Вищий навчальний заклад Укоопспілки

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

 

 

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

ОНІПКО
ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

 

 

Біобібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

Полтава

РВВ ПУЕТ

2011

 

 

 

 

 

Тетяна Володимирівна Оніпко

 

 

 

Оніпко Тетяна Володимирівна : біобібліографічний покажчик літератури [Текст] / упоряд. О. П. Галицька. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. – 40 с.

 

 

ЗМІСТ

Від упорядника

Розділ І. Основні дати життя та діяльності Т. В. Оніпко

Розділ ІІ. Відображення питань історії та теорії кооперації в працях Т. В. Оніпко

Розділ ІІІ. Праці Т. В. Оніпко з питань історії України

Розділ ІV. Творча діяльність Т. В. Оніпко в галузі краєзнавства

Розділ V. Науковий доробок Т. В. Оніпко з питань національної ідеї виховання молоді

Розділ VІ. Методика викладання історії

Алфавітний покажчик співавторів

Ілюстрації

Фотодокументи

 

 

[Вгору]

Від упорядника

В даному бібліографічному покажчику представлено науково-педаго­гічну діяльність Тетяни Володимирівни Оніпко, доцента кафедри культуро­логії та історії Полтавського університету економіки і торгівлі.

Покажчик містить 179 бібліографічних описів публікацій. Творче над­бання Т. В. Оніпко складають монографії, книги, тексти лекцій, методичні матеріали, численні публікації у наукових вітчизняних збірниках та у фахових періодичних виданнях.

У покажчику представлено результати наукової діяльності, які згрупо­вано у шести розділах.

Розділ І Вступна стаття М. В. Аліман та М. М. Мовчан «Педагог і науковець Тетяна Володимирівна Оніпко».

До розділу ІІ «Відображення питань історії та теорії кооперації» увійшли монографії, автореферат, наукові статті та тези із збірників і періодичних видань.

До розділу ІІІ «Праці Т. В. Оніпко з питань історії України» увійшли публікації з історії України, історії церкви та роботи про жіночий і доброчинний рух.

У розділі ІV «Творча діяльність Т. В. Оніпко в галузі краєзнавства» зібрані матеріали з краєзнавства.

У розділі V «Науковий доробок Т. В. Оніпко з питань національної ідеї у вихованні молоді» висвітлюються питання навчання та виховання студентства.

У розділі VІ «Методика викладання історії» включено методичні посіб­ники, положення, навчальні комплекси на допомогу студентам у вивченні історії.

До видання включено бібліографічні описи монографій, брошур, збірни­ків наукових праць, матеріалів наукових конференцій, навчальних посібників з 1989 по 2011 роки.

Для зручності користування покажчик побудовано за хронологічним принципом. У цих межах матеріал розташовано в алфавітному порядку. Нумерація бібліографічних описів у покажчику наскрізна. Бібліографічний опис здійснено у відповідності до ДСТУ ГОСТу 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Опис матеріалів здійснювався за правилами сучасного українського правопису.

Користуватися посібником допоможе алфавітний покажчик співавторів, до якого включено всі прізвища, що зустрічаються в бібліографічному описі. (У ньому зазначено номери позицій у бібліографічному покажчику.)

Висловлюємо подяку Тетяні Володимирівні Оніпко за надання списку праць та допомогу у складанні покажчика. Сподіваємось, що це видання стане у пригоді науковцям, студентам, викладачам і всім, кого цікавлять проблеми  теорії та історії кооперації, історії України, історії рідного краю, методики викладання спеціальних дисциплін, організації науково-дослідної роботи у вищій школі.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ І. ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ Т. В. ОНІПКО

Народилася 20 грудня 1956 р. в м. Полтава. У 1974 р. закінчила середню школу № 21. З 1974 по 1978 р. була студенткою історичного факультету Полтавського державного інституту ім. В. Г. Короленка, який закінчила з червоним дипломом.

З серпня 1978 по червень 1979 р. працювала учителем історії в Малонехворощанській школі Машівського району Полтавської області, а з липня 1979 по вересень 1981 р. – учителем історії середньої школи № 13 м. Полтави. З вересня 1981 по жовтень 1983 р. – завуч із виховної роботи цієї школи.

З жовтня 1983 р. – асистент кафедри історії КПРС Полтавського кооперативного інституту. У 1989 р. в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. З 1993 р. обіймає посаду доцента кафедри історії та кооперативного руху (нині кафедра культурології та історії). Її загальний стаж роботи 32 роки, у тому числі в Полтавському університеті економіки і торгівлі (ПУЕТ) – 27 років.

Тетяна Володимирівна активно впроваджує в навчальний процес кредитно-модульну систему. Її лекції та семінарські заняття відзначаються творчим пошуком, педагогічною майстерністю, використанням активних методів навчання та виховною направленістю. Вона внесла вагомий вклад у розробку навчально-методичних комплексів з курсів «Історія України», «Вища освіта та Болонський процес».

Протягом багатьох років Т. В. Оніпко успішно працює над досліджен­ням та написанням історії споживчої кооперації України та Полтавського університету економіки і торгівлі, є автором понад 230 наукових і науково-методичних публікацій. Значну увагу приділяє студентській науково-дослідній роботі; займається проблемами краєзнавства, зокрема історією жіночого та доброчинного руху на Полтавщині; пропагує історичні знання, культурну спадщину українського народу.

Тетяна Володимирівна брала участь у створенні музею історії Полтав­ського університету споживчої кооперації України (тепер Полтавський університет економіки і торгівлі).

Слід підкреслити, що вона проводить значну виховну роботу серед студентської молоді університету: неодноразово виступала ініціатором факультетських виховних заходів, формуючи у студентів національну свідомість, загальнолюдські цінності, багато уваги приділяла діяльності студентського клубу «Берегиня».

Т. В. Оніпко плідно співпрацює з Міжгалузевим інститутом підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів університету; з високою відпові­дальністю ставиться до виконання громадських обов’язків, протягом 11 років була секретарем Ради з гуманітарної освіти Полтавського університету споживчої кооперації України.

Аліман М. В. – доц. каф. грошового обігу і кредиту.

Мовчан М. М. – доц. каф. філософії та політології.

 

ХРОНОЛОГІЧНА ТАБЛИЦЯ ОСНОВНИХ ДАТ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ Т. В. ОНІПКО

20 грудня

1956 р.

Народилася в м. Полтаві

 

1974 р.

Закінчила середню школу № 21

1974–1978 рр.

Навчання  на історичному факультеті Полтавського державного інституту ім. В. Г. Короленка, який закінчила з червоним дипломом

1978–1979 рр.

Працює вчителем історії в Малонехворощанській школі Машівського району

1979–1981 рр.

Працює вчителем історії середньої школи № 13 м. Полтави

1981–1983 рр.

Завуч з виховної роботи цієї ж школи

З жовтня 1983 р.

Асистент кафедри історії КПРС Полтавського кооперативного інституту

1989 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук

1993 р.

Доцент кафедри історії та кооперативного руху (нині кафедра культурології та історії)

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІ. ВІДОБРАЖЕННЯ ПИТАНЬ ІСТОРІЇ ТА ТЕОРІЇ КООПЕРАЦІЇ В ПРАЦЯХ Т. В. ОНІПКО

Монографії

1. Оніпко, Т. В. Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період НЕПу (історико-економічний аспект) [Текст] / Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 345 с.

2. Оніпко, Т. В. Виробничі галузі споживчої кооперації України в контексті нової економічної політики (1921–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 381 с.

