010. – № 11–12. – С. 11–17.

 

Степаненко, С.

Історична еволюція поняття: "власність" : (від Арістотеля до неоінституціоналістів) / С. Степаненко // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 76–92.

 

Тамбовцев, В.

Возникновение институтов: методолого-индивидуалистический подход [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Тамбовцев // Вопросы экономики. – 2010. – № 11. – С. 83–96.

 

[Вгору]

1.5. Бухгалтерський облік.

 

Авилкина, М. А.

Инновационный продукт как объект бухгалтерского учета [Текст] / М. А. Авилкина // Потребительская кооперация. – 2009. – № 2. – С. 17–23. 

 

Алексєєва, Н. Ю.

Особливості організації бухгалтерського обліку на торгівельному підприємстві [Текст] / Н. Ю. Алексєєва // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 68–72.

 

Алиев, Т.

Ошибка при ведении управленческого учета [Текст] / Т. Алиев // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – № 3. – С. 1522. 

 

Алиев, Т.

Учет расходов на упаковку и фасовку товаров [Текст] / Т. Алиев // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – № 6. – С. 1418.

 

Алпатова, Н.

Інвентаризація нематеріальних активів [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 100. – С. 11.

 

Алпатова, Н.

Особливості інвентаризації основних засобів [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 100. – С. 10.

 

Атамас, П. Й.

Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посібник / П. Й. Атамас . – 4-є вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 312 с.

 65.052.9(4Укр)21я73 А92

 

Бабіч, В. В.

Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і облікові аспекти [Текст] / В. В. Бабіч // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. – С. 3–11.

 

Бабіч, В. В.

Спільна діяльність : облік та оподаткування [Текст] / В. В. Бабіч, А. М. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 3. – С. 813.

 

Бакун, Ю.

Некоторые проблемы учета малоценных и быстроизнашивающихся предметов [Текст] / Ю. Бакун // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – № 1. – С. 1620.

 

Безверхий, К.

Бухгалтерський облік придбання та використання ліцензій [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 8. – С. 3745.

 

Безверхий, К.

Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу і маркетинг [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12. – С. 14–19.

 

Бенько, М.

Розробка плану рахунків бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні управління торговельним підприємством [Текст] / М. Бенько // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 21–26.

 

Бенько, М. М.

Ієрархія облікових інформаційних елементів в організації бази даних бухгалтерського обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / М. М. Бенько // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3, ч. 2. – С. 4–11.

 

Бенько, М. М.

Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку [Текст] : монографія / М. М. Бенько. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 336 с.

65.052.204.5 Б46

 

Бердар, М. М.

Організація бухгалтерського обліку фінансових ресурсів в управлінні підприємством [Текст] / М. М. Бердар // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 6. – С. 7–12.

 

Біла, О.

Оподаткування інтернет-реклами від нерезидента: чи варта справа заходу [Текст] : зовнішньоекономічна діяльність / О. Біла // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 98. – С. 8–11.

 

Білогірський, М.

Торгівля на ярмарку: документи й розрахунки [Текст] / М. Білогірський // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 110. – С. 16–18.

 

Білуха, М.

Методолоія бухгалтерського обліку в електронному середовищі [Текст] / М. Білуха // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 8. – С. 50–55.

 

Біляченко, О. Л.

Авторські права на програмне забезпечення в системі бухгалтерського обліку [Текст] / О. Л. Біляченко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – № 3. – С. 335–342.

 

Блакита, Г. В.

Бухгалтерський облік [Текст] : практикум : навч. посібник / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 152 с.

65.052.9(4Укр)2я73 Б68

 

Боримська, К. П.

Робочий план рахунків у системі облікової політики підприємства : принципи та підходи до формування [Текст] + [Електронний ресурс] / К. П. Боримська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 323–331.

 

Бутко, А. Д.

Структура власного капіталу акціонерних товариств [Текст] / А. Д. Бутко, А. М. Пташник // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3,  ч. 2. – С. 12–18. 

 

Бухгалтерський облік (загальна теорія) [Текст] : навч. посібник / В. I. Бачинський, П. О. Куцик, Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 319 с.

65.052.(4Укр)2я73 Б94

 

Бухгалтерські помилки: класифікація та виправлення [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 8. – С. 10–13. 

 

Василенко, А.

Доходи підприємця-єдинника поза свідоцтвом: як бути підприємству - джерелу виплати [Текст] / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 99. – С. 10–13.

 

Верига, Ю.

Резервування капіталу: облік, аудит та звітність [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Верига, М. Орищенко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011.

 

Верига, Ю. А.

Бухгалтерський облік [Текст] + [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / Ю. А. Верига, Н. В. Фірсова, В. Л. Вороніна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 114 с.

65.052.9(4Укр)2я73 В32

 

Вигівська, І. М.

Професійні ризики бухгалтера та їх вплив на організацію бухгалтерського обліку [Текст] / І.М. Вигівська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 331–338. 

 

Волкова, І. А.

Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібник / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 304 с.

65.052.9(4Укр)298я73 В67

 

Гейєр, Е. С.

Вплив видів обліку на методологію визначення фінансового результату [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 342–350.

 

Гейєр, Е. С.

Теоретико-методологічні проблеми формування прибутку під впливом статичної та динамічної балансових теорій [Текст] / Е. С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3, ч.2. – С. 28–36.

 

Гладких, Т. В.

Бухгалтерский учет [Текст] + [Електронний ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. В. Гладких. – Полтава : РИО ПУЭТ, 2011. – 139 с.

65.052.9(4Укр)2я73 Г52

 

Гладких, Т. В.

Проблеми бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Т. В. Гладких, Г. I. Зима, М. О. Любимов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011.

 

Гнилицька, Л.

Проблеми та шляхи вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 10. – С. 22–30.

 

Голов, С.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність малих і середніх підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 3–16.

 

Голов, С.

Креативний облік- загроза професії та суспільству [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 1. – С. 31–43.

 

Голошевич, I.

Виправлення помилок: чи може від форми залежати результат? [Текст] / I. Голошевич // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – №  47. – С. 52─56.

 

Голошевич, I.

Облік операцій з інвестиційними сертифікатами [Текст] / I. Голошевич // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип.10. – С. 96–98.

 

Городянська, Л. В.

Особливості побудови інформаційної системи обліку та аналізу відтворюваних економічних ресурсів [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. В. Городянська // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 118─125.

 

Граковський, Ю.

Операції з давальницькою сировиною на території України: бухгалтерський і податковий облік [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 11. – С. 3642.

 

Граковський, Ю.

Оренда земельних паїв: майново-правові відносини, які виникають при оренді земельних паїв. Оформлення операцій, бухгалтерський і податковий облік [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 44. – С. 4145 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Граковський, Ю.

Послуги пошти : особливості здійснення господарських операцій за допомогою засобів поштового зв'язку та особливості обліку послуг пошти [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 8. – С. 44–58 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Граковський, Ю.

Ресторанне господарство: організаційні основи, документальне оформлення, бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 20. – С. 42–47 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Граковський, Ю.

Роздрібна торгівля комісійними товарами: організаційно-правові основи, документальне оформлення, бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 47. – С. 42–46 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Гудима, О. В.

Шляхи вдосконалення обліку й аналізу товарних операцій [Текст] / О. В. Гудима // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 82–87.

 

Гульпенко, К. В.

Взаимосвязь развития учета и личности бухгалтера [Текст] / К. В. Гульпенко, Е. А. Смирнова // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. –

С. 128–132.

 

Даниленко, И.

Бухучет без бухгалтера [Текст] : особенности ведения на предприятии бухгалтерского и налогового учета аудиторскими компаниями (аудиторами) / И. Даниленко // Аудитор України. – 2010. – № 10. – С. 36–41.

 

Даниленко, И. В.

ВЭД по-новому [Текст] : особенности бухгалтерского и налогового учета некоторых операций в сфере ВЭД / И. В. Даниленко // Аудитор України. – 2011. – № 9. – С. 4959.

 

Димитренко, С.

Оплата лікарняних: розраховуємо страховий стаж [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Димитренко // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – № 9. – С. 47–52.

 

Довбуш, В. І.

Теоретико-організаційні аспекти нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку [Текст] / В. І. Довбуш // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 58–60.

 

Долга, І.

Удосконалення обліку виплат працівникам відповідно до міжнародних стандартів [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Долга // Персонал (Журнал інтелектуальної еліти). – 2010. – № 3–4. – С. 132–135.

 

Друшляк, О.

Імпортна побутова техніка: гарантійний ремонт та заміна комплектуючих [Текст] / О. Друшляк // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 38. – С. 69–73.

 

Егорова, Ю.

Как сделать перерасчет НДФЛ? [Текст] / Ю. Егорова // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – № 11. – С. 14–19.

 

Егорова, Ю.

Применение прогрессивной ставки НДФЛ и максимальной базы обложения ЕСВ [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Егорова // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – № 9. – С. 9–14.

 

Езерская, Т. А.

Бухгалтерский учет страховых операций организации: современное состояние, направления совершенствования [Текст] / Т. А. Езерская, Н. Н. Мурина // Потребительская кооперация. – 2009. – № 3. – С. 37–41.

 

Есаулова, Т.

Заробітна плата: документальне оформлення виплати [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Есаулова // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – № 3. – С. 8–20.

 

Жарікова, О.

Облік необоротних активів : деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання [Текст] / О. Жарікова, О. Кравченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 4. – С. 14–21.

 

Жеребчук, Л.

Особливості обліку необоротних активів [Текст] / Л. Жеребчук // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 36. – С. 53–54.

 

Жук, В.

До проблеми стратегії запровадження МСФЗ в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Жук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 16–23.

 

Жук, В. М.

Інституціональне забезпечення розвитку бухгалтерського обліку в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / В. М. Жук // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 101–110.

 

Занько, Б.

Формування собівартоості у податковому та бухгалтерському обліку [Текст] / Б. Занько // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 26. – С.39–48.

 

Зінов'єв, І. Ф.

Системи бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Ф. Зінов'єв // Держава та регіони. – 2010. – № 5. – С. 129–133.

 

Івахненков, С. В.

Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту [Текст] : навч. посібник / С. В. Івахненков. – 4-те вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

65.052.204.5я73 I-23

 

Ільницький, Ю.

Договір франчайзингу : суть, переваги, недоліки [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 100. – С. 47–52. 

 

Іорданов, В.

Інвентаризація в житті підприємства : організовуємо процес [Текст] / В. Іорданов // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 100. – С. 3–7.

 

Кантаєва, О.

Перспективи підвищення інформативності про людський капітал в бухгалтерській звітності підприємства [Текст] / О. Кантаєва // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 38–44.

 

Канцуров, О. О.

Інституціональний аналіз як метод бухгалтерського обліку [Текст] / О. О. Канцуров // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 97–107.

 

Карпенко, О. В.

Методика відображення неповної собівартості у системі рахунків бухгалтерського обліку [Текст] / О. В. Карпенко, Г. О. Соболь // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5, ч. 2. – С. 93–97.

 

Карпова, В.

Совместная деятельность: налоговые и учетные риски [Текст] / В. Карпова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – № 10. – С. 6–15.

 

Касич, А. О.

Відмінності встановлення фінансового результату в бухгалтерському та податковому обліках [Текст] + [Електронний ресурс] / А. О. Касич, І. В. Ткаченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 2. – С. 185–191.

 

Кирилов, С.

Диски як складова періодики : як правильно оформити та опублікувати [Текст] / С. Кирилов // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 72. – С. 14–15.

 

Кирилов, С.

Консолідований податок: взяти й поділити![Текст] / С. Кирилов // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 65. – С. 30–43.

 

Ковалев, В. В.

Бухгалтерский учет в России: смена приоритетов [Текст] / В. В. Ковалев // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2010. – Вып. 4. – С. 98–112.

 

Ковальчук, О.

Погашення заборгованості арештованим майном: як вівдобразити в обліку [Текст] / О. Ковальчук // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 98. – С. 53–54.

 

Корінько, М. Д.

Бухгалтерський облік погашення зобов'язань у процедурі ліквідації суб'єкта господарювання [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Д. Корінько, А. М. Хільченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 3. –

С. 250–255.

 

Корнійчук, Г.

Валюта в імпортних операціях : бухгалтерські та податкові правила [Текст] / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 54. – С. 7–20.

 

Корнійчук, Г.

Основні засоби : бухгалтерська і податкова сутність [Текст] / Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 95. – С. 6–13.

 

Король, С.

Облік витрат туристичного підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Король // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 4. – С. 72–84.

 

Котляров, Є.

Загальновиробничі витрати: бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Є. Котляров, В. Корнілова // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 34. – С. 43–50.

 

Коцеруба, Н.

Концептуальні засади організації внутрішньогосподарського обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Коцеруба // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 1. – С. 81–91.

 

Крилова, O.

Облік операцій з ремонту основних засобів у бюдждетників [Текст] / O. Крилова // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 97. – С. 55–58.

 

Кужельний, М. В.

Організація обліку [Текст] : підручник / М. В. Кужельний, С. О. Левицька. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 с.

65.052.9(4Укр)202я73 К88

 

Кузнецова, С.

Форма бухгалтерського обліку та фінансовий менеджмент: трансформація інформаційних можливостей [Текст] / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 6. – С. 16–22.

 

Кузьменко, О.

"1С: Предприятие 8.2": начисление и выплата пособия по временной нетрудоспособности [Текст] / О. Кузьменко // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – № 11. – С. 60–71.

 

Кузьмінський, Ю.

Оцінка ефективеності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Кузьмінський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 27–31.

 

Кушина, О.

Калькулювання собівартості: основа основ [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 34. – С. 29–34.

 

Кушина, О.

Облік операцій з акціями [Текст] / О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип.10. – С. 128–131.

 

Кушина, О.

Основи податкового та бухгалтерського обліку з цінними паперами [Текст] / О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип. 10. – С. 19–22.

 

Кушмід, Т.

Удосконалення фінансової звітності на малих підприємствах [Текст] : деякі аспекти обліку, аналізу та аудиту / Т. Кушмід // Персонал (Журнал інтелектуальної еліти). – 2010. – № 3–4. – С. 142–146.

 

Легенчук, С.

Існуючий стан та проблеми бухгалтерського обліку активів зовнішнього середовища [Текст] / С. Легенчук // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 12. – С. 15–20.

 

Легенчук, С.

Новий підхід до структури бухгалтерського обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Легенчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 23–30.

 

Легенчук, С.

Оцінка активів зовнішнього середовища для потреб бухгалтерського обліку [Текст] + [Електронний ресус] / С. Легенчук // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 1. – С. 17–22.

 

Липинський, В.

Загальновиробничі витрати: теорія і практика вичленування [Текст] / В. Липинський // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 26. – С. 60–63.

 

Лисиченко, О. О.

Порівняльна характеристика форм фінансової звітності за міжнародними та національними стандартами [Текст] / О. О. Лисиченко, І. О. Компанієць // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 107–110.

 

Лістрова, С.

Списання майна в бюджетних установах [Текст] / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 11. – С. 54–56.

 

Ломаковская, О.

Выплата заработной платы в неденежной форме: отражение в учете [Текст] / О. Ломаковская // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – № 9. – С. 15–19.

 

Лукашова, І. О.

Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч.-практ. посібник / І. О. Лукашова, О. М. Головащенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 288 с.

65.052.9(4Укр)298я73 Л84

 

Матвієнко, Т. О.

Основні напрями гармонізації вітчизняного обліку зобов'язань за податками і зборами з міжнародними стандартами [Текст] / Т. О. Матвієнко // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2010. – № 3. – С. 81–87.

 

Медвідь, Л. Г.

Облік у банках [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк . – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 360 с.

65.052.9(4Укр)226.10я73 М42

 

Михалевич, С.

План рахунків бухгалтерського обліку і необхідність його вдосконалення [Текст] / С. Михалевич // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 7. – С. 7–9.

 

Моссаковський, В.

Парадокси бухгалтерського обліку в Україні [Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 9. – С. 30–36.

 

Мощенко, Н. П.

Международные стандарты учета и финансовой отчетности [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Мощенко. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 272 с.

65.052.201.1ця73 М87

 

Надеждина, С. Д.

Сближение принципов бухгалтерского и налогового учета финансовых организаций [Текст] / С. Д. Надеждина // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. – 2011. – № 1. – С. 158–163.

 

Нападовська, Л. В.

Управлінський облік [Текст] : підручник / Л. В. Нападовська. – 2-ге вид., доопрац. та доп. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.

65.052.9(4Укр)201.2я73 Н27

 

Наумчук, О. А.

Методика оцінки й обліку витрат на відновлення основних засобів з урахуванням принципу суттєвості [Текст] + [Електронний ресурс] / О. А. Наумчук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 363–371.

 

Олійник, Я. В.

Система бухгалтерського обліку: питання термінології [Текст] / Я. В. Олійник // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 112–118.

 

Омелянович, Л.

Цільове фінансування : правила бухгалтерського обліку [Текст] / Л. Омелянович // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 51. – С. 41–46.

 

Онищенко, В. П.

Національна система бухгалтерського обліку в контексті застосування МСФЗ та змін податкового законодавства [Текст] / В. П. Онищенко // Фінанси України. – 2011. – № 7. – С. 114–124.

 

Орлов, І. В.

Система зобов'язань у праві та бухгалтерському обліку : порівняльний аспект [Текст] / І. В. Орлов // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 371–377.

 

Орлова, В.

Облік використання та розподілу прибутку [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Орлова, О. Корпан // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 12. – С. 20–23.

 

Остап'юк, Н. А.

Оцінка в бухгалтерському обліку та вплив інфляційних процесів [Текст] / Н. А. Остап'юк // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 240–245.

 

Пархоменко, В.

Бухгалтерський облік фінансових витрат [Текст] / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 110. – С. 58–61.

 

Пархоменко, В.

Бухгалтерський облік фінансових витрат [Текст] / В. Пархоменко // Праця і зарплата. – 2010. – № 40. – С. 22–23.

 

Пархоменко, В.

Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / В. Пархоменко // Праця і зарплата. – 2011. – № 4. – С. 14–23.

 

Пархоменко, В.

Яким буде бухгалтерський облік фінансових витрат? [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 11. – С. 3–6.

 

Пісочний, С.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей [Текст] / С. Пісочний // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 100. – С. 8–9.

 

Прокопенко, В.

Бухгалтерські метаморфози : мінфін адаптує П(С)БО до Податкового кодексу [Текст] / В. Прокопенко, Г. Корнійчук // Все про бухгалтерський облік. –2011. – № 39. – С. 13─19.

 

Протасова, Н. Г.

Розпорядження нерухомістю: як оформити [Текст] / Н. Г. Протасова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 86. – С. 21–26.

 

Пятов, М. Л.

Теория и практика бухгалтерского учета : научная школа Я. В. Соколова [Текст] / М. Л. Пятов // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика. – 2011. – Вып. 2. – С. 64–77.

 

Садекова, А. М.

Моделювання методик аудиторської оцінки ефективності бухгалтерського контролю [Текст] / А. М. Садекова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3, ч. 2. – С. 226–231.

 

Самохвал, Н. П.

Місце поточних зобов'язань в системі бухгалтерського обліку підприємства [Текст] / Н. П. Самохвал // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 53–57.

 

Свідерський, Д.

Організація обліку податку на прибуток за Податковим кодексом у перехідний період [Текст] / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 5. – С. 15–22.

 

Свідерський, Д.

Основи організації обліку показників податкової звітності з податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку [Текст] / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 1. – С. 43–53.

 

Свідерський, Є.

Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток [Текст] / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 10. – С. 15–21.

 

Сметанко, О. В.

Методичні аспекти проведення внутрішнього аудиту витрат в акціонерних товариствах [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Сметанко // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – С. 153–158.

 

Сопко, В. В.

Інформаційні технології в організації облікового процесу [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Сопко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 1. – С. 205–212.

 

Сопко, В. В.

Мета і принципи автоматизації бухгалтерського обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Сопко, М. М. Бенько // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 12. – С. 186–192.

 

Спяк, Г. I.

Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. I. Спяк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 30–35.

 

Стасишен, М.

Проблеми обліку і звітності в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Стасишен, О. Ярмоліцька // Економіст. – 2011. – № 6. – С. 4447.

 

Стельмащук, А. М.

Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посібник / А. М. Стельмащук. – Львів : Новий світ-2000, 2011. – 679 с.

65.052.9(4Укр)2я73 С79

 

Стефанович, Л. И.

Современные тенденции теории банковского бухгалтерского учета [Текст] / Л. И. Стефанович // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 206–208.

 

Строїч, С.

Нюанси інвентаризації незавершеного виробництва, незавершеного капітального будівництва і незавершеного ремонту [Текст] / С. Строїч // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 100. – С. 12–16.

 

Сук, Л. К.

Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 507 с.

65.052.9(4Укр)2я73 С89

 

Сушко, Н.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в держсекторі: перші ластівки [Текст] / Н. Сушко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 9. – С. 51–54.

 

Сушко, Н.

Нове в бухгалтерському обліку необоротних активів [Текст] / Н. Сушко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 99. – С. 25–26.

 

Терещенко, В. В.

Оптимізація порядку відображення операцій використання забезпечень майбутніх витрат і платежів на бухгалтерських рахунках [Текст] / В. В. Терещенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 8. – С. 30–37.

 

Терещенко, В. С.

Удосконалення методики бухгалтерського обліку операцій використання забезпечень майбутніх витрат і платежів [Текст] / В. С. Терещенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3, ч. 2. – С. 75–83.

 

Фурманчук, О. С.

Актуальні проблеми обліку та контролю нематеріальних активів [Текст] + [Електронний ресурс] / О. С. Фурманчук, А. В. Нижник // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 111–116.

 

Хомуляк, Т. І.

Критичний погляд на уніфікацію національної облікової системи згідно з вимогами міжнародних стандартів [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. І. Хомуляк // Регіональна економіка. – 2010. – № 3 . – С. 116–121.

 

Цвєтнова, О. В.

Актуальність розробки положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Прибуток (збиток) за звітний період" на основі аналізу міжнародного досвіду [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Цвєтнова // Держава та регіони. – 2010. – № 6. – С. 239–242.

 

Чижевська, Л. В.

Позиковий капітал як інтегрований об'єкт бухгалтерського обліку [Текст] / Л. В. Чижевська, О. О. Зеленіна // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 164–169.

 

Чумаченко, М.

Сучасний підхід до розвитку фінансової звітності відповідно до основних напрямів інституціональних теорій [Текст] / М. Чумаченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 8. – С. 12–20.

 

Чумаченко, М. Г.

Проблеми реформації економічного управління на підприємствах України [Текст / М. Г. Чумаченко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3, ч. 2. – С. 122–133.

 

Шипилов, А.

Залежність операційного прибутку від обсягу діяльності в умовах невизначеності інформації про ціни на продукцію, величину попиту і витрати [Текст] / А. Шипилов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 1. –

С. 53–54.

 

[Вгору]

1.6. Економічний аналіз

 

Гринів, Б. В.

Економічний аналіз торговельної діяльності [Текст] : навч. посібник / Б. В. Гринів. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 392 с.

65.053.9(4Укр)я73 Г85

 

Губачова, О. М.

Програма виробничої практики з фінансового обліку [Електронний ресурс] / О. М. Губачова, В. Ю. Захарченко, Т. В. Гладких, М. М. Зюкова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу : електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Митяй, О. В.

Проектний аналіз [Текст] : навч. посібник / О. В. Митяй. – К. : Знання, 2011. – 311 с.

65.053я73 М67

 

Сагалакова, Н. А.

Теория экономического анализа [Електронний ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. А. Сагалакова. – Полтава : РИО ПУЭТ, 2011. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

[Вгору]

1.7. Планування

 

Мальська, М. П.

Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика [Текст] : навч. посібник / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 248 с.

65.433.1-23я73 М21

 

Пенькова, О. Г.

Методологічні засади стратегії соціально-економічного розвитку [Текст] / О. Г. Пенькова // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 48–55.

 

Поляков, М. А.

Роль стратегічного планування в управлінні регіональним розвитком [Текст] / М. А. Поляков // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 61–62.

 

Фарафонова, М.

Бизнес-план : очевидное и невероятное [Текст] = Успешная гостиница начинается с определения концепции и разработки бизнес-плана / М. Фарафонова // Гостиница и ресторан. – 2011. – № 6. – С. 20–30.

 

[Вгору]

1.8. Економічне прогнозування

 

Березька, К. М.

Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень [Текст] + [Електронний ресурс] / К. М. Березька, В. В. Маслій // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 1. – С. 227–236.

 

Бурлачков, В.

Проблема прогнозируемости экономической системы: теоретические аспекты [Текст] / В. Бурлачков // Вопросы экономики. – 2010. – № 11. – С. 136–142.

65.053.9(4Укр)012я73 Г68

 

Довбенко, М. В.

Циклічні індикатори А.Бернса як один з інструментів економічного пргнозування [Текст] / М. Довбенко // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 4. – C. 141–151.

 

Іхсанов, Ш. М.

Використання ланцюгів Маркова для прогнозування соціально-економічних процесів [Текст] + [Електронний ресурс] / Ш. М. Іхсанов, В. В. Лопушанська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 1. – С. 259–268.

 

Корнилова, А. Ю.

Проблемы применения методов экспертных оценок в процессе экономического прогнозирования развития предприятия [Текст] / А. Ю. Корнилова, Т. Ф. Палей // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 124–128.

 

Маслянко, П. П.

Системний аналіз методів прогнозування для фінансово-інвестиційної діяльності [Текст] / П. П. Маслянко, Ю. Р. Землянський, А. В. Рябушенко // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 1. – С. 7–21.

 

Прокопенко, О. В.

Обгрунтування інвестиційних проектів на основі прогнозування життєвого циклу екологічних інновацій [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Прокопенко, В. Ю. Школа // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3, т.2. – С. 136–147.

 

Радионов, Н.

Прогнозирование доходности предприятия на основе инновационно-инвестиционного подхода [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Радионов, С. Радионова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 2. – С. 50–61.

 

Терентьев, Ю.

Прогнозирование инновационного развития компании с учетом риском [Текст] / Ю. Терентьев // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2009. – № 2. – С. 144–158.

 

Черняков, Б. И.

Информационно-технологический подход к прогнозированию бюджета [Текст] / Б. И. Черняков // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. – 2011. – № 1. – С. 63–70. 

 

[Вгору]

1.9. Економіка праці

 

Акіліна, О. В.

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. – К. : Алерта, 2010. – 734 с.

65.24я73 А39

 

Бабаєва, Ю.

Особливості реалізації права на працю в Україні [Текст] / Ю. Бабаєва // Праця і зарплата. – 2011. – № 16. – С. 4–7.

 

Богоявленська, Ю. В.

Економіка та менеджмент праці [Текст] : навч. посібник / Ю. В. Богоявленська, Є. I. Ходаківський. – К. : Кондор, 2009. – 332 с.

65.24я73 Б74

 

Кесарчук, Г. С.

Активізація соціально-трудового потенціалу в післякризовий період [Текст] / Г. С. Кесарчук // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 107–112.

 

Лавріненко, О. В.

Понятійний апарат принципу соціального партнерства й договірного встановлення умов праці [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 9. – С. 34–38.

 

Лебедева, С. Н.

Методика оценки стимулирования труда работников и направления его совршенствования на микроуровне [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Н. Лебедева // Потребительская кооперация. – 2010. – № 3. – С. 7–12. 

 

Махсма, М. Б.

Практикум з економіки праці та соціально-трудових відносин [Текст] : навч. посібник / М. Б. Махсма. – К. : Атіка, 2006. – 124 с.

65.24я73 М36

 

Мисникова, Л. В.

Методика детализации расчета факторов, влияющих на расходы на оплату труда в торговле [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. В. Мисникова, В. В. Куриленко // Потребительская кооперация. – 2010. – № 3. – С. 13–18.

 

Наумчик, А. А.

Методика планирования показателей по труду и зароботной плате работников заготовительной отрасли [Текст] / А. А. Наумчик, О. Л. Ракицкая // Потребительская кооперация. – 2010. – № 1. – С. 43–48.

 

Осецький, В. Л.

Поступ системи мотивації праці : від матеріалізації до постматеріалістичних цінностей [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Л. Осецький, І. Л. Татомир // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 47–58.

 

Савина, С. В.

Мировой и отечественный опыт стимулирования труда [Текст] / С. В. Савина // Международная экономика. – 2011. – № 10. – С. 9–18.

 

Соколик, М.

Темпи продуктивності праці та заробітної плати в Україні, окремих високорозвинених країнах і країнах ЄС [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Соколик // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 68–71.

 

Чуприна, О.

Создание резерва и инвентаризация отпусков [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Чуприна // Главбух. Труд и зарплата. – 2010. – № 12. – С. 60–67.

 

Шамілєва, Е.

Мотивація праці як основний фактор збереження трудового потенціалу підприємств туристично-рекреаційного комплексу АР Крим [Текст] / Е. Шамілєва // Економіст. – 2011. – № 10. – С. 72–73.

 

Шурпенкова, Р. К.

Аналіз організації системи оплати праці [Текст] / Р. К. Шурпенкова, Н. Я. Юрків // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 141–149.

