ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

 

 

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

 

 

РОГОЗА
МИКОЛА ЄГОРОВИЧ

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

 

Полтава 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микола Єгорович Рогоза [Тест] : біобіліографічний покажчик / укладач І. О. Науменко.Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 41 с.: іл.

 

 

 

ЗМІСТ

Від упорядника

Розділ I. Основні етапи життя та діяльності М. Є. Рогози

Розділ II. Бібліографія праць М. Є. Рогози

Розділ III. Дисертації, захищені під керівництвом М. Є. Рогози

Розділ IV. Автореферати кандидатських дисертацій, опонентом яких виступав М. Є. Рогоза

Алфавітний покажчик співавторів

Алфавітний покажчик прізвищ кандидатів економічних наук, опонентом яких виступав М. Є. Рогоза

Почесні нагороди та дипломи, державні та відомчі відзнаки М. Є. Рогози

 

Від упорядника

В біобібліографічному покажчику представлено результати науково-практичної діяльності Миколи Єгоровича Рогози – доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, завідувача кафедри економічної кібернетики, проректора з науково-педагогічної роботи Полтавського університету економіки і торгівлі.

На сьогодні Микола Єгорович Рогоза – Відмінник освіти України, нагороджений знаком «За наукові досягнення»; член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій; експерт експертної комісії ДАК МОНУ; дійсний член Академії економічних наук України; заступник Головного редактора редколегії наукового вісника університету.

До складу покажчика увійшли монографії, книги, тексти лекцій, методичні матеріали, а також численні публікації у наукових  збірниках та у фахових періодичних виданнях.

Даний покажчик складається з чотирьох розділів. У межах розділу «Бібліографія праць М. Є. Рогози» матеріал згруповано по рокам та по виду документів. Нумерація бібліографічних описів у покажчику наскрізна. Бібліографічний опис здійснено у відповідності до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Покажчик забезпеченний довідковим апаратом-алфавітним покажчиком співавторів. Наприкінці подано фотодокументи «Почесні нагороди та дипломи М. Є. Рогози».

Біобібліографічний покажчик адресований науковцям, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
М. Є. РОГОЗИ

Народився в с. Андріївка Великоновоселківского району Донецкої області 28 жовтня 1954 року. Закінчив школу в 1972 році. Служив в армії з 1972 по 1974 рік. С 1975 по 1980 роки навчався у Полтавському інженерно-будівельному інституті, який закінчив з відзнакою, інженер-будівельник (1980 р.). Працював на виробництві майстром, прорабом у Миргородській ПМК-65 тресту Полтавсільбуд Мінсільбуду УРСР (1980–1984 рр.). З 1984 р. по 1987 р. навчався в аспірантурі Полтавського інженерно-будівельного інституту. Під керівництвом доктора технічних наук, професора, лауреата державної премії України Вахненка Петра Федоровича захистив кандидатську дисертацію у Київському інженерно-будівельному институті (1990 р.) по теорії напруженого стану та розрахунку міцності складних конструкцій. Кандидат технічних наук – 1990 р., доцент – 1993 р. З 1987 по 2004 роки працював на посадах наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента кафедр будівельної механіки, комп’ютерних технологій та інформаційних систем, економічної кібернетики і комп’ютерних технологій Полтавського інженерно-будівельного (нині Полтавський національний технічний университет імені Юрія Кондратюка).

М. Є. Рогоза працював деканом факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (1991–2004 рр.), активно займаючись розвитком напрямів освітньої діяльності з метою підготовки фахівців з економіки та управління складними соціально-економічними системами, що були необхідні для економіки держави. Отримав другу вищу освіту зі спеціальності облік і аудит (2000 р.). Під його керівництвом були створені економічний факультет (1994 р.) та факультет економіко-інформаційних систем и управління (2003 р.), першим деканом яких був з 1994 по 2004 роки. За ініціативою М. Є. Рогози та Ємця О. О. (завідувача кафедри математичного моделювання і соціальної інформатики, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки) у 1999 році на економічному факультеті ПНТУ було створено кафедри відповідного профілю та розпочато підготовку фахівців спеціальностей економічна кібернетика, інформатика та прикладна математика. За результатами роботи з підготовки фахівців за такими спеціальностями було реформовано економічний факультет в два факультети, одним із яких став факультет економіко-інформаційних систем і управління.

З 2004 року Рогоза М. Є. працює в Полтавському університеті споживчої кооперації України (нині Полтавський університет економіки і торгівлі – ПУЕТ), в якому за його ініціативи і підтримки ректора Нестулі О. О. було створено кафедру економічної кібернетики, завідуючим якої працює по даний час. У 2006 році захищає докторську дисертацію з проблем управління ефективністю діяльності складних соціально-економічних систем, а у 2007 році отримав вчене звання професора.

У 2006–2009 рр. Рогоза М. Є. працював проректором з науково-педагогічної роботи ПУЕТ. З 2009 року Рогоза М. Є. працює першим проректором університету. Формуючи університетські концепції змісту підготовки фахівців, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і навчальних планів з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальностями за цей період в університеті розроблено і впроваджено  Програми застосування в навчальному процесі інноваційних інформаційних технологій, сучасних методів і засобів організації самостійної роботи студентів, забезпечення навчальної, науково-методичної діяльності, кадрового забезпечення, інформатизації діяльності та управління структурними підрозділами. В університеті впроваджено процеси з координації, організації та контролю за інформатизацією, формуванням інформаційних ресурсів та технологій забезпечення діяльності університету. Все це забезпечило впровадження, розробку та удосконалення автоматизованої системи управління університетом; постійне удосконалення програмного і навчально-методичного забезпечення, їх функціонування в межах структурних підрозділів університету, що забезпечують освітню і наукову діяльність та вихід в інформаційний простір України; організацію створення та постійне удосконалення системи електронної освітньо-наукової, кадрової та фінансово-економічної інформаційної мережі університету; інформаційну підтримку навчального процесу, навчально-методичної роботи, наукової, кадрової та фінансово-економічної діяльності; оновлення і поповнення банку програмного забезпечення з навчальної, методичної, наукової, кадрової та фінансово-економічної роботи; розробку системи інформаційного обміну служб і підрозділів в університеті; створенню для науково-педагогічних працівників умов для самостійної роботи з масивами інформації; нарощенню професійного інтелектуального потенціалу кафедр в умовах інформаційного суспільства; вдосконалення системи загальноуніверситетського інформаційного менеджменту, розробку нових методик з його інформаційної підтримки на базі сучасних комп’ютерних технологій та Інтернету, дистанційних технологій навчання.

Рогоза М. Є. є науковим керівником проекту по розробці багаторівневих інформаційних систем управління вищих навчальних закладів. Під його науковим керівництвом і участю в університеті успішно створена локальна обчислювальна мережа, на базі якої розроблено і впроваджено автоматизовану систему управління із таких підсистем як фінансового менеджменту, електронного документообігу, планування і організації навчального процесу, управління якістю навчального процесу, приймальної комісії, системи ресурсного й інформаційного забезпечення, автоматизованого мультимедійного комплексу, інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують управління всіма процесами діяльності університету. Впровадження інноваційних технологій забезпечило колективу університету можливість взяти курс на навчання, що ґрунтується на широкому використанні результатів власних наукових досліджень та науково-методичних розробок у навчальному процесі, розгорнути роботу по впровадженню дистанційних технологій навчання, що вирішує проблему навчання впродовж всього життя. Системна організація забезпечила рівень управління університетом, що відповідає міжнародним стандартам ISO 9001:2008, та отримати сертифікат DQS GmbH і IQNET (міжнародна мережа сертифікації) № DE 440030 QM08). У лютому 2010 року Університет отримав золоту медаль Міністерства освіти і науки України в номінації «Інновації у впровадженні ІТ-технологій в освітній процес» та почесний диплом Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук НАН України «За високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти» в рамках участі в Тринадцятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2010» у м. Києві.

Рогоза М. Є. активно здійснює педагогічну, наукову і організаційну діяльність в галузі освіти. Викладає навчальні предмети «Економічна кібернетика», «Управління проектами інформатизації», «Автоматизовані системи управління» майбутнім бакалаврам та магістрам, керує виконанням курсових та магістерських робіт, працює з докторантами та аспірантами.