Автореферат

3. ОнипкоТ. В. Деятельность Компартии Украины по развитию и укреп­лению потребительской кооперации в 1921–1925 : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук [Текст] / Т. В. Оніпко. – К., 1989. – 26 с.

Наукові статті та тези

4. Оніпко, Т. В. Встановлення і зміцнення зв’язків споживчої кооперації України з міжнародним кооперативним рухом (1921–1925 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко // Український історичний журнал. – 1987. – № 10. – С. 106–113.

5. Алиман, М. В. Подготовка кооперативних кадров в системе потребкооперации Украины в 1921–1925 гг. [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко. – Полтава : ПКІ, 1991. – 21 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 21.05. 1991, № 44602.

6. Алиман, М. В. Производственная деятельность потребкооперации Украи­ны в первой половине 20-х годов [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко. – Полтава : ПКИ, 1991. – 27 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР 21.05.1991, № 44603.

7. Алиман, М. В. Женщины и молодежь в потребительских обществах Украины (1921–1925 гг.) [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко. – Полтава : ПКИ, 1991. – 23 с. – Деп. В ИНИОН АН СССР 22.07. 1991, № 45030.

8. Петренко, С. М. Кооперативынй ідеал М. І. Туган-Барановського [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Онипко. – Полтава : ПКИ, 1991. – 20 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР, 16.12. 1991, № 45746.

9. Оніпко, Т. В. Створення масової споживчої кооперації України у відбу­довчий період [Текст] / Т. В. Онипко // Наукові праці з питань політичної історії. – 1991. – № 170. – С. 34–38.

10. Аліман, М. В. Теорiя та iсторiя кооперацiї [Електрон. ресурс] : хроно­логiчнi таблицi / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко, О. В. Корягiн [та ін.]. – Полта­ва : РВВ ПУСКУ, 2003. – Режим доступу: http://10.0.0.9/phpopac/elcat.php. Заголовок з титулу екрана.

11. Аліман, М. В. Культурно-просвітницька діяльність споживчої кооперації: досвід минулого і завдання сьогодні [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко, Н. К. Пупко // Потребительская кооперация в переходный период : проблемы и перспективы : тезисы доклада междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Укоопсоюза (Полтава, 24–25 мая 1995 г.). – Полтава : ПКИ, 1995. – Ч. І. – С. 83–84.

12. Петренко, С. М. Із досвіду міжнародної торгівлі споживчої кооперації України [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко // Потребительская коопе­рация в переходный период : проблемы и перспективы : тезисы доклада междунар. науч.-практ. конф., посвященной 75-летию Укоопсоюза (Полтава, 24–25 мая 1995 г.). – Полтава : ПКИ, 1995. – Ч. І. – С.122.

13. Оніпко, Т. В. Сучасний погляд на досвід діяльності споживчої кооперації України в 20–3-ті рр. ХХ ст. [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава по итогам бюджетних научных исследований кафедр за 1991–1995 гг. – Полтава : ПКИ, 1996. – С. 65–66.

14. Алиман, М. В. Использовние исторического опыта кооперативного движения в условиях перехода Украины к рыночным отношениям [Текст] / М. В. Алиман, С. М. Петренко, Т. В. Онипко // Экономика переходного периода: проблемы и решения : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Херсон, 2729 мая 1996 г.). – Херсон : Межрегиональный институт бизнеса, 1996. – С. 111–113.

15. Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. Споживча кооперація України в 1920–1930-і роки. Організаційна перебудова споживчої кооперації [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 10 жовт. – С. 8;

16. Аліман, М. В. «Чистка» кадрового складу споживчої кооперації у 1920–30 рр. [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 14 листоп. – С. 9.

17. Аліман, М. В. Від витоків до сьогодення. Господарська діяльність споживчої кооперації України в 1920–1930-і роки [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 28 листоп. – С. 9;

1996. – 5 груд. – С. 9;

1996. – 12 груд. – С. 9;

1996. – 19 груд. – С. 9.

18. Алiман, М. В. Від витоків до сьогодення. Громадське харчування [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 9 січ. – С. 5.

19. Алiман, М. В. Від витоків до сьогодення. Заготівельна діяльність [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 16 січ. – С. 5;

               1997. – 23 січ. – С. 6.

20. Алiман, М. В. Від витоків до сьогодення. Робота з кадрами в споживчій кооперації України та організаційно-кооперативна діяльність у 1920–30-ті рр. [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 20 лют. – С. 9; 1997. – 27 лют. – С. 9;

1997. – 13 берез. – С. 9;

1997. – 20 берез. – С. 9;

1997. – 3 квіт. – С. 8;

1997. – 10 квіт. – С. 9;

1997. – 17 квіт. – С. 9;

1997. – 24 квіт. – С. 9.

21. Алiман, М. В. Від витоків до сьогодення. Участь Вукоопспілки в міжнародному кооперативному русі [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1997. – 22 трав. – С. 9.

22. Оніпко, Т. В. Досвід виробничої діяльності споживчої кооперації України в 20–30-ті роки та його використання в умовах переходу до ринкових відносин [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко // Проблеми розвитку споживчої кооперації України у ринковому середовищі : доповідь на міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 1998. – Ч. 2. – С. 143–152.

23. Аліман, М. В. Вивчення досвіду кооперативного руху як чинник удоско­налення підготовки спеціалістів для роботи в ринкових умовах [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Проблеми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями : матеріали наук.-метод. конф. (Полтава, 22–24 берез. 2000 р.). – Полтава : ПКІ, 2000. – С. 207–211.

24. Оніпко, Т. В.Споживча кооперація України: особливості еволюційного поступу [Текст] / Т. В. Оніпко, С. М. Петренко // Еволюція економічного розвитку та економічних теорій: проблеми дослідження та викладання : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. (Київ, 26–27 квіт. 2000 р.). – К. : КНЕУ, 2000. – С. 169–170.

25. Алиман, М. В. Ветераны кооперативного просвещения Лебедевы [Текст] / М. В. Алиман, Т. В. Онипко // Донецкий кооператор. – 2000. – № 1. – С. 3.

26. Алiман, М. В. Подвижники кооперативного руху та їх вклад у формування й розповсюдження знань про кооперацiю [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. – 2001. – № 5–6. – С. 123–125.

27. Аліман, М. В. Кооперативний рух у період Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. [Текст] / М. В. Аліман, О. В. Корягін, Т. В. Оніпко // Велика Вітчизняна: історія, пам’ять, долі. – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2001. – С. 39–43.

28. Аліман, М. В. Видатні кооператори світу і України [Текст] / М. В. Аліман, О. О. Ковбаса, Т. В. Оніпко. – Полтава : ПДСГІ, ПУСКУ, 2001. – 30 с.

29. Аліман, М. В. Володимир Затонський як кооператор [Текст] / Т. В. Онiп­ко, М. В. Алiман // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2002. – № 2. – С. 91–95. – (Сер. Гуманiтарнi науки).

30. Оніпко, Т. В. Чому кадри вітчизняної кооперації у 20–30-ті роки ХХ ст. не обминула трагічна доля? [Текст] / Т. В. Оніпко // Література та культура По­лісся. Історичні та культурологічні процеси на Поліссі та в Україні (ХІХ–ХХ ст.). – Ніжин : НДПУ, 2002. – Вип. 20. – С. 139–143.

31. Оніпко, Т. В. Споживча кооперація України в контексті голодомору 1932–1933 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : збірник наукових праць. – 2003. – № 493. – С. 155–159. – (Тематичний випуск «Держава та армія»).