 

Яременко, В. А.

Підвищення ефективності праці робітників переробної промисловості [Текст] + [Електронний ресурс] / В. А. Яременко, О. Е. Оніщенко // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – С. 101–106.

 

[Вгору]

1.10. Економіка підприємства

 

Альхимович, И.

Взаимодействие крупных и малых предприятий в региональной экономике [Текст] / И. Альхимович // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 10. – С. 97–102.

 

Бабіч, В. В.

Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і облікові аспекти [Текст] / В. В. Бабіч // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 2. – С. 3–11.

 

Бала, Р. Д.

Процес реалізації коучингу на підприємстві [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. Д ала // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 194–202.

 

Бєлозерцев, В.

Економіко-математичне моделювання оптимальної структури дебіторської заборгованості підприємства за товари [Текст] / В. Бєлозерцев // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 68–72.

 

Благих, И. А.

Управление производственным циклом предприятия (организации) [Текст] / И. А. Благих, Д. Ю. Сальников // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 97–100.

 

Божко, В. П.

Анализ реорганизации предприятия как способа повышения его финансовой эффективности [Текст] / В. П. Божко, И. А. Кащеева // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 4. – С. 14–16.

 

Боронос, В. Г.

Управління ефективністю інноваційного процесу на підприємстві на основі логістичної кривої [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Г. Боронос, Н. А. Антонюк // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 128–136.

 

Валуєв, Ю.

Проблеми ідентифікації процесів основних сфер діяльності промислового підприємства [Текст] / Ю. Валуєв // Економіст. – 2010. – № 10. – С. 59–62.

 

Верхоглядова, Н. I.

Сутність стійкості функціонування підприємства [Текст] / Н. I. Верхоглядова, І. В. Кононова // Держава та регіони. – 2011. – № 1. – С. 76–78.

 

Войнова, І. Є.

Застосування процесного підходу для побудови системи управління якістю підприємства [Текст] / І. Є. Войнова // Молочное дело. – 2011. – № 2. – С. 30–33.

 

Гайдук, Л. А.

Стандарт управління Р2М у моделюванні інноваційного потенціалу підприємств [Текст] / Л. А. Гайдук // Фінанси України. – 2011. – № 2. –

С. 6472.

 

Гнєушева, І. О.

Процес санації підприємства в Україні [Текст] / І. О. Гнєушева // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 17–21.

 

Горемыкин, В. А.

Экономическая стратегия предприятия [Текст] : учеб. пособие / В. А. Горемыкин. – М. : Альфа-Пресс, 2007. – 544 с. 

65.290-21я7 Г67

 

Григор'єва, О. В.

Використання внутрішніх резервів в оцінці виробничого потенціалу підприємства [Текст] / О. В. Григор'єва // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 154–159.

 

Гринчуцький, В. І.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : Центр учб. л-ри, 2012. – 304 с.

65.29я73 Г85

 

Гриценко, Л. Л.

Підходи до класифікації форм і видів реструктуризації підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Л. Гриценко, О. В. Ісаєва // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 4. – С. 111–117.

 

Гурнак, О. В.

Податкова реформа і її вплив на фінансову політику підприємств [Текст] / О. В. Гурнак // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 41–44.

 

Жемчугов, А.

Разработка стратегии предприятия : современный подход [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Жемчугов, М. Жемчугов // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 10. – С. 58–67.

 

Іванілов, О. С.

Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 728 с.

65.29я73 І-19

 

Ігнашкіна, Т.

Методичні підходи до формування додаткових джерел відтворення основних фондів підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Ігнашкіна, Н. Шура // Економіст. – 2011. – № 4. – С. 62–65.

 

Кальєніна, Н. В.

Інструментарій системи управління витратами підприємства [Текст] / Н. В.  Кальєніна // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 104–107.

 

Кондратюк, O. M.

Синергія інформації в управлінні витратами підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / O. M. Кондратюк, O. B. Школа // Держава та регіони. – 2010. – № 5. – С. 134–138.

 

Королькова, І.

Щодо управління вартістю підприємства на основі збалансованої системи показників [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Королькова, O. Королькова // Економіст. – 2010. – № 9. – С. 49–51.

 

Краснокутська, Н. С.

Пріоритети формування та розвитку потенціалу торговельного підприємства на різних стадіях його життєвого циклу [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. С. Краснокутська // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 136–145.

 

Кремень, В. М.

Оцінювання фінансової стійкості підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / В. М. Кремень, С. Я. Щепотков // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 1. – С. 107–117.

 

Крюкова, І. О.

Системний підхід в удосконаленні системи управління персоналом на підприємстві [Текст] / І. О. Крюкова // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 3. – С. 45–48.

 

Кучер, А. Т.

Розробка стратегії розвитку підприємства на основі концепції промислового маркетингу [Текст] / А. Т. Кучер, В. А Кучер // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 68–71.

 

Мартиновський, В. С.

Аналіз методів оцінки рівня інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / В. С. Мартиновський, Г. Г. Шиян // Економіка харчової промисловості. – 2011 – № 3. – С. 25–27.

 

Матросова, Л. М.

Теоретичні засади поняття "виробничі ресурси підприємства" та їх класифікація [Текст] / Л. М. Матросова, С. А. Носкова // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2. – С. 207–211.

 

Миронюк, Т. I.

Контролінг на сучасних підприємствах України [Текст] / Т. I. Миронюк // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 3. – С. 33–36.

 

Найман, Е.

Акції підприємства [Текст] / Е. Найман // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип. 10. –  С. 124–126.

 

Ніколайчук, М. В.

Оптимізація процесу оцінки ризиків сучасного підприємства [Текст] / М. В. Ніколайчук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – № 3. – С.109–115.

 

Нусінова, О. В.

Оцінювання репутації підприємства : кількісні та якісні підходи [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Нусінова // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 125–130.

 

Пархоменко, В.

Річна фінансова звітність підприємства [Текст] / В. Пархоменко // Праця і зарплата. – 2011. – № 4. – С. 14–23.

 

Пасечник, В.

Маркетинговое звено в структуре предприятия [Текст] / В. Пасечник // Маркетинг и реклама. – 2011. – № 5. – С. 32–34.

 

Перекрест, Т. В.

Методологія оцінювання ефективності діяльності підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. В. Перекрест // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 130–137.

 

Пєліхов, Є. Ф.

Економіка сучасного підприємства [Текст] : навч.-метод. і практ. посібник / Є. Ф. Пєліхов, О. А. Іванова, О. М. Сумець. – К. : Хай-Тек Прес, 2009. – 344 с.

65.29я73 П24

 

Просветов, Г. И.

Экономика предприятия [Текст] : задачи и решения : учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. – М. : Альфа-Пресс, 2008. – 557 с.

65.29я73 П82

 

Протопопова, Н. А.

Механізм формування та забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. А. Протопопова // Держава та регіони. – 2010. – № 5. – С. 160–164.

 

Роговец, Я.

Выводим предприятие из кризисной ситуации [Текст] + [Електронний ресурс] / Я. Роговец // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 12. – С. 44–47.

 

Саннікова, С. Ф.

Статистичне дослідження динаміки інноваційної активності промислових підприємств України [Текст] / С. Ф. Саннікова // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 142–147.

 

Сардак, О. В.

Управління лояльністю персоналу підприємств в умовах ринкової економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Сардак // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 126–131.

 

Стецюк, Н.

Сучасні тенденції в управлінні трудовими ресурсами підприємства [Текст] / Н. Стецюк // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2. – С. 188–195.

 

Сторожук, Т. М.

Облік доходів: питання облікової політики підприємства [Текст] / Т. М. Сторожук // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 270–274.

 

Тарнавська, Н. П.

Шляхи забезпечення інноваційного типу конкурентної поведінки підприємств в умовах розвитку k-суспільства [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. П. Тарнавська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 11. – С. 156–164.

 

Харченко, В. А.

Система управління грошовими потоками підприємства [Текст] / В. А. Харченко // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 161–164.

 

Хома, І. Б.

Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств [Текст] : навч.-метод. посібник / І. Б. Хома, В. В. Турко. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2008. – 328 с.

65.053в641я73 Х76

 

Чечевицына, Л. Н.

Экономика фирмы [Текст] : учеб. пособие / Л. Н. Чечевицына, И. Н. Чуев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 400 с.

65.29я73 Ч-57

 

Шпак, Н. О.

Стратегія забезпечення економічної стабільності підприємства та принципи її формування [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. О. Шпак, М. І. Романишин // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 48–51.

 

Щесняк, К. Е.

Принципы формирования финансовой стратегии предприятия [Текст] + [Електронний ресурс] / К. Е. Щесняк // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1. – С. 411–414.

 

Яровая, И. И.

Экономика предприятия [Текст] : учеб.-метод. пособие / И. И. Яровая. – Полтава : РИО ПУЭТ, 2011. – 131 с.

65.29я73 Я76

 

[Вгору]

1.11. Кооперація: історія та сучасність

 

Аліман, М.

Міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України в 1920-ті роки [Текст] / М. Аліман, Т. Оніпко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 верес. – С. 2–8. ДВ-вкл.

 

Аліман, М.

Міжнародні зв'язки та зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України в 1920-ті роки [Текст] / М. Аліман, Т. Оніпко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 16 верес. – С. 1–8. ДВ-вкл. Закінчення. Поч. у № 36.

 

Бабенко, С. Г.

Перспективи розвитку системи споживчої кооперації України в умовах лібералізації економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Г. Бабенко, А. О. Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної акдемії. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 199–214.

 

Балабан, П. Ю.

Економічні реформи в Україні як основа трансформаційних процесів у торгівлі споживчої кооперації [Текст] / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан, Б. А. Курлейко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5, ч. 2. – С. 132–139.

 

Беляевский, И. К.

Статистический анализ развития потребительской кооперации в современной России [Текст] / И. К. Беляевский, И. Н. Денисова // Вопросы статистики. – 2011. – № 9. – С. 58–64.

 

Білопольський, М. Г.

Проблематика гнучкого розвитку регіональних систем споживчої кооперації [Текст] / М. Г. Білопольський, В. В. Гончаренко // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – С. 18–20.

 

Вахитов, К. И.

История потребительской кооперации России [Текст] : учебник / К. И. Вахитов. – М. : ИТК "Дашков и К", 2007. – 400 с.

65.9(2Рос)421.8я73 В22

 

Вергал, К. Ю.

Передумови стратегічного інноваційного розвитку підприємств споживчої кооперації України [Текст] / К. Ю. Вергал // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5,  ч. 1. – С. 110–114.

 

Вісин, В. В.

Міжнародний кооперативний альянс і українська кооперація (ретроспективний аналіз) [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Вісин // Вісник Львівської комерційної акдемії. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 221–230.

 

Вычугжанин, А. Л.

О зарождении и развитии кредитной кооперации в России [Текст] / А. Л. Вычугжанин // Деньги и кредит. – 2011. – № 9. – С. 67–73.

 

Гелей, С.

Особливості розвитку української споживчої кооперації в Галичині у 20-х роках ХХ століття [Текст] / С. Гелей // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 23 верес. – С. 1–8. ДВ-вкл.

 

Гелей, С. Д.

Розвиток української споживчої кооперації у Західній Україні в 20-х роках ХХ століття [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Д. Гелей // Вісник Львівської комерційної акдемії. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 158–192.

 

Гончаренко, В.

Про вступ Укоопспілки до Європейського співтовариства споживчих кооператив [Текст] / В. Гончаренко // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 груд. – С. 10.

 

Гончаренко, В.

Реформуючись, кооперація має зберегти і соціальну функцію [Текст] / В. Гончаренко ; бесiду вiв В. Королюк // Голос України. – 2011. – 6 груд. – С. 6.

 

Гончаренко, В. В.

Міжнародні принципи діяльності кредитних кооперативних організацій [Текст] / В. В. Гончаренко, О. Л. Климко, А. А. Пожар // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 230–234.

 

Гороховський, І.

Про основні засади подальшого реформування споживчої кооперації України [Текст] : із доповіді першого заступника голови правління Укоопспілки на VI зборах Ради Укоопспілки / І. Гороховський // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 9 груд. – С. 4.

 

Григорова, З.

Усиление позиций мирового кооперативного движения [Текст] / З. Григорова // Вестник Сибирского университета потребительской кооперации. – 2011. – № 1. – С. 29–37.

 

Дадашев, Б. А.

Кредитні спілки в Україні [Текст] : навч. посібник / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 112 с.

65.9(4Укр)262.118я73 Д14

 

Драбовський, А.

Становлення та розвиток кооперативної освіти на Вінничині: з витоків до сьогодення [Текст] / А. Драбовський, В. Рекрут // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 7 жовт. – С. 1–8. ДВ-вкл.

 

Карцева, В. В.

Организация службы контроллинга в системе потребительской кооперации [Текст] / В. В. Карцева, В. А. Ольховский // Зауральский научный вестник. – 2011. – № 1. – С. 99–104.

 

Кисельова, Г.

Запровадження системи контролінгу на підприємствах споживчої кооперації як засіб підвищення успішності їх функціонування [Текст] / Г. Кисельова // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 15 лип. – С. 5–7. ДВ-вкл.

 

Клок, В. І.

Розвиток споживчої кооперації України в умовах Непу [Текст] + [Електронний ресурс] / В. І. Клок // Вісник Львівської комерційної акдемії. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 150–157.

 

Козырева, Н. Н.

Состояние и дальнейшее развитие услуг в потребительской кооперации [Текст] / Н. Н. Козырева // Потребительская кооперация. – 2009. – № 2. – С. 2–8.

 

Кононенко, С.

Повышение конкурентоспособности отраслей деятельности потребительской кооперации на основе развития интеграционных процессов [Текст] / С. Кононенко // Потребительская кооперация. – 2010. – № 1. – С. 25–32.

 

Коржов, С. В.

Формирование механизмов корпоративного управления системой потребительской кооперациии [Текст] / С. В. Коржов // Потребительская кооперация. – 2010. – № 2. – С. 12–17.

 

Кооперативні підприємства будують кращий світ [Текст] : матеріали Генеральної Асамблеї, 14–18 листопада 2011 р. у м. Канкун (Мексика) / МКА // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 15 груд. – С. 2–5.

 

Кузняк, Б. Я.

Необхідно активніше відроджувати кооперативний рух в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Б. Я. Кузняк // Економіка і регіон. – 2011. – № 2. – С. 68–75.

 

Левицький, В.

Тест на кооперативну ідентичність [Текст] / В. Левицький // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 9 груд. – С. 2–3.

 

Легошина, О. Л.

Становлення і розвиток кредитних товариств у країнах Західної Європи у другій половині ХІХ на початку ХХ столітть [Текст] / О. Л. Легошина // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 77–79.

 

Логистика в организации процесса товародвижения в системе потребительской кооперации [Текст] / Н. Г. Петухова, Т. В. Бондарева, Н. А. Бурмистрова, Н. В. Никитик // Потребительская кооперация. – 2011. – № 1. – С. 8–15.

 

Максименко, Н. В.

Основные элементы формирования рыночного механизма устойчивого развития потребительской кооперации [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. В. Максименко, А. А. Колесников // Потребительская кооперация. – 2011. – № 2. – С. 11–19.

 

Нестуля, О. О.

Розбудова споживчої кооперації наддніпрянської України (кінець ХІХ ─ початок ХХ ст.) [Текст] + [Електронний ресурс] / О. О. Нестуля, А. О. Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної акдемії. Сер. Гуманітарні науки.  – 2010. – Вип. 9. – С. 105–122.

 

Новіцька, І. В.

Роль кредитної кооперації у соціально-економічному розвитку України [Текст] + [Електронний ресурс] / І. В. Новіцька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 8. – С. 125–131.

 

Основні показники господарсько-фінансової діяльності підприємств і організацій Кримспоживспілки, облспоживспілок за 1 півріччя 2011 року [Текст] / ЦССТУ. Укоопспілка. – К., 2011. – 71 с.

65.9(4Укр)421.8 О-75

 

Паламарчук, В.

Потужний сектор, що розвивається [Текст] : яким сьогодні є господарство кооперативних ринків / В. Паламарчук ; бесiду вiв П. Коломієць // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 5 трав. – С. 4–5.

 

Пантєлєєва, Н. М.

Консерватизм та інновації кредитної кооперації [Текст] / Н. М. Пантєлєєва // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 172–175.

 

Петрович, М. В.

Характеристика социально-экономического потенциала потребительской кооперации Республики Белорусь [Текст] / М. В. Петрович, Г. В. Германович // Потребительская кооперация. – 2010. – № 1. – С. 7–12.

 

Петухова, Е. А.

Современные тенденции развития транспортной отрасли системы потребительской кооперации Беларуси [Текст] / Е. А. Петухова // Потребительская кооперация. – 2010. – № 1. – С. 55–61.

 

Пигунова, О. В.

Выход потребительской кооперации на рынок сетевого ритейла [Текст] / О. В. Пигунова // Потребительская кооперация. – 2011. – № 1. – С. 27–30.

 

Пожар, А.

Порятунок кредитної кооперації, а як у світі ? [Текст] / А. Пожар // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 12 груд. – С. 1,4. Вкл.

 

Пріоритетні напрями діяльності профспілки працівників споживчої кооперації України на 2011-2015 роки [Текст] / Україна. Профспілка працівників споживчої кооперації // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 16 груд. –

С. 13–14.

 

Про господарсько-фінансову діяльність споживчої кооперації України у 2010 році та завдання щодо підвищення ефективності господарювання кооперативних організацій і підприємств у 2011 році [Текст] : постанова від 10.11.2010 р. / Рада Укоопспілки // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 18 листоп. – С. 9.

 

Проблеми розвитку споживчої кооперації України в ринковому середовищі [Текст]. Ч. 2 : зб. наук. праць учасників міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 лист. 1998 р. / редколегiя Я. А. Гончарук. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 1998. – 360 с.

65.9(4Укр)421.8 П78

 

Процишин, В.

Споживча кооперація отримає західне обличчя [Текст] : одна з найпотужніших українських кооперативних організацій інтегрується до EuroCoop / В. Процишин // Урядовий кур'єр. – 2011. – 13 жовт. – С. 3.

 

Сенькін, М.

Історія кредитних спілок у Росії та світі [Текст] / М. Сенькін // Вісті ЦССТУ. – 2011. – 15 груд. – С. 2–4.

 

Сільськогосподарська кооперація [Текст] : вибрані праці / Упоряд. Л. П. Горкіна. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2010. – 776 с.

65.321.8 С36 

 

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація [Текст] : словник-довідник / за ред. Р. Я. Корінець, М. П. Гриценко, М. Й. Малік. – Львів : Українські технології, 2010. – 160 с.

65.321.8 С36

 

Сорокина, И. Э.

О роли потребительской кооперации России в устойчивом развитии сельских територий [Текст] + [Електронний ресурс] / И. Э. Сорокина // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 353–358.

 

Тютюннік, М.

Підходи до формування концепції управління талантами в системі споживчої кооперації України [Текст] / М. Тютюннік // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 26 серп. – С. 3–4. ДВ-вкл.

 

Формы кооперативного движения в условиях рыночных реформ [Текст] : монография / Г. В. Гутман, О. Б. Дигилина, Н. И. Чукин [и др.]. – 2-е изд. – М. : ИТК "Дашков и К", 2006. – 376 с.

65.09 Ф79

 

Футало, Т.

Споживча кооперація України : формування конкурентоспроможної системи [Текст] / Т. Футало // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 19 листоп. – С. 6–8. ДВ-вкл.

 

Шкляр, М. Ф.

Кредитная кооперация [Текст] : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – М. : ИТК "Дашков и К", 2007. – 334 с.

65.08я73 Ш66

 

[Вгору]

1.12. Світова економіка

 

Арсамаков, А. А.

О международных рейтингах транснациональных банков и тенденциях их эволюции [Текст] + [Електронний ресурс] / А. А. Арсамаков // Международная экономика. – 2011. – № 1. – С. 49–53.

 

Баланда, Д. А.

Інноваційні моделі зайнятості в розвинених країнах [Текст] / Д. А. Баланда // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4, ч. 2. – С. 89–92.

 

Баторшина, А. Ф.

Транснаціональні корпорації ─ основні рушійні сили сучасної світової економічної системи [Текст] / А. Ф. Баторшина, Д. В. Малащук // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2011. – № 2. – С. 44–50.

 

Боришкевич, О.

Світовий валютний ринок: стан і динаміка [Текст] / О. Боришкевич // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 25–29.

 

Будкін, В. С.

Проблеми і перспективи галузевої реструктуризації світової торгівлі [Текст] / В. С. Будкін // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право. – 2005. – № 1. – С. 3–7.

 

Буй, Т. Г.

Проблеми використання корпоративних єврооблігацій для залучення коштів на міжнародних ринках капіталу [Текст] / Т. Г. Буй // Економіка та держава. – 2011. – № 8. – С. 25–28.

 

Бусарєв, Д. В.

Структурна асиметрія світового енергетичного балансу [Текст] / Д. В. Бусарєв // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 111–113.

 

Величко, В. В.

Розвиток економіки Китаю у період політики реформ і відкритості (1978-2009 рр.) та його регіональні аспекти [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Величко // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 141–149.

 

Вериго, С. А.

Мировая экономическая конъюнктура : начало подъема? [Текст] / С. А. Вериго // Международная экономика. – 2011. – № 6. – С. 29–33.

 

Воронин, В. П.

Мировое хозяйство и экономика стран мира [Текст] : учеб. пособие / В. П. Воронин, Г. В. Кандакова, И. М. Подмолодина. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 240 с.

65.5я73 В75

 

Галата, К. А.

Оффшорные зоны. Контроль и международное сотрудничество на современном этапе [Текст] + [Електронний ресурс] / К. А. Галата // Международная экономика. – 2011. – № 2. – С. 64–72.

 

Ганущак-Єфіменко, Л. М.

Інтегровані структури бізнесу та їх роль в економіках країн світу [Текст] / Л. М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 11. – С. 121–128.

 

Гладчук, К.

Глобалізація на світових фінансових ринках та її наслідки [Текст] + [Електронний ресурс] / К. Гладчук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 3–4. – С. 15–21.

 

Головнин, М. Ю.

Основные направления развития мировой валютной системы и денежно-кредитная политика России [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Ю. Головнин // Международная экономика. – 2011. – № 2. – С. 4–11.

 

Гринспен, Алан

Эпоха потрясений [Текст] : проблемы и перспективы мировой финансовой системы : пер. с англ. / Алан Гринспен. – 3- изд. – М. : Юнайтед Пресс, 2010. – 520 с.

65.582.6 Г85

 

Гриценко, В.

Інвестиційні інститути на міжнародному ринку фінансових послуг [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Гриценко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 1. – С. 57–72.

 

Гриценко, В.

Світова фінансова криза : діагностика та нові підходи до виживання на фінанасовому ринку [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Гриценко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 2. – С. 20–26.

 

Дергачова, В.

Процеси економічної глобалізації в міжнародних зіставленнях [Текст] / В. Дергачова, О. Згуровський // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2. – С. 132–149.

 

Дружинин, Н. Л.

Модернизация национальной экономики: исторический опыт Франции и Японии [Текст] / Н. Л. Дружинин, О. Н. Мисько // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер.5, Экономика. – 2011. – Вып. 3. – С. 49–59.

 

Дудинець, Л. А.

Управління банківськими проблемними активами в міжнародній практиці [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 150–156.

 

Дюгованець, О. М.

Світова практика державного фінансування венчурної діяльності [Текст] / О. М. Дюгованець // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 1–2. – С. 41–44.

 

Евстратьев, С. Ф.

Структуризация проблем развития стран в условиях глобализации мировой экономики [Текст] / С. Ф. Евстратьев // Экономическое возрождение России. – 2009. – № 2. – С. 82–85.

 

Ермилова, М. И.

Мировые тенденции международного ипотечного кредитования [Текст] / М. И. Ермилова // Международная экономика. – 2011. – № 3. – С. 49–54.

 

Зернецька, О.

ЄС та глобальні медіа-корпорації в період кризи [Текст] / О. Зернецька // Зовнішні справи. – 2011. – № 10. – С. 36–39.

 

Зуєв, І.

Перспективи світового лідерства економіки Китая [Текст] / І. Зуєв // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 10. – С. 28–31.

 

Іванюта, П. В.

Особливості державного регулювання системи управління якісті продовольчої продукції в США [Текст] + [Електронний ресурс] / П. В. Іванюта // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 113–117.

 

Какутич, Е. Ю.

Сталий розвиток як концептуальна основа трансформації світової економіки. Частина 1 [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. Ю. Какутич // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 62–75.

 

Какутич, Е. Ю.

Устойчивое развитие как концептуальная основа трансформации мировой экономики. Ч.2. [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. Ю. Какутич // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 2. – С. 46–63.

 

Карслян, К.

Механизм и тенденции эволюции мирового рынка фьючерсов [Текст] + [Електронний ресурс] / К. Карслян // Международная экономика. – 2011. – № 2. – С. 12–16.

 

Кержковська, Д. Р.

Проблеми і перспективи розвитку світової валютної системи в умовах глобальної економічної кризи [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Р. Кержковська // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 237–245.

 

Ковальчук, Н.

Фінансові ризики в новій архітектоніці світової валютної системи [Текст] / Н. Ковальчук // Банківська справа. – 2011. – № 5. – С. 48–53.

 

Козюк, В. В.

Теоретичний вимір макрофінансових ризиків дивергенції єврозони [Текст] / В. В. Козюк // Економічна теорія. – 2011. – № 3. – С. 59–72.

 

Кондратов, Д. И.

Денежно-кредитная политика в странах Европы [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. И. Кондратов // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2011. – № 2. – С. 202–236.

 

Кратохвил, О.

Экономика Чешской Республики: основные характеристики развития и современного состояния [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Кратохвил // Международная экономика. – 2010. – № 12. – С. 50–70.

 

Кузнецова, К. О.

Перспективы евро как мировой валюты в контексте мирового финансово-экономического кризиса и его последствий [Текст] / К. О. Кузнецова // Деньги и кредит. – 2011. – № 6. – С. 61–67.

 

Кузьмин, Д. В.

Глобализация и мировая валютная система [Текст] / Д. В. Кузьмин // Международная экономика. – 2011. – № 11. – С. 13–27.

 

Куликова, Н.

Уроки мирового кризиса в Восточной Европе [Текст] / Н. Куликова // Свободная мысль. – 2011. – № 7–8. – С. 31–48.

 

Лапко, О.

Прискорення інфляції як виклик стабільному розвитку світової економіки [Текст] / О. Лапко // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 11. – С. 59–63.

 

Литовка, О. П.

Мотивация экологического стиля развития региональной экономики при заложении нового мирового порядка [Текст] / О. П. Литовка, М. М. Федоров // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 1. – С. 33–38.

 

Лобань, Д. А.

Инвестиции в нематериальные активы как элемент внешней среды знаний зарубежных корпораций [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. А. Лобань // Международная экономика. – 2011. – № 8. – С. 26–31.

 

Любаренко, Т. І.

Глобалізація брендів на світових товарних ринках [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. І. Любаренко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 11. – С. 6–11.

 

Люкевич, И. Н.

Мировая денежная система: проблемы и новый финансовый порядок [Текст] + [Електронний ресурс] / И. Н. Люкевич // Международная экономика. – 2010. – № 11. – С. 48–57.

 

Митрошенков, О.

Цивилизационные вызовы и управленческие ответы в начале ХХІ века [Текст] / О. Митрошенков // Свободная мысль. – 2011. – № 5. – С. 91–202.

 

Михайлов, А.

Влияние усложнения экономического пространства на появление новых тенденций в развитии мировой экономики [Текст] / А. Михайлов // Международная экономика. – 2011. – № 1. – С. 5–12.

 

Новикова, И. В.

Глобализация мировой экономики в контексте эволюции рыночных систем: основной тренд и перспективы для стран бывшего союза [Текст] + [Електронний ресурс] / И. В. Новикова // Международная экономика. – 2011. – № 1. – С. 13–20.

 

Паламарчук, М. В.

Глобальний економічний цикл та синхронізація поточної світової рецесії [Текст] / М. В. Паламарчук // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 3–4. – С. 24–27.

 

Панкова, М. О.

Характерні ознаки сучасного світового інвестиційного простору [Текст] + [Електронний ресурс] / М. О. Панкова // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 103–107.

 

Панфілова, Т.

Обережний оптимізм на противагу песимізму розвитку світової економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Панфілова // Зовнішні справи. – 2010. – № 11–12. – С. 28–31.

 

Пилипенко, I.

Методологічні засади міжнародних класифікацій країн за типом економічного розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Пилипенко, Н. Парфенцева, В. Попова // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 57–70.

 

Подвірна, Т. В.

Міжнародні виставки та ярмарки як засіб комунікації на глобальному ринку сільськогосподарської техніки [Текст] / Т. В. Подвірна // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 174–177.

 

Полунєєв, Ю. В.

Підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни як домінанта стратегічного антикризового управління [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. В. Полунєєв // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 1–2. – С. 23–27.

 

Полунєєв, Ю. В.

