ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

О.П. Галицька, В.І. Матяш,
І.О. Науменко, Н.Є. Шляхова

 

 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ:
ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

 

Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

ПОЛТАВА 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку : бібліографічний покажчик літератури / уклад. О.П. Галицька, В.І. Матяш, І.О. Науменко, Н.Є. Шляхова.− Полтава : РВВ ПУЕТ,

2010. − 128 с.

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Переорієнтація економіки України на ринкові механізми ви­магає відповідної модернізації і розробки нових систем управ­ління підприємствами на основі сучасних досягнень економічної науки.

Підвищення темпів розвитку економіки можливе, в першу чергу, при умові стійкого інтенсивного інноваційного розвитку науково-виробничого та трудового потенціалу, торговельної діяльності та фінансової системи.

Цього можна досягти за рахунок створення потужної сис­теми управління на основі механізмів функціонування про­мис­лового підприємства, які враховують соціальні й економічні процеси та їх потенціальні можливості.

Зважаючи на тісний зв’язок між економікою та управлінням, бібліотекою університету укладено покажчик „Економіка  та управління: принципи, проблеми та перспективи розвитку”.

Покажчик складається з чотирьох розділів.

До першого розділу увійшли матеріали, присвячені теоретичним і практичним аспектам  економіки.

Другий розділ включає джерела щодо фінансової системи, теоретичних та практичних аспектів її розвитку.

Матеріали, подані у третьому розділі, висвітлюють сучасний стан торгівлі.

Питанням управління в різних галузях народного господарства   присвячено четвертий розділ.

Даний покажчик літератури адресовано  студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу та економістам-практикам, широкому загалу користувачів, які цікавляться економічними питаннями. З його допомогою можна підібрати літературу для написання лекцій, курсових і дипломних робіт, наукових праць.

Відбір матеріалу здійснювався в електронному каталозі бібліотеки, під час перегляду нових періодичних та інформаційних видань, книг, а також літературних джерел, розміщених на CD-дисках. Основними критеріями відбору були наукова цінність і актуальність матеріалів.

У покажчик увійшли матеріали за період 2002–2010 років, які згруповані в  систематичному порядку та за алфавітом у межах розділів.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання”.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної і наукової літератури, а також отримати доступ до електронних повнотекстових навчальних і наукових видань, статей з періодичних видань через локальну мережу університету та мережу Internet.

 

Покажчик містить наступні розділи :

 

Розділ 1. Економіка: принципи, проблеми та перспективи розвитку

1.1. Економічна теорія

1.2. Мікроекономіка

1.3. Макроекономіка

1.4. Історія економічної думки

1.5. Бухгалтерський облік

1.6. Економічний аналіз

1.7. Планування

1.8. Економічне прогнозування

1.9. Економіка праці

1.10. Економіка підприємства

1.11. Кооперація: історія та сучасність

1.12. Світова економіка

 

Розділ 2. Фінансова система : теоретичні засади і практичні аспекти

2.1. Фінанси : загальні питання

2.2. Податки

2.3. Державний бюджет

2.4. Управління фінансами

2.5. Місцеві фінанси

2.6. Фінанси підприємства

2.7. Страхування

2.8. Фінансовий контроль. Ревізія

2.9. Банківська система

2.9.1. Лізинг

2.9.2. Кредит

2.9.3. Ринок цінних паперів

2.10. Міжнародні фінансові відносини

2.11. Інвестиції

 

Розділ 3. Тенденції розвитку торгівлі : реальність та перспективи

3.1. Правові засади організації торгівлі

3.2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

3.2.1.Оптова торгівля

3.2.2. Роздрібна торгівля

3.2.3. Електронна торгівля

3.2.4. Дистанційна ( позамагазинна ) торгівля

3.2.5. Маркетинг в торгівлі

3.2.6. Інновації в торгівлі

3.3. Зовнішня торгівля

3.4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

Розділ 4. Сучасний менеджмент – основа сталого розвитку економіки країни

4.1. Історія менеджменту

4.2. Теоретичні засади менеджменту

4.3. Інвестиційний менеджмент

4.4. Інноваційний менеджмент

4.5. Екологічний менеджмент

4.6. Міжнародний менеджмент

4.7. Менеджмент операцій (операційний менеджмент)

4.8. Менеджмент освітньої діяльності

4.9. Менеджмент персоналу

4.9.1 Тести та тренінги

4.10. Податковий менеджмент

4.11. Стратегічний менеджмент

4.12. Туристичний менеджмент

4.13. Фінансовий менеджмент

4.14. Менеджмент якості

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

1.1 Економічна теорія

Антыкуз, В. М.

Поиск ренты как главный мотив экономической деятельности в переходной экономике [Текст] / В. М. Антыкуз // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1. – С. 35–42.

 

Бабарин, М. С.

Концентрация капитала в современной России: предпосылки, причины, возможные последствия [Текст] / М. С. Бабарин // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 102–106.

 

Базулин, Ю. В.

Концепция денег М.И.Туган–Барановского [Текст] / Ю. В. Базулин // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 448–454.

 

Башнянин, Г. I.

 Ефективність дерегуляції економічних систем перехідного типу [Текст] : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. I. Башнянин, Г. С. Третяк. – Львів : Вид–во Львів. комерц. академії, 2008. – 502 с.

65.013.8 Б33

 

Башнянин, Г. I.

Ефективність капіталізації і лібералізації економічних систем в умовах ринкової транзиції [Текст] : методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г. I. Башнянин, Ю. І. Турянський. – Львів : Вид–во Львів. комерц. академії, 2008. – 480 с.

65.013.8 Б33

 

Вагурин, В. А.

Субстанция, свойства и системопреобразующая роль капитала [Текст] / В. А. Вагурин // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1. – С.168–175.

 

Гаврилишин, О.

Капіталізм для всіх чи для обраних? [Текст] : розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень / О. Гаврилишин. – К. : Вид. дім "Києво–Могилянська академія", 2007. – 384 с.

65.013.8 Г12

 

Гальчинський, А.

Принципи ноогенези в контексті вчення В. Вернадського [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С.16–29.

 

Гальчинський, А. С.

Віртуальне в економіці [Текст] / А. С. Гальчинський // Економічна теорія. – 2010. – № 2. – С.5–16.

 

Гальчинський, А. С.

Економічна методологія. Логіка оновлення [Текст] : курс лекцій / А. С. Гальчинський. – К. : АДЕФ–Україна, 2010. – 572 с.

65.01 Г17

 

Городецька, М.

Економічна теорія добробуту: історія становлення та розвитку [Текст] / М. Городецька // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 2. – С.70–71.

 

Горчаківська, Г. В.

Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах [Текст] / Г. В. Горчаківська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 2 . – С.4–8.

 

Гунченко, М. В.

Порівняльний аналіз деяких підходів до розуміння сутності мотивації у сучасній економічній теорії [Текст] / М. В. Гунченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С. 81–85. –(Серія : Економічні науки).

 

Дергачова, В.

Моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки держави [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Дергачова, М. Савельєв // Економіка України . – 2010. – №1 . – С. 19–28.

 

Довбенко, М.

Економічна теорія початку ХХІ століття: криза чи розвиток? [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Довбенко // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 1 . – С. 3–19.

 

Економічна теорія [Текст] : навч. посібник / М. Х. Корецький, О. I. Дацій, Г. М. Кульнєва [та ін]. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 256 с.

65.01я73 Е45

 

Клинов, В.

Проблемы регулирования экономики США в Исследованиях Пола Кругмана [Текст]/ В. Клинов // Вопросы экономики. – 2009. – № 8. – С. 28–43.

 

Козюк, В.

Роберт Манделл: новаторські ідеї та консервативний світогляд у фундаментальній теорії міжнародної монетарної економіки [Текст] / В. Козюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 4. – С. 92–101.

 

Коэн, А.

Судьба дискуссии двух Кембриджей о теории капитала [Текст] : комментарии Л. Пазинетти, Ф. Фишера, Х. Фелипе и Дж.Маккомби, Р. Грифилда и ответ авторов / А. Коэн, Дж. Харкурт // Вопросы экономики. – 2009. – № 8. – С. 4–27.

 

Кривобороденко, Г. П.

Новая парадигма экономической теории [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. П. Кривобороденко // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 34–37.

 

Логинова, В. А.

Теоретические аспекты конкурентоспособности экономических систем [Текст] / В. А. Логинова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 121–124.

 

Марцин, В. С.

Трансформація функцій ціни в умовах ринкових перетворень [Текст] + [Електронний ресурс] / В. С. Марцин // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 5. – С. 9–21.

 

Маслов, А. О.

Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії [Текст] + [Електронний ресурс] / А. О. Маслов // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 6. – С. 31–40.

 

Нусратуллин, В. К.

Ренессанс экономической теории как практическая необходимость [Текст] / В. К. Нусратуллин // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1. – С. 176–194.

65.011.3 С16

 

О чем думают экономисты [Текст] : беседы с Нобелевскими лауреатами / под ред. Пол Самуэльсон, Уильям Барнетт. – М. : Сколково : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 490 с.

65.01 О-11

Социально–экономический потенциал устойчивого развития [Текст] : учебник / под ред. Л. Г. Мельник, Люк Хенс. – 2-е изд., стереотип. – Сумы : Университетская книга, 2009. – 1120 с.

65.013.6я73 С69

 

Сидорович, О. В.

Економічна теорія–основа економічної стратегії держави [Текст] / О. В. Сидорович // Економічна теорія. – 2010. – № 1. – С. 5–18 .

 

Соскін, О. І.

Трансформація податкової системи в контексті формування сучасної економічної моделі України [Текст] / О. І. Соскін // Економічний часопис–XXI. – 2010. – № 3–4. – С. 7–14.

 

Хромов, М. І.

Сутність і особливості людського капіталу в системі соціально-економічних категорій [Текст] / М. І. Хромов // Економіка та право. – 2009. – № 3. – С. 140–145.

 

Чухно, А. А.

Сучасні економічні теорії [Текст] : підручник / А. А. Чухно, П. I. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2007. – 878 с.

65.02я73 Ч-96

 

Юхименко, В.

Еволюція концепцій конкуренції : від класичного капіталізму до інноваційно–інформаційної економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Юхименко // Вісник Київського національного торговельно–економічного університету. – 2010. – № 2. – С. 17–26.

 

[Вгору]

1.2 Мікроекономіка

 

Безугла, В. О.

Мікроекономіка [Текст] : навч. посібник / В. О. Безугла, I. I. Постіл. – К. : ЦУЛ, 2007. – 288 с.

65.012.1я73 Б40

 

Голобородько, О. П.

Мікроекономіка [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / О. П. Голобородько. – Електрон. дані. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 1 електрон. опт. диск (CDROM).

 

Гронтковська, Г. Е.

Мікроекономіка [Текст] + [Електронний ресурс] : практикум : навч. посібник / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – 2–ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 418 с.

65.012.1я73 Г87

 

Кулішов, В. В.

Мікро– макроекономіка [Текст] : підручник / В. В. Кулішов . – Львів : Магнолія–2006, 2008. – 488 с.

65.012.1я73 К90

 

Ніколенко, С. С.

Мікроекономіка [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / С. С. Ніколенко, Л. Л. Кушнір. – Електрон. дані. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM)

 

Рудий, М. М.

Мікроекономіка [Текст] : навч. посібник / М. М. Рудий, В. В. Жебка. – К. : ЦУЛ, 2008. – 360 с.

 65.012.1я73 Р83

 

Самуэльсон, Пол

Микроэкономика [Текст] / Пол Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. – 18–е изд. – М. : Изд. дом "Вильямс", 2008. – 752 с.

 65.012.1 С17

 

[Вгору]

1.3 Макроекономіка

 

Базилевич, В Д.

Макроекономіка [Текст] : підручник / за ред. В. Д. Базилевич ; К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. – К. : Знання, 2006. – 623 с.

 65.012.2я73 Б17

 

Батковський, В.

Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Батковський, А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України. – 2009. – № 12. – С. 3–9.

 

Бутук, О. І.

Макроекономіка [Текст] : тренінг–курс : навч. посібник / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. – К. : Знання, 2007. – 235 с.

65.012.2я73 Б93

 

Гальчинський, А. С.

Криза і цикли світового розвитку [Текст] / А. С. Гальчинський. – К. : АДЕФ-Україна, 2009. – 392 с.

65.012.2 Г17

 

Кадієвський, В. А.

Інформаційне забезпечення вимірювання та оцінювання економічного розвитку національної макросистеми [Текст] + [Електронний ресурс] / В. А. Кадієвський, В. В. Попова // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 113–116.

 

Кожурін, Ф. Д.

Ефект та обгрунтування визначальних ланок українського внутрішнього ринку (прагматика макроекономічного врегулювання) [Текст] + [Електронний ресурс] / Ф. Д. Кожурін // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 3 . – С. 62–80.

 

Куранов, Г. О.

Некоторые задачи макроэкономических исследований и совершенствование макроэкономической статистики на современном этапе [Текст] / Г. О. Куранов // Вопросы статистики. – 2010. – № 1. – С. 4–17.

 

Кучерявенко, І. А.

Макроекономіка [Текст] : практикум : навч. посібник / І. А. Кучерявенко. – К. : Вікар, 2008. – 239 с.

65.012.2я73 К95

 

Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посібник / за ред. Г. I. Башнянин, Л. С. Томашик. – Львів : Новий світ–2000, 2005. – 552 с.

 65.012.1я73 М16

 

Павлов, К. В.

Инвестиции и инновации интенсивного и экстенсивного типа: макроэкономический подход [Текст] + [Електронний ресурс] / К. В. Павлов, Н. Б. Проценко // Вісник економічної науки України. – 2009. – № 2. –

С. 101–108.

 

Попельнюхов, Р. В.

Теоретико–методичні засади макроекономічної стабільності [Текст] / Р. В. Попельнюхов // Економіка та держава. – 2009. – № 12. – С. 58–61.

 

Попова, В. В.

Шкала вимірювання економічного розвитку національної макросистеми [Текст] / В. В. Попова // Статистика України. – 2010. – № 1. – С. 22–27.

 

Ростом не вышли [Текст] : макропрогноз на 2010 год // Бизнес. – 2009. – № 51–52. – С. 19–21.

 

Сотник, І. М.

Моделювання макроекономічних факторів ресурсозбереження в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / І. М. Сотник // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4 (т.1). – С. 143–154.

 

Фоміних, М.

Оцінка впливу макроекономічних факторів на обсяг банківських депозитів домогосподарств України [Текст] / М. Фоміних // Економіст. – 2009. – № 12. – С. 52–55.

 

Ходжаян, А. О.

Боргова політика та її роль у забезпеченні макроекономічної стабільності [Текст] / А. О. Ходжаян // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 2. –

С. 220–228.

 

Хохлов, М.

Модельное дезагрегирование макроекономической статистики [Текст] / М. Хохлов // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2010. – № 1. – С. 88–105.

 

Царенко, О. В.

Адаптивне моделювання процесу інкорпорації стратегічного потенціалу промислових комплексів у єдину макроекономічну систему [Текст] / О. В. Царенко // Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С. 40–43.

 

Шевчук, В. О

Вплив бюджету на макроекономічні показники [Текст] + [Електронний ресурс] / В. О Шевчук, Р. І. Копич // Фінанси України. – 2010. – № 3. –

С. 3–12.

 

Шинкаренко, Т. П.

Макроекономічні шоки: теоретичні та емпирічні аспекти [Текст] / Т. П. Шинкаренко // Економіка і прогнозування. – 2010. – № 2. – С. 44–61.

 

[Вгору]

1.4 Історія економічної думки

Базулин, Ю. В.

Концепция денег М.И.Туган–Барановского [Текст] / Ю. В. Базулин // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 448–454.

 

Дмитриева, А. Л.

Из истории отечественной экономической мысли: П. И. Георгиевский против М.И.Туган–Барановского [Текст] / А. Л. Дмитриева // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 454–458.

 

Заброварний, С. І.

Економічні погляди М. С. Грушевського [Текст] / С. І. Заброварний // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 47–62.

 

Зінченко, Я. В.

Роль інститутів в економічній історії : аналіз підходу Нобелівського лауреата Д. Норта [Текст] / Я. В. Зінченко // Економічна теорія. – 2009. – № 4. –

С. 44–48.

 

Панченко, О. П.

Праці А. А. Євдокимова та А. Є. Кулижного на сторінках кооперативних видань початку ХХ ст. [Текст] / О. П. Панченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С. 197–201. – (Серія : Економічні науки ).

 

Фещенко, В. М.

Українська кооперативна думка другої половини XIX – початку XX ст. : сучасний погляд [Текст] / В. М. Фещенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 3(42). – С. 89–92. – (Серія : Економічні науки).

 

Фиськова, Л. Н.

Идеи М.И.Туган–Барановского о воспроизводстве и распределении общественного продукта в контексте основных направлений экономической теории [Текст] / Л. Н. Фиськова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1 . – С. 442–448.

 

[Вгору]

1.5 Бухгалтерський облік

 

Акритов, О.

Неоціненні активи [Текст] + [Електронний ресурс] : оцінка об'єктів інтелектуальної власності як передумова їх бухгалтерського відображення / О. Акритов // Аудитор України. – 2010. – № 4. – С. 34–35.

 

Амортизація основних засобів (фондів) [Текст] : Бухгалтерський облік / Н. Бондаренко, Н. Василюк, I. Петренко, [та ін.] // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 16. – С. 23–30

 

Атамас, П. Й.

Бухгалтерський облік у галузях економіки [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / П. Й. Атамас. – 2–ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2010. – 392 с.

65.052.9(4Укр)21я73 А92

 

Безоплатна передача основних засобів (фондів) [Текст] : Бухгалтерський та податковий облік / Н. Бондаренко, Н. Василюк, I. Петренко [та ін.] // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 16. – С. 43–44.

 

Безоплатне отримання основних засобів (фондів) [Текст] / Н. Бондаренко, Н. Василюк, I. Петренко [та ін.] // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 16. – С. 13–14.

 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / за ред. О. М. Губачова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 337 с.

65.052.21 Б94

 

Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : теорія та практика : навч. практ. посібник / Н. I. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна, В. I. Кисла. – К. : ЦУЛ, 2010. – 536 с.

65.052.9(4Укр)201.1я73 Б94

 

Бакун, Ю.

З перчиком! Особливості обліку приправ у ресторанному господарстві [Текст] / Ю. Бакун, Т. Алієв // Управленческий учет и бюджетирование . – 2010. – № 3. – С. 22–24.

 

Бондаренко, Н.

Податок на додану вартість[Текст] / Н. Бондаренко, С. Мережка, Н. Кузьміна // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 7. – С. 34–37. – вкл."Документи. Коментарі, Роз'яснення".

 

Братчук, Л.

Методичні аспекти обліку орендних операцій [Текст] / Л. Братчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – С. 12–19.

 

Валуєв, Б.

Деякі актуальні аспекти проблеми бухгалтерського обліку нематеріальних активів промислових підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Б. Валуєв, T. Банасько // Економіст. – 2009. – № 12. – С. 40–42.

 

Василюк, Н.

Оподаткування прибутку підприємств [Текст] / Н. Василюк, О. Задорожний, В. Завгороднєва // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 7. – С. 29–33.

 

Верига, Ю.А.

Бухгалтерський облік [Текст] : робочий зошит / Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, І. В. Титаренко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 151 с.

65.052.9(4Укр)2я73 В32

 

Верига, Ю. А.

План рахунків бухгалтерського обліку [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. А. Верига, Г. I. Зима, Н. О. Кулявець. – К. : ЦУЛ, 2010. – 176 с.

65.052.9(4Укр)21я73 В32

 

Власюк, Г. В.

Проблеми організації бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. В. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – № 6. – С. 40–44.

 

Голов, С.

Система глобального бухгалтерського обліку [Текст] / С. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 3–12.

 

Граковський, Ю.

Бухгалтерський і податковий облік розрахунків векселями [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 5. – С. 27–32.

 

Греськів, Т. С. Бухгалтерський і податковий облік доходів [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. С. Греськів // Держава та регіони. – 2009. – № 6. – С. 66–70.

 

Греськів, Т. С.

Узгодження фінансової та податкової звітності [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. С. Греськів // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 90–96.

Григорчук, Т.

Облікові проблеми уцінки запасів [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Григорчук, I. Данилюк // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 11. – С. 69–70.

 

Губина, С.

Результати податкових перевірок у звітності з податку на прибуток [Текст] / С. Губина // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 13. – С. 26–28.

 

Губіна, I.

Довідник виплат, що включаються та не включаються до розрахунку середньої зарплати для розрахунку відпускних [Текст] / I. Губіна // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – №21. – С.28–30.

 

Давидюк, Т. В.

Методологічні аспекти бухгалтерського обліку людського капіталу : проблеми визнання та оцінки [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. В. Давидюк // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського. – 2009. – № 4. – С.183–192. – (Сер. Економічні науки ).

 

Даньків, Й.

До питання виникнення подвійної бухгалтерії та її експансію [Текст] / Й. Даньків, М. Остап'юк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 3. – С.13–18.

 

Дарманська, Г. О.

Облік розрахунків з оплати праці [Текст] : навч. посібник / Г. О. Дарманська, Т. В. Рижа. – К. : КНТ, 2009. – 336 с. + Електрон. зміст.

65.052.9(4Укр)21я73 Д20

 

Диба, В.

Облікова модель нематеріальних активів [Текст] / В. Диба // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №4. – С.24–27.

 

Дишко, І. Ю.

Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Ю. Дишко, Ю. Ю. Штулер // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 5. – С. 222–227.

 

Дяченко, А.

Погашення податкового боргу [Текст] / А. Дяченко, М. Чмерук, Я. Мороз // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 10. – С. 31–33. – вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Евдокименко, С. В.

По положению. Аудит организации бухгалтерского учета в рамках действия П(С)БУ 7 "Основные средства" [Текст] / С. В. Евдокименко // Аудитор України. – 2010. – № 5. – С.24–31.

 

Жежера, М.

Як витрати стають активами [Текст] : Капіталізація витрат / М. Жежера // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 17 . – С. 52–54.

 

Журавська, I.

ПДФО: витрати на навчання - до податкового кредиту! [Текст] / I. Журавська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 11. – С. 56–60.

 

Засадна, Х. О.

Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 [Текст] : навч. посібник / Х.О. Засадна, Р.К. Шурпенкова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 237 с.

65.052.9(4Укр)204.5я73 З36

 

Зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку [Текст] : затв. наказом від 07.06.2010 р. № 372 / Україна.Мінфін // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. ­­– 13 серп.– С. 1–12.Вкл.

 

Калюжна, Н. Г.

Особливості обліку та аудиту запасів відповідно до вимог міжнародних стандартів [Текст] / Н. Г. Калюжна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 4. – С. 175–179. – (Серія : Економічні науки)

 

Карпова, В.

Бухучет с позиций оптимизации налогов и не только [Текст] / В. Карпова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 7. – С. 6–14 .

 

Коваль, О.

Методика бухгалтерського обліку експортно–імпортних операцій [Текст] / О. Коваль // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 4. – С. 31–36.

 

Копійка, О. В.

Ціноутворення в бухгалтерському й податковому обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Копійка // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 131–135.

 

Коцюба, А.

Деякі практичні питання з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України [Текст] / А. Коцюба // Вісник Національного банку України . – 2010. – № 5. – С.62–72.

 

Кушина, О.

Стратегії просування товару: вирішення облікових проблеем [Текст] / О. Кушина // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – вип. 6. – С.73–82.

 

Лайко, О. І.

Вдосконалення обліку і аудиту основних засобів на ДП ДАК "Хліб України" Одеський портовий елеватор [Текст] / О. І. Лайко, С. Ч. Чобанзаде // Економіка харчової промисловості. – 2009. – № 3. – С.37–40.