32. Теорія та історія кооперації : хронологічі таблиці [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко, О. В. Корягін [та ін.]. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – 107 с.

33. Оніпко, Т. В. Споживча кооперація України в контексті міжнародного кооперативного руху 20-х років ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя : наукові записки Тернопільського держаного педаго­гічного університету ім. Володимира Гнатюка. – 2003. – Вип. 3. – С. 210–213. – (Серія: Історія).

34. Алiман, М. В. Теорiя та iсторiя кооперації : хронологiчнi таблицi з iсторiї кооперативного руху [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко, О. В. Корягiн [та ін.] // Вісті ЦССТУ. Дiловий випуск. – 2004. – 30 січ. – С. 8–24. – ДВ – вкладка; 2004. – 6 лют. – С. 1–24. – ДВ-вкладка.

35. Оніпко, Т. В. Вплив державних органів влади на кадрову політику системи споживчої кооперації в 20–30-ті рр. ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії.    2006. – Вип. 21. – С. 289–295. – (Серія економічна).

36. Лiдери Укоопспiлки [Текст] : бiографiчнi довiдки голiв правлiння Укоопспiлки 1920–1991 рр. / В. Чумаченко, М. Аліман, Т. Онiпко [та iн.]. – К. : Вісті ЦССТУ, 2006. – 24 с.

37. «Книга Пошани» – Історичний нарис про голів правління Укоопспілки (1920–1991рр.) [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко, В. П. Рекрут, В. В. Чу­маченко // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2006. – № 42. – [3,0 д.арк.]

38. Наука : пошуки, знахідки, результати. Книга пошани: голови правління Укоопспілки : біографічні нариси [Текст] / В. Чумаченко, М. Аліман, Т. Оніп­ко [та ін.] // Вісті ЦССТУ. Діловий випуск. – 2006. – 20 жовт. – [0, 7 д.а.].

39. Оніпко, Т. В. Особливості підготовки кадрів для споживчої кооперації України в нових умовах господарювання (1921–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Оніп­ко // Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили. – 2008. – Т. 96, вип. 83. – С. 192–196. – (Серія Історичні науки).

40. Оніпко, Т. В. Заклади громадського харчування споживчої кооперації України та їх роль у здійсненні продовольчої політики в роки НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. – 2008. – Випуск LХХІХ (79). – С. 243–255. – (Серія педагогічні та історичні науки).

41. Оніпко, Т. В. Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період цінового дисбалансу 1923 р. [Текст] / Т. В. Оніпко // Економіка: проб­леми теорії та практики. В 5 т. : зб. наук. праць. – Д. : ДНУ, 2008. – Т. 1, вип. 245. – С. 257–265.

42. Оніпко, Т. В. Зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України в період НЕПу (1921–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко // Споживча кооперація ХХІ століття : уроки трансформаційних реформ і перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 20–21 листоп. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 15–17.

43. Оніпко, Т. В. Політичні чистки кооперативних кадрів 1930-х років [Текст] / Т. В. Оніпко // Актуальні проблеми дослідження Голодомору та політичних репресій 1930-х років в Україні: зб. наук. стат. за матеріалами «круглого столу» (Полтава, 29 трав. 2008 р.). – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 174–183.

44. Оніпко, Т. В. Як проходила українізація організацій споживчої кооперації України у 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Південь України : етно­історичний, мовний, культурний та релігійний виміри : зб. наук. праць ІІ між­нар. наук.-практ. конф., присвяч. 65-й річниці визволення Одеси від окупан­тів (Одеса, 10–11 квіт. 2009 р.). – О. : Одеський національний морський університет, «ВМВ», 2009. – С. 230–233.

45. Оніпко, Т. В. Залучення споживчої кооперації  до експортних операцій України в роки НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Україна в євроінтеграційних процесах : проблеми державного будівництва в Україні : тези доповіді ХІV міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21–22 лют. 2009 р.). – К. : Київський міжнародний університет. – 2009. – № 17, т. 1. – С. 142–147.

46. Оніпко, Т. В. Із досвіду діяльності підприємств громадського харчування споживчої кооперації України щодо оволодіння ринком у період НЕПу (1921–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко // Прогресивні технології харчових виробництв, ресторанного та готельного господарства : збірник тез доповідей І міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 35-річчю технологічного факультету (Полтава, 23–24 квіт. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 294–297.

47. Оніпко, Т. В. Із досвіду відродження фінансової стабільності споживчої кооперації України в роки НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Економічна безпека і проблеми господарсько–політичної трансформації соціально-економічних систем : матеріали міжнар. наук. –практ. конф. (Полтава, 15–16 трав. 2009 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 142–145.

48. Оніпко, Т. В. Пайові кампанії споживчої кооперації у контексті державної політики кооперування населення в роки НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Со­ціальний розвиток сільських регіонів : матеріали учасників міжнар. інтердис­циплінарної конф., присвяч. 165-річчю з часу заснування Уманського дер­жавного аграрного університету та 150-річчю його перебування в Умані (Умань, 21–23 трав. 2009 р.) / За ред. д-ра соціол. наук, проф. А. М. Шато­хіна. – Умань : Видавець «Сочінський», 2009. – С. 56–59.

49. Оніпко, Т. В. Державна політика кооперування населення України в роки НЕПу : досвід розширення соціальної бази [Текст] / Т. В. Оніпко // Гуржіїв­ські історичні читання : зб. наук. праць. – Черкаси, 2009. – С. 393–397.

50. Оніпко, Т. В. Врахування європейського та вітчизняного досвіду як шлях до оптимізації діяльності споживчої кооперації України [Текст] / Т. В. Оніпко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІV матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 24 листоп. 2009 р. ). – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – С. 74–77.

51. Оніпко, Т. Місце споживчої кооперації України в забезпеченні потреб населення в останні роки НЕПу 1926–1928 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Буко­винська міжнар. історико-краєзнавч. конф., присвяч. 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (Чернівці, 27–28 листоп. 2009 р.) / Наук. ред. О. В. Добржанський. – Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2009. – С. 90–91.

52. Оніпко, Т. В. Відновлення добровільного членства в споживчій коопе­рації: з досвіду 20-х рр. ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Людина в структурах повсякдення в історії України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Лу­ганськ, 26 листоп. 2009 р.). – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2009. – С. 54–56.

53. Оніпко, Т. В. Зовнішньоекономічна діяльність споживчої кооперації України в період непу (1921–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 1 (38). – С. 40–45.

54. Оніпко, Т. В. Володимир Затонський як кооператор у період виходу з економічної кризи 1922–1923 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Ско­вороди. – 2009. – Вип. 34. – С. 22–26. – (Серія «Історія та географія»).

55. Оніпко, Т. В. Роль хлібопекарської промисловості споживчої кооперації України у вирішенні продовольчих проблем у 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. – № 2. – С. 62–69.

56. Оніпко, Т. Аліман Мирослав Васильович [Текст] / Т. Оніпко, О. Корягін // Університетський  вісник. – 2009. – № 4. – С. 11.

57. Оніпко, Т. В. Співпраця споживчої кооперації та профспілок України щодо підготовки господарських кадрів у період НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Академіії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – № 3. – С. 50–55.

58. Оніпко, Т. В. Міжнародний день кооперації як засіб оптимізації спожив­чої кооперації України в умовах нової економічної політики [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові записки Тернопільського національного педагогіч­ного університету ім. В. Гнатюка. – 2009. – Вип. 1. – С. 52–56. – (Серія : Історія).