Посткризовий розвиток міжнародної валютної системи в контексті підвищення глобальної конкурентоспроможності країн [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. В. Полунєєв // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 8–11.

 

Попов, Г. Х.

Китай отказался от глобализации [Текст] / Г. Х. Попов // Экономическое возрождение России. – 2007. – № 1. – С. 64–69.

 

Попова, Л. В.

Прямые зарубежные инвестиции КНР : основные тенденции и перспективы для мировой экономики [Текст] / Л. В. Попова // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 5, Экономика.  – 2011. – Вып. 2. – С. 52–64.

 

Редзюк, Є. В.

Світові інвестиційні процеси і їхній вплив на економіку [Текст] / Є. В. Редзюк // Науково-технічна інформація. – 2010. – № 4. – С. 44–51.

 

Рябінін, Є.

Сучасні проблеми та перспективи АСЕАН [Текст] + [Електронний ресурс] / Є. Рябінін // Зовнішні справи. – 2011. – № 3. – С. 42–45.

 

Сапарова, Б.  С.

Мировая практика привлечения иностранных инвестиций в условиях финансового кризиса [Текст] / Б. С. Сапарова, А. А. Сапарова // Экономическое возрождение России. – 2011. – № 3. – С. 169–175.

 

Світова економіка [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 328 с.

65.5я73 С24

 

Сидорова, О. В.

Регулирование электронной экономической деятельности в зарубежных странах [Текст] / О. В. Сидорова // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. – С. 97–100.

 

Старостіна, А.

Міжнародний імідж країни: практичні аспекти аналізу [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Старостіна, В. Кравченко, Г. Личова // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 3. – С. 47–56.

 

Столяр, А. О.

Міжнародний ринок капіталів як невід'ємний елемент світових фінансів [Текст] / А. О. Столяр // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 7–8. – С. 11–14.

 

Сун, Хун

Реформы открытости и развитие китайской экономики [Текст] + [Електронний ресурс] / Хун Сун // Свободная мысль. – 2011. – № 4. – С. 133–146.

 

Теперман, В.

Бразилия - "восходящий гигант" мировой экономики [Текст] / В. Теперман // Международная экономика. – 2011. – № 8. – С. 4–13.

 

Федулова, Л.

Тенденції становлення новітнього технологічного укладу світової економіки: роль управління інтелектуальною власністю [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Федулова, Л. Цибульська // Економіка України. – 2011. – № 12. – С. 23–35.

 

Философова, Т. Г.

Современные технологии международного бизнеса [Текст] / Т. Г. Философова, Е. Н. Чекмарева // Международная экономика. – 2011. – № 3. – С. 18–27.

 

Хейфец, Б. А.

Мировой опыт успешных модернизаций [Текст] + [Електронний ресурс] / Б. А. Хейфец // Международная экономика. – 2011. – № 6. – С. 21–28.

 

Худякова, Л. С.

Международный опыт борьбы с манипулятивными сделками на финансовых рынках [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. С. Худякова // Деньги и кредит. – 2011. – № 7. – С. 65–70.

 

Чунюй, Ли

Зарубежный опыт государственного регулирования аграрного сектора национального хозяйства [Текст] / Ли Чунюй // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 8. – С. 93–99.

 

Швайка, М. А.

Запровадження світової резервної валюти як чинник посткризової стабілізації світових фінансів [Текст] + [Електронний ресурс] / М. А. Швайка // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 8.  – С. 106–115.

 

Швець, Н.

Єгипет: бути чи не бути [Текст] / Н. Швець // Турбизнес. – 2011. – № 1–2. – С. 10–13.

 

Шевченко, О. О.

Моделі підвищення міжнародної конкурентоспроможності країни: теоретико-методологічний аспект [Текст] / О. О. Шевченко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 57–60.

 

Шибанов, І.

Слабкість та сила єдиної європейської валюти [Текст] / І. Шибанов // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 1. – С. 28–30. 

 

Шинкаренко, І. В.

Вплив на податкові системи країн світу змін у мобільності факторів виробництва, спричинених процесами глобалізації [Текст] / І. В. Шинкаренко // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 2011. – № 3–4. – С. 107–112.

 

Ярошенко, Ф. О.

Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки [Текст] / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 3–12.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАТИЧНІ АСПЕКТИ

 

2.1. Фінанси: загальні питання

 

Біла, О. Г.

Фінанси [Текст] : навч. посібник / О. Г. Біла, І. Р. Чуй. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 390 с.

65.261я73 В25

 

Вдовенко, Л. О.

Фінанси [Текст] : навч. посібник / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 152 с.

65.261я73 В25

 

Финансы (теоретические основы) [Текст] : учебник / М. В. Гридчина, В. Б. Захожай, Л. Л. Осипчук [и др.]. – К. : Персонал, 2010. – 336 с.

65.261я73 Ф59

 

Четыркин, Е. М.

Финансовая математика [Текст] : учебник / Е. М. Четыркин. – М. : Дело, 2008. – 400 с.

65.26в641я73 Ч54

 

[Вгору]

2.2. Податки

 

Алпатова, Н.

Заповнення податкової накладної: податківці узагальнюють свої поради [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 20 квіт. –

С. 512.

 

Андросова, О. Ф.

Шляхи удосконалення обліку та аудиту податку з доходів фізичних осіб [Текст] / О. Ф. Андросова, Ю. Є. Аскерова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – 11. – С. 214218.

 

Андрухів, В.

Порядок організації та проведення фактичних перевірок платників податку [Текст] / В. Андрухів, П. Сидоров, В. Ошкало // Вісник податкової служби України. – 2011. – 42. – С. 3336 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Бабіч, В. В.

Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і облікові аспекти [Текст] / В. В. Бабіч // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – 2. – С. 311.

 

Бабіч, В. В.

Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об'єкта оподаткування [Текст] / В. В. Бабіч, А. М. Поддерьогін // Фінанси України. – 2010. – 9. – С. 7176.

 

Башинський, О.

Розрахунок ФСП: складаємо за правилами податкового кодексу [Текст] / О. Башинський // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 26 січ. – С. 7276.

 

Біда, С. О.

Модернізація механізму застосування податку на додану вартість у Податковому кодексі України [Текст] / С. О. Біда // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – 45. – С. 115118.

 

Блонська, В. І.

Податкове планування як елемент адміністрування майнових податків [Текст] + [Електронний ресурс] / В. І. Блонська // Регіональна економіка. – 2010. – 4. – С. 164170.

 

Бурлака, Р.

Плата за землю [Текст] + [Електронний ресурс] : Сплата земельного податку громадянами: ставки, пільги, відповідальність, орендна плата / Р. Бурлака, O. Хобич // Вісник податкової служби України. – 2010. – 47. – С. 2225 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Василенко, А.

Доходи підприємця-єдинника поза свідоцтвом: як бути підприємству джерелу виплати [Текст] / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – 27 жовт. – С. 1013.

 

Вишневський, В.

Шляхи вдосконалення системи податкової амортизації [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Вишневський, О. Вієцька // Економіка України. – 2011. – 2. – С. 4959.

 

Волошина, Н.

Підприємець-загальносистемник і ПДВ: на що звернути увагу [Текст] / Н. Волошина // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 4 серп. – С. 3436.

 

Ворона, З.

Сплата єдиного податку суб'єктами малого підприємництва в умовах дії Податкового кодексу України [Текст] / З. Ворона // Вісник податкової служби України. – 2011. – 7. – С. 1415 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Гай-Нижник, П.

Податки в УСРР в період НЕПу [Текст] / П. Гай-Нижник // Вісник податкової служби України. – 2011. – 34. – С. 2224.

 

Гай-Нижник, П.

Податки в УСРР в період НЕПУ [Текст] / П. Гай-Нижник // Вісник податкової служби України. – 2011. – 32. – С. 2223.

 

Гай-Нижник, П.

Податки в УСРР у період непу [Текст] / П. Гай-Нижник // Вісник податкової служби України. – 2011. – 33. – С. 2223. Продовження. Поч. у № 32/2011.

 

Ганус, А.

Україна поставила новий антирекорд 135 податків і зборів! [Текст] / А. Ганус // Вечірня Полтава. – 2010. – 8 груд. С. 1.

 

Германова, О.

Покращення податкового сервісу [Текст] / О. Германова // Вісник податкової служби України. – 2011. – 32. – С. 5.

 

Голошевич, I.

Податкова собівартість: коригування чи калькуляція? [Текст] / I. Голошевич // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 34. – С. 3539.

 

Горохов, В.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів в умовах дії Податкового та Бюджетного кодексів України [Текст] / В. Горохов // Вісник податкової служби України. – 2011. – 7. – С. 3032 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Горохов, В.

Особливості справляння збору за спеціальне використання води у 2011 році [Текст] / В. Горохов // Вісник податкової служби України. – 2011. – 7. – С. 3233 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Горохов, В.

Сплата екологічного податку в умовах дії Податкового кодексу України з урахуванням внесених змін [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Горохов // Вісник податкової служби України. – 2011. – 33. – С. 2126 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Гривнак, К. Плата за землю [Текст] / К. Гривнак // Вісник податкової служби України. – 2011. – 31. – С. 4345.

 

Гривнак, К.

Податок з реклами [Текст] : Особливості сплати податку з реклами з друкованої реклами та друкованих оголошень / К. Гривнак // Вісник податкової служби України. – 2010. – 47. – С. 1314 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Гура, Н.

Визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток за Податковим кодексом України [Текст] / Н. Гура // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – 5. – С. 2227.

 

Гусак, О. Ю.

Податковий кодекс та податкова конкурентоспроможність України [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – 1. – С. 4551.

 

Добродій, Т.

Податок на доходи фізичних осіб [Текст] / Т. Добродій // Баланс-Бюджет. – 2011. – 17 січ. С. 1316.

 

Добродій, Т.

Податок на доходи фізичних осіб [Текст] / Т. Добродій // Вісник податкової служби України. – 2011. – 31. – С. 3639.

 

Егорова, Ю.

Применение прогрессивной ставки НДФЛ и максимальной базы обложения ЕСВ [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Егорова // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – 9. – С. 914 .

 

Єдиний соціальний внесок [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 21 січ. – С. 2127.

 

Єфименко, Т. I.

Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи [Текст] / Т. I. Єфименко // Фінанси України. – 2010. – 12. – С. 311.

 

Журавська, I.

Допомога від профспілки: як уникнути ПДФО [Текст] / I. Журавська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 14. – С. 5659.

 

Забута, І.

Перевірки податківців: особлива увага до заробітних плат [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Забута // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – 7. – С. 1921.

 

Задорожний, О.

Особливості оподаткування податком на прибуток виробників сільськогосподарської продукції [Текст] / О. Задорожний, I. Мельник // Вісник податкової служби України. – 2011. – 27. – С.  3537.

 

Задорожний, О.

Податковий облік витрат підприємства, їх склад та порядок визнання [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Задорожний // Вісник податкової служби України. – 2011.28. – С. 1012 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Зміни Податкового кодексу та можливі наслідки їх застосування [Текст] + [Електронний ресурс] // Фінансовий ринок України. – 2011. – 78. –

С. 2729.

 

Золотухин, А.

Льготы по налогу на прибыль: Что предлагает Налоговый кодекс [Текст] / А. Золотухин // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 2 трав. – С. 2732.

 

Иванова, Г.

Туристический сбор: кому с ним жить легко? [Текст] / Г. Иванова, Н. Лысенко // Академия гостеприимства. – 2011. – 3. – С. 4045.

 

Ільєнко, Р. В.

Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи [Текст] / Р. В. Ільєнко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 4. – С. 211217.

 

Ільницький, Ю.

Обов'язкові реквізити декларації з податку на прибуток: і дрібниці мають значення [Текст] / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 15 лип. – С. 3–6.

 

Ільницький, Ю.

Податкове повідомлення-рішення без підпису й печатки: що з ним робити підприємству [Текст] : Податкові  перевірки, адміністрування / Ю. Ільницький // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – 18 жовт. – С. 27.

 

Ільяшенко, С.

Постійні представництва нерезидентів в Україні: рекомендації зі складання податкової звітності [Текст] / С. Ільяшенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 15 лип. – С. 4455.

 

Ільяшенко, С.

Філії та представництва: "консолідований" податок на прибуток [Текст] / С. Ільяшенко // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 1819. – С. 6064. 

 

Казіміренко, М.

Удосконалення розрахунків з бюджетом за податком на прибуток : (облік, аналіз та контроль) [Текст] / М. Казіміренко // Персонал (Журнал інтелектуальної еліти). – 2011. – 2. – С. 5662.

 

Караваева, И.

Налоговые регуляторы социально-политических преобразований в России (история и современность) [Текст] + [Електронний ресурс] / И. Караваева // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2009. – 3. – С. 3451.

 

Касич, А. О.

Податок на додану вартість: механізм визначення, облік та перспективи його розвитку в Україн і [Текст] + [Електронний ресурс] / А. О. Касич, Н. В. Черевик, О. М. Мацак // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 102–106.

 

Квасовський, О. Р.

Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Фінанси України. – 2011. – 1. – С. 5263.

 

Кирилов, С.

Консолідований податок: взяти й поділити! [Текст] / С. Кирилов // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 15 лип. – С. 3043.

 

Кисельова, О.

Податок на прибуток в координатах Податкового кодексу: плюси та мінуси [Текст] / О. Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – 3. – С. 4052.

 

Клунько, О.

Причини невизнання податкової звітності від ДПАУ [Текст] / О. Клунько // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 43. – С. 4849.

 

Коваленко, O.

Плюси "нульового" статусу з податку на прибуток [Текст] / O. Коваленко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 6 квіт. – С. 68.

 

Коровська, О.

Обов'язковий і добровільний ПДВ [Текст] / О. Коровська // Баланс-Бюджет. – 2011. – 8 серп. С. 2526.

 

Красовская, И.

Единый социальный взнос: плательщики, база обложения, размеры [Текст] / И. Красовская // Главбух. Труд и зарплата. – 2010. – 11. – С. 3747.  

 

Крушельницька, Т.

Інституціалізація податкової системи України на синергетичних засадах [Текст] / Т. Крушельницька // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – 2. – С. 138146.

 

Крушельницька, Т.

Удосконалення непрямого оподаткування в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Крушельницька // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – 3. – С. 113119.

 

Крушельницька, Т. П.

Податковий кодекс як фактор гармонізації економічних відносин [Текст] / Т.П. Крушельницька // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 132–135.

 

Куличенко, О.

Налоги по-новому [Текст] + [Електронний ресурс] : [изменения налогового законодательства] / О. Куличенко // Академия гостеприимства. – 2011. – 1. – С. 2630.

 

Лапшина, Ю.

Податок на додану вартість: позитивні тенденції [Текст] / Ю. Лапшина // Вісник податкової служби України. – 2011. – 11. – С. 67.

 

Латинін, С.

Заповнення податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб [Текст] / С. Латинін, Н. Філіповських // Вісник податкової служби України. – 2011. – 8. – С. 1121 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Лісовська, В.

Податковий контроль у системі оподаткування: зміст та механізм здійснення [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Лісовська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – 10. – С. 2529.

 

Лістрова, С.

Як обкладати податком на доходи виплати студентам [Текст] / С. Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 2 серп. – С. 55.

 

Лобозинська, С. М.

Особливості податкового регулювання банківської системи України [Текст] + [Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська // Фінанси України. – 2010. – 11. – С. 3647.

 

Лондар, С. Л.

Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Л. Лондар // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 12–20.

 

Львова, I.

Податкові перевірки приватних підприємців [Текст] / I. Львова // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 36. – С. 3641.

 

Малий, В.

Загальна система для підприємців: особливості сучасного оподаткування [Текст] / В. Малий // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 23 берез. – С. 510.

 

Малишкін, О.

Облік ПДВ у бюджетних установах потребує вдосконалення [Текст] / О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – 5. – С. 2732.

 

Мартинюк, В. П.

Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України [Текст] / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2011. – 1. – С. 4051.

 

Матвієнко, Т. О.

Нові підходи до обліку та контролю зобов'язань за податками і зборами в умовах реформування податкової системи України [Текст] / Т. О. Матвієнко // Економічний часопис-XXI. – 2010. – 1112. – С. 8688.

 

Матвієнко, Т. О.

Особливості організації аудиту зобов'язань за податками і зборами [Текст] / Т. О. Матвієнко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 6. – С. 109–113.

 

Мединська, Т. В.

Забезпечення сприятливого податкового клімату з метою активізації інвестиційних процесів в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. В. Мединська, М. I. Мельник // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – 5. – С. 2328.

 

Мельник, В. М.

Оподаткування підприємницької діяльності [Текст] : навч. посібник / В. М. Мельник, І. А. Грицаєнко, О. С. Іванишина. – К. : Кондор, 2009. – 160 с.

65.261.43я73 М48

 

Мельник, В. М.

Податковий кодекс та фіскальне партнерство: обумовленість і суперечності [Текст] / В. М. Мельник, М. М. Мельник // Фінанси України. – 2011. – 5. – С. 1420.

 

Мельник, М.

Напрями підвищення податкового потенціалу стимулювання ділової активності в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Мельник // Економіст. – 2011. – 5. – С. 2832.

 

Міночкіна, О.

Оптимізація спрощеної системи оподаткування для суб'єктів підприємницької дільності – фізичних осіб [Текст] / О. Міночкіна // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 28. – С. 44–47 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Назарбаєва, I.

Звітність з податку на прибуток: склад, структура, порядок подання [Текст] / I. Назарбаєва // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 29. – С. 3741.

 

Назарбаєва, I.

Податок на прибуток: огляд перехідних положень [Текст] / I. Назарбаєва // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 12. – С. 1011.

 

Наумчик, С. О.

Налоговое регулирование функция налогов или элемент налогового механизма? [Текст] / С. О. Наумчик // Потребительская кооперация. – 2009. – 2. – С. 4552.

 

Нечай, Н.

Податкова реформа незалежної України [Текст] / Н. Нечай // Вісник податкової служби України. – 2011. – 37. – С. 2223. Закінчення. Поч. у № 1123, 2530, 3536/2011.

 

Нікітішин, А.

Податкове регулювання як інструмент подолання та запобігання негативних наслідків фінансово-економічної нестабільності [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Нікітішин // Економіст. – 2010. – 11. – С. 69.

 

Нікітішин, А. О.

Еволюція наукових поглядів на призначення і роль оподаткування в системі суспільних відносин [Текст] + [Електронний ресурс] / А. О. Нікітішин // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 1. – С. 26–33.

 

Нікітішин, А. О.

Сучасна теорія і практика економіки оподаткування [Текст] / А. О. Нікітішин // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 8. – С. 305–312.

 

Олейнікова, Л. Г.

Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 47–59.

 

Омельяненко, Н. В.

Екологічний податок [Текст] / Н. В. Омельяненко // Споживач. Інфо. – 2011. – 17. – С. 6.

 

Оподаткування населення [Текст] : навч. посібник / А. В. Бодюк, С. П. Дусяк, В. С. Дубель, С. І. Кривенко. – К. : Кондор, 2009. – 202 с.

65.9(4Укр)43я73 О-61

 

Оцінка впровадження проекту модернізації ДПС України платниками податків [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2011. – 31. – С. 532.

 

Пантелеєв, В. П.

Використання фінансової звітності підприємств за вимогами Податкового кодексу України [Текст] / В. П. Пантелеєв // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3, ч. 2. – С. 62–69.

 

Панчук, А.

Генезис категорії "податковий кредит" [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Панчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 4. – С. 2331.

 

Папиріна, О.

Звітність з ПДВ: старі форми на новий лад? [Текст] / О. Папиріна // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 14. – С. 4955.

 

Папиріна, О.

Нова декларація з ПДВ: перше знайомство [Текст] / О. Папиріна // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 10. – С. 1214.

 

Педь, І. В.

Механізм впливу податків на заробітну плату, зайнятість та міжнародну міграцію робочої сили [Текст] / І. В. Педь // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 4–5. – С. 149–153.

 

Пенякова, Г. Л. Модернізація структури податкової системи України [Текст] / Г. Л. Пенякова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 7. – С. 269273.

 

Петрига, Д.

Чи є в єдинника право на ПДВшне відшкодування [Текст] / Д. Петрига // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – 18 жовт. – С. 4851.

 

Плескач, В. Л.

Концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення модельних досліджень у сфері оподаткування [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Л. Плескач, І. Р. Ковалів // Фінанси України. – 2011. – 5. – С. 2127.

 

Погорєлова, О.

Основні юридичні гарантії захисту парв платників податків [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Погорєлова // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – 3. – С. 6570.

 

Погорлецкий, А. Налоги, общество, экономика [Текст] : модернизация системы налогового регулирования в современном мире / А. Погорлецкий // Свободная мысль. – 2011. – 3. – С. 3348.

 

Податкове право України [Текст] : навч. посібник / за ред. М. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2010. – 256 с.

67.9(4Укр)302.2я73 П44

 

Податковий кодекс у дії. Все про ПДВ // Збірник систематизованого законодавства. – 2011. – Вип. 8. – С. 5193.

 

Податок на прибуток: доходи та витрати [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2011. – Вип. 10. – С. 6193.

 

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість [Текст] : затв. наказом від 22.12.2010 р. 978 / ДПАУ // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 34. – С. 3253.

 

Польовик, Л.

Нарахування і сплата єдиного соціального внеску [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Польовик // Вісник податкової служби України. – 2011. – 7. – С. 4143 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Пономаренко, Д. В.

Сравнительный анализ налоговой политики Украины и Европейского Союза в сфере косвенного налогообложения [Текст] / Д. В. Пономаренко // Вісник економічної науки України. – 2011. – 1. – С. 120128.

 

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість [Текст] : затв. наказом від 25 січня 2011 р. № 41 / ДПАУ // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 10. – С. 1527.

 

Про податковий кодекс [Текст] : практика. Ч. ІІ // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 29 лип. – С. 4178. – Тематична підбірка.

 

Проблеми узгодження інтересів підприємств харчової промисловості і органів влади у сфері оподаткування [Текст] / А. I. Бутенко, Г. В. Карпінська, Н. І. Носова // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 2. – С. 15–23.

 

Прокопенко, В.

Декларація з податку на прибуток: путівник для бухгалтера [Текст] / В. Прокопенко // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 15 лип. – С. 728.

 

Прокопчук, О. Т.

Європейський досвід функціонування ПДВ у галузі сільськогосподарського виробництва [Текст] / О. Т. Прокопчук // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – 3. – С. 4750.

 

Прохар, Н. В.

Особливості відображення в обліку інформації про податок на додану вартість за Податковим кодексом Украіни [Текст] / Н. В. Прохар // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – 2. – С. 1125.

 

Римар, О. Г.

Фіскальна ефективність податкової системи в контексті антикризового регулювання [Текст] / О. Г. Римар // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 4. – С. 224228.

 

Розмош, В.

Порушення законодавства при здійсненні коригувань податкових зобов'язань з ПДВ [Текст] / В. Розмош  //  Вісник податкової служби України. – 2011. – 15. – С. 4041.

 

Романенко, И. В.

Налогообложение, стимулирующее инновации [Текст] / И. В. Романенко // Проблемы современной экономики. – 2010. – 4. – С. 2734.

 

Рябокляч, П.

Податок з власників транспортних засобів [Текст] + [Електронний ресурс] / П. Рябокляч, O. Хобич // Вісник податкової служби України. – 2010. – 47. – С. 2629 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Самарченко, О.

"Відокремлений" ПДФО: сплата і подання звітності [Текст] / О. Самарченко // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 13. – С. 6769.

 

Свідерський, Д.

Організація обліку податку на прибуток за Податковим кодексом у перехідний період [Текст] / Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – 5. – С. 1522.

 

Седих, О. І.

Податкові ризики підприємства в умовах глобалізації [Текст] / О. І. Седих // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – 3. – С. 118122.

 

Синчак, В. П.

Методичні засади реєстрації платників ПДВ в Україні [Текст] / В. П. Синчак // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 54–61.

 

Скляр, В.

Декларація з податку на прибуток: стисло про важливе [Текст] / В. Скляр // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 13 лип. – С. 1824.

 

Склярук, І.

Генезис підходів до визначення прибутку до оподаткування в Україні [Текст] / І. Склярук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – 4. – С. 2631.

 

Слаутіна, Л.

Податкові перевірки [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Слаутіна // Баланс-Бюджет. – 2011. –  31 січ. С. 1924.

 

Степанович, В.

Декларація про прибуток: витрати на оплату праці та соціальні внески [Текст] / В. Степанович // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – 8. – С. 911.

 

Стоєв, В. Л.

Оптимізація оподаткування як складова поліпшення фінансово-економічного стану підприємств регіону [Текст] / В. Л. Стоєв // Економіка і регіон. – 2010. – 3. – С. 165171.

 

Тарасенко, В.

Погашення податкового боргу та адміністративний арешт майна [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Тарасенко, Я. Мороз // Вісник податкової служби України. – 2011. – 33. – С. 1721.

 

Тимошенко, С.

Реєстрація осіб платниками ПДВ та анулювання такої реєстрації [Текст] / С. Тимошенко, Г. Нечипоренко // Вісник податкової служби України. – 2011. – 7. – С. 1619 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Тимченко, О. М.

Дієвість методів управління податковим боргом у контексті новацій податкового кодексу [Текст] / О. М. Тимченко // Фінанси України. – 2011. – 3. – С. 5462.

 

Тимченко, О. М.

Податковий борг в Україні: причини, наслідки, менеджмент [Текст] : монографія / О. М. Тимченко. – К. : КНЕУ, 2009. – 228 с.

65.9(4Укр)261.43 Т41

 

Тімарцев, О. Ю.

Адміністрування великих платників податків : світовий досвід і Україна [Текст] / О. Ю. Тімарцев // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – 4. – С. 307314.

 

Ткаченко, В.

Аналіз впливу податків за рахунок собівартості продукції на економічні результати діяльності підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Економіст. – 2010. – 11. – С. 3437.

 

Федак, А.

Вы плательщик НДС? Тогда мы идем к вам! [Текст] : ндс в туризме в условиях действия налогового кодекса / А. Федак // Турбизнес. – 2011. – 12. – С. 6871.

 

Федоренко, Н.

Оцінка впливу системи оподаткування на інвестиційну діяльність в Україні [Текст] / Н. Федоренко // Економіст. – 2011. – 9. – С. 5356.

 

Федчак, О. М.

Теоретико-методологічні засади формування та розвитку податкової системи [Текст] + [Електронний ресурс] / О. М. Федчак // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 3, т. 2. – С. 46–53.

 

Фінашко, В.

Фіксований сільськогосподарський податок [Текст] : Визначення доходу від реалізації сільгосппродукції власного виробництва і продуктів її переробки та супутніх послуг сільгосппідприємствами / В. Фінашко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 47. – С. 19–21 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Ходаковський, П.

Оподаткування матеріальної допомоги [Текст] + [Електронний ресурс] /П. Ходаковський, О. Павлинська // Праця і закон. – 2011. – 5. – С. 1116.

 

Хусід, А.

Перехід з єдиного податку на загальну систему: оподаткування та обліку незавершених операцій [Текст] / А. Хусід, Н. Волошина // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 11 квіт. – С. 511.

 

Хусід, А.

Сплата єдиного податку в бухобліку та фінзвітності [Текст] / А. Хусід // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – 17 листоп. – С. 4647.

 

Циганенко, В.

Нові нормативні документи щодо податку з доходів: стислий огляд [Текст] / В. Циганенко, Т. Прощина // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 26 січ. – С. 1618.

 

Чечель, A. O.

Екологічний податок як регулятор стійкого розвитку регіону [Текст] + [Електронний ресурс] / A. O. Чечель // Держава та регіони. – 2010. – 5. –

С. 8488.

 

Чичкова, В. Ю.

Оптимізація оплати ПДВ за допомогою податкового планування на підприємстві [Текст] / В. Ю. Чичкова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – 3. – С. 301306.

 

Чуприна, А.

Оподаткування доходів фізичних осіб: міжнародний досвід [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Чуприна // Вісник податкової служби України. – 2011. – 10. – С. 68.

 

Шовкун, I. Податкові фактори технологічного розвитку економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Шовкун // Економіка України. – 2011. – 5. –

С. 4053.

 

Щодо окремих питань застосування Податкового кодексу України [Текст] // Праця і зарплата. – 2011. – 16. – С. 89.

 

Юшко, С.

Спрощена система оподаткування юридичних осіб: переваги та ризики застосування [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Юшко // Економіка України. – 2011. – 7. – С. 6071.

 

Юшко, С. В.

Амортизація основних засобів у контексті Податкового кодексу України [Текст] / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2011. – 3. – С. 6371.

 

Юшко, С. В.

Проблеми оподаткування заробітної плати в Україні : ретроспективний аналіз [Текст] + [Електронний ресурс] / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2010. – 12. – С. 2131.

 

Юшко, С. В.

Спрощена система оподаткування для фізичних осіб - підприємців: історія й перспективи застосування / С. В. Юшко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 38–46.

 

[Вгору]

2.3. Державний бюджет

 

Блинов, А. О.

Сравнительный анализ бедности в России и Украине [Текст] / А. О. Блинов, А. В. Сидорова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 7. – С. 180188.