Микола Єгорович створив наукову школу із проблем моделювання систем управління, механізмів ефективності та інформаційного забезпечення діяльності підприємств промисловості і системи споживчої кооперації.

Автор і співавтор 183 наукових та науково-методичних робіт, серед яких 6 монографій, 1 довідник, 13 навчальних посібників (в тому числі 6 – з Грифом МОНУ; 2 – в двох частинах; 1 – в трьох частинах; 1 – в дев’яти частинах), 60 тез та матеріалів конференцій, 70 наукових статей у фахових виданнях із переліку затвердженому ВАК України, 25 методичних рекомендацій, впроваджених у навчальний процес.

За наукові успіхи та успіхи у підготовці фахівців для економіки України Миколу Єгоровича нагороджено знаком «Відмінник освіти України» (1999 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2000 р.), Почесною Грамотою Полтавської обласної ради (2003 р.), Грамотою Полтавського університету споживчої кооперації (2004 р.), Подякою від міського голови м. Полтави (2005 р.); Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.), знаком «За наукові досягнення» (2008 р.), нагрудним знаком Міжнародної академії біоенорготехнологій «За видатні досягнення в області еніології» (2010 р.), Подякою Полтавського університету економіки і торгівлі за сумлінну і плідну працю в системі державної підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації (2010 р.).

Микола Єгорович Рогоза в даний час:

-         академік Академії економічних наук України;

-         експерт Державної акредитаційної комісії Міністерства науки і освіти, молоді і спорту України;

-         голова спеціалізованої вченої ради Д 44.877.01 по захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг) та 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством в Полтавському університеті економіки і торгівлі;

-         член спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій у Донецькому національному університеті;

-         член підсекції з економічної кібернетики науково-методичної комісії з «Економіки і підприємництва» Міністерства науки і освіти, молоді і спорту України;

-         заступник головного редактора наукового вісника Полтавського університету економіки і торгівлі;

-         заступник голови вченої Ради ПУЕТ;

-         голова науково-методичної ради університету.

 

М. Є. Рогоза своєю невтомною працею робить вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки.

 

Адреса: 36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, Полтавський університет економіки і торгівлі, e-mail: proinf@uccu.org.ua; телефон(факс) 0532-56-33-73.

 

Основні дати життя і діяльності М. Є. Рогози

1954

Народився 28 жовтня 1954 року у селі Андріівка Великоновоселківського району Донецької області

1972

Закінчив середню школу у селі Андріівка Великоновоселківського району Донецької області

19721974

Служив у лавах Радянської Армії

19741975

Слухач підготовчого відділення Полтавського інженерно-будівельного інституту

1975–1980

Студент Полтавського інженерно-будівельного інституту

1980–1984

Майстер-прораб Миргородської ПМК-65

19841987

Аспірант Полтавського інженерно-будівельного інституту

19871989

Молодший – старший науковий співробітник Полтавського інженерно-будівельного інституту

19891991

Асистент кафедри будівельної техніки Полтавського інженерно-будівельного інституту

19911992

Старший викладач кафедри будівельної механіки Полтавського інженерно-будівельного інституту

19911994

Декан факультету сільськогосподарського будівництва Полтавського інженерно-будівельного інституту

19942003

Декан економічного факультету Полтавського інженерно-будівельного інституту

19921998

Доцент кафедри будівельної механіки Полтавського інженерно-будівельного інституту

19982002

Доцент кафедри комп’ютерних технологій та інформаційних систем Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

20022003

Доцент кафедри економічної кібернетики і комп’ютерних технологій Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

20032004

Доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

20032004

Декан факультету економіко-інформаційних технологій і управління Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

2004по даний час

Працює в Полтавському університеті економіки і торгівлі

2004по даний час

Очолює кафедру економічної кібернетики

20062009

Проректор з науково-педагогічної роботи з питань інноваційного, інформаційного розвитку, мережевого та науково-методичного забезпечення

2009 по даний час

Перший проректор

2007–2010

Заступник Голови спеціалізованої вченої ради К.44.877.01 по захисту кандидатських дисертацій в Полтавському університеті економіки і торгівлі

2007по даний час

Член спеціалізованої вченої ради Д 11.051.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій у Донецькому національному університеті

2010 – по даний час

Голова спеціальної вченої ради Д. 44.877.01 по захисту кандидатських та докторських дисертацій в Полтавському університеті економіки і торгівлі

 

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ II. БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ М. Є. РОГОЗИ

 

1986 рік

Публікації

1. Рогоза Н. Е. Результаты экспериментальных исследований прочности наклонных сечений обычных и преднапряженных косоизгибаемых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко, Е. В. Клименко // Научно-технический прогресс и качество в строительстве : тезисы докладов республиканской конференции. – Чебоксары : Чувашский государственный университет, 1986. – С. 39–41.

 

1988 рік

Публікації

2. Рогоза Н. Е. Влияние предварительного напряжения на прочность наклонного сечения косоизгибаемых элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко // Совершенствование методов расчета и проектирования современных видов строительных конструкций : материалы науч.-практ. конф. – Ровно, 1988. – С. 140–141.

 

3. Рогоза Н. Е. Прочность наклонных сечений железобетонных ригелей зданий, возведенных в сложных геологических условиях [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко // Проблемы комплексной застройки Южного Берега Крыма. Т. 1 : материалы конференции. – Симферополь, 1988. – С. 98–99.

 

4. Рогоза, Н. Е. Раціональні прогони [Текст] / Н. Е. Рогоза // Сільське будівництво. – 1988. – № 41. – С. 10.

Депоновані рукописи

 

5. Рогоза Н. Е. О напряженно-деформированном состоянии тавровых сечений, наклонных к продольной оси предварительно-напряженных косоизгибаемых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко. – [б. м.], 1988. – 22 с. – Деп. ВНДІІС № 8888 від 27.04.88.

 

1989 рік

Публікації

6. Рогоза Н. Е. Методика определения прочности наклонного сечения косоизгибаемых преднапряженных тавровых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза // Совершенствование железобетонных конструкций, работающих на сложные виды деформаций, и их внедрение в строительную практику: тезисы докладов республиканской науч.-практ. конф. – Полтава, 1989. – С. 162–163.

 

7. Рогоза Н. Е. Расчет прочности наклонного сечения косоизгибаемых предварительно-напряженных тавровых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко// Интенсификация строительного производства : тезисы докладов областной науч.-техн. конф. – Полтава, 1989. – С. 65–69.

 

8. Рогоза Н. Е. Экспериментально-теоретические исследования работы поперечной арматуры в наклонных сечениях тавровых предварительно-напряженных элементах при косом изгибе [Текст] / Н. Е. Рогоза // Совершенствование железобетонных конструкций, работающих на сложные виды деформаций, и их внедрение в строительную практику : тезисы докладов республиканской науч.-практ. конф. – Полтава, 1989. – С. 164.

 

1991 рік

Публікації

9. Рогоза Н. Е. Исследование образования и развития наклонных трещин в предварительно-напряженных тавровых железобетонных элементах при косом изгибе [Текст] / Н. Е. Рогоза // Тезисы докладов научной конференции професоров, преподавателей и научных работников, аспирантов и студентов института. – Полтава : ПИСИ, 1991. – С. 242.

 

1992 рік

Навчально-методичні розробки

10. Рогоза Н. Е. Строительная механика [Текст] : методические указания, контрольные задания и примеры их выполнения для студентов строительных специальностей 29.07 и 29.08 заочной формы обучения / Н. Е. Рогоза, В. М. Рубель. – Полтава : ПИСИ, 1992. – 43 с.

 

1993 рік

Навчально-методичні розробки

11. Будівельна механіка [Текст] : методичні вказівки та контрольні завдання студентам спеціальності 29.03 заочної форми навчання / М. Є. Рогоза, М. Л. Яровий, О. А. Шкурупій, В. М. Рубель. – Полтава, Полтавський ІБІ, 1993. – 58 с.