 

Ліквідація основних засобів (фондів) [Текст] : Бухгалтерський та податковий облік / Н. Бондаренко, Н. Василюк, I. Петренко  [та ін.] // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 16. – С. 40–42.

 

Лісна, I.

Дивіденди нерезиденту: облікові лабіринти [Текст] / I. Лісна // Все про бухгалтерський облік. –2010. – №32 . – С.15–20.

 

Ляшенко, О.

Бухоблік у бюджетних установках : особливості обліку [Текст] / О. Ляшенко // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 38. – С. 37–43.

 

Мамонтова, Н. А.

Новітні підходи до визначення вартості нематеріальних активів [Текст] + [Електронний ресурс] / Н.А. Мамонтова // Актуальні Проблеми Економіки . – 2010. – № 5 . – С. 228–235.

 

Матвієнко, Т. О.

Проблеми бухгалтерського обліку зобов'язань за податками і зборами [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. О. Матвієнко // Актуальні Проблеми Економіки . – 2010. – № 2. – С.234–240.

 

Мельник, Е.

Удосконалення бухгалтерського обліку витрат майбутніх періодів в умовах комп'ютерних технологій [Текст] / Е. Мельник // Економіст. – 2010. – № 5. – С.42–45.

 

Микитенко, Т.

Річна податкова звітність: складання та подання [Текст] / Т. Микитенко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 1. – С.49–60.

 

Милявська, Є. П.

Облік на підприємствах малого бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є.П. Милявська, О.І. Жабін. – К. : ЦУЛ, 2008. – 162 с.

 

Моссаковський, В.

Який облік потрібен Україні?[Текст] / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – №12. – С.16–28.

 

Моторин, Р. М.

Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва [Текст] / Р. М. Моторин // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С.101–109.

 

Моторин, Р. М.

Напрями гармонізації статистичного і бухгалтерського обліку з метою покращення інформаційного забезпечення управлінських рішень[Текст] / Р. М. Моторин // Статистика України. – 2009. – №4. – С.11–17.

 

Палій, В. Ф.

Перспективний облік нематеріального капіталу [Текст] / В. Ф. Палій, В.В. Сопко // Все про бухгалтерський облік. –2010. – № 24. – С. 18.

 

Папінова, О.

Соцстрахівські путівки "під прицілом" ПДВ [Текст] : Бухгалтерський облік / О. Папінова // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 21. – С.45–49.

 

Петренко, I.

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС [Текст] / I. Петренко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 15. – С.24–30

 

Петрига, Д.

Огляд бухгалтерського та податкового законодавства [Текст] / Д. Петрига // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – № 120. – С.4–6.

 

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] : інструкція по застосуванню / Мін–во фінансів України. – К. : КНТ, 2009. – 136 с.

65.052.9(4Укр)21 П37

 

Савченко, О. Ф.

Роль бухгалтерського обліку в інформаційному забезпеченні підприємств [Текст] / О.Ф. Савченко, О.О. Гаца, З.В. Марциновська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6 . – С.187–191. – (Серія : Економічні науки).

 

Садовніков, О. А.

Реалізація: облік та аудит [Текст] / О. А. Садовніков // Аудитор України. – 2010. – № 5. – С.38–40.

 

Скічко, О.

Бухгалтерський облік податку на додану вартість [Текст] / О. Скічко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С.26–30.

 

Скічко, О.

Нове в Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Скічко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 5. – С.24–26.

 

Сльозко, Т. М.

Основні проблеми бухгалтерського обліку та звтності [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. М. Сльозко // Фінанси України. – 2010. – № 3. –

С. 110–116.

 

Сучасний стан і напрями вдосконалення обліку, аналізу та аудиту [Текст] Вип. 4 : зб. наук. ст. студентів / за ред. Ю. А. Верига. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 150 с.

65.052.9(4Укр) С91

 

Табачук, Г. П.

Фінансовий облік у банках [Текст] : навч. посібник / Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. – К. : ЦУЛ, 2010. – 424 с. + Електрон. зміст. 

65.052.9(4Укр)226.10я73 Т12

 

Уманців, Г.

Концептуальні підходи до обліку та оцінки нематеріальних активів, придбаних при об'єднанні бізнесу [Текст] / Г. Уманців // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 2. – С.3–12.

 

Устинов, В.

Бесперебойное снабжение? [Текст] + [Електронний ресурс] : Направления внутрихозяйственного учета материалов на промышленном предприятии / В. Устинов // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 2. – С.6–13.

 

Федотова, С. В.

Особенности технологии производства и учета затрат в хлебопечении [Текст] / С. В. Федотова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – № 4(1). – С.82–85. – (Сер. Экономические науки).

 

Чигиринський, Б.

Ліквідація основних засобів: умови, оформлення та облік [Текст] / Б. Чигиринський, О. Ковальчук // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – № 54. – С.6–9.

 

Чумак, О. В.

Гудвіл в обліковій системі підприємства : теоретико-прикладний аспект [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Чумак // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 4. – С.95–99.

 

Широкова, О.

Изменения в бухгалтерском учете вступившие в силу с 1 января 2009 года. (Все ли учли в отчетности 1 полугодия) [Текст] / О. Широкова // Мастер продаж [Електронний ресурс]. – 2009. – № 3. – [б. с.] .

 

Щепочкина, Н. А.

Интегрированная система бухгалтерского финасового и управленческого учета прибыли [Текст] + [Електронний ресурс] / Н.А. Щепочкина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – № 4(1). – С. 165–170. – ( Сер. Экономические науки).

 

Ягнюк, В.

Нормативне регулювання оцінки нематеріальних активів для бухгалтерського та податкового обліку [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Ягнюк // Економіка України. – 2010. – № 1. – С.49–54.

 

[Вгору]

1.6 Економічний аналіз

 

Баканов, М. И.

Теория экономического анализа [Текст] : учебник / М. И. Баканов, М. В. Мельник, А. Д. Шеремет. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 536 с.

65.053я73 Б19

 

Зарудна, Н.

Використання облікової інформації в ході економічного аналізу процесу постачання[Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Зарудна // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 2. – С.232–246.

 

Зенкина, И. В.

Экономический анализ в системе финансового менеджмента [Текст] : учеб. пособие / И. В. Зенкина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 318 с.

65.053я73 З-56

 

Івахненко, В. М.

Курс економічного аналізу [Текст] : навч. посібник / В. М. Івахненко. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2004. – 190 с.

65.053я73 І-23

 

Калина, А. В.

Удосконалення стимулювання праці за результатами функціонально-вартісного аналізу діяльності персоналу [Текст] / А.В. Калина // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. –

№ 2. – С. 211–214. – (Серія : Економічні науки).

 

Кубатко, О. В.

Особливості підходів "сильної та слабкої сталості" як напрямів еколого-збалансованого розвитку регіонів [Текст] / О. В. Кубатко // Економіка та держава. – 2009. – № 12. – С. 67–70.

 

Кузнєцова, М. В,

Порівняльний аналіз характеристик модулей оцінювання ризиків кредитування [Текст] + [Електронний ресурс] / М. В, Кузнєцова, П. I. Бідюк // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2010. – № 1. – С. 42–54.

 

Митяй, О. В.

Проектний аналіз [Текст] : навч. посібник / О. В. Митяй. – К. : Професіонал, 2008. – 288 с.

65.053я73 М67

 

Мошковська, О. А.

Економічний аналіз: витоки та еволюційний розвиток [Текст] / О. А. Мошковська // Економіка та право. – 2009. – № 3. – С. 167–172.

 

Степаненко, С. В.

Cпецифікація та реалізація прав у сфері інтелектуальної власності : теоретико-економічний аналіз [Текст] / С. В. Степаненко // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. – С. 141–149.

 

Якимкин, В.

Фундаментальный анализ [Текст] / В. Якимкин . – М. : Омега–Л, 2007. – 640 с.

65.053 Я45

 

[Вгору]

1.7 Планування

 

Агеєва, І. М.

Дослідження процесів стратегічного планування на харчових підприємствах [Текст] / І. М. Агеєва, М. Д. Мілєва // Економіка харчової промисловості. – 2010. – № 1. – С. 20–23.

 

Бочкарев, А.

Оптимизация планирования поставок в многоуровневых сетевых структурах с учетом недвижимости [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Бочкарев, Е. И. Зайцев // Логистика и управление цепями поставок. – 2010. – № 2. – С. 38–49.

 

Вовчук, С.

Опыт маркетингового планирования в гостинице [Текст] / С. Вовчук // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 7. – С. 60–64 .

 

Голикова, Т. В.

Планирование как важнейшая функция менеджмента [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. В. Голикова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 543–545.

 

Головінов, О. М.

Планування як чинник забезпечення сталого розвитку національної економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / О. М. Головінов, О. С. Тарасенко // Економіка та право. – 2009. – № 3. – С. 106–111.

 

Гребінчук, О. М.

Оптимізація ключових параметрів потокового виробництва при оперативно-календарному плануванні на машинобудівному підприємстві [Текст] / О. М. Гребінчук // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 50–53.

 

Зайков, А. Е.

Эвристические и оптимизационные методы планирования цепей поставок и календарного планирования производства в SАП SСМ АРО [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Е. Зайков // Логистика и управление цепями поставок. – 2010. – № 2. – С. 74–84.

 

Захаркина, Л. С.

Совершенствование подходов к учету экологических подходов к учету экологических требований в процессе стратегического планирования инновационного развития машиностроительных предприятий [Текст] / Л. С. Захаркина, А. А. Захаркин // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 16–24.

 

Карпова, В.

Антифискальный арсенал [Текст] : Использование методов налогового планирования в оптимизации налогообложения / В. Карпова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 2. – С. 60–68.

 

Карпова, В.

Антифискальный сценарий [Текст] + [Електронний ресурс] : Методика обоснования целесообразности формирования системы налогового планирования / В. Карпова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 6. – С. 62–68.

 

Карпова, В.

Подтвержденные практикой [Текст] + [Електронний ресурс] : принципы налогового планирования как основа оптимизации / В. Карпова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 1. – С. 69–75.

 

Карпова, В.

Полная картина. Проекты налогового планирования – эффективный инструмент оптимизации [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Карпова // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 3. – С. 52–58.

 

Кирик, С.

Особенности процесса планирования стратегии продвижения инновационного товара на потребительском рынке [Текст] / С. Кирик // Маркетинг и реклама. – 2010. – № 6. – С. 65–69.

 

Князєв, С.

Основи організації планування діяльності підрозділу захисту інформації з обмеженим доступом [Текст] / С. Князєв // Бизнес и безопасность. – 2010. – № 4. – С. 66–70.

 

 

Ковшун, Н. Є

Аналіз та планування проектів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Є Ковшун. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 344 с.

 

Козловський, С. В.

Методичні основи розробки системи індикативного планування в регіоні [Текст] + [Електронний ресурс] / С. В. Козловський // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 32–39.

 

Кудріна, О. Ю.

Методи податкового планування на підприємстві : призначення та загальна характеристика [Текст] / О. Ю. Кудріна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 5. – С. 146–151. – (Серія : Економічні науки).

 

Кучеренко, В. Р.

Бізнес–планування фірми [Текст] : навч. посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423 с.

65.290-233я73 К95

 

Маргасова, В. Г.

Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання [Текст] / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – № 12. – С.93–97.

 

Московой, Б. В.

Логистический аутсорсинг [Текст] : планирование и управление / Б. В. Московой // Мясные технологии. – 2009. – № 12. – С.16–18.

 

Пенькова, О. Г.

Цілі та пріоритети стратегічного планування розвитку економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Г. Пенькова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 7. – С.62–72.

 

Радзівілл, В. Ю.

Критерії вибору показників фінансових планів для основних видів фінансового планування [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Ю. Радзівілл // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – № 12. – С. 98–105.

 

 

Роговец, Я.

Выгода продаж [Текст] + [Електронний ресурс] : Планирование дохода от реализации и операционной прибыли в условиях изменения спроса на продукцию / Я. Роговец // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 6. – С. 46–53.

 

Рогоза, М. Є.

Динаміка розвитку автоматизації планування навчального процесу у вищих навчальних закладах [Текст] / М. Є. Рогоза, С. В. Шевченко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №2 (41). – С. 69–72. – (Серія : Економічні науки).

 

Романко, О. П.

Класифікація видів планування конкурентоспроможності машинобудівних підприємств [Текст] / О. П. Романко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 4. – С. 133–137.

 

Семикіна, М. В.

Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу України [Текст] / М. В. Семикіна // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 180–185.

 

Скворцов, І. Б.

Кількісні методи планування маркетингової діяльності підприємства [Текст] / І. Б. Скворцов // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 128–131.

 

Снітко, Є. О.

Аналіз існуючих методів планування оптимальних термінів служби машин і механізмів в операційному менеджменті [Текст] + [Електронний ресурс] / Є. О. Снітко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1. – С. 128–132.

 

Соловйова, Н.

Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України [Текст] / Н. Соловйова // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 11–20.

 

Соловйова, Н. I.

Система інтегрованого прогнозування і планування в аграрній галузі [Текст] / Н. I. Соловйова // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С. 24–26.

 

Тарасюк, Г. М.

Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум: навч. посібник / Г. М. Тарасюк. – К. : Кондор, 2009. – 266 с.

65.290-23я73 Т19

 

Ускова, С. И.

Программирование как основа стратегического планирования [Текст] / С. И. Ускова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 167–170.

 

Устинов, В.

Не ждем покупателя... [Текст] + [Електронний ресурс] : планируем отдел сбыта / В. Устинов // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 4. – С. 52–58.

 

Харченко, К.

Муниципальное стратегическое планирование в условиях кризиса [Текст] / К. Харченко // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 12. – С. 77–84.

 

Циба, Т. Є.

Маркетингове планування [Текст] : навч. посібник / Т. Є. Циба, М. I. Сокур, В. I. Баюра. – К. : ЦУЛ, 2007. – 128 с.

65.290-211.1я73 Ц56

 

Шапиро, В.

Корпоративное прогнозирование и планирование [Електронний ресурс] / В. Шапиро // Менеджмент–комплект [Электронный ресурс]. – 2009. – № 1.

 

Юхно, Т.

Предвидя резервы... : планирование в страховой компании / Т. Юхно // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 8. – С. 60–63.

 

Ярмолка, В. М.

Особливості стратегічного маркетингового планування в посередницьких організаціях туристичної індустрії [Текст] / В. М. Ярмолка // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 8. – С. 190–197.

 

[Вгору]

1.8 Економічне прогнозування

 

Богомазова, В. М.

Методичні підходи до прогнозування агрегатних макроекономічних показників [Текст] / В. М. Богомазова // Науково-технічна інформація. – 2009. – №4 . – С.3–7.

 

Долматов, В. М.

Вейвлетне прогнозування процесів інфляції в Україні [Текст ] + [Електронний ресурс] / В. М. Долматов, Ю. П. Матусов // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С.64–66.

 

Кулявець, В.О.

Прогнозування соціально-економічних процесів [Текст] : навч. посібник / В.О. Кулявець. – К. : Кондор, 2009. – 194 с.

65.237я73 К90

 

Куратник, П.

На перепутье трех дорог [Текст] : прогнозирование и управление сценариями при составлении бюджетов / П. Куратник // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – №2. – С.52–58.

 

Прокопчук, С. І.

Порівняння точності прогнозування показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій України [Текст] / С. І. Прокопчук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 1. – С.237–244.

 

Ускова, С.И.

Программирование как основа стратегического планирования [Текст] / С. И. Ускова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С.167–170.

 

Шаповал, М.

Новий балансовий метод як основа прогнозування розвитку економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / М. Шаповал // Економіст. – 2010. – № 1. – С. 18–23.

 

Швандар, К. В.

Возможности моделирования при прогнозирования конъюнктуры мировых товарных рынков (на примере рынка нефти) [Текст] / К. В. Швандар, С. В. Плотников, А. Д. Бородин // Деньги и кредит. – 2010. – № 4. – С.63–69.

 

Шматов, Г.

Прогнозирование экономической эффективности рекламы и маркетинга [Електронний ресурс] / Г. Шматов // Менеджмент-комплект [Електронний ресурс]. – 2009. – № 2.

 

Юрина, Н. А.

Моделирование и прогнозирование развития малого бизнеса Донецкой области [Текст] / Н. А. Юрина // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1. – С. 1217.

 

[Вгору]

1.9 Економіка праці

 

Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посібник /за ред. Є. П. Качан. – К. : Знання, 2008. – 407 с.

65.24я73 Е45.

 

Праця Полтавщини у 2007 році [Текст] : стат. зб. / за ред. В. I. Бакума. – Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл., 2008. – 142 с.

65.9(4Укр-4Пол)-05 П70

 

Праця Полтавщини у 2008 році [Текст] : стат. зб. / за ред. В. I. Бакума. – Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл., 2008. – 168 с.

65.9(4Укр-4Пол)-05 П70

 

Галайда, Т. О.

Сучасні методи стимулювання праці на підприємствах [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. О. Галайда, Л. В. Цись // Економіка і регіон. – 2009. – № 3. – С. 147–151.

 

Гладких, Т. В.

Проблеми підготовки фахівців з управління персоналом і економіки праці [Текст] / Т. В. Гладких, О. С. Гусакова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 3. – С. 425–427. – (Серія : Економічні науки).

 

Губіна, I.

Порядок розрахунку середньої зарплати: останні зміни [Текст] / I. Губіна // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультац. – 2009. – № 5152. – С.6364.

 

Колот, А.

Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально – трудовій сфері [Текст] / А. Колот // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 314.

 

Лавріненко, О. В.

Робочий час, його склад та види у контексті аналізу положень проекту нового трудового кодексу України [Текст] / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С.3537.

 

Лавріненко, О. В.

Трудовоправовий принцип соціального партнерства й договірного встановлення умов праці: сутність і сучасні проблеми практичної реалізації [Текст] / О. В. Лавріненко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 5. – С. 3135.

 

Лагутін, В. Д.

Теоретикометодологічні підходи до сучасних проблем оплати праці [Текст] / В. Д. Лагутін // Економічна теорія. – 2010. – № 1. – С. 2939.

 

Москаленко, Н. О.

Розвиток систем оплати праці персоналу в ринкових умовах [Текст] / Н. О. Москаленко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 3. – С. 258259. – (Серія : Економічні науки).

 

Панюк, Т. П.

Характеристика ринку праці в сучасних умовах [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. П. Панюк // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 6. –

С. 204208.

 

Савченко, В.

Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства [Текст] / В. Савченко, Д. Верба // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. –

С. 3–9.

 

Сухачов, С.

Потреба в праці як базовий елемент соціального механізму функціонування трудових відносин [Текст] / С. Сухачов // Історія. Філософія. Релігієзнавство. – 2009. – № 4. – С. 14–23.

 

Хромов, М. І.

Сутність і особливості людського капіталу в системі соціально-економічних категорій [Текст] / М. І. Хромов // Економіка та право. – 2009. – № 3. – С. 140–145.

 

Червінська, Л. П.

Використання інноваційної трудової діяльності [Текст] / Л. П. Червінська // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 2. – С. 38.

 

Шимановська, Р.

Нормативно-правове забезпечення державних механізмів регулювання оплати праці [Текст] / Р. Шимановська // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України . – 2010. – № 1. – С. 120130.

 

[Вгору]

1.10 Економіка підприємства

 

Внутрішній економічний механізм підприємства [Текст] : навч. посібник / П. В. Круш, С. О. Тульчинська, Р.В. Тульчинський [та інш.]. – К. : ЦУЛ, 2008. – 206 с.

65.290я73 В60

 

Економіка підприємства [Текст] : підручник / Г. О. Швиданенко. – К. : КНЕУ, 2009. – 816 с. + Електрон. зміст.

65.29я73 Е45

 

Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / за ред. П. В. Круш, В. I. Подвігіна, Б. М. Сердюк. – К. : Ельга-Н, 2009. – 780 с.

65.29я73 Е45

 

Акимова, Е. В.

Управление человеческим капиталом промышленного предприятия посредством персональных сбалансированных систем показателей [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. В. Акимова, O. A. Каменская // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 5. – С. 37–45.

 

Афанасьєв, М. В.

Економіка підприємства [Текст] : навчально–методичний посібник / М. В. Афанасьєв, А. Б. Гончаров. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2003. – 410 с.

65.29я73 А94

 

Бабій, І. В.

Методи і моделі реструктуризації і стабілізації діяльності підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / І. В. Бабій // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 6. – С. 84–90.

 

Бєлов, О. В.

Науково-технічний потенціал зовнішнього середовища і його вплив на підприємство [Текст] / О.В. Бєлов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 4. – С. 96–101. – (Серія : Економічні науки).

 

Білега, О. В.

Розвиток стратегічного управління на підприємствах [Текст] / О. В. Білега, Т. В. Плаксій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 5. – С. 119–123. – (Серія : Економічні науки).

 

Біловол, Р. I.

Етапи становлення менеджменту і особливості діагностики підприємства: історичний аспект [Текст] / Р.I. Біловол, О. В. Артюх // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 4. – С. 78–86. – (Серія : Економічні науки).

 

Бовш, Л. А.

Критерії та показники оцінки ефективності інвестиційної політики підприємств готельного господарства [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. А. Бовш // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського. – 2009. – № 4. – С. 112–116. – (Сер. Економічні науки).

 

Бовш, Л. А.

Теоретико–-методологічне обгрунтування інвестиційної політики підприємств у сучасних умовах [Текст] / Л. А. Бовш // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 5. – С. 127–132. – (Серія : Економічні науки).

 

Богатиренко, К.

Проблеми існування вітчизняних підприємств в умовах фінансової кризи [Текст] / К. Богатиренко, С. С. Захарчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 1. – С. 34–37.

 

Богдан, Ю. М.

Управління процесом пошуку цільового ринку для реалізації інноваційного потенціалу підприємства [Текст] / Ю. М. Богдан // Держава та регіони. – 2010. – № 4. – С. 16–22.

 

Брезіцька, О.В.

Сучасні методичні підходи до оцінки вартості підприємства [Текст] / О. В. Брезіцька // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 1. – С. 3–8.

 

Брижань, І. А.

Контролінг в системі інструментів забезпечення платоспроможності підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / І. А. Брижань, С. М. Кучер // Економіка і регіон. – 2009. – № 3. – С. 51–61.

 

Брінцева, О. Г.

Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом [Текст] / О. Г. Брінцева // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 6. – С. 91–95.

 

Бутенко, Л. М.

Аналітичні моделі швидкої діагностики підприємства та механізми їх забезпечення [Текст] / Л. М. Бутенко, Ю. М. Лозовик // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 50–55.

 

Вакульчик, O. M.

Визначення складу якісних характеристик управлінської інформації та їх ознак у системі контролінгу на підприємстві [Текст] + [Електронний ресурс] / O. M. Вакульчик, B. B. Дрей // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4 (т.1). – С. 79–87.

 

Васютинська, Ю. О.

Товарна політика підприємства та проблеми її формування [Текст] / Ю. О. Васютинська // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 3. – С. 138–142.

 

Відоменко, І. О.

Сучасні підходи до розробки інвестиційної стратегії підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / І. О. Відоменко, Є. В. Кривша // Економіка харчової промисловості. – 2010. – № 2. – С. 8–13.

 

Воронков, Д. К.

Сценарне моделювання умов здійснення стратегічних змін на підприємстві [Текст] / Д. К. Воронков // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 8. – С. 283–292.

 

Габдуллина, Л. М.

Инвестиции в интеллектуальный капитал и повышение эффективности деятельности предприятия [Текст] / Л. М. Габдуллина // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 173–176.