59. Оніпко, Т. В. Досвід торговельної діяльності споживчої кооперації Украї­ни в мовах НЕПу : особливості історіографії 1920-х рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2009. – Вип. 25. – С. 78–87.

60. Оніпко, Т. Олександр Шліхтер як кооператор: маловідомі сторінки біографії [Текст] / Т. В. Оніпко // Сіверянський літопис. – 2009. – № 4. – С. 108–114.

61. Оніпко, Т. В. Сільська торгівля споживчої кооперації України в 1923 р : досвід подолання економічної кризи [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2009. – Вип. 26. – С. 61–70.

62. Оніпко, Т. В. Споживча кооперація України в контексті «нової торго­вельної політики» 1924–1925 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2009. – Вип. 15. – С. 65–70. – (Серія: Історія).

63. Оніпко, Т. В. Використання господарського потенціалу споживчої коо­перації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові записки Вінницького держав­ного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2009. – Вип. 16. – С. 52–58. – (Серія: Історія).

64. Оніпко, Т. В. Використання потенціалу споживчої кооперації щодо зміцнення обороноздатності України в роки НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Луганського Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – Вип. 22. – С. 169–176.

65. Оніпко, Т. В. Споживча кооперація України і європейський ринок : досвід 20-х рр. ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Східноукраїнського націо­нального університету ім. В. Даля. – 2009. – № 8 (138). Ч. 1. – С. 172–179.

66. Оніпко, Т. В. Історичний досвід перепідготовки та підвищення квалі­фікації фахівців споживчої кооперації в ринкових умовах НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Література та культура Полісся : проблеми літератури, історії та культури ХІХ–ХХ ст. у сучасному висвітленні. – 2009. – Вип. 52. – С. 159–170.

67. Оніпко, Т. В. Історичний досвід фінансового забезпечення торговельної галузі споживчої кооперації  України в 1926–1928 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2009. – Вип. 7. – С. 12–20.

68. Оніпко, Т. В. Державна політика зниження цін у споживчій кооперації України в 1926–1928 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2009. – Вип. 28. – С. 66–74.

69. Оніпко, Т. В. Залучення державою споживчої кооперації України до забезпечення продовольством армії в 20–ті рр. ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2009. – № 652. – С. 129–133. – (Тематичний  випуск. Держава та армія).

70. Оніпко, Т. В. Споживча кооперація України в період нової економічної політики: історіографія початку ХХІ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2009. – Вип. 8. – С. 212–220. – (Серія : Гуманітарні науки).

71. Оніпко, Т. В. Діяльність споживчої кооперації України щодо забезпечен­ня дітей харчуванням у період голоду 1921–1922 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2009. – Вип. 29. – С. 51–58.

72. Оніпко, Т. В. Податкова політика  держави щодо споживчої кооперації України в період нової економічної політики [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові праці історичного Факультету Запорізького національного університету. – 2009. – Вип. ХХVІІ. – С. 165–169.

73. Оніпко, Т. В. Залучення споживчої кооперації України до організації харчування голодуючих безробітних та селян у 1921–1923 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Історичні записки : зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 23, ч. 1. – С. 165–174.

74. Оніпко, Т. В. Поглиблення співробітництва споживчої кооперації України і державної промисловості в 1926–1928 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2009. – Вип. 3. – С. 81–87. – (Серія: Історія).

75. Оніпко, Т. В. Історичний досвід запровадження госпрозрахунку коопера­тивними закладами громадського харчування України (1923–1925 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко // Збірник наукових праць Луганського Східноукраїн­ського національного університету ім. В. Даля. – 2009. – Вип. 24. – С. 170–179.

76. Оніпко, Т. Підтримка споживчою кооперацією вітчизняної культури у період НЕПу [Текст] / Т. Оніпко // Імідж сучасного педагога. – 2009. – № 5. – С. 38–40.

77. Оніпко, Т. В. Регіональні особливості діяльності закладів громадського харчування споживчої кооперації України в 1923–1925 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Збірник наукових праць національного технічного універ­ситету України «Київський політехнічний інститут». – 2009. – Вип. 29. – С. 160–170.

78. Оніпко, Т. В. Вплив держави на цінову політику споживчої кооперації України в 1924–1925 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові записки з україн­ської історії : збірник наукових статей. – 2009. – Вип. 22. – С. 136–143.

79. Оніпко, Т. В. Споживча кооперація України в системі непу: погляд зарубіжних історіографів [Текст] / Т. В. Оніпко // Бахмутський шлях : літера­турне та наукове історико-філологічне видання Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2009. – № 1–2. – С. 145–150.

80. Аліман, М. В. Погляд історіографів зарубіжжя на споживчу кооперацію України в перід НЕПу [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісник Львів­ської комерційної академії. – 2009. – Вип. 8. – С. 220–232. – (Сер. Гума­нітарні науки).

81. Оніпко, Т. В. Державна політика регулювання торговельних взаємозв’яз­ків споживчої кооперації з державною промисловістю : генеральні договори 1924–1925 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові записки Національного педа­гогічного університетут ім. М. П. Драгоманова. – 2009. – Вип. LХХХІV (84). – С. 296–308. – (Серія педагогічні та історичні науки).

82. Оніпко, Т. В. Виробнича діяльність споживчої кооперації України в період НЕПу : історіографічний аспект [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2010. – Вип. 30. – С. 179–188.

83. Оніпко, Т. В. Залучення промислових підприємств споживчої кооперації України до забезпечення потреб населення в перші роки НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Збірник наукових праць Харківського національного педаго­гічного університету ім. Г. С. Сковороди. – 2010. – Вип. 39. – С. 89–94. – (Серія «Історія та географія»).

84. Оніпко, Т. В. Історичний досвід оптимізації промислових підприємств вітчизняної споживчої кооперації під час економічної кризи 1923 р. [Текст] / Т. В. Оніпко // Дослідження з історії техніки : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – С. 88–98.

85. Оніпко, Т. В. Історичні уроки співпраці вітчизняної споживчої кооперації з пайовим товариством «Укрнархарч» у період НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2010. – Вип. 36. – С. 71–79.

86. Оніпко, Т. В. Внесок млинарської галузі вітчизняної споживчої кооперації у розв’язання продовольчих проблем (1926–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко // Український селянин : зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 12. – С. 223–226.

87. Оніпко, Т. В. Експорт вітчизняною споживчою кооперацією продуктів рослинництва як засіб сприяння індустріалізації країни в останні роки НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2010. – Вип. 41. – С. 99 –108.

88. Оніпко, Т. В. Культурно-духовна підтримка споживчою кооперацією українського села в 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Східно­українського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – № 9 (151). Ч. 2. – С. 172–177.

89. Оніпко, Т. В. Діяльність маслоробних підприємств споживчої кооперації України в другій половині 1920-х рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 3 (42). – С. 116–121. – (Серія «Економічні науки»).

90. Оніпко, Т. В. Історичний досвід становлення м’ясопереробної галузі споживчої кооперації України в останні роки НЕПу (1926–1928) [Текст] / Т. В. Оніпко // Міжнародний кооперативний рух : історичний досвід і сучасна практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 15–16 квіт. 2010 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 79–81.

91. Оніпко, Т. В. Залучення переробної галузі споживчої кооперації України до вирішення продовольчої проблеми у період розгортання індустріалізації (1926–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко // Актуальні питання вітчизняної, світо­вої історії та історії науки : пошуки, роздуми, знахідки : матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. (Луганськ, 21 квіт. 2010 р.). – Луганськ : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, 2010. – С. 74–76.

