Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

БІБЛІОТЕКАНАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ПУЕТ:

2001-2011 рр.

 

Бібліографічний

покажчик літератури

 

Вип. 2

2-ге видання, перероблене й доповнене

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА

РВВ ПУЕТ

2011

 

 

 

 

Наукові праці викладачів ПУЕТ: 2001–2011 рр. : бібліографічний покажчик літератури / уклад. О. П. Галицька, І. ОНауменко, О. В. Нестеренко, Н. Є. Шляхова. – 2-е вид, перероб. та доп. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – Вип. 2. – 160 с.

 

 

 

ЗМІСТ

Передмова

Розділ I. Наукові праці викладачів ПУЕТ видані у 2001–2003 рр.

Розділ IІ. Наукові праці викладачів ПУЕТ видані у 2004–2006 рр.

Розділ ІІI. Наукові праці викладачів ПУЕТ видані у 20072009 рр.

Розділ IV. Наукові праці викладачів ПУЕТ видані у 20102011 рр.

Іменний покажчик

 

ПЕРЕДМОВА

За 50 років існування ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» його науковцями було створено величезний науковий доробок: монографії, підручники, навчальні посібники, статті, що публіку-валися в наукових і фахових виданнях.

Результати цієї плідної праці знайшли відображення в другому перероб­леному та доповненому виданні ретроспективного бібліографічного покаж­чика, створеному співробітниками інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки університету.

Зібраний матеріал охоплює період з 2001 по 2011 роки.

Це видання є продовженням бібліографічного покажчика «Наукові праці викладачів ПУСКУ у фондах університетської бібліотеки 19902000 рр.».

Ретроспективний бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів ПУЕТ: 2001–2011 рр.» укладено з метою збереження та систематизації відомостей про внесок викладачів університету в сучасну науку.

Покажчик має чотири розділи:

Розділ I. Наукові праці викладачів ПУЕТ видані у 20012003 рр.;

Розділ II. Наукові праці викладачів ПУЕТ видані у 2004–2006 рр.;

Розділ III. Наукові праці викладачів ПУЕТ видані в 2007–2009 рр.;

Розділ IV. Наукові праці викладачів ПУЕТ видані в 2010–2011 рр.

В межах розділів матеріал згруповано в алфавітно-хронологічному порядку.

Відбір матеріалу здійснювався в електронному каталозі бібліотеки ПУЕТ та в картотеці реєстрації наукових робіт викладачів ПУЕТ.

Бібліографічний покажчик «Наукові праці викладачів ПУЕТ: 2001–2011 рр.» розрахований на студентів, аспірантів, професорсько-викла­дацький склад та широкий загал читачів. Він може надати допомогу в підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних та наукових робіт.

Для більш ефективного пошуку робіт за прізвищем автора в кінці покажчика подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього видання.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання».

Джерела, що подані в покажчику можна отримати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної та наукової літератури, знайти в фонді електронної бібліотеки університету.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ I. НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ПУЕТ
ВИДАНІ У 2001–2003 рр.

Рік 2001

1.           Авраменко, В. I. Засоби комунікації в зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : практикум з ділової англ. мови : навч. посібник / В. I. Авраменко. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2001. – 140 с.

2.           Артеменко, І. А. Кооперація та кооперативна власність в системі сус­пільних відносин [Текст] / І. А. Артеменко // Регіональні перспективи.2001. 56.С. 178180.

3.           Артеменко, І. А. Методологічні засади трансформування відносин власності в споживчій кооперації України при переході до ринкової економіки [Текст] / І. А. Артеменко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2001. – № 508. – С. 327–335.

4.           Артеменко, І. А. Політичне забезпечення трансформації відносин власності та економічного розвитку споживчої кооперації України в перехідний період [Текст] / І. А. Артеменко, О. О. Нестуля // Національний кооперативний рух та структурні зміни в економіці України ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Укоопосвіта, 2001. – С. 91–95.

5.           Бабенко, Л. Віктор Доманицькій [Текст] /Л. Бабенко, М. Аліман // Українські кооператори. Кн. 2 : істор. нариси / за ред. С. Гелей. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2001. – С. 294–309.

6.           Бабенко, Л. Дмитро Соловей [Текст] / Л. Бабенко, М. Аліман // Україн­ські кооператори. Кн. 2 : істор. нариси / за ред. С. Гелей. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2001. – С. 257–273.

7.           Безрукова, Н. В. Аналіз існуючих методів визначення вартості бренду [Текст] / Н. В. Безрукова // Теорія і практика побудови економіки : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., (Черкаси, 23–25 жовт. 2001). – Чер­каси : ЧДТУ, 2001. – С. 138–141.

8.           Безрукова, Н. В. Бренд як джерело формування конкурентних переваг компанії [Текст] / Н. В. Безрукова // Дослідження та оптимізація економічних процесів Оптимум-2001 : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 14–16 листоп. 2001 р.). – Х. : НТУ «ХПІ», 2001. – С. 232–233.

9.           Безрукова, Н. В. Брендінг як невід’ємний елемент товарної політики підприємства під час виходу на зарубіжний ринок [Текст] / Н. В. Безру­кова // Проблеми європейської інтеграції і транскордонної співпраці : матеріали наук.-практ. конф., (Львів, 20–22 верес. 2001 р.). – Л. ; Луцьк. Ред.-вид. від. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2001. – Т. 2. – С. 197–202.

10.        Безрукова, Н. В. Вплив культурних традицій на створення торгових марок [Текст] / Н. В. Безрукова // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Д: ДНУ, 2001. Вип. 110. С. 312.

11.        Безрукова, Н. В. Розвиток брендів як фактор підвищення конкурентно­здатності національної економіки та її інтеграції у світове господарство [Текст] / Н. В. Безрукова // Формування торговельних режимів у пере­хідних економіках в умовах глобалізації (приклад України) : матеріали ІХ міжнар. наук.-теорет. конф., (Київ, 25–26 жовт. 2001). – К. : Ін-т між­нар. відносин КНУ ім.Т. Шевченка, 2001. – С. 340–343.

12.        Безрукова, Н. В. Технологія створення бренду компанії [Текст] / Н. В. Безрукова // Управління розвитком соціально-економічних сис­тем : глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : мате­ріали Першої міжнар. другої всеукр. наук. конф. студентів та молодих учених, (Донецьк, 11–14 груд. 2001). – Донецьк : ДонНУ, 2001. – С. 47–49.

13.        Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні : навч. посібник / С. Ф. Голов, О. М. Губачова. – 2-е вид., перероб. та доп. – Д. : ТОВ «Баланс-Клуб», 2001. – 832 с.

14.        Валентинов, В. А. Економетрія [Текст] : тлумачно-термінологічний словник / В. А. Валентинов. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 44 с.

15.        Ванукевич, А. С. Все это было, было... [Текст] : воспоминания бывшего узника фашизма (19411945 гг.) / А. С. Ванукевич. – М., 2001. – 176 с.

16.        Верига, Ю. А. Фінансова звітність підприємств України: сучасний стан і шляхи удосконалення [Текст] / Ю. А. Верига // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2–3. – С. 22–23.

17.        Використання новітніх технологій у викладанні іноземних мов у вищій школі [Текст] / В. І. Шепелева, Р. І. Дмитренко, В. І. Чернуха, Н. С. Руденко // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали ХХVІ міжвуз. наук.-метод. конф., присвяченої 10-й річниці незалежності України, (Полтава, 21–23 берез. 2001 р.). – Полтава, 2001. – С. 284–289.

18.        Гончаренко, В. В. Актуальність вивчення питань кооперації в процесі підготовки фахівців органів регіонального управління [Текст] / В. В. Гончаренко // Вісник Рівненського державного технічного універ­ситету. – Рівне : РДТУ, 2001. – Вип. 2. – С. 98–103. – (Сер. Економіка).

19.        Гончаренко, В. В. Державне регулювання у сфері кредитної кооперації на східних землях України [Текст] / В. В. Гончаренко // Кредитна кооперація в Україні: відновлення традицій : зб. статей, присвячений 130-й річниці заснування Сокиринського ощадно-позичкового товариства. – К. : Національна асоціація кредитних спілок України, 2001. – С. 9–12.

20.        Гончаренко, В. В. Кооперативний рух та псевдокооперація [Текст] / В. В. Гончаренко, Н. Ф. Павленчик // Вісник Львівського державного аграрного університету. – 2001. – № 8. – С. 112–116. – (Сер. Економіка АПК).

21.        Гончаренко, В. В. Напрямки вдосконалення законодавчого регулюван­ня діяльності кредитних спілок України [Текст] / В. В. Гончаренко // Регіональні перспективи. – 2001. – № 1. – С. 92–94.

22.        Гончаренко, В. В. Особливості економічної природи кооперативних організацій [Текст] / В. В. Гончаренко // Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. – 2001. – № 9. – С. 62–65. (Сер. Екон. науки).

23.        Гончаренко, В. В. Особливості історичних моделей української кредит­ної кооперації [Текст] / В. В. Гончаренко // Наукові праці Миколаївської філії Національного університету «Києво-Могилянська академія». – К., 2001. – № 9. – С. 33–38.

24.        Гончаренко, В. В. Проблеми та методологічні засади відродження кооперативних банків у кредитно-банківській системі України [Текст] / В. В. Гончаренко // Науковий вісник Волинського державного універ­ситету. – 2001. – № 4. – С. 208–211. – (Сер. Екон. науки).

25.        Гончаренко, В. В. Проблеми та перспективи формування кооперативно­го сектора у фінансово-кредитній системі України [Текст] / В. В. Гончаренко // Національний кооперативний рух та структурні зміни в еконо­міці України XXI століття : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. – К. : Укоопосвіта, 2001. – С. 327–333.

26.        Гончаренко, В. В. Проблеми юридичного статусу кредитних спілок та шляхи вдосконалення кооперативного законодавства України [Текст] / В. В. Гончаренко // Українська кооперація : історичні та соціально-економічні аспекти. – Львів : ЛКА, 2001. – Т. II. – С. 125–131.

27.        Гончаренко, В. В. Теоретико-методологічні підходи до відродження національного кооперативного руху [Текст] / В. В. Гончаренко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2001. – № 5. – С. 1–20.

28.        Гончаренко, Н. І. Соціально-політичні орієнтації студентів в контексті соціологічних досліджень [Текст] / Н. І. Гончаренко // Наукові записки ПУСКУ; к-ра філософії і політології. – Полтава, 2001. – С. 49–55.

29.        Губачова, О. М. Бухгалтерський облік в управлінні: сучасний погляд [Текст] / О. М. Губачова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2–3. – С. 118–121.

30.        Губачова, О. М. Собівартість: категорійно-понятійна та наукова сутність [Текст] / О. М. Губачова, О. В. Лукашенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 4. – Вип. 2. – С. 89–93. – (Сер. Екон. науки).

31.        Деньга, С. М. Аспектні характеристики предмета бухгалтерського обліку [Текст] / С. М. Деньга // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2–3. – С. 33–36.

32.        Державний стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти. Бакалавр [Текст] / Д. І. Козьмич, Н. П. Тихонова, Є. В. Тищенко [та ін.]. – К. : МОН України, 2001. – 11 с.

33.        Державний стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості вищої освіти. Спеціаліст за спеціальністю 7.0503.01 «Товарознавство та комерційна діяльність» [Текст] / Д. І. Козьмич, Н. П. Тихонова, Є. В. Ти­щенко [та ін.]. – К. : МОН України, 2001. – 25 с.

34.        Дослідження дінаміки фізичної підготовленності студентів ПУСКУ з використанням різних рухових режимів в навчальному процесі [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу / А. I. Штриголь, О. П. Сухонос, В. I. Ма­май [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 34 с.

35.        Евтух, А. Т. Ипотека механизм эффективного использования ресурсов [Текст] : моногр. / А. Т. Евтух. – Луцк : Волынская областная типография, 2001. – 314 с.

36.        Екологічні проблеми розрядних ламп: утилізація та використання відходів [Текст] / І. А. Велит, М. В. Галай, Г. М. Кожушко [та ін.] // Проблемы создания новых машин и технологий : науч. труды. – Кременчуг : КГПУ, 2001. – Вип. 1. С. 549552.

37.        Зима, Г. I. Деякі аспекти висвітлення інформації в примітках до річної фінансової звітності [Текст] / Г. I. Зима, С. Ю. Літошина // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 4. Вип. 2. – С. 113–116. – (Сер. Екон. науки).

38.        Каплина, Т. В. Разработка технологии мучных изделий с использова­нием дрожжей, активированных в переменном магнитном поле [Текст] : дис.: 05.18.16 / Т. В. Каплина. – Х. : ХГАТОП, 2001. – 228 с.

39.        Капліна, Т. В. Розробка технології борошняних виробів з використан­ням дріжджів, що активовані у перемінному магнітному полі [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. / Т. В. Капліна. – Х. : ХДАТОХ, 2001. – 19 с.

40.        Карпенко, О. В. Можливості методу АВС-калькулювання [Текст] / О. В. Карпенко // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2–3. – С. 121–123.

41.        Ковальчук Т. І. Інтерактивність у комунікативному навчанні діловій іноземній мові [Текст] / Т. І. Ковальчук // Стратегії та методи навчання мовам для спеціальних цілей : наук.-метод. матеріали 5 ювілей. міжнар. конф., (Київ, 11–12 жовт. 2001 р.). – К. : КНУ ; Ін-т міжнар. відносин, 2001.– С. 65.

42.        Ковальчук, Т. I. Тлумачний термінологічний словник з менеджменту та маркетингу у громадському харчуванні [Текст] / Т. I. Ковальчук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 250 с.

43.        Кожушко, Г. М. Об эффективности использования компактных люминесцентных ламп [Текст] / Г. М. Кожушко // Вісник національного технічного університету, 2001.  17. – С. 88–90.

44.        Кожушко, Г. М. Осевое расслоение излучения разряда высокого давления в многокомпонентной среде [Текст] / Г. М. Кожушко, К. К. Немитоков // Вісник національного технічного університету, 2001. – № 16. С. 121–124.

45.        Кожушко, Г. М. Дослідження спектральних характеристик натрієвих ламп з покращеними екологічними властивостями для вирощування овочів у закритому грунті [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Т. В. Сахно // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – 2001. – Вип. 3. – С. 129–135.

46.        Козьмич, Д. І. Оцінка якості та конкурентоспроможності пальтових тканин [Текст] / Д І. Козьмич, Л. В. Поліщук // Товарознавство : наука, практика та перспективи розвитку в умовах ринку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2001. – [3 с].

47.        Коросташов, О. М. Особливості правового регулювання цивільних відносин у Полтавській і Чернігівській губерніях (перша половина XІX століття) [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 12.00.01 / О. М. Коросташов. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2001. – 20 с.

48.        Кравченко, І. Ю. Відмінності між методологіями визнання та оцінки доходу за даними бухгалтерського і податкового обліку [Текст] // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2–3. – С. 80–82.

49.        Левченко, Л. В. Визначення сутності категорії «амортизація» [Текст] / Л. В. Левченко // Економічні проблеми розвитку регіонів та підпри­ємств на початку ХХІ століття: тези доповідей всеукр. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–23 листоп. 2001 р.). – Полтава, 2001. – Ч. 1. – С. 89–90.

50.        Макарова, М. В. Доцільність і етапи створення системи дистанційного навчання в регіональному вищому навчальному закладі [Текст] / М. В. Макарова // Регіональні перспективи. – 2001. – № 2–3. – C. 216–218.

51.        Маркетинговые исследования [Текст] : сб. статей по теории и практике маркетинговых исследований / Е. В. Ромат, А. В. Боровиков. – Х. : НВФ «Студцентр», 2001. – 352 с. : ил. – (Библиотека журнала «Маркетинг и реклама»).

52.        Маркіна, І. А. Методологія сучасного управління [Текст] + [Електрон. ресурс] : моногр. / І. А. Маркіна. – М. : Вища шк., 2001. – 312 с.

53.        Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою [Текст] : матеріали XXVІ міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, 21–22 берез. 2001 р.) / Викладачі ПУЕТ. – Полтава : РВВ ПКI, 2001. – 404 с.

54.        Миголь, Т. Н. Сорбційні властивості багатокомпонентних трикотажних полотен [Текст] / Т. Н. Миголь // Вісник ЛКА. – 2001. – Вип. 4. – [б.с.]. – (Сер. Товарознавча).

55.        Мовчан, М. М. Самотність як проблема соціального середовища у світлі компонентів «Я-» і «Ми – свідомість» [Текст] / М. М. Мовчан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. – № 2. – С. 33–37. – (Сер. Гуманітарні науки).

56.        Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації [Текст] / В. В. Зіновчук, Л. В. Молдован, В. Б. Массаковський [та ін.] А. О. Пантелеймоненко : навч. посібник. – К. : Вища освіта, 2001. – 463 с.

57.        Основи сільськогосподарської обслуговуючої кооперації [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. аграр. закладів освіти І-ІV рівнів акредитації / В. В. Гончаренко, В. В. Зіновчук, Л. В. Молдаван [та ін.]. – К. : Вища освіта, 2001. – 463 с.

58.        Пантелеймоненко А. О. Спільність мотивації при заснуванні як фактор економічної доцільності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2001. – № 5–6. – С. 23–25.

59.        Пантелеймоненко, А. О. Сільська кредитна кооперація в Україні [Текст] : досвід минулого / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПДСГI, 2001. – 70 с.

60.        Пантелеймоненко, А. О. Сільськогосподарська кооперація в Україні [Текст] : досвід минулого / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПДСГI, 2001. – 50 с.

61.        Пантелеймоненко, А. О. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи : практ посібник [Текст] / А. О. Пантелеймоненко. – К. : Урожай, 2001. – 288 с.

62.        Пантелеймоненко, А. О. Сокиринське ощадно-позичкове товариство (кінець XIX – початок XX ст. [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Кредитна кооперація в Україні: відновлення традицій : зб. ст. – К. : Нац. Асоціація кредит. спілок України, 2001. – C. 5–9.

63.        Пантелеймоненко, А. О. Спільність мотивації при заснуванні як фактор як фактор економічної доцільності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2001. – № 5–6. – С. 23–25.

64.        Петренко С. М. Національне виховання – важливий чинник розбудови державності : із досвіду роботи кафедри історії та кооперативного руху ПУСКУ [Текст] / С. М. Петренко // 10 років незалежності : досвід, проблеми, перспективи : матеріали обл. наук.-практ. конф. до 10-річчя проголошення незалежності України. – Полтава, 2001. – С. 75–78.

65.        Петренко С. М. Організація навчання обдарованих студентів у процесі викладання історії України [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою : матеріали XXVI міжвуз. наук.-метод. конф., присвяченої 10-й річниці незалежності України, (Полтава, 21–23 берез. 2001 р.). – Полтава, 2001. – С. 246–249.

66.        Петренко С. М. Основні завдання та мета гуманітарної освіти [Текст] / С. М. Петренко // З історії становлення і розвитку освітніх закладів Полтавщини : зб. матеріалів міжвуз. наук.-теорет. конф. викладачів та студ. – Полтава, 2001. – С. 3–7.

67.        Плахотін, В. Я. Технологія зберігання м’яса та м’ясопродуктів [Електрон. ресурс] / В. Я. Плахотін, Л. Б. Олійник. – 2001. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

68.        Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000 [Текст]. Ч. 1 : звіт про науково-дослідну роботу / Н. I. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с.

69.        Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000 [Текст]. Ч. 2 : звіт про науково-дослідну роботу / Н. I. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с.

70.        Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000 [Текст]. Ч. 3 : Звіт про науково-дослідну роботу / Н. I. Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с.

71.        Розробка системи якості ПКІ у відповідності з міжнародними стандартами ІSO серії 9000 [Текст]. Ч. 4 : Звіт про науково-дослідну роботу / Н. I.  Валентинова, Л. М. Шимановська, Н. В. Бутенко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 136 с.

72.        Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи [Текст] : практ. посібник / В. В. Гончаренко, Р. Блок, А. О. Пантелеймоненко [та ін.]. – К. : Урожай, 2001. – 288 с.

73.        Стрельніков, В Ю. Проблеми вибору педагогічних технологій у аспекті особистісно орієнтованої освіти [Текст] // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 3–4. – C. 40–42.

74.        Стрельніков, В. Ю. Дослідження освітнього середовища: корпоративний імідж навчального закладу [Текст] // Імідж сучасного педагога. – 2001. – № 2. – C. 2–5.

75.        Стрельніков, В. Ю. Розвиток особистісних смислів і ціннісних орієнтацій педагога [Текст] // Шлях освіти. – 2001. – № 2. – C. 11–13.

76.        Строчихин, Ю. Ф. Измерение уровня и динамики производительности факторов (труда) на основе показателей системы национальных счетов [Текст] / Ю. Ф. Строчихин // Современные корпоративные стратегии и технологии в экономике России : сб. науч. ст. по итогам «Круглого стола» (декабрь 2000 г.). Ч. 1. / Фин. акад. при правительстве Российской Федерации. – М. : ФА, 2001. – С. 178–185.

77.        Строчихин, Ю. Ф. К вопросу об измерении региональной эффективности на основе системы национальных счетов [Текст] / Ю. Ф. Строчихин // Математическое моделирование, статистика и информатика в современном управлении экономикой : труды междунар. конф., (Самара, 2528 июня 2001 г.). – Самара, 2001. – С. 102103.

78.        Строчихин, Ю. Ф. Региональная статистика вкладов населения Украины [Текст] / Ю. Ф. Строчихин // Современные технологии преподавания статистики при подготовке специалистов финансово-экономичного профиля в вузах УМО : тезисы докл. междунар. науч.-метод. конф. «Современные образовательные технологии подготовки специалистов-экономистов в вузах России» (Москва, 2730 марта 2001 г.) ; Проблемы стат. изучения благосостояния населения России : материалы «Круглого стола». В 2 ч. Ч.2) / [Авт. кол. под рук. В. Н.  Салина, М. В. Мельник]. – М. : Фин. академия, 2001. – С. 112–115.

79.        Строчихин, Ю. Ф. Региональная статистика вкладов населения Украины [Текст] / Ю. Ф. Строчихин // Современные технологии преподавания статистики при подготовке специалистов финансово-экономического профиля в вузах УМО : тезисы докл. Пятое заседание учеб.-метод. секции «Статистика» УМО по специальностям фин.-экон. профиля. – М. : ФА, 2001. – С. 112–115.– (Материалы «Круглого стола» : Пробл. стат. изучения благосост. населения России).

80.        Строчихин, Ю. Ф. Региональный аспект кумулятивной причинности: возможности статистического измерения [Текст] / Ю. Ф. Строчихин
// Социально-экономические приоритеты регионального развития : материалы Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых (Самара, 1314 дек. 2001 г.). – Самара : Самар. гос. экон. акад. – 2001. – С. 327–329.

81.        Удосконалення управління трудовим персоналом організацій і підпри­ємств [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу / Л. М. Шимановська-Діанич, І. А. Маркіна, І. Г. Верезомська [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 76 с.

82.        Українські кооператори [Текст]. Кн. 2 : історичні нариси / С. Гелей. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2001. – 338 с.

83.        Усанов, І. В. Динаміка людського в першій Мойсеєвій книзі буття [Текст] / І. В. Усанов // Філософські обрії. – 2001. – № 6. – С. 170–181.

84.        Філософські обрії : науково-теоретичний часопис. Вип. 5 / В. П. Андрущенко. – Полтава : АСМI, 2001. – 222 с.

85.        Хоменко, Н. В. Теоретичні основи методології обліку товарних запасів [Текст] / Н. В. Хоменко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2001. –  № 4, вип. 2. – С. 109–113. – (Сер. Екон. науки).

86.        Цветкова Л. А. Банковские вклады населения Украины как характеристика уровня жизни [Текст] / Л. А. Цветкова // Современные технологии преподавания статистики при подготовке специалистов финансово-экономичесокго профиля в вузах УМО : тезисы докл. Пятое заседание учеб.-метод. секции «Статистика» УМО по специальностям фин.-экон. профиля. – М. : ФА, 2001. – С. 115–118. – (Материалы «Круглого стола» : Пробл. стат. изучения благосост. населения России).

87.        Цветкова, Л. А. О некоторых возможностях анализа «закрытых» данных о взаимоотношениях федерального и региональных бюджетов [Текст] / Л. А. Цветкова // Математическое моделирование, статистика и информатика в современном управлении экономикой : труды междунар. конф., (Самара, 2528 июня 2001 г.). – Самара, 2001. – С. 115116.

88.        Чижевська, М. Б. Електронна комерція та реальні форми оплати при купівлі-продажу товарів чи послуг через Інтернет [Текст] / М. Б. Чижевська // Вісник Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2001. – № 4. – С. 174–180. – (Сер. Екон. науки).

89.        Шеляков, О. П. Охорона праці [Текст] + [Електрон. ресурс] : навч. посібник / О. П. Шеляков, В. М. Оберемок. – Полтава, 2001. – 140 с.

90.        Шеляков, О. П. Охорона праці: безпека праці при експлуатації технологічного обладнання та пожежна безпека [Текст] : навч. посібник / О. П. Шеляков, В. М. Оберемок. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2001. – 140 с.

91.        Шепелева, В. I. Das Studіum. Dіe Unіversіtat [Електрон. ресурс] = Навчання. Університет : Модуль 2 / В. I. Шепелева. – Полтава, 2001. – Способ доступа : Электрон. чит. зал ПУСКУ.

92.        Шляхи вдосконалення підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів у кооперативних вищих навчальних закладах [Текст] : зб. доповідей учасників наук.-практ. конф. / В. П. Левицький, Л. Ф. Криштафович, Л. Г. Войнаш, [та ін.]. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2001. – 275 с.

93.        Kovalchuk, T. Multimedia technology in foreign languages teaching/learningT. Kovalchuk, I. Novak // Стратегії та методи навчання мовам для спе­ціальних цілей : наук.-метод. матеріали VI міжнар. конф., (Київ, 24–25 квіт. 2003 р.). – К. : КНУ ; Ін-т міжнар. відносин, 2001. – С. 148.

94.        Novak, L. Video Element in Teaching Business English [Text] / L. Novak // The way forward to English language and esp teaching in the third millennium: 6th National TESOL Ukraine conference (Kyiv, January 2324, 2001): conference papers. – Kyiv, 2001. – P. 137–138.

95.        Novak, L. Video Element in Teaching Business English [Text] / L. Novak // The way forward to English language and esp teaching in the third millennium: 6th National TESOL Ukraine conference (Kyiv, January 2324, 2001): conference papers. – Kyiv, 2001. – P. 137–138.

Рік 2002

96.        Авраменко, В. I. Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес [Текст] / В. I. Авраменко, Т. М. Скриль, А. В. Хван // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності. Ч. І + [Електрон. ресурс] : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – С. 175–179.

97.        Антикризове управління в АПК [Текст] : навч. посіб. / С. М. Іванюта, В. Ф. Іванюта, В. В. Писаренко [та ін.]. – Полтава, 2002. – 207 с.

98.        Артеменко, І. А. Відносини власності в споживчій кооперації та їх вплив на результати розвитку [Текст] / І. А. Артеменко // Регіональні перспективи. – 2002. – № 3–4. – С. 51–55.

99.        Артеменко, І. А. Перспективы развития потребительской кооперации и ее собственности в постсоциалистических странах [Текст] / І. А. Артеменко // Стратегия и социальная миссия потребительской кооперации : сборник науч. докл. проф.-препод. состава, аспирантов и студентов Белгород. ун-та потреб. Кооп. – Белгород : Кооп. образование, 2002. – Ч. 3. – С. 192–204.

100.    Артеменко, І. А. Проблема власності та її місце в суспільних відносинах і наукових дослідженнях [Текст] / І. А. Артеменко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2002. – № 1. – С. 48–54. – (Сер. Екон. науки).

101.    Бакай, С. С. Основи теорії і практики сільськогосподарських обслуго­вуючих кооперативів [Текст] / С. С. Бакай, А. О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – № 2–3. – С. 106–110; № 4. – С. 106–110.

102.    Безрукова, Н. В. Аналіз підходів до створення брендів [Текст] / Н. В. Безрукова // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 2. – С. 39–44.

103.    Безрукова, Н. В. Брендінг як основа бізнесу спільного підприємства «Український мобільний зв’язок» [Текст] / Н. В. Безрукова // Міжна­родний бізнес : адаптація до зовнішнього середовища : матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (Київ, 10–11 жовт., 2002 р.). – К. : КНЕУ ім. Тараса Шевченка ; Ін-т міжнар. відносин, 2002. – С. 144–146.

104.    Безрукова, Н. В. Економічні аспекти використання торгових марок [Текст] / Н. В. Безрукова // Економіка і підприємництво : зб. наук. праць. молодих учених та аспірантів. – К. : КНЕУ, 2002. – Вип. 9. – С. 71–77.

105.    Березін, О. В. Проблеми формування продовольчого ринку України : монографія [Текст] / О. В. Березін. – К. : Вища шк., 2002. – 211 с.

106.    Біловол, Р. I. Формування організаційних форм і структур управління організацій і підприємств системи споживчої кооперації в умовах становлення ринкових відносин [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.06.02 / Р. I. Біловол. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2002. – 18 с.

107.    Бондар, О. В. Актуальні аспекти управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств в період трансформації економіки України [Текст] / О. В. Бондар // Регіональні перспективи. – 2002. – № 5. – С. 3637 ; Управління інноваційними проблемами виробничо-підприємницької діяльності : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., (Кременчук, 24–25 жовт. 2002). – Кременчук, 2002. – Вип. 4. – С. 40–43.

108.    Бондар, О. В. Ефективність впровадження стратегії управління інноваційною діяльністю машинобудівного підприємства [Текст] / О. В. Бондар // Науковий вісник ПУСКУ. – 2002. – № 1. – С. 64–69. – (Сер. Екон. науки).