 

Богдан, Т. П.

Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. –

№ 1. – С. 13–22.

 

Булана, О. Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності [Текст] / О. Булана // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 53–62.

 

Вишнівська, Н. В.

Роль держави у регулюванні економіки і міжбюджетних відносин [Текст] / Н. В. Вишнівська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 9. – С. 74–82.

 

Дічкова, О.

Програмно-цільовий метод складання державного бюджету [Текст] / О. Дічкова // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – 1. – С. 1922.

 

Зайчикова, В. В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2011. – 5. – С. 5667.

 

Захаров, А.

Коррупция процветает не только в госзакупках [Текст] / А. Захаров // Мир безопасности. – 2011. – 3. – С. 7173.

 

Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за 2010 рік [Текст] / Мінфін України // Урядовий кур'єр. – 2011. – 11 лют. – С. 6–7.

 

Казіміренко, М.

Удосконалення розрахунків з бюджетом за податком на прибуток: (облік, аналіз та контроль) [Текст] / М. Казіміренко // Персонал (Журнал інтелектуальної еліти). – 2011. – 2. – С. 5662.

 

Кисельова, О.

Формування громадянського суспільства – запорука контрольованості розподільчих процесів [Текст] / О. Кисельова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 9. – С. 26–33.

 

Коваленко, Л. О.

Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політики, орієнтована на розвиток [Текст] / Л. О. Коваленко, О. В. Абакуменко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 7. – С. 241–251.

 

Ковальчук, Т. Т.

Фінансування галузевих інновацій та бюджетна політика в контексті сучасних економічних реформ [Текст] / Т. Т. Ковальчук // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 3. – С. 3–5.

 

Лапшин, В. І.

Застосування методу аналізу ієрархій у програмно-цільовому методі бюджетування [Текст] + [Електронний ресурс] / В. І. Лапшин, В. М. Кузніченко // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 40–46. 

 

Лопушняк, Г. С.

Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки [Текст] / Г. С. Лопушняк // Фінанси України. – 2010. – № 10. –

С. 38–46.

 

Макогон, В.

Пріоритети сучасної бюджетної політики України [Текст] / В. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 3. – С. 5057.

 

Мартинюк, В. П.

Факторний аналіз чинників впливу на розміри податкових надходжень до державного бюджету України [Текст] / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2011. – 1. – С. 4051.

 

Михайленко, С.

Методичні підходи до оцінювання обгрунтованості проектів бюджетів [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Михайленко // Економіка України. – 2010. – № 10. – С. 54–62.

 

Мярковський, А.

Бюджетна політика як складова соціально-економічного розвитку країни [Текст] / А. Мярковський, I. Чугунов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – № 5. – С. 5–15.

 

Напрями бюджетної політики на 2012 рік [Текст] // Людина і праця. – 2011. – 5. – С. 9.

 

Олефіренко, Е.

Державне фінансування місцевих виборів: правове регулювання та практика [Текст] / Е. Олефіренко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. –

11. – С. 5255.  

 

Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік [Текст] : затв. постановою від 13.05.2011 р. N 3358-VI / Україна. Верховна Рада // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – 39. – С. 17371746.

 

Печенюк, Н. М.

Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 8. – С. 132141.

 

Печенюк, Н. М.

Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. М. Печенюк // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 7. – С. 274282.

 

Пожар, Т. О.

Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного контролю [Текст] / Т. О. Пожар // Економіка та держава. – 2010. – 12. – С. 180183.

 

Полозенко, Д. В.

Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в середині ХІХ - на початку   ХХ   століття  [Текст] /  Д. В. Полозенко,   Г. О. П'ятаченко, М. Д. Пасічний // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 111–120.

 

Полозенко, Д. В. Видатки державного бюджету на соціальний захист сільського населення [Текст] / Д. В. Полозенко, Н. О. Квітко // Фінанси України. – 2011. – 6. – С. 3344.

 

Про Державний бюджет України на 2011 рік [Текст] : Закон від 23.12.2010 р. N 2857-VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2010. – 30 груд. С. 1011.

 

Радіонов, Ю. Д. Проблема ефективності використання бюджетних коштів [Текст] / Ю. Д. Радіонов // Фінанси України. – 2011. – 5. – С. 4755.

 

Рибак, С. Взаємозв'язок політики державних запозичень з бюджетними концепціями [Текст] / С. Рибак, Є. Крайчак // Економіка України. – 2010. – 12. – С. 3844.

 

Рибак, С. О. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ [Текст] / С. О. Рибак // Фінанси України. – 2010. – 12. – С. 3243.

 

Роговец, Я. Некоторые модели стратегического бюджетирования [Текст] / Я. Роговец // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – 2. – С. 5864.

 

Рожко, О. Д. Інноваційно-інвестиційна спрямованість бюджетної політики в Україні [Текст] / О. Д. Рожко // Фінанси України. – 2011. – 1. – С. 6472.

 

Скулиш, Ю. Соціальна спрямованість бюджетної політики в Україні : інтегральна оцінка та тенденції розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Скулиш // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – 6. – С. 9398.

 

Стефанюк, I. Неефективне управління бюджетними коштами: теорія і практика [Текст] / I. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2010. – 8. – С. 1012.

 

Стефанюк, І. Б. Взаємовідносини державного і місцевих бюджетів України у 2010 р. [Текст] / І. Б. Стефанюк // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 103–114.

 

Стефанюк, І. Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового бюджетного кодексу [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 31–35.

 

Управління державним бюджетом України [Текст] : підручник / за ред. М. Я. Азаров. – К. : Міністерство фінансів України, 2010. – 816 с.

65.9(4Укр)261.3я73 У67

 

Чернадчук, В.

Концептуальні засади виконання бюджету [Текст] / В. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – 2. – С. 102106.

 

Черногорский, С. А. Управление бюджетным дефицитом в период глобального кризиса [Текст] / С. А. Черногорский // Международная экономика. – 2011. – 1. – С. 3841.

 

Чугунов, I. Теоретичні засади розвитку бюджетних відносин [Текст] / I. Чугунов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 4. – С. 1322.

 

Шепель, Є. В. Сутність інфляції як системного утворення і основні чинники її виникнення [Текст] + [Електронний ресурс] / Є. В. Шепель // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 2. – С. 3241.

 

Якубовський, Р.

Особливості бюджетного фінансування освіти [Текст] / Р. Якубовський // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – 11. – С. 177180.

 

Ярошенко, Ф. О. Сім ключів успіху в розвитку системи державних фінансів України [Текст] / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 3–12.

 

[Вгору]

2.4. Управління фінансами

 

Богдан, Т. П.

Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 13–22.

 

Пікус, Р. В.

Управління фінансовими ризиками [Текст] : навч. посібник / Р. В. Пікус. – К. : Знання, 2010. – 598 с.

65.290-93-09я73 П32

 

Скалюк, Р. В.

Економічний механізм управління фінансовими результатами промислових підприємств: теоретичні основи забезпечення функціонування [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. В. Скалюк // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2. – С. 86–93.

 

Скопень, М. М.

Автоматизація аналізу фінансових результатів та аудиту фінансової стійкості підприємства на платформі системи управління базами даних "Access" [Текст] / М. М. Скопень, В. А. Лобанова // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 7–8. – С. 58–63.

 

Тютюник, В.

"Втрачена" ймовірність [Текст] + [Електронний ресурс] : управління фінансовими ризиками / В. Тютюник // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – 8. – С. 4045.

 

Фролова, Л. В.

Матрична модель діагностики ефективності управління фінансовими результатами [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. В. Фролова, Л. В. Семерунь // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – 3. – С. 187195.  

 

Чайковська, В. П.

Управління фінансами страхових організацій: методологічний аспект [Текст] / В. П. Чайковська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 8. – С. 320–326.

 

Шарий, В.

Державне управління ризиками у фінансовій сфері виконавчої гілки влади України [Текст] / В. Шарий, В. Таран // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – 3. – С. 135142.

 

Ярошенко, Ф. О.

Формування креативних моделей управління проектами розвитку системи державних фінансів України [Текст] / Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв // Фінанси України. – 2011. – 2. – С. 411.

 

[Вгору]

2.5. Місцеві фінанси

 

Бондарук, Т. Г.

Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного формування [Текст] / Т. Г. Бондарук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 5. – С. 162–169.

 

Владимиров, К. М.

Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. – Херсон : Олді-плюс, 2006. – 352 с.

65.9(4Укр)261.8я73 В57

 

Владимиров, К. М.

Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 352 с.

65.9(4Укр)261.8я73 В57

 

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів [Текст] : монографія / за ред.І. О. Луніна. – К. : Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2010. – 320 с.

65.261.8 Д44

 

Драпіко, К.

Вплив державного управління на зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування через муніціпальні облігаційні позики [Текст] / К. Драпіко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 5–6. – С. 65–68.

 

Сунцова, О. О.

Місцеві фінанси [Текст] : навч. посібник / О. О. Сунцова. – 3-тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 488 с.

65.9(4Укр)261.8я73 С89

 

Усков, И. В.

Повышение эффективности системы местных финансов в современных условиях [Текст] / И. В. Усков // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – 7. – С. 2628.

 

Усков, И. В.

Теоретические основы развития системы местных финансов в Украине [Текст]  /  И. В. Усков  //  Економічний вісник Донбасу. – 2011. – 2. – С. 115120.

 

Усков, І. В.

Система місцевих фінансів в умовах трансформації економіки України [Текст] / І. В. Усков // Держава та регіони. – 2011. – 2. – С. 8790.

 

[Вгору]

2.6. Фінанси підприємства

 

Барышников, А.

Оценка влияния задолженностей на финансовое состояние компании [Текст] / А. Барышников // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – 12. – С. 3034.

 

Бердар, М. М.

Фінанси підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник /М. М. Бердар. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 352 с.

65.290-93я73 Б48

 

Блакита, Г. В.

Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств  [Текст] /  Г. В.  Блакита  //  Фінанси України. – 2011. – № 4. –

С. 120–130.

 

Божко, В. П.

Анализ реорганизации предприятия как способа повышения его финансовой эффективности [Текст] / В. П. Божко, И. А. Кащеева // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – 4. – С. 1416.

 

Воротынцев, В. А.

Проблемы оценки и финансирования рисков предприятий [Текст] / В. А. Воротынцев // Вісник економічної науки України. – 2010. – 2. – С. 3033.

 

Ворсовський, О. Л.

Фінансове забезпечення та потенційні можливості фінансування інвестиційної діяльності підприємств України [Текст] / О. Л. Ворсовський // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 8. – С. 18–23.

 

Гончаров, В. М.

Модель оцінки фінансового стану підприємств хімічної галузі України [Текст] + [Електронний ресурс] / В. М. Гончаров, І. Є. Алфьорова // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 52–54.

 

Горяинова, С. Б.

Определение алгоритма обоснования выбора финансовой стратегии предприятия [Текст] / С. Б. Горяинова // Економіка і регіон. – 2011. – 1. – С. 152155.

 

Греськів, Т. С.

Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. С. Греськів // Держава та регіони. – 2011. – 3. – С.125130.

 

Гура, Н. О.

Фінансові витрати: нова концепція визнання та порядок капіталізації [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. О. Гура // Фінанси України. – 2010. – № 12. – С. 89–96.

 

Гусева, И.

Управление финансами предприятия: многоуровневый и маркетинговый подходы [Текст] + [Електронний ресурс] / И. Гусева, М. Подмарева // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – 7. – С. 2935.

 

Живко, З. Б.

Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності [Текст] + [Електронний ресурс] / З. Б. Живко // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 93–100.

 

Жилінська, Л. О.

Шляхи покращення фінансового стану підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. О. Жилінська // Держава та регіони. – 2011. – 2. – С. 220225.

 

Ковтун, О. А.

Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 28–30.

 

Козлянченко, О. М.

Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства при загрозі банкрутства [Текст] + [Електронний ресурс] / О. М. Козлянченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 10. – С. 182–187.

 

Кравчук, О. М.

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Текст] : навч. посібник / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 504 с.

65.290-93я73 К78

 

Мельникова, М. О.

Кількісна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / М. О. Мельникова // Держава та регіони. – 2011. – 1. – С. 117123.

 

Немченко, В. В.

Фінансово-екологічний стан підприємства та його оцінка [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Немченко, Л. Б. Скляр // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2. – С. 106–109.

 

Непочатенко, О. О.

Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / О. О. Непочатенко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 328 с.

65.290-93я73 Н53

 

Панченко, Я.

Ревизия и оптимизация финансовой системы предприятия [Текст] / Я. Панченко // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – 1. – С. 3241.

 

Перекрест, Т. В.

Забезпеченість та ефективність використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства  [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. В. Перекрест // Держава та регіони. – 2011. – 3. – С. 144150.

 

Підходи діагностування фінансового стану підприємства [Текст] // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2011. – № 3. – С. 75–78.

 

Поддєрьогін, А. М.

Корпоративне податкове планування у фінансовому управлінні підприємством [Текст] / А. М. Поддєрьогін, В. К. Черненко // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 47–54.

 

Проскура, К. П.

Шляхи удосконалення планування прибутку підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / К. П. Проскура // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 5. – С. 115121.

 

Распопин, А.

Учет и анализ финансовых потоков предприятия [Текст] / А. Распопин // Контроль. – 2010. – 910. – С. 7478.

 

Семенов, Г. А.

Діагностика фінансово-економічного стану підприємства [Текст] / Г. А. Семенов, О. В. Ярошевская // Вісник економічної науки України. – 2011. – 1. – С. 136141.

 

Семерунь, Л. В.

Методичний підхід до визначення стратегії управління фінансовими результатами торговельних підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. В. Семерунь // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 205–211.

 

Сисоєва, І. М.

Прогнозування прибутку підприємства в залежності від методів облікової політики [Текст] + [Електронний ресурс] / І. М. Сисоєва // Економіка та держава. – 2010. – № 10. – С. 93–94.

 

Слав'юк, Р. А.

Фінанси підприємств [Текст] : підручник / Р. А. Слав'юк. – К. : УБС НБУ : Знання, 2010. – 550 с.

65.290-93я73 С47

 

Стоєв, В. Л.

Оптимізація оподаткування як складова поліпшення фінансово-економічного стану підприємств регіону [Текст] / В. Л. Стоєв // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – С. 165–171.

 

Сушко, М. В.

Фінансове забезпечення стійкого економічного розвитку сільськогосподарських підприємств [Текст] +  [Електронний ресурс] / М. В. Сушко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 5. – С. 136–144.

 

Темнікова, Н. В.

Методичні засади діагностики фінансової спроможності підприємства [Текст] / Н. В. Темнікова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. –  2011. – № 3, ч. 2. – С. 178–184.

 

Толкачева, Е. Г.

Методические аспекты анализа дебиторской задолженности организации [Текст] / Е. Г. Толкачева // Потребительская кооперация. – 2011. – 1. –

С. 3137. 

 

Фастовець, А. А.

Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / А. А. Фастовець, І. В. Нартова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Фисун, І. В.

Фінанси малого бізнесу. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо проведення ділової гри "Віртуальний бізнес" / І. В. Фисун. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Шеремет, А. Д.

Финансы предприятий: менеджмент и анализ [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 479 с.

65.290-93-21я73 Ш49

 

[Вгору]

2.7. Страхування

 

Аманжаєв, Д. Г.

Страхування іпотеки як спосіб мінімізації фінансових ризиків [Текст] / Д. Г. Аманжаєв // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 61–63.

 

Багмет, К. В.

Ризик-менеджмент у системі банківського страхування [Текст] / К. В. Багмет // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 4. – С. 203211.

 

Безугла, В. О.

Соціальне страхування [Текст] : навч. посібник / В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. В. Шаповал. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 208 с.

65.272я73 Б40

 

Білопільська, О. О.

Формування економічного механізму екологічного страхування в Україні [Текст] / О. О. Білопільська, Є. В. Коваленко, Р. М. Сухоставець // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 4. – С. 192–197.

 

Бойко, А. О.

Оптимізація портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування [Текст] + [Електронний ресурс] / А. О. Бойко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 1. – С. 160–170.

 

Бородіна, Н. З.

Ставки пенсійного страхування напрями вдосконалення [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. З. Бородіна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – 12. – С. 142148.

 

Бродська, О.

Особливості страхування відповідальності топ-менеджерів фінансових компаній [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Бродська // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 10. – С. 19–20.

 

Вовчак, О. Д.

Страхова справа [Текст] : підручник / О. Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с. + CD.

65.271я7 В61

 

Волик, Н. Г.

Методика визначення ефективності управління хеджевим портфелем банку [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Г. Волик, З. М. Саліхова // Держава та регіони. – 2011. – 3. – С. 203206.

 

Волосович, С.

Особливості і тенденції формування системи іпотечного страхування в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Волосович // Вісник Національного банку України. – 2011. – 7. – С. 1933.

 

Волосович, С.

Особливості розвитку страхування депозитів кредитних спілок в Україні [Текст] / С. Волосович // Банківська справа. – 2011. – 4. – С. 8395.

 

Волосович, С.

Розвиток інфраструктури ринку кредитного страхування в Україні [Текст] / С. Волосович // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 5. – С. 3644.

 

Волосович, С.

Сучасні проблеми іпотечного страхування в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Волосович // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 4. – С. 3241.

 

Волосович, С. В.

Економічна природа іпотечного страхування [Текст] + [Електронний ресурс] / С. В. Волосович // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 5. – С. 188194.

 

Волосович, С. В.

Страхування ризиків лізингових операцій [Текст] + [Електронний ресурс] / С. В. Волосович // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – 11. – С. 189196.

 

Гаманкова, О. О.

Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / О. О. Гаманкова. – К. : КНЕУ, 2009. – 283 с.

65.9(4Укр)271 Г18

 

Голеншина, О.

Інноваційні продукти на вітчизняному ринку страхування життя [Текст] / О. Голеншина // Фінансовий ринок України. – 2011. – 78. – С. 2223.

 

Данзурун, H.

Уже не кризис, еще не рост [Текст] : Банкострахование / H. Данзурун // Банковское обозрение. – 2010. – 11. – С. 6467.

 

Добровільне медичне страхування допоможи собі сам! [Текст] // Споживач. Інфо. – 2011. – 10. – С. 8.

 

Емельянова, Т. В.

Страхування цивільної відповідальності топ-менеджерів підприємства [Текст] / Т. В. Емельянова // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 9. –

С. 21–22.

 

Есаулова, Т.

Страхування життя коштом роботодавця: новації Податкового кодексу [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Есаулова // Главбух. Труд и зарплата. – 2011. – 7. – С. 4044.

 

Жученко, І. В.

Переваги та недоліки єдиного соціального внеску [Текст] / І. В. Жученко, А. В. Мурейко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5, ч. 2. – С. 10–15.

 

Жученко, І. В.

Страхові послуги [Текст] + [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / І. В. Жученко, А. В. Мурейко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 166 с.

65.271я73 Ж94

 

Заворотько, Т.

Накопительное страхование: чем моложе, тем эффективнее [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Заворотько // Управление персоналом - Украина. – 2010. – 11. – С. 6568.

 

Карандин, Р.

Подъем со страховкой [Текст] + [Електронний ресурс] : [Страхование в российских розничных банках] / Р. Карандин // Банковское обозрение. – 2011. – 5. – С. 6062.

 

Керунова, В.

Суспільно-економічні питання вдосконалення системи соціального страхування [Текст] / В. Керунова // Економіка України. – 2010. – 12. –

С. 7884.

 

Керунова, В. О.

Правові основи становлення соціального страхування в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / В. О. Керунова // Економіка та держава. – 2011. –

7. – С. 5963.

 

Козоріз, Г. Г.

Проблеми реалізації соціальних функцій страхування в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Г. Козоріз // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 137–142.

 

Козьменко, О. В.

Сучасний стан і перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні [Текст] / О. В. Козьменко, А. О. Бойко // Фінанси України. – 2011. – 6. –

С. 2432.

 

Козьменко, С.

Розвиток регіональних ринків банківського страхування: закордонний досвід [Текст] / С. Козьменко // Вісник Національного банку України. – 2011. – 6. – С. 2035.

 

Корф, М.

Страхування ризиків банківської діяльності [Текст] / М. Корф // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 3. – С. 17–18.

 

Лукович, В.

Шляхи впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Лукович // Україна: аспекти праці. – 2011. – 3. – С. 3139.

 

Малько, В.

Світова фінансова криза та її вплив на запровадження державного накопичувального рівня в системі пенсійного страхування України [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Малько, С. Мельников // Ринок цінних паперів України. – 2010. – 34. – С. 5162.

 

Михайлова, Н. В.

Страхування ресторанного бізнесу [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Н. В. Михайлова . – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Москаленко, О.

Теоретичні питання загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності [Текст] / О. Москаленко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 53. – С. 288–294.

 

Нестеров, Д. Ю.

Тенденції розвитку фінансових механізмів у сфері пенсійного страхування [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Ю. Нестеров // Економіка та держава. – 2011. – 9. – С. 3741.

 

Никульшин, Д.

Институт страхования и поддержание стабильности финансового рынка [Текст] / Д. Никульшин // Вопросы экономики. – 2010. – 11. – С. 143147.

 

Пенсійне страхування: платежі, звітність, перевірки [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип. 11. – С. 5193.

 

Плиса, В. Й.

Страхування [Текст] : підручник / В. Й. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 472 с.

65.271я73 П38

 

Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування [Текст] : затв. постановою від 08.10.2010 р. 22-1 / Україна. Правл. Пенс. фонду // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 6. – С. 40–42.

 

Порядок ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів [Текст] : затв. постановою від 27.09.2010 р. № 21-2 / Україна. Правл. Пенс. фонду // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – 6. – С. 3439.

 

Рудик, В. К.

Вплив демографічних факторів на запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / В. К. Рудик // Фінанси України. – 2011. – 1. – С. 3139.

 

Рудик, В. К.

Соціальні чинники запровадження і розвитку накопичувального пенсійного страхування [Текст] / В. К. Рудик // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 4. – С. 195203.

 

Сільченко, С.

Щодо поняття "загальнообов'язкове державне соціальне страхування" [Текст] / С. Сільченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – 6. –

С. 8790.

 

Страховой полюс [Текст] : страховщики привлекают корпоративных клиентов новыми продуктами и лояльными условиями // Топ-100. Рейтинг лидеров бизнеса Украины. – 2011. – 2. – С. 4552.

 

Страхування [Текст] : практикум : навч. посібник / за ред. В. Д. Базилевич. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 607 с.

65.271я73 С83

 

Супрун, А. А.

Страхові послуги [Текст] : навч. посібник / А. А. Супрун, Т. О. Зайвенко. – Львів : Магнолія-2006 , 2010. – 248 с.

65.271я73 С89

 

Фисун, І. В.

Страхування [Текст] : навч. посібник / І. В. Фисун, Г. М. Ярова. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 232 с.

65.271я73 Ф63

 

Характеристика та класифікаційні ознаки видів добровільного страхування [Текст] + [Електронний ресурс] // Фінансовий ринок України. – 2010. – 12. – С. 1318.

 

Шубенко, І. А.

Розвиток медичного страхування в системі особистого страхування [Текст] / І. А. Шубенко // Держава та регіони. – 2010. – 5. – С. 8992.

 

[Вгору]

2.8. Фінансовий контроль. Ревізія

 

Верига, Ю. А.

Фінансово-господарський контроль [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична, Г. О. Соболь. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 157 с.

65.053.9(4Укр)я73 В32

 

Асташова, Н.

Государсвенный финансовый контроль : приоритетные направления развития [Текст] / Н. Асташова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – 3. – С. 5262.

 

Боровкова, Т.

"...І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь" [Текст] + [Електронний ресурс] : або чи придатний до застосування в Україні голландський досвід у сфері державного внутрішнього фінансового контролю / Т. Боровкова, T. Байдашнікова // Фінансовий контроль. – 2011. – 1. – С. 4850.

 

Буздуган, Я.

Фінансовий контроль і правові шляхи його реалізації [Текст] + [Електронний ресурс] / Я. Буздуган // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 6. – С. 26–29.

 

Верига, Ю. А.

Фінансово-господарський контроль [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична, Г. О. Соболь. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 157 с.

65.053.9(4Укр)я73 В32

 

Гулько, В. В.

Модернізація державного фінансового контролю в Україні відповідно до європейської практики [Текст] / В. В. Гулько // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 1. – С. 199205.

 

Гулько, В. В.

Удосконалення механізму державного фінансового контролю в Україні [Текст] / В. В. Гулько // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – 12. – С. 181185.

 

Дмитренко, Г. В.

Шляхи удосконалення публічного фінансового контролю [Текст] / Г. В. Дмитренко // Економіка та держава. – 2011. – 4. – С. 9093.

 

Іваницька, О. М.

Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю [Текст] + [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2011. – 5. – С. 6877.

 

Кисельов, В. Б.

Судово-економічна експертиза: сутність і відмінності від ревізії [Текст] / В. Б. Кисельов ; бесiду вiв В. Палажченко // Фінансовий контроль. – 2010. –

№ 8. – С. 19–21.

 

Кропівцова, Н. I.

Система державного фінансового контролю в Україні: стан, проблеми та перспективи [Текст] / Н. I. Кропівцова, Н. Субота // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст]. Вип. 1. : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. – С. 7279.

65.421 Е45

 

Лиско, Н. А.

Основні принципи державного фінансового контролю в Україні [Текст] / Н. А. Лиско // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 5. – С. 4247.

 

Мамишев, А.

Зовнішнє оцінювання системи внутрішнього управління і контролю бюджетної установи [Текст] / А. Мамишев // Фінансовий контроль. – 2010. – 8. – С. 4345.

 

Микитюк, I.

Оцінка ризиків у системі внутрішнього фінансового контролю [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Микитюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 3. – С. 4250.

 

Пожар, Т. О.

Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного контролю [Текст] / Т. О. Пожар // Економіка та держава. – 2010. – 12. – С. 180183.

 

Репетько, О.

Сутність поняття "державний фінансовий контроль": теоретичні та прикладні проблеми аналізу [Текст] / О. Репетько // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2011. – 1. – С. 124131.

 

Слободяник, Ю. Б.

Розвиток внутрішнього державного аудиту [Текст] / Ю. Б. Слободяник // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 5. – С. 252256.

 

Стефанюк, I.

Державний фінансовий контроль: класифікаційні характеристики [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Стефанюк // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 4. – С. 4251.

 

Стефанюк, І. Б.

Методологічні засади функціонування системи державного внутрішнього фінансового контролю в Україні [Текст] / І. Б. Стефанюк // Фінанси України. – 2011. – 6. – С. 84102.

 

Усач, Б. Ф.

Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б. Ф. Усач. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263 с.

65.053.9(4Укр)я73 У74

 

Шара, Є.

Державний фінансовий контроль та шляхи його вдосконалення в економіці України [Текст] / Є. Шара // Фінансовий контроль. – 2011. – 8. – С. 4647.

 

Шевчук, О.

Державний фінансовий контроль: наукова парадигма [Текст] / О. Шевчук // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 1. – С. 4150.

 

Ревизия товарно-материальных ценностей [Текст] + [Електронний ресурс] // Контроль. – 2010. – 1112. – С. 1220.

 

Безнощенко, О.

Оскарження дій ревізорів [Текст] / О. Безнощенко // Фінансовий контроль. – 2011. – 2. – С. 1516.

 

Бровченко, С.

Етика поведінки ревізора [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Бровченко // Фінансовий контроль. – 2011. – 2. – С. 810.

 

Врублевська, C.

Підстави недопущення ревізора на об'єкт контролю [Текст] / C. Врублевська // Фінансовий контроль. – 2011. – 2. – С. 1619.

 

Захарчук, О.

Методи контролю і ревізії доходів та фінансових результатів [Текст] / О. Захарчук // Фінансовий контроль. – 2011. – 8. – С. 1417.

 

Константинова, В.

Новий порядок проведення перевірок держзакупівель нові повноваження органів ДКРС [Текст] / В. Константинова // Вісник бюджетної організації. – 2010. – 36. – С. 2931.

 

Панченко, Я.

Ревизия и оптимизация финансовой системы предприятия [Текст] / Я. Панченко // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – 1. – С. 3241.

 

Саприкіна, O.

Порядок реалізації матеріалів ревізії [Текст] / O. Саприкіна // Фінансовий контроль. – 2011. – 2. – С. 1920.

 

Усач, Б. Ф.

Контроль і ревізія [Текст] : підручник / Б. Ф. Усач. – 7-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263 с.

65.053.9(4Укр)я73 У74

 

Чорнуцький, С.

Порядок оскарження матеріалів ревізії [Текст] / С. Чорнуцький // Фінансовий контроль. – 2011. – 2. – С. 2122.

 

[Вгору]

2.9. Банківська система

 

Абдуназарова, Н. У.

Банковский сектор и экономическое развитие регионов Узбекистана [Текст] / Н. У. Абдуназарова // Деньги и кредит. – 2011. – 9. – С. 5357.

 

Аганбегян, А. Г.

О новой роли банков в финансировании послекризисного социально-экономического развития Росии : (субъективные заметки) / А. Г. Аганбегян // Деньги и кредит. – 2011. – 1. – С. 2736.