92. Оніпко, Т. В. Історичний досвід споживчої кооперації України щодо дотримання санітарних норм у закладах громадського харчування за часів НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Споживча кооперація Поділля: через століття до майбутнього : виступи та доповіді міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 27–28 трав. 2010 р.). – Вінниця : ВКІ, 2010. – С. 164–169.

93. Оніпко, Т. В. Роль закладів громадського харчування споживчої коопе­рації України у розширенні сфери послуг (1926–1928 рр.) [Текст] / Т. В. Оніпко // Споживча кооперація України: історичний досвід, сучасний розвиток, стратегічні орієнтири : зб. всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 12 жовт. 2010 р.). – Л. : Львівська комерційна академія, 2010. – С. 111–119.

94. Онипко, Т. В. Исторические уроки торговой деятельности потребитель­ской кооперации Украины в период выхода с экономического кризиса 1923 г. [Текст] / Т. В. Оніпко // Потребительская кооперация : теория, методология, практика : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Казань, 22 апрел. 2010 г.). – М. : АНО ВПО ЦС РФ «Российский университет кооперации», 2010. – С. 339–344.

95. Оніпко, Т. В. Стимулювання експортних заготівель вітчизняною спо­живчою кооперацією в останні роки НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Людина у структурах повсякдення в історії України : матеріали ІІ всеукр. наук. конф. (Луганськ, 24–25 листоп. 2010 р.). – Луганськ : Східноукраїнський націо­нальний університет ім. В. Даля, 2010. – С. 93–95.

96. Оніпко, Т. В. Особливості відродження експортної діяльності споживчої кооперації України в перші роки нової економічної політики [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові праці історичного факультету Запорізького націо­нального університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Вип. ХХІХ. – С. 116–121.

97. Оніпко, Т. В. Внесок Одеської консервної фабрики споживчої кооперації у вирішення продовольчих проблем та розширення експорту України у 20-ті рр. ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко // Південь України : етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри : матеріали ІІІ міжнар. конф., присвяч. 70-річниці героїчної оборони Одеси (Одеса, 15–16 квіт. 2011 р.). – О. : ВМВ, 2011. – С. 274–277.

98. Оніпко, Т. В. Вплив держави на хлібозаготівельну діяльність вітчизняної споживчої кооперації в 1928 р. [Текст] / Т. В. Оніпко // Гілея. – 2011. – Вип. 44. – С. 130–138.

99. Оніпко, Т. В. Внесок споживчої кооперації України у державні хлібозаго­тівлі в 1923–1925 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко / Збірник наукових праць Харків­ського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. – 2011. – Вип. 41. – С. 68–73. – (Серія « Історія та географія»).

100. Оніпко, Т. В. Кооперативне громадське харчування в контексті держав­ної продовольчої політики другої половини 1920-х рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2011. – Вип.19. – С. 201–207. – (Серія : Історія).

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАЦІ Т. В. ОНІПКО З ПИТАНЬ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Наукові статті та тези

101. Онипко, Т. В. Киевская Русь и ее место в исторической судьбе украинского народа (ІХ – первая половина ХІІІ ст.) [Текст] / Т. В. Онипко // В помощь студентам, изуючающим историю Украины : методические рекомен­дации и материалы к теме. – Полтава : ПКИ, 1992. – 20 с.

102. Онипко, Т. В. Украина накануне и в период первой буржуазно-демокра­тической революции 1905–1907 гг. Возникновение политических партий : в помощь студентам, изучающим «Историю Украины») [Текст] / Т. В. Онипко. – Полтава : ПКИ, 1992. – 26 с.

103. Оніпко, Т. В. Чортомлицька Січ в історії української державності [Текст] / Т. В. Оніпко, С. М. Петренко // Південь України і складання української державності : історія і сучасність : тези доповіді всеукр. наук.-практич. конф. (Одеса, 26–27 трав. 1994 р.). – О. : Одеський державний економічний університет. – 1994. – Ч. І. – С. 46–48.

104. Оніпко, Т. В. Студенти України в роки Великої Вітчизняної війни [Текст] / Т. В. Оніпко, С. М. Петренко // 50 років визволення України від німецько-фашистських загарбників та військовий, соціально-психологічний і методичний аспекти : тези доповіді міської міжвуз. наук.-практич. конф. – Полтава : Медична стоматологічна академія, 1994. – С. 56– 58.

105. Онипко, Т. В. Социально-политическое развитие Украины между двумя буржуазно-демократическими революциями (июнь 1907 – февраль 1917 гг.) : методические рекомендации и материалы к теме: в помощь студентам, изучающим историю Украины [Текст] / Т. В. Оніпко. – Полтава : ПКИ, 1994. – 22 с.

106. Оніпко, Т. В. Становлення української нації (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) : методичні рекомендації та матеріал до теми [Текст] / Т. В. Оніпко. – Пол­тава : ПКІ, 1997. – 15 с.

107. Зенкова, Л. М. Українська козацька держава другої половини ХVІІ ст. –ХVІІІ ст. : методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання [Текст] / Л. М. Зенкова, С. М. Петренко, Т. В. Оніпко. – Полтава : ПКІ, 1999. – 23 с.

108. Оніпко, Т. В. Україна в період хрущовської «відлиги» 1953–1964 рр. : лекція (на допомогу студентам у вивченні історії України) [Текст] / Т. В. Оніпко. – Полтава : ПКІ, 1999. – 16 с.

109. Оніпко, Т. В. «Лібералізація» культурного життя України в хрущовський період (1953–1964 рр.) : методичні рекомендації та матеріали до теми [Текст] / Т. В. Оніпко. – Полтава : ПКІ, 1999. – 17 с.

110. Оніпко, Т. В. Петро Могила і Києво-Могилянська академія [Текст] / Т. В. Оніпко, М. В. Бесєдін // 2000-ліття християнства – славна віха в історії людства : матеріали наукових читань (Полтава, 4 січ. 2000 р.). – Полтава : Полтавський краєзнавчий музей, 2000. – С. 41–46.

111. Бесєдін, М. Героїчні думи як історичне джерело [Текст] / М. Бесєдін, Т. Оніпко // Титульний етнос : здобутки, втрати : збірник статей за мате­ріалами наук.-прак. конф. (Полтава, 21–22 верес.2000 р.). – Полтава : Управ­ління культури Полтавської облдержадміністрації, Полтавський Краєзнавчий музей, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. – Полтава – Опішне, 2002. – С. 72–74.

112. Оніпко, Т. В. Українські землі в складі Литви та Польщі (ХІХ–ХVІ ст.) : текст лекції [Текст] / Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – 27 с.

113. Петренко, С. М. Історія України : путівник по історичних місцях Пол­тави [Текст] / С. М. Петренко, Л. М. Зенкова, Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 33 с.

114. Петренко, С. М. Історія України: навч.-метод. посібник [Текст] / С. М. Петренко, Л. М. Зенкова, Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 167 с.

115. Оніпко, Т. В. Постать Симона Петлюри в зарубіжній історіографії [Текст] / Т. В. Оніпко, Т. А. Оніпко // Науковий вісник Чернівецького універ­ситету. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип.  378–379. – С. 133–141. – (Серія : Істо­рія. Політичні науки. Міжнародні відносини).

116. Оніпко, Т. В. Історія України : словник історичних термінів [Текст] / Т. В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 27 с.