109.    Верезомська, С. Ж. Ф. Ернст у пам’яткоохоронному русі України [Текст] / С. Ж. Верезомська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 2. – С. 88–91. – (Сер. Гуманітарні науки).

110.    Верига, Ю. А. Бухгалтерська фінансова звітність підприємства [Текст] : навч. посібник / Ю. А. Верига, А. М. Волошин. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2002. – 320 с.

111.    Верига, Ю. А. Теоретичні аспекти системи еккаунтингу [Текст]. Ч. 1: монографія / Ю. А. Верига, С. М. Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 355 с.

112.    Гавриленко, Ю. М. Кооператор Микола Баллін [Текст] : істор. нарис / Ю. М. Гавриленко, М. В. Аліман. – Донецьк : Донецький економіко-правовий кооп. технікум, 2002. – 208 с.

113.    Гейзер, Н. В. Зв’язані стани електронів у полі двох домішкових атомів у двовимірних електронних системах [Текст] / Н. В. Глейзер, О. М. Єрмолаєв, А. І. Шурдук // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2002. – Вип. 1. – С. 82–86. – (Сер. Фізико-мат. науки).

114.    Гладких, Т. В. Удосконалення фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва [Текст] / Т. В. Гладких, О. С. Гусакова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 1. – Вип. 3. – С. 92–95. – (Сер. Екон. науки).

115.    Глоба, О. В. Принципи утворення навчальних словотворчих термінологічних словників (на матеріалі англійської економічної термінолексики) [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореферат дис.: 10.02.04 / О. В. Глоба. – О. : Одеський нац. ун-т, 2002. – 20 с.

116.    Гончаренко, В. В. Неприбуткова економічна природа кредитних спілок та кооперативних банків: теорія, методологія, практика [Текст]
/ В. В. Гончаренко // Вісник НБУ. – 2002. – № 3. – С. 70.

117.    Гончаренко, В. В. Становлення світової системи кредитної кооперації [Текст] : теорія, методологія, практика : автореф. дис. : 08.05.01
/ В. В. Гончаренко. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – 35 с.

118.    Гончаренко, Н. І. Громадянське суспільство : шляхи його формування в Україні [Текст] / Н. І. Гончаренко // Наукові записки ПУСКУ ; к-ра філософії і політології. – Полтава, 2002. – С. 28–32.

119.    Державний стандарт вищої освіти, галузеві компоненти державних стандартів України. Освітньо-кваліфікаційна характеристика. Освітньо-професійна програма. Засоби діагностики якості вищої освіти. Підготовка спеціаліста за спеціальністю 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність» напрямок підготовки «Торгівля» [Текст] / Д. І. Козмич, Н. П. Тихонова, Є. В. Тищенко [та ін.]. – К. : МОН України, 2002. – 30 с.

120.    Джерела світла для рослинництва [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Т. В. Сахно [та ін.] // Коммунальное хозяйство городов : науч.– техн. сб. – К. : Техніка, 2002. – Вып. 38. – С. 237–245.

121.    Іванова, В. В. Економіко-математичне моделювання діяльності інформаційно-бібліотечного комплексу [Текст] : автореф. дис. : 08.03.02 / В. В. Іванова. – М. : Міжнар. наук.-навч. центр ЮНЕСКО інформ. технолог. та систем, 2002. – 19 с.

122.    Іщенко, В. Л. Англійський багатокомпонентний економічний термін (парадигматичний та синтагматичний аспекти) [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореферат дис. : 10.02.04 / В. Л. Іщенко. – О. : Одеський нац. ун-т, 2002. – 18 с.

123.    Карпенко, О. В. Управлінський облік як основа контролінгу [Текст] / О. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 1, вип. 3. – С. 95–100. – (Серія : Економічні  науки).

124.    Кожушко, Г. М. Вирішення екологічних питань та енергозбереження при утилізації й повторному використанні натрієвих ламп високого тиску [Текст] / Г. М. Кожушко, Д. О. Стороженко, Н. В. Бунякіна // Збірник наукових праць ПТУ. – Полтава : ПТУ, 2002. – Вип. 3. – С. 95–96. – (Сер. Галузеве машинобудування, будівництво).

125.    Кожушко, Г. М. О математической модели процессов диффузии ртути в люминесцентной лампе [Текст] / Г. М. Кожушко, К. А. Сорока // Коммунальное хозяйство городов : научн.-техн. сб. – К. : Техніка, 2002. – Вып. 28. – С. 208–214.

126.    Кожушко, Г. М. Утилізація молібденових відходів електро-лампового виробництва [Текст] / Г. М. Кожушко, Т. В. Сахно // Сучасна хімія і вища школа : зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПДПУ, 2002. – С. 38–40.

127.    Козьмич, Д. І. Зминальність льонолавсанових костюмно-платтяних тканин [Текст] / Д. І. Козьмич, А. Д. Кобищан // Науковий вісник ПУСКУ. – 2002. – № 3. – С. 51–53. – (Серія : Технічні науки).

128.    Козьмич, Д. І. Перспективні напрями розвитку товарознавства [Текст] / Д. І. Козьмич, Б. Д. Семак, І. С. Галик // Товари XXI століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Ч. 1. – С. 5–8.

129.    Козьмич, Д. І. Формування змісту навчання фахівців з товарознавства на основі впровадження галузевих стандартів вищої освіти [Текст]
/ Д. І. Козьмич // Товари XXI століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Ч. 1. – С. 43–45.

130.    Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг [Текст] : підручник / В. В. Апопій, С. Г. Бабенко, Я. А. Гончарук, [та ін.]. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2002. – 458 с.

131.    Косаріна, В. П. Еволюція змісту курсу «Економічний аналіз» і його роль у підготовці фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво» [Текст] / В. П. Косаріна, Л. О. Цвєткова // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 286 – 294. – (Спец. вип. : Трансформація курсу «Екон. аналіз діяльності підпр.»).

132.    Косаріна, В. П. Еволюція змісту курсу «Економічний аналіз» і його роль у підготовці фахівців за напрямом «Економіка і підприємництво» [Текст] / В. П. Косаріна, Л. О. Цвєткова // Проблеми формування ринкової економіки : міжвід. наук. зб. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 286–294. – (Спец. вип. : Трансформація курсу «Екон. аналіз діяльності підпр.»).

133.    Крутікова, Н. В. Підприємство та його діяльність як об’єкт бухгалтерського обліку [Текст] / Н. В. Крутікова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 1. – Вип. 3. – С. 100–104. – (Сер. Екон. науки).

134.    Логвин, М. М. Працересурсний потенціал Полтавської області і його територіальна організація [Текст] : автореф. дис. : 11.00.02 / М. М. Логвин. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2002. – 17 с.

135.    Макарова, М. В. Віртуально-тренінгова технологія самостійної роботи студентів університету [Текст] / М. В. Макарова // Образование и виртуальность – 2002 : сб. науч. трудов 6-й междунар. конф. Укр. Ассоциации дистанц. образования / под общ. ред. В. А. Гребенюка, В. В. Семен­ца. Харьков ; Ялта : УАДО, 2002. – С. 276–281.

136.    Макарова, М. В. Електронна комерція [Текст] : посібник / М. В. Макарова. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – 272 с. + [Електрон. зміст]. – («Альма-матер»).

137.    Макарова, М. В. Місце Е-комерції у сучасній бізнес-освіті та методичний підхід «Learning community» до її викладання в університеті [Текст] / М. В. Макарова // Образование и виртуальность – 2003 : сб. науч. трудов / под общ. ред. В. А. Гребенюка, В. В. Семенца. – Харьков ; Ялта : УАДО, 2002. Вып. 7. – С. 276–281.

138.    Миголь, Т. Н. Основні напрямки конкурентоспроможності трикотажних полотен для верхніх виробів літнього асортименту [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Т. Н. Миголь. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – [0,3 друк. ар.].

139.    Мовчан, М. М. Адаптаційні проблеми студентів-першокурсників у соціально-психологічному просторі вузу та їх вирішення [Текст] / М. М. Мовчан // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 2. – Ч. 2. – С. 146–150. (Серія : Соц.-гуманітарні науки).

140.    Мовчан, М. М. Вирішення проблеми самотності і відчуження в середовищі студентів-першокурсників з використанням педагогічної технології А. С. Макаренка [Текст] / М. М. Мовчан // Імідж сучасного педагога. – 2002. – № 4–5. – С. 37–40.

141.    Мовчан, М. М. Проблема адаптації першокурсників до середовища вузу та шляхи її вирішення [Текст] / М. М. Мовчан // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава, 2002. – Ч. 2. – С. 299–305.

142.    Мовчан, М. М. Філософське осмислення самотності : екзистенціальний підхід [Текст] / М. М. Мовчан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 2. – С. 37–40. – (Серія : Гуманітарні науки).

143.    Молебна, Л. Використання елементів віртуально-тренінгової системи навчання при викладанні спеціальних дисциплін [Текст] / Л. І. Молебна, Ю. О. Басова, Ю. Г. Офіленко // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – С. 164–167.

144.    Молебна, Л. I. Дослідження споживчих властивостей жіночого модель­ного взуття [Текст] // Товари ХХІ століття: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 жовт. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ. – Ч. 1. – С. 67–71.

145.    Молебна, Л. I. Маркетингове дослідження споживчих властивостей асортименту дівочого шкіряного взуття [Текст] / Л. I. Молебна, І. О. Дудла // Науковий вісник ПУСКУ. – 2002. – № 3. – [б. с.]. – (Сер. Технічні науки).

146.    Молебна, Л. І. Використання елементів віртуально-тренінгової системи навчання при викладанні спеціальних дисциплін [Текст] / Л. І. Молебна, Ю. О. Басова, Ю. Г. Офіленко // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – [б. с.].

147.    Молебна, Л. І. Підвищення якості підготовки фахівців засобами віртуально-тренінгових технологій [Текст] / Л. І. Молебна, Ю. О. Басова, Ю. Г. Офіленко // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності [Текст] : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – С. 164–167.

148.    Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності [Текст] + [Електрон. ресурс]. Ч. І : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.) – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 349 с.

149.    Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності [Текст] + [Електрон. ресурс]. Ч. 2 : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 316 с.

150.    Негребецька, Л. А. Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.03.02
/ Л. А. Негребецька. – К. : Міжнародний ННЦ ЮНЕСКО інформ. технологій та систем НАН України, 2002. – 18 с.

151.    Омельченко, Н. В. Методологічні аспекти управління якістю інформаційного забезпечення дисципліни [Текст] / Н. В. Омельченко, Ю. О. Басова // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – С. 303–308.

152.    Омельченко, Н. В. Проблеми збереження товарного вигляду та якості хутряних товарів під час хімічного чищення [Текст] / Н. В. Омельченко, І. В. Марченко // Товари ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 жовт. 2002 р.). – Полтава, РВВ ПУСКУ. – Ч. 1. – С. 64–67.

153.    Онигдюк, Д. М. Вітроелектростанція своїми руками [Текст] / Д. М. Онигдюк, П. Д. Панасенко, А. К. Северин. – Полтава : Пол­тавський літератор, 2002. – 28 с.

154.    Оніпко, Т. В. Володимир Затонський як кооператор [Текст] / Т. В. Оніпко, М. В. Аліман // Науковий вісник ПУСКУ. – 2002. – № 2. – С. 91–95. – (Сер. Гуманітарні науки).

155.    Оніпко, Т. В. З джерелознавчої та археографічної спадщини М. Костомарова [Текст] / Т. В. Оніпко, М. В. Аліман // Науковий вісник ПУСКУ. – 2002. – № 2. – С. 49–52. – (Сер. Гуманітарні науки).

156.    Пантелеймоненко, А. О. Кредитна кооперація України в минулому [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Финансовые услуги. – 2002. – № 1–2. – С. 26–32.

157.    Пантелеймоненко, А. О. Основи теорії і практики сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів [Текст] / С. С. Бакай, А. О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – № 2–3. – С. 106–110; № 4. – С. 65–71.

158.    Пантелеймоненко, А. О. Розвиток кредитних спілок у сільській місцевості [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 69–72.

159.    Петренко, С. М. Гуманітарна освіта – запорука формування майбутнього спеціаліста [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко // Образовательные технологии многоуровневой подготовки специалистов : материалы науч.-метод. конф. – Полтава, 2002. – С. 235–239.

160.    Подольська, В. О. Макроекономічні та мікроекономічні чинники дестабілізації та попередження банкрутства підприємства [Текст] / В. О. Подольська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 1, вип. 3. – С. 107–110. – (Сер. Екон. науки).

161.    Поліщук, С. О. Економічні та технологічні аспекти вибору барвників для кольорування лляних тканин у сучасних умовах [Текст] / А. Д. Кобищан // Товари ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 жовт. 2002 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Ч. 1. С. 71–72.

162.    Похилюк, В. В. Державне регулювання економіки та дія вмонтованих стабілізаторів в умовах ринку [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.01.01 / В. В. Похилюк. – Донецьк : Донецьк. нац. ун-т, 2002. – 20 с.

163.    Приходько, М. В. Розробка і вдосконалення приладів і методик дослідження структури непродовольчих товарів у товарознавчих наукових роботах [Текст] : монографія / М. В. Приходько. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 146 с.

164.    Приходько, М. В. Сучасні напрямки розвитку асортименту і якості побутових радіоелектронних виробів [Текст] : монографія / М. В. Приходько. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 206 с.

165.    Приходько, М. В. Шляхи оптимізації гігієнічних властивостей текстильних матеріалів білизняного призначення [Текст] / М. В. Приходьмо, Ю. О. Басова // Товари ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 жовт. 2002 р.). – Полтава: РВВ ПУСКУ. – Ч. 1. –
С. 115–116.

166.    Розробка проекту державного стандарту «Кулінарна продукція, що реалізується» : звіт про наукову-дослідну роботу / Н. I. Шаповал, М. О. Дорохіна, А. Л. Рогова, [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 25 с.

167.    Рубен, Р. Використання АВС-аналізу в сфері маркетингу [Електрон. ресурс] / Р. Рубен, О. В. Боровиков // Менеджмент. – 2002. – № 1. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

168.    Руденко, Л. В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній діяльності підприємства [Текст] : підручник / Л. В. Руденко. – М. : Лібра, 2002. – 304 с.

169.    Скибенко, С. Т. Банківські операції [Текст] / С. Т. Скибенко., С П Халява, Л. О. Цвєткова : навч. посіб. – К. : Укоопосвіта, 2002. – 240 с.

170.    Скибенко, С. Т. Банківські операції : навч. посібник [Текст] / С. Т. Скибенко, С. П. Халява, Л. О. Цвєткова. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2002. – 240 с.

171.    Стрельніков, В. Ю. Інновації в обладнанні й у наочненні сучасної школи [Текст] // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – C. 32–35.

172.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання [Текст]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Кн. 1. – 295 с.

173.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання [Текст]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – Кн. 2. – 230 с.

174.    Стрельніков, В. Ю. Прогностична модель особистісно-професійного розвитку викладача [Текст] // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2002. – № 1. – C. 142–149. – (Сер. Екон. науки).

175.    Стрельніков, В. Ю. Психолого-педагогічні вимоги до проведення краєзнавчої роботи в навчально-виховних закладах [Текст] // Антологія краєзнавства Полтавщини : наук.-метод. посібник / За ред. П. І. Матвієнка. – Полтава: ПОІППО, 2002. – C. 36–40.

176.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання [Текст]. Кн. 1 : монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 295 с.

177.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистосного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання [Текст]. Кн. 2 : монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 230 с.

178.    Строчихин, Ю. Ф. Система национальных счетов как элемент глобаль­ной статистической системы: некоторые проблемы ее построения на региональном уровне и возможности анализа показателей [Текст] / Ю. Ф. Строчихин // Глобализация мировой экономики и антикризисное управление : сб. науч. ст. Ч. 1. / Фин. акад. при правительстве Российской Федерации. – М. : Фин. академия, 2002. – С. 131–145.

179.    Українські культурні цінності в Росії : на шляху до діалогу, 19261930 [Текст] / О. О. Нестуля, С. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. – 333 с. : іл. – (Повернення культурного надбання України: документи свідчать ; Вип. 3).

180.    Усанов, І. В. Символічність у філософії Г. Сковороди [Текст] / І. В. Усанов // Творча спадщина Г. С. Сковороди і сучасність : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Полтава, 10–11 груд. 2002 р.) – Полтава, 2002. – С. 24–27.

181.    Фірсова, Р. М. Мікробіологія, санітарія та гігієна [Електрон. ресурс] : слов. мікробіолог. термінів / Р. М. Фірсова, О. I. Положишнікова. – Полтава, 2002. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

182.    Шкурупій, О. В. Формування господарського механізму в умовах транзиції [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.01.01 / О. В. Шкурупій. – Х. : Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2002. – 15 с. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ

183.    Шурдук, А. І. Динамічна провідність металів з резонансними станами електронів у квантуючому магнітному полі [Текст] / А. І. Шурдук
// М. В. Остроградський – видатний математик, механік і педагог : мате­ріали міжнар. конф., присвяченої 200-річчю з дня народження М. В. Остроградського (Полтава. 2627 верес. 2001 р.). – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2002. – С. 73–75.

184.    Avramenko, V. Some Approaches to Teaching and Learning [Text] / V. Avramenko // Through Collaboration and Learning English to Cross-Cultural Understanding, Peace and Security on the Globe : 2-d regional tesol conference (Poltava, 20 June 2001). Poltava; Cleveland, 2002. С60–63.

185.    Honold-Reicherd, T. Kreditgenossenschaften in der Ukraine. Die Genossenschafts-prinzipien von Raiffeisen und Schulze-Delitsch im Trasformationsprozess der Ukraine [Текст] / Т. Honold-Reicherd, A. Pante­leymonenko // Hohenheimer Genossenschafts-forschungs. – Stuttgart : Universitat Hohenheim, 2002. – S. 35–44.

Рік 2003

186.    Авраменко, В. I. Лексико-граматичні труднощі перекладу економічних текстів [Текст] : навч. посібник / В. I. Авраменко. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2003. – 122 с.

187.    Аліман, М. В. Зародження і розвиток кредитної кооперації на Полтавщині (1869–2004 рр.) [Текст] / М. В. Аліман // Науковий вісник ПУСКУ. – 2003. – № 3. – С. 73–80. – (Сер. Гуманітарні науки).

188.    Безрукова, Н. В. Бренд як об’єкт менеджменту спільного підприємства «Український мобільний зв’язок» [Текст] / Н. В. Безрукова // Регіональні перспективи. – 2003. – № 1. – С. 67–69.

189.    Безрукова, Н. В. Застосування торгових марок у просуванні товарів [Текст] / Н. В. Безрукова, В. Є. Сахаров // Актуальні проблеми економіки. 2003. – № 7. – С. 75–85.

190.    Бондар, О. В. Актуальні аспекти управління науковою діяльністю студентів на кафедрі менеджменту [Текст] / О. В. Бондар // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали ХХVIII міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава, 2003. – С. 191–193.

191.    Бондар, О. В. Іноземні інвестиції в розбудові економіки України: панацея чи небезпека? [Текст] / О. В. Бондар // Регіональні перспективи. – 2003. – № 4–5. – С. 154–156.

192.    Бондар, О. В. Ситуаційний менеджмент: типологія та вибір альтернатив [Текст] / О. В. Бондар // Науковий вісник ПУСКУ. – 2003. – № 1. – С. 5962. – (Сер. Екон. науки).

193.    Ванжа, Н. В. Самостійна робота студентів економічних спеціальностей у процесі вивчення математичних дисциплін у вищих навчальних закладах [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 13.00.02 / Н. В. Ванжа. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2003. – 19 с.

194.    Верезомська, С. Ж. Ф. Ернст як охоронець церковної старовини України [Текст] / С. Ж. Верезомська // Історія релігій в Україні : праці ХІІІ-ї міжнар. наук. конф., (Львів, 20–22 трав. 2003 р.). – Л. : Логос, 2003. – Кн. ІІ. – С. 616–620.

195.    Верига, Ю. А. Розмежування та закріплення власності споживчої кооперації Миколаївської області [Текст] / Ю. А. Верига, І. С. Вербицька
// Регіональні перспективи. – 2003. – № 2–3. – С. 226–227.

196.    Глоба, О. В. Англійська мова [Електрон. ресурс] : навч. словотворчий термінолог. словник / О. В. Глоба, В. Л. Іщенко. – Полтава, 2003. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

197.    Деньга, С. М. Обгрунтування меж сучасного бухгалтерського обліку [Текст] / С. М. Деньга // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2–3. – С. 61–66.

198.    Єрмолаєв, А. М. Резонансний зв’язок електромагнітних і звукових хвиль у металах із квазілокальними станами електронів у магнітному полі [Текст] / А. М. Єрмолаєв, А. І. Шурдук // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2003. – Вип. 6. – С. 49–55. – (Сер. Фіз.-мат. науки).

199.    Іванова, В. В. Інноваційні технології в інформаційному забезпеченні навчального процесу [Текст] / В. В. Іванова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 42 с.

200.    Іванюта, С. М. Антикризові заходи в підприємствах АПК [Текст] / С. М. Іванюта. – Полтава : ПДАА, 2003. – 300 с.

201.    Карпенко, О. В. Інформаційно-аналітичне забезпечення засобами управлінського обліку прийняття рішення контролінгу [Текст] / О. В. Карпенко // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2–3. – С. 23–25.

202.    Кожушко, Г. М. Об эффективности компактних люминесцентных ламп [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2003. – № 2. – С. 37–39.

203.    Кожушко, Г. М. Вплив деяких факторів на експлуатаційну надійність натрієвих ламп високого тиску [Текст] / Г. М. Кожушко, С. Г. Кислиця // Физические и технические проблемы светотехники и электроэнергетики : тезисы докл. междунар. науч.-техн. конф. – Х. : ХГАГХ, 2003. – С. 7.

204.    Кожушко, Г. М. Вплив спектрального складу випромінювання на вміст хлорофілу у листях томату [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Т. В. Сахно // Світлотехніка та електроенергетика. – 2003. – № 1. С. 3744.

205.    Кожушко, Г. М. Джерела випромінювання в рослинництві [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит // Світлолюкс. – 2003. – № 2. – С 35–36.

206.    Кожушко, Г. М. Дослідження конструкцій безртутних натрієвих ламп малої потужності [Текст] / Г. М. Кожушко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2003. – Вып. 54. – С. 211–218.

207.    Кожушко, Г. М. Натрієві лампи високого тиску з вмонтованими запалюючими пристроями [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2003. – № 3. – С. 46–49.

208.    Кожушко, Г. М. Розвиток рослин томатів при опромінюванні натрієвими лампами високого тиску з добавками цезію [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Т. В. Сахно // Світлотехніка та електроенергетика. – 2003. – № 2. – С. 26–32.

209.    Кожушко, Г. М. Эффективность воздействия излучения натриевых ламп высокого давления на развитие растений томатов [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Т. В. Сахно // Физические и технические проблемы светотехники и электроэнергетики : тезисы докл. междунар. науч.-техн. конф. – Х. : ХГАГХ, 2003. – С. 12.

210.    Козьмич, Д. И. Исследование конкурентногоспроможности и жизненного цикла женского легкого платья [Текст] / Д. И Козьмич, К. М. Михеева // Сучасні проблеми ринку, сертифікації та конкурентоздатності товарів і послуг : тези докл. наук.-практ. конф. – К. : КНЕУ, 2003. – С. 191–192.

211.    Крутікова, Н. В. Роль бухгалтерського обліку в системі сучасного менеджменту [Текст] / Н. В. Крутікова // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2-3. – С. 50–51.

212.    Макарова, М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка [Текст] : навч. посібник / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара. – Суми : Університет. кн., 2003. – 642 с.

213.    Макарова, М. В. Платіжні системи в INTERNET як механізм підтримки електронної комерції [Текст] / М. В. Макарова // Економіко – математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць / відп. ред.О. О. Бакаєв. – К. : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, 2003. – Вип. 6. – С. 88–96.

214.    Мельник, С. І. Використання облікової інформації в управлінні господарчими субєктами споживчої кооперації [Текст] / С. І. Мельник // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2–3. – С. 37–38.

215.    Миголь, Т. Н. Розміроформостійкість платтяно-костюмних трикотажних полотен [Текст] / Т. Н. Миголь, Б. Д. Семак // Вісник ПУСКУ. – 2003. – № 1. – [0,2 друк. арк.]. – (Сер. Техн. науки).

216.    Мовчан, М. М. Почуття самотності як проблема соціально-психологічної адаптації першокурсників у вищому навчальному закладі та сучасні засоби її розв’язання [Текст] / М. М. Мовчан // Україна наукова 2003 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ : Херсон, 16–20 черв. 2003 р.). – Д. : Наука і освіта, 2003. – Т. 6 : Психологія. – С. 58–60.

217.    Мовчан, М. М. Проблема самотності : соціально-філософський аспект [Текст] / М. М. Мовчан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2003. – № 3. – С. 46–49. – (Сер. Гуманіт. науки).

218.    Мовчан, М. М. Проблема самотності в процесі адаптації до вищого навчального закладу і якість навчання студентів [Текст] / М. М. Мовчан // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2003 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – С. 230–232.

219.    Мовчан, М. М. Психологічні проблеми в студентському середовищі та прискорення їх вирішення методами курсу «Основи психології та педагогіки» [Текст] / М. М. Мовчан // Динаміка наукових досліджень 2003 : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, Донецьк, Чернівці, 20–27 жовт. 2003 р.). – Д. : Наука і освіта, 2003. – С. 44–46.

220.    Молебна, Л. I. Про роботу студентського наукового гуртка [Текст] / Л. I. Молебна // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали міжвуз. студ. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – [б. с.].

221.    Молебна, Л. I. Про роботу студентського наукового гуртка [Текст] / Л. I. Молебна // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали міжвуз. студ. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – С. 199–202.

222.    Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності [Текст] + [Електрон. ресурс] : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2003 р. / Н. I. Огуй, Н. М. Карпенко, Т. П. Іващенко, В. I. Шепелєва. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 301 с.

223.    Нічуговська, Л. I. Математичне моделювання в системі економічної освіти [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Л. I. Нічуговська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – 289 с.

224.    Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громад­ського харчування [Текст] : навч. посібник / В. Д. Карпенко, А. Л. Рогова, В. Г. Шкарупа [та ін.]. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2003. – 248 с.

225.    Пат. Україна АН 05 В 41/06. Стартер для запалювання люмінесцентних ламп [Текст] / Г. М. Кожушко, В. Г. Брезінський, К. К. Намітоков [та ін.]. – № 60198. – Бюл. № 9, 2003.

226.    Пат. Україна АН 05 В 41/16. Стартер тлійного розряду[Текст] / Г. М. Кожушко, В. Г. Брезінський, К. К. Намітоков [та ін.]. – № 60150. – Бюл. № 9, 2003.

227.    Петренко С. М. Полтава – губернське місто [Текст] / С. М. Петренко // Збірник матеріалів міжвузівської науково-теоретичної конференції викладачів і студентів, присвяченої 200-річчю утворення Полтавської губернії. – Полтава, 2003. – С. 3–6.

228.    Петренко, С. М. «Руська трійця» в історії українського національного відродження [Текст] / С. М. Петренко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2003. – № 3. – С. 67–73. – (Сер. Гуманітарні науки).

229.    Пшенична, А. Ж. Оцінка аудитором стану системи внутрішнього управління [Текст] / А. Ж. Пшенична // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2-3. – С. 94–95.

230.    Современные проблемы и перспективы развития образовательной деятельности по естественнонаучным дисциплинам в высших учебных заведениях потребительской кооперации стран СНГ : труды междунар. межвуз. семинара [Текст] / Л. В. Колпакова, Е. Д. Иващенко, Ю. Б. Никозять [и др.]. – Саратов : Науч. кн., 2003. – 97 с.

231.    Стрельніков В. Застосування технологій навчання у співробітництві у вищій школі [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти: Науково-методичний журнал. – 2003. – № 5. – C23–32.

232.    Стрельніков, В. Дидактичні можливості інформаційних технологій нав­чання [Текст] / В. Стрельніков, В. Губачов // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 7–8. – C. 53–56.

233.    Стрельніков, В. Особливості застосування дискусійних видів занять у процесі вивчення навчальної дисципліни «Економічна історія» [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 4. – C21–29.

234.    СтрельніковВ. Технологія модульного навчання у вищій школі [Текст] / В. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2003. – № 5. – C. 13–22.

235.    Стрельніков, В. Ю. Критерії технологій навчання, орієнтованих на розвиток особистості [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 35. – C. 243 – 250.

236.    Стрельніков, В. Ю. Методики оцінювання інтелекту та критерії творчої особистості [Текст] // Психологічна підтримка творчості учня / В. Ю. Стрельніков; Упоряд. О. Плавник, В. Зоц. – К. : Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. – C. 9–18.

237.    Стрельніков, В. Ю. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів : (матеріали до вивчення міні-модуля «Інтелект і творчість») [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти : модульний посібник / Автори-упоряд. : В. Р. Ільченко, П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2003. – C. 137–155.

238.    Стрельніков, В. Ю. Технології евристичного навчання у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Кузь. – К. : Наук. світ, 2003. – C. 190–194.

239.    Стрельніков, В. Ю. Технологія ефективного педагогічного спілкування і вибір засобів педагогічного впливу : (матеріали до вивчення міні-модуля «Педагогічне спілкування») [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно орієнтованої освіти : модульний посібник / Автори-упоряд. : В. Р. Ільченко, П. І. Матвієнко, Н. І. Білик. – Полтава : ПОІППО, 2003. – C. 118–137.