 

Гайнуллина, Г. А.

Мониторинг деятельности малых предприятий в изменяющихся условиях рыночной среды [Текст] / Г. А. Гайнуллина // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 176–181.

 

Гетьман, О. О.

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 488 с.

 

Головатюк, В. М.

Вимірювання інноваційного потенціалу в контексті формування стратегії розвитку підприємства [Текст] / В. М. Головатюк // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. – С. 102–112.

 

Гринчуцький, В. І.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.

65.29я73 Г85

 

Грицюк, Е. О.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / Е. О. Грицюк . – К. : Дакор, 2009. – 304 с.

65.29я73 Г85

 

Гришко, Н.

Управління витратами як інструмент оздоровлення стану вугледобувних підприємств [Текст] / Н. Гришко // Економіст. – 2009. – № 12. – С.44–47.

 

Дем'яненко, А.

Оцінка ефективності організаційної структури підприємства [Текст] /А. Дем'яненко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. – С.130–138.

 

Джаман, М. О.

Діагностика кризового стану підприємства на регіональному рівні [Текст] / М. О. Джаман, Т. Б. Іщенко–Пренделас // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 2 (41). – С.73–76. – (Серія : Економічні науки).

 

Дзюба, С. Г.

Трансформація підприємств як шлях подолання фінансово-економічної кризи [Текст] / С. Г. Дзюба, А. В. Мінькевич // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 4. – С. 106–109.

 

Єрмошенко, М. М.

Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв'язання [Текст] / М. М. Єрмошенко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 3. – С.45–54.

 

Зінов'єв, Ф. В.

Сутність і складові організаційної культури підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / Ф. В. Зінов'єв, Д. В. Брустінов, Я. І. Пижинський // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С.46–50.

 

Зінченко, О. А.

Управління якістю фінансового результату підприємства [Текст] / О. А. Зінченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 1. – С. 109–114.

 

Іванілов, О. С.

Економіка підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728 с.

65.29я73 І19

 

Кислухина, И.

Концепция гибкого развития предприятия как основа противодействия экономическим кризисам [Текст] + [Електронний ресурс] / И. Кислухина // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 11. – С. 109–121.

 

Коба, Н.

Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Коба // Економіст. – 2010. – № 6. – С.10–14.

 

Корсікова, Н. М.

Організаційно – економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах [Текст] / Н. М. Корсікова // Економіка харчової промисловості. – 2009. – № 3. – С. 8–11.

 

Костирко, Р. О.

Оцінка ефективності внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. О. Костирко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського. – 2009. – № 4. – С. 210–218.– (Сер. Економічні науки).

 

Красильников, С.

Антикризисные рычаги и их влияние на политику предприятий [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Красильников // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 11. – С. 67–74.

 

Кривда, М.

Аспекти контролю державних підприємств [Текст] / М. Кривда // Фінансовий контроль. – 2010. – № 5. – С. 41–43 .

 

Люльов, О. В.

Теоретичні основи формування механізму визначення пріоритетності та узгодження цілей на підприємстві [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Люльов // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4(т.1). – С. 110–122.

 

Ляшенко, О. М.

Підхід до дослідження впливу структури галузевого ринку на інноваційну активність підприємств [Текст] / О. М. Ляшенко, З. М. Бойко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 4. – С. 17–25.

 

Максютов, А. А.

Бизнес-планирование развития предприятия [Текст] / А. А. Максютов. – М. : Альфа-Пресс, 2006. – 288 с.

65.290-233.1 М17

 

Матукова, Д. Г.

Стратегія розвитку підприємства : аналіз його готовності до виробничої діяльності [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. Г. Матукова // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 135–140.

 

Мельник, О. Г.

Етимологія та типологія систем діагностики діяльності підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Г. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 78–86.

 

Мельник, О. Г.

Системно-орієнтована діагностика діяльності підприєства [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Г. Мельник // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 1. – С. 143–150.

 

Мітяєва, Т. Л.

Діагностика якості маркетингових стратегій розвитку підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Л. Мітяєва // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2009. – № 4. – С. 91–96. – (Сер. Економічні науки).

 

Міщенко, Д. А.

Сутність виробничого обслуговування й напрями його розвитку для підприємств [Текст] / Д. А. Міщенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С. 38–40.

 

Мортіков, В. В.

Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика [Текст] / В. В. Мортіков, А. М. Моклякова // Фінанси України. – 2010. – № 7. – С. 109–117.

 

Пархоменко, О. С.

Система державного регулювання дивідендної політики підприємств [Текст] / О. С. Пархоменко // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 64–66.

 

Педченко, Н. С.

Інструментарій інформаційної системи управління потенціалом розвитку підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. С. Педченко // Економіка та держава. – 2010. – № 6. – С.16–18.

 

Питуляк, Н. С.

Удосконалення процесів формування системи логістики підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. С. Питуляк // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №3 (т.2) . – С.230–237.

 

Півнюк, О. П.

Фактори, що визначають обсяг і структуру витрат обігу на підприємстві [Текст] / О. П. Півнюк // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №2 (41). – С.197–200. – (Серія : Економічні науки).

 

Пожуєва, Т. О.

Інноваційна стратегія підприємства в сучасних умовах [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. О. Пожуєва // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 163–167.

 

Полянська, А. С.

Дослідження чинників зовнішнього середовища як необхідна умова розвитку підприємств в сучасних умовах [Текст] / А. С. Полянська, Т. М. Орищин // Регіональна економіка. – 2010. – № 2. – С. 39–47.

 

Причепа, І. В.

Аналіз методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / І. В. Причепа // Економіка і регіон. – 2010. – № 1. – С. 84–90.

 

Редкін, О. В.

Упровадження інжинірингу та девалопменту в інноваційно-інвестиційну модель розвитку й організації діяльності сучасних підприємств [Текст] / О. В. Редкін, Д. М. Толкачов // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. –

С.102–107.

 

Рогов, Г.

Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Рогов // Економіст. – 2010. – № 7. – С. 50–52.

 

Рогоза, М. Є.

Моделювання соціально-економічного механізму управління взаємодією підприємства [Текст] / М. Є. Рогоза, І. А. Сененко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 4. – С. 48–52. – (Серія : Економічні науки).

 

Семенов, Г. А.

Стратегічна програма антикризового управління підприємством [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. А. Семенов, О. В. Ярошевська // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 159–166.

 

Семенченко, Н. В.

Стратегія реструктуризації українських підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. В. Семенченко // Економіка та держава. – 2009. – № 12. – С. 25–28.

 

Соколюк, Г.

Конкурентні стратегії виробничого відприємства: особливості вибору та умови реалізації [Текст] / Г. Соколюк // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 8. – С. 163–170.

 

Тарасенко, І. О.

Оцінювання економічного потенціалу підприємства в контексті сталого розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / І. О. Тарасенко // Легка промисловість. – 2009. – № 4. – С. 40–43.

 

Тимофеев, Р. А.

Совершенствование управления топливо-энергопотреблением и повышение экономической надежности промышленного предприятия [Текст] / Р. А. Тимофеев // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 155–159.

 

Толкачов, Д. М.

Сучасні завдання і механізми інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України [Текст] + [Електронний ресурс] / Д. М. Толкачов // Економіка і регіон. – 2010. – № 1. – С.90–95.

 

Турило, А. М.

Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій "економічний стан підприємства" і "фінансовий стан підприємства" [Текст] / А. М. Турило, А. В. Агапова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 7. – С. 164–168.

 

Турило, А.М.

Теоретико-методичні засади узагальненої оцінки підприємства з позиції його фінансово-економічного розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / А. М. Турило, О. А. Зінченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 8. – С. 177–183.

 

Турило, А. М.

Теоретико–методологічні основи фінансово - економічного розвитку підприємства [Текст] / А. М. Турило, С. В. Святенко // Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 120–126.

 

Харів, П. С.

Економіка підприємства [Текст] : збірник задач і тестів : навч. посібник / П. С. Харів. – 2-е вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. – 301 с.

65.29я73 Х20

 

Циба, Т. Є.

Удосконалення системи управління та стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку підприємства [Текст] / Т. Є. Циба // Економіка і регіон. – 2009. – № 3. –С. 67–71.

 

Череп, А. В.

Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. В. Череп, А. А. Клименко // Держава та регіони. – 2009. – № 6. – С. 212–215.

 

Шваб, Л.I.

Економіка підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. I. Шваб. – К. : Каравелла, 2007. – 584 с. + Електрон. зміст.

65.29я73 Ш33

 

[Вгору]

1.11 Кооперація в сучасному світі

 

Аліман, М.

Споживча кооперація : як усе починалося [Текст] : до 165 річниці з дня заснування Рочдельського товариства справедливих піонерів / М. Аліман // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 21 січ.–С.3–4.

 

Ареф'єва, О. В.

Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Ареф'єва, І. М. Мягких // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – № 12. – С. 147–153.

 

Бабенко, С.

Бачити проблеми, працювати на перспективу [Текст] / С. Бабенко // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 22 квіт.– С. 45.

 

Башнянин, Г.

Кооперативні системи [Текст] : проблеми трансформації за умов ринкової транзиції / Г. Башнянин, А. Драбовський, В. Іжевський // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 07 трав.– С.6–8. –

ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 14 трав.– С.1–8.

ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 21 трав.– С.1–8.

 

Борсук, О. М.

Зарубіжний досвід і вітчизняна практика розвитку сільської кредитної кооперації [Текст] + [Електронний ресурс] / О. М. Борсук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 4. – С. 196–203.

 

Войчак, А. В.

Сучасні тенденції розвитку маркетингу в системі споживчої кооперації України [Текст] / А. В. Войчак, Н. В. Карпенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №4 (т.2). – С. 240–245.

 

Волошин, А.

З турботою про людей [Текст] / А. Волошин // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 22 квіт.– С.5–6.

 

Гвоздик, Н.

Організаційно–економічний механізм формування та використання людського капіталу на підприємствах системи споживчої кооперації Полтавського регіону [Текст] / Н. Гвоздик // Україна: аспекти праці. – 2010. – № 2. – С. 46–50.

 

Гелей, С.

Споживча кооперація крізь призму історичного досвіду [Текст] : 3 липня Міжнародний день кооператорів / С. Гелей // Голос України. – 2010. – 03 лип.– С. 5.

 

Глаз, Ю. А.

Занятость населения в потребительской кооперации и проблемы ее регулирования [Текст] / Ю. А. Глаз // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – №4 (1). – С.7074. – ( Сер. Экономические науки).

 

Гребеник, Л.  Г.

Методические подходы к формированию стратегии торгового мененеджмента организаций потребительской кооперации [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Г. Гребеник // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – № 4 (2). – С. 107114. – (Сер. Экономические науки).

 

Григорьєва, С. В.

Споживча кооперація країн світу : зарубіжний досвід і проблеми його впровадження в Україні [Текст] / С.В. Григорьєва // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 3 (42). – С.18–22.–(Сер. Экономические науки).

 

Гринчук, В. Ю.

Особливості розвитку кооперації та агропромислової інтеграції в молочному підкомплексі АПК [Текст] / В. Ю. Гринчук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 8. – С.57–64.

 

 

Дадашев, Б. А.

Фінансово-кредитне забезпечення підприємств споживчої кооперації за участю кредитних спілок [Текст] / Б. А. Дадашев, О. І. Гриценко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №3 (42). – С.78-83. – (Сер. Экономические науки).

 

Децовський, Й.

Не можна ігнорувати кооперативні принципи, або про те, що потрібно зробити, аби не всохла плодюча гілка спілчанського дерева [Текст] / Й. Децовський ; бесiду вiв М. Мазур // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 30 квіт.– С.45.

 

Життя - як спалах зірки [Текст] : Аліману М. В. – 70 років // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. –  24 верес. – С. 2.

 

Журавлева, Л. А.

Ориентированный на рынок менеджмент как основа долгосрочного развития потребительской кооперации [Текст] / Л. А. Журавлева, Н. В. Горелухина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – № 4(1). – С.5861. – (Сер. Экономические науки).

 

Зима, Б. В.

Обсяг заготівель сільськогосподарської продукції (заготівельний оборот) і його види [Текст] / Б. В. Зима, Г. I. Зима // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С.73–80. –

(Сер. Экономические науки).

 

Зима, Б. В.

Про методичні підходи до обгрунтування планових обсягів заготівель у первинній ланці системи споживчої кооперації [Текст] / Б. В. Зима // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 5. – С.86–92. – (Сер. Экономические науки).

 

Зозуля, О. А.

Генезис кооперации и эволюция ее теоретических представлений [Текст] / О. А. Зозуля // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – № 4 (1). – С.112117.– (Сер. Экономические науки).

 

Каракозова, О. В.

Противоречия источник разития кооперации [Текст] / О. В. Каракозова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. –2009. – № 4 (2). – С. 324329. – (Сер. Экономические науки).

 

Карпенко, Н. В.

Роль Міжнародного кооперативного альянсу у розвитку світового соціально–економічного середовища [Текст] / Н. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №2 (41). – С. 63–68. – (Сер. Экономические науки).

 

Киданова, Н. Л.

Особенности организации оперативного учета в системе потребительской кооперации [Текст] / Н. Л. Киданова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – № 4 (1). – С.217220.– (Сер. Экономические науки).

 

Кооперативні системи. Проблеми трансформації за умов ринкової транзиції [Текст] / Г. Башнянин, А. Драбовський, В. Іжевський, [та ін.] // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 16 квіт.– С.18.Вкл.

 

Кооперация модернизирует ринок [Текст] // Российская кооперация. – 2010. –  5 серп.– С. 5.

 

Кооперация [Текст] : теория, история, практика. Избранные изречения, факты, материалы, комментарии / К. И. Вахитов. – М. : ИТК "Дашков и К", 2007. – 560 с.

65.08 К65

 

Коробейникова, Е. В.

Системная оценка эффективности деятельности потребительской кооперации [Текст] / Е. В. Коробейникова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 4. – С. 371375.

 

Корягіна, А. Д.

Економічна сутність поняття "кооперація" [Текст] / А. Д. Корягіна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №3 (42). – С.46–50. –(Сер. Экономические науки).

 

Лопата, Н. П.

Етичні основи кооперативної теорії М.І.Туган–Барановського [Текст] / Н. П. Лопата // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 3 (42). – С.132–136.– (Сер. Экономические науки).

 

Марчишинець, О. В.

Розвиток експортних операцій щодо сільськогосподарської продукції організаціями споживчої кооперації України в 20–х рр. ХХ ст. / О. В. Марчишинець // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С.165–168. –(Сер. Экономические науки).

 

Матеріали XIV з'їзду споживчої кооперації Харківської області [Текст] / Упоряд. Е. В. Мархайчук. – Х. : [б.в.], 2008. – 128 с.

65.9(4Укр)08 М34

 

Мацько, М.

Право власності на землі : проблеми їх правової охорони та контролю в системі споживчої кооперації України [Текст] / М. Мацько // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. –24 верес. – С.18. ДВвкл.

 

Міжнародний кооперативний рух: історичний досвід і сучасна практика [Текст] + [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 квіт. 2010 р. / голова орг. комітету О. О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 143 с.

65.08 М34

 

Мовчан, М. М.

Феномен кооперації: філософсько-теоретичний дискурс [Текст] / М. М. Мовчан  // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №3 (42). – С.145–149. – (Сер. Экономические науки).

 

Немченко, О. А.

Специфика формирования каналов распределения в организациях потребительской кооперации [Текст] / О. А. Немченко // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – №4 (2). – С. 219223.– (Сер. Экономические науки).

 

Основні показники господарсько–фінансової діяльності підприємств Укоопспілки за 9 місяців за 2009 рік [Текст] / ЦССТУ. УКООПСПІЛКА. – К. : ЦССТУ УКООПСПІЛКА, 2009. – 73 с.

65.9(4Укр)421.8 О-75.

 

Пантелеймоненко, А.

"Кооперація - не ремесло, а творчість [Текст] / А. Пантелеймоненко // ВІСТІ. Діловий випуск. –2010. – 8 січ.– С.22.

 

Пантелеймоненко, А. О.

Досвід кооперативних банків Італії : загальна характеристика та практичне значення для розвитку фінансово-кредитної системи України [Текст] / А. О. Пантелеймоненко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №3 (42). – С.55–60. – (Сер. Экономические науки).

 

Петренко, С. М.

Особливості підготовки кадрів споживчої кооперації України (1929–1933 рр.) [Текст] / С. М. Петренко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №3 (42). – С.112116.– (Сер. Экономические науки).

 

Показники господарсько–фінансової діяльності підприємств і організацій системи Укоопспілки за 2009 рік [Текст] / ЦССТУ. УКООПСПІЛКА. – К. : [б.в.], 2010. – 103 с.

65.9(4Укр)421.8-05 П48

 

Положення про порядок продажу на аукціонах основних засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України [Текст] : затв. постановою від 03.12.2009 р. / Україна. ЦССТ // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 12 берез.– С.1–12.Вкл.

 

Положення про електронний реєстр об'єктів (будівель) споживчих товариств, споживспілок, їх підприємств (об'єднань) [Текст]: затв. постановою від 25.01.2006 р., із змінами від 03.12.2009 р. / Україна. Укоопспілка // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 5 берез.– С.1–12.ДВ–вкл.

 

Положення про організацію пайового господарства споживчої кооперації України [Текст]: із змінами та доп. від 03.12. 2009 р. / Україна. Укоопспілка // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 15 січ.–С. 148.

 

Про галузеву угоду на 20102012 роки [Текст] : постанова від 17.12.2009 р. № П17/Р4 / Україна. Правл. ЦССТУ, Україна. Президія центрального комітету профспілки працівників с/к // Вісті ЦССТУ. – 2010. – 25 лют.–С.46,1112.

 

Про нормативний акт Укоопспілки [Текст] : постанова від 16.06.10 №225 / Правління. Укоопспілки // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 25 червн.–С. 1 ДВвкладки.

 

Рибалко–Рак, Л. А.

Організаційно-методичний аспект створення моделі IDEF0 для процесів галузі торгівлі споживчої кооперації [Текст] / Л. А. Рибалко–Рак // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С.91–98.– (Сер. Экономические науки).

 

Рижик, І. О.

Становлення вітчизняної молочарської кооперації [Текст] / І. О. Рижик // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №3 (42). – С.139–144.– (Сер. Экономические науки).

 

Рогоза, М. Є.

Оптимізація механізму внутрішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств споживчої кооперації [Текст] / М. Є. Рогоза, О. В. Яременко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №1 (40). – С. 128–131. – (Сер. Экономические науки).

 

Сафонова, Н. Б.

Система антикризового управління персоналом на підприємствах і в організаціях споживчої кооперації [Текст] / Н. Б. Сафонова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С.169–171.– (Сер. Экономические науки).

 

Сененко, І. А.

Моделювання економічного механізму управління ринковою силою підприємства споживчої кооперації [Текст] + [Електронний ресурс] / І. А. Сененко // Механізм регулювання економіки. – 2009 . – № 4 (т.1). – С.198–204.

 

Скляр, Г. П.

Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємств споживчої кооперації та його вдосконалення в умовах перехідної економіки [Текст] / Г. П. Скляр, О. О. Педик // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 3 (42). – С.83–88. – (Сер. Экономические науки).

 

Скляр, Г. П.

Механізми мотивації розвитку господарства та капіталу кооперації [Текст] /  Г. П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2008. – № 2. – С.81–84. –(Сер. Экономические науки).

 

Скляр, Г. П.

Розвиток відносин соціального партнерства у виробничо-заготівельній сфері споживчої кооперації [Текст] / Г. П. Скляр // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С.29–34.– (Сер. Экономические науки).

 

Теплова, Л. Е.

Обоснование осбенностей и преимуществ экономического участия пайщиков в деятельности потребительских обществ [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Е. Теплова, Л. В. Уколова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – № 4 (2). – С. 1319. – (Сер. Экономические науки).

 

Теплова, Л. Е.

Организационно-массовая деятельность потребительской кооперации [Текст] / Л. Е. Теплова, Л. В. Уколова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – №4 (1). – С.914.– (Сер. Экономические науки).

 

Федяй, Т.

Працюватимуть як єдина команда : договір між ПУСКУ та Полтавським кооперативним технікумом / Т. Федяй // Вісті ЦССТУ. – 2010. –  11 лют.– С.23.

 

Фірсова, Н. В.

Способи вдосконалення внутрішньогосподарського контролю витрат на торговельних підприємствах споживчої кооперації [Текст] / Н. В. Фірсова //  Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С.192–196.– (Сер. Экономические науки).

 

[Вгору]

1.12 Світова економіка

 

Богомолов, О. Т.

Мировая экономика в век глобализации [Текст] : учебник / О. Т. Богомолов. – М. : Экономика, 2007. – 359 с.

65.5я73 Б74

 

Брожик, Л. Л.

Проблема інтеграції до світового інформаційного простору як складова національної політики [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Л. Брожик  //  Економічний часописXXI. – 2010. – № 34. – С.4246.

 

Будкін, В.

Інноваційна модель розвитку національних економік [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Будкін // Економіка України. – 2010. – № 6. – С.6778.

 

Вахненко, Т. П.

Зовнішні боргові зобов'язання у системі світових фінансово-економічних відносин [Текст] : монографія / Т. П. Вахненко. – К. : Фенікс, 2006. – 536 с.

65.582.6 В22

 

Воронин, С.

Глобализация и Восток [Текст] + [Електронний ресурс] : экономическая интеграция или сохранение идентичности – проблемы массового сознания и экономики / С. Воронин // Международная экономика. – 2009. – № 7. –

С.26–32.

 

Гайдуцький, А.

Світовий ринок міграційного капіталу та економічна криза 2008–2009 років [Текст] / А. Гайдуцький // Вісник Національного банку України. – 2010. –

№ 1. – С.34–37.

 

Галицкая, Н. В.

К вопросу о циклах и кризисах - от опыта прошлого к проблемам будущего [Текст] / Н. В. Галицкая // Международная экономика. – 2010. – № 8. –

С.10–18.

 

Гарбера, О. Є.

Теоретичні основи дослідження міжнародного ринку послуг в світовій економічній системі [Текст] / О. Є. Гарбера // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С.52–59.

 

Глазьев, С. Ю.

Новый технологический уклад в современной мировой экономике [Текст] / С. Ю. Глазьев // Международная экономика. – 2010. – № 5. – С.5–27.

 

Главные риски для мировой банковской системы [Текст] // Финансовые услуги. – 2009. – № 45. – С.23.

 

Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні [Текст] : монографія / В. П. Антонюк, С. С. Аптекар, М. Є. Рогоза [та ін.] ; за ред. В.I. Ляшенко. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – 414 с. 

65.9(4Укр)-971 Г54 

 

 

Горбач, Д.

Волна и мир [Текст] : главные опасности для мировой экономики - бюджетный дефицит развитых стран и замедление экономического роста Китая / Д. Горбач // Бизнес. – 2010. – № 5. – С.18–20.

 

Грабовський, С.

Глобальна криза і цикли економічного розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] : Соціальна філософія / С. Грабовський // Філософська думка. – 2010 . – № 2. – С.88–96.

 

Ершов, М.

Мировой финансовый кризис : год спустя [Текст] / М. Ершов // Вопросы экономики. – 2009. – №12. – С.4–21.

 

Карпенко, Н. В.

Роль Міжнародного кооперативного альянсу у розвитку світового соціально-економічного середовища [Текст] / Н. В. Карпенко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 2(41). – С.63–68. – (Серія : Економічні науки).

 

Корищенко, К. Н.

К посткризисному развитию инфраструктуры и регулирования финансового рынка [Текст] + [Електронний ресурс] / К. Н. Корищенко // Деньги и кредит. – 2010. – № 4. – С.42–47.