 

Азаренкова, Г.

Оцінка результативності й ефективності реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання [Текст] / Г. Азаренкова, С. Шамов, Н. Лобігер // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 16–21.

 

Алексеева, И.

Защита хороша, если деньги целы [Текст] / И. Алексеева // Банковское обозрение. – 2011. – 4. – С. 7478.

 

Алексеева, И.

Терминал скорее жив, чем мертв [Текст] + [Електронний ресурс] / И. Алексеева // Банковское обозрение. – 2011. – 6. – С. 9297.

 

Алиева, М.

Технологии будущего [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Алиева // Банковское обозрение. – 2011. – 5. – С. 100101.

 

Ануфрієва, К. В.

Транспарентність у системі критеріїв залучення банками України зовнішніх фінансових ресурсів [Текст] / К. В. Ануфрієва // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 3. – С. 27–37.

 

Бабкіна, І. В.

Глобальна фінансова система на порозі великих змін [Текст] / І. В. Бабкіна // Вісник Національного банку України. – 2010. – 12. – С. 2831.

 

Бабкіна, І. В.

Досвід зарубіжних країн щодо рейтингової оцінки діяльності банків [Текст] / І. В. Бабкіна // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 12. – С. 31–38.

 

Базарний, Д. В.

Вартість власного капіталу в банківському секторі України [Текст] / Д. В. Базарний // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 9. – С. 232237.

 

Банковские информационные системы [Текст] : учебник / Ю. В. Амириди, К. А. Варов, А. В. Ашкинадзе [и др.] ; под ред. В. В. Дик. – М. : Маркет ДС, 2010. – 816 с. – (Университетская серия).

65.262.10с51я73 Б23

 

Барановський, О.

Банківський сектор економіки Росії: стан, проблеми, перспективи [Текст] / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2011. – 5. – С. 4650.

 

Белозеров, С. М.

Ценные бумаги как инструмент секьюритизации ипотечных активов [Текст] / С. М. Белозеров // Деньги и кредит. – 2011. – 9. – С. 2833.

 

Береславська, О.

Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи [Текст] / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2011. – 2. – С. 1015.

 

Біда, М.

Поняття й особливості договору банківського вкладу (депозиту): цивільно-правова сутність і підходи [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Біда // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – 10. – С. 8690.

 

Білоус, І. В.

Посткризові перспективи ринку корпоративних облігацій України [Текст] / І.В. Білоус // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 100–106.

 

Блащук, Ю.

Соціальний капітал банківської системи [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Блащук // Фінансовий ринок України. – 2011. – 4. – С. 35.

 

Бобиль, В.

Розвиток сучасної банківської системи України [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Бобиль // Україна: аспекти праці. – 2010. – 7. – С. 4449.

 

Бобиль, В.

Стрес-тестування кредитних установ у сучасних умовах: теоретичний аспект [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Бобиль // Банківська справа. – 2010. – 6. – С. 4652.

 

Брегеда, О.

Розвиток вимог Базельського комітету щодо міжнародних стандартів банківської діяльності [Текст] / О. Брегеда // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 12. – С. 3–7.

 

Брітченко, І. Г.

Вплив інформаційних технологій на банківську діяльність [Текст] / І. Г. Брітченко, Є. О. Чернявський // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] + [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-14 черв. 2010 р. / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С. 116118.

65с51 С87

 

Бродская, Е.

VIPы на вырост [Текст] : Соревнование банков за состоятельного клиента / Е. Бродская // Банковское обозрение. – 2010. – 11. – С. 3035.

 

Варов, К. А.

ІТ-архитектура успешного банка [Текст] / К. А. Варов // Банковское обозрение. – 2011. – 8. – С. 7879.

 

Васильєва, Т. А.

Тимчасові адміністрації як інструмент управління банківською системою України [Текст] / Т. А. Васильєва, О. О. Котенко // Механізм регулювання економіки. – 2010. – 3, т.2. – С. 2632.

 

Веселий, І. О.

Регіональна банківська конкуренція: проблеми дефініції і оцінювання [Текст] + [Електронний ресурс] / І. О. Веселий // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 12. – С. 136–141.

 

Вешкин, Ю. Г.

Банковские системы зарубежных стран [Текст] : курс лекций / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян. – М. : Экономистъ, 2006. – 400 с.

65.9(3)262.10я73 В40

 

Вовк, В.

Аналітичний інструментарій оцінки динамічних конкурентних переваг банку з урахуванням їх стійкості у довгостроковій перспективі [Текст] / В. Вовк // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 12. – С. 22–38.

 

Вовк, В.

Теорії конкуренції та її особливості в банківській сфері [Текст] / В. Вовк // Економіка України. – 2011. – № 8. – С. 56–67.

 

Волкова, Ю. Г.

Антикризові форми організації банківської системи на світовому ринку [Текст] / Ю. Г. Волкова // Науково-технічна інформація. – 2011. – 1. – С. 2933.

 

Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор методологий [Текст] / С. А. Айвазян, И. К. Андриевская, Р. Конноли, Г. И. Пеникас // Деньги и кредит. – 2011. – 8. – С. 1318.

 

Гідулян, А.

Підходи до визначення суб'єктів малого і середнього бізнесу та їх застосування в банківській практиці [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Гідулян // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 7. – С. 40–46.

 

Гойванюк, M.

Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків [Текст] / M. Гойванюк // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 42–45.

 

Голдовский, И.

Защита от кардера [Текст] : [Карточные технологии] / И. Голдовский // Банковское обозрение. – 2011. – 1. – С. 7479.

 

Головин, A.

Банковский маркетинг: почему вы это не сделали? [Текст] / A. Головин // Банковское обозрение. – 2011. – 7. – С. 6871.

 

Головіна, Я. С.

Розвиток корпоративного управління в банках України [Текст] / Я. С. Головіна // Економіка та держава. – 2010. – 12. – С. 142145.

 

Головко, В.

Квартальні фінансові рахунки України : методологічні та практичні аспекти складання [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Головко, А. Тетерук // Вісник Національного банку України. – 2011. – 8. – С. 1218.

 

Гриценко, Л. Л.

Банківська система України: сучасний стан і напрямки розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Л. Гриценко, Є. Ю. Онопрієнко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – 10. – С. 111116.

 

Гужва, В. М.

Імітаційне моделювання банківської діяльності: агентно-орієнтований підхід [Текст] / В. М. Гужва // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 70–75.

 

Данзурун, H.

Уже не кризис, еще не рост [Текст] : Банкострахование / H. Данзурун // Банковское обозрение. – 2010. – 11. – С. 6467.

 

Демидова, А. М.

Господарсько-правовий механізм захисту банківської системи від зловживань з боку недобросовісних суб'єктів кредитування [Текст] / А. М. Демидова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 84–87.

 

Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / под ред. Г. Н. Белоглазова. – М. : Высш. образование, 2008. – 620 с.

65.262я73 Д34

 

Дзедзик, І. Б.

Класифікація клієнтів з високим рівнем ризику з точки зору імовірності "відмивання" ними грошей через банківську установу [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Б. Дзедзик // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 95–100.

 

Дзюблюк, О.

Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору [Текст] / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2011. – 10. – С. 7684.

 

Диба, М.

Наслідки глобалізації для банківської системи України [Текст] / М. Диба, Є. Поліщук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 1–2. – С. 65–68.

 

Дмитров, С. О.

Шляхи оцінки ефективності фінансового моніторингу в банку [Текст] + [Електронний ресурс] / С. О. Дмитров, М. Ю. Соколова // Економіка та держава. – 2011. – 2. – С. 2227.

 

Доронкин, М.

7 угроз банковскому рынку [Текст] / М. Доронкин // Банковское обозрение. – 2011. – 8. – С. 3237.

 

Дудинець, Л. А.

Вплив проблемних активів на стабільність функціонування банківських установ [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 115–121.

 

Дудинець, Л. А.

Управління банківськими проблемними активами в міжнародній практиці [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. А. Дудинець // Регіональна економіка. – 2010. – 4. – С. 150156.

 

Думка-Кондратьєва, Ю.

Ощадбанк – один із лідерів банківської системи [Текст] / Ю. Думка-Кондратьєва // Зоря Полтавщини. – 2011. – 26 жовт.– С. 3.

 

Еркес, О.

Європейський досвід реструктуризації та відновлення плптоспроможності проблемних банків [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Еркес // Фінансовий ринок України. – 2010. – 10. – С. 2931.

 

Єгоричева, С. Б.

Методологічні засади організації інноваційного процесу в комерційних банках [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Б. Єгоричева // Вісник Національного банку України. – 2011. – 1. – С. 5357.

 

Єгоричева, С. Б.

Методологія розробки інноваційної стратегії комерційного банку [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Б. Єгоричева // Банківська справа. – 2010. – 6. – С. 7384.

 

Єгоричева, С. Б.

Організація фінансового моніторингу в банках [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу /  С.  Б.  Єгоричева. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

 

Жаворонкова, И.

Зона застывшего реагирования [Текст] + [Електронний ресурс] : [Инновационное оборудование в зонах самообслуживания в банках] /  И.  Жаворонкова // Банковское обозрение. – 2011. – 5. – С. 9295.

 

Жаворонкова, И.

Жанр кризиса [Текст] : банковский кризис / И. Жаворонкова // Банковское обозрение. – 2011. – 8. – С. 3843.

 

Жарковская, Е. П.

Банковское дело [Текст] : учебник / Е. П. Жарковская. – 6-е изд., испр. – М. : Омега-Л, 2008. – 476 с.

65.262.10я73 Ж35

 

Заруцька, О.

Структурно-функціональний підхід до аналізу фінансової стійкості банків [Текст] / О. Заруцька // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 4. – С. 34–40.

 

Звєряков, М. I.

Банківський капітал: вимоги Базеля ІІІ [Текст] / М. I. Звєряков,  В.  В.  Коваленко // Фінанси України. – 2011. – № 6. – С. 13–23.

 

Изюмова, А. С.

О достижении устойчивого развития мировой банковской системы: Россия и мировой опыт [Текст] + [Електронний ресурс] / А. С. Изюмова // Международная экономика. – 2010. – 12. – С. 3039.

 

Изюмова, А. С.

Развитие банковской системы посткризисной экономики: Россия и мировой опыт [Текст] + [Електронний ресурс] / А. С. Изюмова // Международная экономика. – 2011. – 4. – С. 2735.

 

Исам Насри, аль Хинди

Принципы формирования центров финансовой ответственности при трансфертном ценообразовании [Текст] / аль Хинди Исам Насри // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – 3. – С. 326335.

 

Івасів, І.

Вплив іноземних банків на банківську систему України [Текст] / І. Івасів,  P.  Корнилюк // Вісник Національного банку України. – 2011. – 10. – С. 8491.

 

Карандин, Р.

Подъем со страховкой [Текст] + [Електронний ресурс] : [Страхование в российских розничных банках] / Р. Карандин // Банковское обозрение. – 2011. – 5. – С. 6062.

 

Качмар, С. І.

Банківська діяльність у сфері спільного інвестування: проблеми та напрями вдосконалення [Текст] / С. І. Качмар // Регіональна економіка. – 2011. – 2. – С. 122127.

 

Кириченко, О. А.

Вплив зовнішніх боргів на економічну безпеку українських банків [Текст] + [Електронний ресурс] / О. А. Кириченко, В. Д. Кудрицький // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 1. – С. 160–170.

 

Кльоба, Л. Г.

Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції [Текст] / Л. Г. Кльоба // Економіка та держава. – 2011. – 4. – С. 2024.

 

Коваленко, В.

Стратегічне управління системотвірними складовими фінансової стійкості банківської системи [Текст] / В. Коваленко // Банківська справа. – 2010. –

6. – С. 6572.

 

Коваленко, В. В.

Методичні підходи до визначення рівня фінансової стійкості банківської системи [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 7. – С. 232–240.

 

Козьменко, С.

Розвиток регіональних ринків банківського страхування : закордонний досвід [Текст] / С. Козьменко // Вісник Національного банку України. – 2011. – 6. – С. 2035.

 

Колеснік, Я. В.

Банківський капітал як об'єкт статистичного вивчення [Текст] /  Я.  В.  Колеснік // Статистика України. – 2010. – № 3. – С. 35–38.

 

Коляда, Т. А.

Вплив зміни діапазону функцій держави на рівні довіри до банківської системи в умовах необхідності узгодження пріоритетів фіскальної та монетарної політики [Текст] / Т. А. Коляда, Ю. Прозоров // Економічна теорія. – 2011. – № 2. – С. 69–75.

 

Комисарчук, И.

Как повысить уровень готовности сети банкоматов [Текст] / И. Комисарчук // Банковское обозрение. – 2010. – 10. – С. 7273.

 

Конягина, М. Н.

Формирование корпоративной инфраструктуры банковской системы в условиях рыночной экономики [Текст] / М. Н. Конягина // Проблемы современной экономики. – 2011. – 2. – С. 195199.

 

Корецька, I.

Територіальна організація банківської системи регіонів України: стратегії забезпечення її раціональності [Текст] / I. Корецька // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 13–17.

 

Корженевский, Н. И.

Смена парадигм центробанкинга [Текст] + [Електронний ресурс] /   Н.  И.  Корженевский // Международная экономика. – 2011. – 5. – С. 5164.

 

Корнєєв, В.

Монетарний інструментарій посткризового відновлення: нові стимули центробанків [Текст] / В. Корнєєв // Вісник Національного банку України. – 2011. – 4. – С. 3034.

 

Корнилюк, Р. В.

Ретроспективний аналіз діяльності іноземних банків в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. В. Корнилюк // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – С. 146–152.

 

Корнівська, В. О.

Фінансово-інституційні аспекти економічного співробітництва України й Росії [Текст] / В. О. Корнівська // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 4. – С. 87–98.

 

Корольова, М. В.

Механізм захисту банківських депозитів [Текст] / М. В. Корольова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – № 3. – С. 270–279.

 

Корф, М.

Страхування ризиків банківської діяльності [Текст] / М. Корф // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 3. – С. 17–18.

 

Кравець, В.

Розвиток платіжних систем в Україні та нові форми розрахунків [Текст] /   В.  Кравець // Вісник Національного банку України. – 2011. – 10. – С. 4548.

 

Крамаренко, Г.

На шляху до єдиного європейського платіжного простору [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Крамаренко, С. Левшаков // Вісник Національного банку України. – 2010. – 10. – С. 4045.

 

Кручок, Н.

Порівняльний аналіз моделей іпотечного рефінансування [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Кручок // Банківська справа. – 2011. – 1. – С. 5060.

 

Курилов, Р.

Базельское соглашение и его значение для формирования собственного капитала банка [Текст] / Р. Курилов // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2009. – 3. – С. 370377.

 

Кушнір, I.

Банки сільськогосподарського розвитку в системі фінансування агропромислового комплексу [Текст] / I. Кушнір // Вісник Національного банку України. – 2011. – 10. – С. 9296.

 

Лапішко, М. Л.

Вплив глобалізаційних процесів на функціонування банків в умовах фінансової кризи [Текст] / М. Л. Лапішко, І. Б. Філонова // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 64–71.

 

Лапко, Н.

Система електронних платежів НБУ у 2010 році [Текст] / Н. Лапко // Вісник Національного банку України. – 2011. – 3. – С. 3133.

 

Ларина, О.

Преодоление банковских кризисов: основные стратегии и инструменты [Текст] / О. Ларина // Деньги и кредит. – 2011. – 9. – С. 1722.

 

Лернер, Ю.

Оценка финансовой устойчивости банковской структуры [Текст] / Ю. Лернер // Вісник економічної науки України. – 2010. – 2. – С. 6973.

 

Литвин, М. В.

Індексний метод визначення адаптивності банківської системи до глобалізаційних вимог [Текст] + [Електронний ресурс] / М. В. Литвин // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – 2. – С. 2529.

 

Лобанов, А. А.

Регулирование капитала на покрытие рыночных рисков в Базеле ІІІ: шаг вперед или два шага назад? [Текст] / А. А. Лобанов // Деньги и кредит. – 2011. – 8. – С. 3540.

 

Лобозинська, С.

Державне регулювання ліквідності банківської системи України : шляхи вдосконалення [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Лобозинська // Банківська справа. – 2011. – № 3. – С. 11–20.

 

Лобозинська, С. М.

Особливості податкового регулювання банківської системи України [Текст] + [Електронний ресурс] / С. М. Лобозинська // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 36–47.

 

Махаєва, О.

Оверсайт як функція центрального банку та концепція його введення в Україні [Текст] / О. Махаєва // Вісник Національного банку України. – 2011. – 4. – С. 1822.

 

Мелащенко, А. О.

Внедрение XBRL как международного стандарта организации фискальной отчетности в Украние [Текст] + [Електронний ресурс] / А. О. Мелащенко // Проблемы управления и информатики. – 2011. – 5. – С. 146155.

 

Мельник, П. В.

Банківські системи зарубіжних країн [Текст] : підручник / П. В. Мельник. – К. : Алерта : Центр учб. л-ри, 2010. – 586 с.

65.9(0)262.10я73 М48

 

Меренкова, О.

Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму [Текст] /  О.  Меренкова, Т. Медвідь, А. Бойко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 46–52.

 

Міщенко, В.

Базель ІІІ: нові підходи до регулювання банківського сектору [Текст] / В.  Міщенко, А. Незнамова // Вісник Національного банку України. – 2011. – 1. – С. 49.

 

Міщенко, В.

Методологічні засади запровадження макропруденційного регулювання та нагляду [Текст] / В. Міщенко, А. Крилова // Вісник Національного банку України. – 2011. – 3. – С. 1215.

 

Міщенко, В. I.

Особливості посткризового реформування фінансового сектору України [Текст] + [Електронний ресурс] / В. I. Міщенко // Фінанси України. – 2010. – 10. – С. 314.

 

На честном слове. Принципы кредитования небольших компаний [Текст] // Банковское обозрение. – 2011. – 7. – С. 5457.

 

Набок, О.

Організація оперативного контролінгу в банках за центрами відповідальності [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Набок // Вісник Національного банку України. – 2011. – 7. – С. 4660.

 

Надточий, А.

История платежных технологий [Текст] / А. Надточий // Банковское обозрение. – 2011. – 1. – С. 8083.

 

Назарлієв, Р.

Особливості управління ризиками в діяльності кредитно-фінансових установ [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. Назарлієв // Персонал (Журнал інтелектуальної еліти). – 2011. – 1. – С. 6673.

 

Недогибченко, І.

Розвиток вітчизняного строкового ринку як інструменту хеджування ризиків в умовах гнучкого режиму курсоутворення [Текст] / І. Недогибченко // Банківська справа. – 2010. – 6. – С. 8592.

 

Нікітенко, К. В.

Особливості банківської системи підрадянської України (1919-1939 рр.) [Текст] / К. В. Нікітенко // Вісник Львівської комерційної акдемії. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – Вип. 9. – С. 237244.

 

Нынче в моде мини [Текст] : Финансовые супермаркеты // Банковское обозрение. – 2010. – 11. – С. 3643.

 

Однороженко, Т. В.

Теоретичне обгрунтування поняття реструктуризації банківського сектору [Текст] / Т. В. Однороженко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Гуманітарні науки. – 2010. – № 3. – С. 321–326.

 

Олейнюк, Р.

Польський капітал на банківському ринку України – успіхи і невдачі [Текст] / Р. Олейнюк // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 499–509.

 

Панасенко, А. А.

Формирование и рост собственного капитала банковских учреждений Украины [Текст] + [Електронний ресурс] / А. А. Панасенко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 1. – С. 185199.

 

Панасенко, Г.

Способи та інструменти формування ресурсного потенціалу банківської установи [Текст] / Г. Панасенко, А. Резніченко // Банківська справа. – 2011. – 1. – С. 3249.

 

Панов, К.

Заработать на риске [Текст] + [Електронний ресурс] : [Механизмы учета хеджирования процентного риска в ЮниКредит Банке] / К. Панов // Банковское обозрение. – 2011. – 5. – С. 4852.

 

Пацера, М.

Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України в полі зору науковців [Текст] / М. Пацера // Вісник Національного банку України. – 2010. – 12. – С. 728.

 

Петраківська, О.

Управління зобов'язаннями банку в умовах фінансової кризи [Текст] / О. Петраківська // Персонал. – 2011. – 1. – С. 6065.

 

Петрик, О.

Перспективи забезпечення цінової стабільності в Україні [Текст] / О. Петрик // Вісник Національного банку України. – 2011. – 6. – С. 36.

 

Понеділко, О. В.

Концептуальні засади ефективного розвитку банківської системи України в умовах євроінтеграції [Текст] / О. В. Понеділко // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 37–39.

 

Правдива, Л.

Удосконалення корпоративного управління в банках та управління комплаєнс-ризиком [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Правдива // Вісник Національного банку України. – 2011. – 7. – С. 1024.

 

Правик, Ю.

Банківська система України в період фінансової кризи: впровадження антикризових заходів [Текст] / Ю. Правик // Банківська справа. – 2011. – 1. – С. 7688.

 

Про банки та банківську діяльність [Електронний ресурс] : Закон від 7. 12. 2000 р. №2121-III із змін. та доп. від 23.12.2010 р. / Україна. Верховна Рада // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності [Електронний ресурс]. – 2011. – 2. – С. 3.

 

Про внесення змін до статті 75 Закону України "Про банки і банківську діяльність" [Електронний ресурс] : Закон України від 4.02.2011 р. № 3011-VI / Україна. Верховна Рада // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності [Електронний ресурс]. – 2011. – 3. – С. 3.

 

Протидія злочинам, що вчиняються із використанням пластикових платіжних карток [Текст] : наук.-практ. посібник / С. I. Ніколаюк, Д. Й. Никифорчук, О. О. Подгорний [та ін.]. – К. : КНТ, 2007. – 152 с.

67.9(4Укр)302.4 П83

 

Пшик, Б.

Арт-банкінг: новий напрям діяльності банків у сфері інвестиційного бізнесу [Текст] + [Електронний ресурс] / Б. Пшик // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 5. – С. 15–19.

 

Рабаданова, Д. А.

Влияние устойчивости региональной банковской системы на развитие кредитования реального сектора экономики [Текст] / Д. А. Рабаданова // Проблемы современной экономики. – 2010. – 4. – С. 193196.

 

Рабаданова, Д. А.

Управление кредитным риском как основа финансовой устойчивости банковского сектора региона [Текст] / Д. А. Рабаданова // Проблемы современной экономики. – 2011. – 2. – С. 202205.

 

Рейтинги банков Украины [Текст] // Топ-100. Рейтинг лидеров бизнеса Украины. – 2011. – 2. – С. 31.

 

Рихліцький, В. В.

Аналіз управління запозиченнями українських банків на міжнародних фінансових ринках [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Рихліцький // Регіональна економіка. – 2011. – № 3. – С. 98–105.

 

Рогожина, Т. В.

Проблемы консолидации банковской отрасли России [Текст] / Т. В. Рогожина // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2011. – 2. – С. 2029.

 

Рудько-Силиванов, В. В.

Некоторые актуальные вопросы регулирования банковской деятельности [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Рудько-Силиванов, С. Т. Чумаков // Деньги и кредит. – 2011. – 7. – С. 3338.

 

Рябініна, Л.

Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Рябініна, O. Русєва // Банківська справа. – 2010. – 6. – С. 5364.  

 

Рябініна, Л. М.

Проблеми післякризового розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. М. Рябініна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 12. – С. 157–170.

 

Саблина, Е. А.

Статистическая оценка состояния банковской системы России после кризиса [Текст] / Е. А. Саблина // Вопросы статистики. – 2011. – 7. – С. 6876.

 

Савелко, С. О.

Вдосконалення внутрішнього регулювання банківської системи на засадах організації системи управління ризиками [Текст] / С. О. Савелко // Економіка та держава. – 2011. – 10. – С. 4042.

 

Савелко, Т. В.

Дослідження впливу регуляційних функцій на розвиток банківської системи [Текст] / Т. В. Савелко // Економіка та держава. – 2011. – 10. – С. 4345.

 

Савлук, С.

Питання теорії та практики оцінювання вартості банківського капіталу [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Савлук // Банківська справа. – 2011. –

1. – С. 1926.

 

Савченко, Т.

Циклічність економічних процесів та вплив Національного банку України на фази економічних циклів [Текст] / Т. Савченко // Вісник Національного банку України. – 2011. – 6. – С. 3840.

 

Салій, Н. Ю.

Сучасна практика та перспективи розвитку банківського фінансування експорту в Україні [Текст] / Н. Ю. Салій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки. – 2010. – № 5, ч. 2. – С. 207–212.

 

Святненко, А.

Регулювання та нагляд на ринку електронних платежів [Текст] / А. Святненко // Фінансовий ринок України. – 2011. – 3. – С. 2324.

 

Семенова, М. В.

Прозрачность банковской системы и рыночная дисциплина: поиск зависимости [Текст] + [Електронний ресурс] / М. В. Семенова // Деньги и кредит. – 2010. – 10. – С. 6974.  

 

Сенченко, О.

Рейтингова оцінка банків у розрізі аналізу їх фінансової безпеки на основі таксонометричного методу [Текст] / О. Сенченко // Вісник Національного банку України. – 2011. – 1. – С. 5860.

 

Скоробогач, О. І.

Капіталізація малих та середніх банків як важливий інструмент забезпечення надійності банківської системи України [Текст] / О. І. Скоробогач // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 46–50.

 

Смакота, Я.

Альфа и омега банковского бизнеса [Текст] : Альфа- банк Украины / Я. Смакота // Топ-100. Рейтинг лидеров бизнеса Украины. – 2011. – 2. –

С. 2630.

 

Сомик, А.

Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку [Текст] / А. Сомик // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 21–27.

 

Соркін, І.

Банківський нагляд : сучасний стан й перспектива [Текст] / І. Соркін // Вісник Національного банку України. – 2011. – 10. – С. 3436.

 

Старинський, М. В.

Порівняльне банківське право [Текст] : навч. посібник / М. В. Старинський. – Суми : Університетська книга, 2006. – 299 с.

67.302я73 С77

 

Старостіна, А.

Ефективне управління ризиками важливий чииник формування сили банківського бренду [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Старостіна, В. Кравченко, Д. Шмиглюк // Маркетинг в Україні. – 2010. – 6. – С. 1623.

 

Степаненко, А.

Вплив іноземних фінансово-кредитних установ на національну банківську систему [Текст] / А. Степаненко, І. Чамара // Економіка України. – 2011. – 2. – С. 6067.

 

Степаненко, А.

Лобіювання банківських інтересів у процесі реалізації пріоритетних цілей [Текст] / А. Степаненко, І. Чамара // Вісник Національного банку України. – 2011. – 5. – С. 5457.

 

Степаненко, А.

Суть інтеграції національної банківської системи з реальним сектором економіки та форми її реалізації [Текст] / А. Степаненко, І. Чамара // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 3. – С. 7–11.

 

Степаненко, А. І.

Незалежність центрального банку як головний чинник його діяльності [Текст] / А. І. Степаненко // Економіка і прогнозування. – 2010. – 4. – С. 99109.

 

Стефанишина, A.

Характеристика та аналіз методик оцінювання фінансової стійкості банків України та зарубіжжя [Текст] / A. Стефанишина // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 62–65.

 

Страхарчук, А. Я.

Інформаційні системи і технології в банках [Текст] : навч. посібник / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. – К. : УБС НБУ : Знання, 2010. – 515 с.

65.262.10с51я73 С83

 

Сухотеплий, В.

Фінансова криза та особливості динаміки структури активів банківської системи України [Текст] / В. Сухотеплий // Вісник Національного банку України. – 2011. – 10. – С. 96–100.

 

Тихомирова, E. B.

Рынок синдицированных кредитов: тенденции и перспективы развития [Текст] / E. B. Тихомирова // Деньги и кредит. – 2011. – 2. – С. 30–35.

 

Турбанов, А. В.

Российская банковская система на современном этапе [Текст] / А. В. Турбанов // Деньги и кредит. – 2011. – 2. – С. 37.

 

Федик, М. В.

Сутність державного регулювання банківської інфраструктури в Україні [Текст] / М. В. Федик // Регіональна економіка. – 2010. – 4. – С. 9197.

 

Філонова, І. Б.

Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів [Текст] / І. Б. Філонова // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 96–102.

 

Філонова, І. Б.

Функціонування іноземного капіталу у банківській системі України в умовах фінансової нестабільності [Текст] / І. Б. Філонова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 6. – С. 220–225.

 

Філонова, І. Б.

Шляхи забезпечення стійкості національної банківської системи до світових фінансових криз [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Б. Філонова // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 37–40.

 

Фостяк, В. В.

Оцінка ефективності іноземного капіталу банківських установ України [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Фостяк // Регіональна економіка. – 2011. – № 1. – С. 86–94.

 

Фурсова, В.

Рейтингова система оцінки фінансової стабільності банків з іноземним капіталом як інструмент підвищення надійності банківської системи [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Фурсова, О. Каширіна // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 9. – С. 33–41.

 

Халіменко, Ю.