Історія церкви

117. Оніпко, Т. В. Церква як консолідуючий фактор українського сус­пільства : теорія і сучасність [Текст] / Т. В. Оніпко, М. В. Бесєдін // 2000-літ­тя християнства – славна віха в історії людства : матеріали наукових читань (Полтава, 4 січ. 2000 р.). – Полтава : Полтавський краєзнавчий музей, 2000. – С. 32–37.

118. Оніпко, Т. В. З історії полтавських церков у період хрущовської «відлиги» [Текст] / Т. В. Оніпко // 10 років незалежності: досвід, проблеми, перспективи : матеріали обл. наук.-прак. конф. до 10-річчя проголошення незалежності України. – Полтава : Полтавська обласна державна адміністра­ція [та ін.]. – Полтава, 2001. – С. 41–44.

119. Оніпко, Т. В. Історія Сампсоніївської церкви в документах Державного архіву Полтавської області [Текст] / Т. В. Оніпко // Архіви і документальна спадщина Полтавщини : минуле, сучасне, перспективи (1903–2003) : архів­ний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії : матеріали наук. конф. – Полтава : АСМІ, 2003. – С. 216–218.

120. Оніпко, Т. В. Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви [Текст] / Т. В. Оніпко // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії: матеріали ІV міжнар. наук. конф. (Київ, 18–19 трав. 2006 р.). – К. : Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповід­ник [та ін.], 2007. – С. 138–140.

121. Оніпко, Т. В. З історії закриття Сампсоніївської церкви міста Полтави [Текст] / Т. В. Оніпко // Держава і церква в Україні за радянської доби : збір­ник наук. статей за матеріалами ІІ всеук. наук. конф. (Полтава, 18–19 жовт. 2007 р.). – Полтава : АСМІ, 2008. – С. 89–94.

122. Оніпко, Т. В. Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова [Текст] / Т. В. Оніпко // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємо­дії : матеріали V міжн. наук. конф. (Київ, 24–25 трав. 2007 р.). – К. : Фенок, 2008. – С. 141–145.

Жіночий та доброчинний рух

123. Аліман, М. В. Жінки в споживчій кооперації [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Жінки України : сучасний статус і перспективи: міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 20–22 черв. 1995 р.). – О. : Одеська державна акаде­мія харчових технологій, 1995. – С. 141–142.

124. Аліман, М. В. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 1920-х років [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вісті ЦССТУ. – 1996. – 14 серп. – С. 4.

125. Аліман М. В. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України на початку 20-х років [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Споживча коопе­рація України. Історичні та соціально-економічні аспекти : збірник наукових статей. – К., 1996. – С. 106–112.

126. Алiман, М. В. Доброчинна дiяльнiсть споживчої кооперацiї України на початку 20-х рокiв [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 9 січ. – [0,6 д.а.].

127. Петренко, С. М. Жінки в історії України умовах [Текст] / С. М. Пет­ренко, Т. В. Оніпко // Зоря Полтавщини. – 2000. – 7 берез. – С. 6.

128. Аліман, М. В. Доброчинна діяльність кооперативних організацій [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Українська кооперація: історичні та соціально-економічні аспекти: науковий збірник. – Л. : Вид-во Львівської комерційної академії, 2001. – Т. 2. – С. 62–73.

129. Оніпко, Т. В. Благодійна діяльність жінок у селах Полтавщини ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / Т. В. Оніпко, О. В. Оніщенко // Український селя­нин : збірник наукових праць. – Черкаси : Черкаський державний ун-т ім. Б. Хмельницького, 2002. – Вип. 5. – С. 187–190.

130. Оніпко, Т. В. Добродійні акції споживчої кооперації України у період голодомору 1921–1922 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко, О. В. Оніщенко // Матеріа­ли наук. конф. до 70-річчя голодомору в Україні 1932–1933 рр. (Полтава, 7 груд. 2002 р.). – Полтава : Полтавська міська рада, [та ін.]. – Полтава, 2002. – С. 66–68.

131. Оніпко, Т. В. Добродійність споживчої кооперації у період вітчизняних голодоморів [Текст] / Т. В. Оніпко, О. В. Оніщенко // Український селянин. – 2002. – № 6. – С. 101–103.

132. Оніпко, Т. В. Меценати Репніни [Текст] / Т. В. Оніпко // Український селянин. – 2003. – № 7. – С. 4–6.

133. Оніпко, Т. В. Благодійна допомога  споживчої кооперації України дітям у період голодомору 1932–1933 рр. [Текст] / Т. В. Оніпко // Трагічні події 30-х років ХХ століття як засіб формування тоталітарної системи в Україні (у зв’язку із 70-ми роковинами голодомору в Україні : матеріали наук.-практ. конф. – Хмельницький : Міжрегіональна Академія управління персоналом [та ін.], 2004. – С. 100–103.

134. Оніпко, Т. В. Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини [Текст] / Т. В. Оніпко // Православ’я – наука-суспільство: проблеми взаємо­дії : матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (Черкаси, 18 трав. 2004 р.). – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького [та ін.], 2004. – С. 122–124.

135. Оніпко, Т. В. З історії меценатства жінок Полтавщини [Текст] / Т. В. Оніпко // Сторінки історії: збірник наукових праць / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К.: ІВЦ «Політехніка», 2004. – Вип. 20. – С. 130–138.

136. Оніпко, Т. В. Полтавські жінки-добродійниці [Текст] / Т. В. Оніпко // Науковий вісник ПУСКУ. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – № 3. – С. 77–79.

137. Оніпко, Т. В. Жіноцтво Полтавщини у контексті європейського куль­турного процесу [Текст] / Т. В. Оніпко, С. М. Петренко // Знаки питання в історії України: регіональний вимір української історії : зб. матеріалів ІІІ міжн. конф. / Упор. О. Г. Самойленко, Є. М. Страшко – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – С. 157–166.

138. Оніпко, Т. В. Доброчинна діяльність споживчої кооперації України в період НЕПу [Текст] / Т. В. Оніпко // Вісник Луганського Східноукраїн­ського національного університету ім. В. Даля. – 2008. – Вип. 20, ч. 2. – С. 122–130.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ ІV. ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ Т. В. ОНІПКО В ГАЛУЗІ КРАЄЗНАВСТВА

Наукові статті та тези

139. Оніпко, Т. В. Нові підходи до історичної оцінки Полтавської битви [Текст] / Т. В. Оніпко // Методологія і зміст гуманітарної освіти : сучасний стан і перспективи розвитку : тези доповіді всеукр. наук.-теорет. конф. (Херсон, 27–28 трав. 1993 р.). – Херсон : Херсонський індустріальний інсти­тут, 1993. – С. 23–26. 

140. Полтавський кооперативний інститут 1968–1993 : Історичний нарис [Текст] / М. В. Аліман, С. М. Петренко, Т. В. Оніпко [та ін.]. – Полтава : ПКІ, 1993. – С. 105–119.

141. АлиманМ. В. О развитии и проблемах использования интеллектуаль­ного потенциала Полтавского кооперативного института [Текст] / М. В. Али­ман, Т. В. Онипко // Творческий потенциал научной и вузовской интеллиген­ции : проблемы развития и эффективного использования : тезисы доклада междунар. симпозиума (Уфа, 17–18 февраля 1995 г.). – Уфа : Уфимский государственный авиационный технический университет, 1995. – С. 26–27.

142. Полтавський кооперативний інститут : історичний нарис [Текст] / В. П. Косаріна, М. В. Аліман, Т. В. Оніпко [та ін.]. – Полтава : ПКІ, 1998. – 86 с.