 

Кравец, А. С.

Современные инвестиционные тенденции в мировом хозяйстве и их прояление в российской экономике [Текст] / А. С. Кравец // Международная экономика. – 2009. – № 12. – С.28–32.

 

Курза, Ю.

Україна в світовій економічній кризі [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. Курза // Економіст. – 2009. – №12. – С.6–32.

 

Куриляк, В.

Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2010. – №1. – С.19–37.

 

Куриляк, В.

Цивілізаційно-культурні аспекти формування нового світового економічного порядку [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Куриляк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 4. – С.48–57.

 

Лавріненко, О. В.

Антикризова політика в світовій валютній сфері [Текст] / О. В. Лавріненко // Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С.47–50.

 

Макаренко, Є.

Світова фінансова криза та її вплив на фінансово-кредитну сферу держави [Текст] / Є. Макаренко // Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 3–4. – С.39–44.

 

Минаев, А. В.

Иностранное инвестирование как инструмент вовлечения российских предприятий в мировую экономику [Текст] / А. В. Минаев // Международная экономика. – 2009. – №12. – С.33–38.

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст]. Ч. 1 : учебник / Ред. Р. И. Хасбулатов. – М. : Гардарики, 2006. – 671 с. 

65.5я73 М64

 

Мировая экономика и международные экономические отношения [Текст]. Ч. 2 : учебник / Ред. Р.И. Хасбулатов. – М. : Гардарики, 2006. – 718 с.

65.5я73 М64

 

Модифікація світової фінансової системи в умовах новітніх викликів [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 4. – С.36–40.

 

Науменкова, С.

Формування нової фінансової архітектури: основні питання та можливі виклики для України [Текст] / С. Науменкова // Вісник Національного банку України. – 2010. – №1. – С.8–13.

 

Нестерова, С. И.

Опыт налоговой политики зарубежных стран [Текст] / С. И. Нестерова // Економіка та право. – 2009. – №3. – С.71–78.

 

Нечаев, Ю. В.

Диалектика современных финансов, мировой кризис и кризис в Украине [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. В. Нечаев // Економіка та держава. – 2009. – №12. – С.7–13.

 

Онищенко, В. П.

Оцінка потенціалу країни до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій [Текст] + [Електронний ресурс] / В. П. Онищенко, С. О. Пашков // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – №1. – С.36–43.

 

Пашков, С. О.

Глобалізація та її вплив на галузеву структуру світової економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / С. О. Пашков // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – №5. – С.34–39.

 

Пічкур, О.

Інноваційний розвиток світової економіки та місце України у ньому [Текст] : продовження ч. II / О. Пічкур // Інтелектуальна власність. – 2010. – № 2. – С. 39–46.

 

Повалихина, Т. И.

История мировой экономики и международных экономических отношений [Текст] : учеб. пособие / Т. И. Повалихина. – Мн. : Cовременная школа, 2007. – 256  с.

65.03я73 П42

 

Радєва, М. М.

Корпорація в глобальній економіці : протиріччя та перспективи [Текст] / М. М. Радєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – №24. – С.28–31.

 

Радзієвська, С. О.

Цінові чинники і валютний курс у механізмі інтеграції України до світової економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / С. О. Радзієвська // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 5. – С.64–71.

 

Рапопорт, Г.

Глобальный экономический кризис 2008–2009: истоки и причины [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Рапопорт, А. Герц // Вопросы экономики. – 2009. – № 11. – С.18–31.

 

Розинка, О.

Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку [Текст] / О. Розинка // Банківська справа. – 2010. – №4. – С.80–85.

 

Рязанова, Н.

Еволюція теорії та практики вивозу капіталу та його особливості у контексті світової кризи початку XXI ст. [Текст] / Н. Рязанова // Вісник Київського національного торговельно–економічного університету. – 2010. – №2. – С.65–77.

 

Ряховский, Д. И.

Государственный протекционизм в условиях мирового экономического кризиса [Текст] / Д. И. Ряховский // Проблемы современной экономики. – 2009. – №4. – С. 19–20.

 

Самарханова, Р. Ф.

Выявление цикличности влияния этнических мотивов на современную моду [Текст] / Р. Ф. Самарханова // Текстильная промышленность. – 2009. – №5. – С.67–69.

 

Сарана, О. Ю.

Зміна економічних функцій держави під впливом глобалізації світової економіки [Текст] / О. Ю. Сарана // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – №12. – С.3–7.

 

Старостіна, А. О.

Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посібник / А. О. Старостіна, А. О. Длігач, Н. В. Богомаз. – 2009. + CD [Показники соціально-економічного розвитку провідних країн світу].

 

Философова, Т. Г.

Организационные формы лизингового бизнеса на мировом рынке: новые тенденции в условиях глобального кризиса [Текст] / Т. Г. Философова, C. C. Бондарев // Международная экономика. – 2010. – № 5. – С.46–56.

 

Чистилин, Д. К.

Самоорганизация мировой экономики [Текст] : евразийский аспект / Д. К. Чистилин. – М. : Экономика, 2006. – 237 с.

65.5 Ч-68

 

Чуб, О.

Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] + [Електронний ресурс] : Глобалізація і інтеграція України у міжнародний фінансовий простір / О. Чуб // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С.22–26.

 

Чухно, А.

Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Чухно // Економіка України . – 2010 . – №1. – С.4–18. – Спосіб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ. – Економіка України. – 2010. – №2. – С.4–13.

 

Шкодіна, І. В.

Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі [Текст] / І. В. Шкодіна // Фінанси України. – 2010. – №7. – С.58–64.

 

Экономические факторы мирового развития [Текст] : монография / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, А.С. Малинин, П.В. Шведко. – Мн. : Дикта, 2007. – 392 с.

65.5 Э40

 

Эппинг, Рэнди

Путеводитель по мировой экономике [Текст] : для начинающих : пер. англ. / Рэнди Эппинг. – М. : Междунар. отношения, 2006. – 240 с.

65.5 Э72

 

Юрій, С.

Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Юрій, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 4. – С.353–370.

 

Ясин, Е.

Институциональные проблемы России в мировом контексте [Текст] / Е. Ясин // Вопросы экономики. – 2010. – № 1. – С.114–129.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 

2.1. Фінанси: загальні питання

 

Баюринов, А. Ф.

Финансирование малого бизнеса и баланс интересов системы Предприниматель – Банк–Государство [Текст] / А. Ф. Баюринов // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации.– 2009. – №4 (2). – С. 312–315. – (Сер. Экономические науки).

 

Блакита, Г. В.

Фінансова діяльність торговельних підприємств і роль фінансової стратегії у забезпеченні їх розвитку [Текст] / Г. В. Блакита // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України – 2009. – № 6. – С. 102–107. – (Сер. Економічні науки).

 

Бугаєнко, В.

Дослідження системи інформаційного забезпечення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Бугаєнко // Економіст.  2010. – № 1. – С. 24–28.

 

Ленгдон, Кен

Финансы [Текст] : пер. с англ. / Кен Ленгдон, Алан Бонхем. – М. : Эксмо, 2007. – 240 с.

65.290–93 Л44

 

Плаксюк, О. Ф.

Діагностика банкрутства як засіб управління фінансовим станом підприємства [Текст] / О. Ф. Плаксюк // Держава та регіони. – 2010. – № 4. – С. 157–164.

 

Романенко, О. А.

Фінанси холдингових компаній [Текст] : монографія / О. А. Романенко. – К. : Київ. нац. торг.екон. ун–т, 2009. – 255 с.

65.292.31–93 Р69

 

Романенко, О. Р.

Фінанси [Текст] : підручник / О. Р. Романенко. – 2–е вид., стереотип . – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

65.261я73 Р69

 

Стеців, Л. П.

Фінанси [Текст] : навч. посібник / Л. П. Стеців, О. I. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 235 с. + Електрон. зміст.

65.26я73 С79

 

Теорія фінансів [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / за ред. В. М. Федосов, С. I. Юрій. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576 с.

65.26я73 Т33

 

Тропіна, В. Б.

До питання про публічні фінанси [Текст] / В. Б. Тропіна // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 28–34.

 

[Вгору]

2.2. Податки

 

Андрієвський, К.

Фіксований сільськогосподарський податок в Україні : економіко–правовий аспект [Текст] / К. Андрієвський // Вісник Київського національного торговельно–економічного університету. – 2009. – № 6. – С. 86–93.

 

Бондаренко, Н.

Податок на додану вартість [Текст] / Н. Бондаренко, С. Мережка, Н. Кузьміна // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 7. – С. 34–37. – вкл. "Документи. Коментарі, Роз'яснення".

 

Боровик, П. М.

Рентні аспекти вдосконалення земельного податку [Текст] / П. М. Боровик // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2010. – № 1. – С. 37–45.

 

Буждиганчук, А.

Пільговий режим оподаткування ПДВ переробних підприємств у 2010 році [Текст] / А. Буждиганчук // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 12. – С. 10–13 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Бурлака, Р.

Сплата податку за землю сільськогосподарського призначення фізичними особами [Текст] / Р. Бурлака // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 12. – С. 6–8 вкл. "Документи. Котментарі. Роз'яснення".

 

Варналій, З.

Вплив оподаткування прибутку на економічний розвиток України [Текст] + [Електронний ресурс] / З. Варналій, Д. Серебрянський // Економіка України. – 2010. – № 5. – С. 55–69.

 

Васильєв, Г.

Місцеві податки та збори [Текст] / Г. Васильєв // Все про бухгалтерський облік. –2010. – 19 квіт.

 

Василюк, Н.

Оподаткування прибутку підприємств [Текст] / Н. Василюк, О. Задорожний, В. Завгороднєв // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 10. – С. 19–23 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Вишневський, В. П.

Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла [Текст] / В. П. Вишневський, В. Д. Чекіна // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 3–15.

 

Волошина, Н.

Отримуємо послуги від нерезидента: особливості ПДВшного обліку [Текст] / Н. Волошина //Все про бухгалтерський облік. –2010. –20 січ.

 

Гейєр, Е. С.

Концептуальні підходи щодо формування інформації про податки на прибуток за міжнародними стандартами фінансової звітності [Текст] / Е. С. Гейєр // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського – 2009. – № 4. – С. 175–183. – (Сер. Економічні науки).

 

Гречана, Т.

Підстави проведення позапланових перевірок з питань відшкодування ПДВ [Текст] / Т. Гречана // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С. 24–25.

 

Гривнак, К.

Юридичні особи: особливості оподаткування земель сільськогосподарського призначення [Текст] / К. Гривнак, Г. Яковенко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 12. – С. 2–6 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Гусакова, О. С.

Податковий облік [Електронний ресурс] : навч.–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / О. С. Гусакова, Н. В. Прохар, І. Ю. Кравченко. – Полтава : ПУСКУ, 2009.

 

Гусакова, О. С.

Податковий облік [Текст] : навч. посібник / О. С. Гусакова, Н. В. Прохар. – 2–ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2010. – 320 с. + Електрон. зміст.

65.052.9(4Укр)201.4я73 Г96

 

Данілов, О. Д.

Проблеми справляння акцизного збору та шляхи їх усунення [Текст] / О. Д. Данілов, Т. В. Паєнтко // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 58–66.

 

Дмитренко, А. В.

Проблемні питання нарахування та обліку податку на додану вартість при внесенні майна у спільну діяльність [Текст] / А. В. Дмитренко // Економіка і регіон : наук. вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : РВВ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2009. – № 1. – С. 146–149.

 

Дмитренко, Н. М.

Пріоритетність непрямого оподаткування підприємств АПК у контексті європейської інтеграції [Текст] / Н. М. Дмитренко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 2. – С. 210–213.

 

Добродій, Т.

Про податок з доходів фізичних осіб [Текст] / Т. Добродій // Праця і зарплата. – 2010. – № 22. – С. 22.

 

Дробоття, С.

ПДВ: без змін, але з сюрпризами [Текст] / С. Дробоття // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2009. – № 51–52. – С. 59–61.

 

Дусяк, С. П.

Узагальнююче податкове роз'яснення щодо застосування окремих положень закону України від 11 грудня 1991 року № 1963–ХІІ "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" [Текст] : Затверджено наказом ДПА України 20.04.2010 р. № 268 / С. П. Дусяк // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 9 лип.

 

"Європейський" ПДВ з послуг : історія та перспективи [Текст] // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 15. – С. 57–58.

 

Єдиний податок : що мають знати платники та їх партнери [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип.8. – С. 6–193.

 

Журавська, I.

Єдиний збір при перетині кордону : сплата та облік [Текст] / I. Журавська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 10. – С. 60–63.

 

Журавська, I.

Звітність платника ФСП: податковий розрахунок – 2010 [Текст] / I. Журавська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 1–2. – С. 75–78.

 

Журавська, I.

Звітність платника ФСП: розрахунок питомої ваги доходу [Текст] / I. Журавська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 1–2. – С. 79–82.

 

Журавська, I.

ПДФО: витрати на навчання – до податкового кредиту! [Текст] / I. Журавська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 11. – С. 56–60.

 

Журавська, I.

"Подарунок" від КСУ: пільги щодо податку на прибуток Законом не обмежуються... [Текст] / I. Журавська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 12. – С. 55–56.

 

Журавська, I.

Українське декларування для іноземців [Текст] / I. Журавська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 11. – С. 65.

 

Золотухін, О.

"Сільськогосподарський" ПДВ: проблеми спецрежиму [Текст] / О. Золотухін // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 12. – С. 60–63.

 

Іванишина, О.С.

Концептуальні засади реформування системи прямого оподаткування [Текст] / О. С. Іванишина // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – № 12. – С. 154–159.

 

Кинжебаева, Е.В.

Сравнительный анализ применения налога на добавленную стоимость в российской и зарубежной практике [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. В. Кинжебаева // Международная экономика. – 2010. – № 1. – С. 63–69.

 

Кирієнко, О.

Поворотна фінансова допомога та спрощена система оподаткування [Текст] / О. Кирієнко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 7. – С. 22 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Клишта, О.

Визначення місця поставки при оподаткуванні ПДВ [Текст] / О. Клишта // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С. 5–8.

 

Клишта, О.

Справляння ПДВ при здійсненні міжнародних морських перевезень [Текст] / О. Клишта // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С. 17–20.

 

Кошелева, Е. Г.

Социально–экономические последствия изменения ставок акцизного сбора [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. Г. Кошелева, О. Ю. Воробьева // Економічний вісник Донбасу 2010. – № 2. – С. 101–106.

 

Кушина, О.

ПДФО: податковий кредит у разі купівлі житла [Текст] / О. Кушина // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 11. – С. 53–55.

 

Литовченко, Ю.

Робота над помилками у звіті до Пенсійного фонду [Текст] / Ю. Литовченко // Баланс–Бюджет. 2010. – 29 берез.

 

Миколайчук, М. М.

Підходи до впровадження в Україні податку на майно фізичних осіб [Текст] / М. М. Миколайчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – № 23. – С. 78–81.

 

Мірошниченко, О.

"Плюси" та "мінуси" потенційного повернення до диференціації оподаткування доходів громадян [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Мірошниченко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 10. – С. 42–45 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення". 

 

Мороз, Я.

Погашення (стягнення) податкового боргу з податку на додану вартість [Текст] / Я. Мороз // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С. 20–24.

 

Налоги, учет, отчетность бюджетной организации [Текст] + [Електронний ресурс] // Журнал для керівника бюджетної організації. – 2010. – № 5. – С. 15–30.

 

Одержання основних засобів (фондів) як внесок до статутного капіталу [Текст] / Н. Бондаренко, Н. Василюк, I. Петренко, [та ін.] // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 16. – С. 15–16 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Оподаткування прибутку підприємств [Текст] / Н. Василюк, О. Задорожний, В. Завгороднєв, [та ін.] // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 17. – С. 34–38 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

ПДВ. Нормативне забезпечення [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – Вип.4. – С. 9–193.

 

Петровська, H. B.

Особливості оподаткування банківських операцій податком на прибуток підприємств [Текст] / H. B. Петровська // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 13–16.

 

Податок на додану вартість у проекті Податкового кодексу [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 31. – С. 2–4.

 

Поддєрьогін, А. М.

Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб'єктів підприємництва [Текст] + [Електронний ресурс] / А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 48–58.

 

Пономаренко, Л.

Сплата ПДВ за операціями, що здійснюються сільськогосподарськими підприємствами [Текст] / Л. Пономаренко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 12. – С. 14–19 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Синюк, В.

Сплата податків у разі зникнення, втрати або крадіжки вантажів [Текст] / В. Синюк // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 15. – С. 59–60 вкл. "Документи. Коментарі. Роз'яснення".

 

Скічко, О.

Бухгалтерський облік податку на додану вартість [Текст] / О. Скічко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С. 26–30.

 

Соколовська, А. М.

Основи теорії податків [Текст] : навч. посібник / А. М. Соколовська. – К. : Кондор, 2010. – 326 с.

 

Спеціальний режим оподаткування в сільськогосподарському виробництві [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – 15 лют.

 

Тимошенко, С.

Переробні підприємства : пільговий режим оподаткування ПДВ [Текст] / С. Тимошенко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С. 8–11.

 

Тимошенко, С.

Сільське і лісове господарство та рибальство: спеціальний режим оподаткування ПДВ [Текст] / С. Тимошенко // Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С. 11–14.

 

Тулуш, Л. Д.

Функціонування податку на додану вартість у сільському господарстві: досвід ЄС [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Д. Тулуш // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 2. – С. 90–95.

 

Україна. Президент

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств щодо оподаткування дивідендів" [Текст] : Закон України №2156–VI від 27 квітня 2010 р. / Україна. Президент // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. –28 трав.

 

Уланова, C.

Оподаткування допомоги дітям–сироам [Текст] / C. Уланова // Баланс–Бюджет. – 2010. – 29 берез.

 

Фіксований сільгоспподаток [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. –19 квіт.

 

Хлєбнікова, І. І.

Стан і умови акцизного оподаткування [Текст] + [Електронний ресурс] / І. І. Хлєбнікова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 4. – С. 228–235.

 

Хусід, А.

Єдиний податок [Текст] / А. Хусід // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – 19 квіт.

 

Швабій, К.

Міжнародний досвід реформ у сфері оподаткування доходів населення [Текст] + [Електронний ресурс] / К. Швабій // Економіка України. – 2010. – № 6. – С. 43–54.

 

Шувалова, Е. Б.

Анализ влияния изменения налогового законодательства на величину поступлений НДС в бюджет [Текст] / Е. Б. Шувалова, И. В. Самуйлов // Вопросы статистики. – 2009. – № 12. – С. 24–29.

 

Шувалова, Е. Б.

Анализ влияния изменения налогового законодательства на величину поступлений НДС в бюджет [Текст] / Е. Б. Шувалова, И. В. Самуйлов // Вопросы статистики. – 2009. – № 12. – С. 24–29.

 

[Вгору]

2.3. Державний бюджет

 

Буряченко, А. Є.

Короткострокові позички як інструмент оперативного бюджетного регулювання [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Є. Буряченко // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 22–29.

 

Галушка, Є. О.

Виконання бюджетів [Текст] / Є. О. Галушка // Бюджетний менеджмент [Текст] : навч.–метод. посібник / Є. О. Галушка. – Чернівці : Книги – ХХI, 2007. – С. 112–148.

65.9(4Укр)261.3–21я73 Г16

 

Галушка, Є. О.

Суть та структура бюджету держави як об'єкта управління [Текст] / Є. О. Галушка // Бюджетний менеджмент [Текст] : навч.–метод. посібник / Є. О. Галушка. – Чернівці : Книги – ХХI, 2007. – С. 38–54.

65.9(4Укр)261.3–21я73 Г16

 

Гетманець, О.

Правові основи бюджетного контролю [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Гетманець // Право України. – 2010. – № 3. – С. 174–178.

 

Іщенко, Г.

Бюджет–2010 : рівняння на Європу! [Текст] / Г. Іщенко // Урядовий кур'єр. – 2010. – 06 трав.

 

Карлін, М. I.

Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду державного бюджету України та шляхи їх розв'язання [Текст] / М. I. Карлін, Ю. В. Хмарчук // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 13–21.

 

Крещенко, І. Л.

Проблеми використання бюджетних коштів [Текст] / І. Л. Крещенко // Науково–технічна інформація. – 2009. – № 4. – С. 35–41.

 

Легкоступ, І. І.

Стан та проблематика міжбюджетних відносин в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / І. І. Легкоступ // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 55–59.

 

Луніна, І. О.

Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні [Текст] / І. О. Луніна // Фінанси України. – 2010. –  2. – С. 3–12.

 

Мартинюк, В. П.

Чинники впливу на прогнозовані обсяги надходжень до державного бюджету від митних платежів [Текст] + [Електронний реcурс] / В. П. Мартинюк // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 29–37.

 

Орловська, Ю. В.

Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування [Текст] / Ю. В. Орловська // Вісник Національного банку України. – 2010 . – №5. – С. 28–31.

 

Осипчук,Л.Л.

Организация исполнения государственного бюджета (экономико–правовой аспект) [Електронний ресурс] / Л.Л. Осипчук // Фінанси [Електронний ресурс] : тематична бібліотека електронних видань МАУП / В. Б. Захожай, В. I. Пахомов, Л. В. Стрільчук, [та ін.]. – К. : МАУП, 2006.

65.261я73 Ф59

 

Про Державний бюджет України на 2010 рік [Текст] : Закон від 27.04.2010 р. № 2154–VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. – 2010. – 30 квіт.

 

Рожко, О. Д.

Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Д. Рожко // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 56–65.

 

Саблина, Е. А.

Концептуальные особенности статистического исследования стабильности государственных финансов [Текст] / Е. А. Саблина // Вопросы статистики. – 2010. – № 7. – С. 12–18.

 

Скрипник, А. В.

Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори) [Текст] : навч. посібник / А. В. Скрипник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 296 с.

65.9(4Укр)–18я73 С45

 

Стародубова, O.

Поняття та функції парламентського бюджетного контролю [Текст] / O. Стародубова // Право України. – 2010. – № 3. – С. 260–265.

 

Туболець, I. I.

Бюджетне фінансування галузей соціальної сфери [Текст] / I. I. Туболець // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С. 36–37.

 

Тульчинський, Р. В.

Соціально–економічна роль державного бюджету України [Текст] / Р. В. Тульчинський, Т. П. Ткаченко // Держава та регіони. – 2009. – № 6. – С. 208–212.

 

Україна. Верховна Рада

Про Державний бюджет України на 2010 рік [Текст] : Закон України станом на 27 квіт. 2010 року № 2154–VI / Україна. Верховна Рада // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 24–25. – С.263.

 

Фещенко, Л. В.

Бюджетна система України [Текст] : навч. посібник / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440 с. + Електрон. зміст.

65.9(4Укр)261.3я73 Ф47

 

Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учебник / под ред. Т. М. Ковалева. – М. : КноРус, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Способ доступа : медиатека. – Загл. с контейнера.

65.26я73 Ф59

 

Харченко, С.

Фінанси держави – глобальний пріоритет і колосальна відповідальність [Текст] : Державному казначейству України 15 років / С. Харченко // Урядовий кур'єр. – 2010. – 27 квіт.

 

Чухно, А. А.

Фінанси України: нова парадигма інституційних перетворень [Текст] / А. А. Чухно // Фінанси України. – 2010. – № 1. – С. 122–124.

 

Шувалова, Е. Б.

Анализ влияния изменения налогового законодательства на величину поступлений НДС в бюджет [Текст] / Е. Б. Шувалова, И. В. Самуйлов // Вопросы статистики. – 2009. – № 12. – С. 24–29.


Шумило,
 Ю. О.