240.    Стрельніков, В. Ю. Технологія модульного навчання як відкрита система [Текст] В. Ю. Стрельніков // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування: розділ «Педа­гогіка»: «Сучасні технології навчання: проблеми та перспективи» : зб. наук. праць. – Ч. 2. Рівне : УДУВГП, 2003. – С. 116–123.

241.    Тарасюк, І. Ю. Оцінка кредитоспроможності позичальника: зарубіжний та вітчизняний досвід [Текст] / І. Ю. Тарасюк // Регіональні перспективи. – 2003. – № 2–3. – С. 104–105.

242.    Теорія та історія кооперації [Текст] + [Електрон. ресурс] : хронолог. таблиці / М. В. Аліман, О. В. Корягін, О. В. Оніщенко, Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2003. – [б.с.].

243.    Усанов, І. В. Геометрія духу в неоплатонічній традиції [Текст] / І. В. Усанов // Філософські обрії. – 2003. – № 9. – С. 106–121.

244.    Усанов, І. В. Топологічна модель міфологічного простору особистості [Текст] / І. В. Усанов // Міфологічний простір і час у сучасній культурі : матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 12–13 груд. 2003 р.). – К., 2003. – Ч. 2. – С. 36–37.

245.    Шенгерій, Л. М. Застосування комп’ютерних технологій як засіб інтенсифікації навчання дисципліни «Математичне програмування» [Текст] / Л. М. Шенгерій, А. І. Шурдук // Особистісно орієнтоване навчання математики : сьогодення і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2003. – С. 189–192.

246.    Шкурко, В. В. Особливості менеджменту виробничої адаптації персоналу підприємств легкої промисловості [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.06.01 / В. В. Шкурко. – К. : Укр. академія зовнішньої торг., 2003. – 20 с.

247.    Шубин, А. А. Механизмы логистики фармацевтического предприятия [Текст] : монография / А. А. Шубин, И. Г. Бритченко, А. В. Бурсаков. – Донецк : ДонГУЭТ, 2003. – 139 с.

248.    Шурдук, А. І. Комп’ютерна підтримка курсу «Теорія ймовірностей» [Текст] / А. І. Шурдук, О. Г. Фомкіна // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМет АУ, 2003. – Вип. 3, Т. 1. – С. 292–293.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ II. НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ПУЕТ
ВИДАНІ У 200
4–2006 рр.

Рік 2004

249.    Авраменко, В. I. Використання комп’ютерних технологій у самостійній роботі студентів-заочників [Текст] / В. I. Авраменко, В. Л. Іщенко // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали XXІX міжвуз. наук. метод. конф. (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.) / відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 221–223.

250.    Аліман, М. В. Полтавська кредитна спілка «Каса взаємодопомоги» та її роль у відродженні кредитної кооперації в Україні [Текст] / М. В. Аліман // Науковий вісник ПУСКУ. – 2004. – № 3 (14). – С. 41–44. – (Сер. Гуманітарні науки).

251.    Артеменко, І. А. Кооперативна власність та її місце у ринкових трансформаціях в Україні [Текст] / І. А. Артеменко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2004. – № 1(11).– С. 28–33. – (Серія «Економічні науки»).

252.    Артюх, О. В. Рентабельність власного капіталу за системою «директ-костинг» [Текст] / О. В. Артюх // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / Держкомстат Укр.; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2004. – С. 93–99.

253.    Астахова, М. М. Резерви підприємства: міжнародний та вітчизняний підхід зміст [Текст] / М. М. Астахова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / Держкомстат Укр. ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2004. – С. 6–13.

254.    Басова, Ю. О. К вопросу об усовершенствовании потребительских свойств стелечных материалов [Текст] / Ю. О. Басова // Техника и Технология пищевых производств: тезисы докладов IV-ой междунар. науч. конф. студентов и аспирантов (Могилев, 21–23 апр. 2004 г.). – Могилев, 2004. – С. 278.

255.    Басова, Ю. О. Використання інноваційних технологій при викладанні товарознавства непродовольчих товарів [Текст] / Ю. О. Басова, Ю. Г. Офі­ленко // Підготовка фахівців без відриву від виробництва у умовах реформування освіти : матеріали XXІX міжвуз. наук.-метод. конф. (Пол­тава, 20–21 трав. 2004 р.) / відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 79–81.

256.    Безрукова, Н. В. Модернізація системи освіти в рамках європейської інтеграції України [Текст] / Н. В. Безрукова // Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України : освітній вимір матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1012 черв. 2004 р.) – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 74–76.

257.    Безрукова, Н. В. Формування міжнародної маркетингової стратегії багатонаціональними компаніями [Текст] / Н. В. Безрукова, Т. А. Петренко // Регіональні перспективи. – 2004. – № 3–5. – С. 202–204.

258.    Безрукова, Н. В. Формування та розвиток інтелектуального капіталу : світовий досвід та вітчизняна практика [Текст] / Н. В. Безрукова // Економіка : проблеми теорії і практики. – 2004. – № 197. – Т. 4. – С. 888–897.

259.    Бондар, О. В. Концепція управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств [Текст] / О. В. Бондар // Науковий вісник ПУСКУ. – 2004. – № 1 (11). – С. 79–83. – (Сер. Економічні науки).

260.    Бондар, О. В. Корпоративне управління у розбудові економіки та євроінтеграції [Текст] / О. В. Бондар // Розвиток корпоративного управління в глобальному середовищі : матеріали наук.-практ. конф. Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – С. 20–23.

261.    Бондар, О. В. Особливості застосування кейс-методів при викладанні управлінських дисциплін для студентів заочної форми навчання [Текст] / О. В. Бондар // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХIХ міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава, 2004. – С. 52–54.

262.    Бондар, О. В. Реактивні інновації як засіб диверсифікації діяльності вітчизняних підприємств в умовах трансформації ринкової економіки та євроінтеграції України [Текст] / О. В. Бондар // Науковий вісник ХДЕУ. – 2004. – № 1 (29). – С. 78–82.

263.    Бондар, О. В. Управління нововведеннями підприємств на шляху до ринкової економіки та євро інтеграції України [Текст] / О. В. Бондар
// Регіональні перспективи. – 2004. – № 3–5 (40–42). – С. 136–138.

264.    Бут,  А. М. Проблеми захисту  інформації від комп’ютерних вірусів / А. М. Бут, Г. В. Головко / //Науковий потенціал світу 2004 : зб. тез доповідей I міжнар. наук.-практ. конф. – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 58. – С. 63.

265.    Верезомська, С. Ж. Діяльність Ф. Ернста в складі Київського губернського комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини у 1920–1922 рр. [Текст] / С. Ж. Верезомська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – Вип. 28. – К. : Абетка-НОВА, 2004. – С. 218–229.

266.    Верезомська, С. Ж. З історії охорони церковної старовини на терені Київської крайової інспектури охорони пам’яток культури (1926–1930) [Текст] / С. Ж. Верезомська // Історія релігій в Україні : наук. щорічник. Кн. ІІ. – Л. : Логос, 2004. – С. 566570.

267.    Верезомська, С. Ж. Ф. Ернст у збереженні та поверненні історико-культурної спадчини України у 1926–1933 роках [Текст] / С. Ж. Верезомська // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. ст. – Вип. 27. – К., 2004. – С. 323–340.

268.    Верезомська, С. Ж. Ф. Ернст у музейному будівництві України [Текст] / С. Ж. Верезомська // Історична пам’ять : наук. зб. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2004. – № 1. – С. 157–166.

269.    Верига, Ю. А. Процедури документальної перевірки аудиту нематеріальних активів [Текст] / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 199–206.

270.    Верига, Ю. А. Резерви підприємств України: види, методи створення і подання інформації у фінансовій звітності [Текст] / Ю. А. Верига // Науковий вісник ПУСКУ. – 2004. – № 1. – С. 116–119. – (Сер. Економічні науки).

271.    Вишневецька, Л. І. Методичне забезпечення виконання контрольних робіт зі статистики в умовах реформування вищої освіти [Текст] / Л. І. Вишневецька, Ю. В. Моторний // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 255–257.

272.    Вороніна, В. Л. Звіт про фінансові результати: проблеми складання та використання для прийняття рішень в умовах гармонізації бухгалтерського обліку [Текст] / В. Л. Вороніна // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К. : Держкомстат Укр.; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту, 2004. – С. 20–27.

273.    Глейзер, Н. В. Про одне представлення функції розподілу Фермі-Дірака [Текст] / Н. В. Глейзер, О. М. Єрмолаєв, А. І. Шурдук // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2004. – Вип. 6 (39). – С. 49–55. – (Сер. Фізико-математичні науки).

274.    Гладких, Т. В. Бухгалтерський облік виплат працівникам [Текст] / Т. В. Гладких // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К. : Держкомстат Укр.; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту, 2004. – С. 27–33.

275.    Глєбова, А. О. Теорія та практика реструктуризації промислових підприємств України / А. О. Глєбова, О. П. Лугівська [Текст] // Регіональні перспективи. – 2004. - Вип. 3‑5 (40-42). – С. 142–144.

276.    Гончаренко, В. В. Відродження системи аграрних кооперативних банків в Україні [Текст] / В. В. Гончаренко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2004. – №  4. – С. 86–91.

277.    Гончаренко, В. В. Створення кооперативної банківської системи для обслуговування аграрного сектору економіки [Текст] / В. В. Гончаренко // Світ фінансів. – 2004. – Вип. 1. – С. 82–90.

278.    Горячов, О. В. Використання міжнародних освітніх технологій у викладанні курсу «Міжнародна економіка» на заочному факультеті [Текст] / О. В. Горячов // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : ХХІХ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – [б.с].

279.    Гудзь, Т. П Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Т. П. Гудзь // Розвиток корпоративного управління в глобаль­ному середовищі : тези доп. наук.-практ. конф. Тернопіль : Терноп. Акад. нар. госп-ва, 2004. – С. 175–178.

280.    Гусакова, О. С. Амортизація основних засобів в умовах реформування системи оподаткування [Текст] / О. С. Гусакова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 27–33.

281.    Гусакова, О. С. Податковий і бухгалтерський аспекти амортизації основних засобів [Текст] / О. С. Гусакова // Науковий вісник ПУСКУ. – 2004. – № 1. – С. 119–123. – (Сер. Економічні науки).

282.    Деньга, С. М. Теоретичні аспекти управлінського еккаунтингу [Текст] / С. М. Деньга // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К. : Держкомстат Укр.; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту, 2004. – С. 113–119.

283.    Дроздова, О. В. Адаптація студентів заочної форми навчання до освітньої діяльності в умовах вищого навчального закладу [Текст] / О. В. Дроздова, М. М. Мовчан // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 282–285.

284.    Емец, О. А. Комбинаторное множество нечетких размещений [Текст] / О. А. Емец, А. О. Емец // Наука і освіта – 2004 : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10–15 лют. 2004 р.). Т. 70. Математика. – Д. : Наука і освіта, 2004. – С. 42–43.

285.    Ємець, О. О. (дочка). Одна задача комбінаторної оптимізації на переставленнях нечітких множин [Текст] / О. О. Ємець (дочка) // Волинський математичний вісник. – 2004. – Вип. 2 (11). – С. 101–106. – (Сер. Прикладна математика).

286.    Захарченко, О. М. Особливості Інтернет-банкінгу та перспективи його розвитку в банківській системі України [Текст] / О. М. Захарченко // Сучасні тенденції в розвитку банківської системи : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.( Дніпропетровськ, 7–8 груд. 2004 р.). – Д. : Наука і освіта, 2004. – Том I. – С. 71–73.

287.    Іванюта, П. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік в системі управління витратами [Текст] / С. М. Іванюта // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Д. : ДНУ, 2004. – Вип. 195. С. 353–362.

288.    Іванюта,  С. М. Механізм антикризового управління [Текст] / С. М. Іванюта // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Д. : ДНУ, 2004. – Вип. 195.– С. 362–368.

289.    Іванюта, С. М. Окремі методологічні підходи до розподілу і деталізації виробничих витрат / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта [Текст] // Вісник ХНАУ. – 2004. – № 10 : Ринкові трансформації та розвиток продуктивних сил аграрного сектора. – С. 159–163. – (Сер. «Економіка АПК і природокористування»).

290.    Іванюта В. Ф. Розвиток особистих селянських господарств в умовах Полтавської області / В. Ф. Іванюта, В. В. Писаренко, Т. В. Лютик // Вісник Полтав. держ, аграр. акад. – 2004. – № 1. – С. 45–48.

291.    Іванюта С. М. Економічна модель беззбитковості вирощування озимої пшениці / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта // Ринкова трансформація економіки АПК. – Х. : ХНТУСГ, 2004. – Вип. 31. – С. 200–203.

292.    Карпенко, О. В. Сфокусованість управлінського обліку на обліку відповідальності [Текст] / О. В. Карпенко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 127–134.

293.    Кобищан, А. Д. Значення естетичних властивостей чисто лляних тканин та проблеми їх дослідження [Текст] / А. Д. Кобищан // Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины. – 2004. – № 1 (8). С. 170–173.

294.    Ковальчук Т. І. Навчання іноземній мові на заочному відділенні з використанням новітніх технологій / Т. І. Ковальчук // Нові горизонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики = New horizons and perspectives of philological science and pedagogical practice : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (25–26 листоп. 2004 р.). – Д. : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – С. 49–50.

295.    Кожушко, Г. М. Влияние спектрального состава света на содержание пигментов в листьях томата [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Т. В. Сахно // Физиология и биохимия культурних растений. – 2004. – № 4. – С. 349–354.

296.    Кожушко, Г. М. Металогалогенні лампи: деякі питання підвищення світлотехнічних параметрів [Текст] / Г. М. Кожушко, С. Г. Кислиця // Світлолюкс. – 2004. – № 2. – С. 38–41.

297.    Кожушко, Г. М. Шляхи підвищення світлотехнічних характеристик натрієвих ламп [Текст] / Г. М. Кожушко, С. Г. Кислиця // Світлолюкс. – 2004. – № 1. – С. 36–38.

298.    Кожушко, Г. М. Дослідження дії випромінювання високоінтенсивних розрядних ламп на вміст пігментів у листках рослин [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Т. В. Сахно // Вісник Харківського державного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка. – 2004. – Вип. 27. – С. 17–23.

299.    Кожушко, Г. М. Енергоекономічні джерела світла: стан справ та перспективи розвитку [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2004. – № 5. – С. 41; 2004. – № 4. – С. 44–45; 2004. – № 5. – С. 32–33

300.    Костишина, Т. А. Ринкова трансформація оплати праці на підприємствах споживчої кооперації України [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Т. А. Костишина. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 191 с.

301.    Костяник, Н. В. Стандарти побудови управлінських комп’ютерних інформаційних систем [Текст] / Н. В. Костяник // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 153–161.

302.    Макарова, М. В. Зміни в організаційній структурі підприємств в інформаційному суспільстві [Текст] / М. В. Макарова // Регіональні перспективи. 2004. № 3–5. – С. 411–414.

303.    Макарова, М. В. Підходи до оцінки ефективності інформаційних систем компаній [Текст] / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: зб. наук. праць / відп. ред. О. О. Бакаєв. К. : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, 2004. Вип. 8. – С. 70–86.

304.    Макарова, М. В. Проблеми шахрайства в електронній комерції та шляхи їх вирішення [Текст] / М. В. Макарова // Единое информационное пространство 2004 : сб. Докладов 2-й междунар. науч.-практ. конф. (Днепропетровск, 2 декабря 2004 г.) / под ред. В. В. Пилипенко, М. В. Бурмистрова, Н. Ф. Огданского, Ю. А. Прокопчика. – Д. : ИПК ИнКомЦентра УГХГУ, 2004. – С. 122–125.

305.    Миголь, Т. Н. Вплив волокнистого складу та структури на  повітропроникність платтяно-костюмних трикотажних полотен [Текст] / Т. Н. Миголь // Вісник ПУСКУ. – 2004. – № 2. – [0,4 друк. ар.]. – (Серія: Технічні науки).

306.    Мовчан, М. М. Проблема адаптації першокурсників заочної форми навчання в системі ВНЗ [Текст] / М. М. Мовчан // Наука і освіта 2004 : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10–25 лют. 2004 р.). – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 3 : Філософія. – С. 17–19.

307.    Мовчан, М. М. Феномен самотності : проблеми і перспективи [Текст] / М. М. Мовчан // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2004. – Вип. 17. – С. 117–130.

308.    Мовчан, М. М. Філософія і психологія культури Зігмунда Фрейда [Текст] / М. М. Мовчан // Наука і освіта 2004 : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10–25 лют. 2004 р.). – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 29 : Психологія. – С. 48–50.

309.    Мовчан, М. М. Філософська рефлексія над проблемою самотності як важливий засіб осмислення [Текст] / М. М. Мовчан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2004. – № 3. – С. 27–31. – (Сер. Гуманіт. науки).

310.    Ніколенко, С. С. Модель діагностики банкрутства хлібопекарних підприємств [Текст] // С. С. Ніколенко, Т. П. Гудзь // Динаміка наукових досліджень 2004 : матер. III міжнар. наук. практ. конф. (Дніпропет­ровськ, 21–30 черв. 2004 р.). – Д. : Наука і освіта, 2004. – Т. 44 : Математичні методи в економіці. – С. 38–40.

311.    Оленко, Л. Н. Научные подходы к созданию товаров с заданными свойствами [Текст] / Л. Н. Оленко // Техника и технология пищевых производств : тезисы докладов (Могилев, 21–23 апр. 2004 г.). – Могилев, 2004. – С. 203–205.

312.    Пантелеймоненко, А. О. Поширення агроекономічних знань першими сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами України [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2004. – № 1. – С. 66–68.

313.    Пантелеймоненко, А. О. Про використання терміну «аграрна кооперація» в економічній науці та практиці [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2004. – № 4. – С. 106–107.

314.    Пантелеймоненко, А. О. До питання про кадрову політику кредитної спілки [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Формування конкурентоздатності підприємств АПК в умовах ринкової трансформації економіки [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. (Полтава, 6 груд. 2004 р.). – Полтава : Полтавська ТПП; Форміка, 2004. – C. 36–37.

315.    Пантелеймоненко, А. О. Як створити і налагодити роботу кредитної спілки [Текст] / А. О.  Пантелеймоненко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. –25 с.

316.    Петренко, С. М. Василь Кричевський та Полтавщина [Текст] / С. М. Петренко, О. В. Оніщенко // Сторінки історії : зб. наук. праць. – К. : Політехніка, 2004. – Вип. 20. – С. 138–147.

317.    Подольська, В. О. Управління товарними запасами та підвищення ефективності їх використання [Текст] / В. О. Подольська // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 167–176.

318.    Приходько, М. В. Вдосконалення методики викладання товарознавства при підготовці фахівців без відриву від виробництва [Текст] / М. В. Приходьмо, Ю. Г. Офіленко, Ю. О. Басова, А. О. Жулинська // Підготовка фахівців без відриву від виробництва у умовах реформування освіти : матеріали XXІX міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.) / відповід. ред. Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004 . – С. 88–90.

319.    Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі [Текст] / В. В. Гончаренко, М. Я. Дем’яненко, О. М. Карасик [та ін.]. – К. : Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», 2004. – С. 147–157.

320.    Рудяк, А. І. Власний капітал: історичний та сучасний аспект [Текст] / А. І. Рудяк // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 65–73.

321.    Сенченко, О. В. Документальне оформлення надходження зернопродуктів на хлібоприймальні підприємства [Текст] / О. В. Сенченко // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи : зб. наук. праць. – К., 2004. – С. 74–78.

322.    Стрельніков, В. Ю. Дослідження розвитку суб’єктності студента в процесі професійної підготовки [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. – 2004. – № 4. – C. 112–121.

323.    Стрельніков, В. Ю. Етапи проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи у вищому навчальному закладі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Вип. 208. – C. 185–189. – (Сер. Педагогіка і психологія).

324.    Стрельніков, В. Ю. Інформаційні технології навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 35. – 245 с. – C. 84–94.

325.    Стрельніков, В. Ю. Проектування професійно-орієнтованих інформаційних технологій у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ Вінниця : ДОВ Вінниця, 2004. – Вип. 6. – C. 599–608.

326.    Стрельніков, В. Ю. Соціально-психологічний тренінг у формі ділової гри – ефективна технологія навчання у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання : наук.-метод. збірник. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 38. – C. 168–176.

327.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Постметодика. – 2004. – № 4. – C. 53–58.

328.    Стрельніков, В. Ю. Проективна освіта і технологія проектного навчання у вищій школі [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2004. – Вип. 1. – C. 63–69.

329.    Стрельніков, В. Ю. Роль ігрових технологій навчання у професійному розвитку студентів [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 37. – C. 41–51.

330.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні основи проектування як складової професійної діяльності педагога [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Імідж сучасного педагога. – 2004. – № 7. – C. 31–33.

331.    Стрельніков, В. Ю. Технології дистанційного навчання у вищій школі (з досвіду Полтавського університету споживчої кооперації України) // Нові технології навчання: наук.-метод. збірник / Кол. авт. – К. : Наук.-метод. центр вищої освіти, 2004. – Вип. 36. – C. 41–51.

332.    Строчихин, Ю. Ф. Учебно-методическое обеспечение подготовки специалистов без отрыва от производства: состояние и проблемы [Текст] / Ю. Ф. Строчихин // Проблеми підготовки фахівців без відриву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 17–21.

333.    Товарознавство непродовольчих товарів. В 2-х ч. : підручник / І. О. Дудла, Д. I. Козьмич, Н. В. Павловська, М. В. Приходько ; за ред. Л. Г. Войнаш. – К. : НМЦ Укоопосвіта, 2004. – 436 с. Ч. 1. – 2004. – 436 с. Ч. 2.– 2004. – 532 с

334.    Черненко, О. А. Одна нова модель максимізації рентабельності як комбінаторна задача на розміщеннях [Текст] / О. О. Черненко, О. О. Ємець // Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі : матер. II всеукр. наук. конф. (Дніпропетровськ, 24 бер. 2004 р.) – Д., 2004. – С. 81–83.

335.    Черненко, О. О. Властивості множини допустимих розв’язків дробово-лінійної задачі на розміщеннях [Текст] / О. О. Черненко // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : матер. VII всеукр. наук. конф. – К., 2004. – С. 21–25.

336.    Черненко, О. О. Дослідження множни допустимих розв’язків задачі оптимізації дробово-лінійної функції на евклідовій комбінаторній множині розміщень [Текст] / О. О. Черненко // X міжнар. наук. конф. ім. ак. М. Кравчука: матер. конф. (Київ, 13–15 травня 2004 р.) / НАНУ Ін-т матем; КНУ ім. ак. М. Кравчука. К., 2004. – С. 548.

337.    Черненко, О. О. Дробово-лінійна задача оптимізації на розміщеннях: незвідна система обмежень комбінаторного многогранник [Текст] / О. О. Черненко, О. О. Ємець // Наука і освіта 2004 : матер. VII міжнар. наук. конф. (Дніпропетровськ, 10–25 лют. 2004). – Д., 2004. – С. 43–46.

338.    Черненко, О. О. Лексикографічний метод розв’язування дробово-лінійної умовної задачі на розміщеннях [Текст] / О. О. Черненко, О. О. Ємець // Теорія прийняття рішень: матер. II міжнар. школи – семінару (Ужгород, 27 верес. –2 жовт. 2004 р.) – Ужгород, 2004. – С. 41.

339.    Черненко, О. О. Математичне моделювання економічних проблем задачами оптимізації на розміщеннях з дробово-лінійною функцією цілі [Текст] / О. О. Черненко, О. О. Ємець // Волинській математичних вісник. – 2004. – Вип. 2 – С. 107–113.

340.    Avramebko, V. The learbibg commubities strategy as ab effective method of teachibg labguages for specific purposes / V. Avramebko, V. Pushkar // Англійська мова професійного спрямування : нові обрії = The Ebglish for Specific Purposes SIG batiobal Cobferebce «Rethibkibg ESP» : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Донецьк, 6–7 лют. 2004 р.). – Донецьк, 2004. – С. 212–215.

341.    Chernukha, V. Enhancing active learning [Text] / V. Chernukha, V. Pushkar // Modern Trend in Teaching and Studying English in Ukraine: materials of the 3d TESOL West-Ukraine Regional Conferece October 29, 2004. – Хмельницький : ХНУ, 2004. – С. 8–9.

342.    Panteleymonenko, A. Kreditgenossenschaften in der Ukraine Genossenschafts Blatt fur Rheinland und Westfalen / A. Panteleymonenko. – 2004. – № 1. – S. 1.

343.    Tarasenko, M. Developing Communicative Competence [Text] / M. Tarasenko, V. Chernukha // English in the 3-rd Millenium. Abstracts of the participants of the 5-th national TESOL-Ukraine Forum for Students of Humanities. – Kyiv, 2004. – C. 107–108.

Рік 2005

344.    Акціонерна модель економіки України [Текст] : монографія / І. К. Бондар, О. В. Волкова. – М. : ВД «Корпорація», 2005. – 346 с.

345.    Артеменко, І. А. Про зміст соціальної функції споживчої кооперації в умовах ринкових перетворень [Текст] / І. А. Артеменко // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПДПУ, 2005. – Т. 2. – С. 110–115.

346.    Артеменко, І. А. Студент ПУСКУ на європейському ринку освітніх послуг [Текст] / І. А. Артеменко, В. М. Артеменко // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 120–123.

347.    Артеменко, І. А. Теоретичне обґрунтування та практична реалізація соціальної функції споживчої кооперації в умовах ринкових перетворень [Текст] / І. А. Артеменко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2005. – № 1 (15). – С. 37–43. – (Серія «Економічні науки»).

348.    Артеменко, І. А. Теоретичні засади і практика реформувань відносин власності в споживчій кооперації при переході до ринкової економіки: монографія [Текст] / І. А. Артеменко. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005.240 с.

349.    Артюх, В. М. Об’єктні дієслівні словосполучення в англійській економічній терміносистемі [Текст] / В. М. Артюх // Збірник наукових праць ПДПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПДПУ, 2005. – С. 225–230. – (Сер. Філологічні науки; вип.2 (34).

350.    Астахова, М. М. Фонди і резерви: поняття та екномічний зміст [Текст] / М. М. Астахова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 218–221. – (Сер. Економічні науки).

351.    Безрукова, Н. В. Особливості франчайзингу у міжнародному бізнесі [Текст] / Н. В. Безрукова // Науковий вісник ПУСКУ. – 2005.  1.– С. 2226. – (Сер. Екон. науки).

352.    Безрукова, Н. В. Трансформація системи освіти України на шляху до європейської інтеграції [Текст] / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців : проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 119–120.

353.    Безрукова, Н. В. Управління торговими марками на різних етапах інтернаціоналізації компанії [Текст] / Н. В. Безрукова // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2005. Т. 1, № 201. – С. 218228.

354.    Бобух , Н. М. Полісемантична опозиція світло-темрява в поетичному контексті (на матеріалі української і болгарської мов) [Текст] / Н. М. Бобух // Проблеми зіставної семантики: зб. наук. статей. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – Вип. 7. – С. 232–238.

355.    Бобух, Н. М. Семантико-стилістичні функції темпоральних опозицій у поетичному тексті (на матеріалі антономічних пар ВЕСНА-ОСІНЬ, ЗИМА-ЛІТО) [Текст] / Н. М. Бобух // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – 2005. – Т. 9, № 1. – С. 57–62. – (Сер. Філософія).

356.    Бобух, Н. М. Семантико-стилістична роль антонімічних біномів схід – захід і північ – південь у художньому мовленні [Текст] / Н. М. Бобух // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – 2005. – Т. 8, № 2.– С. 57–62. – (Сер. Філософія).

357.    Бобух, Н. М. Семантико-стилістична роль антонімічних біномів схід – захід і північ – південь у художньому мовленні [Текст] / Н. М. Бобух // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – Т. 8, № 2. – С. 57–61.

358.    Бондар, О. В. Реінжиніринг організації підготовки фахівців напряму «менеджмент» щодо входження в Європейський освітній простір [Текст] / О. В. Бондар // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 25–26 берез. 2005 р.). – Полтава, 2005. – С. 97–98.

359.    Бондар, О. В. Соціально-психологічні аспекти інноваційної моделі розвитку економіки України як основи євроінтеграції [Текст] / О. В. Бондар // ХХI століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали четвертої наук.-теорет. конф. (Київ, 26–27 трав. 2005 р.). – К., 2005. – С. 8–22.

360.    Бондар, О. В. Управління процесом диверсифікації підприємств харчової промисловості в умовах трансформації ринкової економіки та євроінтергації [Текст] / О. В. Бондар, О. П. Юдичева // Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління : матеріали 6-ї міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. (3–9 листоп. 2005 р.). – Х., 2005. – С. 39–40.

361.    Брітченко, І. Г. Формування та функціонування регіонального банків­ського ринкознавства [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.02.03 / І. Г. Брітченко. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 36 с.

362.    Верезомська, С. Ж. Ф. Ернст у пам’яткоохоронному русі України 19171933рр. [Текст] : автореф. дис. : 07.00.01 / С. Ж. Верезомська. – Х. : Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2005.

363.    Використання пилоподібних відходів шкіряного виробництва у складі пігментних концентратів [Текст] / Л. М. Оленко, Н. В. Омельченко, А. Г. Данилкович [та ін.] // Сучасні екологічно-безпечні технології шкіри та хутра : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – К. : КНУТД, 2005. – С. 30–31.

364.    ВовкЛ. І. Застосування елементів модульно-рейтингової системи навчання при викладанні фізики студентами технологічних спеціальностей денной форми навчання [Текст] / Л. І. Вовк // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету. – 2005. – Вип. 11. – С. 190–192.