 

12. Рогоза Н. Е. Чисельні методи та програмування на ЕОМ. Застосування методу скінчених різниць для розв’язування інженерних задач для студентів всіх форм навчання [Текст] : методичні вказівки / Н. Е. Рогоза, О. І. Корх, О. О. Козир. – Полтава : ІБІ, 1993. – 38 с.

Довідники

 

13. Реконструкция зданий и сооружений агропромышленного комплекса [Текст] : справочник / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко, Е. В. Клименко [и др.]. – К. : Урожай, 1993. 480 с.

Публікації

 

14. Рогоза Н. Е. Влияние предварительного напряжения продольной арматуры на прочность наклонного сечения [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко // Строительные конструкции. Вып. 45–46: межвед. науч.-технич. сб. – К., 1993. – С. 24–25.

 

15. Рогоза Н. Е. Определение расчетной длины наклонной трещины в косоизгибаемых тавровых железобетонных элементах [Текст] / Н. Е. Рогоза, В. В. Спирин // Тези доповідей 45 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів інституту. Ч. 2. – Полтава : ІБІ, 1993. – С. 168.

 

16. Рогоза Н. Е. Уточнение методики расчета прочности наклонных сечений косоизгибаемых железобетонных элементов [Текст] / Н. Е. Рогоза, П. Ф. Вахненко, Е. В. Клименко // Строительные конструкции. Вып. 45–46 : межвед. науч.-технич. сб. – К., 1993. – С. 20–21.

 

17. Рогоза Н. Е. Экспериментальное исследование высоты сжатой зоны бетона над наклонной трещиной в косоизгибаемых железобетонных элементах [Текст] / Н. Е. Рогоза // Тези доповідей 45 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів інституту. Ч. 2. – Полтава : ІБІ, 1993. – С. 167.

 

1994 рік

Навчальні посібники

18. Реконструкція будівель і споруд агропромислового комплексу [Текст] : навч. посібник для викладачів і студентів будівельних спеціальностей / М. Є. Рогоза, П. Ф. Вахненко, Є. В. Клименко [та ін.]. – К. : Урожай, 1994. – 476 с.

Публікації

 

19. Рогоза Н. Е. Оценка состояния конструкций при реконструкции сельскохозяйственных зданий [Текст] / Н. Є. Рогоза, Е. В. Клименко // Совершенствование строительных материалов, технологий и методов расчета конструкций в новых экономических условиях : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Сумы : ИПП «Мрия» ЛТД., 1994. – С. 250–251.

 

1996 рік

Публікації

20. Рогоза М. Є. Опір косозгинаних залізобетонних елементів впливові поперечних сил [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. В. Клименко // Архітектура та сільськогосподарське будівництво : вісник Львівського державного аграрного університету. – Львів : ЛДАУ, 1996. – С. 177–182.

 

21. Рогоза М. Є. Опірність залізобетонних елементів, що згинаються, дії поперечних сил [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. В. Клименко // Ресурсоекономічні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. – Рівне, 1996. – С. 78.

 

1998 рік

Публікації

22. Рогоза М. Є. Визначення довжини проекцій локальних похилих тріщин при складному навантаженні залізобетонних елементів [Текст] / М. Є. Рогоза // Сталезалізобетонні конструкції : проектування, будівництво, експлуатація : зб. наукових статей. – Кривий Ріг : Криворізький ТУ, 1998. – С. 156–158.

 

23. Рогоза М. Є. Нагельний ефект арматури при дії поперечних сил [Текст] / М. Є. Рогоза // Сталезалізобетонні конструкції : проектування, будівництво, експлуатація : зб. наукових статей. – Кривий Ріг : Криворізький ТУ, 1998. – С. 154–156.

 

1999 рік

Навчально-методичні розробки

24. Рогоза М. Є. Робота в табличному процесорі MS Excel 97 [Текст]. Ч. 1 : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. І. Корх, Л. Ф. Крещенко. – Полтава : ПДТУ, 1999. – 22 с.

 

25. Рогоза М. Є. Розробка елементів прикладної системи керування базою даних в інтерфейсі FOXPRO 2.6 для WINDOWS [Текст] : методичні вказівки і завдання до виконання курсової роботи з дисципліни Інформатика та комп'ютерна техніка" для підготовки бакалаврів денної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. О. Голов. – Полтава : ПДТУ, 1999. – 22 с.

 

Публікації

26. Рогоза М. Є. Визначення поперечних переміщень поздовжньої арматури в похилому перерізі залізобетонних елементів з одинарним армуванням методом чисельного моделювання [Текст] / М. Є. Рогоза, В. В. Наконечний // Галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 4 : зб. наук. праць. – Полтава : ПДТУ, 1999. – С. 171–178.

 

27. Рогоза М. Є. Використання Microsoft Office 97 (текстового редактора Word 97, табличного процесора Excel 97) [Текст] : методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050107, 7.050201 денної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. І. Корх. – Полтава : ПДТУ, 1999. – 16 с.

 

2000 рік

Навчально-методичні розробки

28. Рогоза М. Є. Розробка системи керування базою даних прикладної задачі з використанням елементів програмування в середовищі FOXPRO 2.6 for WINDOWS [Текст] : методичні вказівки до виконання комп’ютерного практикуму для студентів спеціальностей 7.050106, 7.050107, 7.050201 / М. Є. Рогоза, В. І. Клименко, Л. Ф. Крещенко. – Полтава : ПДТУ, 2000. – 39 с.

 

Публікації

29. Рогоза М. Є. Методика оптимізації параметрів АСУ технологічними процесами на основі теоретико-графових математичних моделей [Текст] / М. Є. Рогоза, Р. Г. Савенко, М. В. Лисенко // Вестник Харьковского государственного политехнического университета. – 2000. – Вып. 94. – С. 65–68. – (Системный анализ, управление и иформационные технологи).

 

30. Рогоза М. Є. Характер впливу поздовжньої арматури на міцність похилого перерізу залізобетонних елементів при косому згині [Текст] / М. Є. Рогоза // Галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 5 : зб. наукових праць. – Полтава : ПДТУ, 2000. – С. 118–121.

 

2001 рік

Навчально-методичні розробки

31. Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації» [Текст] : для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» денної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. І. Корх. – Полтава : ПДТУ, 2001. – 22 с.

 

Публікації

32. Рогоза М. Є. До системного розв’язування організаційних проблем в економічних системах [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Ємець, Н. Г. Романова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 5–6. – С. 201–203.

 

33. Рогоза М. Є. До системного розв’язування організаційних проблем в економічних системах [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Ємець, Н. Г. Романова // Економічні проблеми розвитку регіонів на початку ХХІ століття : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПДТУ, 2001. – С. 17–18.

 

34. Рогоза М. Є. Методика аналізу теоретико-графових моделей в алгоритмі оптимізації роботи автомобільного транспорту в кар’єрі [Текст] / М. Є. Рогоза, Р. Г. Савенко, М. В. Лисенко // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2001. – № 9. – С. 282–285.

 

35. Рогоза М. Є. Шляхи вдосконалення підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» [Текст] / М. Є. Рогоза, В. П. Щур, О. В. Щур // Поліпшення якості підготовки фахівців шляхом інтеграції навчання і наукових досліджень : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-метод. конф. – Полтава : ПДТУ, 2001. – С. 8–12.

 

2002 рік

Навчальні посібники

36. Рогоза М. Є. Бази даних. СУБД Visual FoxPro 6.0. [Текст] : рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Є. Рогоза, В. І. Клименко. – Полтава : ПНТУ, 2002. – 335 с.

 

Навчально-методичні розробки

37. Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Мережі ЕОМ» [Текст] : для студентів спеціальності «Прикладна математика» 6.080200, «Інформатика» 6.080200, «Економічна кібернетика» 6.080100 денної форми навчання / М. Є. Рогоза, О. І. Корх. – Полтава : ПНТУ, 2002. – 22 с.

 

38. Рогоза М. Є. Методичні вказівки до організації та проведення 1-ї виробничої практики студентів спеціальності 6.050100 «Економічна кібернетики» [Текст] / М. Є. Рогоза. – Полтава : ПНТУ, 2002. – 22 с.