Управління витратами в системі бюджетування [Текст] / Ю. О. Шумило // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 12. – С. 19–23.

 

Юрій, С. I.

Казначейська система [Текст] : підручник / С. I. Юрій, В. I. Стоян, М. Й. Мац. – Тернопіль : Карт–бланш, 2008. – 590 с. + Електрон. зміст.

65.9(4Укр)261.3я73 Я78

 

Ярова, Г. М.

Бюджетна система [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / Г. М. Ярова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – Назва з контейнера.

 

[Вгору]

2.4. Управління фінансами

 

Бланк, І. О.

Управління фінансами підприємств і об'єднань[Текст] : навч. посібник / І. О. Бланк, Г. В. Ситник. – К. : Київ. нац. торг.–екон. ун–т, 2009. – 183 с.

65.290–93–21я73 Б68

 

Воронкова, А. Е.

Моделювання управління валютними ризиками підприємства під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Е. Воронкова, Б. Б. Любич // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 3. – С. 52–56.

 

Гавришків, І. Р.

Специфіка класифікації доходів і витрат діяльності для побудови їх обліку контролю на підприємствах санаторно–курортного комплексу [Текст] /І. Р. Гавришків // Економіка і регіон : наук. вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : РВВ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2009. – № 1. – С. 159–161.

 

Зінченко, О. А.

Управління якістю фінансового результату підприємства [Текст] / О. А. Зінченко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. –№ 1. – С. 109–114.

 

Кулинич, М. Б.

Взаємозв'язок суттєвих факторів у структурному моделюванні управління фінансовим результатом [Текст] / М.Б. Кулинич // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 5. – С. 151–155. – (Сер. Економічні науки).

 

Лактионова, A. A.

Системный подход к снижению финансовых рисков субъектов хозяйствования [Текст] + [Електронний ресурс] / A.A. Лактионова, О.А. Украинская // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – №1. – С. 123–135.

 

Монастирна, Н. В.

Формування системи управління валютними ризиками вітчизняними підприємствами на ринках товарів і послуг [Текст] / Н. В. Монастирна // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 5. – С. 114–119. – (Сер. Економічні науки).

 

Прокофьев, B.

"Капитальный" номер [Текст] + [Електронний ресурс] : Основы управления финансами гостиницы / B. Прокофьев // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 1. – С. 50–55.

 

Птащенко, Л. О.

Управління корпоративними фінансами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Птащенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 296 c.– Спосіб доступу : електрон. чит. зал ПУЕТ.

 

Фастовець, А. А.

Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами [Текст] / А. А. Фастовець // Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації [Текст] : навч. посібник / А. А. Фастовець. – К. : Зовнішня торгівля, 2009. – С. 34–39.

65.9(4Укр)421.8я73 Ф26

 

Чумаков, И. В.

Управление рисками на рынке срочных финансовых инструментов [Текст] / И. В. Чумаков // Банковские услуги. – 2009. – № 12. – С. 42–44.

 

[Вгору]

2.5. Місцеві фінанси

 

Бикадорова, HO.

Фінансова децентралізація місцевого самоврядування [Текст] + [Електронний ресурс] / HO. Бикадорова // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 2. – С. 145–151.

 

Дем'яненко, Т.

Правове регулювання бюджетних повноважень як категорії фінансової діяльності органів місцевого самоврядування України [Текст] / Т. Дем'яненко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 48–52.

 

Дяченко, С.

Структура ринку місцевих запозичень в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Дяченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 165–174.

 

Кобилецька, О. Ф.

Вдосконалення трансфертної політики як однієї із засад стимулювання місцевого самоврядування щодо формування їх доходної частини [Текст] / О. Ф. Кобилецька // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С. 32–35.

 

Косаріна, В. П.

Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Текст] + [Електронний ресурс] / В. П. Косаріна // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 118–120.

 

Ярова, Г.М.

ісцеві фінанси [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / Г.М. Ярова . – Електрон. дані . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009 . – 1 електрон. опт. диск (CDROM) . – Назва з контейнера : 105.60 грн.

65.9(4Укр)261.8я73 Я76

 

[Вгору]

2.6. Фінанси підприємства

 

Анисимова, Г. С.

Вплив структури капіталу на фінансово–економічний стан промислового підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. С. Анисимова // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 1. – С. 96–102.

 

Білик, М. С.

Грошові розрахунки підприємства [Текст] : навч. посібник / М. С. Білик. – Львів : Вид–во Нац. ун–ту "Львівська політехніка", 2009. – 284 с.

65.262.3я73 Б61

 

Гнип, Н. О.

Організаційно–економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств [Текст] / Н. О. Гнип // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 64–67.

 

Гриценко, Л. Л.

Контролінг грошових потоків підприємств [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 3. – С. 148–154.

 

Гур'єва, І.

На що бюджетна установа може використати кошти, одержані від реалізації своїх активів? [Текст] / І. Гур'єва // Фінансовий контроль. – 2010. – № 2. – С. 26–27.

 

Есымханова, З. К.

Формирование финансовых ресурсов промышленных предприятий Казахстана в условиях рыночной модели хозяйствования (на примере горно-обогатительного комбината) : автореф. дис. : 08.00.10 / З. К. Есымханова. – Караганды : Карагандинский эконом. ун–т Казпотребсоюза, 2004. – 30 с.

65.290–93 Е86

 

Каріка, І. М.

Покращення фінансового стану підприємства за рахунок механізму поповнення оборотних коштів [Текст] / І. М .Каріка // Держава та регіони. – 2009. – № 6. – С. 106–111.

 

Карлін, М. I.

Фінанси недержавних підприємств [Текст] / М. I. Карлін // Фінансова система України [Текст] : навч. посібник / М. I. Карлін. – К. : Знання, 2007. – С. 190.

65.9(4Укр)261я73 К23

 

Карцева, В. В.

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / В. В. Карцева, О. М. Семенова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з контейнера.

65.290–93я73  К27

 

Костевич, О. Д.

Фінансовий потенціал підприємства та його оцінювання : методологічний аспект / О. Д. Костевич // Легка промисловість. – 2010. – №2. – С. 10–12.

 

Кузьмін, О. Є.

Нормативно–критеріальне забезпечення діагностики фінансового стану підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 105–114.

 

Куліков, П. М.

Економіко–математичне моделювання фінансового стану підприємства [Текст] : навч. посібник / П. М. Куліков, Г. А. Іващенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 152 с. + Електрон. зміст.

65.053в641я73 К90

 

Лищенко, О. Г.

Управління дебіторською заборгованістю як фактором фінансової стійкості підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Г. Лищенко, І. С. Середа // Держава та регіони. – 2010.   3. – С. 84–89.

 

Матвієць, М. В.

Проведення аналізу фінансового стану підприємств України в контексті економічної безпеки [Текст] / М. В. Матвієць, Х. О. Успенська // Держава та регіони. – 2010. – № 4. – С. 123–128.

 

Сафронська, І. М.

Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / І. М. Сафронська // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 104–106.

 

Сєріков, А. В.

Концептуальні засади динамічного управління фінансами малого підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / А. В. Сєріков, Г. В. Криворучко // Актуальні Проблеми Економіки.  2010. – № 1. – С. 254–262.

 

Ткаченко, А. М.

Вибір моделі курсової політики та її вплив на формування фінансових ресурсів підприємства на прикладі України [Текст] + [Електронний ресурс] / А. М. Ткаченко, О. К. Авдей // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 2. – С. 110–115.

 

Турило, А. М.

Визначення відмінностей у сутності й оцінці категорій "економічний стан підприємства" і "фінансовий стан підприємства" [Текст] / А. М. Турило, А. В. Агапова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 7. – С. 164–168.

 

Фастовець, А. А.

Фінанси підприємств і організацій споживчої кооперації [Текст] : навч. посібник / А. А. Фастовець. – К. : Зовнішня торгівля, 2009. – 240 с. – (Академічний підручник)

65.9(4Укр)421.8я73 Ф26

 

Філімоненков, О. С.

Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. посібник / О. С. Філімоненков // Фінанси [Електронний ресурс] : тематична бібліотека електронних видань МАУП / В. Б. Захожай, В. I. Пахомов, Л. В. Стрільчук [та ін.]. – К. : МАУП, 2006.

 

Філімоненков, О. С.

Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / О. С. Філімоненков. – 2–е вид., перероб. та доп . – К. : Кондор, 2005. – 400 с.

65.290–93я73 Ф53

 

Філіна, Г. I.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. Посібник / Г. I. Філіна. – 2–ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.

65.290–93я73 Ф53

 

Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / О. М. Рудницька, О. Й. Вівчар, Р. Й. Желізняк, І. Я. Цигиль. – Львів: Вид–во Нац. ун–ту "Львівська політехніка", 2007. – 208 с.

65.290–93я73 Ф59

 

Шаблиста, Л. М.

Фінанси підприємств : витоки кризових явищ та роль держави в їх подоланні [Текст] / Л. М. Шаблиста // Економіка і прогнозування. – 2009. – № 4. – С. 53–67.

 

Якушкина, Т.

Управление муниципальной собственностью и финансовый результат от деятельности предприятий [Текст] / Т. Якушкина, Е. Родкин // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – № 12. – С. 85–91.

 

[Вгору]

2.7. Страхування

 

Борисенко, М.

Иностранцы: налогообложение зарплаты, страховые выплаты и трудовые гарантии [Текст] / М. Борисенко // Главбух. Труд и зарплата. – 2010. – № 3. – С. 72–86.

 

Бражко, О. В.

Реформування системи державного пенсійного страхування [Текст] / О. В. Бражко // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 73–75.

 

Гришин, Г.

Новые тенденции международного страхования : рынок Великобритании [Текст] / Г. Гришин // Финансовые услуги. – 2009. – № 4–5. – С. 44–48.

 

Губіна, I.

Соціальне та пенсійне страхування : підсумки року [Текст] / I. Губіна // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2009. – № 51–52. – С. 61–63.

 

Гусев, Ю.

Старые страхи [Текст] : В 2009 г. объемы перестрахования не уменьшились – на фоне резкого сокращения сборов страховых премий / Ю. Гусев // Бизнес. – 2010. – № 17. – С. 28–29.

 

Куряча, Н. В.

Дослідження розвитку ринку пенсійного страхування в Україні та світі [Текст] / Н. В. Куряча // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. – С. 188–193.

 

Лесик, Л. М.

Досвід застосування в Україні обов'язкового страхування цивільно–правової відповідальності власників наземних транспортних засобів [Текст] / Л. М. Лесик // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 6. – С. 231–234.

 

Лябах, В.

Что нужно знать предпринимателю об обязательном социальном страховании [Текст] / В. Лябах // Мир безопасности. – 2010. – № 9. – С. 65–70.

 

Ляховченко, Л.

Розвиток добровільного медичного страхування як позабюджетного джерела фінансування галузі охорони здоров'я в Україні [Текст] / Л. Ляховченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 265–272.

 

Ляховченко, Л. А.

Загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування як додаткове джерело фінансування галузі охорони здоров'я в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. А. Ляховченко // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 93–97.

 

Михайлова, С. С.

Статистическое исследование страхования жизни [Текст] / С. С. Михайлова // Вопросы статистики. – 2010. – № 6. – С. 35–43.


Недошитко,
 О. В.

Вплив запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення України [Текст] / О. В. Недошитко // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 159–164.

 

Ріппа, М.

Напрями підвищення ефективності реформування державного пенсійного забезпечення України на страхових засадах [Текст] / М. Ріппа // Ринок цінних паперів України. – 2009. – № 3–4. – С. 31–37.

 

Смирницький, Ю.

Єдиний страховий внесок. Чиновникам на бідність? [Текст] / Ю. Смирницький // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – № 12. – С. 72–73.

 

Солдатенко, О.

Історія становлення медичного страхування як одного із джерел фінансування охорони здоров'я [Текст] / О. Солдатенко // Право України. – 2010. – № 6. – С. 233–239.

 

Солдатенко, О.

Теоретичні засади соціального та медичного страхування [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Солдатенко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 3. – С. 108–111.

 

Савченко, Н.

Формування та використання фінансових ресурсів системи соціального страхування України [Текст] / Н. Савченко // Вісник Київського національного торговельно–економічного університету. – 2010. – № 1. – С. 110––118.

 

[Вгору]

2.8. Фінансовий контроль. Ревізія

 

Богданів, I.

На часі – запровадження нових підходів до реалізації результатів контролю [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Богданів // Фінансовий контроль. – 2010. – № 4. – С. 16–17.

 

Верига, Ю. А.

Фінансовогосподарський контроль [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / Ю. А. Верига, А. Ж. Пшенична, Г. О. Соболь. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – Назва з контейнера.

65.290–93я73 В32

 

Гашеева, H.

Что и как проверять в финансовой отчетности [Текст] + [Електронний ресурс] : Опыт коллег из России / H. Гашеева, Е. Дмитриева // Контроль. – 2010. – № 3–4. – С. 81–88.

 

Гетманець, О. П.

Напрямки вдосконалення зовнішнього бюджетного контролю [Текст] / О. П. Гетманець // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 4. – С. 59–62.

 

Гуцаленко, Л. В.

Державний фінансовий контроль [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 424 с.

 

Дешко, А. І.

Оцінювання ризиків операцій з державними фінансами і майном при плануванні заходів державного фінансового контролю [Текст] / А. І. Дешко, А. Є. Слівак // Науково–технічна інформація. – 2010. – № 2. – С. 21–24.

 

Дмитренко, Г.

Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю [Текст] / Г. Дмитренко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 127–135.

 

Дмитренко, Г. В.

Проблеми тендерних закупівель у контексті фінансового контролю, в системі державного управління [Текст] / Г. В. Дмитренко // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 85–87.

 

Дондик, І. М.

Фінансовий контроль органів державної податкової служби України як система прийомів і методів [Текст] / І. М. Дондик // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 6. – С. 84–88.

 

Енхан, Чжон

Финансовый контроль реализации маркетинговых стратегий [Текст] + [Електронний ресурс] / Чжон Енхан, Д. Кувалин // Маркетинг. – 2009. – № 6. – С. 115–125.

 

Зорій, Н. М.

Перспективи і напрями реформування державного фінансового контролю [Текст] / Н. М. Зорій, С. В. Сисюк // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. – С. 193–197.

 

Константинова, В.

Перевірки, ревізії та відповідальність у сфері тендерного законодавства [Текст] / В. Константинова // Вісник бюджетної організації. – 2010. – № 14. – С. 12–17.

 

Косинський, Р.

Місце державного фінансового контролю в системі державного управління [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. Косинський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 126–134.

 

Костирко, Р. О.

Нормативно–правове забезпечення контролю та аналізу фінансової стійкості підприємсмтва [Текст] / Р. О. Костирко // Економіка та право. – 2009. – № 3. – С. 173–181.

 

Нормативно–правові акти, які потребують невідкладного самостійного опрацювання ревізорами і аудиторами [Текст] // Фінансовий контроль. – 2010. – № 1. – С. 37.

 

Орловська, O.

Особливості пред'явлення вимог за результатами ревізій [Текст] + [Електронний ресурс] / O. Орловська // Фінансовий контроль. – 2010. – № 4. – С. 24–25.

 

Саприкіна, O.

Як перевірити достовірність операцій у підприємства, що веде облік за спрощеною системою? [Текст] / O. Саприкіна // Фінансовий контроль. – 2010. – № 1. – С. 38–39.

 

Стефанюк, I.

Метод і форма державного фінансового контролю [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Стефанюк // Фінансовий контроль. – 2010. – № 3. – С. 24–29.

 

Стефанюк, I.

Три складові державного фінансового контролю [Текст] / I. Стефанюк // Аудитор України.  2009. – № 21–22. – С. 4–8 .

 

Стрєльніков, Р. М.

Контроль і ревізія [Текст] : практикум : навч. посібник / Р. М. Стрєльніков, Т. В. Свірідова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 336 с.

65.053.9(4Укр)я73 С84

 

Хомутенко, А. В.

Теорія та практика державного фінансового контролю неприбуткових фінансових установ України [Текст] / А. В. Хомутенко // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 131–135.

 

Чечуліна, О.

Нововведення Бюджетного кодексу допомога вітчизняним реформам у сфері внутрішнього фінансового контролю [Текст] / О. Чечуліна, М. Тимохін // Фінансовий контроль. – 2010. – № 6. – С. 4–7.

 

Чорнуцький, С.

Для чого потрібна і який статус має програма ревізії? [Текст] / С. Чорнуцький, C. Врублевська // Фінансовий контроль. – 2010. – № 2. – С. 29.

 

Чорнуцький, С.

Ревізії КРУ: найтиповіші порушення при використанні службового автотранспорту [Текст] / С. Чорнуцький // Баланс–Бюджет. – 2010. 26 квіт.

 

[Вгору]

2.9. Банківська система

 

Главные риски для мировой банковской системы [Текст] // Финансовые услуги. – 2009. – № 4–5. – С. 23.

 

Барановський, О.

Банківські кризи: сутність, фактори виникнення та особливості прояву [Текст] / О. Барановський // Економіка України. – 2010. – № 2. – С. 34–48.

 

Барановський, О.

Регулювання і нагляд у банківській сфері : guo vadis ? [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Барановський // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 7. – С. 3–10.

 

Бобиль, В.

Сек'юритизація банківських активів у контексті управління портфельним кредитним ризиком [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Бобиль, M. Соловей // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 22–25.

 

Брегеда, О. А.

Тенденції розвитку світової та вітчизняної банківських систем [Текст] + [Електронний ресурс] / О. А. Брегеда, С. М. Савлук // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 27–34.

 

Буковинський, С.

Досвід використання інструментів рефінансування в монетарній політиці Європейського центрального банку [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Буковинський, В. Корнівська // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 7–13.

 

Бус, О.

Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Бус // Банківська справа. – 2010. – № 1. – С. 41–52.

 

Владичин, У.

Іноземне банківництво в умовах світової фінансової кризи [Текст] / У. Владичин // Економіка і регіон : наук. вісник ПНТУ ім. Ю.Кондратюка. – Полтава : РВВ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2009. – № 1. – С. 176–179.

 

Вовчак, О.

Фінансові інструменти управління кризовим банківництвом в Україні [Текст] / О. Вовчак, О. Галущак // Вісник Національного банку України. – 2010. – №3. – С. 16–20.

 

Вовченко, О. С.

Теоретичні аспекти визначення сутності сучасного банку [Текст] + [Електронний ресурс] / О. С. Вовченко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 85–88.

 

Гайдай, Т. В.

Інституційні аспекти формування банківської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. В. Гайдай, І. Е. Новікова // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 3–76.

 

Герасименко, В.

Причини виникнення та форми прояву фінансової кризи в банківській системі України [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Герасименко, Р. Герасименко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 7. – С. 12–19.

 

Герасимова, С. В.

Інвестиційний потенціал банківської системи України [Текст] / С. В. Герасимова, О. В. Лепьохіна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 8. – С. 247–257.

 

Гідулян, А.

Розвиток спеціалізованих агропромислових банків в Україні [Текст] / А. Гідулян // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 18–21.

 

Готовы ли банки стать сервис–провайдерами? [Текст] // Банковское обозрение. – 2010. – № 7. – С. 29–31.

 

Головин, A.

Управление проблемной задолженностью в ВТБ24 [Текст] / A. Головин // Банковское обозрение. – 2010. – № 9. – С. 70–74.

 

Голодова, Ж. Г.

Банковские системы стран СНГ : антикризисное регулирование [Текст] / Ж. Г. Голодова // Деньги и кредит. – 2010. – № 1. – С. 36–45.

 

Дзюбановська, H.

Реалії та перспективи моделювання оптимальної кредитної стретегії банку [Текст] / H. Дзюбановська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – № 4. – С. 20–25.

 

Єгоричева, С. Б.

Банківські інновації [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / С. Б. Єгоричева – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з контейнера.

65.262.10–55я73 Є30

 

Єгоричева, С. Б.

Формування кадрового потенціалу реалізації банківських інноваційних стратегій [Текст] / С. Б. Єгоричева // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №2(41). – С. 99–103. – (Сер. Економічні науки).

 

Жаворонкова, И.

Ближе к берегу [Текст] : Российские банки продолжают активно использовать офшорные схемы / И. Жаворонкова // Банковское обозрение. – 2010. – № 9. – С. 61–64.

 

Зарицька, І. А.

Конвергенція національних банківських систем постсоціалістичних країн в умовах євроінтеграції [Текст] / І. А. Зарицька // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 7. – С. 27–41.

 

Заходи ФРС щодо протидії інфляційному тиску надмірної ліквідності банків у посткризовий період [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 8 . – С. 33–35.

 

Зеленский, Ю.Б. Роль бюро кредитных историй в развитии банковской системы в условиях финансового кризиса [Текст] / Ю.Б. Зеленский // Банковские услуги . – 2009 . – №12 . – С.45–48.

 

Іщенко, О. В.

Фінансовий механізм санації банків : теоретичні аспекти побудови [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Іщенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – № 11. – С. 18–22. – Спосіб доступу : електрон. чит. зал ПУСКУ.

 

Как превратить проблемный актив в хороший. Реструктуризация ипотеки [Текст] // Банковское обозрение. – 2010. – № 8. – С. 24–27.

 

Калініченко, О.

Нові підходи до визначення рентабельності банківської діяльності в сучасних умовах [Текст] / О. Калініченко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 7. – С. 48–52.

 

Карчева, Г.

Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення [Текст] / Г. Карчева // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 8. – С. 26–32.

 

Кічурчак, М. В.

Вплив банківської системи на процес організації грошового обігу в Україні [Текст] / М. В. Кічурчак // Банківська справа. – 2010. – № 4. – С. 40–56.

 

Кльоба, В. Л.

Принципи та методи управління банківською діяльністю [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Л. Кльоба, Р. Л. Кльоба // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 57–59.

 

Кльоба, В. Л.

Прогнозування як ефективний напрям вдосконалення управління банківською діяльністю [Текст] / В. Л. Кльоба // Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С. 51–53.

 

Клюско, Л. А.

Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем [Текст] / Л. А. Клюско // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 8. – С. 257–265.

 

Коваленко, В. В.

Методичні підходи до визначення рівня капіталізації банківської системи [Текст] : Ринок фінансових послуг / В. В. Коваленко, К. Ф. Черкашина // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 73–85.

 

Коваленко, В. В.

Управління операційними ризиками в банківській системі [Текст] + [Електронний ресурс] / В. В. Коваленко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 5. – С. 189–196.

 

Колісник, Ю. О.

Ефективне управління життєздатністю банків у банківській системі України [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. О. Колісник, О. О. Євтушенко // Держава та регіони. – 2010. – № 1. – С. 125–131.

 

Кот, О.

Грошовий обіг як об'єкт аналізу і контролю в управлінні банками [Текст] / О. Кот // Банківська справа. – 2010. – № 1. – С. 69–75.

 

Кошель, Н. В.

Формирование и управление банковским капиталом [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. В. Кошель // Деньги и кредит. – 2010. – № 4. – С. 54–59.

 

Крилова, В. Світовий досвід оцінки інструментів гібридного капіталу банку [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Крилова, Р. Набок // Банківська справа. – 2010. – № 2–3. – С. 8–24.

 

Кроливецкая, В. Э.

О секъюритизации банковских активов [Текст] / В. Э. Кроливецкая // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 221–224.

 

Кудряшов, В. 

Рекапіталізація проблемних банків з використанням державних ресурсів [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Кудряшов // Економіка України. – 2010. – № 1. – С. 37–48.

 

Кузнєцова, А. Я.

Антикризовий аспект моніторингу стійкості банківського сектору України [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Я. Кузнєцова, В. О. Джулай // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 86–98.

 

Кучеренко, В.