365.    Вони захищали Вітчизну! : 1941–1945 [Текст] : книга пам’яті / О. О. Нестуля, Л. М. Суржа, В. С. Ростовський, І. М. Наливайко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 44 с. 

366.    Гладких, Т. В. Проблеми взаємоузгодження показників фінансової і податкової звітності [Текст] / Т. В. Гладких, О. С. Гусакова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 207–211. – (Сер. Економічні науки).

367.    Глєбова, А. О. Необхідність проведення реструктуризації підприємств залізничного транспорту України / А. О. Глєбова [Текст] // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – № 1 (15). – С. 185–189. – (Сер. Економічні науки).

368.    Головко, О. М. Прикметники в романі «Портрет Доріана Грея» [Текст] = Adjectives in the Novel «The picture of Dorian Gray» : семантичний та стилістичний аналіз : звіт з наук.-дослід. теми / О. М. Головко, В. I. Пушкар. – Полтава, 2005. – 89 с.

369.    Гончаренко, В. В. Відродження ідеї кредитної кооперації в Україні [Текст] / В. В. Гончаренко // Банк. – 2005. – № 13. – С. 18–27.

370.    Гончаренко, В. В. Основи теорії та зарубіжна практика розвитку кредитної кооперації [Текст] : навч.-метод. посібник / В. В. Гончаренко. – К. : Проект ТАСІС «Надання підтримки малим і середнім підприємствам на селі», 2005. – 53 с.

371.    Гончаренко, В. В. Перспективи розвитку системи кредитної кооперації в Україні [Текст] / В. В. Гончаренко // Банк. – 2005. – № 16. – С. 10–17.

372.    Гончаренко, В. В. Створення та організація роботи кредитних спілок [Текст] : практ. посібник / В. В. Гончаренко, А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : ПКЛ, 2005. – 74 с.

373.    Гончаренко, Н. I. Полтавська губернія у пореформені роки (18611917) [Текст] / Н. I. Гончаренко // Полтавщина : історичний нарис / керів. авт. кол. Б. В. Год. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – С. 164–191.

374.   Гончаренко, Н. І. Демократичні процеси у глобалізованому світі [Текст] / Н. І. Гончаренко // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : Скайтек, 2005. – Т. 2. – С. 32–36.

375.   Гончаренко, Н. І. Методичні принципи організації навчального процесу в умовах переходу до модульно-рейтингової системи навчання [Текст] / Н. І. Гончаренко // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 25-26 березня 2005 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 191–192.

376.    Губа, Л. М. Дослідження взаємодій в акрилових та поліуретанових системах із вмістом шкіряного порошку [Текст] / Л. М. Губа, О. В. Ковтуненко, Н. В. Омельченко // Легка промисловість. – 2005. – № 4. – С. 46–47, 50.

377.    Губа, Л. М. Дослідження властивостей наповнених акрилуретанових композицій математичним плануванням експерименту [Текст] / Л. М. Губа // Вісник ПУСКУ. – 2005. – № 3 (16). – С. 14–19.

378.    Губа, Л. М. Визначення номенклатури показників якості оздобленого спилку експертним методом [Текст] / Л. М. Губа // Вісник КНУТД. – 2005. – № 6. – С. 147–152.

379.    Гудзь, Т. П. Індикатори кризи фінансової стійкості підприємства [Текст] / Т. П. Гудзь // М. Туган-Барановський – видатний вчений – економіст. Спадщина та новації : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 20–21 січ. 2005 р.). – Донецьк : ДонДует, 2005. – Т. III. – С. 26–29.

380.    Данилкович, А. Г. Оптимізація складу пігментного концентрату з використанням шкіряного порошку [Текст] / А. Г. Данилкович, О. В. Василюк, Л. М. Оленко // Вісник КНТЕУ. – 2005. – № 5. – С. 78–87.

381.    Деньга, С. М. Еккаутинг ефективності вкладення в торговельну сферу. Ч. 2 : Категорії та методологія оцінювання [Текст] : монографія / С. М. Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 301 с.

382.    Дослідження №a-Cs-Hg амальгам ламп високого тиску для світлокультури рослин [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Т. В. Сахно [та ін.] // Світлотехніка та електротехніка: історія, проблеми і перспективи: тези доп. II міжнар. наук.-техн. конф. – Тернопіль : ТДТУ. – 2005. – С. 21.

383.    Експлуатаційні характеристики високоінтенсивних ламп з добавками цезію, калію, рубідію [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит, Ю. П. Петренко [та ін.] // Фізичні та технічні проблеми світлотехніки та електроенергетики : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Х., 2005. – С. 5.

384.    Ємець, О. О. Задача евклідової комбінаторної оптимізації в умовах невизначеності [Текст] / О. О. Ємець, А. А. Роскладка, О. О. Ємець (дочка) // зб. наук. праць : додаток до журналу «Вісник Хмельницького нац. ун-ту». Вип. 1. Фізико-математичні науки. – 2005. – С. 40–45.

385.    Ємець, О. О. Задачі комбінаторної оптимізації з дробово-лінійними цільовими функціями [Текст] : монографія / О. О. Ємець, Л. М. Колєчкіна. – К. : Наук. думка, 2005. – 113 с.

386.    Єрмолаєв, О. Поздовжня магнітоплазмова мода в провідниках з квазілокальними станами електронів в квантуючому магнітному полі [Текст] / О. М. Єрмолаєв, А. І. Шурдук // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ІОЦ ПДПУ, 2005. – Вип. 8 (47). – С. 3–6. – (Сер. Фізико-математичні науки).

387.    Захарченко, О. М. Інтернет-банкінг: особливості та перспективи розвитку в банківській системі України [Текст] / О. М. Захарченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. : В 4 т. – Д. : ДНУ, 2005. – Вип. 199, Т. III. – С. 707–712.

388.    Зневажена Кліо [Текст] : збірник / Ю. З. Данилюк. – К. : НАН України. Ін-т історії України, 2005. – 594 с.

389.    Іванюта, С. М. Методологічні підходи до визначення межі кризовості [Текст] / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта, А. М. Загорулько // Вісник Полтав. держ, аграр. акад. – 2005. – № 4. – С. 98–101.

390.    Іванюта, С. М. Методологічні підходи щодо понять «платоспроможність» та «ліквідність» [Текст] / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта // Вісник Полтав. держ, аграр. акад. – 2005. – № 3. – С. 150–153.

391.    Іванюта, С. М. Оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств Полтавської області [Текст] / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта // Агроінком. – 2005. – № 11–12. – С. 19–22.

392.    Карпенко, О. В. Інформаційна підтримка цінових рішень [Текст] / О. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 204–206. – (Сер. Економічні науки).

393.    Карпенко, О. В. Управлінський облік : Організація, методологія, методика викладання : монографія / О. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 341 с.

394.    Кожушко, Г. М. Геометричне моделювання розподілу температури в об’ємі трубчастої газорозрядної лампи [Текст] / Г. М. Кожушко, О. В. Шомон // Геометричне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. – Х. : ХДУХТ, 2005. – Вип. 11. – С. 51–57.

395.    Кожушко, Г. М. Енергоекономічні джерела світла ХХІ століття [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2005. – № 4. – С. 30–33.

396.    Кожушко, Г. М. Лампы высокого давления с добавками цезия для светокультуры томатов [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит // Світлотехніка та електротехніка: історія, проблеми і перспективи : тези доп. II міжнар. наук.-техн. конф. – Тернопіль : ТДТУ, 2005. – С. 21.

397.    Кожушко, Г. М. Натриевые лампы высокого давления с излучающими добавками натрийцезийртуть для светокультуры растений [Текст] / Г. М. Кожушко, І. А. Велит // Фізичні та технічні проблеми світлотехніки та електроенергетики : тези доп. міжнар. наук.-техн. конф. – Х., 2005. – С. 5–6.

398.    Козмич, Д. І. Про розробку і запровадження модульно-рейтингові системи оцінювання знань студентів з дисципліни товарознавство непродовольчих товарів [Текст] / Д. І. Козмич, Л. В. Поліщук // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців : проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір: матеріали XXX міжвуз. наук.-метод. конф., 25–26 бер. 2005 р / відповід. ред. Л. М. Шимановська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 202–204.

399.    Косаріна, В. П. Вплив світової інтеграції на діяльність суб’єктів госпо­дарювання України [Текст] / В. П. Косаріна, М. Б. Чижевська // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкові перетворення в Україні в умовах світових інтеграційних процесів : зб. наук. пр. / НАН України ; Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. М. І. Долішній. – Л., 2005. – Вип. 6 (LVI). – C. 36–40.

400.    Кредитне забезпечення сільськогосподарських товариств [Текст] / В. В. Гончаренко, О. В. Горячов, А. А. Пожар [та ін.]. – К. : Знання Прес, 2005. – С. 85–103.

401.    Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності [Текст] : у 2-х кн. : навч. посібник для викладачів та студентів економ. спеціальностей вищих закладів освіти, наук. працівників і урядовців / В. В. Гончаренко, О. В. Амброва, С. В. Войцехівський [та ін.]. – К. : Український Інститут Розвитку Фондового Ринку, 2005. – Кн. 1. – 448 с.

402.    Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності [Текст] : навч. посібник для викладачів та студентів економ. спеціальностей вищих закладів освіти, наук. працівників і урядовців: у 2 кн. / В. В. Гончаренко, О. В. Амброва, С. В. Войцехівський [та ін.]. – 2-е вид., доп. – К. : Український Інститут Розвитку Фондового Ринку, 2005. – Кн. 2. –1264 с.

403.    Куценко, В. А. Баланс як джерело інформації для прийняття рішень [Текст] / В. А. Куценко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 225–227. – (Сер. Економічні науки).

404.    Левченко, Л. В. Основи формування системи управління амортизаційною політикою підприємства на регіональному рівні [Текст] / Л. В. Левченко // Економіка і регіон. – 2005. – № 4 (7). – С. 181–184.

405.    Любимов, М. О. Управлінський облік чи контролінг? [Текст] / М. О. Любимов // Науковий вісник Полтавського університету спожив­чої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 221–224. – (Сер. Економічні науки).

406.    Макарова, М. В Про факторний аналіз Е-готовності країн світу [Текст] / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделювання соціально економічних систем : зб. наук. праць / відп. ред. О. О. Бакаєв. – К. : Між­народний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, 2005. – Вип. 10. – С. 158–168.

407.    Макарова, М. В. Подальше загострення кризи економічної теорії в умо­вах мереженої економіки [Текст] / М. В. Макарова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : міжвід. наук. зб. / відп. ред. В. К. Галіцин. – К. : КНЕУ, 2005. – Вип. 72. – С. 236–246.

408.    Макарова, М. В. Українське інформаційне суспільство і його мережна економіка: реалії і перспективи [Текст]/ М. В. Макарова // Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем : зб. наук. праць / відп. ред. О. О. Бакаєв. – К. : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та системи НАН і МОН України, 2005. – Вип. 9. – С. 16–21.

409.    Макарова, М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара. – 2-ге вид., стер. – Суми : Університетська книга, 2005. – 642 с.

410.    Методологічні підходи щодо понять «платоспроможність» та «ліквідність» [Текст] / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2005. – № 3. – С. 150–153.

411.    Мовчан, М. М. Осмислення феномена самотності як проблеми суспільного буття особистості [Текст] / М. М. Мовчан // Філософські обрії. – 2005. – № 13. – С. 141–156.

412.    Мовчан, М. М. Самотність як проблема буття особистості [Текст] / М. М. Мовчан // Дні науки 2005 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 15–27 квіт. 2005 р.). – Д. : Наука і освіта, 2005. – Т. 45 : Соціальна філософія. – С. 34–36.

413.    Мовчан, М. М. Феномен самотності: літературно-художнє, релігійна та філософське осмислення [Текст] / М. М. Мовчан // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2005. – С. 25–29. – (Сер. Філософія ; Вип. 242–243).

414.    Мовчан, М. М. Ця багатогранна самотність... Філософський аспект [Текст] / М. М. Мовчан // Мандрівець. – 2005. – № 1. – С. 76–81.

415.    Мовчан, М. М. Юнацький вік і проблеми адаптації особистості студента в умовах реформування вищої школи [Текст] / М. М. Мовчан // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців : проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-практ. конф., (Полтава, 25–26 берез. 2005 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 282–284.

416.    Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців : Проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір [Текст] : матеріали XXX міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, 25–26 березня 2005 р.) / Л. М. Шимановська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 303 с.

417.    Молебна, Л. I. Аналіз ринку взуття для людей похилого віку [Текст] / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко // Вісник Дон ДУЕТ. – 2005. – № 1 (25). – С. 27–19. – (Сер. Технічні науки).

418.    Молебна, Л. I. Аналіз ринку взуття для людей похилого віку [Текст] / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко // Вісник Дон ДУЕТ. – 2005. – № 1 (25). – С. 27–19. – (Сер. Технічні науки).

419.    Нічуговська, Л. I. Науково-методичні основи математичної освіти студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 13.00.04 / Л. I. Нічуговська. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 36 с.

420.    Новак, Л. П. Розвиток професійних комунікативних іншомовних умінь як один із шляхів до євро інтеграції [Текст] / Л. П. Новак, А. П. Пархоменко, Н. О. Сімочкіна // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір: матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф., 25–26 берез. 2005 р. / відповід. ред. Л. М. Шимановська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 292–293.

421.    Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України [Текст] : людина, громада, держава / І. К. Бондар, О. В. Волкова. – М. : ВД «Корпорація», 2005. – 384 с.

422.    Оленко, Л. М. Вдосконалення емульсійного оздоблювання натурального спилку [Текст] / Л. М. Оленко // Вісник КНУТД. – 2005. – № 5. – С. 34–36.

423.    Оленко, Л. М. Вплив шкіряного порошку на властивості композиційних полімерних матеріалів [Текст] / Л. М. Оленко, А. Г. Данилкович // Вісник КНУТД. – 2005. – № 2. – С. 81–86.

424.    Пантелеймоненко, А. О. До питання про визначення сутності понять «кооперація» та «кооператив» у працях представників світової кооперативної думки [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. пр. / Ін-т еконо­міки та прогнозування НАН України. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2005. – Вип. 37–38. – С. 297–305.

425.    Пантелеймоненко, А. О. До питання про визначення сутності понять «кооперація» та «кооператив» у працях представників світової кооперативної думки  [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – К., 2005. – Вип. 37–38. – С. 297–305.

426.    Пантелеймоненко, А. О. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності [Текст] : навч. посіб. для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, наукових працівників і урядовців / А. О. Пантелеймоненко. – К. : Український Інститут Розвитку Фондо­вого Ринку, 2005. – 448 с.

427.    Пантелеймоненко, А. О. Кредитні спілки в Україні: основні засади діяльності [Текст] : в 2-х кн. Кн. 2 : навч. посіб. для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, наукових працівників і урядовців / А. О. Пантелеймоненко. – Вид. 2-ге, доп. – К. : УІРФР, 2005. – 664с.

428.    Пантелеймоненко, А. О. Перспективність використання досвіду вищих навчальних закладів Німеччини при вивченні кооперативних дисциплін // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців : Проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір [Текст] : матеріали XXX міжвуз. наук.-метод. конф., 25–26 бер. 2005 р. / А. О. Пантелеймоненко / відповід. ред. Л. М. Шимановська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 176–178.

429.    Пат. 8638. Україна. МПК 7 С14С11/00. Склад пігментного концентрату [Текст] / А. Г. Данилкович, Л. М. Оленко, Н. В. Омельченко [та ін.] ; заявник Київський національний університет технологій та дизайну ; Полтавський університет споживчої кооперації України. – № 200500796 ; Заявл. 28.01.2005 ; Опубл. 15.08.2005 ; Бюл. № 8.

430.    Пат. 9353. Україна. МПК 7 С14С11/00. Спосіб оздоблювання спилку [Текст] / Л. М. Оленко, А. Г. Данилкович, Н. В. Омельченко [та ін.] ; заявник Київський національний університет технологій та дизайну ; Полтавський університет споживчої кооперації України. – № 200502759 ; Заявл. 25.03.2005 ; Опубл. 15.09.2005 ; Бюл. № 9.

431.    Перепелиця, Р. К. Стратегія забезпечення ефективного функціонування підприємств на фондовому ринку : монографія / Р. К. Перепелиця, І. Г. Брітченко. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2005. – 234 с.

432.    Петренко, С. М. Археографічна і джерелознавча проблематика в наукових дискусіях М. І. Костомарова та Г. Ф. Карпова (початок 70-х років XIX століття) [Текст] / С. М. Петренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. − 2005. − № 4. − С. 60–63. – (Сер. : Гуманітарні науки).

433.    Петренко, С. М. Історія України [Електрон. ресурс] : путівник по історичних місцях Полтави / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко, Л. М. Зенкова. – Полтава, 2005. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

434.    Прогресивні форми організації і оплати праці – основа ефективного управління підприємством [Електронний ресурс] : монографія / Т. А. Костишина, Н. I. Огуй, Л. В. Степанова, О. I. Єрещенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – Спосіб доступу : Електронний читальний зал ПУЕТ.

435.    Прогресивні форми організації і оплати праці – основа ефективного управління підприємством [Текст] : монографія / Т. А. Костишина, Н. I. Огуй, Л. В. Степанова, О. I. Єрещенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 241 с.

436.    Прохар, Н. В. Еволюція поняття «інформація» [Текст] / Н. В. Прохар // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 177–180. – (Сер. Економічні науки).

437.    Ростовский, В. С. Культура питания [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ростовский. – К. : Кондор, 2005. – 92 с.

438.    Самотність особистості як соціально-психологічна проблема [Текст] / М. М. Мовчан // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2005. – № 702. – С. 124–128. – (Сер. Психологія; Вип. 34).

439.    Світалка, В. П. Управління інноваційною діяльністю на підприємствах газодобувної галузі України [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.02.02 / В. П. Світалка. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 18 с.

440.    Свічкар, В. А. Трансформація системи освіти України на шляху до європейської інтеграції [Текст] / В. А. Свічкар, Н. В. Безрукова // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук. – метод. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005.– [б.с.].

441.    Свічкар, В. А. Основні напрямки вдосконалення обліку і аудиту інтелектуального капіталу на підприємствах Полтавської області / В. А. Свічкар [Текст] // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Д. : ДНУ, 2005. – Вип. 201, Т. 4. – С. 1079–1087.

442.    Свічкар, В. А. Розвиток обліку інтелектуального капіталу як фактор підвищення рівня конкурентоспроможності українських підприємств / В. А. Свічкар [Текст] // Наука і освіта 2005 : матеріали VIII міжнар. наук.-метод. конф., 7–21 лют. 2005 р. – Д. : Наука і освіта, 2005. – Т. 83 : Облік і аудит. – С. 7–9.

443.    Свічкар, В. А. Роль інтелектуального капіталу в економіці України [Текст] / В. А. Свічкарь // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : матер. всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2005. – С. 220–221.

444.    Свічкар, В. А. Роль інтелектуального капіталу в економічній модернізації [Текст] / В. А. Свічкарь // Економіка України : стратегія, відродження і трансформаційні перетворення : матер. наук.-практ. конф. (Полтава, 26–27 квіт. 2005 р. – Полтава : ПІБ, 2005. – С. 49–50.

445.    Свічкар, В. А. Шляхи вдосконалення обліку й аудиту інтелектуального капіталу в Україні [Текст] / В. А. Свічкарь // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 62–65. – (Сер. : Економічні науки).

446.    Соболь, Г. О. Удосконалення змісту наказу про облікову політику – основа ефективного управління діяльністю хлібопекарного підприємства [Текст] / Г. О. Соболь // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 212–218. – (Сер. Економічні науки).

447.    Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів в умовах глобалізації [Текст] : матеріали міжнарод. студент. наук.-практ. конф. (Полтава, 24–25 лют. 2005 р. / О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 290 с.

448.    СтрельніковВ. Дидактичне проектування у контексті Болонського процесу [Текст] / В. Ю. Стрельныков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 4. – 222 с. – С. 21–31.

449.    Стрельніков, В. Концепція проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки фахівців на засадах Болонського процесу [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2005. – № 3. – 207 с. – C. 18–30.

450.    Стрельніков, В. Ю. Модель структури професійно орієнтованої дидактичної системи [Текст] / В. Ю. Стрельныков // Імідж сучасного педагога. – 2005. – № 1–2. – C. 56–60.

451.    Стрельніков, В. Ю. Педагогічна майстерність викладача у проектуванні мети навчання студента [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Нац. Ак. Держ. прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2005. – Вип. 33, Ч. ІІ. – 217 с. – C. 117–120.

452.    Стрельніков, В. Ю. Проектування дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів ISO 9001 [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. – Полтава : Техсервіс, 2005. – Вип. 7 (46).– С. 228–238. – (Сер. «Педагогічні науки»).

453.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи (підготовка бакалаврів економіки) [Текст] Монографія / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 329 с.

454.    Сучасні підходи до організації контролю знань, вмінь та навичок студентів денної та заочної форм навчання [Текст] / В. І. Авраменко, Т. М. Скриль // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців : проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф., (Полтава, 25–26 берез. 2005 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 250–252.

455.    Усанов, І. В. Топологія душевного простору особистості [Текст] : автореф. дис. / І. В. Усанов. – Полтава : ПДАА, 2005. – 20 с.

456.    Фірсова, Н. В. Удосконалення аналізу та планування витрат обігу в підприємствах торгівлі споживчої кооперації [Текст] / Н. В. Фірсова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2005. – № 1. – С. 150–156. – (Сер. Економічні науки).

457.    Формування оптимальної структури асортименту, підвищення якості і конкурентоспроможності товарів на Україні та Білорусії [Текст] : звіт про наук.-дослід. роботу / М. В. Приходько, Л. I. Байдакова, О. А. Сорокатяга [та ін.]. – Полтава, 2005. – 241 с.

458.    ЧерненкоО. А. Некоторые свойства области допустимых решений задачи с дробно-линейной функцией цели на размещениях [Текст] / О. О. Черненко, О. А. Ємець // Динамические системы : межвед. науч. сб. – Симферополь : ТНУ, 2005. – Вып. 19. – С. 122–129.

459.    ЧерненкоО. А. Неприводимая система ограничений комбинаторного многогранника в дробно-линейной задаче оптимизации на размещениях [Текст] / О. О. Черненко, О. А. Емець // Кибернетика и системный анализ. – 2005. – № 2. – С. 107–116.

460.    ЧерненкоО. А. Оптимизация дробно-линейной функции на размещениях при дополнительных ограничениях [Текст] / О. А. Черненко, О. А. Емец, Т. Н. Барболина // Проблемы теоритической кибернетики : тез. докладов (Пемза, 2328 мая 2005 г.). – М., 2005. – С. 45.

461.    ЧерненкоО. О. Моделі задач комбінаторноі оптимізації на розміщеннях [Текст] / О. О. Черненко, О. О. Ємець // Волинський математичний вісник. – 2005. – Вип. 3. – С. 71–80.

462.    ЧерненкоО. О. Оптимізація на розміщеннях з дробново-лінійною цільовою функцією без додаткових обмежень [Текст] / О. О. Черненко // Динаміка наукових досліджень 2005 : матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 20–30 черв. 2005). – Д., 2005. – С. 31–34.

463.    ЧерненкоО. О. Розв’язування безумовної задачі з дробово-лінійною функцією цілі на загальній множині розміщень [Текст] / О. О. Черненко, О. О. Ємець // Радиоэлектроника и информатика. – 2005. – № 4. – С. 144–149.

464.    Шепелева, В. І. Роль кафедри іноземних мов на шляху входження України в європейський освітній простір [Текст] / В. І. Шепелева, Р. І. Дмитренко, В. І. Чернуха // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір: матеріали ХХХ міжвузівської наук.-метод. конф. (Полтава, 25–26 березня 2005 року). – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 254–255.

465.    Шкурупій, О. В. Європейська модель освіти і можливість її застосування в Україні [Текст] / О. В. Шкурупій // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір : матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф.Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005.С. 44–46.

466.    Шкурупій, О. В. Інтелектуальний капітал: категоріальний апарат та його застосування в теоретичному аналізі застосування [Текст] / О. В. Шкурупій // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 650 – С. 79–83.

467.    Шкурупій, О. В. Людський капітал : категоріальний апарат та його застосування [Текст] / О. В. Шкурупій // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. Праць : в 5 т.– Д. : ДНУ, 2005. – Т. І, вип. 201. – С. 207–217.

468.    Шкурупій, О. В. Людський капітал та його похідні категорії [Текст] / О. В. Шкурупій // Науковий вісник ПУСКУ. – 2005. – № 1. – С. 17–26.

469.    Шкурупій, О. В. Людський капітал як об’єкт теоретичного аналізу [Текст] / О. В. Шкурупій // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2005. – № 668. – С. 72–76.

470.    Шкурупій, О. В. Сучасні трансформації неокласичної парадигми та моделі «Економічна людина» [Текст] / О. В. Шкурупій // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць.: в 4 т. – Д.  : ДНУ, 2005. – Т.2, вип. 209. – С.534–546.

471.    Шкурупій, О. В. Теоретичний аналіз інтелектуального капіталу: проблеми застосування й удосконалення категоріального апарату [Текст] / О. В. Шкурупій // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації. В 2 т. Т. 1. : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.Полтава : Скайтек, 2005.С. 137–141.

472.    Шляхи підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств [Текст] : звіт з наук.-дослід. теми / Н. П. Ковпак, Г. О. Нікітіна, Н. О. Сагалакова [та ін.]. – Полтава, 2005. – 141 с.

473.    Шурдук, А. І. Застосування навчально-контролюючих тренінгів для перевірки результатів розв’язування задач з фізики полі [Текст] / А. І. Шурдук, Л. І. Вовк // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. – Кривий Ріг : Видавничий відділ НМет АУ, 2005. – Вип. V, т. 2. – С. 390–393.

474.    ChernukhaV. New Challenges Facing Business Communication Today [Text] / V. Chernukha, O. Ostapchenko // Communication in the Global Age: Celebrating Ten Years of Development and Success: conference abstract. – Л. : ПП «Марусич», 2005. – С. 198–199.

475.    Novak, L. Learning through Content in Teaching Business English [Text] / L. Novak // Communication in the Global Age: Celebrating Ten Years of Development and Success: conference abstract. – Л. : ПП «Марусич», 2005. – С. 209210.

Рік 2006

476.    Авраменко, В. І. «Learning communities» – сучасна методика викладання іноземних мов [Текст] / В. І. Авраменко, В. Л. Іщенко, А. В. Хван // Сучасні тенденції комп’ютеризації процесу навчання іноземних мов : зб. наук. праць. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 12–14.

477.    Артеменко, І. А. Політична соціалізація споживчої кооперації України в умовах трансформаційних змін суспільних відносин [Текст] / І. А. Артеменко, О. О. Нестуля // Вісник ЛКА. – 2006. – Вип. 21. – С. 34–39. – (Серія Економічна).

478.    Артеменко, І. А. Про стан наукових досліджень трансформування відносин власності у споживчій кооперації України [Текст] / І. А. Артеменко // Вісник ЛКА. – 2006. – Вип. 21. – С. 238–244. – (Серія Економічна).

479.    Артеменко, І. А. Розширення можливостей всебічного розкриття здібностей та творчого мислення студентів Текст] / І. А. Артеменко, О. В. Шкурупій, Ю. В. Бережна // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали XXXI міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 30–31 берез. 2006 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 235–237.

480.    Артюх, В. М. Дієслівні термінологічні словосполучення як одиниці перекладу англійських економічних текстів [Текст] / В. М. Артюх // Мови у відкритому суспільстві : матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Чернігів, 13–14 жовт. 2006 р.). – Чернігів : ВіТ-сервіс. – 2006. – С. 3–4.

481.    Артюх, В. М. Особливості перекладу дієслівних словосполучень економічної терміносистеми [Текст] / В. М. Артюх // Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти : матеріали Третьої Всеукр. наук.-практ конф. – Полтава : ПІЕП, 2006. – С. 150–151.

482.    Артюх, В. М. Порівняльний аналіз дієслівних словосполучень (на матеріалі англійської та української економічної лексики [Текст] / В. М. Артюх // Вісник Харківського національного університету. – 2006. – С. 136–139. – (Сер. Романо-германська філологія).

483.    Артюх, В. М. Зовнішня валентність непохідних дієслів в об’єктних словосполученнях англійської економічної лексики [Текст] / В. М. Артюх // Збірник наукових праць ПДПУ ім. В. Г. Короленка. – 2006. – С. 296–302. – (Серія «Філологічні науки»).

484.    Безпарточний, М. Г. Економічний механізм формування регіонального ринку взуття [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.07.05 / М. Г. Безпарточний. – Полтава, 2006. – 250 с.

485.    Безпарточний, М. Г. Економічний механізм формування регіонального ринку взуття [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.07.05 / М. Г. Безпарточний. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2006. – 23 с.

486.    Безрукова, Н. В. Забезпечення стабільного психологічного стану студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процессу [Текст] / Н. В. Безрукова // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали XXXI міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 30–31 берез. 2006 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 74–76.

487.    Безрукова, Н. В. Комунікаційне управління брендом у діяльності міжнародних компаній [Текст] / Н. В. Безрукова // Науковий вісник ПУСКУ. – 2006. – № 1. – С. 78–84. (Сер. Екон. науки).

488.    Березін, О. В. Організаційно-економічний механізм формування і роз­витку продовольчого ринку України [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.07.02 / О. В. Березін. – К. : Ін-т аграр. економіки УААН, 2006. – 35 с.