Публікації

 

39. Рогоза М. Є. Використання різних методичних підходів до визначення конкурентоспроможності товарів [Текст] / М. Є. Рогоза, В. А. Павлова // Торгівля і ринок України. Т. ІІ, вип. 13 : тематичний зб. наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2002. – С. 436–441.

 

40. Рогоза М. Є. Проблеми становлення економіки підприємства і можливі варіанти впливу фінансово-грошової системи на ефективність діяльності підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза // Торгівля і ринок України. Т. ІІ, вип. 14 : тематичний зб. наук. праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2002. – С. 264–270.

 

41. Рогоза М. Є. Структура джерел фінансування інвестиційних процесів [Текст] / М. Є. Рогоза, В. І. Пазиніч // Проблеми формування та реалізації інвестиційної стратегії господарюючого суб’єкта : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – С. 239–240.

 

42. Рогоза М. Є. Структуризация проблемы гармонизации взаимоотношений между предприятием и налоговой стстемой [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Ємець // Економіка : проблеми теорії та практики. Вип. 150: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – С. 161–165.

 

2003 рік

Навчально-методичні розробки

43. Клименко В. І. XP: WINDOWS, WORD, EXCEL [Текст] : для самостій-ного вивчення : [рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком «Економіка і підприємництво»] / В. І. Клименко ; за загальною ред. М. Є. Рогози. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 294 с.

 

Публікації

44. Рогоза М. Є. Методичні підходи визначення зон ефективного використання власного і позичкового капіталу при реалізації інвестиційних проектів [Текст] / М. Є. Рогоза, В. І. Пазиніч // Економіка: проблеми теорії та практики. Вип. 171 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – С. 149–156.

 

45. Рогоза М. Є. Мотивація персоналу підприємства як чинник підвищення ефективності виробництва [Текст] / М. Є. Рогоза // Європейський вибір України: проблеми теорії та практики реалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – С. 52–54.

 

46. Рогоза М. Є. Суб’єкти регіональної економіки : проблеми формування взаємовідносин [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Проблеми управління регіональним економічним і соціальним розвитком. – 2003. – Вип. 1. – С. 119– 122. – (Серія : Економіка).

 

47. Рогоза М. Є. Оценка и решение проблем взаимоотношения предприятия с финансовой системой и их прогнозирование [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Східноукраїнського національного університету. – 2003. – № 7. – С. 190–192.

 

48. Рогоза М. Є. Прогнозування діяльності підприємства в умовах конкурентного середовища [Текст] / М. Є. Рогоза, В. А. Павлова // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2003. – № 4 – С. 140–145. – (Серія : Економічні науки).

 

2004

Навчально-методичні розробки

49. Рогоза М. Є. Методичні вказівки для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] : для проведення практичних занять з дисципліни «Електронна комерція» / М. Є. Рогоза . – Полтава : ПНТУ, 2004. – 18 с.

 

50. Рогоза М. Є. Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни «Електронна комерція» [Текст] : для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза. – Полтава : ПНТУ, 2004. – 7 с.

 

Публікації

51. Рогоза М. Є. Вибір інвестиційного проекту на основі моделювання [Текст] / М. Є. Рогоза // Інвестиційні стратегії сталого розвитку. Т. II : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С.  95–96.

 

52. Рогоза М. Є. Ефективна система формування ресурсів і управління витратами: основа конкурентноздатності підприємств [Текст] / М. Є. Рогоза // Формування конкурентноздатності підприємств АПК в умовах ринкової трансформації економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : ПДАА, 2004. – С. 56–58.

 

53. Рогоза М. Є. Ситемный анализ проблем взаимоотношения предприятия с финансовой системой [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка проблеми теорії та практики Т. 5, вип. 189 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – С. 1296–1306.

 

54. Рогоза М. Є. Стратегічне управління в умовах невизначеності та розвитку : вибір методики аналізу [Текст] / М. Є. Рогоза // Держава та регіони. – 2004. – № 6. – С. 228–231. – (Серія : Економіка та підприємництво).

 

55. Рогоза М. Є. Структуризація проблеми аналізу стратегії діяльності промислового підприємства як соціально-економічної системи [Текст] / М. Є. Рогоза // Науковий потенціал світу 2004. Т. 21 : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. С. 4043.

 

56. Рогоза М. Є. Управління інвестиціями : удосконалення методів прийняття багатокритеріальних рішень [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. ІІ., вип. 190: зб. наук. праць – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – С. 320–323.

 

57. Рогоза М. Є. Управління соціально-економічними системами: комплексна система мотивації праці [Текст] / М. Є. Рогоза // Розвиток менеджменту в Україні : реалії, проблеми, перспективи : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – С. 52–53.

 

58. Рогоза М. Є. Формування механізму функціонування промислового підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза // Актуальні проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : Полтавський інститут економіки та менеджменту «Світоч», 2004. – С. 78–80.

 

2005

Монографії

59. Рогоза М. Є. Управління промисловими підприємствами : соціально-економічні чинники та особливості організації [Текст] : монографія / М. Є. Рогоза. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 281 с.

Навчально-методичні розробки

 

60. Рогоза М. Є. Інформатика і комп’ютерна техніка : програма і завдання навчальної практики для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, В. І. Клименко, Т. О. Парфьонова. – Полтава : ПУСКУ, 2005. –22 с.

 

61. Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» : для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 18 с.

 

62. Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування баз даних» : для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Л. Ф. Крещенко. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 37 с.

 

63. Рогоза М. Є. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» : для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Т. О. Парфьонова. – Полтава : ПУСКУ, 2005. – 18 с.

 

Публікації

64. Рогоза М. Є. Адаптивні системи управління промисловим підприємством в умовах трансформації середовища господарювання [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Донецького університету економіки і права. – 2005. – № 2. – С. 126–131. – (Сер. : Економіка та управління).

 

65. Рогоза М. Є. Зовнішнє середовище і модель його оцінки в системах стратегічного управління підприємством [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Модели управления в рыночной экономике. – Донецьк : ДонНУ, 2005. – Т. 1 : Спец. вип. – С. 209–214.

 

66. Рогоза М. Є. Ефективні системи управління: аналіз чинників мотивації [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка: проблеми теорії та практики. Т. ІІ, вип. 201 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 437–450.

 

67. Рогоза М. Є. Інноваційно-інвестиційна модель економічного зростання підприємства : аналіз впливу чинників на ефективність діяльності [Текст] / М. Є. Рогоза // Управління проектами та розвиток виробництва. – 2005. – № 1. – С. 128–133.

 

68. Рогоза М. Є. Інформаційне забезпечення вирішення загальної задачі стратегічного управління на підприємстві [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Современные информационные технологии в экономике и управлении предприятиями, программами и проектами : материаы ІІІ междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Национальный аэрокосмический университет им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный інститут», 2005. – С. 123–125.

 

69. Рогоза М. Є. Інформаційне забезпечення стратегічного управління: використання систем вимірювання досягнень [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Динаміка наукових досліджень 2005. Економіка підприємства. Т. 17: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 16–18.

 

70. Рогоза М. Є. Інформаційне забезпечення стратегічного управління і його вплив на невизначеність середовища господарювання [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. 3, вип. 206 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 641–650.

 

71. Рогоза М. Є. Математична модель оцінки впливу чинників  середовища господарювання [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Проблеми економічної кібернетики з нагоди 40 річниці «Економічної кібернетики» : тези доповідей Х науково-методичної конференції. – Донецьк : ТОВ «Апекс», 2005. – С. 85–87.

 

72. Рогоза М. Є. Механізми економічного зростання у системах управління промисловими підприємствами [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – № 1 – С. 98–101.

 

73. Рогоза М. Є. Механізми функціонування в системах управління підприємствами: чинники і особливості [Текст] / М. Є. Рогоза, В. А. Павлова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2005. – № 1. – С. 215–218.

 

74. Рогоза М. Є. Механізм функціонування підприємств: діагностика та функції управління [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка: проблеми теорії та практики. Т. 3, вип. 205 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 875–880.

 

75. Рогоза М. Є. Модель оцінки зовнішнього середовища при розробці стратегії забезпечення організаційно-економічної стійкості і конкурентноздатності промислового підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 1. – С. 109–112.; Економіка : проблеми теорії та практики. Т. V, вип. 201 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С. 1307 – 1313.