Оптимальний розподіл функціональних повноважень працівників банку з обслуговування кредитних операцій із суб'єктами господарювання [Текст] / Ю. Халіменко, Ю. Семениченко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 11. – С. 56–61.

 

Харченко, В.

Підсумки діяльності банків України на ринку платіжних карток у 2010 році [Текст] / В. Харченко // Вісник Національного банку України. – 2011. – 4. – С. 712.

 

Чернадчук, Т.

Проблеми визначення поняття "банківська діяльність" [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Чернадчук // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – 6. – С. 2225.

 

Чуб, О.

Банківські кризи у глобальному середовищі [Текст] / О. Чуб // Банківська справа. – 2011. – 1. – С. 8994.

 

Шалига, Т.

Підходи до проектування інфраструктури банківського дистанційного обслуговування [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Шалига // Вісник Національного банку України. – 2011. – 7. – С. 6064.

 

Шараєвський, Д. В.

Ефективність діяльності банківської системи як запорука сталого економічного розвитку [Текст] / Д. В. Шараєвський // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 83–85.

 

Шинкаренко, А. В.

Сутність інвестицій крізь призму банківської інвестиційної діяльності [Текст] / А. В. Шинкаренко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 2. –

С. 171–178.

 

Шпанковська, Н.

Удосконалення класифікації факторів впливу на результати діяльності банку із застосуванням системного підходу [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Шпанковська, Ю. Труш, А. Труш // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 7. – С. 719.

 

Шулевська, О.

Ресурсні аспекти банківської кризи 2008-2009 років в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Шулевська // Вісник Національного банку України. – 2011. – 2. – С. 1619.

 

Шумська, С. С.

Розвиток світової банківської індустрії та системна криза 2008-2010 років [Текст] + [Електронний ресурс] / С. С. Шумська // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 4. – С. 39–61.

 

Шумська, С. С.

Російський капітал у банківській системі України: динаміка розвитку та сфери інтересів [Текст] / С. С. Шумська // Економічна теорія. – 2010. – № 4. – С. 58–73.

 

Щербакова, О.

Інституційно-правові засади проведення грошово-кредитної політики в Україні [Текст] / О. Щербакова // Вісник Національного банку України. – 2011. – 10. – С. 36–40.

 

Яндиев, М.

Взаимосвязь банковской процентной ставки и доходности корпоративных облигаций [Текст] / М. Яндиев // Вестник Московского ун-та. Сер. 6, Экономика. – 2011. – 1. – С. 61–78.

 

[Вгору]

2.9.1. Лізинг

 

Амелін, С. К.

Напрями вдосконалення державного регулювання фінансового лізингу [Текст] / С. К. Амелін // Економіка та держава. – 2011. – 8. – С. 83–87.

 

Амелін, С. К.

Шляхи вдосконалення державного регулювання фінансового лізингу в Україні [Текст] / С. К. Амелін // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. –

10. – С. 211220.

 

Газман, В. Д.

Секьюритизация лизинговых активов [Текст] / В. Д. Газман // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2010. – 3. – С. 349379.

 

Дергалюк, Б. В.

Проблеми вибору критеріїв ефективності механізму державного регулювання лізингової діяльності [Текст] / Б. В. Дергалюк // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 61–65.

 

Ефремов, А. А.

Лизинговые отношения в формировании цепей поставок [Текст] / А. А. Ефремов // Проблемы современной экономики. – 2011. – 1. – С. 145148.

 

Іонова, М.

Сучасні тенденції організаційно-правового забезпечення міжнародного лізингу [Текст] / М. Іонова // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право. – 2005. – № 1. – С. 118–124.

 

Корінєв, В. Л.

Сутність та види лізингу для підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Л. Корінєв // Держава та регіони. – 2011. – 1. – С. 108112.

 

Корнієнко, О. Є.

Інформаційне забезпечення лізингової діяльності [Текст] / О. Є. Корнієнко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 10. – С. 196–201.

 

Котляров, И. Д.

Инновационные модели финансового предпринимательства: анализ и перспективы развития [Текст] + [Електронний ресурс] / И. Д. Котляров // Деньги и кредит. – 2011. – 5. – С. 5257.

 

Кулиняк, І. Я.

Проблеми розвитку ринку лізингових послуг в Україні [Текст] / І. Я. Кулиняк // Держава та регіони. – 2011. – 4. – С. 164168.

 

Не страшный зверь, а финансовый инструмент [Текст] : рынок лизинга // Топ-100. Рейтинг лидеров бизнеса Украины. – 2011. –2. – С. 6164.

 

Писаренко, М. М.

Розвиток лізингу в контексті європейських тенденцій [Текст] +[Електронний ресурс] / М. М. Писаренко, К. Л. Нетудихата // Держава та регіони. – 2010. – 6. – С. 5760.

 

Черненко, В.

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку лізингу в Україні [Текст] / В. Черненко // Економіка та держава. – 2010. – 11. – С. 8890.

 

Юзвович, Л. И.

Международный лизинг как форма привлечения инвестиций в национальную экономику [Текст] / Л. И. Юзвович // Проблемы современной экономики. – 2010. – 3. – С. 246250.

 

[Вгору]

2.9.2. Кредит

 

Бабич, Л. М.

Інвестиційний податковий кредит як інструмент регулювання інвестиційних процесів [Текст] / Л. М. Бабич, А. О. Кузнецова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 9. – С. 226–231.

 

Валютні кредити можна не повертати? (слідами роз'яснень та судових рішень) [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 44. – С. 7582.

 

Василенко, А.

Доходи підприємця-єдинника поза свідоцтвом: як бути підприємству - джерелу виплати [Текст] / А. Василенко // Все про бухгалтерський облік. –2010. – 99. – С. 1013.

 

Вовчак, О.

Кредит у системі макроекономічної рівноваги [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Вовчак, М. Могильницька, М. Хмелярчук // Вісник Національного банку України. – 2011. – 2. – С. 2833.

 

Галанов, В. С.

Кредитный процесс и факторы, влияющие на его организацию [Текст] / В. С. Галанов // Деньги и кредит. – 2011. – 6. – С. 3033.

 

Голованов, А. А.

К проблеме кредитной активности банков в посткризисных условиях [Текст] / А. А. Голованов // Деньги и кредит. – 2011. – 7. – С. 5053.

 

Грищенко, Т. В.

Формування системи банківського кредитування експортної діяльності українських підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. В. Грищенко, B.B. Курищук // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 107–114.

 

Гурнакова, Л. Н.

Сущность и теоретические основы понятия "кредитный рынок" [Текст] / Л. Н. Гурнакова // Проблемы современной экономики. – 2011. – 2. – С. 8385.

 

Долінський, Л.

Моделювання кредитних рейтингів за національною та міжнародною рейтинговими шкалами [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Долінський // Вісник Національного банку України. – 2010. – 10. – С. 5054.

 

Егоров, А. В.

Анализ и мониторинг условий банковского кредитования [Текст] + [Електронний ресурс] / А. В. Егоров, А. С. Кармазина, Е. Н. Чекмарева // Деньги и кредит. – 2010. – 10. – С. 1622.

 

Жукова, Н. К.

Сучасний стан ринку банківських кредитів в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. К. Жукова, Н. В. Зражевська // Економічний часопис-XXI. – 2011. – 56. – С. 5457.

 

Жуковська, О. А.

Інтервальна модель прийняття кредитного рішення малим підприємством в умовах нестабільності цін [Текст] + [Електронний ресурс] / О. А. Жуковська // Економіка та держава. – 2011. – 5. – С. 7173.

 

Кокин, А. С.

Совершенствование преддоговорных кредитных отношений среднего и малого бизнеса [Текст] / А. С. Кокин, К. С. Бутяев // Деньги и кредит. – 2010. – 12. – С. 3841.

 

Корнєєв, В. В.

Капіталотворення і кредит у координатах "довіра-відповідальність" [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Корнєєв // Фінанси України. – 2010. – № 9. – С. 13–22.

 

Левченко, Л. В.

Гроші та кредит [Текст] : навч. посібник / Л. В. Левченко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 224 с.

65.262я73 Л38

 

Мироненко, В.

Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду [Текст] / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України. – 2011. – 5. – С. 3841.

 

Монетарні показники та операції з ОВДП у 2010 році [Текст] + [Електронний ресурс] : (за матеріалами НБУ) // Фінансовий ринок України. – 2011. – 1. – С. 34.

 

Мороз, А. М.

Кредитний менеджмент [Текст] : навч. посібник / А. М. Мороз, Р. I. Шевченко, І. В. Дубик. – К. : КНЕУ, 2009. – 399 с.

65.262.2я73 М80

 

Пелевина, К.

Роль венчурного капитала в финансировании инноваций [Текст] / К. Пелевина // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2009. – 3. – С. 179187.

 

Полозенко, Д.

Гроші, фінанси і кредит у контексті забезпечення добробуту людини [Текст] / Д. Полозенко // Вісник Національного банку України. – 2011. – 1. – С. 3942.

 

Потаєва, А.

Чи варто та як брати кредит [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Потаєва // Фінансовий ринок України. – 2011. – 6. – С. 35.

 

Правління НБУ

Про затвердження порядку формування банками резервів за кредитами, нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості [Електронний ресурс] : постанова від 13.09.2010 № 424 / Правління НБУ // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності [Електронний ресурс]. – 2010. – 11. – С. 7.

 

Пшик, Б. І.

Вдосконалення механізму податкового інвестиційного кредитування в контексті стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Б. І. Пшик // Регіональна економіка. – 2010. – № 4. – С. 56–62.

 

Скоморовская, C.

Привести в чувство долга [Текст] + [Електронний ресурс] : кредитная политика предприятия / C. Скоморовская // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – 7. – С. 5258.

 

Тихомирова, E. B.

Банковский рынок корпоративных кредитов: особенности и принципы [Текст] / E. B. Тихомирова // Деньги и кредит. – 2011. – 7. – С. 3944.

 

Щетинін, А. I.

Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. I. Щетинін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 440 с.

65.26я73 Щ70

 

 

[Вгору]

2.9.3. Ринок цінних паперів

 

Афоніна, Є. В.

Ринок державних облігацій в Україні: етапи розвитку та сучасні проблеми [Текст] / Є. В. Афоніна // Економіка та держава. – 2011. – 9. – С. 5860.

 

Болдуєва, О. В.

Розвиток організаційно-економічних механізмів державного регулювання ринку цінних паперів [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Болдуєва // Держава та регіони. – 2010. – № 6. – С. 11–16.

 

Бурмака, М.

Новації державного регулювання на вітчизняному ринку цінних паперів [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Бурмака // Фінансовий ринок України. – 2010. – 12. – С. 710.

 

Гончаренко, В.

Визначення оптимальної структури портфеля цінних паперів комерційного банку [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Гончаренко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – 34. – С. 6771.

 

Гутафель, B. B.

Завдання та функції фондового ринку в сучасних умовах [Текст] + [Електронний ресурс] / B. B. Гутафель // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 3. – С. 86–89.


Еш, С. М.

Фінансовий ринок [Текст] : навч. посібник / С. М. Еш. – 2-ге вид. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 528 с.

65.262.2я73 Е96

 

Загорський, В. С.

Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками [Текст] : монографія / В. С. Загорський. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 192 с.

65.9(4Укр)262.2 З-14

 

Івахненко, І.

Активізація діяльності ринку цінних паперів як наслідок зростання його інвестиційних можливостей [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Івахненко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 5–6. – С. 13–19.

 

Івахненко, І. С.

Місце та роль ринку цінних паперів у системі ринків фінансових ресурсів [Текст] / І. С. Івахненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 2. – С. 21–25.

 

Коваленко, Ю. М.

Структуризація сучасного фінансового ринку [Текст] / Ю. М. Коваленко // Фінанси України. – 2010. – 9. – С. 9199.

 

Коробков, Д. В.

Мультиплікатори оцінки акцій, які враховують рентабельність, структуру капіталу і ризик компанії [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. В. Коробков // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 94–100.

 

Кравченко, Ю. Я.

Ринок цінних паперів [Текст] : навч. посібник / Ю. Я. Кравченко. – 2-ге вид., змін. та доп. – К. : Дакор : КНТ, 2009. – 672 с.

65.9(4Укр)262.2я73 К78

 

Ліхновський, П.

Аналіз ефективності інвестиційної стратегії "Низький Р/Е" у формуванні портфеля цінних паперів [Текст] / П. Ліхновський // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 5. – С. 58–71.

 

Мазуренко, А. В.

Розвиток ІРО в Україні [Текст] / А. В. Мазуренко // Економіка та держава. – 2011. – 8. – С. 6163.

 

Майоров, С.

Моделі доступу інвесторів на біржовий ринок цінних паперів [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Майоров // Фінансовий ринок України. – 2010. – 10. – С. 912.

 

Мирославський, C. B.

Історичні аспекти розвитку нормативного регулювання боргових цінних паперів [Текст] / C. B. Мирославський // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 52. – С. 114118.

 

Михальський, В. В.

Роль фінансового ринку в економічному розвитку реального сектора вітчизняної економіки [Текст] : монографія / В. В. Михальський. – К. : Ніка-Центр, 2007. – 296 с.

65.9(4Укр)262.2 М69

 

Поважний, О. С.

Цінні папери і фондовий ринок [Текст] : навч. посібник / О. С. Поважний, Н. С. Орлова, А. Л. Свечкіна. – Львів : Магнолія-2006, 2010. – 361 с.

65.9(4Укр)262.2я73 П42

 

Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів [Текст] : затверджений рішенням ДКЦПФР від 31.03.2011 р. № 376 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 30 верес. – С. 5561.

 

Процько, О. В.

Інструментарій ринку державних цінних паперів України в умовах розгортання фінансово-економічної кризи : особливості, проблеми, шляхи вдосконалення [Текст] / О. В. Процько // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 184–187.

 

Ринок цінних паперів у першому півріччі 2011 року [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 7–8. – С. 12–15.

 

Столяров, В. Ф.

Стан та тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні [Текст] / В. Ф. Столяров, О. О. Полєтаєв, В. В. Столярова // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 142–148.

 

Столяров, В. Ф.

Тенденції в діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів України [Текст] / В. Ф. Столяров, О. О. Полетаєв // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2. – С. 145–151.

 

Фролова, Е.

Российский рынок корпоративных облигаций в условиях кризиса [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. Фролова // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2009. – № 3. – С. 226–239.

 

Шевченко, О. М.

Трансформація вітчизняної депозитарної системи – важлива умова підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів [Текст] / О. М. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5, ч. 1. – С. 44–48.

 

Шевченко, О. М.

Трансформація вітчизняної депозитарної системи – важлива умова підвищення ефективності функціонування ринку цінних паперів [Текст] / О. М. Шевченко // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти [Текст]. Ч. 1 + [Електронний ресурс] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р. / редколегiя О. О. Нестуля, Л. Г. Войнаш, І. А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С. 143–145.

65.290-21 М54

 

Щекін, О. Ю.

Сутність, види та структура портфелів цінних паперів [Текст] / О. Ю. Щекін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 3. – С. 97–104.

 

[Вгору]

2.10. Міжнародні фінансові відносини

 

Алаторських, М. Ю.

Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Ю. Алаторських // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 6. – С. 135–139.

 

Артеменко, А.

Українсько-турецькі відносини у Чорноморському регіоні (сучасний аспект) / А. Артеменко // Персонал. – 2011. – № 1. – С. 18–23.

 

Гаврилюк, О. В.

Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення [Текст] / О. В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С.107–119.

 

Дзюблюк, О.

Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового простору [Текст] / О. Дзюблюк // Вісник Національного банку України. – 2011. – № 10. – С. 76–84.

 

Дюгованець, О. М.

Світова практика державного фінансування венчурної діяльності [Текст] / О. М. Дюгованець // Економічний часопис-XXI. – 2011. – 1–2. – С. 41–44.

 

Ельцов, Ю. В.

Поведенческие финансы и прогнозирование валютного рынка [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. В. Ельцов // Международная экономика. – 2010. – № 12. – С.18–29.

 

Карлін, М. I.

Фінанси зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник / М. I. Карлін. – К. : Кондор, 2009. – 384 с.

65.9(3)26я73 К23

 

Климко, О. Л.

Фінанси зарубіжних фірм [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навч. процесу / О. Л. Климко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011.

 

Козка, В. М.

Інвестиційна привабливість України для КНР [Текст] / В. М. Козка // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 7–8. – С. 14–16.

 

Козюк, В. В.

Стратегічні елементи системного поєднання напрямів дедоларизаційної політики в Україні [Текст] / В. В. Козюк, Н. І. Атамась // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 104–111.

 

Куликов, А. Г.

Россия и Китай: пути модернизации [Текст] / А. Г. Куликов, Е. Г. Куликова // Деньги и кредит. – 2011. – № 5. – С. 27–36. 

 

Малащук, Ю. С.

Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. С. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 60–66.

 

Міжнародні фінанси [Текст] : за модульною системою навчання : теор.-практ. посібник / В. П. Шило, С. С. Доровська, С. Б. Ільіна, Н. С. Іванова. – 2-е вид. – К. : Кондор, 2010. – 346 с.

65.582.6я73 М58

 

Міжнародні фінанси [Текст] : кредитно-модульний курс : навч. посібник / М. І. Барановська ; за ред. Ю. Г. Козак, Н. С. Логвінова. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2011. – 288 с.

65.582.6я73 М58

 

Старостіна, А. О.

Україна в міжнародних економічних відносинах [Текст] / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз // Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – С. 98–146.

65.9(3)я73 С77

 

Столяр, А. О.

Міжнародний ринок капіталів як невід'ємний елемент світових фінансів [Текст] / А. О. Столяр // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 7–8. – С. 11–14.

 

Цзя, Кан

Некоторые аспекты налоговой политики в КНР [Текст] / Кан Цзя, Цзинчунь Су // Свободная мысль. – 2011. – № 6. – С. 63–72.

 

Что ожидает США и доллар? [Текст] // Персонал. – 2011. – № 3. – С. 416.

 

Чекаленко, Л.

Україна - Росія в постбіполярному світі [Текст] / Л. Чекаленко, Б. Шмельов, Д. Попова // Зовнішні справи. – 2011. – № 5–6. – С. 16–19.

 

Шаповалова, О.

Європейські трансформації – українські дилеми [Текст] / О. Шаповалова // Зовнішні справи. – 2011. – № 3. – С. 10–14.

 

Шпенюк, О.

Валютні інтервенції як інструмент валютно-курсової політики [Текст] / О. Шпенюк // Економіст. – 2011. – № 1. – С. 66–69.

 

Янікін, С. В.

Вплив ТНК на стабільність міжнародної фінансової системи [Текст] / С. В. Янікін // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3. – С. 61–70.

 

[Вгору]

2.11. Інвестиції

 

Абишли, Лачин Візир огли

Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку [Текст] / Лачин Візир огли Абишли // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 493–498.

 

Антонов, В. Б.

Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні [Текст] / В. Б. Антонов // Регіональна економіка. – 2010. – 3. – С. 8594.

 

Асаул, А. Н.

Организационно-экономическая модель сетевой информационной системы регионального инвестиционно-строительного комплекса [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Н. Асаул, С. Н. Иванов // Экономическое возрождение России. – 2010. – 3. – С. 4355.

 

Бабич, Л. М.

Інвестиційний податковий кредит як інструмент регулювання інвестиційних процесів [Текст] / Л. М. Бабич, А. О. Кузнецова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. –  № 9. – С. 226–231.

 

Биба, В. В.

Оособливості формування інвестиційної політики держави в умовах розбудови економіки України [Текст] / В. В. Биба, А. С. Скрильник, О. О. Морщавка // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – С. 30–34.

 

Боярко, І. М.

Інвестиційний аналіз [Текст] : навч. посібник / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 400 с.

65.290-56-24я73 Б86

 

Величко, А. В.

Особенности инвестиционно-инновационного развития экономики Украины [Текст] + [Електронний ресурс] / А. В. Величко, О. В. Лященко // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – 2. – С. 199206.

 

Вінтерс, Д.

Правила інвестування на біржовому ринку [Текст] / Д. Вінтерс // Фінансовий ринок України. – 2011. – 78. – С. 4850.

 

Власенко, В. А.

Оцінка інвестиційної привабливості системи споживчої кооперації України на засадах методичного інструментарію теорії нечітких множин [Текст] / В. А. Власенко // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти [Текст]. Ч. 1 + [Електронний ресурс] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р. / редколегiя О. О. Нестуля, Л. Г. Войнаш, І. А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С. 130133.

65.290-21 М54

 

Вязовський, О.

Управління фінансовими інвестиціями в умовах ринкової мінливості [Текст] / О. Вязовський // Фінансовий ринок України. – 2011. – № 10. – С. 19–20.

 

Гайдуцький, І. П.

Структурні та інноваційні пріоритети залучення прямих іноземних інвестицій у контексті здійснення регуляторних реформ в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / І. П. Гайдуцький // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 4. – С. 47–63.

 

Гвоздю, С. Ю.

Кошти іноземних інвесторів як джерело фінансової підтримки інноваційної діяльності підприємств [Текст] / С. Ю. Гвоздю // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 6. – С. 67–74.

 

Гриценко, В.

Інвестиційні інститути на міжнародному ринку фінансових послуг [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Гриценко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – 1. – С. 5772.

 

Диба, О.

Бюджетоутворювальні джерела місцевого самоврядування щодо забезпечення інвестиційного потенціалу [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Диба, В. Крук // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 1–2. – С. 41–48.

 

Диба, О.

Обгрунтування параметрів інвестиційної компетенції місцевих бюджетів [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Диба, О. Василенко, В. Крук // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 1–2. – С. 31–36.

 

Дишко, І. Ю.

Методологічні аспекти обліку та аудиту діяльності підприємства з іноземними інвестиціями [Текст] / І. Ю. Дишко, Н. В. Маркович // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 5. – С. 246–251.

 

Єрмак, О. О.

Інструменти формування інвестиційно-інноваційного середовища в Україні [Текст] / О. О. Єрмак // Економіка і регіон. – 2010. – № 3. – С. 66–70.

 

Єрмак, О. О.

Розроблення концепції розвитку венчурного інвестування інноваційної діяльності в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / О. О. Єрмак // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 37–42.

 

Жеваго, А.

Оптимізація діяльності інститутів спільного інвестування в Україні [Текст] / А. Жеваго, О. Фурсова // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 1–2. –

С. 77–81.

 

Заболоцький, Т.

Оцінка ваг валютного портфеля з найнижчим рівнем VaR [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Заболоцький // Вісник Національного банку України. – 2011. – 8. – С. 3133.

 

Захарін, С.

Фінансові інструменти активізації інвестиційної та інноваційної діяльності [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Захарін // Економіка України. – 2010. – № 12. – С. 48–58.

 

Зінов'єва, І. С.

Модель забезпечення виробничо-промислових структур капіталом [Текст] /І. С. Зінов'єва // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – 2. – С. 210218.

 

Ілларіонова, Н.

Модель залежності інноваційного розвитку та прямих іноземних інвестицій в економіці регіонів України [Текст] / Н. Ілларіонова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 67–75.

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності [на початок 1996 та 2003-2011 років] [Текст] : стат. зб. / за ред. Л. М. Овденко. – К. : Держкомстат України, 2011. – 67 с.

65.051.9(4Укр)-56 I-58

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності на початок 1996 та 2002-2010 років [Текст] : стат. зб. / за ред. Л. М. Овденко. – К. : Держкомстат України, 2010. – 62 с.

65.051.9(4Укр)-56 I-58

 

Камінський, А. Б.

Інформаційна прозорість у діяльності ICI : теоретичне обгрунтування і практика реалізації [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Б. Камінський // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 60–70.

 

Карасюк, Є.

Інвестування коштів в купівлю малого та середнього бізнесу [Текст] / Є. Карасюк // Фінансовий ринок України. – 2011. – 5. – С. 1820.

 

Кикоть, И. И.

Формирование портфеля реальных инвестиций [Текст] / И. И. Кикоть // Потребительская кооперация. – 2010. – 2. – С. 3540.

 

Коваленко, А. Г.

Сутність методичних підходів до аналізу фінансових інвестицій [Текст] / А. Г. Коваленко, Ю. О. Ночовна // Економіка і регіон. – 2010. – № 4. – С. 144–149.

 

Коваль, О. П.

Концептуальні засади інвестування пенсійних активів [Текст] / О. П. Коваль // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 101107.

 

Костенок, І. В.

Венчурне інвестування: потенційні можливості розвитку [Текст] / І. В. Костенок // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 65–68.

 

Костромской, М. В.

Экономическая сущность инвестиций и сбережений и их значение в условиях глобализации экономики [Текст] / М. В. Костромской // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – 4. – С. 257262.

 

Красножон, С.

Вплив факторів інвестиційного клімату на індивідуальне інвестування [Текст] / С. Красножон // Ринок цінних паперів України. – 2011. – № 3–4. – С. 3–8.

 

Крисюк, Р. В.

Проблеми формування інвестиційних ресурсів в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. В. Крисюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 1. – С. 67–71.

 

Крутилко, О. І.

Економічні пріоритети прямого іноземного інвестування країн ЦСЄ після вступу до ЄС [Текст] + [Електронний ресурс] / О. І. Крутилко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 4. – С. 21–32.

 

Литвинчук, В.

Формування інвестиційного портфеля в умовах сучасного інформаційного простору [Текст] / В. Литвинчук // Економіст. – 2011. – 5. – С. 7678.

 

Ліщук, В.

Динаміка інвестиційного потенціалу регіонів України та економічний цикл [Текст] / В. Ліщук // Економіст. – 2011. – № 3. – С. 14–16.

 

Лобань, Д.

Инвестиции в нематериальные активы как элемент внешней среды знаний зарубежных корпораций [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Лобань // Международная экономика. – 2011. – 8. – С. 26–31.

 

Лукашова, І. О.

Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми [Текст] / І. О. Лукашова, О. С. Власова // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 2. – С. 7–12.

 

Маркіна, І. А.

Проблеми активізації інвестиційних і інноваційних процесів, способи їх вирішення [Текст] / І. А. Маркіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5, ч. 2. – С. 119–122.

 

Маркіна, І. А.

Управління створенням інвестиційної привабливості туристично-рекреаційного комплексу Полтавської області [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, І. В. Черниш. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 178 с.

65.9(4Укр-4Пол)433 М27

 

Мартиновський, В. С.

Дослідження інвестиційного клімату України [Текст] / В. С. Мартиновський, Г. Г. Шиян // Економіка харчової промисловості. – 2011. – № 2. – С. 48–50.

 

Мацибора, Т.

Конкурентоспроможність як фактор інвестиційної привабливості видів економічної діяльності [Текст] / Т. Мацибора // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 38–42.

 

Місяць, Т.

Динаміка та характерні оcобливості інвестиційного співробітництва України та ЄС у контексті економічної кризи [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Місяць // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 1. – С. 3–14.

 

Муха, Д. В.

Оцінка дохідності залучених прямих іноземних інвестицій [Текст] / Д. В. Муха // Статистика України. – 2011. – 2. – С. 3138.

 

Найман, Е.

Фінансове інвестування: зберегти чи примножити [Текст] / Е. Найман // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип. 10. – С. 1015.

 

Нікітін, Ю. В.

Правове регулювання іноземних інвестицій [Текст] / Ю. В. Нікітін // Правові основи зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посібник / вiдповiд. ред. Л. С. Сміян. – К. : КНТ, 2008. – С. 239263.

67.9(4укр)301.165я73 П68

 

Онищенко, О. А.

Сутність та значення інвестиційного процесу [Текст] / О. А. Онищенко // Економіка і регіон. – 2010. – 2. – С. 116120.

 

Павлов, К. В.

Инвестиции и инновации интенсивного и экстенсивного типа [Текст] + [Електронний ресурс] / К. В. Павлов // Экономическое возрождение России. – 2009. – 2. – С. 5059.

 

Панкова, М. О.

Характерні ознаки сучасного світового інвестиційного простору [Текст] / М. О. Панкова // Вісник економічної науки України. – 2011. – 1. – С. 103107.

 

Перников, С. Г.

Инвестиционная политика и типология ее структурных элементов [Текст] / С. Г. Перников // Проблемы современной экономики. – 2011. – 2. – С. 8891.

 

Петрова, Г. Є.

Іноземні інвестиції як складова конкурентоспроможності економіки України [Текст] / Г. Є. Петрова // Держава та регіони. – 2011. – 4. – С. 4147.

 

Покатаєва, О. В.

Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності галузей економіки [Текст] / О. В. Покатаєва // Держава та регіони. – 2011. – № 3. – С. 232237.

 

Прямі іноземні інвестиції (у доларах США) [Текст] // Журнал європейської економіки. – 2010. – 4. – С. 541545.

 

Рибак, С. О.

Інституційні інвестори фінансової системи: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / С. О. Рибак, О. П. Коваль // Фінанси України. – 2010. – 10. – С. 6064.

 

Рудой, В.

Економічна суть та характеристика інституційних інвесторів на фінансовому ринку України [Текст] / В. Рудой // Ринок цінних паперів України. – 2010. – 56.

 

Сапарова, Б. С.