489.    Білоброва, Т. О. Інноваційна активність в Україні та її законодавча база [Текст] / Т. О. Білоброва // Теория и практика экономики и предпринимательства: ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (Симферополь, 11–13 мая 2006 г.). – Симферополь, 2006. – С. 127.

490.    Білоброва, Т. О. Нематеріальні активи як чинник інтенсифікації зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Текст] / Т. О. Білоброва, Л. С. Солоха // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2006. – № 567: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб.наук.-прикл. праць. – С. 209–213.

491.    Бобух, Н. М. Опозиції, пов’язані з релігійними уявленнями людини (на матеріалі українського поетичного словника) [Текст] / Н. М. Бобух // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету LINGUAPAX-VIII : мова, оcвіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. – 2006. – С. 132–137. – (Сер. Філософія. Педагогіка. Психологія; Вип. 13).

492.    Бобух, Н. Лексичні парадигми щастя – нещастя й доля – недоля в поетичному словнику [Текст] / Надія Бобух // Науковий вісник Чернівецького ун-ту: зб. наук. праць. Слов’янська філологія. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 276–277. – С. 368–372.

493.    Бобух, Н. М. Багатозначні антонімічні біноми в поетичному мовленні [Текст] / Н. М. Бобух // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – № 2 (8). – С. 120–129.

494.    Бобух, Н. М. Опозиції, пов’язані з релігійними уявленнями людини (на матеріалі українського поетичного словника) [Текст] / Н. М. Бобух // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету Linguapax-VIII. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2006. – Вип. 13. – С. 132–136. – (Серія : Філологія. Педагогіка. Психологія).

495.    Бобух, Н. Емотивні контрастиви в поетичному словнику [Текст] / Н. Бобух // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2006. – Вип. 67. – С. 312–320.

496.    Бобух, Н. М. Семантико-стилістичні функції темпоральних опозицій у поетичному тексті (на матеріалі антонімічних пар весна – осінь, зима – літо) [Текст] / Н. М. Бобух // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – 2006. – Т. 9, № 1. – С. 93–97. – (Серія: Філологія).

497.    Бобух, Н. Тематична класифікація оксиморонних парадигм (на матеріалі української поезії) [Текст] / Надія Бобух // Рідний край. – 2006. – № 2 (15). – С. 38–41.

498.    Бобух, Н. М. Антонімічна парадигма добро – зло в українському поетичному тексті [Текст] / Н. М. Бобух // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – № 4 (10). – С. 198–204.

499.    Бобух, Н. М. Особливості структурно-семантичної організації оксиморонів в українському поетичному словнику [Текст] / Н. М. Бобух // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 74–80. – (Серія: Філологія).

500.    Бондар, О. В. Використання тренінгів як форми навчання при викладанні дисциплін напряму «менеджмент» в умовах євроінтеграції [Текст] / О. В. Бондар // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали XXXI міжнар. наук.-метод. конф., присвяченої 45-річниці ун-ту (Полтава, 30–31 берез. 2006 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 178–180.

501.    Бондар, О. В. Формування вітчизняної моделі корпоративного управ­ління [Текст] / О. В. Бондар // Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45-річниці ПУСКУ. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 89–90.

502.    Брітченко, І. Г. Економіка малого бізнесу [Текст] : навч. посібник / І. Г. Брітченко, Л. В. Яцина. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 87 с.

503.    Верезомська, С. Ж. Діяльність Ф. Ернста зі збирання та популяризації творчої спадщини Г. Нарбута [Текст] / С. Ж. Верезомська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2006. – 3. – С. 55–59. – (Сер. Гуманітарні науки).

504.    Верига, Ю. А. Особливості фінансового обліку витрат в торговельних підприємствах споживчої кооперації [Текст] / Ю. А. Верига, Н. В. Фірсова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. : спец. вип. – К., 2006. – С. 105–112.

505.    Верига, Ю. А. Ресурси підприємства, як об’єкт аудиту: теорія і практика [Текст] / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : Економіка : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. 4 (36), ч. 3 : Реформування обліку, аналізу і аудиту економічних ресурсів в контексті євро інтеграції. – С. 80–85.

506.    Ворона, П. В. Еволюція поглядів щодо розвитку місцевого самоврядування в програмних документах правоцентристських партій [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – № 3 (30). – С. 417–426.

507.    Ворона, П. В. Еволюція поглядів щодо розвитку місцевого самоврядування у програмних документах лівих партій України [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – № 2 (29) : У 2 ч. – Ч. 2. – С. 378–385.

508.    Ворона, П. В. Питання розвитку місцевого самоврядування у програмах політичних партій України [Текст] / П. В. Ворона. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 60 с. – (Сер. «Досвід державотворення»).

509.    Воронянська, А. П. Мотивація праці в сільськогосподарських підприємствах [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.07.02 / А. П. Воронянська. – Житомир : Держ. агроекологіч. ун-т, 2006. – 20 с.

510.    Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції [Текст] : матеріали XXXІ міжнар. наук.-метод. конф., 30–31 бер. 2006 р. / Л. М. Шимановська-Діанич, В. I. Шепелєва, Т. П. Іващенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 342 с.

511.    Глєбова, А. О. Недоліки і переваги корпоративної форми власності для підприємств залізничної галузі / А. О. Глєбова [Текст] // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. пр. - К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального права, 2006. – Вип. 25.- С. 113–116.

512.    Глєбова, А. О. Перспективи та загрози євроінтеграційних процесів для підприємств залізничного транспорту / А. О. Глєбова [Текст] // Європейські інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво : тези доповідей III Міжн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців (18-19 трав. 2006 р.). – Луцьк : РВВ «Вежа» Волинського держав­ного університету ім. Лесі Українки, 2006. – Т. 1. - С. 184–187.

513.    Глєбова, А. О. Соціально-економічні передумови реструктуризації підприємств залізничного транспорту України / А. О. Глєбова [Текст] // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту : матеріали LXVI Міжн. наук.-практ. конф. (11–12 травня 2006 р.). - Д., 2006. - С. 387–388.

514.    Гончаренко, В. В. Банк сільського розвитку. Програма сприяння Парламенту України Асланян [Текст] / В. Гончаренко, Г. Асланян, С. Панцир, Ю. Гаврилечко. – К., 2006. – 44 с.

515.    Гончаренко, Н. I. Покоління прав людини в контексті розвитку демократії [Текст] / Н. I. Гончаренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2006. – 3. – С. 52–54. – (Сер. Гуманітарні науки).

516.   Гончаренко, Н. І. Децентралізація влади в Україні як умова становлення демократичної політичної системи [Текст] / Н. І. Гончаренко // Сучасні проблеми політичної та економічної ситуації в Україні і шляхи їх вирішення : матеріали регіональної наук.-практ. конф. (Полтава, 13 груд. 2006 р.). – Полтава, 2006. – С. 3236.

517.   Гончаренко, Н. І. Кредитно-модульна система як шлях активізації пізнавальної діяльності студентів [Текст] / Н. І. Гончаренко // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХХІ міжнар. наук.-метод. конф., присвяченої 45-річниці університету (Полтава, 3031 берез. 2006 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 217219.

518.    Гриліцька, А. В. Облік, аудит та аналіз грошових коштів : Управлінський аспект (На прикладі підприємств споживчої кооперації) [Текст] : автореф. дис. : 08.06.04 / А. В. Гриліцька. – К. : Держ. акад. стат-ки, обліку та аудиту Держкомстату України, 2006. – 20 с.

519.    Губа, Л. М. Товарознавча оцінка багатошарових матеріалів на основі спилку із використанням відходів шкіряної промисловості [Текст] : автореф. дис. : 05.19.08 / Л. М. Губа. – К. : КНТЕУ, 2006. – 20 с.

520.    Гудзь, Т. П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.04.01 / Т. П. Гудзь. – Одесса : Одеськ. держ. екон. ун-т, 2006. – 19 с.

521.    Деньга, С. М. Інформаційні ресурси як об’єкт обліку [Текст] / С. М. Деньга // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : Економіка : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. 4 (36), ч. 3 : Реформування обліку, аналізу і аудиту економічних ресурсів в контексті євро інтеграції. – С. 130–137.

522.    Деньга, С. М. Концепція комп’ютерної інформаційної підсистеми контролю та аналізу ефективності вкладення капіталу [Текст] / С. М. Деньга // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. : спец. вип. – К., 2006. – С. 143–156.

523.    Евтух, А. Т. Экономика : Новый аспект [Текст] / А. Т. Евтух. – Луцк : Волынская областная типография, 2006. – 300 с.

524.    Ємець, Є. М. Нечіткі комбінаторні розміщення [Текст] / Є. М. Ємець, О. О. Ємець (дочка) // Теорія прийняття рішень : праці ІІІ-ї міжнар. школи-семінару (Ужгород, 2–7 жовт. 2006 р.). – Ужгород : УжНУ, 2006. – С. 52–53.

525.    Ємець, О. О. Задачі оптимізації на полікомбінаторних множинах : властивості та розв’язування [Текст] : монографія / О. О. Ємець. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 129 с.

526.    Зенкова, Л. М. Діяльність Укоопспілки щодо відновлення системи споживчої кооперації у відбудовчий період (1945–1950 рр.) [Текст] / Л. М. Зенкова, С. М. Петренко // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. – Л. : ЛКА, 2006. – Вип. 21. – С. 244–256. – (Сер. Економічна).

527.    Іванова, В. В. Планування діяльності підприємства : навч. посібник / В. В. Іванова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

528.    Іванюта, С. Роль внутрішньогосподарського (управлінського) обліку в прийнятті ефективних управлінських рішень [Текст] / С. Іванюта, П. Іванюта // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез III міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (Тернопіль, 23–24 лютого 2006 р.) / відп. ред. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економ. думка, 2006. – Ч. 2. – С. 525–527.

529.    Карпенко, О. В. Сучасні вимоги до бухгалтера-аналітика [Текст] / О. В. Карпенко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. : спец. вип. – К., 2006. – С. 184–190.

530.    Кожушко Г. М. Анализ барьеров препятствующих замене ламп накали­вания на компактные люминесцентные лампы в жилищном секторе [Текст] / Г. М. Кожушко, Ю. О. Басова, В. Немудрий // Науковий вісник ПУСКУ. – 2006. – № 19 (1). – С. 8–13. – (Серія «Технічні науки»).

531.    Кожушко, Г. М. Анализ барьеров, препятствующих внедрению замене ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы в жилищном секторе [Текст] / Г. М. Кожушко, Ю. О. Басова, В. М. Немудрий // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2006. – № 19 (1). – С. 26–36. – (Серія Технічні науки).

532.    Кожушко, Г. М. Розшарування випромінювання в металогалогенних лампах з йодидами натрію, талію та індію [Текст] / Г. М. Кожушко, С. Г. Кислиця // Світлотехніка та енергетика. – 2006. – № 7–8. – С. 11–15.

533.    Кожушко, Г. М. Форум светотехники (выставка «Світло-2006») [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2006. – № 6. – С. 6–7.

534.    Кожушко, Г. М. Экологические аспекты разрядных ламп [Текст] / Г. М. Кожушко, С. Г. Кислиця // Світлолюкс. – 2006. – № 3. – С. 34–36.

535.    Кожушко, Г. М. Экономические и экологические аспекты разрядных ламп [Текст] / Г. М. Кожушко, В. Г. Шебюлютченко, С. Г. Кислица [та ін.] // Ресурсосбережение и экологическая безопасность : материалы докладов V всерос. науч.-практ. конф. – Смоленськ, 2006. – С. 214–217.

536.    Косаріна, В. П. Положення про організацію самостійної та індивідуаль­но-консультативної роботи в Полтавському університеті споживчої кооперації України [Електрон. ресурс] : (ДПСЯ ПД-9-7.5.2-74-54-06) / В. П. Косаріна, Н. М. Карпенко, Н. I. Огуй. – 2006. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

537.    Косаріна, В. П. Тимчасове положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу в ПУСКУ [Електрон. ресурс] / В. П. Ко­саріна, Н. I. Огуй, Н. В. Герман. – 2006. – Спосіб доступу : Електрон. чит. зал ПУСКУ.

538.    Куценко, В. А. Історичний аспект розвитку бухгалтерського балансу [Текст] / В. А. Куценко // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : Економіка : зб. наук. пр. – Рівне, 2006. – Вип. 4 (36), ч. 3 : Реформування обліку, аналізу і аудиту економічних ресурсів в контексті євро інтеграції. – С. 206–213.

539.    Макарова, М. В. Еволюція організаційних форм електронного бізнесу [Текст] / М. В. Макарова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Д: ДНУ, 2006. – Вип. 211, Т. 2. – С. 600–607.

540.    Макарова, М. В. Застосуваня бізнес – моделі інформаційного аутсортінгу в сучасних умовах [Текст] / М. В. Макарова // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / відп. ред. В. К. Галіцин. – К., 2006. – Вип. 73. – С. 45–54.

541.    Макарова, М. В. Стратегія формування готовності України до мережної економіки [Текст] / М. В. Макарова, О. О. Бакаєв // Економіка та держава. 2006. – 9. – C. 3–7.

542.    Макарова, М. В. Становлення цифрової економіки постіндустріального суспільства [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.02.02 / М. В. Макарова. – Одеса : Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ, 2006. – 35 с.

543.    Макарова, М. В. Когнітивне моделювання готовності країни до мережної економіки [Текст] / М. В. Макарова // Економіко-математичне моделювання соціально економічних систем: зб. наук. праць / відп. ред. О. О. Бакаєв. – К. : Міжнародний науково – навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН і МОН України, 2006. – Вип. 11. – С. 157–166.

544.    Макарова, М. В. Логістика INTERNET – комерції [Текст] / М. В. Макарова // Экономические инновации: сб. науч. работ. – Одесса : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2006. – Вып. 24 : Инвестиционные и инновационные факторы экономического роста. – С. 89–96.

545.    Макарова, М. В. Методика оценки затрат на систему электронной коммерции [Текст] / М. В. Макарова // Современные проблемы информатизации в прикладних задачах : сб. трудов. – Воронеж : Научная книга, 2006. – Вып. 11. С. 34–36.

546.    Макарова, М. В. Модифікації системи маркетингу у мережній економіці [Текст] / М. В. Макарова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. Праць : в 6 т. – Д. : ДНУ, 2006. – Т. 1, вип. 213. – С. 244–250.

547.    Маркіна, І. А. Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою [Текст] : теорія та практика : автореф. дис. Д-ра екон. наук : 08.02.03 / І. А. Маркіна. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 38 с.

548.    Матриця продуктивної економіки [Текст] : монографія / І. К. Бондар, О. В. Волкова. – М. : ВД «Корпорація», 2006. – 464 с.

549.    Миголь, Т. Н. Розвиток творчого мислення і здібностей студентів при модульно-рейтинговій технології навчання [Текст] / Т. Н. Миголь. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – [0,2 друк. ар.].

550.    Мовчан, М. Філософський аспект лабіринтів самотності [Текст] / М. Мовчан // Філософські обрії. – 2006. – 15. – С. 145–163.

551.    Мовчан, М. М. Лабіринти самотності : філософські та релігійні аспекти [Текст] / М. М. Мовчан // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2006. – С. 217–219. (Сер. Філософія ; Вип. 301–302).

552.    Мовчан, М. М. Полівекторний феномен самотності у філософсько-антропологічному дискурсі [Текст] / М. М. Мовчан // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2006. – № 3. – С.17–22. – (Сер. Гуманіт. науки).

553.    Молебна, Л. I. Аналіз асортименту чоловічого хутряного одягу на мате­ріалах магазину «Хутро» м. Славутич [Текст] / Л. I. Молебна, А. С. Браїлко // Науковий вісник ПУСКУ. 2006. – № 19 (4). – C. 18–19.

554.    Молебна, Л. I. Аналіз асортименту чоловічого хутряного одягу на матеріалах магазину «Хутро» м. Славутич [Текст] / Л. I. Молебна, А. С. Браїлко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2006. – № 19 (4). – C. 18–19.

555.    Молебна, Л. I. Використання потенціалу студентів при вивченні товарознавства в умовах КМС [Текст] / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко // Матеріали наук.-метод. конф., присв. 45-річчю університету. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – [б. с.].

556.    Молебна, Л. I. Використання потенціалу студентів при вивченні товарознавства в умовах КМС [Текст] / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХХІ наук.-метод. конф., присв. 45-річчю університету (Полтава, 30–31 берез. 2006 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 190–192.

557.    Молебна, Л. I. Форми і методи контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів під час підготовки з фаху «Товарознавство та експертиза в митній справі» [Текст] / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко // Вісник Харківського ДУХТ. – 2006. – Вип. 2. – [б. с.].

558.    Молебна, Л. I. Форми і методи контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів під час підготовки з фаху «Товарознавство та експертиза в митній справі» [Текст] / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко // Вісник Харківського ДУХТ. – 2006. – Вип. 2. – [б. с.].

559.    Нестуля, О. О. Інноваційні технології підготовки фахівців – запорука конкурентоспроможності випускників університету [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / О. О. Нестуля, В. П. Косаріна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 110 с.

560.    Нікозять, Ю. Б. Полімеризація а,w-біс (вініл-о-фталатетиленокси) етилену у присутності в-дикетонатів перехідних металів, активованих уф-опромінюванням [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 02.00.06 / Ю. Б. Нікозять. – М. : Ін-т хімії високомолярних сполук, 2006. – 20 с.

561.    Обліково-аналітичні системи : глобальний і національний аспекти [Текст]. Ч. 2 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2006 р. / відповід. ред. С. М. Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 156 с.

562.    Пантелеймоненко, А. О. Про неприбуткову природу кооперативів [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2006. – Вип. 21.– С. 295–300.

563.    Пантелеймоненко, А. О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти [Текст] : Монографія / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : РВК ПУСКУ, 2006. – 223 с.

564.    Пантелеймоненко, А. О. Становлення кооперації в українському селі [Текст] + [Електрон. ресурс] : історико-економічні аспекти : монографія / А. О. Пантелеймоненко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 227 с.

565.    Перебийніс, В. I Транспортно-логістичні системи підприємств : Формування та функціонування [Текст] : монографія / В. I Перебийніс, О. В. Перебийніс. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 207 с.

566.    Плахотін, В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв [Текст] + [Електрон. зміст] : навч. посібник / В. Я. Плахотін, Г. П. Хомич, І. С. Тюрікова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 640 с.

567.    Проблеми та перспективи впровадження систем управління якістю, підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації в зв’язку зі вступом України до Світової організації торгівлі [Текст] : монографія / за ред. Т. А. Костишина. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 101 с.

568.    Савченко, О. Ф. Економічна діяльність усередені підприємства [Текст] : навч. посібник / О. Ф. Савченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2006. – 172 с.

569.    Сагалакова, Н. О. Економічна діагностика діяльності торговельного підприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.07.05 / Н. О. Сагалакова. – К. : КНТЕУ, 2006. – 20 с.

570.    Свічкар, В. А. Интеллектуальный капитал: особенности бухгалтерского учета на предприятиях потребительской кооперации [Текст] / В. А. Свічкарь, О. В. Шкурупій // Материалы междунар. науч. конф. проф.-препод. состава, сотрудников и аспирантов кооперативных вузов стран СНГ, посвященной 175-летию потребительской кооперации России, 7 февр. 2006 г. – М : МУПК, 2006. – С. 437–438.

571.    Свічкар, В. А. Концептуальна модель обліку інтелектуального капіталу на підприємствах легкої промисловості Полтавської області [Текст] / В. А. Свічкарь // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – Вип. 2. – С. 19–30. – (Сер. Економічні науки).

572.    Свічкар, В. А. Основні напрямки вдосконалення обліку і аудиту інтелектуального капіталу [Текст] / В. А. Свічкарь // Соціально економічний розвиток України на початку XXI століття : матер. наук.-практ. конф. (Полтава, 1516 берез. 2006 р.) – Полтава : ПІБ, 2006. – С. 130–132.

573.    Свічкар, В. А. Сучасні проблеми обліку інтелектуального капіталу в Україні [Текст] / В. А. Свічкар // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Д. : ДНУ, 2006.– Вип. 214, т. 2. – С. 360–366.

574.    Семенов, А. О. Спектральний аналіз молібденової фольги [Текст] / А. О. Семенов, Л. В. Гусаченко // Науковий вісник полтавського університету споживчої кооперації України. – 2006. – № 19 (1). – С. 24–26. – (Сер. Технічні науки).

575.    Скляр, Г. П. Філософія кооперації [Текст] : монографія / Г. П. Скляр. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2006. – 100 с.

576.    Сторожук, В. П. Управління підприємствами споживчої кооперації на засадах функціонального підходу [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.06.01 / В. П. Сторожук. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 19 с.

577.    Стрельніков, В. Підготовка викладачів до проектування дидактичних систем // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. – № 2. – 214 С. – С. 9–23.

578.    Стрельніков, В. Ю. Лекція 2.10. Розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнів // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти : Модульний посібник / Автори-упорядники: П. І. Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 292 с. – C. 248–268.

579.    Стрельніков, В. Ю. Лекція 2.9. Технологія ефективного педагогічного спілкування і вибір засобів педагогічного впливу (матеріали до вивчення міні-модуля «Педагогічне спілкування») // Удосконалення педагогічної майстерності в умовах особистісно зорієнтованої освіти : модульний посібник / Автори-упорядники : П. І. Матвієнко, Н. І. Білик, О. О. Новак. – Полтава : ПОІППО, 2006. – 292 с. – C. 228–248.

580.    Стрельніков, В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки [Текст] : монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2006. – 375 с.

581.    Управління ресурсним потенціалом торговельних підприємств [Текст] : звіт про результати виконання наук.-дослід. роботи / Н. I. Огуй, О. М. Зінченко, Г. О. Нікітіна. – Полтава, 2006. – 307 с.

582.    Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва [Текст] : підручник / Б. Л. Флауменбаум, А. Т. Безусов, В. М. Сторожук, Г. П. Хомич. – Одеса : Друк, 2006. – 400 с.

583.    Хоменко, Н. В. Методика фінансового та управлінського обліку товарних запасів у госпрозрахункових відособлених підрозділах споживчої кооперації [Текст] : автореф. дис. : 08.06.04 / Н. В. Хоменко. – Львів : Львів. комерц. академія, 2006. – 20 с.

584.    Черненко, О. О. Комбинаторна модель задачи про перевезення вантажу [Текст] / О. О. Черненко // XI міжнар. наук. конф. ім. ак. М. Кравчука: матер. конф. (Київ, 1820 трав. 2006 р.) / НАНУ Ін-т матем; КНУ ім. ак. М. Кравчука. К., 2006. – С.757.

585.    Черненко, О. О. Оптимізація дробово-лінійної функції на розміщеннях : властивості допустимої області [Текст] / О. О. Черненко, О. О. Ємець // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2006. – № 5. – С. 22–29.

586.    Черненко, О. О. Решение задач опитимизации с дробно-линейными целевыми функциями и дополнительными ограничениями на размеще­ниях [Текст] / О. О. Черненко, О. А. Емець, Т. М. Барболина // Кибернетика и системный анализ. – 2006. – № 5. – С. 79–85.

587.    Черненко, О. О. Розв’язування умовних задач з дробово-лінійною функцією цілі на множині озміщень [Текст] / О. О. Черненко, О. О. Ємець, Т. М. Барболіна // Доповіді НАН України. – 2006. – № 11. – С. 15–18.

588.    Чижевская, М. Б. Кредитная кооперация в Украине [Текст] / М. Б. Чижевская // Материалы междунар. науч. конф. проф.-препод. состава, сотрудников и аспирантов кооп. вузов стран СНГ, посвященной 175-летию потреб. кооп. России : по итогам науч. работы в 2005 г. (Москва, 7 февр. 2006 р.). – М. : Наука и кооперативное образование, 2006. – С. 417–418.

589.    Шевченко, О. М. Формування ринку цінних паперів в трансформаційній економіці [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.01.01 / О. М. Шевченко. – Х. : Харків. нац. Ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 19 с.

590.    Шкурупий, О. В. Интеллектуальный капитал: особенности бухгалтерского учета на предприятиях потребительской кооперации [Текст] / О. В. Шкурупий, В. А. Свичкарь // Материалы междунар. науч. конф. профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов кооп. вузов стран СНГ, посвященной 175-летию потреб. кооп. России по итогам науч.-исслед. работы в 2005 г.М., 2006.С. 437–438.

591.    Шкурупий, О. В. Розширення можливостей всебічного розкриття здібностей та творчого мислення студентів [Текст] / О. В. Шкурупий, І. А. Артеменко, Ю. С. Бережна // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХХІ міжнар. наук.-метод. конф., присвяченої 45-річниці ун-ту. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 235–237.

592.    Шкурупій, О. В. «Трьохфазова модель» трансформації і розвиток науково-технологічної сфери України [Текст] / О. В. Шкурупій // Культура народов Причерноморья. – 2006. 78. – С. 110114.

593.    Шкурупій, О. В. Знання та інформація в системі корпоративних ресур­сів: зміст і атрибутивні ознаки [Текст] / О. В. Шкурупій // Науковий вісник Чернівецького торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. – 2006. – Вип. ІІ. С. 7–19. – (Сер. Екон. науки).

594.    Шкурупій, О. В. Імперативи міжнародної інтеграції України і вища освіта споживчої кооперації [Текст] / О. В. Шкурупій, В. А. Свічкарь // Вісник Львів. комерц. академії – 2006. Вип.21 : Споживча кооперація України : історія, сучасність, перспективи : конф. – С. 278284. – (Сер. Економічна).

595.    Шкурупій, О. В. Імперативи міжнародної інтеграції України і вища освіта споживчої кооперації [Текст] / О. В. Шкурупій, В. А. Свічкарь // Вісник Львів. комерц. академії. 2006. Вип. 21. – С. 278284. – (Сер. Економічна).

596.    Шкурупій, О. В. Національна інноваційна система України : результати формування і проблеми до вирішення [Текст] / О. В. Шкурупій, Т. О. Білоброва // Наука и технологии: шаг в будущее : материалы І междунар. науч.-практ. конф. – Белгород : Руснаучкнига, 2006. – Т. 18. С. 1013. – (Сер. Екон. науки).

597.    Шкурупій, О. В. Освіта в контексті міжнародної інтеграції : суперечності інституцій та наслідки для України [Текст] / О. В. Шкурупій, В. А. Свічкарь // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття : загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 45-річниці ПУСКУ. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 227–228.

598.    Шкурупій, О. В. Політекономічні підходи до визначення сутності наукових знань [Текст] / О. В. Шкурупій // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі і послуг : зб. наук. праць Харк. держ. ун-ту харчування та торгівлі. – Х., 2006. – Вип. 2. – С. 416–424.

599.    Faust, J. The learning organization [Text] / J. Faust, V. Chernukha // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: Загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 45 річниці Полтавського університету спожив­чої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 223–225.

600.    Guba, L. N. Ecological Aspects of Efficient use of Wastes in Production of Saved Leather Decoration  [Text] / L. N. Guba, N. V. Omelchenko // The 15th Symposium of IGWT Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life. – Vol. 1, September, 1217, 2006. – Kyiv, Ukraine. – Видавництво «Книга», 2006. – Р. 352–356.

601.    Novak, L. Technological change and new possibilities in foreign language acquisition [Text] / L. Novak // English in the 21st century Ukraine: research priorities and perspectives on language teaching and learning: conference papers (Kamyanets-Podilsky, 2527 april 2006). – Камянець-Подільський, 2006. – С. 150–152.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ III. НАУКОВІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ПУЕТ ВИДАНІ
У 200
7–2009 рр.

Рік 2007

602.    Авраменко, В. І. Інтегроване навчання іноземних мов професійного спілкування [Текст] / В. І. Авраменко // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 30–31 жовт. 2007 р.). – Ч. 2. – Тернопіль, 2007. – С. 9–11.

603.    Аніщенко, Н. Облік фінансових інвестицій у контексті облікової політики [Текст] / Н. Аніщенко // Становлення облікової політики в Україні: тези доповідей всеукр. наук. конф., (Тернопіль, 18–19 трав. 2007 р.).– Тернопіль, 2007. – С. 26–28.

604.    Артеменко, І. А. Науково-дослідна робота як умова розвитку творчого мислення студентів [Текст] / І. А. Артеменко, М. О. Джаман, Ю. В. Бережна // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали XXXII міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 122–124.

605.    Артеменко, І. А. Про підсумки трансформування відносин власності в споживчій кооперації України та завдання щодо подальшого їх вдосконалення [Текст] / І. А. Артеменко // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 17–18 берез. 2007 р.). – Полтава : ПДПУ, 2007. – С. 134–137.

606.    Артеменко, І. А. Сучасні тенденції розвитку кооперативного руху в європейських країнах [Текст] / І. А. Артеменко // Електронний науковий журнал ПУСКУ «Українська кооперація». – 2007. – 1. – Режим досту­пу : http://www.ukrcoop-journal.com. ua.

607.    Артюх, В. М. Особливості функціонування термінологічних дієслівних об’єктних словосполучень в англійському економічному тексті [Текст] / В. М. Артюх // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – № 27. – С. 130–133.

608.    Артюх, В. М. Синтаксичні особливості транзитивних та інтранзитивних дієслів англійської економічної терміносистеми у публіцистичному тексті [Текст] / В. М. Артюх // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів. В 2-х ч. Ч. 2. : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, ТНЕУ, 30–31 жовтня 2007 р.). – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 11–14.

609.    Барибіна, Я. О. Напрями забезпечення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу в Україні / Я. О. Барибіна // Маркетинг в малому та середньому бізнесі : міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 трав. 2007 р.). – Полтава, 2007. – С. 215–216.