 

76. Рогоза М. Є. Мотивація : методика знаходження значимості комплексних чинників і ознак [Текст] / М. Є. Рогоза // Академічний огляд. 2005.  1 – С. 5257.

 

77. Рогоза М. Є. Показники зовнішнього середовища в інформаційному забезпеченні стратегічного управління підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании : матералы интернет-конференции. Одеса : УКРНИИМФ, 2005. – С. 8791.

 

78. Рогоза М. Є. Розробка заходів по впровадженню стратегічного рішення за допомогою системи інформаційного забезпечення [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Науковий потенціал світу 2005 «Економіка підприємства». Т. 3 : матеріали ІІ-ї міжнар. наук.-практ. конференції. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 47–48.

 

79. Рогоза М. Є. Роль економіко-виробничих об’єднань в оздоровленні економіки і конкурентності підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза // М. І. Туган-Барановський видатний вчений-економіст. Спадщина та новації. Т. ІІ : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – С. 104–108.

 

80. Рогоза М. Є. Роль інформаційно-аналітичного забезпечення в стратегічних рішеннях [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Розвиток економіки в трансформаційний період : глобальний і національний аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 79–82.

 

81. Рогоза М. Є. Системи управління: структуризація чинників зовнішнього середовища [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. 5, вип. 204 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 1211–1218.

 

82. Рогоза М. Є. Системний підхід оцінки стратегії в адаптивних системах управління [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених. – Дніпропетровск : ДНУ, 2005. – С. 224–226.

 

83. Рогоза М. Є. Стимулювання підйому ефективності діяльності соціально-економічних систем [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2005. – № 4. – С. 29–32.

 

84. Рогоза М. Є. Стратегічне управління : аналіз чинників зовнішнього середовища [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок // Фінансово-кредитне стимулювання економічного зростання : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2005. С. 3132.

 

85. Рогоза М. Є. Стратегічне управління: роль та визначення стратегічної інформації [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Вісник економічної науки України. – 2005. – № 2. – С. 119–127.

 

86. Рогоза М. Є. Управління інноваційною діяльністю підприємств: проблеми та перспективи [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Гілавян // Управління регіональним та економічним розвитком в контексті сучасних процесів міжнародної інтеграції : матеріали Всеукр. міжвуз. наук. Конф. студентів та молодих науковців. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2005. – С. 288–292.

 

87. Рогоза М. Є. Управління промисловими підприємствами : реструктуризація підсистем управління [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2005. – № 2. – С. 157–164.

 

2006

Навчальні посібники

88. Інформатика та комп’ютерна техніка [Текст] : рекомендовано МОН України як навч. посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямком «Економіка і підприємництво» / В. І. Клименко, Л. Ф. Крещенко, О. І. Корх ; за заг. ред. М. Є. Рогози. – К. : Видавничий ценр «Академія», 2006. – 368 с.

 

Навчально – методичні розробки

89. Рогоза, М. Є. Методичні рекомендації і завдання до виконання практичних робіт з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів» [Текст] : для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика». – Полтава : ПУСКУ. – 2006. – 15 с.

Публікації

 

90. Рогоза, М. Є. Вибір стратегічного ринку збуту за допомогою вирішення загальної задачі стратегічного управління підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей ХІ наук.-метод. конф. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД-2006. – С. 234–235.

 

91. Рогоза, М. Є. Зменшення невизначеності зовнішнього середовища в інформаційному забезпеченні стратегічного управління за допомогою довідника ключових індикаторів [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Вісник Донецького університету економіки і права. – 2006. – № 2. – С. 77–80. – (Сер. : Економіка та управління).

 

92. Рогоза, М. Є. Зменшення невизначеності зовнішнього середовища за допомогою довідника ключових індикаторів [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Сучасні наукові дослідження 2006. Т. 3 : матеріали IІ між нар. науково-практичної. – Дніпропетровськ : Наука і освіта. – 2006. – С. 42–44. – (Економічні науки).

 

93. Рогоза, М. Є. Інноваційний потенціал підприємства :оцінка та моніторинг [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Гілавян // Наука та освіта – 2006. Т. 7 : матеріали IX між нар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 23–27. – (Економічні науки).

 

94. Рогоза, М. Є. Інформатизація суспільства [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Гілавян // Передові наукові розробки – 2006. Т. 2 : матеріали I між нар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. – С. 23–26. – (Економічні науки).

 

95. Рогоза, М. Є. Механізм впровадження інновацій в умовах ринкової економіки / М. Є .Рогоза, С. В. Соломка // Європейська наука ХХІ століття : стратегія і перспективи розвитку – 2006. Т. 8 : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта. – 2006. – С. 87– 88.– ( Економічні науки) ; Економіка : проблеми теорії та практики. Т. IV, вип. 216 – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2006. – С. 962–967.

 

96. Рогоза, М. Є. Моделювання стану зовнішнього середовища в інформаційному забезпеченні стратегічного управління підприємством [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Теория и практика экономики предпринимательства : материалы ІІІ междунар. научно-практической конф. – Сімферополь : ТНУ, 2006. – С. 69–70.

 

97. Рогоза, М. Є. Перспективні можливості використання композиційного правила для встановлення кількісних співвідношень між чинниками макросередовища [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок, Є. В. Монахов // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей ХІ наук.-метод. конф. – Донецьк : Юго-Восток, ЛТД-2006. – С. 236 –237.

 

98. Рогоза, М. Є. Стратегічне управління: роль та визначення стратегічної інформації [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Економічний Вісник Донбасу. – 2006. – № 1. –С. 122–126.

 

99. Рогоза, М. Є. Управління мотивацією та його вплив на адаптованість підприємств до середовища господарювання [Текст] / М. Є. Рогоза // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. − 2006. – № 1. – С. 59–62. – (Економічні науки).

 

2007

Навчально-методичні посібники

100. Рогоза, М. Є. Економічна інформатика : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Інформатика» для студентів спеціальності 6.050105 «Банківська справа» за кредитно-модульною системою організації навчального процессу [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Циганок. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 373 c.

 

101. Рогоза, М. Є. Економічна кібернетика (інформатика) : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Економічна кібернетика (інформатика)» для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу [Текст] / М. Є. Рогоза, Л. Ф. Крещенко, О. О. Циганок. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007.

Ч. 1. – 2007. − 199 с.

Ч. 2. − 2007. − 517 с.

 

Публікації

102. Рогоза, М. Є. Використання єдиного інформаційного простору для забезпечення якості навчального процесу з підготовки конкурентноспроможних фахівців зі спеціальності «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Л. Ф. Крещенко, О. О. Козир // Якість вищої освіти : інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів. Ч. 2 : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ. –2007. – С. 58–59.

 

103. Рогоза, М. Є. Інновації в університеті споживчої кооперації України [Текст] / М. Є. Рогоза // Зоря Полтавщини. – 2007. – 14 верес. – С. 4.

 

104. Рогоза, М. Є. Інноваційний підхід до оцінки ефективності інвестиційного проекту на промисловому підприємстві [Текст] / М. Є. Рогоза, С. В. Соломка // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. III, вип. 223. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – С. 781–789.

 

105. Рогоза, М. Є. Інформаційне забезпечення стратегічного управління підприємства : використання для вибору стратегічного ринку збуту [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 99. – С. 99–102.

 

106. Рогоза, М. Є. Інформаційні технології та інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів [Текст] //Якість вищої освіти : інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів. Ч. 1 : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2007. – С. 39–42.

 

107. Рогоза, М. Є. Моделі розподілу ресурсів в стратегічному управлінні підприємством [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей XІІ Всеукр. наук.-метод. конф., (Львів,
3–5
 жовт. 2007 р.).− Львів , 2007. – С. 65 – 66.

 

108. Рогоза, М. Є. Модель системи стратегічного управління якістю продукту /послуги, що орієнтована на споживача [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Формування ринкової економіки в Україні : науковий зб. – Львів, 2007. – Спецвипуск 16 : Проблеми економічної кібернетики. − С. 184–187.