Форми інтеграції банківського та страхового капіталів [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Кучеренко // Вісник Київського національного торговельно–економічного університету. – 2010. – № 3. – С. 57–66.

 

Куштим, В. В.

Порівняльна оцінка розвитку структури банківського сегмента вітчизняного фінансового ринку [Текст] / В. В. Куштим // Економіка і регіон : наук. вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : РВВ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2009. – № 1. – С. 161–165.

 

Литвин, М. В.

Вплив глобальної фінансової кризи на функціонування банківської системи України [Текст] / М. В. Литвин // Науково–технічна інформація. – 2010. – № 2. – С. 25–29.

 

Лобозинська, С.

Антимонопольне регулювання банківської діяльності [Текст]

/ С. Лобозинська // Економіка і регіон : наук. вісник ПНТУ ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : РВВ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2009. – № 1. – С. 185–188.

 

Логвинов, С. А.

Анализ деятельности банковского сектора региона [Текст] / С. А. Логвинов // Деньги и кредит. – 2010. – № 3. – С. 37–39.

 

Люзняк, Мирослава

Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку [Текст] + [Електронний ресурс] / Мирослава Люзняк // Вісник Національного банку України. – 2010 . – № 1. – С. 58–63.

 

Малярчук, К. С.

Методи оцінки ефективності філіальної мережі банку [Текст] / К.С. Малярчук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 8. – С. 265–270.

 

Мамонова, Г. В.

Основные направления антикризисного и посткризисного развития банковского сектора России [Текст] / Г. В. Мамонова // Банковские услуги. – 2009. – № 12. – С. 4–8.

 

Митричев, И.

Система дистанционного обслуживания и электронного документооборота банка [Текст] + [Електронний ресурс] / И. Митричев // Банковское обозрение. – 2010. – № 4. – С. 81–84.

 

Небанківські платіжні системи на ринку фінансових мікротранзакцій [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 8. – С. 16–17.

 

Никифоров, M.

Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать [Текст] : Управление филиалами банка / M. Никифоров // Банковское обозрение. – 2010. – № 9. – С. 69.

 

Прасолова, С. П.

Ефективність банківської системи України як основний індикатор зміцнення її безпеки [Текст] / С. П. Прасолова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – № 2 (41). – С. 169–177. – (Сер. Економічні науки).

 

Ребрик, М. А.

Ліміти як вираження толерантності банку до валютного ризику [Текст] / М. А. Ребрик // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 1. – С. 193–199.

 

Розподіл банківського ринку за методикою нейронних мереж [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 6. – С. 14–16.

 

Рябініна, Л.

Ліквідність банківської системи та роль НБУ в її підтримці [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Рябініна // Банківська справа. – 2010. – № 2–3. – С. 51–60.

 

Степаненко, А.

Суть та механізм антикризового управління банківськими установами [Текст] / А. Степаненко // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 73–75.

 

Степаненко, Б.

Інтернаціоналізація банківського сектору України: ціна й методи злиття та поглинань [Текст] + [Електронний ресурс] / Б. Степаненко // Економіст. – 2010. – № 1. – С. 12–16.

 

Структура активів банків України за станом на 01.01.2010 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 48–53.

 

Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2010 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 60–65.

 

Структура зобов'язань банків України за станом на 01.01.2010 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 54–59.

 

Сухов, M.

Структура банківського сектору та його ефективність [Текст] : Грошово–кредитний ринок / M. Сухов // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 6–7. – С. 3–4.

 

Терентьева, Н. С.

Актуализация роли банковской системы в модернизации экономики [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. С. Терентьева // Деньги и кредит. – 2010. – № 3. – С. 34–36.

 

Терентьева, Н. С.

Об эффективности антикризисного управления ликвидностью банковского сектора [Текст] / Н. С. Терентьева // Деньги и кредит. – 2010. – № 8. – С. 39–42.

 

Ткаченко, С.

Міжнародний банківський бізнес та фінансова безпека у глобалізованому світі [Текст] / С. Ткаченко // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 76–78.

 

Фактори впливу на дохідність акціонерного капіталу банку після операцій злиття і поглинання [Текст] // Банківська справа. – 2010. – № 4. – С. 21–30.

 

Фінансові результати діяльності банків України за станом на 01.01.2010 р. (у розрізі банків) [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 66–71.

 

Фомичев, А.

Централизация уже не тренд, а необходимость [Текст] : Банковские технологии / А. Фомичев // Банковское обозрение. – 2010. – № 9. – С. 86–87.

 

Фоміних, М.

Оцінка впливу макроекономічних факторів на обсяг банківських депозитів домогосподарств України [Текст] / М. Фоміних // Економіст. – 2009. – № 12. – С. 52–55.

 

Чуб, О.

Банківські кризи: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] + [Електронний ресурс] : Глобалізація і інтеграція України у міжнародний фінансовий простір / О. Чуб // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 22–26.

 

Швайка, М. А.

Стан та шляхи реформування банківської системи України [Текст] + [Електронний ресурс] / М. А. Швайка // Економічний часопис–XXI. – 2010. – № 1–2. – С. 26–30.

 

Швайка, М. А.

Шляхи удосконалення банківської системи України [Текст] + [Електронний ресурс] / М. А. Швайка // Вісник економічної науки України. – 2010. – № 1. – С. 188–196.

 

Швець, Н.

Сучасні завдання банківського нагляду [Текст] / Н. Швець // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 9. – С. 34–41.

 

Шевченко, В. I.

Особливості типів консолідації банків [Текст] / В. I. Шевченко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган–Барановського. – 2009. – № 4. – С. 165–169. – (Сер. Економічні науки).

 

Шевченко, П.

Система та перспективи виводу капіталів до офшорних зон [Текст] / П. Шевченко // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 8. – С. 36–37.

 

Шиндер, О. В.

Соціальна роль банків у розвитку регіонів [Текст] + [Електронний ресурс] / О. В. Шиндер // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 97–100.

 

Школьник, І.

Міжнародні фінансові конгломерати у банківському секторі України [Текст] / І. Школьник // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 32–35.

 

Якупова, Э. М.

Кредитный потенциал банка и факторы его формирования [Текст] / Э. М. Якупова // Банковские услуги. – 2009. – № 12. – С. 39–41.

 

[Вгору]

2.9.1. Лізинг

 

Амелін, С. К.

Міжнародний досвід регулювання лізингових відносин [Текст] / С. К. Амелін // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С. 44–48.

 

Бадзим, О. С.

Удосконалення функціонування ринку лізингових послуг [Текст] / О. С. Бадзим, А. Р. Древуш // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 9. – С. 182–190.

 

Вороненко, Л.

Лизинг как ключ к модернизации [Текст] / Л. Вороненко // Банковское обозрение. – 2010. – № 8. – С. 51–52.

 

Журавльова, Ю. Ю.

Фінансовий лізинг та його вплив на підвищення платоспроможності [Текст] / Ю. Ю. Журавльова // Платоспроможність підприємства та шляхи її забезпечення [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Ю. Ю. Журавльова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – С. 44–51.

65.290–93 Ж91

 

Иванова, Н. В.

Этапы возникновениея и развития лизинга [Текст] / Н. В. Иванова // Проблемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 509–511.

 

Кравчук, А.

Оперативний та фінансовий лізинг: відмінності в оподаткування ПДВ [Текст] / А. Кравчук// Вісник податкової служби України. – 2010. – № 1–2. – С. 30–32.

 

Куратник, П.

Стулья – утром, деньги... Рассчитываем сумму лизинговых платежей [Текст] / П. Куратник // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – № 3. – С. 10–16.

 

Лизинг–простое современное решение [Текст] // Бизнес. – 2010. – № 23. – С. 39–41.

 

Логутова, Т.Г.

Нормативно–економічні принципи стимулювання міжнародних лізингових операцій [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Г. Логутова, А. В. Остроушко, В. О. Альошина // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 3. – С. 38–44.

 

Ментух, Н.

Види учасників лізингової діяльності та їх особливості [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Ментух // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 84–87.

 

Панкратов, Е. П.

Оценка состояния и перспективы развития лизинга движимого и недвижимого имущества [Текст] / Е. П. Панкратов, О. Е. Панкратов, И. В. Чижанькова // Вестник Российского государственного торгово–экономического университета. – 2009. – № 11. – С. 42–49.

 

Соломко, А. С.

Засоби підвищення ефективності використання основних фондів підприємств суднобудівної галузі України в сучасних економічних умовах [Текст] / А. С. Соломко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 1. – С. 164–174.

 

Фомішин, С. В.

Правові основи міжнародної економічної діяльності [Текст] : навч. Посібник / С. В. Фомішин, І. Д. Шутак. – К. : Кондор, 2009. – 454 с.

 

[Вгору]

2.9.2. Кредит

 

Богданова, О.

Стан та проблеми банківського кредитування АПК у сучасному вимірі [Текст] / О. Богданова // Економіка та держава. – 2009. – № 11. – С. 12–15.

 

Брітченко, І. Г.

Напрями оптимізації роботи українських банків з боржниками як засіб зменшення обсягу проблемних іпотечних кредитів [Текст] / І. Г. Брітченко, Л. В. Левченко, Д. С. Турчанінова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – №2 (41). – С. 164–168. – (Сер. Економічні науки).

 

Бурмака, М. О.

Конвертація валютних іпотечних кредитів як засіб поліпшення платоспроможності позичальників в умовах кризи [Текст] + [Електронний ресурс] / М. О. Бурмака, К. М. Борисюк // Фінанси України. – 2010. – № 4. – С. 17–26.

 

Васильченко, З.

Альтернативні підходи до оцінки інвестиційних проектів при банківському кредитуванні [Текст] / З. Васильченко // Банківська справа. – 2010. – № 4. – С. 7–13.

 

Воробйова, О. І.

Регіональні особливості кредитної діяльності банків України [Текст] / О. І. Воробйова // Економіка та держава. – 2010. – № 2. – С. 16–20.

 

Гриценко,Л. Л.

Оцінка потреби реального сектору економіки України у банківських кредитах [Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4.  – С. 163–170.

 

Дроб'язко, А.

Аналіз монополізації та регіональний перерозподіл ринків депозитів і кредитів фізичних осіб в Україні в умовах фінансової кризи [Текст] / А. Дроб'язко // Банківська справа. – 2010. – № 1. – С. 32–41.

 

Елисеева, Т. В.

Методика оптимизации нормативов ипотечного кредита [Текст] / Т. В. Елисеева // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2009. – № 8. – С. 8–16.

 

Каріка, І. М.

Покращення фінансового стану підприємства за рахунок механізму поповнення оборотних коштів [Текст] / І. М. Каріка // Держава та регіони. – 2009. – № 6. – С. 106–111.

 

Кльоба, В. Л.

Ситуаційний центр врегулювання проблемної заборгованості [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Л. Кльоба // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 95–100.

 

Кривень, Н. В.

Економічна сутність мікрокредитування [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. В. Кривень // Економіка і регіон. – 2009. – № 4. – С. 209–212.

 

Кручок, Н.

Стандартизація та формалізація вимог до забезпечення іпотечних кредитів [Текст] / Н. Кручок // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 3. – С. 42–43.

 

Охріменко, О.

Як уникнути безпроцентних кредитних пасток? [Текст] / О. Охріменко // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 9. – С. 38.

 

Пам'ятка позичальника банку за споживчим кредитом [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 8. – С. 40–41.

 

Пронин, С.

Чтобы урегулировать долговые проблемы, важно понять, кто ваши должники [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Пронин // Управление персоналом. – 2010. – № 2. – С. 54–57.

 

Семенюк, М. М.

Модернізація механізму банківського кредитування як фактор подолання фінансово–економічної кризи в Україні [Текст] / М. М. Семенюк // Держава та регіони. – 2010. – № 4. – С. 170–175.

 

Сльозенок, Н. М.

Кредити в іноземній валюті: проблеми обліку і оподаткування [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. М. Сльозенок // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 6. – С. 272–276.

 

Сомик, А.

Сучасний стан та напрями стимулювання розвитку банківського інвестиційного кредитування в Україні [Текст] / А. Сомик, С. Жуйков // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 7. – С. 28–34.

 

Стахнюк, А. В.

Малый бизнес: проблема доступности кредитов [Текст] / А. В. Стахнюк // Деньги и кредит. – 2010. – № 3. – С. 23–26.

 

Тихомирова, Е. В.

Кредитование малого и среднего бизнеса – перспективное направление кредитной политики банков [Текст] / Е. В. Тихомирова // Деньги и кредит. – 2010. – № 1. – С. 45–53.

 

[Вгору]

2.9.3. Ринок цінних паперів

 

Алексеєнко, Л. М.

Ринок фінансового капіталу: становлення, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Л. М. Алексеєнко. – К. : ЗАО "Издательский дом "Максимум"; Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 424 с.

65.9(4Укр)262.2 А47

 

Головко, А.

Рекомендації ISSA–2000 та передумови їх впровадження на вітчизняному ринку цінних паперів [Текст] / А. Головко // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 1. – С. 9–13.

 

Грищенко, Т. В.

Роль інфраструктури ринку цінних паперів у формуванні його фінансових ресурсів [Текст] / Т. В. Грищенко, І. С. Івахненко // Економіка та держава. – 2010. – № 7. – С. 17–20.

 

Державні цінні папери у контексті розвитку ринку боргових зобов'язань [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 8. – С. 9–12.

 

Івахненко, І. С.

Фінансування інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів [Текст] + [Електронний ресурс] / І. С. Івахненко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 4. – С. 212–218.

 

Кількісні параметри вітчизняного ринку цінних паперів [Текст] // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 3. – С. 7.

 

Ковальова, В.

Ринок сподівань в он–лайн режимі [Текст] : Інтернет–трейдинг на фондових біржах сприяє формуванню на вітчизняному фондовому ринку нового класу – приватного українського інвестора / В. Ковальова // Урядовий кур'єр. –2010. – 13 трав.

 

Кравченко, Ю. Я.

Фондовый рынок [Текст] : учеб. пособие / Ю. Я. Кравченко. – К. : Дакор : КНТ, 2008. – 733 с.

65.9(4Укр)262.2я73 К78

 

Кубах, Т. Г.

Сучасні тенденції розвитку ринку цінних паперів України [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Г. Кубах // Держава та регіони. – 2009. – № 6. – С. 111–114.

 

Лапко, Н.

Підготовлено відкритий звіт про платіжні системи та систему розрахунків за операціями з цінними паперами в Україні [Текст] / Н. Лапко // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 6. – С. 5–7.

 

Лондар, С. Л.

Формування системи первинних дилерів в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 61–73.

 

Парсяк, В. Н.

Ринок цінних паперів [Електронний ресурс] : маркетингові дослідження / В. Н. Парсяк, В. В. Зельдіс. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 224 с.

 

Радська, В. В.

Щодо питань регулювання практики аудиту в сфері ринку цінних паперів України [Текст] / В. ВРадська // Аудитор України. – 2009. – № 21–22. – С. 48–58.

 

Рак, Р. В.

Інновації на ринку державних цінних паперів України [Текст] + [Електронний ресурс] / Р. В. Рак // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 72–80.

 

Раровська, В. В.

Біржова діяльність [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. В. Раровська, Л. А. Останкова, С. Е. Акопов. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 144 с.

 

Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку [Текст] : монографія / за ред. І. О. Лютий. – К. : ЦУЛ, 2008. – 432 с.

65.9(4Укр)262.2 Р51

 

[Вгору]

2.10. Міжнародні фінансові відносини

 

Азаренкова, Г. М.

Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. М. Азаренкова, М. В. Іванова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 6. – С. 61–71.

 

Артеменко, І. А.

Міжнародна економічна діяльність України [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу

 / І. А. Артеменко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – Назва з контейнера.

65.9(4Укр)8я73 А86

 

Гончаренко, В. В.

Міжнародні фінанси [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / В. В. Гончаренко, В. А. Свічкарь. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з контейнера.

 

Золотов, А. Ф.

Международные валютно–кредитные отношения [Електронний ресурс] : курс лекций / А. Ф. Золотов // Фінанси [Електронний ресурс] : тематична бібліотека електронних видань МАУП / В. Б. Захожай, В. I. Пахомов, Л. В. Стрільчук, [та ін.]. – К. : МАУП, 2006.

65.261я73 Ф59

 

Золотов, А. Ф.

Международные валютно–кредитные отношения [Електронний ресурс] : курс лекций / А. Ф. Золотов // Менеджмент ЗЕД [Електронний ресурс] : тематична бібліотека електронних видань МАУП / Б. М. Щукін, В. I. Пахомов, Л. В. Стрільчук, [та ін.]. – К. : МАУП, 2006.

65.9(4Укр)8я73 М50

 

Климко, О. Л.

Мережа глобального договору України та її роль у формуванні нової системи економічних відносин [Текст] / О. Л. Климко // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 5. – С. 12–16. – (Сер. Економічні науки).

 

Кондратчук, К. С.

Сутність і причини кризових проявів у світовій економічній системі [Текст] / К. С. Кондратчук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 1. – С. 57–63.

65.584.3я73 К82

 

Крилова, Н. В.

Реалізація міжнародного співробітництва між корпораціями [Текст] / Н. В. Крилова // Управління міжнародними торговельними операціями [Текст] : навч. посібник / Н. В. Крилова. – К. : МАУП, 2008. – С. 177–189.

 

Крилова, Н. В.

Сутність основних етапів підготовки міжнародної комерційної угоди [Текст] / Н. В. Крилова // Управління міжнародними торговельними операціями [Текст] : навч. посібник / Н. В. Крилова. – К. : МАУП, 2008. – С. 29–33.

65.584.3я73 К82

 

Крутова, А. С.

Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин [Текст] + [Електронний ресурс] / А. С. Крутова // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 181–187.

 

Мельник, М. І.

Інститут соціально орієнтованого бізнес–середовища в економічних відносинах: цілі та інструменти стимулювання [Текст] + [Електронний ресурс] / М. І. Мельник // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 15–24.

 

Невелєв, О. М.

Передумови ефективної участі України в міжнародних економічних відносинах [Текст] / О. М. Невелєв, В. В. Іваненко // Етика та етикет у зовнішньоекономічній діяльності [Текст] : навч. посібник / О. М. Невелєв, В. В. Іваненко. – К. : ЦУЛ, 2009. – С. 8–15.

87.75я73 Н40

 

Попова, Ю. М.

Міжнародний туризм у сфері міжнародних фінансів та перспективи його розвитку в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. М. Попова, М. Ю. Макаренко // Економіка і регіон. – 2010. – № 1. – С. 157–161.

 

Резнікова, Н. В.

Потенціал розвитку двостороннього інтеррегіоналізму у взаємовідносинах ОЧЕС–ЄС [Текст] / Н. В. Резнікова, М. М. Відякіна // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 6. – С. 22–28.

 

Румянцев, А. П.

Міжнародні фінансові відносини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. П. Румянцев, В. Я. Голюк, О. Г. Тонких. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 348 с.

 

Софіщенко, І. Я.

Міжнародні фінанси [Електронний ресурс] : навч. посібник / І. Я. Софіщенко // Фінанси [Електронний ресурс] : тематична бібліотека електронних видань МАУП / В. Б. Захожай, В. I. Пахомов, Л. В. Стрільчук, [та ін.]. – К. : МАУП, 2006.

65.261я73 Ф59

 

Чорна, О. Є.

Еволюція підходів до аналізу і управління фінансовими системами найкрупніших компаній світу [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Є. Чорна // Економіка і регіон : наук. вісник ПНТУ ім. Ю.Кондратюка. – Полтава : РВВ ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2009. – № 1. – С. 82–87.

 

[Вгору]

2.11. Інвестиції

 

Стратегія звлучення іноземних інвестицій в економіку України [Текст] // Фінанси України. – 2010. – № 6. – С. 62–72.

 

Боднар, І. Р.

Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі [Текст] / І. Р. Боднар // Регіональна економіка. – 2009. – № 4. – С. 62–70.

 

Бояршинов, А. М.

Об одной методике оптимального управления инвестиционными портфелем [Текст] + [Електронний ресурс] / А. М. Бояршинов // Вестник Российского государственного торгово–экономического университета. – 2009. – № 8. – С. 26–32.

 

Горячов, О. В.

Актуальні міжнародні аспекти регіональної інвестиційної політики [Текст] / О. В. Горячов, Т. О. Білоброва // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 6. – С. 15–18. – (Сер. Економічні науки).

 

Горячов, О. В.

Міжнародний досвід залучення іноземних інвестицій у вільні економічні зони України [Текст] / О. В. Горячов // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – № 5. – С. 40–45. – (Сер. Економічні науки).

 

Дмитренко, А. В.

Проблемні питання методології обліку фінансових інвестицій на спільних підприємствах [Текст] / А. В. Дмитренко // Економіка і регіон. – 2009. – № 3. – С. 156–160.

 

Драган, І. В.

Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації [Текст] + [Електронний ресурс] / І. В. Драган // Економіка та держава. – 2010. – № 1. – С. 16–18.

 

Захарін, С. В.

Інвестиції в інновації : теорія, парадигма, методологія досліджень [Текст] / С. В. Захарін // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – № 4. – С. 60–64.

 

Кабанов, В. Г.

Активізація фінансових інвестицій як складова стратегії стабілізації та зростання економіки [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Г. Кабанов // Фінанси України. – 2010. – № 5. – С. 39–48.

 

Кравец, А. С.

Современные инвестиционные тенденции в мировом хозяйстве и их прояление в российской экономике [Текст] / А. С. Кравец // Международная экономика. – 2009. – № 12. – С. 28–32.

 

Крючкова, І. В.

Вплив фінансово–економічної кризи на інвестиційну діяльність в Україні [Текст] / І. В. Крючкова, Р. В. Попельнюхов // Фінанси України. – 2010. – № 8. – С. 15–23.

 

Мазурок, П. П.

Науково–теоретичні передумови дослідження взаємозв'язку кредитної політики вітчизняних банків із процесами інвестиційного кредитування [Текст] / П. П. Мазурок, О. П. Гузенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – № 7. – С. 17–23.

 

Паєнтко, Т. В.

Рух інвестицій в посткризовий період : інституціональний аспект [Текст] / Т. В. Паєнтко // Економіка та держава. – 2010. – № 3. – С. 23–24.

 

Подвисоцький, Ю. А.

Практичні аспекти стимулювання надходження прямих іноземних інвестицій [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю. А. Подвисоцький // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – № 6. – С. 74–78.

 

Редзюк, Є. В.

Вплив прямих іноземних інвестицій на економіку України [Текст] / Є. В. Редзюк // Науково–технічна інформація. – 2009. – № 4. – С. 20–26.

 

Ринейська, Л. С.

Міжнародні інвестиції за умов економічної глобалізації [Текст] / Л. С. Ринейська // Економіка і регіон. – 2009. – № 3. – С. 166–172.

 

Симонова, Л. Н.

Статистический анализ прямых иностранных инвестиций в системе индикаторов экономической глобализации [Текст] / Л. Н. Симонова // Вопросы статистики. – 2010. – № 6. – С. 22–28.

 

Торкатюк, В. І.

Дослідження чинників підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій [Текст] / В. І. Торкатюк, Т. В. Мітіна, С. В. Кравцова // Економіка і регіон. – 2009. – № 3. – С. 115–119.

 

Трикін, В. М.

Методи розрахунку економічної ефективності інвестицій [Текст] : навч.–метод. посібник / В. М. Трикін, Є. І. Мамонтова, О. Б. Литвинова. – К. : Професіонал, 2009. – 256 с.

65.290–56я73 Т67

 

Федоренко, А. В.

Визначення та класифікація фінансових інвестицій як передумова удосконалення їх оподаткування [Текст] / А. В. Федоренко // Економічна теорія. – 2010. – № 2. – С. 70–87.