Мировая практика привлечения иностранных инвестиций в условиях финансового кризиса [Текст] / Б. С. Сапарова, А. А. Сапарова // Экономическое возрождение России. – 2011. – 3. – С. 169–175.

 

Смєсова, В. Л.

Підходи до визначення змісту інвестиційного потенціалу національної економіки [Текст] / В. Л. Смєсова // Держава та регіони. – 2011. – 3. – С. 4447.

 

Спосіб формування інвестиційного портфеля системи управління фінансово-інвестиційною діяльністю [Текст] + [Електронний ресурс] /Ю. С. Боримський, А. В. Рябушенко, П. П. Маслянко, Н. Д. Любашенко // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2010. – № 5. – С. 31–41.

 

Сугай, Т. Ю.

Стан інвестиційного клімату в АПК України [Текст] / Т. Ю. Сугай // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – 10. – С. 1824.

 

Сунцова, О. О.

Інвестиційний аспект макроекономічного регулювання розвитку національного господарства [Текст] / О. О. Сунцова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – 3. – С. 289301.

 

Тлумачний словник з інвестування пенсійних коштів [Текст] / уклад. Прoект "Розвиток ринків капіталу". – К., 2010. – 19 с.

65.262.2-56я2 Т49

 

Федоренко, В. Г.

Роль інвестицій в економіці держави [Текст] / В. Г. Федоренко, О. Г. Чувардинський, С. В. Палиця, С. В. Федоренко // Економіка та держава. – 2010. – № 9. – С. 38–40.

 

Федулова, Л.

Прямі іноземні інвестиції у забезпеченні технологічної модернізації виробництва: світові тенденції та проблеми в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Федулова // Економіст. – 2011. – № 5. – С. 44–48.

 

Флегантова, А. Л.

Сучасні підходи до вичначення економічної сутності терміна "інвестиції" [Текст] / А. Л. Флегантова // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 184–188.

 

Харламова, Г. О.

Конкурентоспроможність України як похідна від темпів її інвестиційної динаміки [Текст] / Г. О. Харламова // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 17–21.

 

Шпак, I.

Можливості та особливості інвестування коштів на вітчизняному фінансовому ринку [Текст] / I. Шпак // Фінансовий ринок України. – 2011. – 3. – С. 3031.

 

Щукін, О. I.

Визначення ефективності інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємства [Текст] / О. I. Щукін // Держава та регіони. – 2011. – № 3. –

С. 185–189.

 

Юркевич, О. М.

Інноваційне спрямування інвестиційного потенціалу фінансових інститутів [Текст] / О. М. Юркевич // Фінанси України. – 2010. – № 10. – С. 81–86.

 

Юрченко, В.

Сучасні тенденції глобального інвестування [Текст] / В. Юрченко // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 7 . – С. 53–57.

 

Юхновський, І. В.

Відтворення інноваційно-інвестиційного потенціалу ринкової економіки [Текст] / І. В. Юхновський // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – 1. – С. 1216.

 

Malyshko, A. V.

Attracting the European Unvestments to Concession Agreements in Ukraine [Text] / A. V. Malyshko // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – 4. – С. 164170.

 

[Вгору]

2.12. Фінансова статистика

 

Галицька, Е. В.

Фінансова статистика [Текст] : навч. посібник / Е. В. Галицька, Н. В. Ковтун. – К. : Кондор, 2008. – 440 с.

65.051.9(4Укр)26я73 Г15

 

Цвєткова, Л. О.

Банківська статистика з основами економічної статистики [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навч. процесу / Л. О. Цвєткова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Цвєткова, Л. О.

Статистика фінансів з основами економічної статистики [Електронний ресурс] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Л. О. Цвєткова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

[Вгору]

2.13. Фінансове право

 

Актуальні питання науки фінансового права [Текст] : монографія / за ред. М. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

67.302 А43

 

Валютні кредити можна не повертати? (слідами роз'яснень та судових рішень) [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – 44. – С. 7582.

 

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності [Електронний ресурс]. – 2011. – 7. – 1 електрон.опт. диск (CD-ROM).

 

Занфіров, М.

Правова природа фінансових санкцій [Текст] / М. Занфіров // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – 8. – С. 8184.

 

Лісовська, В.

Податковий контроль у системі оподаткування: зміст та механізм здійснення [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Лісовська // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – 10. – С. 2529.

 

Папаіка, О. О.

Інфляційне коригування: нормативно-правовий аспект [Текст] / О. О. Папаіка, Б. М. Горбанський // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки.  – 2011. – 3. – С. 246253.  

 

Ровинський, Ю.

Поняття та види відповідальності за порушення фінансового законодавства України [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Ровинський // Право України. – 2010. – 11. – С. 147154.

 

Фінансове право України [Текст] : навч. посібник / за ред. Л. К. Воронова. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Правова єдність, 2010. – 395 с.

67.9(4Укр)302я73 Ф59

 

Хохуляк, В.

Інтегративний підхід у науці фінансового права [Текст] / В. Хохуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – 6. – С. 1821.

 

Чернадчук, В. Д.

Фактори та пріоритети розвитку науки фінансового права [Текст] / В. Д. Чернадчук // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2011. – Вип. 52. – С. 337343.

 

Шереметьєва, О.

Правове регулювання та правове управління валютними ризиками: поняття й основні критерії розмежування [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Шереметьєва // Право України. – 2011. – 6. – С. 181188.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

3.1. Правові засади організації торгівлі

 

Батигіна, О.

Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні [Текст] / О. Батигіна // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 5. – С. 31–35.

 

Вишняков, О. К.

Створення зони вільної торгівлі з ЄС: питання правового забезпечення [Текст] / О. К. Вишняков // Митна справа. – 2011. – 1. – С. 1724.

 

Возіянова, Н. Ю.

Державне регулювання інституціональних змін у розвитку внутрішньої торгівлі [Текст] / Н. Ю. Возіянова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки.– 2010. – № 3. – С. 219–228.

 

Граковський, Ю.

Роздрібна торгівля комісійними товарами: організаційно-правові основи, документальне оформлення, бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 47. – С. 42–46 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Державні закупівлі: торги за новими правилами [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 89. – С. 1946.

 

Дмитрієва, Л. Г.

Як обміняти або повернути якісний товар [Текст] / Л. Г. Дмитрієва // Споживач. Інфо. – 2011. – № 11. – С. 3.

 

Закон "О торговле"- чужой среди своих [Текст] // Новости торговли. – 2010. – № 10. – С. 1214.

 

Законодавчі ініціативи: проект Правил складання і подання заявки на знак для товарів і послуг [Текст] // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 9. – С. 16–21.

 

Корнев, Г.

Закон "О торговле помирил поставщиков и ритейлеров" [Текст] / Г. Корнев // Новости торговли. – 2011. – № 12. – С. 1822.

 

Міндрул, А.

Практичні аспекти правової охорони нетрадиційних торговельних марок [Текст] / А. Міндрул // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 9. – С. 1629.

 

Мироненко, Н.

Захист прав на торговельні марки: українська практика та європейський досвід [Текст] / Н. Мироненко // Право України. – 2011. – № 3. – С. 3040.

 

Молчанова, Е. Ю.

Модифікація експертної спеціалізації України під впливом торговельних правил СОТ [Текст] / Е. Ю. Молчанова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 2. – С. 28–34.

 

Омельченко, А. В.

Інтеграція та співробітництво України із світовою організацією торгівлі (організаційно-правові засади) / А. В. Омельченко // Митна справа. – 2011. – № 4. – С. 3–9.

 

Панфілова, О. Є.

Правова природа захисних заходів у зовнішній торгівлі та особливості їх застосування [Текст] / О. Є. Панфілова // Митна справа. – 2011. – № 5. – С. 3945.

 

Папінова, О.

Пошта на "службі" у продавця (оформлення та облік дистанційних торговельних операцій) [Текст] / О. Папінова // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 29. – С. 6265.

 

Положення Про порядок обліку руху товарів і готівки в об'єктах роздрібної торгівлі і ресторанного господарства споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань), інших суб'єктів господарювання Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) [Текст] : затв. постановою третіх зборів двадцятого скликання від 10.11.2010 р. / Україна. Укоопспілка, // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 26 листоп. – С. 5–17.

 

Правила торгівлі у розстрочку фізичним особам [Текст] : затв постановою від 30.03.2011 р. 383 / Україна. Кабінет Міністрів // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 1819. – С. 10–12.

 

Практичні аспекти набуття прав на торговельні марки [Текст] // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 11. – С. 410.

 

Про загальну безпечність нехарчової продукції [Текст] : Закон від 02.12.2010 р. № 2736-VI / Україна. Верховна Рада // Урядовий кур'єр. – 2011. – 12 січ. – С. 910.

 

Самарченко, О.

Торгівля та її доходи: дата визнання і документальне оформлення [Текст] / О. Самарченко // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 30. – С. 4549.

 

Слободян, С.

Про підстави відмови у наданні правової охорони товарним знакам (торговельним маркам) відповідно до чинного законодавства України [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Слободян // Інтелектуальна власність. – 2011. – № 2. – С. 5359.

 

Тімонін, С.

Інкотермс 2010 – нові правила торгівлі [Текст] / С. Тімонін // Фінансовий контроль. – 2011. – № 8. – С. 1821.

 

Шальман, C.

Знання це велика сила [Текст] / C. Шальман // Споживач. Інфо. – 2011. – № 10. – С. 7.

 

Шемет, А. Д.

Державне регулювання інноваційних форм торгівлі шляхом упровадження політики ціноутворення [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Д. Шемет // Держава та регіони. – 2010. – 5. – С. 208–212.

 

Юрченко, К.

Принципи міжнародного торговельного права та права СОТ як джерело правової системи міжнародної торгівлі з урахуванням інтересів найменш розвинутих країн [Текст] / К. Юрченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 105107.

 

[Вгору]

3.2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

 

Алієв, Т.

Десь убуло, десь прибуло...[Текст] + [Електронний ресурс] : внутрішнє переміщення товарів на торговельному підприємстві / Т. Алієв // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 4. – С. 2224.

 

Братусь, Г. А.

Методологічні основи дослідження ефективності діяльності торговельних підприємств [Текст] / Г. А. Братусь // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 155–161.

 

Бутко, М.

Методичний інструментарій комплексної оцінки розвитку торгівлі в регіональному економічному просторі [Текст] / М. Бутко // Економіст. – 2011. – № 9. – С. 18–23.

 

Возіянова, Н. Ю.

Державне регулювання інституціональних змін у розвитку внутрішньої торгівлі [Текст] / Н. Ю. Возіянова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 219–228.

 

Где скидки зимуют [Текст] : как экономить, пользуясь разнообразными системами получения скидок // CHIP (Hi-Tech). – 2011. – № 2. – С. 4245.

 

Гипермаркет– ключевой формат будущего [Текст] // Новости торговли. – 2011. – № 4. – С. 1011.

 

Єрмолаєв, О. В.

Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності [Текст] / О. В. Єрмолаєв // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 101103.

 

Железняк, О. О.

Математичне моделювання динаміки продажу товарів на ринках недосконалої конкуренції [Текст] + [Електронний ресурс] / О. О. Железняк, О. С. Кузьменко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 1. – С. 236268.

 

Заморозки: что делать, чтобы разогреть торговлю [Текст] // Новости торговли. – 2010. – № 10. – С. 48–50.

 

Земцова, М.

Хорошее настроение в торговом центре [Текст] + [Електронний ресурс] : практика маркетинга / М. Земцова // Маркетинг и реклама. – 2010.  – № 11. – С. 3841.

 

Зобенко, Н. Г.

Влияние глобального экономического кризиса на продовольственный рынок Украины [Текст] / Н. Г. Зобенко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 6. – С. 3136.

 

Коваль, А.

Пришлый Снеговик [Текст] : рынок мороженого / А. Коваль // Продукты & ингредиенты. – 2011. – № 1. – С. 42–43.

 

Ковальчук, А.

Торговый баланс [Текст] / А. Ковальчук // ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. – № 2. – С. 118–119.

 

Корнев, Г.

Кассы самообслуживания приходят в Россию [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Корнев // Новости торговли. – 2011. – № 1–2. – С. 48–53.

 

Кузнецова, Н.

Дешево и сытно [Текст] : рынок замороженных полуфабрикатов / Н. Кузнецова // Новости торговли. – 2010. – № 11. – С. 26–29.

 

Кузнецова, Н.

Соусы: заправленное движение [Текст] : рынок соусов / Н. Кузнецова // Новости торговли. – 2011. – № 5. – С. 32–36.

 

Куцик, П. О.

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посібник / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. – Л. : Магнолія-2006, 2010. – 504 с.

65.052.9(4Укр)242я73 К95

 

Кушина, О.

Торгівля: витрати на перевезення товарів [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2011. – № 30. – С. 5558.

 

Мазараки, А. А.

Торговля: история, цивилизация, мораль [Текст] / А. А. Мазараки. – К. : КНИГА, 2010. – 624 с.

65.03 М13

 

Мокин, В. Н.

Институциональные индикаторы развития торговых систем как инструмент повышения эффективности предпринимательства [Текст] / В. Н. Мокин, Т. А. Переверзева // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 187191.

 

Народовая, М.

В выгодном свете [Текст] : правильно подобранная подсветка витрин и прилавков помогает подчеркнуть достоинства представленных товаров, привлечь внимание посетителей, повысить объемы продаж / М. Народовая // Новости торговли. – 2011. – № 67. – С. 6063.

 

Народовая, М.

Програма лояльности, или Как грамотно приручить покупателя [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2011. – № 67. – С. 4852.

 

Ноздренко, B.

С походом? [Текст] + [Електронний ресурс] : обвесы и обмеры в торговле / B. Ноздренко // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 5. – С. 4042.

 

Олефір, В.

Цінова ситуація на ринку продовольчих товарів [Текст] / В. Олефір // Діловий вісник. – 2011. – № 6. – С. 2223.

 

Панченко, Я.

Продвигаем продукцию [Текст] + [Електронний ресурс] : организация работы с торговыми представителями / Я. Панченко // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – № 4. – С. 612.

 

Попова, О.

Полеглоты [Текст] : рынок макаронных изделий / О. Попова // Бизнес. – 2011. – № 5. – С. 7173.

 

Рассмотрим основные способы обмана покупателя при продаже хлеба и хлебобулочных изделий [Текст] // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. – 2011. – № 4. – С. 3842.

 

Ринк, Т.

Из "черного ящика"... + [Електронний ресурс] : как перестроить отдел продаж / Т. Ринк // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 8. – С. 4046.

 

Рынок молока и молочных продуктов Украины [Текст] + [Електронний ресурс] // Молочное дело. – 2011. – № 4. – С. 1523.

 

Спасова, Т. П.

Економіка підприємств торгівлі та ресторанного господарства [Текст] + [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник / Т. П. Спасова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 173 с.

ББК 65.421.1я73 С71

 

Сташкив, Ю.

"Работает то, во что ты веришь": отчет о мастер-классе, посвященном построению эффективной системы продаж FMCG-товаров / Ю. Сташкив // Компаньон. – 2011. – № 39. – С. 1621.

 

Черевко, О. I.

Торговельний інвентар [Текст] / О. I. Черевко, О. В. Новікова, В. О. Потапов // Обладнання підприємств сфери торгівлі [Текст] : навч. посібник / О. I. Черевко, О. В. Новікова, В. О. Потапов. – К. : Ліра-К, 2010. – С. 624641.

65.421.1-5я73 Ч-46

 

Яременко, В. А.

Ефективність використання трудових ресурсів у галузі торговельного обслуговування [Текст] / В. А. Яременко, Н. Г. Шацкіх // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 9. – С. 171177.

 

[Вгору]

3.2.1. Оптова торгівля

 

Єлісєєва, О. К.

Статистичне моделювання оптової торгівлі в Україні [Текст] / О. К. Єлісєєва, К. О. Лаптєва // Статистика України. – 2011. – 3. – С. 8–11.

 

Куцик, П.

Сучасний стан та специфіка функціонування оптових торговельних підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / П. Куцик, М. Вірт // Економіст. – 2011. – № 2. – С. 43–45.

 

Фролова, Л. В.

Методологічні підходи до аналізу й управління стейкхолдерами в оптовій торгівлі [Текст] / Л. В. Фролова, Ю. Ю. Юрченко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – 3. – С. 206–211.

 

Цыганова, А.

Пятый элемент [Текст] + [Електронний ресурс] : обоснование уровня торговой наценки (оптовой надбавки) предприятия торговли / А. Цыганова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – № 4. – С. 3743.

 

[Вгору]

3.2.2. Роздрібна торгівля

 

Алексеева, А.

С высоты полей [Текст] : децентрализацию управления в группе Ашан считают одним из ключевых преимуществ / А. Алексеева // Компаньон. – 2011. – № 37. – С. 1820.

 

Алиев, Т.

Стандартизация работы персонала розничной торговли [Текст] / Т. Алиев // Управленческий учет и бюджетирование. – 2011. – № 5. – С. 36–42.

 

Алпатова, Н.

Роздрібна торгівля у торгівлі [Текст] / Н. Алпатова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – 21 жовт. – C. 39–44.

 

Балабан, П. Ю.

Організація торгівлі. Концепція розвитку роздрібної торгівлі в системі обласної (республіканської) споживспілки [Електронний ресурс] : текст лекції / П. Ю. Балабан, В. А. Стамболін. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Височин, І. В.

Систематизація видів товарообороту підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / І. В. Височин // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5. –  Ч. 2. – С. 145–149.

 

Гороховский, А.

Почему не все поставщики могут работать с розничными сетями [Текст] / А. Гороховский // Продукты & ингредиенты. – 2011. – № 10. – С. 7879.

 

Граковський, Ю.

Надходження товару в роздрібній торгівлі: організація приймання, документальне оформлення, бухгалтерський і податковий облік [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2011. – № 33. – С. 42–46 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Кавун, О. О.

Організаційні засади формування підприємницьких об'єднань у конкурентному середовищі роздрібної торгівлі [Текст] / О. О. Кавун // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 6. – С. 101–106.

 

Кавун, О. О.

Світова роздрібна торгівля продовольчими товарами: сучасні тенденції розвитку і прогнозовані зміни [Текст] / О. О. Кавун // Економіка та держава. – 2010. – № 11. – С. 25–30.

 

Карпенко, Є. А.

Процесно-орієнтоване управління персоналом підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / Є. А. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – Ч. 2. – С.173–177.

 

Компанцев, М. С.

Відносини "підприємство роздрібної торгівлі - клієнт" у контексті теорії зацікавлених сторін [Текст] / М. С. Компанцев // Механізм регулювання економіки. – 2010. – № 4. – С. 186–191.

 

Корнев, Г.

Своя марка - своя проблема [Текст] : два крупнейших игрока российского рынка розницы озабочены проектами развития собственных торговых марок / Г. Корнев // Новости торговли. – 2010. – № 11. – С. 1215.

 

Лазебна, I.

Формування конкурентного середовища у роздрібній торгівлі [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Лазебна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 2. – С. 2637.

 

Лісіца, В. В.

Застосування мережевих форм організації у роздрібній торгівлі України [Текст] / В. В. Лісіца // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 1. – С. 6267.

 

Маркіна, І. А.

Управління якістю торговельного обслуговування підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, В. А. Панченко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2010. – 128 с.

65.9(4Укр)421.8 М27

 

Мащенко, В. П.

Аналіз структурних змін у розвитку роздрібної торговельної мережі підприємств України [Текст] / В. П. Мащенко, О. М. Михайленко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер.  Економічні науки. – 2010. – № 5. – Ч. 1. – С. 124–130.

 

Милович, Л.

Примерочная ритейла: смогут ли сети стать новыми дистрибуторами, оттеснив старых [Текст] / Л. Милович // Новости торговли. – 2011. – № 3. – С. 1013.

 

Михайленко, О. М.

Оцінка нестабільності макросередовища роздрібної торгівлі України [Текст] / О. М. Михайленко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – Ч. 3. – С. 214–218.

 

Михарева, В. А.

Брэндинг в сфере розничной торговли [Текст] / В. А. Михарева // Потребительская кооперация. – 2010. – № 3. – С. 4449.

 

Нікітіна, О. В.

Теоретичні аспекти формування товарної стратегії підприємств роздрібної торгівлі [Текст] / О. В. Нікітіна // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 3. – С. 196–200.

 

Распопова, В. А.

Модель прогнозування розвитку роздрібної торговельної мережі [Текст] + [Електронний ресурс] / В. А. Распопова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 198–205.

 

Ритейл сегодня в поисках стратегии [Текст] // Новости торговли. – 2011. – № 5. – С. 1620.

 

Ткачук, О. М.

Наслідки світової фінансової кризи для роздрібної торгівлі України [Текст] / О. М. Ткачук // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – Ч. 3. – С. 126–129.

 

Тужилкіна, О. В.

Кількісна оцінка мотивації праці у роздрібній торгівлі [Текст] / О. В. Тужилкіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – Ч. 2. – С. 156–162.

 

Харитонова, О.

Идеи для ритейла: ориентируемся в кредитных инструментах [Текст] / О. Харитонова // Новости торговли. – 2011. – № 3. – С. 3032.

 

Чернікова, Г. С.

Класифікація торговельних центрів [Текст] / Г. С. Чернікова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5. – Ч. 2. – С. 153–158.

 

Шарф, А.

Инвестиционная привлекательность предприятий розничной торговли: методика оценки [Текст] / А. Шарф // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 8. – С. 81─96.

 

Шестов, С. М.

Дослідження методів стимулювання продажу на підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] + [Електронний ресурс] / С. М. Шестов, Д. О. Варфоломєєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 217–223.

 

[Вгору]

3.2.3. Електронна торгівля

 

Беленький, А.

Коммерция в Интернете: вчера, сегодня, завтра [Текст] / А. Беленький // Компьютер пресс. – 2011. – № 2. – С. 1426.

 

Где скидки зимуют [Текст] : как экономить, пользуясь разнообразными системами получения скидок // CHIP (Hi-Tech). – 2011. – № 2. – С. 4245.

 

Дмитрієва, Н. О.

Оцінка ефективності провідних організаційно-економічних моделей функціонування міжнародної електронної торгівлі [Текст] / Н. О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 4–5. – С. 53–64.

 

Дубовик, Т. В.

Мерчандайзинг Інтернет-магазину [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. В. Дубовик, О. В. Дубовик // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – 11. – С. 123–128.

 

Королева, Е.

Расставим сети [Текст] : "прилавки зарубежных онлайн-продавцов" / Е. Королева // Спрос. – 2011. – № 78. – С. 1819.

 

Макарова, М. В.

Інтернет-технології в бізнесі [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навч. процесу / М. В. Макарова, О. М. Юдін, Р. М. Лавренюк. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу : локальна мережа ПУЕТ.

 

Марищук, Ю.

Безпека Інтернет-покупок: реалії та тенденції [Текст] / Ю. Марищук // Бизнес. – 2011. – № 43. – С. 61.

 

Нехаенко, А.

Как сделать выгодные покупки [Текст] : цифровые устройства / А. Нехаенко // CHIP (Hi-Tech). – 2010. – № 11. – С. 8084.

 

Фисенко, Т.

10 правил для покупок в Интернете [Текст] : интернет-магазины / Т. Фисенко // Hi-Tech pro. – 2011. – № 3. – С. 4243.

 

Хараман, П. С.

Інтернет-торгівля у системі розподілу товарів [Текст] / П. С. Хараман // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5. – Ч. 2. – С. 170–175.

 

Шалева, О. І.

Електронна комерція [Текст] : навч. посібник / О. І. Шалева. – К. : Центр учб. л-ри, 2011. – 216 с.

32.973.202я73 Ш18

 

[Вгору]

3.2.4. Маркетинг в торгівлі

 

Біловодська, О. А.

Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посібник / О. А. Біловодська. – К. : Знання, 2011. – 495 с.

65.290-211.1я73 Б61

 

Земцова, М.

Хорошее настроение в торговом центре [Текст] + [Електронний ресурс] : практика маркетинга / М. Земцова // Маркетинг и реклама. – 2010. – № 11. – С. 3841.

 

Матвійчук-Соскіна, Н.

Маркетинговий менеджмент як регулятор торгівлі [Текст] / Н. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 78. – С. 7172.

 

Народовая, М.

Програма лояльности, или Как грамотно приручить покупателя [Текст] / М. Народовая // Новости торговли. – 2011. – № 67. – С. 4852.

 

Петрова, А.

Пограничный маркетинг [Текст] : на что приходится идти брендам, чтобы продаться в чужой стране / А. Петрова // ТОП-100. Рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. – № 2. – С. 3435.

 

Синяева, И. М.

Маркетинг в коммерции [Текст] : учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. Синяев; под ред. Л. П. Дашков. – 3-е изд. – М. : ИТК "Дашков и К", 2011. – 548 с.

65.290-211.1я73 С38

 

Тягунова, Н. М.

Маркетинговий потенціал роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України [Текст] / Н. М. Тягунова, З. О. Тягунова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – Ч. 3. – С. 172178.

 

Шалева, О. І.

Електронна комерція [Текст] : навч. посібник / О. І. Шалева. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216 с.

32.973.202я73 Ш18

 

[Вгору]

3.2.5. Інновації в торгівлі

 

Качан, В. В.

Інноваційні підходи до вирішення питань митного регулювання прикордонної торгівлі в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Качан // Митна справа. – 2010. – № 4. – С. 25–32.

 

Смоловщикова, Н.

Управление интернальными инновациями на предприятиях торговли [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Смоловщикова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 6. – С. 105–113.

 

Шемет, А. Д.

Державне регулювання інноваційних форм торгівлі шляхом упровадження політики ціноутворення [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Д. Шемет // Держава та регіони. – 2010. – № 5. – С. 208–212.

 

Шемет, А. Д.

Стандартизація як метод регулювання якості товарів: її використання для інноваційних форм торгівлі [Текст] / А. Д. Шемет // Держава та регіони. – 2011. – № 1. – С. 172–176.

 

[Вгору]

3.3. Зовнішня торгівля

 

Андрійчук, Ф.

Фінансування зовнішньої торгівлі : суть, особливості, джерела [Текст] + [Електронний ресурс] / Ф. Андрійчук // Ринок цінних паперів України. – 2010. – № 3–4. – С. 3–8.

 

Бабанін, О. С.

Високотехнологічна продукція у зовнішній торгівлі США : перспективи України [Текст] / О. С. Бабанін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 6. – С. 25–30.

 

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2010 році [Текст]. У 2 т. Т. 1 : стат. зб. / відповід. ред. А. О. Фризоренко. – К. : Держкомстат України, 2011. – 159 с.

ББК 65.051.9(4Укр)43 З-78

 

Зовнішня торгівля України товарами та послугами у 2010 році [Текст]. У 2 т. Т. 2 : стат. зб. / відповід. ред. А. О. Фризоренко. – К. : Держкомстат України, 2011. – 238 с.

65.051.9(4Укр)43 З-78

 

Ковалевський, Л. Г.

Зовнішня торгівля України в умовах світової фінансово-економічної кризи [Текст] / Л. Г. Ковалевський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 45. – С. 8487.

 

Курило, М. П.

Комерційне право [Текст] : навч. посібник / М. П. Курило, В. М. Завальний, М. В. Завальний. – Суми : Університетська книга, 2011. – 238 с.

67.9(4Укр)303.5я73 К93

 

Лєснікова, М. В.

Економіко- статистичні підходи до формування цільового індексу цін експорту- імпорту товарів у зовнішній торгівлі товарами [Текст] + [Електронний ресурс] / М. В. Лєснікова // Статистика України. – 2011. – № 2. – С. 10–14.

 

Лініченко, Д. В.

Особливості врегулювання міжнародно-торговельних спорів у окремих секторах міжнародної торгівлі на прикладі СОТ [Текст] / Д. В. Лініченко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2010. – Вип. 47. – С. 595601.

 

Матвєєва, В. Ю.

Зовнішньоторговельний потенціал національної економіки : теорія, методологія, управління [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Ю. Матвєєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 42–50.

 

Симонова, М. Д.

Некоторые вопросы методологии сравнительного анализа условий внешней торговли и динамики макроэкономических показателей [Текст] / М. Д. Симонова // Вопросы статистики. – 2011. – № 5. – С. 5356.

 

Соколова, З.

Прогнозна оцінка диверсифікації українського експорту до країн Західної Африки [Текст] / З. Соколова // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 6776.

 

Фліссак, К. А.

Регулятивні та стимулюючі засоби реалізації інтеграційних прагнень України у сфері зовнішньої торгівлі [Текст] / К. А. Фліссак // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 5–6. – С. 3–8.

 

[Вгору]

3.4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

Апопій, В.

Розвиток кооперативної торгівлі в умовах глобалізації товарних ринків та інтернаціоналізації торгового капіталу [Текст] / В. Апопій // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2011. – 4 лют. – С. 1–4. Вкл.

 

Балабан, П.

Розвиток торгівлі споживчої кооперації в умовах трансформаційної економіки [Текст] / П. Балабан, М. Балабан // ВІСТІ ЦССТУ. Діловий випуск. – 2010. – 19 листоп. – С. 1–2. ДВ–вкл.