 

109. Рогоза, М. Є. Система інформаційного забезпечення стратегічного управління побудована на апараті нечіткої логіки [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей XІІ Всеукр. наук.-метод. конф., (Львів, 3-5 жовт. 2007 р). – Львів, 2007. – С. 242–245.

 

110. Рогоза, М. Є. Роль та сутність стратегії інноваційного розвитку в системі загальної стратегії управління діяльністю підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. IV, вип. 228 : зб. наукових праць. – Дніпропетровськ :ДНУ, 2007. – С. 236–242.

 

111. Рогоза, М. Є. Стратегічне управління: визначення та використання [Текст] / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. II, вип. 226. − Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. − С. 277–288.

 

112. Рогоза, М. Є. Сучасні інформаційні технології забезпечення навчального процесу для спеціальностей економічного профілю за кредитно-модульною системою [Текст] / М. Є. Рогоза // Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти. Т. 1 : матеріали Четвертої Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Полтава, 26-27 квіт 2007 р.). − Полтава : ПІЕП, 2007. – С. 7–9.

 

2008

Навчальні посібники

113. Рогоза М. Є. Економічна кібернетика (інформатика) [Текст] : навч. посіб. : у  3 ч. / М. Є. Рогоза, Л. Ф. Крещенко, О. О. Циганок. – вид. 2-ге. –Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008 .

Ч. 1. – 2008. 199 с.

Ч. 2. − 2008. − 250 с.

Ч. 3. 2008. − 270 с.

 

Навчально-методичні розробки

114. Рогоза, М. Є. Автоматизовані системи управління [Текст] : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 6.050102 «Економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза, Є. В. Монахов. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2008. – 53 с.

 

115. Рогоза, М. Є. Порадник для роботи з інформаційними технологіями та системами ПУСКУ [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, М. О. Недаєва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 53 с.

 

Публікації

116. Рогоза, М. Є. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів [Текст] / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Економіка: проблеми теорії та практики. Т. IІІ, вип. 235 : зб. наукових праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 544–550.

 

117. Рогоза М. Є. Економічна інформатика [Текст] : навч. посібник / М. Є.  Рогоза, О. О. Циганок ; за заг. ред. М. Є. Рогози. – вид. 2-ге. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 373 с.

 

118. Рогоза, М. Є. Застосування телекомунікаційних технологій науково-освітньої мережі Уран в дистанційному навчанні студентів [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, Г. В. Карнаухова // Модернізація освітньої діяльності : проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження в Європейський освітній простір : матеріали XXXІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 126–127.

 

119. Рогоза, М. Є. Моделі оптимізації систем розвитку підприєств споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей ХІІІ наук.-метод. конф., (Алушта, 2–4 жовт. 2008 р.). – Донецьк: Юго-Восток. ЛТД. − 2008. – С. 213–214.

 

120. Рогоза, М. Є. Моделювання системи інвестування підприємств споживчої кооперації з використанням динамічних моделей [Текст] / М. Є. Рогоза // Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти. Т. 1 : матеріали П’ятої Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 24-25 квіт. 2008 р.). – Полтава : ПІЕП, 2008. – С. 6–7.

 

121. Рогоза, М. Є. Оптимізація процесу формування моделі стратегічного інноваційного розвитку підприємства: нечіткий багатокретиріальний аналіз [Текст] / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал // Модели управления в рыночной экономике : спец. вып : сб. научн. тр. / общ. ред и предисл. Ю. Г. Лисенко ; Донецкий нац. ун-т. – Донецк : ДонНУ, 2008. – С. 399–405.

 

122. Рогоза, М. Є. Оптимізація систем «виробник-посередник-споживач» з використанням технологій «ee-commerce» та динамічних моделей [Текст] / М. Є. Рогоза, О. Г. Балюн, А. М. Сільвестров // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. –2008. – № 1. – С. 72–75. – (Серія «Економічні науки»).

 

2009

Монографії

123. Рогоза, М. Є. Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації: економетрично-інформаційні системи та моделі [Текст] : монографія / М. Є. Рогоза, А. А. Скляр. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 116 с.

 

Навчальні посібники

124. Модернізація освітньої діяльності університету : завдання, інноваційні технології та досвід впровадження [Текст] : навч. посібник в 9. т / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна, М. Є. Рогоза [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009.

Т. 1. – 2009. – 242 с.

Т. 2. – 2009. – 239 с.

Т. 3. – 2009. – 226 с.

Т. 4. – 2009. – 254 с

Т. 5. – 2009. – 248 с.

Т. 6. – 2009. – 254 с.

Т. 7. – 2009. – 243 с.

Т. 8. – 2009. – 236 с.

Т. 9. – 2009. – 192 с.

 

Навчально-методичні розробки

125. Рогоза, М. Є. Економічна кібернетика [Текст] : методичні розробки і завдання / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 57 с.

 

126. Рогоза, М. Є. Методичні рекомендації щодо написання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Л. А. Негребецька, І. О. Сердюк. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 33 с.

 

127. Рогоза, М. Є. Методичні рекомендації щодо написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.050102 «Економічна кібернетика» [Текст] / М. Є. Рогоза, Л. А. Негребецька, І. О. Сердюк. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 31 с.

 

128. Рогоза, М. Є. Управління проектами інформатизації [Текст] : методичні вказівки та завдання для лабораторних робіт для студентів спеціальностей 7.050102, 8.050102 «Економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 102 с.

 

Публікації

129. Рогоза, М. Є. Автоматизація планування навчального процесу у вищих навчальних закладах [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, С. В. Шевченко // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 259–263.

 

130. Рогоза, М.Є. Використання автоматизованої системи управління в діяльності мережевого вищого навчального закладу [Текст] / Н. В. Герман, Ю. В. Іванов, В. В. Кулібаба // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 64–65.

 

131. Рогоза, М. Є. Використання інформаційної системи оцінки ризику для підвищення якості підготовки фахівців економічного профілю [Текст] / М. Є. Рогоза, Огуй  К. І. // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 2223 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 255–259.

 

132. Рогоза, М. Є. Вплив мотивації і конкурентних переваг на механізм управління [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко // Найновите научни достижения : материали за 5-а международна научна практична конференція. – София : «Бял ГРАД-БТ» ООД, 2009. – Т. 5 : Икономики. – С. 11–13.

 

133. Рогоза, М. Є. Економіко-математична модель механізму управління підприємствами споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії. Вип. 1(14) : зб. наук. праць. – Чернівці : БДФА, 2009. – С. 457–462. – (Економічні науки).

 

134. Рогоза, М. Є. Інформаційна економіка: стан управління і тенденції розвитку [Текст] / М. Є. Рогоза, Є. І. Івченко, Г. В. Карнаухова // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 59–61.

 

135. Рогоза, М. Є. Загальна модель механізму управління ПСК [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко //Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці : матеріали Першої міжнар. наук.-метод. конф., (Чернівці, 1–4 квіт. 2009 р.). – Чернівці : ДркАрт, 2009. – С. 337–338.

 

136. Рогоза, М. Є. Заслужене визнання держави [Текст] / М. Є. Рогоза // Вісті. Діловий випуск. – 2009. – 6 лют. – С. 3 ; Вісті ЦССТУ. – 2009. – 5 лют. – С. 1.

 

137. Рогоза, М. Є. Использование телекоммуникационных решений сети «УРАН» для информационной и поддержки учебного процесса в университете [Текст] М. Є. Рогоза, Е. И. Ивченко // Актуальные вопросы и организационнно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий : материалы VI международной начуно-практической конф. – К. : КиевЦНТЭИ, 2009. – С. 75–79.

 

138. Рогоза, М. Є. Моделирование социально-экономического механизма  управление взаимодействием предприятий [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 4. – С. 48 –52. – (Серія «Економічні науки»).

 

139. Рогоза, М. Є. Модель оцінки потенціалу підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Проблеми економічної кібернетики : тези доповідей ХІV Всеукр. наук.-метод. конф., (Харків, 8–9 жовт. 2009 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. – С. 224–225.

 

140. Рогоза, М. Є. Модель ринково-орієнтованого соціально-економічного механізму управління підприємствами споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. IІ, вип. 248 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 239–244.