 

Федоренко, В. Г.

Іноземне інвестування економіки України [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. Г. Федоренко // Менеджмент ЗЕД [Електронний ресурс] : тематична бібліотека електронних видань МАУП / Б. М. Щукін, В. I. Пахомов, Л. В. Стрільчук, [та ін.]. – К. : МАУП, 2006.

65.9(4Укр)8я73 М50

 

Філіна, Г. I.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : навч. посібник / Г. I. Філіна. – 2–ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.

65.290–93я73 Ф53

 

Харламова, Г. О.

Макроеконометричні моделі інвестиційного потенціалу України [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. О. Харламова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. – № 12. – С. 232–239. 

 

Шапкин, А. С.

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг [Текст] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – М. : ИТК "Дашков и К", 2007. – 512 с.

65.262.2 Ш23

 

Шевченко, Н. І.

Досвід системи державного гарантування іноземного інвестування в різних країнах [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. І. Шевченко // Економіка та держава. – 2010. – № 4. – С. 141–144.

 

Яріш, О. В.

Інвестування [Електронний ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / О. В. Яріш, Л. В. Гнипа–Черневецька. – Полтава : ПУЕТ, 2010.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ: РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

3.1. Правові засади організації торгівлі

 

Буткевич, О.

Історія розвитку правового регулювання торговельної діяльності [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Буткевич // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – N1. – С.36.

 

Буткевич, О.

Історія розвитку правового регулювання торговельної діяльності на українських землях [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Буткевич // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – N2. – С.1821.

 

Качан, В.В.

Порівняльна характеристика правового регулювання прикордонної торгівлі [Текст] / В.В. Качан // Митна справа. – 2010. – N1. – С.2731.

 

Корніюк, О.

Електронна торгівля : правові аспекти [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – N29. – С.7273.

 

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності [Текст] : Затв. наказом від 22.05.2002 р. N 145, із змінами та доп. від 02.03.2010 р. N226 / Україна. Мінекономіки // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – N29. – С.8–33.

 

Про затвердження Порядку набуття юридичною особою статусу оптового ринку сільськогосподарської продукції [Текст] : постанова  від 11.02.2010 р. N 141 / Україна. Кабінет Міністрів  // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 9 квіт.– С. 1–2. – ДВ–вкладка .

 

Про здійснення державних закупівель [Текст] : Закон від 01.06.2010 р. N 2289–VI / Україна. Верховна Рада // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – N33. – С.11401180.

 

Просування українських товарів за кордоном [Текст] // Збірник систематизованого законодавства. – 2010. – N6. – С.153–157.

 

Скулиш, Ю.I.

Адміністративно-правове регулювання відносин щодо захисту національного товаровиробника [Текст] / Ю.I. Скулиш // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2009. – N46. – С.250­–257.

 

Сушальська, Т.

Піцу замовляли ? [Текст] : (продаж ресторанної продукції з доставкою додому) / Т. Сушальська // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – N27. – С.60–61.

 

Типові правила роботи оптових ринків сільськогосподарської продукції [Текст]: затв. наказом від 19.02.2010 р. N 73 / Україна. Мінагрополітики // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. – 7 трав.– С.1–5.Вкл.

 

Черниш, І.А.

Внутрішня торгівля як об'єкт адміністративно-правового регулювання [Текст] : адміністративне право / І.А. Черниш // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2010. – N47. – С.246–250.

 

[Вгору]

3.2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

 

Антонюк, П.О.

Продовольчі ринки України : оцінка стану та перспективи розвитку (на прикладі ринків цукру та рослинної олії) [Текст] + [Електронний ресурс] / П.О. Антонюк, В.М. Лисюк, О.П. Антонюк // Економіка харчової промисловості. – 2010. – N1. – С.14–20.

 

Бакун, Ю.

Закономірні втрати [Текст] + [Електронний ресурс] : природний убуток продтоварів в обліку / Ю. Бакун // Управленческий учет и бюджетирование . – 2010. – N5. – С.2024.

 

Беликов, А.Ю.

Система развития и оценки торгового предприятия [Текст] / А.Ю. Беликов // Управление персоналом Украина. – 2010. – N5. – С.3435.

 

Бузукова, Е.

Простая и знакомая всем оборачиваемость [Текст] + [Електронный ресурс] / Е. Бузукова // Управление магазином. – 2009. – N11. – С.2937.

 

Владимір, І.

Купівля товарів за договором комісії [Текст] / І. Владимір // Все про бухгалтерський облік. – 2010. –  N37. – С.913.

 

Вовчук, В.

Формируем отдел продаж в гостинице [Текст] / В. Вовчук // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N9. – С.4854.

 

Возіянова, Н.Ю.

Трансформація фреймів та інституціональної структури в розвитку внутрішньої торгівлі в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Н.Ю. Возіянова // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – 2009. – N4. – С.2030. – (Сер. Економічні науки ).

 

Горобец, Е.

"Сейл мечты": профессиональный портрет [Текст] : набор качеств, знаний, навыков и компетенций, необходимых специалистам по продажам / Е. Горобец // Управление персоналом Украина. – 2010. – N5. – С.1415.

 

Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст]. Вип. 1. Ч. 1 : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О.I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2009. – 616 с.

65.421 Е45

 

Как распределить время продавца? [Текст] // Управление персоналом Украина. – 2010. – N5. – С.4748.

 

Кузнецова, Н.

Расти против рынка [Текст] / Н. Кузнецова // Новости торговли. – 2009. – N11-12. – С.1215.

 

Кутепова, Э.

Продажа через улыбку [Текст] : многие крупные торговые и сервисные компании теряют продажи, тогда как мелкие и малоизвестные отбирают у них доли рынка / Э. Кутепова // Компаньон. 2010.N38. – С. 22–26.

 

Обучение продавцов: специфика и рекомендации [Текст] // Управление персоналом Украина. – 2010. – N5. – С.4243.

 

Отдел продаж: платим правильно [Текст] // Управление персоналом Украина. – 2010. – N5. – С.1822.

 

Спасова, Т.П.

Діагностика фінансової стійкості підприємств торгівлі [Текст] / Т.П. Спасова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – N5. – С.2125. (Сер. Економічні  науки).

 

Тылка, Н.

Эффективный подбор специалистов по продажам [Текст] / Н. Тылка // Управление персоналом Украина. – 2010. – N5. – С.2325.

 

Хваткин, Н.Г.

Основные принципы организации государственного регулирования торговли [Текст] / Н.Г. Хваткин // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N7. – С.9297.

 

Ходыкин, И.

Продавец будущего [Текст] / И. Ходыкин // Управление магазином. – 2009. – N11. – С.3743.

 

[Вгору]

3.2.1. Оптова торгівля

 

Бульчак, Т.М.

Підходи до стратифікації підприємств оптової торгівлі при формуванні вибіркової сукупності (регіональний аспект) [Текст] / Т.М. Бульчак // Статистика України. – 2010. – N2. – С.52–56.

 

Ващук, О.В.

Агропродовольчі гуртівні : перспективи розвитку [Текст] + [Електронний рсурс] / О.В. Ващук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N2. – С.108–113.

 

Голошубова, Н.

Актуальні питання розвитку бізнесу для людини [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Голошубова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – N2. – С.4354.

 

Курбатова, Л.П.

Методика адаптации торгово-экономических процессов на предприятиях оптовой торговли [Текст] / Л.П. Курбатова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N10. – С.141145.

 

Куцик, П.О.

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві [Текст] : навч. посібник / П.О. Куцик, Л.І. Коваль, Ф.Ф. Макарук. – Львів : Магнолія–2006, 2010. – 504 с.

65.052.9(4Укр)242я73 К95

 

Оптова і біржова торгівля України, 20062008 рр. [Текст] : стат. зб. / керiв. авт. кол. В.О. Піщейко. – К. : Держкомстат України, 2009. – 85 с.

65.051.9(4Укр)42 О-62

 

Пилипчук, С.Ф.

О системе показателей эффективности работы склада [Текст] + [Електронний ресурс] / С.Ф. Пилипчук, А.Е. Радаев // Логистика и управление цепями поставок. – 2009. – N6. – С.4053.

 

Развитие продуктового бизнеса в Украине : рациональный фокус [Текст] + [Електронний ресурс] // Продукты & ингредиенты. – 2010. – N4. – С.8890.

 

Юрченко, Ю.

Концептуальні напрями розвитку оптової торгівлі [Текст] / Ю. Юрченко // Економіка України. – 2009. – N12. – С.77-82.

 

[Вгору]

3.2.2. Роздрібна торгівля

 

Алієв, Т.

"Пересувна" первинка [Текст] : оформлення операцій з товарами у дрібнороздрібній торгівлі / Т. Алієв // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N8. – С.3438.

 

Барибіна, Я.О.

Управління конкурентним потенціалом підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації [Текст] : дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / Я.О. Барибіна, Полт. ун-т спожив. кооп. України. – Полтава, 2010. – 254 с.

65.9(4Укр)421.8 Б24

 

Бондар, М.

Приборкання ритейлера [Текст] : три типові помилки постачальників у відносинах з роздрібними торговцями / М. Бондар // Контракти. – 2009. – N50. – С.4243.

 

Бородина, И.П.

Формализация системы управления массовой коммуникацией розничного продавца на потребительском рынке [Текст] / И.П. Бородина // Механізм регулювання економіки. – 2009. – N4, Т.2. – С.79-84.

 

Барышников, А.

Не пересолите ![Текст] : учет переработки плодоовощной продукции в ритейле / А. Барышников // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N8. – С.1315.

 

Бровченко, В.А.

Технологічні інновації для роздрібних мереж [Текст] / В.А. Бровченко // Маркетинг в Україні. – 2010. – N1. – С.54–57.

 

Бурмистрова, А.В.

Формирование стратегии управления сетевой розничной торговлей в современных условиях [Текст] / А.В. Бурмистрова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N9. – С.109116.

 

Граковський, Ю.

Роздрібна торгівля лікарськими засобами: бухгалтерський та податковий облік [Текст] / Ю. Граковський // Вісник податкової служби України. – 2010. – N10. – С.12–17. Вкл. 

 

Данченок, Л.А.

Анализ предпочтений потребителей как этап разработки бренда региональной розничной сети (на примере рынка спортивных товаров) [Текст] + [Електронний ресурс] / Л.А. Данченок, А.Н. Енилин // Маркетинг услуг. – 2010. – N2. – С.146160.

 

Іванова, О.В.

Санітарні вимоги до планування і обладнання магазинів, павільйонів та об'єктів роздрібної торгівлі кулінарною продукцією і напівфабрикатами [Текст] / О.В. Іванова, Т.В. Капліна // Санітарія та гігієна закладів ресторанного господарства [Текст] : підручник / О.В. Іванова, Т.В. Капліна. – Суми : Університетська книга, 2010. – С.129–130.

51.23я73 І-21

 

Кавун, О.О.

Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування [Текст] + [Електронний ресурс] / О.О. Кавун // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N5. – С.96–100.

 

Кадацкая, Д. В.

Управление качеством обслуживания потребителей в предприятиях розничной торговли и его оценка [Текст] / Д. В. Кадацкая // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации.. – 2009 . – N4. – С. 251256. (Сер. Экономические  науки).

 

Канаян, К.

Оптимизация работы розничной сети [Текст] / К. Канаян, Р. Канаян // Управление магазином. – 2009. – N12. – С.9–23.

 

Корженко, В.А.

Розробка економіко-математичної моделі ефективності роботи підприємств роздрібної торгівлі [Текст] + [Електронний ресурс] / В.А. Корженко // Економіка і регіон. – 2010. – N1. – С.124–129.

 

Коцеруба, Н.В.

Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі [Текст] + [Електронний ресурс] / Н.В. Коцеруба // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N2. – С.120–128.

 

Крамаренко, Е.А.

Природа и особенности покупательского сервиса в розничной торговле [Текст] / Е.А. Крамаренко // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N4. – С. 224230.– (Сер. Экономические науки).

 

Кулешов, Д.

Управление проектом автоматизации розничного магазина [Текст] / Д. Кулешов // Управление магазином. – 2009. – N12. – С.3646.

 

Лісіца, В.В.

Застосування мережевих форм організації у роздрібній торгівлі України [Текст] / В.В. Лісіца // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2010. – N1. – С.62–67.– (Сер.  Економічні науки).

 

Лісіца, В.В.

Сітьові організаційно-управлінські технології в роздрібній торгівлі України : переваги та недоліки [Текст] / В.В. Лісіца // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти [Текст] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 трав. 2010 р. /  О.О. Нестуля, Л.Г. Войнаш, І.А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Ч. 2.– С.377379.

65.290-21 М54

 

Карпенко, Ю.В.

Потенціал роздрібної торгівлі України в умовах соціально-економічної трансформації [Текст] / Ю.В. Карпенко // Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти [Текст] : матеріали V міжнар. наук.–практ. конф., 13–14 трав. 2010 р. / О.О. Нестуля, Л.Г. Войнаш, І.А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Ч. 2.– С.334336. 

65.290-21 М54

 

Чорна, М.В.

Сучасні особливості розвитку світової роздрібної торгівлі України [Текст] / М.В. Чорна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг [Текст] : зб. наук. праць / вiдповiд. ред. О.I. Черевко. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. – Вип. 1.С.358368.

65.421 Е45

 

Марченко, И.С.

Процессный подход как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий розничной торговли [Текст] + [Електронний ресурс] / И.С. Марченко // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N10. – С.98103.

 

Милосердова, Н.В.

Системный подход к разработке стратегии розничной торговой организации [Текст] + [Електронний ресус] / Н.В. Милосердова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N10. – С.104108.

 

Ноздренко, B.

С походом? [Текст] + [Електронний ресурс] : обвесы и обмеры в торговле / B. Ноздренко // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N5. – С.4042.

 

Панченко, В.А.

Управління якістю торговельного обслуговування підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України [Текст] : дис...канд. екон. наук : 08.00.04 : захищена 13.04.10 / В.А. Панченко, ПУСКУ. – Полтава, 2009. – 242с.

65.9(4Укр)421.8 П16

 

Продовольственный ритейл [Текст] // Продукты & ингредиенты. – 2010. – N4. – С.8485.

 

Развитие продуктового бизнеса в Украине : рациональный фокус [Текст] + [Електронний ресурс] // Продукты & ингредиенты. – 2010. – N4. – С.8890.

 

Ритейл на заправке [Текст] // Новости торговли. – 2010. – N79. – С.5862.

 

Федьків, B.

На дрібні шматки... [Текст] + [Електронний ресурс] : особливості визначення собівартості м'ясного виробництва у ритейлі / B. Федьків // Управленческий учет и бюджетирование. – 2010. – N6. – С.67.

 

Цветкова, А.Б.

Роль запаха в атмосфере магазина [Текст] + [Електронний ресурс] / А.Б. Цветкова // Маркетинг услуг. – 2010. – N1. – С.5259.

 

Стратегии развития розничных сетей [Текст] + [Електронний ресурс] : круглый стол // Управление магазином. – 2009. – N12. – С.4757.

 

[Вгору]

3.2.3. Електронна торгівля

 

Аваков, В.

Электронные торговые площадки : полезная инновация или вынужденная необходимость [Текст] / В. Аваков // Университетская книга. – 2009. – N12. – С.4951.

 

Берко, А.Ю.

Комерційний контент і контент-комерція [Текст] / А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, В.В. Пасічник // Системи електронної контент-комерції  : монографія. – Львів : Вид-во Нац. ун–ту "Львівська політехніка", 2009. – С.265–299.

32.973.202 Б48

 

Гатилова, И.Н.

Интернет-бизнес как средство повышения эффективности экономических структур [Текст] + [Електронний ресурс] / И.Н. Гатилова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N4. – С.184186. – (Сер. Экономические науки ).

 

Гатилова, И.Н.

Особенности моделирования процессов минимизации рисков в электронной торговле [Текст] / И.Н. Гатилова // Структурні зміни в економіці та освіті під впливом інформаційно-комунікаційних технологій [Текст] : матеріали міжнар. наук.практ. інтернетконф., (Полтава, 13-14 черв. 2010 р.).  – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – С.2528.

 

Дмитрієва, Н.О.

Ефективність нової багатофункціональної комплексної системи "Електронна митниця" та її вплив на розвиток міжнародної електронної торгівлі [Текст] / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – N6. – С.13-21.

 

Дмитрієва, Н.О.

Нові моделі міжнародної електронної торгівлі в умовах функціонування механізму "єдиного вікна" та перспективи їх розвитку в Україні [Текст] + [Електронний ресурс] / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2009. – N4. – С.19–26.

 

Дмитрієва, Н.О.

Оподаткування електронної торгівлі в умовах економічної глобалізації : сучасний стан, проблеми та їх вирішення [Текст] + [Електронний ресурс] / Н.О. Дмитрієва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – N1. – С.9–20.

 

Крутова, А.С.

Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин [Текст] + [Електронний ресурс] / А.С. Крутова // Регіональна економіка. – 2009. – N4. – С.181–187.

 

Матюхин, В.

Общероссийская система электронной торговли : технологическая инфраструктура и принципы организации [Текст] / В. Матюхин // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – N12. – С.813.

 

Мороз, А.

Практика работы с электронными каналами продаж [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Мороз // Гостиничный и ресторанный бизнес. – 2010. – N2. – С.4244.

 

Найда, Г.

Електронні засоби комерційної діяльності торговельних підприємств споживчої кооперації [Текст] / Г. Найда // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2010. –22 жовт. – С.1–5.Вкл.

 

Шатилин, И.

Все тонкости онлайн-шопинга [Текст] : лучшие Интернет-магазины, способы оплаты и доставки / И. Шатилин // CHIP (hi-Tech). – 2010.N4. – С.28–37.

 

Шевчук, А.

Электронная самозанятость [Текст] / А. Шевчук // Свободная мысль. – 2010. – N6. – С.107121.

 

[Вгору]

3.2.4. Дистанційна (позамагазинна) торгівля

 

Гатилова, И.Н.

Интернет-бизнес как средство повышения эффективности экономических структур [Текст] + [Електронний ресурс] / И.Н. Гатилова // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N4. – С.184186. – (Сер. Экономические науки).

 

Карпенко, Ю.В.

Підвищення ефективності торговельної діяльності та збільшення потенціалу підприємства за рахунок internet-торгівлі [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю.В. Карпенко // Економіка і регіон. – 2009. – N3. – С.71–77.

 

Крикавський, Є.В.

Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, А. Чубала. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. – 232 с.

65.290-211.1я73 К82

 

Папінова, О.

Пошта на "службі" у продавця (оформлення та облік дистанційних торговельних операцій) [Текст] / О. Папінова // Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації. – 2010. – N29. – С.62-65.

 

Шатилин, И.

Все тонкости онлайн-шопинга [Текст] : лучшие Интернет-магазины, способы оплаты и доставки / И. Шатилин // CHIP (hi-Tech). – 2010. – N4. – С.2833.

 

[Вгору]

3.2.5. Маркетинг в торгівлі

 

Бородина, И.П.

Формализация системы управления массовой коммуникацией розничного продавца на потребительском рынке [Текст] / И.П. Бородина // Механізм регулювання економіки. – 2009. – N4. С.7984.

 

Гришин, В.

Антикризисная коррекция маркетинговой политики несетевого торгового предприятия [Текст] / В. Гришин // Маркетинг и реклама. – 2010. – N78 . – С.8291.

 

Данченок, Л.А.

Анализ предпочтений потребителей как этап разработки бренда региональной розничной сети (на примере рынка спортивных товаров) [Текст] + [Електронний ресурс] / Л.А. Данченок, А.Н. Енилин // Маркетинг услуг. – 2010. – N2. – С.146160.

 

Ілляшенко, С.М.

Теоретико-методичні засади оцінки ринкової адекватності ідей і задумів товарних інновацій [Текст] + [Електронний ресурс] / С.М. Ілляшенко, О.Ф. Балацький, O.O. Міцура // Механізм регулювання економіки . – 2009 . – N3.– С.17–26.

 

Карпіщенко, М.Ю.

Розроблення тактичних дій по просуванню на ринок нового товару [Текст] + [Електронний ресурс] / М.Ю. Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – N3. – С.4248.

 

Куцаченко, Е.

Скукотища какая [Текст] : продавцы "скучных" товаров с переменным успехом начали осваивать новые каналы продвижения / Е. Куцаченко // Бизнес. – 2010. – N20. – С.4142.

 

Окландер, І.

Хорор-маркетинг: модель впливу на споживачів [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Окландер // Маркетинг в Україні. – 2010. –  N2. –  С.1012.

 

Шилова, М.

Директ-маркетинг в системе продаж компании [Текст] / М. Шилова // Маркетинг и реклама. – 2010. – N9. – С.6171.

 

[Вгору]

3.2.6. Інновації в торгівлі

 

Бай, С.I.

Розвиток підприємств торгівлі : інноваційні пріоритети та соціальна спрямованість [Текст] / С.I. Бай, В.М. Жуковська // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – N5. – С.98–104. – (Сер.  Економічні науки).

 

Бровченко, В.А.

Технологічні інновації для роздрібних мереж [Текст] / В.А. Бровченко // Маркетинг в Україні. – 2010. – N1. – С.5457.

 

Ілляшенко, С.М.

Теоретико-методичні засади оцінки ринкової адекватності ідей і задумів товарних інновацій [Текст] + [Електронний ресурс] / С.М. Ілляшенко, О.Ф. Балацький, O.O. Міцура // Механізм регулювання економіки. – 2009. – N3. – С.1726.

 

Карпіщенко, М.Ю.

Розроблення тактичних дій по просуванню на ринок нового товару [Текст] + [Електронний ресурс] / М.Ю. Карпіщенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – N3. – С.4248.

 

Кезуа, И.Н.

Инновации в торгово-технологических процессах розничных предприятий [Текст] / И.Н. Кезуа // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета : журнал. –  2009. – N6. – С.98101.

 

Тарасюк, М.В.

Організація інформаційних потоків контролінгу в управлінні торговельними мережами [Текст] + [Електронний ресурс] / М.В. Тарасюк // Регіональна економіка. – 2010. – N1. – С.217–224.

 

Хомич, О.

Інноваційні процеси в торгівлі та їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства [Текст] / О. Хомич, О. Біла // ВІСТІ. Діловий випуск. – 2009. – 30 жовт. – С.1–2.Вкл.

 

[Вгору]

3.3. Зовнішня торгівля

 

Бабанін, О.С.

Тенденції в зовнішній торгівлі США 2005-2008 роки [Текст] + [Електронний ресурс] / О.С. Бабанін // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010. – N1. – С.63–68.

 

Береславська, О.I.

Валютний курс і зовнішня торгівля: теоретичні й емпіричні аспекти взаємо'звязку [Текст] / О.I. Береславська // Фінанси України. – 2009. – N3. – С.66–76.

 

Дикаленко, М.

Прод долговато [Текст] : Отечественные производители продтоваров надеются, что членство страны в ВТО поможет оживить их внешнеэкономическую деятельность / М. Дикаленко, Э. Московчук // Бизнес. – 2009. – N21. – С.7273.

 

Документація у зовнішньоторговельних операціях з використанням акредитивів та рекомендації учасникам [Текст] // Фінансовий ринок України  – 2010. – N8. – С.4-5.

 

Жуковская, В.М.

Динамика и структура внешней торговли стран БРИК : сравнительный анализ [Текст] / В.М. Жуковская // Вопросы статистики. – 2010. – N7. – С.5465.

 

Качан, В.В.

Економічна глобалізація та митні аспекти прикордонної торгівлі [Текст] / В.В. Качан // Митна справа. – 2010. – N2. – С.70–75.