610.    Барибіна, Я. О. Фактори конкурентоспроможності як складові економічної безпеки підприємства / Я. О. Барибіна // Економічна безпека країни : проблеми теорії та практики в умовах демократичної трансформації форми влади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 24–25 квіт. 2007 р.). – Полтава, 2007. – С. 26–30.

611.    Безрукова, Н. В. Глобалізація світової економіки : передумови, рушійні сили та наслідки [Текст] / Н. В. Безрукова // Науковий вісник ПУСКУ. – 2007. – № 2. – С. 11–15. – (Сер. Екон. науки)

612.    Безрукова, Н. В. Особливості використання дистанційної системи навчання в процесі викладання міжнародної економіки [Текст] / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкар, Л. С. Солоха // Якість вищої освіти : інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали XXXII міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 120–122.

613.    Безрукова, Н. В. Особливості просування торгових марок на зовнішньому ринку [Текст] / Н. В. Безрукова // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф., (Черкаси, 2627 жовт. 2007 р.). Черкаси : ЧДТУ, 2007. – С. 241243.

614.    Белоброва, Т. А. Особенности венчурного предпринимательства в Украине [Текст] / Т. А. Белоброва // Актуальне проблемы и преспективы развития экономики Украины : VІ Междунар.науч.-практ.конф., 4–6 окт. 2007 г., г .Алушта : тезисы докл. – Симферополь, 2007. – С. 92–93.

615.    Березін, О. В. Стан та шляхи підвищення заготівельної галузі споживчої кооперації України : монографія / О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 193 с.

616.    Бичков, Я. М. Переробка зелені пряних та ароматичних рослин при розрідженні з НВЧ-енергопідводом [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Я. М. Бичков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 90 с.

617.    Білоброва, Т. О. Проблеми мотивації інноваційної діяльності [Текст] / Т. О. Білоброва // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку України в сучасних умовах : ІХ наук.-теор. конф., 19–20 квіт. 2007 : тези доп. – К. : РВПК ЕКСЛІБРІС, 2007. – С. 14–15.

618.    Бобух, Н. Антонімічна синтагма свій – чужий у віршованих текстах [Текст] / Н. Бобух // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 73. – Ч. 2. – С. 92–99.

619.    Бобух, Н. М. Атрибутивна антонімічна парадигма лівий – правий у віршованих текстах (на матеріалі української і болгарської поезії) [Текст] / Н. М. Бобух // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – Ужгород : ПП Обручар В. В., 2007. – Вип. 5. – С. 13–20.

620.    Бобух, Н. М. Стилістичні функції антонімів у поетичних текстах [Текст] / Н. М. Бобух // Лінгвістика: зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – № 1 (11). – С. 214–221.

621.    Бобух, Н. М. Субстантивна опозиція «життя – смерть» в українській поезії [Текст] / Н. М. Бобух // Слов’янський вісник : зб. наук. праць / Рівненський державний гуманітарний ун-т ; Рівненський ін.-т слов’янознавства Київського славістичного університету. – Рівне : РІС КСУ, 2007. – Вип. 7. – С. 47–52.– (Сер. Філологічні науки ).

622.    Бобух, Н. М. Тематична класифікація контрастивів (на матеріалі українського поетичного словника) [Текст] / Н. М. Бобух // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – № 2 (12). – С. 103–111.

623.    Бондар, О. В. Застосування прогресивних методів навчальної діяльності викладачів зі студентами при підготовці фахівців напряму «менеджмент» [Текст] / О. В. Бондар // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спеціальної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29-30 берез. 20007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 44–45.

624.    Бондар, О. В. Імітаційне моделювання як ефективний метод розвитку персоналу та підвищення рівня економічної безпеки організацій у механізмі ситуаційного управління [Текст] / О. В. Бондар // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2007. – № 2. – С. 69–75. – (Сер. Економічні науки).

625.    Бондар, О. В. Особливості формування концепції національної інноваційної системи в Україні [Текст] / О. В. Бондар // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали VI міжнар. конф. аспірантів та молодих вчених. – К. : ЕКМО, 2007. – С. 13–14.

626.    Бондар, О. В. Роль підприємств малого і середнього бізнесу у розбудові економіки України на інноваційно-інвестиційних засадах [Текст] / О. В. Бондар // Маркетинг в малому й середньому бізнесі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 трав. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 166–119.

627.    Бондар, О. В. Управління процесом корпоративної реструктуризації вітчизняних підприємств на основі реінжинірингових технологій [Текст] / О. В. Бондар, А. А. Глебова // Соціально-економічні проблеми розвитку країн з транзитивною економікою : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 14–15 груд. 2007 р.). – Х. : ХНЕУ, 2007. – С. 9–11.

628.    Варв’янський, С. М. Роль філософського знання в контексті сучасних вимог до якості освіти [Текст] / С. М. Варв’янський // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і сту-дентів : матеріали ХХХІІ міжнародної конференції. Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 69–71.

629.    Василь Яшан [Текст] / М. Аліман // Українські кооператори. Кн. 3 : історичні нариси / за ред. С. Гелей. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2007. – С. 207–214.

630.    Верига, Ю. А. Організаційні аспекти обліку інвестицій у вищих нав­чальних закладах [Текст] / Ю. А. Верига // Наукові праці Кіровоград­ського національного технічного університету : зб наук. пр. – Кіровоград, 2007. – Вип. 12, ч. ІІ. – С. 3–7. – (Сер. Економічні науки).

631.    Верига, Ю. А. Фінансові інвестиції: оцінка і подання інформації у звітності [Текст] / Ю. А. Верига // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 577 : [зб. наук. праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» / відп. ред. Є. Є. Кузьмін]. – С. 54–58.

632.    Виноградова, М. О. Методичні підходи до обліку запасів в Україні і Росії та їх відповідність міжнародним стандартам [Текст] / М. О. Виноградова, Г. В. Комлач // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 577 : [зб. наук. праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» / відп. ред. Є. Є. Кузьмін]. – С. 58–66.

633.    Вишневецька, Л. І. Застосування інтерактивних методів навчання при проходженні студентами навчальної статистичної практики [Текст] / Л. І. Вишневецька // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали ХХХІІ міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 114–116.

634.    Ворона, П. В. Партії, вибори, місцеве самоврядування [Текст] : електоральний зріз уподобань виборців Полтавщини / за ред. Ю. О. Куца. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 144 с. – (Сер. «Досвід державотворення»).

635.    Гладких, Т. В. Взаємоузгодження показників фінансової і податкової звітності в умовах реформування системи оподаткування [Текст] / Т. В. Гладких, О. С. Гусакова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 577 : [зб. наук. праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» / відп. ред. Є. Є. Кузьмін]. – С. 82–87.

636.    Гладких, Т. В. Фінансовий облік : навч. посібник / Т. В. Гладких. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.

637.    Глєбова, А. О. Вплив реорганізації та реструктуризації процес формування інноваційно-інвестиційного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання / А. О. Глєбова [Текст] // Структурно-інституційні зміни та інвестиційно-інноваційний розвиток регіону : матеріали ХVІ міжн. наук.-практ. конференції (17–18 травня 2007 р.) – Чернівці, 2007 р. – С. 154–157.

638.    Глєбова, А. О. Інвестиції та інновації у процесі реструктуризації підприємств України, їх роль та значення / А. О. Глєбова [Текст] // Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління : матеріали VI Міжн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених (19-21 квітня, 2007р.). – Київ, 2007.- С. 23–25.

639.    Глєбова, А. О. Розвиток транспортної інфраструктури регіонів України як одна з передумов розвитку економіки України [Текст] / А. О. Глєбова // Проблеми глобалізації та моделі стійкого розвитку економіки : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21–23 березня 2007 р.). – Луганськ, 2007 р. – С. 325–327.

640.    Глєбова, А. О. Теоретичні аспекти процесу реорганізації вітчизняних підприємств – монополістів [Текст] / А. О. Глєбова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – Серія «Економічні науки». – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – № 3 (25). – С. 127–130.

641.    Глєбова, А. О. Управління процесом корпоративної реструктуризації вітчизняних підприємств на основі реінженірингових технологій [Текст] А. О. Глєбова, О. В. Бондар // Управління розвитком: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХНЕУ, 2007 – Вип. 8. – С. 9–11.

642.    Гончаренко, Н. I. Розробка В. Липинським ідеї політичної інтеграції як засобу творення української державності [Текст] / Н. I. Гончаренко // Філософські семінари. Вип. 6 : матеріали наук. семінару «В’ячеслав Липинський: між історією і сучасністю»: до 125-річчя з дня народження В’ячеслава (Вацлава) Казимировича Липинського (Полтава, 17 квіт. 2007 р.). – Полтава : ПолтНТУ, 2007. – С. 109–110.

643.   Гончаренко, Н. І. Права людини в контексті глобалізаційних процесів [Текст] / Н. І. Гончаренко // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації : матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. конф. Т. 2. – Полтава : Скайтек, 2007. – С. 3740.

644.   Гончаренко, Н. І. Самостійна робота студентів як умова активізації їх пізнавальної діяльності [Текст] / Н. І. Гончаренко // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали ХХХІІ міжнародної конференції (2930 берез. 2007 р.). Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 102103.

645.    Губачова, О. М. Сучасні вимоги до бухгалтерської професії [Текст] / О. М. Губачова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 577 : [зб. наук. праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» / відп. ред. Є. Є. Кузьмін]. – С. 470–475.

646.    Гудзь, Т. П. Система раннього виявлення та подолання фінансової кризи підприємств [Текст] : монографія / Т. П. Гудзь. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 166 с.

647.    Деньга, С. М. Сутність і класифікація інвестицій [Текст] / С. М. Деньга // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : зб наук. пр. – Кіровоград, 2007. – Вип. 12, ч. ІІ. – С. 3–7. – (Сер. Економічні науки).

648.    Джаман, М. О. Україна – транзитна держава: нереалізовані можливості [Текст] / М. О. Джаман, Т. О. Білоброва // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. – (Економічні науки; Вип. II). – С.45–55.

649.    Джерела ультрафіолетового випромінювання. Методика виконання вимірювань параметрів ультрафіолетового випромінювання (МВУ 11-038-2007) [Текст] / Г. М. Кожушко, Л. В. Демиденко, Л. Д. Купко [та ін.]. – Х. : Національний науковий центр «Інститут метрології», 2007. – 33 с.

650.    Дмитро Шульга [Текст] / М. Аліман // Українські кооператори. Кн. 3 : історичні нариси / за ред. С. Гелей. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2007. – С. 207–214.

651.    Дубова, Г. Є. Використання центрифуг при виробництві соків та напоїв [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Г. Є. Дубова, А. Т. Безусов. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 85 с.

652.    Дудник, І. М. Регіональний агропродовольчий ринок Полтавщини [Текст] : суспільно-географічне дослідження : монографія / І. М. Дудник, С. I. Лавриненко, М. М. Логвин. – М. : Обрії, 2007. – 162 с.

653.    Єгоричева, С. Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навч. посібник / С. Б. Єгоричева. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 208 с.

654.    ЄмецьОО. (дочка). Одна задача упакування як комбінаторна оптимізація на нечіткій множині розбиттів і її розв’язування [Текст] / О. О. Ємець (дочка) // Радиоэлектроника и информатика. – 2007. – № 4. – С. 150–160.

655.    Ємець, О. О. Економіко-математична модель однієї задачі теорії розкладів [Текст] / О. О. Ємець, О. О. Ємець (дочка) // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Д., 2007. – Вип. 233, т. ІІ. – С. 293–301.

656.    Застосування інтерактивних методів навчання при вивченні студентами курсу загальної фізики [Текст] / Я. Дима, М. Махно, С. Стеценко, А. Шурдук // Фізика, технічні науки: стан, досягнення і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ТОВ «Фірма «Тех­сервіс», 2007. – С. 66–69.

657.    Зима, Г. І. Формування облікової політики щодо оборотних активів [Текст] / Г. І. Зима, Ю. М. Меншикова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 577 : [зб. наук. праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проб­леми розвитку» / відп. ред. Є. Є. Кузьмін]. – С. 82–87.

658.    Зюков, М. Є. Психолого-педагогічні аспекти використання інтерактивних методів навчання [Текст] / М. Є. Зюков, Н. Б. Зюкова, М. М. Зю­кова // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. 2.– С. 147–149.

659.    Іванюта В. Ф. Проблеми зайнятості населення та шляхи їх вирішення [Текст] / В. Ф. Іванюта // Економіка і регіон. – 2007. – № 1. – С. 131–133.

660.    Іванюта, В. Ф. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Іва­нюта. – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 с.

661.    Іванюта, В. Ф. Соціальна політика держави в аграрній сфері [Текст] / В. Ф. Іванюта, І. Б. Чичкало-Кондрацька // Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації: матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : СКАЙТЕК, 2007. – Т. 2. – С. 51–55.

662.    Іванюта, С. М. Підприємництво та бізнес-культура [Текст] : навч. посіб. / С. М. Іванюта, В. Ф. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 с.

663.    Іванюта, В. Ф. Еволюція категорій «бізнес» і «підприємництво» [Текст] / В. Ф. Іванюта // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Д. : ДНУ, 2007. – Т. VII, вип. 231. – С. 1416–1422.

664.    Іванюта, В. Ф. Еволюція наукової думки щодо регіонального підходу до соціально-економічних систем в Україні [Текст] / В. Ф. Іванюта, І. Б. Чичкало-Кондрацька // Економіка і регіон. – 2007. – № 3. – С. 62–67.

665.    Іванюта, В. Ф. Природний потенціал агропромислового комплексу : регіональний аспект [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агроінком. – 2007. – № 9–10. – С.45–48.

666.    Іванюта, В. Ф. Сучасні проблеми аграрних відносин : європейські орієнтири [Текст] / В. Ф. Іванюта // Економіка і регіон. – 2007. – № 3. – С. 71–74.

667.    Іванюта, В. Ф. Формування конкурентоспроможності інтелектуального потенціалу регіону : аграрний сектор [Текст] / В. Ф. Іванюта // Вісник Хмельн. нац. ун-ту. – 2007. – Т. 1, № 5.  – С. 25–28. – (Сер. Екон. науки).

668.    Калініченко, О. В. Застосування інтерактивних методів навчання в науково-дослідній роботі [Текст] / О. В. Калініченко // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали ХХХІІ міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. 1. – С. 116–118.

669.    Карпенко, Н. М. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Карпенко. – Полтава, 2007. – 299 с.

670.    Карпенко, О. В. Інтерактивне навчання управлінському обліку [Текст] / О. В. Карпенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 577 : [зб. наук. праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» / [відп. ред. Є. Є. Кузьмін]. – С. 475–481.

671.    Карпенко, О. В. Проблеми спільної діяльності викладачів і студентів та напрями їх вирішення у процесі викладання управлінського обліку [Текст] / О. В. Карпенко // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.).– Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. 2. – С. 27–29.

672.    Карпенко, О. В. Управлінській облік: методика викладання у вищій школі [Текст] : навч. посіб. / О. В. Карпенко. – К. : ЦНЛ, 2007. – 244 с.

673.    Клименко, О. В. Інвестиційні управлінські рішення в системі управління підприємством [Текст] / О. В. Клименко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : зб наук. пр. – Кіровоград, 2007. – Вип. 12, ч. ІІ. – С. 200–206. – (Сер. Економічні науки).

674.    Ковальчук, Т. І. Організація навчального процесу та система контролю знань в умовах кредитно-модульної технології навчання [Текст] / Т. І. Ковальчук // Англістика та американістика : зб. наук. праць. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – Вип. 4. – С. 107–111.

675.    Кожушко, Г. М. Використання УФ випромінювання для первинної обробки шкурки хутряного кроля [Текст] / Г. М. Кожушко, Н. В. Омельченко, О. В. Калашник // Новейшие технологии и энергоеффективность в светотехнике и електроенергетике : материали междун. науч.-техн. конф. – Х. : ХНАМГ, 2007. – С. 49–51.

676.    Кожушко, Г. М. Використання УФ випромінювання для первинної обробки шкурки хутряного кроля [Текст] / Г. М. Кожушко, О. В. Калашник, Н. В. Омельченко // Світлотехніка та електроенергетика. – 2007. – № 2. – С. 50–55.

677.    Кожушко, Г. М. Дослідження умов надійності роботи натрієвих ламп високого тиску [Текст] / Г. М. Кожушко, С. Г. Кислица // Світлолюкс. – 2007. – № 1. – С. 78–81.

678.    Кожушко, Г. М. Екологічні проблеми утилізації та використання відходів розрядних ламп [Текст] / Г. М. Кожушко, О. О. Согоконь // Світлолюкс. – 2007. – № 6. – С. 50–52.

679.    Кожушко, Г. М. Енергозбереження в світлотехніці [Текст] / Г. М. Кожушко // Енергозберігаючі технології 2007: зб. матеріалів вист. – конф. –Полтава : ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2007. – С. 19–25.

680.    Кожушко, Г. М. Енергозбереження в світлотехніці [Текст] / Г. М. Кожушко // Ефективне використання енергетичних ресурсів в діяльності районних рад : збірник матеріалів навчального семінару. – Полтава : ПНТУ, 2007. – С. 50–58.

681.    Кожушко, Г. М. Малогабаритный многофункциональный люксметер [Текст] / Г. М. Кожушко, А. Д. Купко, В. Н. Баранов // Світлолюкс. – 2007. – 4. – С. 35–38.

682.    Кожушко, Г. М. Энэргоэкономичное освещение: состояние и проблемы [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2007. – 3. – С. 50–55.

683.    Корпоративний капіталізм [Текст] : передумови становлення : монографія / І. К. Бондар, О. В. Волкова. – М. : ВД «Корпорація», 2007. – 456 с.

684.    Куценко, А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємства [Текст] : дис...канд. екон. Наук : 08.00.04 / А. В. Куценко. – [б. м.] Полтава, 2007. – 258 с.

685.    Макарова, М. В. Методичний підхід до оцінки ефективності Інтернет – проектів компанії [Текст] / М. В. Макарова // Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління. – Одеса, 2007. – Т. 10, Вип. 15: Актуальні питання інноваційного розвитку українських підприємств.– С. 74–83.

686.    Макарова, М. В. Розвиток електронної комерції і «технологізація» економічного шахрайства [Текст] / М. В. Макарова, С. В. Кривенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України.–2007. – № 2. – С. 29–33.

687.    Маркетинг менеджмент: новые решения [Текст] : монография / А. А. Шубин, И. Г. Бритченко, Г. И. Бритченко, [и др.]. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2007. – 326 с.

688.    Мельник, С. І. Організація самостійної роботи студентів при вивченні облікових дисциплін в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівців [Текст] / С. І. Мельник // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.).– Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. 1. –С. 164–166.

689.    Меншикова, Ю. М. Інвестування товарних запасів на підприємствах споживчої кооперації [Текст] / Ю. М. Меншикова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : зб наук. пр. – Кіровоград, 2007. – Вип. 12, ч. ІІ. – С. 249–253. – (Сер. Економічні науки).

690.    Михайло Токаревський [Текст] / М. Аліман // Українські кооператори. Кн. 3 : історичні нариси / за ред. С. Гелей. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2007. – С. 141–153.

691.    Мовчан, М. М. Психологічні аспекти адаптації і використання методів активізації творчого мислення студентів в умовах ВНЗ [Текст] / М. М. Мовчан // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали XXXII міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. 2. – С. І36–138.

692.    Молебна, Л. I. Форми і методи контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів під час підготовки з фаху «Товарознавство та експертиза в митній справі» [Текст] / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко // Матеріали наук. – метод. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – [б. с.].

693.    Молебна, Л. I. Форми і методи контролю самостійної та індивідуальної роботи студентів під час підготовки з фаху «Товарознавство та експертиза в митній справі» [Текст] / Л. I. Молебна, Ю. Г. Офіленко // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів: матеріали наук. – метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 189–192.

694.    Оніпко, Т. Жіноцтво Полтавщини у контексті європейського культурного процесу [Текст] / Т. В. Оніпко, С. М. Петренко // Знаки питання в історії України: регіональний вимір української історії : зб. матеріалів III міжнар. конференції. – Ніжин, 2007. – С. 157–164.

695.    Пантелеймоненко, А. О. Біля витоків кооперативних принципів [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Вісник кредитної кооперації. – 2007. – № 2. – С. 58–61.

696.    Пантелеймоненко, А. О. Кредитні спілки України : Канадський досвід та українська практика [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Координатор. – Торонто, 2007. – С. 30.

697.    Пантелеймоненко, А. О. Сільськогосподарські товариства – перші обслуговуючі кооперативи України [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України: Сер. : Економічні науки. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – № 3. – С. 93–98.

698.    Педченко, Н. С. Моніторинг фінансової конкурентоспроможності підприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Н. С. Педченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 103 с.

699.    Петренко, С. Голодомор. Споживча кооперація в ділі порятунку дітей [Текст] / С. Петренко // Кооператор Харківщини. – 2007. – № 4. – С. 39–41.

700.    Петренко, С. М. Археографічний доробок Миколи Костомарова на початкових етапах його науково-дослідної діяльності (1838–1861 роки) [Текст] / С. М. Петренко // Кирило-мефодіївське товариство : історичний аспект діяльності, зв’язок із сучасністю : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., (Полтава, 28 берез. 2007 р.). – Полтава, 2007. – С. 47–53.

701.    Петренко, С. М. Діяльність споживчої кооперації України у роки голодомору (1932–1933) [Текст] / С. М. Петренко // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 39 : Історія та культура Полісся й Украї­ни в сучасному науковому сприйманні. – С. 104–112.

702.    Петренко, С. М. Микола Клименко [Текст] / С. Петренко, С. Завалій // Українські кооператори. Історичні нариси. – Кн. 3. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2007. – С. 227–231.

703.    Петренко, С. М. Студентство України в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр.) [Текст] / С. Петренко, І. Петренко // Маловідомі сторінки історії другої світової війни в Україні та на Полтавщині : зб. наук. статей за матеріалами всеукр. наук. конф., (Полтава, 23–24 трав. 2007 р.). – Полтава, 2007. – С. 260–263.

704.    Подольська, В. О. Дискримімнантний аналіз як засіб удосконалення методики діагностики банкрутства підприємства [Текст] / В. О. Подольська // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 577 : [зб. наук. праць «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» / відп. ред. Є. Є. Кузьмін]. – С. 322–327.

705.    Подольська, В. О. Організація дистанційного навчання студентів з обліково-аналітичних дисциплін [Текст] / В. О. Подольська // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 118–120.

706.    Подольська, В. О. Фінансовий аналіз : навч. посібник / В. О. Подоль­ська, О. В. Яріш. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

707.    Пожар, А. А. Економічні та організаційні особливості розвитку кредитної кооперації в Україні [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.04 / А. А. Пожар. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 19 с.

708.    Роскладка, А. А. Решение одной комбинаторной задачи упаковки с учетом неопределенности данных, описанной нечеткими числами [Текст] / А. А. Роскладка, А. О. Емец // Радиоэлектроника и информатика. 2007. 2. С. 132141.

709.    Свічкар, В. А. Інтелектуальний капітал в процесі стратегічного управління українськими підприємствами [Текст] / В. А. Свічкарь // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали науково-практичної конференції (Черкаси, 26–28 верес. 2007 р.). – ЧДТУ. – С. 57–58.

710.    Свічкар, В. А. Послуги з оцінки вартості інтелектуального капіталу [Текст] / В. А. Свічкарь // Економіка: проблеми теорії і практики. – Д. : ДНУ, 2007. – Вип. 225, т. 2. – С. 485–493.

711.    Соболь, Г. О. Обліково-аналітична модель управління витратами [Текст] / Г. О. Соболь // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : зб наук. пр. – Кіровоград, 2007. – Вип. 12, ч. ІІ. – С. 323–328. – (Сер. Економічні науки).

712.    Стрельніков, В. Ю. Братські школи [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 1 : А–М. – C. 49–51.

713.    Стрельніков, В. Ю. Бригадно-індивідуальне навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практи­ка : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 1 : А–М. – C. 51–52.

714.    Стрельніков, В. Ю. Дев’ять кроків ефективного навчання лідерству [Текст] / В. Ю. Стрельніков, Л. В. Лебедик // Імідж сучасного педагога. – 2007. – № 7–8 (76–77). – C. 25–30.

715.    Стрельніков, В. Ю. Індивідуально-призначене навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практи­ка : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 1 : А–М. – C. 124.

716.    Стрельніков, В. Ю. Історична освіта школи «Анналів» [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практи­ка : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. Ч. 1 : А–М. – C. 149–150.

717.    Стрельніков, В. Ю. Історії навчання за технологією Ю. А. Троїцького [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 1 : А–М. – C. 150–153.

718.    Стрельніков, В. Ю. Модульна технологія навчання історії [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практи­ка : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 1 : А–М. – C. 208–210.

719.    Стрельніков, В. Ю. Особистісно зорієнтоване розвивальне навчання [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 2 : Н–Я. – C. 30.

720.    Стрельніков, В. Ю. Парадигми педагогічних технологій [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 2 : Н–Я. – C. 215–219.

721.    Стрельніков, В. Ю. Повного засвоєння технологія (естонський варіант) [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 2 : Н–Я. – C. 48.

722.    Стрельніков, В. Ю. Повного засвоєння технологія [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 2 : Н–Я. – C. 44–48.

723.    Стрельніков, В. Ю. Програмованого навчання технологія [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 2 : Н–Я. – C. 62–63.

724.    Стрельніков, В. Ю. Психолого-педагогічні вимоги до проведення краєзнавчої роботи в навчально-виховних закладах [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Антологія краєзнавства Полтавщини : наук.-метод. посіб., прис­вяч. 70-й річниці Полтавської області / за ред. П. І. Матвієнка. – 4-е вид., допов. – Полтава : Довкілля-К, 2007. – C. 40–44.

725.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки [Текст] : Дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 / В. Ю. Стрельніков ; Ін-т пед. і психол. проф. освіти АПН України. – К., 2007. – 461 с.

726.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки [Текст] : Автореф. дис... д-ра. пед. наук : 13.00.04 / В. Ю. Стрельніков ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України. – К., 2007. – 42 с.

727.    Стрельніков, В. Ю. Школа Завтрашнього Дня Д. Ховарда [Текст] / В. Ю. Стрельніков // Педагогічні системи, технології. Досвід. Практи­ка : у 2 ч. : довідник / за ред. П. І. Матвієнка, C. Ф. Клепка, Н. І. Білик. – 2-е вид., перероб. і доп. – Полтава : ПОІППО, 2007. – Ч. 2 : Н–Я. – C. 197.

728.    Стрельніков, В. Ю. Дев’ять кроків ефективного навчання лідерству [Текст] / В. Ю. Стрельніков, Л. В. Лебедик // Імідж сучасного педагога. – 2007. – 7–8. – C. 25–30.

729.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки [Текст] : дис... докт. пед. наук : 13.00.04 / В. Ю. Стрельніков. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – 461 с.

730.    Стрельніков, В. Ю. Теоретичні засади проектування професійно орієн­тованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки [Текст] : додатки до дис...докт. пед. наук : 13.00.04 / В. Ю. Стрельніков. – [б. м.] Полтава, 2007. – 272 с.

731.    Українські кооператори [Текст]. Кн. 3 : історичні нариси / С. Гелей, [М. Аліман]. – Львів : Вид-во Львів. комерц. академії, 2007. – 328 с.

732.    Усанов, І. В. Діалектика кордоцентричних систем у контексті постмодернізму [Текст] / І. В. Усанов // Український часопис російської філософії : Вісник Товариства російської філософії при Українському філософському фонді. Вип. 7 : Колізії синтезу філософії і релігії в історії вітчизняної філософії (до 180-річчя Памфіла Юркевича та 130-річчя Семена Франка). – Полтава : АСМІ, 2007. – С. 402–409.

733.    Усанов, І. В. Логіка самості в системі кордоцентризму [Текст] / І. В. Усанов // Філософські обрії. – 2007. – № 18. – С. 116–129.

734.    Усанов, І. В. Технологія сучасної освіти як тіньова міфологія [Текст] / І. В. Усанов // Вісник ХДУ. – 2007. – [б. с].

735.    Усанова, Л. А. Людина як мета річ у суспільстві споживання [Текст] / Л. А. Усанова, І. В. Усанов // Філософські обрії. – 2007. – № 17. – С. 97–108.

736.    Черненко, О. А. Анализ алгоритма решения задачи оптимизации с дробно-линейной целевой функцией на размещениях [Текст] / О. А. Черненко, О. А. Емец // Кибернетика и системный анализ. – 2007. – № 4. – С. 133–146.

737.    Чернуха, В. І. Інтерактивні методи навчання і конкурентоспроможність випускників [Текст] / В. І. Чернуха // Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів: матеріали ХХХІІ міжвузівської наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 березня 2007 року). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – [б. с].

738.    Чижевська, М. Б. Кооперативний сектор як об’єкт соціально-економічного регулювання [Текст] / М. Б. Чижевська // Формування конкурентоспроможності підприємств АПК в умовах глобалізації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 13–14 листоп. 2007 р.). – Полтава : ПДАА, 2007. – С. 84–85.

739.    Шкурупій, О. В. Використання інтелектуального капіталу як фактор економічного зростання [Текст] / О. В. Шкурупій // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі і послуг. У 2-х. : зб. наук. праць / Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі. – Харків, 2007. – Вип. 1, т. 1. – С. 234–241.

740.    Шкурупій, О. В. Діяльність актора в полі науки (модель процесу) [Текст] / О. В. Шкурупій // Стратегія економічного розвитку України. 2007. – Вип. 19. – С. 51–55.

741.    Шкурупій, О. В. Захист інтелектуальної власності : світова практика та проблеми України [Текст] / О. В. Шкурупій, Ю. С. Радченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2007. – № 2. – С. 5–8. – (Сер. Екон. науки).