 

141. Рогоза, М. Є. Організація самостійної роботи  студентів при вивченні дисципліни «Управління проектами інформатизації» [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко //Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 250–253.

 

142. Рогоза, М. Є. Підвищення якості освітньої діяльності Полтавського університету споживчої кооперації України засобами інформаційних інноваційних технологій [Текст] / М. Є. Рогоза, В. П. Косаріна // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 жовт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 26–28.

 

143. Рогоза, М. Є. Проблеми, процеси, моделі управління розвитком підприємств в умовах кризи [Текст] / М. Є. Рогоза // Економічна політика країн ЄС в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., (Познань, 16 жовт. 2009 р.). – Донецьк, [ДонНУЕТ], 2009. – С. 146–148.

 

144. Рогоза, М. Є. Проблеми, процеси, моделі управління розвитком підприємств споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза // Академічний огляд. – 2009. – № 1 – С. 82–89.

 

145. Рогоза, М. Є. Системи управління мережевими ВНЗ [Текст] : проблеми, особливості впровадження інформаційних технологій / М. Є. Рогоза // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 жовт. 2009 р. – Полтава : РВВ ПУСКУ. – 2009. – С. 13–17.

 

146. Рогоза, М. Є. Тенденції та особливості управління розвитком підприємств кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Економіка : проблеми теорії та практики. Т. IІІ, вип. 256 : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 714–721.

 

147. Рогоза, М. Є. Формування собівартості продукції і прибутків товаровиробників у харчовому ланцюзі [Текст] / М. Є. Рогоза, Д. Ф. Крисанов, О. М. Варченко // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 2. – С. 52–71.

 

2010

Монографії

148. Рогоза, М. Є. Механізм адаптації підприємств до зовнішнього середовища через реструктуризацію [Текст] / М. Є. Рогоза // Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні : монографія / В. П. Антонюк, С. С. Аптекар, Н. А. Балтачева [та ін.]; за заг. ред. В. І. Ляшенка. – Донецьк ; Київ : Юго-Восток, 2010. – С. 215–226.

 

149. Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України [Текст] : наук.-концепт. альманах у 7 кн. – Д. : Моноліт, 2010.

Кн. 1 : Концепція розвитку технологічного потенціалу України : монографія / В. А. Ткаченко, В. І. Ткаченко, Б. І. Холод ; за наук. ред. д.е.н., проф. В. А. Ткаченко ; рец. Р. Б. Тян, М. Є. Рогоза. – 2010. – 319 с.

Кн. 4 : Ініціативна інтелектуальна творча діяльність в основі розвитку : монографія / В. А. Ткаченко, Б. І. Холод, М. Є. Рогоза [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. В. А. Ткаченко. – 2010. – 359 с.

Кн. 5 : Філософія оперативного управління віртуальними підприємствами : монографія / В. А. Ткаченко, Б. І. Холод, Я. Г. Берсуцький, , М. Є. Рогоза [та ін.] ; за наук. ред. д.е.н., проф. В. А. Ткаченко. – 2010. – 448 с.

 

Навчальні посібники

150. Рогоза, М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем [Текст] : навч. посіб.: в 2 ч / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Мусаєва. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010.

Ч. 1. – 2010. – 300 с.

Ч. 2. – 2010. – 322 с.

 

Навчально – методичні посібники

151. Рогоза, М. Є. Автоматизовані системи управління [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М. Є. Рогоза. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 207 с.

 

152. Рогоза, М. Є. Економічна кібернетика [Текст] : навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 363 с.

 

Навчально-методичні розробки

153. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для студентів спеціальності 7.050102 «Економічна кібернетика» / М. Є. Рогоза, А. А. Роскладка, О. В. Роскладка, К. Ю. Вергал, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 32 с.

 

154. Методичні рекомендації до написання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.050102 «Економічна кібернетика» // М. Є. Рогоза, А. А. Роскладка, О. В. Роскладка, К. Ю. Вергал, О. К. Кузьменко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 32 с.

 

Публікації

155. Рогоза, М. Є. Використання дистанційних технологій навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі [Текст] / М. Є. Рогоза // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 2-ї наук.-практ. конф., (Львів, 23–25 лист. 2010 р.) / Є. Івченко, В. Божко, Г. Карнаухова, відп. Л. Д. Озірковський – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 35–39.

 

156. Рогоза, М. Є. Вдосконалення фінансового моніторингу ефективності використання оборотного капіталу на основі економіко-математичних методів [Текст] / М. Є. Рогоза, О. В. Чернявська, Н. С. Педченко // Економіка: проблеми теорії та практики. Т. ІІІ, вип. 263: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 620–630.

 

157. Рогоза, М. Є. Впорядкування сутності терміну «потенціал підприємства» [Текст] / М. Є. Рогоза, Н. С. Педченко // Фінансова система України : проблеми і перспективи розвитку: зб. наук. праць. – К. : Київський економічний інститут менеджменту; ТОВ «ДКС Центр», 2010. – С. 110–113.

 

158. Рогоза, М. Є. Динаміка розвитку автоматизації планування навчального процесу у вищих навчальних закладах [Текст] / М. Є. Рогоза, С. В. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 2(41). – С. 69–72.

 

159. Рогоза, М. Є. Концептуальний погляд щодо механізмів забезпечення ефективності розвитку системи споживчої кооперації України [Текст] / М. Є. Рогоза // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири: зб. наук. доповідей учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Львів : Львівська комерційна академія, 2010. – С. 124–130.

 

160. Рогоза, М. Є. Концепция оперативного управления [Текст]  М. Є. Рогоза, В. А. Ткаченко // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 2(18). – С. 178–203.

 

161. Рогоза, М. Механізми розробки та впровадження системи управління якістю діяльності у вищому навчальному закладі [Текст] / М. Є. Рогоза, Н. Огуй // Качество современных образовательных услуг – основа конкурентоспособности вузов : материалы ХV междунар. науч.-практ. конф., (Севастополь, 27–28 мая 2010 г.). – Севастополь, 2010. – С. 87–88.

 

162. Рогоза, М. Є. Моделювання механізму нарощування потенціалу розвитку підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Проблеми економічної кібернетики : матеріали ХV Всеукр. наук.-метод. конф., (Луганськ – Євпаторія, 4–8 трав. 2010 р.). – Луганськ : СУНУ, 2010. – С. 168–169.

 

163. Рогоза, М. Є. Моделювання ризику інвестиційного проекту підприємств в умовах невизначеності [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко, О. В. Яременко // Вісник східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ. – 2010. – № 8(150). – С. 225–228.

 

164. Рогоза, М. Є Оптимізація механізму внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, В. О. Яременко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 1. – С. 128–131. – (Економічні науки).

 

165. Рогоза, М. Є. Рівень і якість оцінки ризику в інформаційних системах [Текст] / М. Є. Рогоза, К. І. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. – 2010. – № 1. – С. 47–51. – (Економічні науки).

 

166. Рогоза, М. Є. Поглиблення фінансового моніторингу ділової активності засобами маркетингового аналізу [Текст] / М. Є. Рогоза, Н. С. Педченко, Т. В. Сапога // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Серія : Економічні науки. – 2010. – № 2(41). – С. 183–192.

 

167. Рогоза, М. Є. Система організації навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за умов інтенсивного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] / М. Є. Рогоза // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 2-ї наук.-практ. конф., (Львів, 23–25 лист. 2010 р.) / Є. Івченко, В. Божко, М. Недаєва ; відп. Л. Д. Озірковський – Львів: вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 62–68.

 

168. Рогоза, М. Є. Сучасний стан будівельних підприємств Полтавської області: проблеми, динаміка, чинники впливу [Текст] / М. Є. Рогоза, О. К. Кузьменко // Економіка: проблеми теорії та практики. У 7 т. Т1, вип. 261: зб. наук. праць. Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 254–261.

 

169. Рогоза, М. Є. Управління потенціалом підприємства в умовах динамічного розвитку економіки [Текст] // Бюлетень Міжнародного Нобелевського економічного форуму. – Т. 1. – № 1. – С. 280–288.