 

Балабан, П. Ю.

Економічні реформи в Україні як основа трансформаційних процесів у торгівлі споживчої кооперації [Текст] / П. Ю. Балабан, М. П. Балабан, Б. А. Курлейко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 5, ч.2. – С. 132–139.

 

Балабан, П. Ю.

Організація торгівлі. Концепція розвитку роздрібної торгівлі в системі обласної (республіканської) споживспілки [Електронний ресурс] : текст лекції / П. Ю. Балабан, В. А. Стамболін. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Бондаренко, О. Г.

Выбор стратегии организации торговли [Текст] / О. Г. Бондаренко // Потребительская кооперация. – 2011. – № 1. – С. 1621.

 

Іринчина, І. Б.

Підвищення якості інтеграційних намірів України шляхом науково-виробничо-збутової кооперації [Текст] / І. Б. Іринчина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – № 4–5. – С. 72–78.

 

Маркіна, І. А.

Управління якістю торговельного обслуговування підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : монографія / І. А. Маркіна, В. А. Панченко. – Кіровоград : Імекс–ЛТД, 2010. – 128 с.

65.9(4Укр)421.8 М27

 

Пигунова, О. В.

Выход потребительской кооперации на рынок сетевого ритейла [Текст] / О. В. Пигунова // Потребительская кооперация. – 2011. – № 1. – С. 2730.

 

Тягунова, Н. М.

Маркетинговий потенціал роздрібних торговельних підприємств споживчої кооперації України [Текст] / Н. М. Тягунова, З. О. Тягунова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – Ч. 3. – С. 172–178.

 

Холоповский, В. П.

Развитие торговой отрасли потребительской кооперации Республики Беларусь на научной основе [Текст] / В. П. Холоповский // Потребительская кооперация. – 2010. – № 2. – С. 27.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 4. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ- ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

 

4.1 Історія менеджменту

 

Кравченко, А. И.

История менеджмента [Текст] : учеб. пособие / А. И. Кравченко. – 6-е изд. – М. : Академический проект, 2007. – 560 с. – (Gaudeamus).

65.050гя73 К78

 

Кравченко, А. И.

История менеджмента [Текст] : учеб. пособие / А. И. Кравченко. – 8-е изд. – М. : Академический проект, 2009. – 560 с. – (Gaudeamus).

65.050гя73 К78

 

Кравченко, А. И.

Социология управления [Текст] : фундаментальный курс : учеб. пособие / А. И. Кравченко, И. О. Тюрина. – М. : Академический проект, 2008. – 983 с. + Електрон. зміст. – (Gaudeamus). – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

60.561.1я73 К78

 

Мартыненко, Н. М.

Основы менеджмента [Текст] : учебник / Н. М. Мартыненко. – К. : Каравелла, 2008. – 496 с.

65.290–21я73 М29

 

Менеджмент [Текст] : навч. посібник / Г. Є. Мошек, Ю. В. Поканєвич,   А. С.  Соломко, А. В. Семенчук. – К. : Кондор, 2009. – 392 с.

65.290–21я73 М50

 

Рульєв, В. А.

Менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. А. Рульєв. – К. : Центр учб. л–ри, 2011. – 312 с.

65.290–21я73 Р85

 

Хохлова, Т.

Классики менеджмента : Ф. У. Тейлор и Г. Л. Гант [Текст] / Т. Хохлова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 1. – С. 118–126.

 

Яшкина, Н. В.

Экскурс в историю менеджмента [Текст] / Н. В. Яшкина // Менеджмент и кадры. – 2010. – № 12. – С.12–22.

 

[Вгору]

4.2. Теоретичні засади менеджменту

 

Архангельский, Г.

Тайм–менеджмент [Видеозапись] : видеокурс / Г. Архангельский. – Полтава : ПУЕТ, 2008. – Заглавие с экрана. – Способ доступа: медиатека.

 

Варфоломєєв, О. М.

Інформаційні основи сучасного менеджменту /  О.  М.  Варфоломєєв // Торгівля і ринок України. Вип. 16. Т. II : Темат. зб. наук. праць / Ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2004. – С. 29–36.

65.9(4Укр)421 Т60

 

Менеджмент [Электронный ресурс] : электронный учебник / под ред.  М. Л. Разу. – Электрон. дан. – М. : КноРус, 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – Загл. с контейнера.

65.290–21я73 М50

 

Основи менеджменту [Текст] : підручник / за ред. В. Г. Федоренко. – К. : Алерта, 2007. – 420 с.

65.290–21я73 О75

 

Роглєв, Х. Й.

Основи готельного менеджменту [Текст] : навч. посібник /  Х.  Й.  Роглєв. – К. : Кондор, 2009. – 408 с.

65.432.1–21я73 Р59

 

Романишин, Л. Л.

Иллюзии управления [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Л. Романишин // Вопросы управления предприятием. – 2011. – № 4. – С. 4–11.

 

Федулова, Л. I.

Актуальні проблеми менеджменту в України [Текст] : монографія /  Л. I.  Федулова. – К. : Фенікс, 2005. – 320 с. + Електрон. зміст. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.290–21 Ф34

 

Яшкина, Н. В.

Основные закономерности управления [Текст]+[Електронний ресурс] /  Н. В.  Яшкина // Менеджмент и кадры. – 2010. – № 11. – С. 28–34.

 

[Вгору]

4.3 Інвестиційний менеджмент

 

Галиця, І. О.

Трансформація характеру менеджменту у контексті активізації інноваційно–інвестиційних процесів [Текст] /  І. О. Галиця // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 1 (51). – С. 67–72.

 

Кльоба, Л.

Ризик–менеджмент банківської інвестиційної діяльності [Текст] / Л. Кльоба // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 44–47.

 

[Вгору]

4.4 Інноваційний менеджмент

 

Бондар, О. В.

Інноваційний менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : навч.–метод. посібник / О. В. Бондар, А. О. Глєбова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 139 с.

65.290–55–21я73 Б81

 

Гриньова, В. М.

Соціально–економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств [Текст] : монографія / В. М. Гриньова, О. В. Козирєва. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 192 с. + Електрон. зміст.

65.290–55 Г85

 

Ивасенко, А. Г.

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : электрон. учебник /  А.  Г.  Ивасенко,  Я.  И.  Никонова,  А.  О.  Сизова. – Электрон. данные. – М. : КноРус, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Загл. с контейнера.

65.290–55–21я73 И23

 

Ілляшенко, С. М.

Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник /  С.  М.  Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 334 с.

65.290–55–21я73 І–44

 

Перерва, О. Л.

Экономика и управление инновационными процессами на промышленном предприятии: теория, методология, практика [Текст] : монография /  О.  Л.  Перерва. – М. : Изд–во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 280 с.

65.290–55 П27

 

Рогоза, М. Є.

Управління проектами інформатизації [Текст] + [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 1 : навч.–метод. посібник / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 245 с.

65.291–21я73 Р59

 

Рогоза, М. Є.

Управління проектами інформатизації [Текст]+ [Електронний ресурс]. В 2 ч. Ч. 2 : навч.–метод. посібник / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 189 с.

65.290–21я73 Р59

 

Скрипко, Т.О.

Інноваційний менеджмент [Текст] : підручник / Т. О. Скрипко. – К. : Знання, 2011. – 423 с.

65.290–55–21я73 С45

 

[Вгору]

4.5 Екологічний менеджмент

 

Александров, И. А.

Оценка экономической эффективности экологического менеджмента предприятия [Текст] + [Електронний ресурс] / И. А. Александров, А. В. Половян, А. С. Окуловская // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 1. – С. 111–118.

 

Екологічний менеджмент [Текст] : навч. посібник / за ред.  В.  Ф.  Семенов,  О.  Л.  Михайлюк. – К. : Знання, 2006. – 366 с. + Електрон. зміст.

65.280я73 Е45

 

Екологічний менеджмент і аудит [Текст] : навч. посібник / за ред. С. С. Рижков. – 3-тє вид., доп. – К. : Професіонал, 2009. – 208 с.

65.280я73 Е45

 

Екосередовище і сучасність. Т. 5 : Управління екосередовищем в умовах регіоналізації [Текст] : монографія / С. I. Дорогунцов, М. А. Хвесик, Л. М. Горбач, П. П. Пастушенко. – К. : Кондор, 2006. – 446 с.

20.1 Е45

 

Галушкіна, Т. П.

Економіка природокористування [Текст] : навч. посібник / Т.П. Галушкіна. – Х. : Бурун Книга, 2009. – 480 с.

65.28я73 Г16

 

Горбатенко, В. П.

Еволюція екологічного менеджменту та сьогодення [Текст] / В. П. Горбатенко // Молочное дело. – 2010. – № 12. – С. 18–20.

 

Харіна, О. О.

Сутність поняття "екологічне регулювання" [Текст] + [Електронний ресурс] /  О.  О.  Харіна // Економічний часопис–XXI. – 2011. – № 7–8. – С. 33─36.

 

[Вгору]

4.6 Міжнародний менеджмент

 

Іванченко, К.І.

Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : навч.–метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / К. І. Іванченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010.

 

Літовченко, Б.

Синергія теорій міжнародного та стратегічного менеджменту в умовах глобалізації [Текст] / Б. Літовченко // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 1. – С. 99–108.

 

Пивоваров, С. Э.

Международный менеджмент : Учебник / С. Э. Пивоваров, Л. С. Тарасевич. – 4–е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 720 с. : ил. – (Учебник для вузов).

65.582.050я73 П32

 

[Вгору]

4.7 Операційний менедмжент

 

Операційний менеджмент [Текст] : навч. посібник /  В.  Г.  Воронкова,  А.  Г.  Беліченко,  В.  О.  Желябін [та ін.]. – Львів : Магнолія–2006, 2010. – 438 с.

65.290–21я73 О–60

 

[Вгору]

4.8 Менеджмент освітньої діяльності

 

Асаул, А. Н.

Внутренний кризис университетского менеджмент–образования [Текст] /  А. Н.  Асаул,  Л. Ф.  Манаков // Экономическое возрождение России. – 2009. – № 2. – С. 70–81.

 

Власова, О. І.

Основи психології та педагогіки [Текст] : підручник / О. І. Власова, А. А. Марушкевич. – 2–ге вид., перероб. – К. : Знання, 2011. – 333 с.

88.4я73 В58

 

Елисеева, Т.И.

Формирование общего подхода к управлению научно–инновационной деятельностью в системе менеджмента качества вуза [Текст] / Т. И. Елисеева // Университетское управление: практика и анализ. – 2010. – № 3. – С. 48–54.

88.4я73 В58

 

[Вгору]

4.9 Менеджмент персоналу

 

Анкона, Дебора

Команды прорыва [Текст] : источники инноваций и лидерства в отрасли : пер. с англ. / Дебора Анкона, Хенрик Бресман. – Мн. : Гревцов Паблишер, 2009. – 336 с.

88.53 А67

 

Балабанова, Л. В.

Управління персоналом [Текст] : підручник / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак. – К. : Центр учб. л–ри, 2011. – 468 с.

65.050.2я73 Б20

 

Балашова, А.

Как управлять умниками [Текст] / беседу вела А. Балашова // Управление персоналом. – 2011. – № 14. – С. 24–32.

 

Бехтерев, С.

Мозговой штурм с помощью майнд–менеджмента [Текст] / С. Бехтерев // Управление персоналом. – Украина. – 2011. – № 2. – С. 47–50.

 

Бондаренко, М.

Программа стажировок: растим специалистов сами [Текст] / М. Бондаренко // Управление персоналом. – Украина. – 2010. – № 11. – С. 36–37.

 

Виноградський, М. Д.

Організація праці менеджера [Текст] : навч. посібник / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. – К. : Кондор, 2010. – 414 с.

65.050.214я73 В49

 

Дрозач, М.

Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку [Текст] / М. Дрозач // Україна: аспекти праці. – 2011. – № 6. – С. 35–38.

 

Дубова, С. Г.

Удосконалення моделі впливу персоналу на конкурентоспроможність підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Г. Дубова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. – № 1. – С. 101–107.

 

Лайкер, Джеффри

Талантливые сотрудники [Текст] : воспитание и обучение людей в духе дао Toyota : пер. с англ. / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 294 с.

65.050.2 Л18

 

Лозенко, В.

На пути к инновационным методам управления, или Как сэкономить время на совещаниях [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Лозенко, В. Козлов // Управление персоналом. – 2010. – № 23. – С. 39–49.

 

Менеджмент организаций : Учеб. пособие / Л. А. Киржнер, Л. П. Киенко, Т. И. Лепейко, А. М. Тимонин. – К. : КНТ, 2006. – 688 с.

65.290–21я73 М50

 

Новаківська, Д.

Збалансоване лідерство: у пошуках золотої середини [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Новаківська // Консалтинг в Україні. – 2010. – № 55. – С. 29–31.

 

Палеха, Ю.I.

Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посібник / Ю.I. Палеха. – К. : Ліра–К, 2010. – 338 с.

65.050.2я73 П14

 

Поздин, Д.

В бизнесе нас не интересуют личностные качества [Текст] / Д. Поздин // Управление персоналом. – 2010. – № 19. – С. 64–71.

 

Портнов, Р.

Телефонная презентация – первый шаг рекрутера [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. Портнов // Управление персоналом. – 2011. – № 14. – С. 4849.

 

Управление организацией [Текст] / под ред. А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева, Н. А. Саломатин. – 4–е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра–М, 2008. – 736 с. + Електрон. зміст.

65.290–21я73 У67

 

Управление персоналом [Текст] / пер. с англ. А. Сатунин ; ред. И. Толстикова. – 2–е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 272 с. – (Классика Harvard Busi№ess Review).

65.050.2 У67

 

Халиуллина, Р.

Деструктивная критика – разрушитель мотивации сотрудников [Текст] /  Р.  Халиуллина // Управление персоналом. – 2010. – № 19. – С. 48–51.

 

Химаныч, В.

Ликвидация "темных сторон" в работе персонала: роль и значимость корпоративных ценностей [Текст] / В. Химаныч // Управление персоналом. – 2011. – № 16. – С. 8–17.

 

Шамаева, Н. Н.

Оценка и обучение персонала как основа профессионального развития в современной организации [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Н. Шамаева // Менеджмент и кадры. – 2010. – № 11. – С. 7–27.

 

Школа, І. М.

Менеджмент туризму [Текст] : підручник / І. М. Школа, О. П. Корольчук. – Чернівці : Книги – ХХI, 2011. – 464 с. + Електрон. зміст.

65.433–21я73 Ш67

 

Шморгун, Л.Г.

Менеджмент організацій [Текст] : навч. посібник / Л. Г. Шморгун. – К. : Знання, 2010. – 452 с.

65.290–21я73 Ш74

 

Штенников, В.

Продуктивность и квалификация интеллектуального работника [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Штенников // Управление персоналом. – 2010. – № 19. – С. 59–63.

 

Янковская, О.

Инструменты оценки линейного менеджмента [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Янковская // Управление персоналом – Украина. – 2011. – № 3. – С. 27–30.

 

Ястреб, А.

Мотивация менеджмента к наставничеству подчиненных [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Ястреб // Управление персоналом – Украина. – 2011. – № 3. – С. 32–34.

 

[Вгору]

4.9.1 Тести та тренінги

 

Гридін, Д.

Спліт–тестування: як подвоїти ефективність директ–маркетингу, не витративши ані копійки [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Гридін // Маркетинг в Україні. – 2011. – № 3. – С. 36–38.

 

Данилюк–Черних, І. М.

Управління використанням інтелектуального потенціалу людських ресурсів на засадах сінтелектики і синергізму [Текст] + [Електронний ресурс] / І. М. Данилюк–Черних, В. П. Петренко // Регіональна економіка. – 2011. – 1. – С. 148–155.

 

Сенченко, О. С.

Стрес–тестування як інструмент посилення банківської безпеки [Текст] + [Електронний ресурс] / О. С. Сенченко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 281–293.

 

Тараненко, В. И.

Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика [Текст] : тесты для отбора персонала / В. И. Тараненко. – 3–е изд. – К. : Ника–Центр, 2006. – 240 с.

 

Чи маєте діловий хист? [Текст] : тест // Персонал. – 2010. – № 3–4. – С. 238─239.

 

Янковская, О.

Инструменты оценки линейного менеджмента [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Янковская // Управление персоналом. – Украина. – 2011. – № 3. – С. 27–30. 

 

Ястреб, А.

Мотивация менеджмента к наставничеству подчиненных [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Ястреб // Управление персоналом. – Украина. – 2011. – № 3. – С. 32–34.

 

[Вгору]

4.10 Податковий менеджмент

 

Скворцов, М. Н.

Кн. 2 : Податковий менеджмент в умовах становлення і розвитку ринкової економіки [Текст] : практ. посібник / М. Н. Скворцов ; за ред. В. П. Давидова. – К. : Кондор, 2007. – 416 с. + Електрон. зміст.

65.261.43–21 С42

 

[Вгору]

4.11 Стратегічний менеджмент

 

Бакунов, О. О.

Стратегічне управління конкурентоспроможністю торговельного підприємства : концептуальний підхід [Текст] + [Електронний ресурс] / О. О. Бакунов, Є. М. Смирнов // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4. – С. 138–146.

 

Балабанова, Л. В.

Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посібник /  Л.  В.  Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236 с.

65.050.2я73 Б20

 

Белый, Е.

Стратегическое управление вузом: концепции и инструменты [Текст] /  Е.  Белый,  М.  Беспалова,  И.  Романова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 5. – С. 35–39.

 

Бортейчук, Р.

Теоретико–методологічні засади становлення стратегічного управління в контексті сучасних дослідницьких підходів [Текст] / Р. Бортейчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 55–62.

 

Бражник, М. В.

Эволюция теории и практики стратегического менеджмента : объектный и парадигмальный подходы [Текст] / М. В. Бражник // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 129–134.

 

Буй, Т.

"Яблучко від яблуні..." [Текст] + [Електронний ресурс] : каскадування цілей у системі стратегічного управління / Т. Буй // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 12. – С. 69–75.

 

Горемыкин, В. А.

Экономическая стратегия предприятия [Текст] : [учеб. пособие] / В. А. Горемыкин. – М. : Альфа–Пресс, 2007. – 544 с. + Электрон. содержание.

65.290–21я7 Г67

 

Грант, Роберт

Современный стратегический анализ [Текст] / Роберт Грант. – 5–е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с. – (Классика МВА).

65.053.012 Г77

 

Довгань, Л. Є.

Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Є. Довгань, Г.А. Мохонько // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 11. – С. 115–122.

 

Довгань, Л. Є.

Стратегічне управління [Текст] : навч. посібник / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. – 2–ге вид. – К. : Центр учб. л–ри, 2011. – 440 с.

65.290–21я73 Д58

 

Зинина, Л.

Стратегическое управление предприятием: структурно– функциональная модель [Текст] / Л. Зинина, Л. Ефремова // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 9. – С. 77–83.

 

Кайсаров, А. А.

Системы информационного обеспечения финансового управления в компании [Текст] / А. А. Кайсаров // Экономическое возрождение России. – 2011. – № 3. – С. 76–82.

 

Кашуба, Я. М.

Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва [Текст] / Я. М. Кашуба // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 16–17.

 

Кіндрацька, Г. I.

Стратегічний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Г. I. Кіндрацька. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2010. – 406 с.

65.290–21я73 К41

 

Клівець, П. Г.

Трансформація уявлень про стратегічне управління [Текст] / П. Г. Клівець,  С.  О.  Смирнов // Вісник економічної науки України. – 2011. – № 1. – С. 61–65

 

Козловський, С.

Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем [Текст] /  С.  Козловський // Економіка України. – 2011. – № 4. – С. 28–38.

 

Корчака, С. М.

Компетентність персоналу як складова стратегічного управління підприємством [Текст] /  С. М.  Корчака // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4, ч. 3. – С. 220–223.

 

Кредісов, А.

Стратегічний менеджмент на початку ХХІ ст.: зміна парадигми [Текст] /  А.  Кредісов,  Б.  Літовченко // Економіка України. – 2011. – № 2. – С. 28–37.

 

Літовченко, Б.

Синергія теорій міжнародного та стратегічного менеджменту в умовах глобалізації [Текст] / Б. Літовченко // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 1. – С. 99–108.

 

Макнилли, Марк  Р.

Сунь–Цзы и искусство бизнеса [Текст] : шесть стратегических принципов менеджмента / Марк Р. Макнилли. – М. : Олимп–Бизнес, 2003. – 304 с. : ил. + Електрон. зміст.

65.290–21 М15

 

Максимов, С. Н.

Управление девелопментом как бизнесом : стратегический аспект [Текст] /  С. Н.  Максимов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 3. – С. 191–195.

 

Нездойминога, Е. А.

Разновидности и определяющие признаки категориального аппарата стратегического управления [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. А. Нездойминога // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – № 5. – С. 15–22.

 

Омае, Кениче

Мышление стратега [Текст] : искусство бизнеса по-японски : пер. с англ. / Кениче Омае. – 2–е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. – 215 с.

65.290–21 О–57

 

Райко, Д. В.

Стратегічне управління розвитком маркетингової діяльності: методологія та організація [Текст] : монографія / Д. В. Райко. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 632 с.

65.290–211.1 Р18

 

Рогоза, М. Є.

Стратегічний інноваційний розвиток підприємств : моделі та механізми [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.

65.290–55 Р59

 

Стратегічне управління [Текст] : підручник /  О. М.  Тищенко,  Т. М.  Хміль, С.  К.  Василик, [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 280 с.

65.290–21я73 С83

 

Стратегія підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / Ю. Б. Іванов, О. М. Тищенко, Т. М. Чечетова. –Терашвілі, [та ін.]. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 560 с.

65.290–21я73 С83

 

Таран–Лала, О. М.

Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч.–метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навч. процесу / О. М. Таран–Лала, А. В. Куценко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Таран–Лала, О.М.

Стратегічне управління [Текст] + [Електронний ресурс] : навч.–метод. посібник / О. М. Таран–Лала. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 154 с.

65.290–21я73 Т19

 

Таран–Лала, О. М.

Стратегічний менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : навч.–метод. посібник / О. М. Таран-Лала, А. В. Куценко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 145 с.

65.290–21я73 Т19

 

Томарева, В. В.

Процес стратегічного управління регіональним розвитком в Україні: напрями його удосконалення [Текст] / В. В. Томарева // Економіка та держава. – 2011. – № 8. – С. 18─21.

 

Управление организацией [Текст] / под ред. А. Г. Поршнев, З. П. Румянцева,  Н.  А.  Саломатин. – 4–е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра–М, 2008. – 736 с. + Електрон. зміст

65.290–21я73 У67

 

Федулова, Л. I.

Актуальні проблеми менеджменту в України [Текст] : монографія / Л. I. Федулова. – К. : Фенікс, 2005. – 320 с. + Електрон. зміст.

65.290–21 Ф34

 

Федулова, Л. I.

Стратегічне управління організацією [Текст] / Л. I. Федулова // Актуальні проблеми менеджменту в України [Текст] : монографія / Л. I. Федулова. – К. : Фенікс, 2005. – С. 81–124.

65.290–21 Ф34

 

Хангер, Дж. Дэвид

Основы стратегического менеджмента [Текст] : учебник : пер. с англ. /  Дж.  Дэвид  Хангер, Томас Л. Уилен. – 4–е изд. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2008. – 319 с.

65.290–21я73 Х19

 

Шванфельдер, Вернер

Сунь–цзы для менеджеров [Текст] : 13 вечных заповедей искусства стратегии / Вернер Шванфельдер. – СПб. : Изд–во Вернера Регена, 2010. – 304 с.

88.5 Ш33

 

[Вгору]

4.12 Туристичний менеджмент

 

Кіптенко, В. К.

Менеджмент туризму [Текст] : підручник / В. К. Кіптенко. – К. : Знання, 2010. – 502 с. + Електрон. зміст.

65.433–21я73 К42

 

Косолапов, А. Б.

Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. – 5–е изд., стер. – М. : КноРус, 2010. – 200 с.

65.433–21я73 К71

 

Косолапов, А. Б.

Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства [Текст] : учеб. пособие / А. Б. Косолапов, Т. И. Елисеева. – 4–е изд., стер. – М. : КноРус, 2008. – 200 с.

65.433–21я73 К71

 

Лазаренко, Ю.

Полная лояльность [Текст] : как туркомпании сохранить и приумножить клиентуру / Ю. Лазаренко // Украинская туристическая газета. – 2011. – № 6. – С. 5.

 

Огороднийчук, А.

Рига: эффективный туристический менеджмент [Текст] / А. Огороднийчук // Украинский туризм. – 2011. – № 4. – С. 75–77.

 

Пархоменко, Є. В.

Професійні компетенції сучасних керівних кадрів сфери туризму України [Текст] + [Електронний ресурс] / Є. В. Пархоменко // Економіка та держава. – 2011. – № 7. – С. 135–137.

 

Пекар, В.

Всякому городу маркетинг и туризм [Текст] + [Електронний ресурс] : [практическая методика развития местного туризма] / В. Пекар, М. Клишина // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2011. – № 3. – С. 32–36.

 

[Вгору]

4.13 Фінансовий менеджмент

 

Євтух, О.Т.

Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навч. посібник /  О.  Т. Євтух,  О.  О.  Євтух. – К. : Центр учб. л–ри, 2011. – 408 с. + CD : Електрон. зміст. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

65.290–93–21я73 Є27

 

Кайсаров, А. А.

Системы информационного обеспечения финансового управления в компании [Текст] / А. А. Кайсаров // Экономическое возрождение России. – 2011. – № 3. – С. 76–82.

 

Кузнецова, С.

Форма бухгалтерського обліку та фінансовий менеджмент: трансформація інформаційних можливостей [Текст] / С. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2011. – № 6. – С. 16–22.

 

Пазинич, В. I.

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. I. Пазинич,  А.  В.  Шулешко. – К. : Центр учб. л–ри, 2011. – 408 с.

65.290–93–21я73 П12

 

Рясних, Є. Г.

Основи фінансового менеджменту [Текст] : навч. посібник / Є. Г. Рясних. – К. : Академвидав, 2010. – 336 с.

65.290–93–21я73 Р99

 

Фастовець, А. А.

Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рекомендації /  А.  А.  Фастовець, І. В. Нартова. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Спосіб доступу: локальна мережа ПУЕТ.

 

Шеремет, А.Д.

Финансы предприятий: менеджмент и анализ [Текст] : учеб. пособие / А. Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. – 2–е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА–М, 2008. – 479 с.

65.290–93–21я73 Ш49

 

[Вгору]

4.14 Менеджмент якості

 

Бурбела, О. В.

Управління та моделювання системи менеджменту якості та алгоритм розрахунку економічної ефективності від її впровадження [Текст] /  О.  В. Бурбела,  Ю. О. Шалагай // Економіка та держава. – 2011. – № 9. – С. 95–97.

 

Векслер, Е.

Подход к основам науки о качестве с учетом идей синергетики [Текст] / Е. Векслер, А. Лойкова // Мясное дело. – 2011. – № 3. – С. 29–30.

 

Курныкина, О. В.

Особенности контроля в системе менеджмента качества в кредитных организациях [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Курныкина // Деньги и кредит. – 2011. – № 3. – С. 48–53

 

Муратов, А.

Конвергенция управленческих концепций: котроллинг и менеджмент [Текст] /  А.  Муратов // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 1. – С. 13–19.

 

Орт, А. И.

Оценка качества строительной продукции [Текст] / А. И. Орт // Экономическое возрождение России. – 2011. – № 3. – С. 123–132.

 

От инноваций в системах менеджмента к качеству продукции [Текст] // Мясные технологии. – 2010. – № 11. – С. 51–52.

 

Печаткина, Е. Ю.

Комплексная система управления предприятием [Текст] / Е. Ю. Печаткина // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 4. – С. 116–119.

 

Проселков, В. Г.

От инноваций в системах менеджмента – к качеству продукции [Текст] /  В.  Г.  Проселков // Мясные технологии. – 2010. – № 12. – С. 57–59. Продовж.

 

Проселков, В. Г.

От инноваций в системах менеджмента – к качеству продукции [Текст] /  В. Г.  Проселков // Мясные технологии. – 2011. – № 1. – С. 56–60. Продовж. 

 

Сукиасян, Э.Р.

Менеджмент качества в действии. Стали наши библиотеки работать? [Текст] / Э. Р. Сукиасян // Научные и технические библиотеки. – 2011. – № 6. – С. 19–28.

 

Терехин, С.

Менеджмент качества в коммерческом деле [Текст] / С. Терехин // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 1. – С. 89–96.

 

Уэлч, Д.

Новый взгляд на качество – выход из кризиса [Текст] / Д. Уэлч // Контроль. – 2010. – № 9–10. – С. 32–36.

 

Уэлч, Д.

Основополагающие принципы управления качеством [Текст] / Д. Уэлч // Контроль. – 2010. – № 9–10. – С. 36–72.

 

Швец, Ю. Ю.

Генезис теории менеджмента качества в условиях инновационного экономического развития [Текст] / Ю. Ю. Швец // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 2. – С. 145–149.