742.    Шкурупій, О. В. Захист інтелектуальної власності в інформаційних мережах [Текст] / О. В. Шкурупій, Ю. С. Радченко // Економіка: проблеми теорії та практики. В 5 т.: зб. наук. праць. – Д. : ДНУ, 2007. – Т. 5, вип. 224. – С. 1320–1328.

743.    Шкурупій, О. В. Захист інтелектуальної власності: світова практика та проблеми України [Текст] / О. В. Шкурупій, Ю. С. Радченко // Економічна безпека України : проблеми теорії та практики в умовах демократичної трансформації форм влади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – С. 151–154.

744.    Шкурупій, О. В. Інвестиції в інтелектуально-креативний капітал : аналоги та відмінності [Текст] / О. В. Шкурупій // Культура народов Причерноморья. – 2007. – 99. – С. 127132.

745.    Шкурупій, О. В. Інтелектуальне виробництво та кругообіг інтелектуального капіталу [Текст] / О. В. Шкурупій // Культура народов Причерноморья. – 2007. – № 112. – С. 5861.

746.    Шкурупій, О. В. Концептуальне підґрунтя опису творчої складової інтелектуального капіталу [Текст] / О. В. Шкурупій // Вісник Львів. держ. фін. академії. – 2007. № 12. – С. 250256. – (Сер. Екон. науки).

747.    Шкурупій, О. В. Концептуальні підстави для визначення моделі виробника наукових знань [Текст] / О. В. Шкурупій // Вісник Харків. Нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – 2007. – № 755. – С. 38–43.

748.    Шкурупій, О. В. Людина, її інтелектуальний капітал і створення вартості [Текст] / О. В. Шкурупій // Науковий вісник Чернівецького торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. – 2007. – Вип. ІІІ. – С. 34–42 (Екон. науки).

749.    Шкурупій, О. В. Нова роль людського фактору в процесах руху вартості та нагромадження інтелектуального капіталу [Текст] / О. В. Шкурупій // Зб. наук. праць Черкас. держ. технолог. ун-ту. – 2007. – Вип. 19. – С. 47–51. – (Сер: Екон. науки).

750.    Шкурупій, О. В. Праця інтелектуального робітника як фактор створен­ня конкурентних переваг компанії [Текст] / О. В. Шкурупій // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси : ЧДТУ, 2007. – С. 539–541.

751.    Шкурупій, О. В. Рух та відтворення інтелектуального капіталу [Текст] / О. В. Шкурупій // Економіка: проблеми теорії та практики : в 4 т.: зб. наук. праць.– Т. 2, вип. 229. – Д. : ДНУ, 2007. – С. 461–470.

752.    Шкурупій, О. В. Сутність соціального капіталу та його цінність для економіки [Текст] / О. В. Шкурупій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України.2007. № 3С. 3–7 (Сер. Екон. науки).

753.    Шкурупій, О. В. Удосконалення національної моделі державного регулювання інтелектуальної власності в Україні [Текст] / О. В. Шкурупій // Господарський механізм : сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава : рвв ПУСКУ. – 2007. – С. 89–90.

754.    Шпак, О. Проектування дидактичної системи підготовки фахівців економіки [Текст] / О. Шпак, В. Стрельніков // Молодь і ринок. – 2007. – № 5–6 (28–29). – C. 11–17.

755.    Якість вищої освіти: інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів [Текст] : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 29–30 бер. 2007 р. ) / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. 1. – 223 с.

756.    Ярова, І. І. Інтернет-технології та їх роль у формуванні інфраструктури продовольчого ринку [Текст] / І. І. Ярова, О. В. Березін // Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення : матеріали міжрегіонал. наук.-практ. конф., (Полтава, 13 груд. 2007 р.). – Полтава : МАУП, 2007. – С. 104–107.

757.    Novak, L. Critical thinking competency in teaching business English [Text] / L. Novak // Humanistic and Pragmatic TEFL: XII International Conference of the Educational Association of Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine (Kyiv, April 2122, 2007): [abstracts]. – Kyiv, 2007. – P. 64.

Рік 2008

758.    Актуальні проблеми побудови сучасної обліково-аналітичної системи підприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] : зб. тез доповідей на засіданні круглого столу, 27 лист. 2008 р. / О. В. Карпенко, І. Ю. Кравченко, Ю. А. Верига. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 117 с.

759.    Англійський економічний термін (структурний, семантичний, функціональний та лексикографічний аспект) [Текст] : [монографія] / ПУСКУ; В. М Артюх, О. В. Глоба, В. Л. Іщенко [та ін.] – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 327 с.

760.    Англійський економічний термін [Текст] + [Електрон. ресурс] : структурний, семантичний, функціональний та лексикографічний аспект : монографія / О. В. Глоба, В. Л. Іщенко, А. В. Хван, В. М. Артюх. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 327 с.

761.    Артеменко, И. А. Национальные кредитные кооперативы: феномен или эмиграционный рудимент [Текст] / И. А. Артеменко // Традиции и инновации в кооперативном секторе национальной экономики : материалы междунар. науч. конф. Профессорско-преподавательского состава кооперативных ВНЗ стран СНГ (Мытищи, 6 февр. 2008 г.). – Мытищи : Российский университет кооперации, 2008. – С. 64–65.

762.    Артеменко, І. А. Демократизація економічних відносин – основа становлення соціального партнерства [Електрон. ресурс] / І. А. Артеменко // Електронний науковий журнал ПУСКУ «Українська кооперація». – 2008. – № 1. – Режим доступу : http://www.ukrcoop-journal.com. ua.

763.    Артеменко, І. А. Дистанційна освіта як фактор модернізації системи вищої освіти в Україні [Текст] / І. А. Артеменко, Ю. В. Бережна // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали наук.-метод. конф. (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : ПУСКУ, 2008. – С. 52–54.

764.    Артеменко, І. А. Стан та тенденції розвитку української кредитної кооперації в країнах світу [Електрон. ресурс] / І. А. Артеменко // Електронний науковий журнал ПУСКУ «Українська кооперація». – 2008. – № 1. – Режим доступу : http://www.ukrcoop-journal.com. ua.

765.    Артюх, В. М. Словотворча структура дієслів – стрижневих компонентів англійських термінологічних дієслівних об’єктних словосполучень [Текст] / В. М. Артюх // Наукові записки. – Випуск 75 (1). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С. 217–219.

766.    Артюх, О. В. Особливості проведення аудиторської перевірки на неплатоспроможних підприємствах [Текст] / О. В. Артюх // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 3. – С. 405–410. – (Сер. Економічні науки).

767.    Бакало, Н. В. Управління розвитком малих підприємств під впливом факторів макросередовища [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.00.04 / Н. В. Бакало. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 20 с.

768.    Бакало, Н. В. Управління розвитком малих підприємств під впливом факторів макросередовища [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.04
/ Н. В. Бакало. –  Полтава, 2008. – 254
 с.

769.    Барибіна, Я. О. Аналіз понятійного апарату конкурентоспроможністі підприємства [Текст] / Я. О. Барибіна // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 1. – С. 138–141. – (Сер. Екон. науки); Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 1516 трав. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 187–188.

770.    Барибіна, Я. О. Економічна безпека конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України в умовах інтеграційних процесів [Текст] / Я. О. Барибіна, Н. А. Дробітько // Інноваційні стратегії підвищення конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки регіонів України : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. студ. та молодих вчених (Донецьк, 25 берез. 2008 р.). – Донецьк : ДЕГІ, 2008. – С. 219–220.

771.    Барибіна, Я. О. Інноваційно-інвестиційний потенціал у формуванні конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України [Текст] / Я. О. Барибіна // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2008. – № 3. – Т. 2. – С. 219–222. – (Сер. Екон. науки).

772.    Барибіна, Я. О. Інтегрована збалансована система показників діяльності підприємств споживчої кооперації України [Текст] / Я. О. Барибіна // Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів : тези доповідей : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 20–21 листоп. 2008 р.). – Ч. 2. – К., 2008. – С. 204–205.

773.    Барибіна, Я. О. Необхідність алгоритму методики оцінки конкурентного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації [Текст] / Я. О. Барибіна, Н. А. Дробітько // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : праці 9-ї міжнар. наук. конф. студ. та молодих учених. – Ч. 3. – Донецьк, 2008. – С. 21–23.

774.    Барибіна, Я. О. Пайовий потенціал у формуванні конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації України [Текст] / Я. О. Барибіна // Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 20–21 листоп. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 141–143.

775.    Барибіна, Я. О. Управління конкурентоспроможним потенціалом підприємств споживчої кооперації України [Текст] / Я. О. Барибіна // Управління економічним потенціалом підприємства : тези доповід. всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 26 верес. 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 5–6.

776.    Барыбина, Я. О. Развитие конкурентного потенциала предприятий торговли системы потребительской кооперации Украины в условиях формирования рыночных отношений [Текст] / Я. О. Барыбина // Управление торговлей : теория, практика, инновации : материалы междунар. науч.-практ. конф., (Москва, 27–28 март. 2008 г.). – М., 2008. – С. 43–45.

777.    Басова, Ю. О. Інтелектуальна власність [Текст] : навч. посібник у схемах і таблицях / Ю. О. Басова, Н. В. Омельченко, С. П. Школяр. – Львів : КомпактЛВ, 2008. – 164 с.

778.    Безрукова, Н. В. Досвід використання дистанційного навчання за сучасними освітніми технологіями [Текст] / Н. В. Безрукова, В. А. Свічкарь // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали XXXIII міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 83–85.

779.    Безрукова, Н. В. Членство в Європейському Союзі: досвід країн і українські перспективи [Текст] / Н. В. Безрукова // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – 1. – С. 18–23. – (Сер. Екон. науки).

780.    Белоброва, Т. А. Последствия мирового финансового кризиса для украинского рынка недвижимости [Текст] / Т. А. Белоброва // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання : IX міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених, 9-11 груд. 2008 р. : тези доп. – Донецьк : ДонНУ, 2008. – Ч. 4. – С. 30–31.

781.    Белоброва, Т. А. Рынки ипотечного кредитования в условиях мирового кризиса ликвидности [Текст] / Т. А. Белоброва // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – №1 (26). – С. 257–262.

782.    Белоброва, Т. А. Украинский ипотечный рынок в условиях глобальной экономической нестабильности [Текст] / Т. А. Белоброва // Проблемы развития финансовой системы Украины в условиях глобализации : IV(X) междунар. науч.-практ. конф. аспирантов и студентов, 19-21 марта 2008 г. : тезисы докл. – Симферополь, 2008. − С. 7.

783.    Бенях, В. В. Формування оплати праці та її стимулювання [Текст] / В. В. Бенях // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 3, ч. 2. – С. 290–293.

784.    Бережна, Ю. С. Перспективи розвитку органічного сільського господарства в Україні [Текст] / Ю. С. Бережна // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 4. – С. 59–63.

785.    Березiн, О. В. Продовольчий ринок України: теоретико-методологiчнi засади формування i розвитку [Текст] : монографiя / О. В. Березiн. К. : ЦУЛ, 2008. – 184 с.

786.    Березин, А. В. Потребительская кооперация Украины: интеграционные процессы в сфере продовольственного рынка [Текст] / А. В. Березин, Л. М. Березина // Формирование инновационной системы экономико и образования в условиях глобализации : материалы междунар. науч.-практ. конф., (Воронеж, 11 апр. 2008 г.). – Воронеж : Научная книга, 2008. – Ч. 1. – С. 7–12.

787.    Березін, О. В. Інтернет-технології в інноваційному розвитку суб’єктів агропродовольчого ринку України [Текст] / О. В. Березін, І. І. Ярова // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2008. – Вип. 16, т. 3. – С. 360–362.

788.    Березін, О. В. Інформаційний важіль модернізації освітньої діяльності [Текст] / О. В. Березін, В. О. Животенко, О. В. Шевченко // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.) – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 38–40.

789.    Березін, О. В. Розвиток логістики складування як чинник підвищення дохідності агро формувань [Текст] / О. В. Березін // Проблеми забезпечення дохідності агропромислового виробництва в Україні в постіндустріальний період : матеріали Десятих річних зборів Всеукр. Конгресу вчених економістів-аграрників, (Київ, 10–11 квіт. 2008 р.). − К., 2008. − С. 211–216.

790.    Березін, О. В. Споживча кооперація  України: стан та стратегія розвитку [Текст] / О. В. Березін // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 23–24 жовт. 2008 р.). – К. : РВПС України; НАН України, 2008. – Ч. III. – С. 59–62.

791.    Березін, О. В. Стратегічні напрями і пріоритети розвитку підприємств споживчої кооперації України [Текст] / О. В. Березін // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2008. – Вип. 4, ч. 3. – С. 238–243.

792.    Білоброва, Т. О. Девелопмент на ринку нерухомості України [Текст] / Т. О. Білоброва // Науковий вісник Полтавського університету спожив­чої кооперації України. – 2008. –  4 (31).  С. 54–59.

793.    Білоброва, Т. О. Перешкоди та ризики інвестування в нерухомість: сучасний аспект проблеми [Текст] / Т. О. Білоброва // Теорія і практика сучасної економіки : ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 вер. 2008 р. : тези доп. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – С. 146–147.

794.    Білоброва, Т. О. Циклічність як важлива характеристика розвитку ринку нерухомості [Текст] / Т. О. Білоброва // Вісник Донецького університету. Сер. В : Економіка і право. – 2008. – Вип. 1. – С. 213–219.

795.    Бірта, Г. О. Вплив генетичних та паратипічних факторів на якість м’ясо-сальної продукції свинарства [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Г. О. Бірта. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 250 с.

796.    Бобух, Н. М. Парадигматична характеристика антонімічних пар [Текст] / Н. М. Бобух // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : Альма-матер, 2008. – № 1 (13). – С. 5–14.

797.    Бондар, О. В. Методологічні аспекти реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України [Текст] / О. В. Бондар // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве, транспорте : сб. науч. тр. по материалам междунар. науч.-практ. интернет-конф. (Одесса, 2030 июня 2008 г. – Т. 7. : Экономика. – Одесса : Черноморье, 2008. – С. 36–39.

798.    Бондар, О. В. Методологічні аспекти ситуаційного управління підприємств в період опанування ринкових відносин на Україні [Текст] / О. В. Бондар // Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 1516 трав. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 114–115.

799.    Бондар, О. В. Реінжиніринг процесу підготовки фахівців в умовах європейської та Євроатлантичної інтеграції України [Текст] / О. В. Бондар // Проблеми Європейської та Євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 21 трав. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 130–133.

800.    Бондар, О. В. Соціально-психологічні складові та їх використання в процесі підготовки сучасних менеджерів [Текст] / О. В. Бондар // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в Європейський освітній простір : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 331–332.

801.    Бондар, О. В. Соціокультурні складові економічної трансформації українського суспільства на інноваційних засадах [Текст] / О. В. Бондар // Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки : зб. наук. пр. по матеріалам 13 міжнар. наук.-практ. конф. з інноваційної діяль­ності (1519 верес. 2008 р.). – К.; Сімферополь; Севастополь, 2008. – С. 193–197.

802.    Бондар, О. В. Становлення та еволюція концепцій ситуаційного менеджменту в період опанування інноваційної моделі розвитку економіки України та євроінтеграції [Текст] / О. В. Бондар // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 4. – С. 114–119. – (Сер. Економічні науки).

803.    Браилко, А. С. Бытовое обслуживание украинцев – на уровень мировых стандартов [Текст] / А. С. Браилко, Н. В. Омельченко // Традиции и инновации в кооперативном секторе национальной экономики : мате­риалы междунар. науч. конф. профессорско-преподавательского состава, сотрудников и аспирантов Российского университета кооперации, кооперативных вузов стран СНГ по итогам научно – исследовательской работы в 2007 г., (Москва, 67 февраля, 2008 г.). – М. : Российский университет кооперации 2008. – С. 101–103.

804.    Бритченко, И. Г. Адаптация интерактивных технологий мотивации в образовании адекватно потрібностям рынка труда [Текст] / И. Г. Бритченко // Инновационные технологи в бизнес-образовании : в 2-х ч. Ч. 1 : сб. науч. статей междунар. весеннего форума, (22–25 апреля, 2008 г.). – Гомель, 2008. – С. 7–12.

805.    Брітченко, І. Г. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність кооперативних банків [Текст] / І. Г. Брітченко,  О. М. Момот // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи : за матеріалами Х міжнар. наук.-практ. конф., (Феодосія, 21–24 трав. 2008 р.). – Феодосія, 2008. – С. 71–73.

806.    Брітченко, І. Г. Маркетинг у банках [Текст] : навч. посібник / І. Г. Брітченко, М. I. Бєлявцев, Н. М. Тягунова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 345 с.

807.    Брітченко, І. Г. Ринкова трансформація кооперативних банків під впливом інтегрованих банківських послуг [Текст] / І. Г. Брітченко, О. М. Момот // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. проф. Ю. М. Мальвина, Ю. В. Ніколенка. – Вип. 31, т. 1. – [б.м].–С. 101–106.

808.    Брітченко, І. Г. Шляхи вирішення сучасних проблем банківського сектора України для подолання економічної кризи [Текст] / І. Г. Брітченко // Сучасні проблеми правової, політичної, економічної ситуації в Україні та шляхи їх вирішення : матеріали III-ї міжрегіонал. наук.-практ. конф., (Полтава, 11 груд. 2008 р.). – Полтава, 2008. – С. 29–30.

809.    Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посібник / Ю. А. Верига, М. О. Виноградова, Т. В. Гладких [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 396 с.

810.    Вахтін, С. Р. Технічне забезпечення підприємства [Текст] + [Електрон. ресурс] : навч. посібник / С. Р. Вахтін, М. I. Дрогомирецька. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 147 с.

811.    Верезомська, С. Ж. Роль наукової та творчої інтелігенції у збереженні пам’яток культури Полтавщини (19171920 рр.) [Текст] / С. Ж. Верезомська // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. – Одеса : ОДЕУ, 2008. – Вип. 18 (74). – С. 162–172.

812.    Верезомський, Є. I. Лізингові послуги у діяльності банків [Текст] / Є. I. Верезомський // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 1. – С. 248–253. – (Серія : Економічні науки).

813.    Верига, Ю. А. Організація внутрішнього контролю в системі споживчої кооперації України [Текст] / Ю. А. Верига // Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 жовт. 2008 р.). У 2 ч. Ч. 1. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 35–37.

814.    Верига, Ю. А. Організація фінансової звітності сегментами [Текст] / Ю. А. Верига, З. М. Левченко // Вісник ХНТУСГ. – 2008. – № 72. – C. 43–48.

815.    Верига, Ю. А. Удосконалення аналізу товарних запасів підприємства [Текст] / Ю. А. Верига, В. О. Подольська // Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2008» : труди VI міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 3–5 груд. 2008 р.). – Х., 2008. – С. 8.

816.    Верига, Ю. А. Удосконалення звітності та аналізу товарних запасів підприємства [Текст] / Ю. А. Верига, В. О. Подольська // Вестник национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. труд. : темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Х., 2008. – № 54 (3). – С. 95–100.

817.    Верига, Ю. А. Реформування вітчизняного бухгалтерського обліку : правові аспекти відповідальності бухгалтера за фінансову звітність [Текст] / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична // Майбутнє – аудит : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Кривий Ріг, 1 груд. 2008 р.) : тези доповідей. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008 . – С. 33–34.

818.    Верига, Ю. А. Звітність підприємств [Текст] : навч. посібник / Ю. А. Верига, З. М. Левченко, І. Д. Ватуля. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ЦУЛ, 2008. – 776 с.

819.    Власенко, В. А. Організаційно-економічний механізм управління роз­витком підприємств та організацій споживчої кооперації України [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. : 08.00.04 / В. А. Власенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 20 с.

820.    Вовк, Л. І. Особливості навчання студентів технологічних спеціальностей дисципліни «Вища математика» у сучасних умовах [Текст] / Л. І. Вовк // Теорія та методика навчання математики, фізики інфор­матики : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : Вид-во Віділ. НметАУ, 2008. – Вип. VІІ, том 1. – С. 271–273.

821.    Вовк, Л. I. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів на основі методу аналогії у навчанні фізики (на нефізичних факультетах) [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Л. I. Вовк. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 99 с.

822.    Волкова, О. В. Соціально-економічні детермінанти ринку праці України [Текст] : монографія / О. В. Волкова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 376 с.

823.    Воловик, Л. Б. Основні напрямки дослідження економічного терміну німецької мови [Текст] / Л. Б. Воловик // Актуальні проблеми філології та американські студії : матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 24–25 квіт. 2008 р.). – Київ, 2008. – С. 157–158.

824.    Воловик, Л. Б. Структура та семантика префіксальних дієслів – еконо­мічних термінів [Текст] / Л. Б. Воловик // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної : матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 2008. – С. 36–41.

825.    Ворона, П. В. Активізація участі громад у місцевому самоврядуванні: регіональний аспект [Текст] / П. В. Ворона // Проблеми формування доброчесного, належного місцевого врядування : [зб. матеріалів та док.] / Фонд сприяння місц. самоврядуванню України ; [за заг. ред. М. Пухтинського]. – К. : Атіка, 2008. – С. 273–276.

826.    Ворона, П. В. Використання педагогіки управління колективом А. С. Макаренка в державному управлінні [Текст] / П. В. Ворона // Витоки педагогічної майстерності : зб наук. праць Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2008. – С. 263–267. – (Сер. «Педаго­гічні науки» ; вип. 4).

827.    Ворона, П. В. Місцеве самоврядування і політичні  партії в Україні [Текст] / П. В. Ворона : [моногр.]. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 184 с.

828.    Ворона, П. В. Перспективи демократизації вищої освіти в умовах упровадження ідей болонської декларації [Текст] / П. В. Ворона // Європейський вектор української освіти : зб. наук. пр. – Полтава : АСМІ, 2008. – С. 21–25.

829.    Ворона, П. В. Повсюдність місцевого самоврядування – нереалізований принцип місцевої демократії в українському законодавстві [Текст] / П. В. Ворона // Актуальні проблеми державного управління : зб наук. пр. / гол. ред. С. М. Серьогін. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2008. – Вип. 2 (32). – С. 261–269.

830.    Ворона, П. В. Повсюдність місцевого самоврядування як напрямок сталого розвитку територіальних громад [Текст] / П. В. Ворона // Сталий розвиток територіальної громади: управлінський аспект : [моногр.] / за заг. ред. Ю. О. Куца, В. В. Мамонової. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – С. 75–82. – (Сер. «Державне управління ХХІ століття»).

831.    Воронянська, А. П. Мотивація праці в сільськогосподарських підпри­ємствах [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / А. П. Воронянська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 141 с.

832.    Гладких, Т. В. Проблеми підготовки фахівців з управління персоналом і економіки праці [Текст] / Т. В. Гладких, О. С. Гусакова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 3. – С. 425–427. – (Сер. Економічні науки).

833.    Глєбова, А. О. Корпоративна реструктуризація, як засіб підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання у процесі їх трансформації [Текст] / А. О. Глєбова // Теорії мікро-макроекономіки : зб. наук. пр. - К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального права, 2008. – Вип. 31, т. 2. - С. 43–47.

834.    Глєбова, А. О. Методика корпоративної реструктуризації апарату управління залізниць у процесі реформування залізничного транспорту України [Текст] / А. О. Глєбова // Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2008» (20–30 червня 2008 р.). – Одеса, 2008. – Вип. в т. - Т. 5. – С. 24–30.

835.    Глєбова, А. О. Напрямки формування системи управління транспортними підприємствами в процесі реформування залізничного транспорту України [Текст] / А. О. Глєбова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. - Д. : ДНУ, 2008. – Вип. 240, т. 5. – С. 1166–1175.

836.    Глєбова, А. О. Сучасний інструментарій системи управління вітчизняними суб’єктами господарювання в умовах мінливого зовнішнього середовища [Текст] / А. О. Глєбова // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. «Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти» (1516 травня 2008 р.) – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – Ч. 1. – С. 193–194.

837.    Глєбова, А. О. Сучасні концепції реструктуризації вітчизняних суб’єктів господарювання [Текст] / А. О. Глєбова // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Д. : ДНУ. – 2008. - Вип. 237, т. 2. – С. 521–530.

838.    Глєбова, А. О. Управління процесом корпоративної реструктуризації залізничної галузі на основі реінженірингових технологій [Текст] / А. О. Глєбова // Матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології» (26-27 лютого, 2008 р.). – К., 2008. – С. 27–29.

839.    Глєбова, А. О. Формування системи управління транспортними підприємствами [Текст] : автореф. дис. : 08.00.04 / А. О. Глєбова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 19 с.

840.    Гончаренко, Н. I. Перспективи гуманітарної освіти в умовах реформування вищої школи України [Текст] / Н. I. Гончаренко // Вища освіта України у світовому континуумі : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.). – Полтава : ПДПУ, 2008. – С. 53–58.

841.   Гончаренко, Н. І. Вплив інституцій громадянського суспільства на виборчий процес в Україні [Текст] / Н. І. Гончаренко // Громадянське суспільство в Україні: проблеми формування та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (23-24 трав. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 6569.

842.   Гончаренко, Н. І. Гуманітарна освіта в умовах входження вищої школи України до європейського освітнього простору: проблеми і завдання кафедр університету [Текст] / Н. І. Гончаренко // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали ХХХІІІ міжнар. наук.-метод. конф. (2728 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 2935.

843.   Гончаренко, Н. І. Державна влада та її взаємовідносини із суспільством у теорії та практиці сучасної соціал-демократії [Текст] / Н. І. Гончаренко // Перспективи демократичного соціалізму в контексті загальноєвропейських і світових тенденцій : матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (Київ, 1718 жовт. 2008 р.). – К., 2008. – С. 5557.

844.   Гончаренко, Н. І. Роль кооперативних організацій у формуванні громадянського суспільства в Україні [Текст] / Н. І. Гончаренко // Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 2122 листоп. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 185187.

845.   Гончаренко, Н. І. Роль місцевого самоуправління як інституту демократичної політичної системи: шведський досвід [Текст] / Н. І. Гончаренко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (Полтава, 26 листоп. 2008 р.). Ч. 1. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 126129.

846.    Горячов, О. В. Організація співпраці кураторів та студентів в умовах інтеграції до Болонського процесу [Текст] / О. В. Горячов // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський простір : міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – [б. с.].

847.    Григор’єв, С. В. Проблеми і перспективи інтеграції споживчої кооперації України в європейське економічне співробітництво [Текст] / С. В. Григор’єв // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Сер. Економічні науки. – 2008. – №1 (26). – С. 158–163.

848.    Губачова, О. М. Облік у зарубіжних країнах [Текст] : підручник / О. М. Губачова, С. I. Мельник. – К. : ЦУЛ, 2008. – 432 с.

849.    Гудзь, Т. П. Банківський нагляд [Текст] : навч. посібник / Т. П. Гудзь. – К. : Ліра-К, 2008. – 380 с.

850.    Деньга, С. М. Вимірювання ефективності в управлінні людським капі­талом підприємства [Текст] / С. М. Деньга // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 2. – С. 201–204. – (Сер. Економічні науки).

851.    Деньга, С. М. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в торговельну сферу [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / С. М. Деньга. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – Ч. 3 : Організація екаунтингу в умовах мережевих комп’ютерних технологій обробки інформації .– 455 с.

852.    Джаман, М. О. Вплив діяльності іноземних транснаціональних корпорацій на економіку України [Текст] / М. О. Джаман, І. В. Дрижирук // ХХХІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2007 р., (Полтава, 10 квіт. 2008 р.) : зб. матеріалів. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 86–88.

853.    Джаман, М. О. До питання конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів [Текст] / М. О. Джаман, А. Радченко // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання ВНЗ на шляху входження України в Європейський освітянський простір : матеріали ХХХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 257–258.

854.    Джаман, М. О. До питання формування ефективності податкової системи України [Текст] / М. О. Джаман // Бюджетно податкова політика: проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Ірпінь, 2008 р.). − Ірпінь, 2008. - С. 592–597.

855.    Джаман, М. О. Духовні аспекти демографічного розвитку регіону [Текст] / М. О. Джаман, М. М. Логвин // Часопис соціально-економічної географії : зб. наук. праць Харків. націон. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − 2008. - № 5. – С. 140–145.

856.    Джаман, М. О. З досвіду організації індивідуальної роботи студентів та забезпечення професійної зрілості фахівців з міжнародної економіки [Текст] / М. О. Джаман, Ю. С. Радченко // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання ВНЗ на шляху входження України в Європейський освітянський простір : матеріали ХХХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 302–305.

857.    Джаман, М. О. Злиття та поглинання на літературному рівні [Текст] / М. О. Джаман, І. В. Ілляшенко // ХХХІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2007 р., (Полтава, 10 квіт. 2008 р. ) : зб. матеріалів. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 84–86.

858.    Джаман, М. О. Можливості розвитку в’їздного туризму в Україні [Текст] / М. О. Джаман, Т. М. Іваненко // Інтеграції України у світовий економічний простір : зб. тез доповідей II міжнарод. наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених / ред. кол. О. С. Братко [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ. – 2008. − С. 86–90.

859.    Джаман, М. О. Проблема сталості індивідуального селянського господарства в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] / М. О. Джаман, В. В. Єрмаков // Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Житомир, 26 верес. 2008 р.). – Житомир : Житомирська обл. об’єднання громадської організації «Спілка економістів України», 2008. – С. 41–46.

860.    Джаман, М. О. Прогнозування небезпечних наслідків впливу руслових деформацій за допомогою дерева подій та причин [Текст] / М. О. Джаман, В. Г. Смирнова // Географія в інформаційному суспільстві : зб. наук. праць : у 4-х т. − К. : Обрії, 2008. – Т. ІІІ. – С. 91–93.