143. Оніпко, Т. В. З історії полтавських вулиць і околиць [Текст] / Т. В. Оніп­ко, І. О. Решетник, К. М. Величко / Збірник матеріалів студент. міжвуз. наук. конф., присвяч. 825-літтю першої літописної згадки та 1100-ліття з часу засування міста Полтава (Полтава, березень 1999 р.). – Полтава : ПКІ, 1999. – С. 15.

144. Алiман, М. В. Практичне значення досліджень історії Полтавського кооперативного інституту [Текст] : в 2 кн., к 2. / М. В. Аліман, С. М. Пет­ренко, Т. В. Оніпко [та ін.]: матеріали наук. конфер. за результатами дослі­джень професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Полтав­ського кооперативного інституту за 1996–1998 рр. (Полтава, 14–16 квітня 1999 р.). – Полтава, 1999. – 234 с.

145. Бесєдін, М. В. Геноцид на Полтавщині в роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. [Текст] / М. В. Бесєдін, Т. В. Оніпко // Подвигу народу жити у віках : матеріали наук.-прак. конф. (Полтава, 19 квіт. 2000 р.). – Полтава : Полтавський краєзнавчий музей, 2000. – С. 111–118.

146. Петренко, С. М. Краєзнавча робота зі студентами як засіб формування майбутніх фахівців [Текст] / Т. В. Оніпко, С. М. Петренко, Л. В. Жученко // Соціальні та морально-психологічні важелі вдосконалення навчально-виховного процесу : матеріали ХХІV наук.-метод. конф. (Полтава, 24–26 берез. 1999 р.). – Полтава : ПКІ, 2000. – С. 43–48.

147. Оніпко, Т. В. Історико-креєзнавчий музей К. М. Скаржинської [Текст] / Т. В. Оніпко // Матеріали доповідей і повідомлень V Полтавської наук. конф. з історичного краєзнавства (Полтава, 3–4 груд. 2003 р.). – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2003. – С. 276–281.

148. Аліман, М. В. Ярмарки  в Україні і на Полтавщині [Текст] / М. В. Алі­ман, Т. В. Оніпко // Директорська пошта. – 2007. – № 7–8. – С. 13–17.

149. Аліман, М. В. Новорічно-різдвяні народні традиції [Текст] / М. В. Алі­ман, Т. В. Оніпко // Директорська пошта. – 2007. – № 12. – С. 28–30.

150. Аліман, М. В. Споживча кооперація Полтавщини в період Другої світової війни [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Маловідомі сторінки історії другої світової війни в Україні та на Полтавщині : зб. наук. статей за матеріалами всеук. наук. конф. (Полтава, 23–24 трав. 2007 р.). – Полтава : АСМІ, 2007. – С. 217–224.

151. Алiман, М. В. Споживча кооперацiя Полтавщини в роки Другої свiтової вiйни [Текст] / М. В. Алiман, Т. В. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 2007. – 15 листоп. – С. 4.

152. Алiман, М. Споживча кооперацiя Полтавщини в роки Другої свiтової вiйни [Текст] / М. Аліман, Т. Онiпко // Вiстi ЦССТУ. – 2008. – 17 січ. – С. 4.

153. Онипко, Т. В. Потребительская кооперация Полтавщины в годы Вели­кой Отечественной выойны [Текст] / Т. В. Оніпко // Подвиг молодежи по спасению Родины в Великой Отечественной войне 1921–1945 гг. : междунар. науч.-прак. конф., посвящ. 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (Москва, 11 март. 2010 г.). – Москва : МЭЭП, 2010. – С. 222–229.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ V. НАУКОВИЙ ДОРОБОК Т. В. ОНІПКО З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

Наукові статті та тези

154. Гайворонська, Н. В. Історична компонента підготовки майбутніх кооператорів [Текст] / Н. В. Гайворонська, Т. В. Оніпко // Ринок і проблеми гума­нітарної підготовки економічних кадрів у вищій школі : тези доповіді на республіканській наук.-метод. конф. (Київ, 22–24 верес. 1992 р.). – К. : Київський торговельно-економічний інститут, 1992. – С. 109–110.

155. Оніпко, Т. В. Шляхи поєднання економічної та історичної освіти сту­дентів кооперативного вузу [Текст] / Т. В. Оніпко // Впровадження нових форм і методів у навчально-виховний процес : із досвіду роботи кафедри історії та кооперативного руху : метод. посіб. – Полтава : ПКІ, 1993. – С. 8–10.

156. Оніпко, Т. В. Методичні підходи кафедри історії та кооперативного руху до гуманітарної підготовки спеціалістів [Текст] / Т. В. Оніпко, С. М. Петрен­ко // Методичні проблеми підготовки спеціалістів до ринкової економіки в нових умовах роботи вищої школи, присвяченої 75-річчю Центральної спілки споживчої кооперації України : тези доповіді конференції. – Полтава : ПКІ, 1995. – С. 13–15.

157. Оніпко, Т. В. Формування ціннісних орієнтацій студентів наприкінці культурної традиції української інтелігенції [Текст] / Т. В. Оніпко // Актуаль­ні проблеми формування професійної та гуманітарної культури сучасного спеціаліста: матеріали ХХІ наук.-метод. конф. (Полтава, 10–12 квіт.1996 р.). – Полтава : ПКІ, 1996. – С. 16.

158. Бесєдін, М. В. Християнські цінності як орієнтир у вихованні під­ростаючого покоління [Текст] / М. В. Бесєдін, Т. В. Оніпко // 2000-ліття християнства і шкільна історична освіта : матеріали міськ. наук.-прак. конф. (Полтава, 21–23 листоп. 2000 р.). – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2000. – С. 130–137.

159. Оніпко, Т. В. Християнська традиція – визначальний чинник історії України [Текст] / Т. В. Оніпко, М. В. Бесєдін // 2000-ліття християнства і шкільна історична освіта : матеріали міськ. наук.-прак. конф. (Полтава, 21–23 листоп. 2000 р.). – Полтава : ПДПУ ім. В. Г. Короленка, 2000. – С. 138–142.

160. Петренко, С. М. Організація навчання обдарованих студентів у процесі викладання історії України [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко // Нові технології навчання та покращення якості підготовки фахівців з вищою освітою: матеріали ХХVІ міжвуз. наук.-метод. конф., присвяч. 10-річниці незалежності України (Полтава, 21–23 берез. 2001 р.). – Полтава : ПКІ, 2001. – С. 246–249.

161. Аліман, М. В. Технологія кооперативного виховання в навчальних закла­дах споживчої кооперації та напрямки її вдосконалення [Текст] / М. В. Алі­ман, Т. В. Оніпко // Нові технології навчання та покращення якості підго­товки фахівців з вищою освітою: матеріали ХХVІ міжвуз. наук.-метод. конф., присвяч. 10-річниці незалежності України (Полтава, 21–23 берез. 2001 р.). – Полтава : ПКІ, 2001. – С. 250–253.

162. Петренко, С. М. Гуманітарна освіта – запорука формування майбутнього спеціаліста [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко // Образовательные техно­логии многоуровневой подготовки специалистов : матеріали наук.-метод. конф. (Полтава, 14 лют. 2002 р.). – Полтава : Полтавський філіал Харківсько­го гуманітарно-технічного інституту, 2002. – С. 235–239.