 

170. Рогоза, М. Є. Управління процесами діяльності  вищого навчального закладу [Текст] / М. Є. Рогоза // Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту : ISO 9001-2008 : досвід впровадження та напрями вдосконалення. 1: матеріали ХХХV міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010 – С. 15–18.

 

2011

Монографії

171. Рогоза, М. Є. Стратегічний інноваційний розвиток підприємств: моделі та механізми [Текст] : монографія / М. Є. Рогоза, К. Ю. Вергал. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 136 с.

 

Навчальні посібники

172. Рогоза, М. Є. Нелінійні моделі та аналіз складних систем [Текст] : навч. посіб. : в 2 ч. – 2-ге вид., перероб. / М. Є. Рогоза, С. К. Рамазанов, Е. К. Мусаєва. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011.

Ч. 1. – 2011. – 302 с.

Ч. 2. – 2011. – 323 с.

 

Публікації

173. Рогоза, М. Є. Адаптація механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі системи збалансованих показників [Текст] / М. Є. Рогоза, О. О. Авдєєнко // Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу : матеріали XXXVI міжвуз. наук.-метод. конф. : в 2 ч. Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 87–93.

 

174. Рогоза, М. Є. Інформаційна система управління розвитком як фактор забезпечення ефективної діяльності підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, В. Б. Павлов // Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу: матеріали XXXVI міжвуз. наук.-метод. конф. : в 2 ч. Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 87–93.

 

175. Рогоза, М. Є. Формування системи компетентнісного підходу до підготовки фахівців: завдання, компетенції, мотивація [Текст] / М. Є. Рогоза // Компетентнісний підхід до підготовки випускників вищого навчального закладу: матеріали XXXVI міжвуз. наук.-метод. конф. : в 2 ч. Ч. 1.– Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – С. 19–20.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ III. ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ М. Є. РОГОЗИ

 

176. Вергал, К. Ю. Формування механізму стратегічного інноваційного розвитку підприємств [Текст] : дис.канд. екон. наук : 08.00.04 / К. Ю. Вергал ; ПУСКУ. – Полтава, 2010. – 239 с.

 

177. Сененко, І. А. Соціально-економічний механізм управління підприємствами та організаціями споживчої кооперації [Текст] : дис.канд. екон. наук : 08.00.04 / І. А. Сененко ; ПУЕТ. – Полтава, 2010. – 239 с.

 

178. Скляр, А. А. Механізм інформаційного забезпечення системи стратегічного управління підприємствами споживчої кооперації [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 : захищена 19.12.08 / А. А. Скляр ; ПУСКУ. – Полтава, 2008. – 277 с.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ IV. АВТОРЕФЕРАТИ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА ФАХОМ
08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»,
ОПОНЕНТОМ ЯКИХ ВИСТУПАВ ДОКТОР ЕКОНОМІЧНИХ НАУК,
ПРОФЕСОР М. Є. РОГОЗА

 

179. Кулішова, Я. В. Управління розвитком підприємств з зовнішньоекономічним потенціалом [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. Наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / Кулішова Я. В. − Донецьк, 2010. – 20 c.

 

180. Любий, О. В. Синтез системи компенсації праці персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / Любий О. В. − Донецьк, 2008. – 20 c.

 

181. Мандра, Н. Г. Маркетингово-орієнтаційне управління рекреаційними інноваційними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / Мандра Н. Г. – Донецьк, 2010. – 20 c.

 

182. Одрехівський, М. В. Маркетингово-орієнтаційне управління рекреаційними інноваційними підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством» / Одрехівський М. В. – Донецьк, 2010. – 20 c.

 

183. Припутень, В. Ю. Механізми синтезу ефективної організаційної структури підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємством»
/ Припотень В. Ю. − Донецьк, 2008. – 20
c.

 

 

[Вгору]

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ

Авдєєнко, О. О. 173

Антонюк, В. П. 148

Аптекар, С. С. 148

Балтачева, Н. А. 148

Балюн, О. Г. 122

Берсуцький, Я. Г. 149

Божко, В. 155, 167

Марченко, О. М. 47

Вахненко, П. Ф. 1, 2, 3, 5, 7, 13, 14, 16, 18

Вергал, К. Ю. 110, 116, 121, 153, 154, 171

Герман, Н. В. 130

Гілавян, О. 86, 93, 94

Голов, О. О. 25

Ємець, О. О. 32, 33, 42

Іванов, Ю. В. 130

Івченко, Е. И. 137

Івченко, Є. І. 115, 118, 129, 134, 155, 167

Карнаухова, Г. В. 118, 134, 155

Крисанов, Д. Ф. 147

Клименко, В. І. 28, 36, 43,60, 88

Клименко, Е. В. 1, 12, 13, 16, 19

Клименко, Є. В. 18, 20, 21

Корх, О. І. 12, 24, 27, 31, 37, 88

Козир, О. О. 12, 102

Косарі на, В. П. 124, 142

Крещенко, Л. Ф. 24, 28, 62, 88, 101, 102, 113

Кузьменко, О. К. 107, 125, 128, 139, 141, 146, 152, 153, 162, 163, 168

Кулібаба, В. В. 130

Лисенко, М. В. 29, 34

Ляшенко, В. І. 148

Монахов, Є. В. 97, 114

Мусієва, Е. К. 150, 172

Наконечний, В. В. 26

Негребецька, Л. А. 126

Недаєва, М. О. 115, 167

Нестуля, О. О. 124

Огуй, К. І. 131

Огуй, Н. І., 161

Озірновський, Л. Д. 155, 167

Павлов, В. Б. 174

Павлова, В. А. 39, 48, 73

Пазинич, В. І. 41, 44

Парфьонова, Т. О. 60, 63

Педченко, Н. С. 156, 157, 166

Рамазанов, С. К. 150, 172

Романова, Н. Г. 32, 33

Роскладка, А. А. 153, 154

Роскладка, О. В. 153, 154

Рубель, В. М. 10, 11

Савченко, Р. Г. 29, 34

Сапога, Т. В. 166

Сененко, І. А. 132, 133, 135, 138

Сердюк, І. О. 126

Сільвестров, А. М 122

Скляр, А. А. 68, 69, 70, 73, 78, 80, 85, 90, 91, 92, 96, 98, 105, 108, 109, 111, 123

Соломка, С. В. 95, 104

Спирин, В. В. 15

Ткаченко, В. А. 149, 160

Ткаченко, В. І. 149

Тян, Р. Б. 149

Холод, Б. І. 149

Циганок, О. О. 61, 65, 71, 81, 82, 84, 97, 100, 101, 113, 117

Чернявська, О. В. 156

Шевченко, К. І. 165

Шевченко, С. В. 129, 158

Шкуру пій, О. А. 11

Щур, В. П. 35

Щур, О. В. 35

Яременко, О. В. 163, 164

Яровий, М. Л. 11

 

 

[Вгору]

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ПРІЗВИЩ
КАНДИДАТІВ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ОПОНЕНТОМ
ЯКИХ ВИСТУПАВ М. Є. РОГОЗА

Кулішова, Я. В.

Любий, О. В.

Мандра, Н. Г.

Одрехівський, М. В.

Припутень, В. Ю.

 

 

[Вгору]

 

ПОЧЕСНІ НАГОРОДИ ТА ДИПЛОМИ, ДЕРЖАВНІ
ТА ВІДОМЧІ ВІДЗНАКИ РОГОЗИ М. Є.

 

Нагрудник знак та посвідчення «Відмінник освіти України» (1999)

Знак та посвідчення «За наукові досягнення» (2008)

Посвідчення та нагрудний знак
«За
выдающиеся достижения в области эниологии» (2010)

 

 

Посвічення АЕНУ про обрання Рогози М. Є. Академіком
Академії економічних наук України зі спеціальності
Економіка сільського господарства

 

Диплом доктора наук (2006)

Атестат про присудження наукового ступеня (2006)

 

Атестат про присвоєння вченого звання професора
кафедри економічної кібернетики (2007)

 

Подяка від Міського Голови (2005)

 

Грамота з нагоди 50-річчя від дня народження (2004)

 

Почесна грамота

 

Подяка ПУЕТ (2010)