861.    Джаман, М. О. Регіоналізація – шлях до оновлення світу в ХХІ столітті [Текст] / М. О. Джаман // Географія в інформаційному суспільстві : зб. наук. праць : у 4-х т. − К. : Обрії, 2008. – Т. І. – С. 54–60.

862.    Джаман, М. О. Ретроспективні аспекти природоко-ристування історико-географічного краю Полтавщини в процесі господарської діяльності [Текст] / М. О. Джаман В. В. Єрмаков // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2008. – Вип. 15. – С. 170–176.

863.    Джаман, М. О. Роль і місце ретроспективно-географічного аналізу у дослідженні суспільно-географічних процесів [Текст] / М. О. Джаман, В. В. Єрмаков // Часопис соц.-економ. географії : зб. наук. праць. Харків. націон. ун-т ім. В. Н. Каразіна. − 2008. - № 5. − С. 31–40.

864.    Джаман, М. О. Складові територіальної рекреаційної системи та їх функції [Текст] / М. О. Джаман, Т. М. Іваненко // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. - 2008. - Вип. 16. - С. 145–150.

865.    Джаман, М. О. Сучасний стан маркетингової стратегії на міжнародному рівні [Текст] / М. О. Джаман, І. О. Гриценко // ХХХІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2007 р., (Полтава, 10 квіт. 2008 р.) : зб. матеріалів. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 82–84.

866.    Джаман, М. О. Фактори розвитку міжнародного в’їзного туризму в Україні [Текст] / М. О. Джаман, Т. М. Іваненко // Транскордонне співробітництво як фактор активізації євроінтеграційних процесів: матеріали ХVII міжнар. наук.-практ. конф., (Чернівці, 7–8 трав. 2008 р.). – Чернівці, 2008. – С. 305–308.

867.    Джаман, М. О. Членство України в європейському союзі як стратегічна мета держави / М. О. Джаман, М. П. Василенко // ХХХІ наукова студент­ська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2007 р. (Полтава, 10 квіт. 2008 р.) : зб. матеріалів. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 106–108.

868.    Джаман, М. О. Формування галузевої структури сільськогосподарського виробництва Полтавського ІГТ після селянської реформи 1861 р. [Текст] / М. О. Джаман, В. В. Єрмаков // Часопис соціально-економічної географії. − 2008. − Вип. 4. − С. 87–85.

869.    Джаман, М. А. Этногеографические аспекты развития глобализации и регионализации в современном мире [Текст] + [Електронний ресурс] : монография / М. А. Джаман, П. В. Шуканов. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 200 с.

870.    Димитрова, С. М. Оцінка ефективності маркетингової стратегії підприємства на основі бренд-підходу [Текст] : автореф. дис. : 08.00.04 / С. М. Димитрова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 20 с.

871.    Донець, Г. П. Евристичний алгоритм для комбінаторної задачі упакування нечітких прямокутників [Текст] / Г. П. Донець, О. О. Ємець // Комп`ютерна математика в інженерії, науці та освіті (CMSEE-2008) : матеріали другої ювілейної міжнар. наук.-техн. конф. (Полтава, 29-31 жовт. 2008 р.). – Полтава : ПолтНТУ, 2008. – С. 8.

872.    Дорохіна, М. О. Технологія продукції харчування [Текст] : у таблицях і схемах : навч. посібник / М. О. Дорохіна, Т. В. Капліна. – К. : Кондор, 2008. – 278 с.

873.    Дроздова, О. В. До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради [Текст] / О. В. Дроздова // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії : матеріали п’ятої міжнар. наук. конф., (Київ, 24–25 трав. 2007 р.). − С. 27–30.

874.    Дроздова, О. В. Сампсоніївський храм у Полтаві як пам’ятник на честь Полтавської битви: окремі аспекти спорудження, реконструкції та розвитку [Текст] / О. В. Дроздова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. − Львів : Логос, 2008. − Кн. 2. − С. 807–812.

875.    Дроздова, О. В. Свято-Макаріївський кафедральний собор: окремі аспекти становлення, розвитку та впливу на формування світогляду прихожан [Текст] / О. В. Дроздова // Український селянин : зб. наук. праць. − 2008. − Вип. 11. − С. 161–162.

876.    Дроздова, О. В. Українсько ватиканські – ватиканські культурно-освітні відносини: окремі аспекти збереження національних цінностей [Текст] / О. В. Дроздова // Україна і Ватикан : серія зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : К., 2008. − Вип. 1: Українсько – Ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних проблем. − С. 387–390.

877.    Дроздова, О. В. Видавнича та просвітницька діяльність освітніх осередків Полтавщини другої половини ХІХ – початку ХХ століття [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / О. В. Дроздова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159 с.

878.    Єгоричева, С. Б. Вплив глобалізації на інноваційний розвиток банківської системи України [Текст] / С. Б. Єгоричева // Україна європейська: сучасні тенденції та перспективи : зб. матеріалів наук.-практ. конф., (Чернігів, 18 квіт. 2008 р.). – Чернігів : Європейський університет, 2008. – С. 41–42.

879.    Єгоричева, С. Б. Інноваційний потенціал банку як конкурентна перевага [Текст] / С. Б. Єгоричева // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. III міжнар. наук.-практ. конф., (Суми, 1516 трав. 2008 р.). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 18–19.

880.    Єгоричева, С. Б. Інноваційний процес у комерційних банках в контексті регулювання банківської діяльної [Текст] / С. Б. Єгоричева // Господар­ський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 18–19 квіт. 2008 р.). – Полтава : РВВПУСКУ, 2008. – С. 23–25.

881.    Єгоричева, С. Б. Інноваційні аспекти ресурсного забезпечення комерційних банків [Текст] / С. Б. Єгоричева // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : зб. наук. праць. – Львів, 2008. – Вип. 1(69) : Фінансовий ринок України: глобалізація та євроінтеграція. – С. 247–253.

882.    Єгоричева, С. Б. Навчально-тренувальний банк як інновація у процесі підготовки фахівців банківської справи [Текст] / С. Б. Єгоричева // Управління навчальними закладами в контексті модернізації системи професійного навчання : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, (Одесса, 1–4 лип. 2008 р.). – Одесса, 2008. – С. 80–83.

883.    Єгоричева, С. Б. Особливості інноваційної діяльності комерційних банків [Текст] / С. Б. Єгоричева // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. тез доп. XI Всеукр. наук.-практ. конф., (Суми, 30–31 жовт. 2008 р.). – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – С. 69–70.

884.    Єгоричева, С. Б. Ризики інноваційної діяльності комерційних банків [Текст] / С. Б. Єгоричева // Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття : загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти. Ч. 1 : матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 1516 трав. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. –С. 119–120.

885.    Єгоричева, С. Б. Соціальна роль та соціальна відповідальність комерційних банків [Текст] / С. Б. Єгоричева // Вісник Української академії банківської справи. – 2008. – № 1. – С. 70–76.

886.    Ємець, О. О. (дочка). Одна задача оптимізації на множині нечітких розбиттів [Текст] / О. О. Ємець (дочка) // Матеріали дванадцятої міжнар. наук. конф. ім. академіка М. Кравчука (Київ, 15-17 трав. 2008 р.). – К., 2008. – С. 611.

887.    Ємець, О. О. (дочка). Одна задача формування цінних паперів з невизначеністю [Текст] / О. О. Ємець (дочка) // Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 2021 листоп. 2008 р.) : тези доп. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 154–156.

888.    Ємець, О. О. Деякі операції та відношення над нечіткими числами [Текст] / О. О. Ємець, О. О. Ємець (дочка) // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2008. – № 5. – С. 39–46.

889.    Ємець, О. О. Одна комбінаторна задача оптимізації діяльності багатопроцесорних систем з нечіткими заявками [Текст] / О. О. Ємець // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 24–25 квіт. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 52–53.

890.    Ємець, О. О. Побудова математичної моделі однієї комбінаторної задачі упакування прямокутників з нечіткими розмірами [Текст] / О. О. Ємець, О. О. Ємець (дочка) // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2008. – № 6. – С. 25–33.

891.    Ємець, О. О. Системний аналіз інноваційної діяльності на підприємствах газодобувної галузі України [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / О. О. Ємець, В. П. Світалка. – М : Наукова думка, 2008. – 202 с.

892.    Емец, О. А. Комбинаторная оптимизация на размещениях [Текст] + [Електрон. ресурс] : монография / О. А. Емец, Т. Н. Барболина. – К. : Наук. думка, 2008. – 159 с.

893.    Єрмолаєв, О. М. Вплив зв’язаних станів електронів у полі двох домішкових атомів у двовимірних електронних системах на властивості нових композиційних матеріалів [Текст] / О. М. Єрмолаєв, А. І. Шурдук // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 1 (28). – [б. с.]. – (Сер. Технічні науки).

894.    Єрмолаєв, О. М. Магнітоплазменні хвилі в компенсованих металах з квазілокальними станами електронів [Текст] / О. М. Єрмолаєв, А. І. Шурдук // Фізика, технічні науки: стан, досягнення і перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ФОП Рибалка, 2008. – С. 24–29.

895.    Жук, В. А. Сенсорний аналіз [Текст] + [Електрон. ресурс] : навч. посібник / В. А. Жук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 206 с.

896.    Жук, В. А. Товарознавча оцінка сировини і матеріалів рослинного походження [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / В. А. Жук. – 2008. – 80 с.

897.    Іванов, Ю. В. Формування конкурентних переваг вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. В. Іванов. – [б. м.] Полтава, 2008. – 178 с. + CD.

898.    Іванов, Ю. В. Формування конкурентних переваг вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг України [Текст] + [Електрон. ресурс] : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. В. Іванов. – [б. м.] Полтава, 2008. – 20 с.

899.    Іванюта, В. Ф. Регіональна стратегія підприємництва в умовах Євроінтеграції [Текст] : монографія / В. Ф. Іванюта. – К. : ЦУЛ, 2008. – 310 с.

900.    Іванюта, В. Ф. Розвиток аграрного виробництва регіону: методологічне забезпечення, стан та перспективи [Текст] : монографія / В. Ф. Іванюта. – Полтава, 2008. – 431 с.

901.    Іванюта, В. Ф. Державне регулювання підприємницькою діяльністю в контексті аграрних відносин [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агросвіт. – 2008. – № 4. – С. 20–23.

902.    Іванюта, В. Ф. Методологічні підходи до оцінки та подолання  бідності сільського населення [Текст] / В. Ф. Іванюта // Економіка АПК. – 2008. – № 6. – С. 152–156.

903.    Іванюта, В. Ф. Методологічні підходи дослідження міжнародних інтеграційних процесів в аграрному секторі [Текст] / В. Ф. Іванюта // Економіка АПК. – 2008. – № 2. – С. 142–145.

904.    Іванюта, В. Ф. Методологія досліджень розвитку аграрного виробництва [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агросвіт. – 2008. – № 11. – С. 18–20.

905.    Іванюта, В. Ф. Особливості базових теоретичних положень виробничої діяльності сільськогосподарських підприємницьких структур [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агросвіт. – 2008. – № 6. – С. 18–21.

906.    Іванюта, В. Ф. Ретроспективний огляд та перспективи розвитку аграрного виробництва регіону / В. Ф. Іванюта // Економіка і регіон. – 2008. – № 2. – С. 19–22.

907.    Іванюта, В. Ф. Ретроспективний огляд функціонування підприємництва регіону [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агросвіт. – 2008. – № 7. – С. 23–25.

908.    Іванюта, В. Ф. Роль підприємництва в розвитку туризму регіону [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агросвіт. – 2008. – 5. – С. 38–41.

909.    Іванюта, В. Ф. Стан і проблеми виробництва продукції свинарства в Україні [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агросвіт. – 2008. – N 10. – С. 25–27.

910.    Іванюта, В. Ф. Стратегія економічного розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції : аграрний сектор [Текст] / В. Ф. Іванюта // Зб. наук. праць Черкас. держ. технолог. ун-ту. – Черкаси : ЧДТУ, 2008. – С. 29–32. – (Сер. Екон. науки; Вип. 19, ч. 1).

911.    Іванюта, В. Ф. Стратегія економічного розвитку підприємництва в умовах євроінтеграції: аграрний сектор [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агросвіт. – 2008. – 8. – С. 7–9.

912.    Іванюта, В. Ф. Теоретико-методологічні підходи формування конкурентоспроможності [Текст] / В. Ф. Іванюта // Агроінком. – 2008. – № 1. – 2. – С. 97–101.

913.    Іванюта, П. В. Первинний облік в системі управління якістю продукції [Текст] / П. В. Іванюта // Агроінком. – 2008. – 1–2. – С. 74–78.

914.    Іванюта, С. М. Ефективність біотехнологічних методів виробництва м’ясної сировини [Текст] / С. М. Іванюта, Н. М. Бейдик, С. Ю. Смислов // Агроінком. – 2008. – 1–2. – С. 56–59.

915.    Іванюта, С. М. Облік якості продукції: міжнародні орієнтири [Текст] / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Д. : ДНУ, 2008. – Т. IV, вип. 240. – С. 987–994.

916.    Іванюта, С. М. Особливості функціонування міграційних процесів на регіональному ринку праці [Текст] / С. М. Іванюта, І. Б. Чичкало-Кондрацька, В. Ф. Іванюта // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 2. – С. 7–10. – (Сер. Екон. науки).

917.    Іванюта, С. М. Правове регулювання якістю продукції [Текст] / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта, М. В. Уманець // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Т. ІІ, вип. 235. – Д. : ДНУ, 2008. – С. 458–464.

918.    Іванюта, С. М. Сучасний стан обліку якісних параметрів продукції, робіт (послуг): міжнародні орієнтири [Текст] / С. М. Іванюта, П. В. Іванюта // Економіка і регіон. – 2008. – № 2. – С. 88–95.

919.    Іващенко, О. Д. Дослідження плівкотвірної здатності вінілового олігомера [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / О. Д. Іващенко, Ю. Б. Нікозять. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 117 с.

920.    Капліна, Т. В. Обґрунтування тривалості процесів активації  дріжджів у вихровому полі феромагнітних часток [Текст] / Т. В. Капліна, М. А. Кудрик // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : програма Всеукр. наук.-практ. конф., (Харків, 22 трав. 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 50.

921.    Капліна, Т. В. Використання у харчових технологіях нових фізичних методів обробки водних систем [Текст] / Т. В. Капліна // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Харків, 2008. – Вип. 1. – С. 433–439.

922.    Капліна, Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок електромагнітного поля на ліпідний комплекс майонезу [Текст] / Т. В. Капліна, Л. О. Положишнікова // Стратегiчнi напрямки розвитку пiдприємств харчових виробництв i торгiвлi : тези доповiдей мiжнар. наук.-метод. конф., (Харків, 19 листоп.2008 р.) : в 2 ч. / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Харків, 2008. – Ч. 1. – С. 89–90.

923.    Капліна, Т. В. Вплив вихрового шару феромагнітних частинок електромагнітного поля на мікроструктуру соусу емульсійного типу [Текст] / Т. В. Капліна, Л. О. Положишнікова // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – 2008. – Вип. 32. – [б. с.].

924.    Капліна, Т. В. Вплив електромагнітного обробляння жирів на їх жирно кислотний склад [Текст] / Т. В. Капліна // Вісник ДонНУЕТ. – 2008. – № 1. – С. 90–95.

925.    Капліна, Т. В. Вплив електромагнітного поля та вихрового шару феромагнітних частинок на грибну і бактеріальну мікрофлору пшеничного борошна [Текст] / Т. В. Капліна, Р. М. Фірсова, М. А. Кудрик // Хранение и пеработка зерна. – 2008. – № 8. – С. 41–46.

926.    Капліна, Т. В. Макромікроскопічна характеристика вікового розвитку шлунку тварин у нормі й при згодовуванні харчових нутрієнтів, оброблених (ЕМП + ВШФЧ) [Текст] / Т. В. Капліна, Г. Є. Загоруйко // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 1. – С. 114–118.

927.    Капліна, Т. В. Удосконалення технології кулінарної продукції за рахунок електрофізичних методів обробки [Текст] / Т. В. Капліна // Стратегiчнi напрямки розвитку пiдприємств харчових виробництв i торгiвлi : тези доповiдей мiжнар. наук.-метод. конф., (Харків, 19 листоп.2008 р.) : в 2 ч. / вiдповiд. ред. О. I. Черевко. – Харків, 2008. – Ч. 1. – С. 87–88.

928.    Капліна, Т. В. Характеристика структурної організації нирок тварин різного віку при згодовуванні харчових нутрієнтів, оброблених (ВШФЧ + ЕМП) [Текст] / Т. В. Капліна, Г. Є. Загоруйко // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 2. – С. 80–84.

929.    Капліна, Т. В. Прогресивні технології продуктів харчування з використанням електромагнітних полів [Електрон. ресурс] : монографія / Т. В. Капліна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 212 с.

930.    Карпенко, Є. А. Системи преміювання працівників : зарубіжний досвід та особливості [Текст] / Є. А. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 3. – С. 324–327. – (Сер. Економічні науки).

931.    Карпенко, Н. В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Н. В. Карпенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 363 с.

932.    Кобзар, О. I. Фрідріх Геббель та його епоха (на матеріалі щоденників німецького письменника) [Електрон. ресурс] : монографія / О. I. Кобзар. – 2008.

933.    Кобищан, А. Д. Особливості професійної підготовки фахівців з товарознавства в умовах кредитно-модульної системи навчання [Текст] / А. Д. Кобищан // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 308–309.

934.    Ковальчук, Т. I. Менеджмент та маркетинг у громадському харчуванні [Текст] : тлумачний термінологічний словник (англ., рос. та укр. мови) / Т. I. Ковальчук. – К. : ЦУЛ, 2008. – 208 с. + Електрон. версія.

935.    Кожушко, Г. М. Особливості та перспективи розширення використання енергоекономічних джерел світла в житловому секторі [Текст] / Г. М. Ко­жушко, Ю. О. Басова // Світлотехніка й електроніка: історія, проблеми й перспективи : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : ТДТУ, 2008. – С. 40–42.

936.    Кожушко, Г. М. Проблеми переходу на освітлення житлових приміщень енергоекономічними джерелами світла: вартість, якість, безпека [Текст] / Г. М. Кожушко, Ю. О. Басова // Світлолюкс. – 2008. – № 5. – С. 74–77; № 6. – С. 76–78.

937.    Кожушко, Г. М. Україні не потрібно винаходити свій оригінальний шлях [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2008. – № 3. – С. 14–15.

938.    Кожушко, Г. М. Экономия электроэнергии в наружном освещении [Текст] / Г. М. Кожушко // Світлолюкс. – 2008. – № 2. – С. 46–50.

939.    Кожушко, Г. М. Особливості та перспективи розширення використання енергоекономічних джерел світла в житловому секторі [Текст] / Г. М. Кожушко, Ю. О. Басова // Світлотехніка й електроніка: історія, проблеми й перспектив : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 20–22 трав. 2008 р.) – Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2008. – С. 40–42.

940.    Кожушко, Г. М. Проблеми переходу на освітлення житлових приміщень енергоекономічними джерелами світла: вартість, якість, безпека [Текст] / Г. М. Кожушко, Ю. О. Басова // Світлолюкс. – 2008. – № 5. – С.74–77; № 6. – С. 76–79.

941.    Козир, О. О. Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації [Текст] : навч. посібник / О. О. Козир. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 265 с.

942.    Колєчкіна, Л. М. Властивості задач багатокритеріальної оптимізації на комбінаторних множинах та методи їх розв’язання [Електронний ресурс] : монографія / Л. М. Колєчкіна. – 2008.

943.    Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний [Текст] / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, Н. А. Пономарева, Р. А. Фалтинский. – СПб. : ИПЭВ, 2008. – 288 с.

944.    Костишина, Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці [Текст] + [Електронний ресурс] : проблеми теорії та практики : монографія / Т. А. Костишина. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 с.

945.    Костишина, Т. А. Конкурентоспроможна система оплати праці як чинник мобільності на ринку праці [Текст] / Т. А. Костишина // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – 2, ч. 2 – С. 217–221. – (Сер. Економічні науки).

946.    Костяник, Н. В. Оганізація облікового процесу при комп’ютеризованому обліку [Текст] / Н. В. Костяник // Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2008» : труди VI міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 35 груд. 2008 р.). – Х., 2008. – С. 56–57.

947.    Краус, Н. М. Тіньовий та офіційний сектори економіки [Текст] + [Електрон. ресурс] : антагоністичне співіснування і взаємодія : монографія / Н. М. Краус. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 175 с.

948.    Куценко, А. В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю діяльності підприємств споживчої кооперації України [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / А. В. Куценко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 205 с.

949.    Лаврик, Г. В. Державно-управлінська діяльність у сфері реалізації права на свободу совісті і віросповідання в радянській Україні 1919–1929 років: організаційно-правові засади [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Г. В. Лаврик. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 355 с.

950.    Лала, О. М. Оцінка якості системи управління підприємством [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / О. М. Лала. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 165 с.

951.    Лахижа, М. Хай квітне рідне село [Текст] / М. Лахижа, С. Єгоричева, В. Ставнюк // Хай квітне рідне село: історія села Круподеринці. – Полтава : АСМІ, 2008. – 332 с.

952.    Лахижа, М. I. Система управління якістю в органах влади (вітчизняний та зарубіжний досвід) [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / М. I. Лахижа. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 131 с.

953.    Лебедик, Л. Проектування системи педагогічної підготовки магістрів економіки [Текст] / Л. В. Лебедик // Імідж сучасного педагога. – 2008. – 7–8. – C. 87–89.

954.    Лебедик, Л. Розвиток лідерства майбутніх менеджерів у технологіях кооперативного навчання [Текст] / Л. Лебедик // Шлях освіти. – 2008. – 3. – C. 22–25.

955.    Лебедик, Л. В. Модернізація форм педагогічної підготовки магістрів економіки (на прикладі вивчення курсу «Вища освіта України і Болонський процес») [Текст] / Л. В. Лебедик // Інноваційні технології у професійній підготовці вчителя трудового навчання: проблеми теорії і практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 9–10 жовт. 2008 р. – Полтава : АСМІ, 2008. – С. 333–340.

956.    Лебедик, Л. В. Освітній менеджмент в системі педагогічної підготовки магістрів економіки [Текст] / Л. В. Лебедик // Вища освіта України : темат. вип. «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – Том IV, Додаток 3. – 2008. – С. 377–383.

957.    Литовченко, І. В. Географічні засади суспільно-екологічного районування [Текст] / І. В. Литовченко, І. М. Дудник // Географія в інформаційному суспільстві : зб наук. праць : у 4-х т. – К. : ВГЛ Обрії, 2008. – Т. ІІ. – С. 55–57.

958.    Литовченко, І. В. Екологічні проблеми водопостачання і водовідведення (на прикладі Полтавської області) [Текст] / І. В. Литовченко, Т. Г. Мігаль, Н. Г. Базавлук // Еколого-економічні, правові та соціальні аспекти охорони навколишнього середовища : матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф., (Полтава, 23–24 травня 2007 р.) / Міжнар. наук-техн. ун-т ім. Ю. Бугая, Полтавський ін-т бізнесу. – Полтава : ПІБ, 2007. – С. 90–93.

959.    Литовченко, І. В. Медико-географічний підхід у суспільно-екологічних дослідженнях (на прикладі Полтавської області) [Текст] / І. В. Литовченко // Розвиток соціально-економічної інфраструктури України в умовах євроінтеграції : матеріали наук.-практ. конф., ( Полтава, 19–20 берез. 2008 р.) / Міжнар. наук-техн. ун-т ім. Ю Бугая, Полтавський ін-т бізнесу. – Полтава : ПІБ, МНТУ, 2008. – C. 119–122.

960.    Литовченко, І. В. Оцінка демографічних факторів суспільно-екологічного районування Полтавської області області [Текст] / І. В. Литовченко, І. М. Дудник // Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в інтеграційних процесах : матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., (Луцьк, 12–13 жовт. 2006 р.) / За ред. В. Й. Лажніка і С. В. Федонюка. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2006. – С. 275–279.

961.    Литовченко, І. В. Суспільно-екологічна типізація адміністративних районів Полтавської області [Текст] / І. В. Литовченко // Вісник Міжнародного науково-технічного університету ім. Ю. Бугая. – К., 2008 – С. 155–166.

962.    Литовченко, І. В. Якість середовища існування як фактор формування індивідуального та популяційного здоров’я населення [Текст] / І. В. Литовченко, С. В. Пеляховский // Наукові вісті інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». Спеціальний випуск. – Івано-Франків­ськ, 2008. – С. 172–177.

963.    Макарова, М. В. Вплив мережних технологій на рівень керованості компаній та управління їх персоналом [Текст] / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 2. – С. 146–150.

964.    Макарова, М. В. Специфіка бізнес-планування комерційного INTERNET-проекту [Текст] / М. В. Макарова, Т. М. Білоусько // Управління розвитком : зб. наук. статей. – 2007. – № 7. – С. 170–171.

965.    Макарова, М. В. Формирование национального потенциала кадров с высшим образованием в условиях глобализации мировой экономики [Текст] / М. В. Макарова, В. В. Макаров // Россия в экономических системах всемирного хазяйства: общее и особенное : междунар. науч.-практ. интернет-конференция, (Орел, 28 апр. 2008 г.) : материалы и доклады: в 4 т. / под ред. С. В. Басова. – Орел : ОрелГИТЭС, 2008. – Ч. 3. – С. 71–77.

966.    Макарова, М. В. Ефективність застосування мережних технологій в компаніях [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / М. В. Макарова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 186 с.

967.    Макарова, М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посібник /М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Суми : Університетська книга, 2008. – 665 с.

968.    Максюта, В. В. Оптимізація соціальних, матеріальних і моральних умов праці (на прикладі ВАТ «Глобинський елеватор хлібопродуктів») [Текст] / В. В. Максюта // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 3, ч. 2 – С. 358–361. – (Сер. Економічні науки).

969.    Малюк, Л. П. Організація виробництва на підприємствах [Текст] + [Електрон. ресурс] : навч. посібник / Л. П. Малюк, С. М. Шамян, Т. П. Кононенко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 200 с.

970.    Маркіна, І. А. Система управління якістю в галузі торгівлі організацій та підприємств споживчої кооперації [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / І. А. Маркіна, Л. А. Рибалко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 163 с.

971.    Маркіна, І. А. Управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою [Текст] + [Електрон. ресурс] : теорія та практика : монографія / І. А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 255 с.

972.    Маца, К. А. Системы неорганические, органические, социальные [Текст] : свойства и принципы организации : монография / К. А. Маца. – М. : Обрії, 2008. – 196 с. + [Электрон. содержание ]

973.    Мовчан, М. М. Аксіологічна сутність теорії кооперації  як важливої складової філософії економіки М. І. Туган-Барановського у трансформаційних реформах сучасної України [Текст] / М. М. Мовчан // Споживча кооперація ХХІ століття: уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 20–21 листоп. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 20–22.

974.    Мовчан, М. М. Самотність як полівекторний феномен : філософсько-антропологічний дискурс [Текст] / М. М. Мовчан // Філософські обрії. – 2008. – № 20. – С. 124–137.

975.    Мовчан, М. М. Феномен самотності як проблема буття особистості в соціальному середовищі : автореф. дис. канд. філос. наук : 09.00.04. – К., 2008. – 20 с.

976.    Модернізація освітньої діяльності [Текст] : проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали міжнар. наук.-метод. конф., (Полтава 27–28 бер. 2008 р.) / Л. М. Шимановська-Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 390 с.

977.    Момот, О. М. Інтегровані банківські послуги та конкурентоспроможність банківської системи [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / О. М. Момот, І. Г. Брітченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 315 с.

978.    Момот, Ю. В. Організація проектно-дослідницької діяльності з хімічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / Ю. В. Момот, Н. В. Гнітій. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 163 с.

979.    Мороз, С. Е. Формування професійної компетентності у майбутніх товарознавців-експертів при викладанні спеціальних дисциплін [Текст] / С. Е. Мороз, Ю. О. Басова, В. Л. Россохань // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України європейський освітній простір : матеріали ХХХІ міжнар. наук.-методич. конф. (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 310–312.

980.    Мороз, С. Е. Досвід використання кейс – методів у системі професійної підготовки фахівців з митної справи [Текст] / С. Е. Мороз // Модернізація освітньої діяльності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський  освітній простір : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 27-28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 306–308.

981.    Нестуля, О. О. Федір Людвигович Ернст і його щоденник «Художній відділ» 1925–1933 рр. [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Нестуля, С. Ж. Верезомська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 241 с.

982.    Ніколенко, С. С. Господарсько-політичний механізм сучасної ринкової економіки [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / С. С. Ніколенко, І. О. Пінчук. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с.

983.    Ніколенко, С. С. Формування ринку цінних паперів в умовах ринкової трансформації [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографія / С. С. Ніколенко, О. М. Шевченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 159 с.

984.    Нічуговська, Л. I. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників [Текст] + [Електронний ресурс] : методологія, теорія, практика : монографія / Л. I. Нічуговська. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 153 с.

985.    Обладнання підприємств торгівлі і сфери послуг [Текст] + [Електрон. ресурс] : навч. посібник / Я. М. Бичков, В. В. Гончаренко, В. О. Скрипник [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 274 с.

986.    Олійник, В. П. Ефективність економічних відносин підприємств і організацій роздрібної торгівлі споживчої кооперації [Текст] : дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / В. П. Олійник. – [б. м.] Полтава, 2008. – 278 с. + CD.