163. Оніпко, Т. В. Від самоосвіти до самореалізації [Текст] / Т. В. Оніпко // Науково-методичні проблеми управління якістю освітньої діяльності: матеріали наук.-метод. конф. (Полтава, 22–24 трав. 2002 р.). – Полтава : ПУСКУ, 2002. – Ч. 2. – С. 161–169.

164. Оніпко, Т. В. Документи Болонського процесу та їх вивчення вищими навчальними закладами України [Текст] / Т. В. Оніпко // Модернізація змісту і технологій підготовки фахівців: проблеми і завдання вищих навчальних закладів щодо входження в європейський освітній простір: матеріали ХХХ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 25–26 берез. 2005 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – С. 52–54.

165. Оніпко, Т. В. Національний інтерес вищої освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] / Т. В. Оніпко // Гармонізація вищої освіти України в умовах європейської інтеграції : матеріали ХХХІ міжнар. наук.-метод. конф., присвяченої 45-річниці університету (Полтава, 30–31 берез. 2006 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – С. 100–101.

166. Аліман, М. В. Удосконалення підготовки кадрів для кооперативного сектора економіки з урахуванням світового досвіду [Текст] / М. В. Аліман, Т. В. Оніпко // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : матеріали ІІ всеук. наук.-прак. конф. (Полтава, 4 груд. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 209–211.

167. Петренко, С. М. Українська національна ідея – шлях до соборності нації [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко // Громадянське суспільство в Україні : проблеми формування та перспективи розвитку : матеріали всеук. наук.-прак. конф. (Полтава, 23–24 трав. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 17–20.

168. Оніпко, Т. В. З досвіду удосконалення індивідуально-консультативної роботи зі студентами [Текст] / Т. В. Оніпко // Модернізація освітньої діяль­ності: проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали ХХХІІІ міжн. наук.-метод. конф. (Полтава, 27–28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 66–67.

169. Оніпко, Т. В. Формування ціннісних орієнтацій та життєвих компетент­ностей студентів [Текст] / Т. В. Оніпко // Вища освіта в контексті Болонсько­го процесу : зб. матеріалів міжн. наук.-метод. конф. (Полтава, 18–21 листоп. 2008 р.). – Полтава : АСМІ, 2009. – С. 493–495.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ VІ. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ

170. Петренко, С. М. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи роботи студентів у вивченні курсу «Історія України» [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко. – Полтава : ПКІ, 1993. – 9 с.

171. Оніпко, Т. В. Формування української народності (ХІІ – середина ХVІІІ ст.) : методичні рекомендації та матеріали до теми : на допомогу студентам у вивченні історії України [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко . – Полтава : ПКІ, 1993. – 19 с.

172. Зенкова, Л. Н. Методические рекомендации и материалы к теме «Освободительная война украинского народа 1648–1654 гг.»: в помощь студентам, изучающим историю Украины [Текст] / Л. Н. Зенкова, Т. В. Онип­ко, С. М. Петренко. – Полтава. – 1993. –15 с.

173. ЗенковаЛ. М. Матеріали до теми «Українська козацька держава другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст.»: на допомогу студентам у вивченні історії України [Текст] / Л. Н. Зенкова, Т. В. Онипко, С. М. Петренко. – Полтава : ПКІ, 1994. – 21 с.

174. Оніпко, Т. В. Моніторинг науково-дослідної роботи студентів у процесі вивчення історії України [Текст] / Т. В. Оніпко // Моніторинг якості процесів і результатів освітньої діяльності : матеріали міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 27–28 берез. 2003 р.). – Полтава: ПУСКУ, 2003. – С. 187–189.

174. Оніпко, Т. В. Особливості індивідуальної роботи зі студентами заочного факультету [Текст] / Т. В. Оніпко // Проблеми підготовки фахівців без відри­ву від виробництва в умовах реформування вищої освіти : матеріали ХХІХ міжвуз. наук.-метод. конф. (Полтава, 20–21 трав. 2004 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2004. – С. 173–175.

175. Петренко, С. М. Історія України : положення про модульно-рейтингову систему [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко, Л. М. Зенкова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 35 с.

176. Вища освіта України і Болонський процес : навчальний комплекс дисципліни [Текст] / С. М. Петренко, Л. М. Зенкова, Т. В. Оніпко [та ін.]. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 51 с.

177. Петренко, С. М. Історія України: положення про модульно-рейтингову систему [Текст] / С. М. Петренко, Т. В. Оніпко, Л. М. Зенкова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2006. – 41 с.

178. Оніпко, Т. В. Діалогічна форма викладу матеріалу як засіб забезпечення взаємодії суб’єктів навчального процесу [Текст] / Т. В. Оніпко // Якість вищої освіти : інтерактивні методи спільної навчальної діяльності викладачів і студентів : матеріали ХХХІІ міжнар. наук.-метод. конф. (Полтава, 29–30 берез. 2007 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2007. – Ч. 1. – С. 75–77.

179. Оніпко, Т. В. Особливості індивідуально-консультаційної роботи у процесі викладання «Історії України» [Текст] / Т. В. Оніпко // Індивідуалізація навчального процесу на шляху європейської інтеграції вищої освіти України : матеріали міжнар. наук.-метод. конф. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 227–229.

 

[Вгору]

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ

Аліман, М. В. – 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 80, 123, 124, 125, 126, 128, 140, 141, 142, 144, 148, 149, 150, 151, 152, 161, 166.

Бєседін, М. В. – 110, 111, 117, 145, 158, 159.

Величко, К. М. –143.

Гайворонська, Н. В. –154.

Жученко, Л. В. – 146.

Зенкова, Л. М. – 107, 113, 114, 172, 173, 175, 176, 177.

Ковбаса, О. О. – 28.

Корягін, О. В. – 10, 27, 32, 56.

Косаріна, В. П. – 142.

Оніпко, Т. А. – 115.

Оніщенко, О. В. 129, 130, 131.

Петренко, С. М. 8, 12, 22, 24, 34, 103, 104, 107, 113, 114, 127, 137, 140, 144, 146, 160, 162, 167, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177.

Пупко, Н. К. – 11.

Рекрут, В. П. – 37.

Решетник, І. О. – 143.

Чумаченко, В. В. –36, 37, 38.

 

[Вгору]

ІЛЛЮСТРАЦІЇ

2003 рік. Круглий стіл з вчителями історії середніх шкіл та технікумів України

2004 р. У дружньому колективі кафедри

2004 р. Зустріч з ветеранами Великої вітчизняної війни в музеї історії ПУЕТ

2004 р. Під час засідання кафедри історії та кооперативного руху

2005 р. У музеї історії ПУЕТ зустріч студентів з заслуженим працівником
культури України відомим краєзнавцем В. Н. Жук

2005 р. «Українські жінки в долі геніїв» – літературно-музичний вечір

2005 р. В кабінеті історії України з колегами

2006 р. Привітання першого проректора В. П. Косаріної з нагоди ювілею

2007 г. Під час бібліографічного огляду літератури, присвяченого голодомору

2008 р. В музеї історії ПУЕТ з відомими науковцями. Зліва направо О. Н. Жук,
В. С. Жученко, М. В. Аліман, Т. В. Оніпко.

2008 р. Науково-теоретична конференція, присвячена 300-літтю Полтавської битви. Зліва направо Н. В. Жук, о. Юрій (Мицик), І. В. Шаповал та Т. В. Оніпко

2009 р. Зі студентами групи ГРС–13 під час проведення виховної години
«Українські традиції в нашому житті»

 

[Вгору]

ФОТОДОКУМЕНТИ