 

Кобута, І.В.

Аграрні аспекти створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС [Текст] + [Електронний ресурс] / І.В. Кобута // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N4. – С.31–38.

 

Лєснікова, М.В.

Агрегування індексів середніх цін та фізичного обсягу експорту-імпорту у зовнішній торгівлі товарами [Текст] / М.В. Лєснікова // Статистика України  – 2010. – N1. – С.33–39.

 

Мельничук, А.Ю.

Напрями посилення позицій продукції агропромислового комплексу на зовнішніх ринках [Текст] + [Електронний ресурс] / А.Ю. Мельничук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N4. – С.6572.

 

Остапенко, Т.Г.

Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України [Текст] / Т.Г. Остапенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. – N10. – С.1116.

 

Оценка конкурентоспособности высокотехнологичной продукции специального назначения и эффекта от ее реализации на международных рынках [Текст] / М.А. Батьковский, В.П. Божко, И.К. Булава, [и др.] // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N10. – С.130136.

 

Тарасюк, М.В.

Зовнішнє середовище як об'єкт контролінгу в управлінні торговельними мережами [Текст] / М.В. Тарасюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – N19. – С.24–29.

 

Тарасюк, М.В.

Моніторинг зовнішнього середовища в контролінгу торговельної мережі [Текст] / М.В. Тарасюк // Інвестиції: практика та досвід.– 2009. – N20. – С.27–31.

 

Ткачук, О.В.

Товарна диференціація торгівлі України з Європейським Союзом [Текст] / О.В. Ткачук // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N7. – С.48–55.

 

Усков, М.О.

Інструменти зовнішньоторговельної політики як чинник подолання асиметрії соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / М.О. Усков // Економіка і регіон. – 2009. – N3. – С.26–32.

 

Ферапонтова, Т.О.

Возможные последствия и перспективы переориентации Украины на ЕврАзЭС [Текст] / Т.О. Ферапонтова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N11. – С.5563.

 

Флюд, І.В.

Еколого-економічна ефективність зовнішньої торгівлі України [Текст] / І.В. Флюд // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. – N8. – С.218-224.

 

Чепурной, М.Ю.

Анализ затрат, возникающих в процессе международных перевозок сборных внешнеторговых грузов в смешанных сообщениях, и способы их оптимизации [Текст] + [Електронний ресурс] / М.Ю. Чепурной // Международная экономика. – 2010. – N8. – С.4856.

 

Шакиров, А.Р.

Состояние и перспективы развития системы соглашений о свободной торговле США [Текст] / А.Р. Шакиров // Международная экономика. – 2010. – N7. – С.2233.

 

[Вгору]

3.4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

Кашпрук, Ю.А.

Управління комерційною діяльністю споживчої кооперації [Текст] / Ю.А. Кашпрук // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – N2. – С.74–80.– (Сер. Економічні науки).

 

Оніпко, Т.В.

Торговельна діяльність споживчої кооперації України в період непу (історико-економічний аспект) [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Т.В. Оніпко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – 345 с.

65.9(4Укр)421.8г О-58

 

Пасенко, В.

АВСаналіз запорука ефективного формування асортименту коопмаркетів [Текст] / В. Пасенко // ВІСТІ. Діловий випуск. –2009.– 6 берез. – С.2223.

 

Фірсова, Н.В.

Способи вдосконалення внутрішньогосподарського контролю витрат на торговельних підприємствах споживчої кооперації [Текст] / Н.В. Фірсова // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. – 2009. – N6. – С.192–196. – (Сер.  Економічні науки).

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 4. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

 

4.1 История менеджменту

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Гордон Олпорт / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. – 2008. – N2. – С.34–39.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Девид Макклелланд / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008 . – N2 . – С.45–48.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Дейл Карнеги / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. – 2008 . – N2 . – С.49–53.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Дж. М. Кейнс / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом 2008 . – N2 . – С.59–64.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Дж.К. Гэлбрейт / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. 2008 . – N2 . – С.54–58.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Джек Уэлч / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2 . – С.65–71.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Джон Милль / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.72–78.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Джон Пеппер / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. – 2008. – N2. – С.79–85.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Джон Чеймберз / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. 2008. – N2. – С.86–90.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Дон Фишер / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.91–94.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Дуглас Мак–Грегор / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. 2008. – N2. – С.95–99.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Дэн Талли и Дэвид Комански / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. 2008. – N2. – С.100–105.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Карен Хорни / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.106–110.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Карл Роджерс / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.111–115.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Майкл Делл / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. – 2008. – N2. – С.123–128.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Майкл Эйснер / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. – 2008. – N2. – С.135–139.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Макс Вебер / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.140–145.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Милтон Фридмен / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.146–151.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Мэри Паркер Фоллетт / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.152–159.

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Питер Друкер / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.160–167.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Ральф Ларсен / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. – 2008. – N2. – С.168–173.  

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Рональд Коуз / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.174–179.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Ханс Бекерер / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом . –2008. – N2. – С.180–183.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Чак Найт / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.184–188.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Чарлз Шваб / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом . –2008. – N2. – С.189–194.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Шелли Лазарус / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.195–199.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Эл Зейн / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. 2008. – N2. – С.200–203.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Элизабет Доул / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.204–208.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон.ресурс] : Гэри С. Беккер / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.40–44.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Берхауз Фредерик Скиннер / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2 . – С.9–13.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Боб Итон / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.14–17.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Боб Тиллман / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом . – 2008. – N2. – С.18–21.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Генри Форд / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.22–26.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Говард Шульц / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008 . – N2 . – С.27–33.

 

Гуру менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] : Алекс Тротман / К. Кашникова, О. Красова, А. Палагина, Ю. Петрова // Управление персоналом. –2008. – N2. – С.4–8.

 

Джон Рокфеллер : секреты успеха от сверхбогатого человека [Текст] + [Електронний ресурс] // Мир денег. – 2009. – N4. – С.50–53.

 

Дідковська, Л.Г.

Історія вчень менеджменту [Текст] : навч. посібник / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. – М. : Алерта, 2008. – 477 с.

65.050гя73 Д44

 

Менеджмент для бакалаврів [Текст]. У 2 т. Т. 1 : підручник / за ред. О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 605 с. –65.290–21я73 М50

 

Осовська, Г.В.

Основи менеджменту [Текст] : практикум: навч. посібник / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. – К. : Кондор, 2009. – 581 с.

65.290–21я73 О–75

 

Петрова, Ю.

Рут Хэндлер – Барби – мама [Текст] / Ю. Петрова, Е. Спиридонова // Управление персоналом. – 2009. – N18. – С.92–96.

 

Попов, В.П.

Закономерности эволюции менеджмента [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.П. Попов, И.В. Крайнюченко // Менеджмент и кадры : Психологи управления, соционика и социология. – 2008. – N10. – С.19–21.

 

Хомяков, В.I.

Менеджмент підприємства [Текст] : Навч. посібник / В.I. Хомяков. – 2–ге вид., перероб. і доп. – К. : Кондор, 2009. – 434 с.

65.290–21я73 Х76

 

Яшкіна, Н.В.

Екскурс в історію менеджменту [Текст] / Н.В. Яшкіна // Економіка та держава. – 2010. – N6. – С.30–33.

 

[Вгору]

4.2 Теоретичні засади менеджменту

 

Гуленков, К.Л.

Технология эффективного менеджмента. Ч.1. Базовые навыки менеджера [Видеозапись] : видеокурс / К.Л. Гуленков. – 2009. –  Заглавие с экрана. – Способ доступа: медиатека.

 

Гуленков, К.Л.

Технология эффективного менеджмента. Ч.2. Навыки оперативного менеджмента [Видеозапись] : видеокурс / К.Л. Гуленков. – 2009. – Заглавие с экрана. – Способ доступа: медиатека.

 

Гуленков, К.Л.

Технология эффективного менеджмента. Ч.3. Навыки стратегического менеджмента [Видеозапись] : видеокурс / К.Л. Гуленков. – 2009. – Заглавие с экрана. – Способ доступа: медиатека.

 

Менеджмент [Электронный ресурс] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / А.П. Воронянська, М.В. Гунченко, В.В. Шкурко, Т.В. Коліванова, Я.О. Барибіна, Н.В. Бакало . – Електрон. дан . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з контейнера.

 

Менеджмент [Електронний ресурс] : навчально–методичний посібник за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / А.П. Воронянська, М.В. Гунченко, В.В. Шкурко, Т.В. Коліванова, Н.В. Бакало, Я.О. Барибіна. – Полтава, 2009.

 

Менеджмент для бакалаврів [Текст]. У 2 т. Т. 1 : підручник / за ред. О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 605 с.

65.290–21я73 М50

 

Менеджмент для бакалаврів [Текст]. У 2 т. Т. 2 : підручник / за ред. О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 592 с.

65.290–21я73 М50

 

Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти [Текст]. Ч. 1 : матеріали V міжнар. наук.–практ. конф., 13–14 трав. 2010 р. / редколегiя О.О. Нестуля, Л.Г. Войнаш, І.А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 192 с.

65.290–21 М54

 

Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти [Текст]. Ч. 2 : матеріали V міжнар. наук.–практ. конф., 13–14 трав. 2010 р. / редколегiя О.О. Нестуля, Л.Г. Войнаш, І.А. Маркіна. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010.

65.290–21 М54

 

Осовська, Г.В.

Основи менеджменту [Текст] : практикум: навч. посібник / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. – К. : Кондор, 2009. – 581 с.

65.290–21я73 О–75

 

[Вгору]

4.3 Інвестиційний менеджмент

 

Музиченко, А.С.

Інвестиційна діяльність в Україні [Електронний ресурс] : проблеми регулювання : навч. посібник / А.С. Музиченко. – К. : Кондор, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Заголовок з екрану.

65.9(4Укр)–56 М89

 

Польшаков, В.I.

Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / В.I. Польшаков, Н.В. Ткаленко. – К. : Кондор, 2009. – 172 с. + Електрон. зміст.

65.290–56–21я73 П53

 

Скібіцький, О.М.

Інноваційний та інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / О.М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 408 с.

65.290–55–21я73 С42

 

Трикін, В.М.

Методи розрахунку економічної ефективності інвестицій [Текст] : навч.–метод. посібник / В.М. Трикін, Є.І. Мамонтова, О.Б. Литвинова. – К. : Професіонал, 2009. – 256 с.

65.290–56я73 Т67

 

Яріш, О.В.

Інвестування [Електронний ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / О.В. Яріш, Л.В. Гнипа–Черневецька. – Полтава : ПУЕТ, 2010.

 

[Вгору]

4.4 Інноваційний менеджмент

 

Дудар, Т.Г.

Інноваційний менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 256 с.

65.290–55–21я73 Д81

 

Єгоричева, С.Б.

Банківські інновації [Електронний ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульно системою організації навчального процесу / С.Б. Єгоричева. – Полтава, 2009.

 

Іванченко, К.І.

Інноваційний менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / К.І. Іванченко, О.П. Білінська. – Електрон. дані. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з контейнера.

65.290–55–21я73 І–24

 

Ивасенко, А.Г.

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : электрон. Учебник / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, А.О. Сизова. – Электрон. данные. – М. : КноРус, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Способ доступа: медиатека. – Загл. с контейнера.

65.290–55–21я73 И23

 

Скібіцький, О.М.

Інноваційний та інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / О.М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 408 с. 

65.290–55–21я73 С42

 

[Вгору]

4.5 Екологічний менеджмент

 

Васюкова, Г.Т.

Екологія [Текст] : підручник / Г.Т. Васюкова, О.I. Ярошева. – К. : Кондор, 2009. – 524 с. + Електронний зміст.

20.1я73 В20

 

Менеджмент для бакалаврів [Текст]. У 2 т. Т. 2 : підручник / за ред. О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 592 с.

65.290–21я73 М50

 

[Вгору]

4.6 Міжнародний менеджмент

 

Іванченко, К.І.

Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / К.І. Іванченко. – Полтава : ПУЕТ, 2010.

 

Міжнародна економіка [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / за ред. Ю.Г. Козак, Д.Г. Лук'яненко, Ю.В. Макогон . – 3–тє вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 560 с.

65.58я73 М58

 

[Вгору]

4.7 Менеджмент операцій (операційний менеджмент)

 

Гуленков, К.Л.

Технология эффективного менеджмента. Ч.2. Навыки оперативного менеджмента [Видеозапись] : видеокурс / К.Л. Гуленков. – 2009. – + Заглавие с экрана. – Способ доступа: медиатека.

 

Кузьменко, Л.В.

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. – Херсон : Олді–плюс, 2009. – 256 с. + Електрон. зміст.

65.290–93–21я73 К89

 

Менеджмент для бакалаврів [Текст]. У 2 т. Т. 1 : підручник / за ред. О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко. – Суми : Університетська книга, 2009. – 605 с. 65.290–21я73 М50

 

Яковенко, К.Ф.

Операційний менеджмент [Электронный ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / К.Ф. Яковенко, А.О. Глєбова. – Електрон. дані. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CDROM). – Назва з контейнера .

65.290–21я73 Я47

 

[Вгору]

4.8 Менеджмент освітньої діяльності

 

Іванов, Ю.В.

Проблеми конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України: теорія і практика [Текст] + [Електронний ресурс] : монографія / Ю.В. Іванов. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – 136 с.

74.58(4Укр) І–20

 

Проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: освітній вимір [Текст] + [Електронний ресурс] : матеріали VI міжнар. наук.–практич. конф., 21 трав. 2009 р. / відповід. ред. О.О. Нестуля. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 75 с.

74.58(4Укр) П78

 

Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под ред. С.Д. Резник, В.М. Филиппов. – 2–е изд., перераб. – М. : Инфра–М, 2010. – 768 с.

74.58я7 У67

 

Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення [Текст]. Ч. 2 + [Електронний ресурс] : матеріали XXXV міжнар. наук.–метод. конф., 25–26 бер. 2010 р. / голова орг. комітету М.Є. Рогоза. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 227–463.

74.58 У67

 

Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення [Текст]. Ч. 1 + [Електронний ресурс] : матеріали XXXV міжнар. наук.–метод. конф., 25–26 бер. 2010 р. / голова орг. комітету М.Є. Рогоза . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2010. – С. 1–226.

74.58 У67

 

[Вгору]

4.9 Менеджмент персоналу

 

Бенях, В.В.

Економіка праці та соціально–трудові відносини. Економіка праці [Електронний ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / В.В. Бенях. – Полтава : ПУЕТ, 2010.

 

Букалов, А.В.

Управление научно–техническими коллективами с точки зрения социониики [Текст] / А.В. Букалов // Психология и соционика межличностных отношений. – 2009. – N11. – С.41–44.

 

Веснин, В.Р.

Управление персоналом [Электронный ресурс] : теория и практика : электрон. учебник / В.Р. Веснин. – Электрон. данные . – М. : КноРус, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). – Способ доступа: медиатека. – Загл. с контейнера.

65.050.2я73 В38

 

Виноградський, М.Д.

Управління персоналом [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – 2–ге вид . – К. : ЦУЛ, 2009. – 502 с.

65.050.2я73 В49

 

Гавкалова, Н.Л.

Формування соціально–економічного механізму ефективності менеджменту персоналу [Текст] : автореф. дис. : 08.00.04 / Н.Л. Гавкалова. – Х. : Харк. нац. екон. ун–т, 2009. – 36 с. 

65.050.2 Г12

 

Гринчуцький, В.І.

Економіка підприємства [Текст] : навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.

65.29я73 Г85

 

Костишина, Т.А.

Програма виробничої бакалаврської практики [Електронний ресурс] / Т.А. Костишина, Л.В. Степанова, О.В. Тужилкіна. – Полтава : ПУСКУ, 2010.

 

Костишина, Т.А.

Управління персоналом [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Т.А. Костишина, Л.М. Шимановська–Діанич, О.В. Боровиков. – Полтава : ПУСКУ, 2010.

 

Костишина, Т.А.

Управління персоналом і економіка праці [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Т.А. Костишина, Г.О. Нікітіна, Л.В. Степанова. – Полтава : ПУСКУ, 2010.

 

Ситник, Н.І.

Управління персоналом [Текст] : навч. посібник / Н.І. Ситник. – К. : Інкос, 2009 . – 472 с. + Електрон. зміст.

65.050.2я73 С41

 

Сорокина, А.В.

Организация обслуживания в гостиницах и туристских комплексах [Текст] : учеб. пособие / А.В. Сорокина. – М. : ИНФРА–М, 2010 . – 304 с. + Електрон. зміст.

65.432я722 С65

 

Станкин, М.И.

Искусство управления коллективом [Электронный ресурс] / М.И. Станкин . – Электрон. данные . – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD–ROM).

88.53 С76

 

Чернышев, К.

"Золотая пропорция" как количественная характеристика в управлении [Текст] / К. Чернышев // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – N12. – С.101–111.

 

Шаповалов, С.А.

Менеджмент виробничого персоналу [Электронный ресурс] : навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / С.А. Шаповалов. – Електрон. дан. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD–ROM). – Назва з контейнера.

65.290–21я73 Ш50

 

Шимановська–Діанич, Л.М.

Управління персоналом [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / Л.М. Шимановська–Діанич. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 293 с.

65.050.2я73 Ш61

 

[Вгору]

4.10 Податковий менеджмент

 

Бечко, П.К.

Основи оподаткування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П.К. Бечко, О.А. Захарчук. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 168с.

 

Бечко, П.К.

Податковий менеджмент [Текст] : навч. посібник / П.К. Бечко, Н.В. Лиса . – К. : ЦУЛ, 2009 . – 288 с.

65.261.43–21я73 Б56

 

Паранчук, С.В.

Податковий менеджмент [Текст] : навч. посібник / С.В. Паранчук, Є.М. Романів, О.С. Червінська. – 3–є вид., перероб. і доп. – Львів : Вид–во Нац. ун–ту "Львівська політехніка", 2009. – 288 с.

65.9(4Укр)261.43–21я73 П18

 

[Вгору]

4.9.1 Тести та тренінги

 

Євтух, М.Б.

Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень [Текст] : монографія / М.Б. Євтух, Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова. – К. : КНЕУ, 2010. – 248 с.

74.58 Є27

 

[Вгору]

4.11 Стратегічний менеджмент

 

Березін, О.В.

Стратегія підприємства [Текст] : навч. посібник / О.В. Березін, М.Г. Безпарточний. – К. : Ліра–К, 2010. – 224 с. + Електрон. зміст.

65.290–21я73 Б48

 

Вергал, К.Ю.

Формування механізму стратегічного інноваційного розвитку підприємств [Текст] : дис...канд. екон. наук : 08.00.04 / К.Ю. Вергал, ПУСКУ. – Полтава, 2010. – 239 с.

65.9(4Укр)421.8–55 В31

 

Гліненко, Л.К.

Стратегічне управління розвитком бізнес–систем в економіці України [Текст] : монографія / Л.К. Гліненко. – Львів : Новий світ–2000, 2009. – 776 с.

65.290–21 Г54

 

Довгань, Л.Є.

Стратегічне управління [Текст] : навч. посібник / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 440 с. + Електрон. зміст.

65.290–21я73 Д58

 

Крамаренко, Г.О.

Фінансовий менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – 2–е вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с.

65.290–93–21я73 К78

 

Рогоза, М.Є.

Стратегічне управління підприємствами споживчої кооперації [Текст] + [Електронний ресурс] : економетрично–інформаційні системи і моделі : монографія / М.Є. Рогоза, А.А. Скляр . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 116 с.

65.290–21в6 Р59

 

Стратегія виходу фірми на іноземний ринок [Текст] + [Електронний ресурс] : на прикладі німецької компанії "Метро Кеш енд Кері" : монографія / М.О. Джаман, А.М. Асаул, Ю.В. Баша, В.Г. Смирнова. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009 . – 122 с.

65.421.3 С83

 

Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под ред. С.Д. Резник, В.М. Филиппов. – 2–е изд., перераб. – М. : Инфра–М, 2010. – 768 с.

74.58я7 У67

 

Фінансова стратегія підприємства [Текст] : монографія / І.О. Бланк, Г.В. Ситник, О.В. Корольова–Казанська, І.Г. Ганечко. – К. : Київ. нац. торг.–екон. ун–т, 2009. – 147 с.

65.290–93 Ф59

 

Шванфельдер, Вернер

Сунь–цзы для менеджеров [Текст] : 13 вечных заповедей искусства стратегии / Вернер Шванфельдер. – СПб. : Изд–во Вернера Регена, 2010. – 304 с.

88.5 Ш33

 

Шевчук, В.Р.

Стратегічний управлінський облік [Текст] : навч. посібник / В.Р. Шевчук. – К. : Алерта, 2009. – 176 с.

65.052.9(4Укр)201.2я73 Ш37

 

[Вгору]

4.12 Туристичний менеджмент

 

Нечаюк, Л.I.

Готельно–ресторанний бізнес: Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л.I. Нечаюк, Н.О. Нечаюк. – 3–е вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 344с.

 

[Вгору]

4.13 Фінансовий менеджмент

 

Бланк, І.О.

Управління фінансами підприємств і об'єднань[Текст] : навч. посібник / І.О. Бланк, Г.В. Ситник . – К. : Київ. нац. торг.–екон. ун–т, 2009. – 183 с.

65.290–93–21я73 Б68

 

Міжнародний менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. О.Б. Чернега. – 2–ге вид., оновл. і доп . – Львів : Магнолія–2006, 2009. – 592 с.

65.582.050я73 М58

 

Теорія фінансів [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / за ред. В.М. Федосов, С.I. Юрій. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576 с.

65.26я73 Т33

 

Торгівля і ринок України [Текст]. Вип. 28. Т. 1 : темат. зб. наук. праць / за ред. О.О. Шубін . – Донецьк : ДонНУЕТ, 2009. – 387 с.

65.9(4Укр)421 Т60

 

Крамаренко, Г.О.

Фінансовий менеджмент [Текст] + [Електронний ресурс] : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – 2–е вид . – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 520 с.

65.290–93–21я73 К78

 

Кузьменко, Л.В.

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л.В. Кузьменко, В.В. Кузьмін, В.М. Шаповалова. – Херсон : Олді–плюс, 2009. – 256 с. + Електрон. зміст

65.290–93–21я73 К89

 

Прасолова, С.П.

Фінансовий менеджмент у банку [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / С.П. Прасолова, Т.П. Гудзь. – 2009.

 

Романенко, О.А.

Фінанси холдингових компаній [Текст] : монографія / О.А. Романенко. – К. : Київ. нац. торг.–екон. ун–т, 2009. – 255 с.

65.292.31–93 Р69

 

Фастовець, А.А.

Фінансовий менеджмент [Електрон. ресурс] : Навчально–методичний посібник / А.А. Фастовець. – 2009.

 

Фінанси [Текст] + [Електрон. ресурс] : навчально–методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно–модульною системою організації навчального процесу / В.П. Косаріна, О.I. Комаріст, Г.М. Ярова, О.В. Тимошенко . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 189 с.

65.26я73 Ф59

 

Школьник, І.О.

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посібник / І.О. Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало. – Суми : Університетська книга, 2009. – 301 с.

65.290–93–21я73 Ш67

 

[Вгору]

4.14 Менеджмент якості

 

Репин, В.В.

Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес–процессов [Текст] / В.В. Репин, В.Г. Елиферов. – 7–е изд. – М. : Стандарты и качество, 2009. – 408 с.

65.290–21 Р41

 

Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] + [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко, Д.О. Барабась, О.С. Дуброва, А.В. Вакуленко. – 2–е вид . – К.: КНЕУ, 2009. – 520 с.

65.290–13–21я73 У–67