ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

 

Бібліотека

 

 

 

Наукові праці викладачів ПУСКУ у фондах університетської бібліотеки:

1990- 2000 роки

 

(Бібліографічний покажчик літератури)

 

Вип. 1

 

 

 

Полтава 2009

 

 

 

Укладачі:

 

Галицька О.П. – бібліотекар I категорії інформаційно – бібліографічного відділу;

Лисенко Л.В. – завідуюча інформаційно – бібліографічного відділу

Матяш В.І.− провідний бібліотекар інформаційно – бібліографічного відділу;

Шляхова Н.Є. – бібліотекар I категорії інформаційно – бібліографічного відділу.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Передмова

 

РОЗДІЛ I. Роботи викладачів  ПУСКУ видані у 1990 -1992 роках

1.1. Рік 1990

Книги

1.2. Рік 1991

Книги

1.3. Рік 1992

Книги

РОЗДІЛ II. Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1993-1994 роках

2.1. Рік 1993

Книги

2.2. Рік 1994

Книги

 

РОЗДІЛ III. Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1995 – 1997 роках

3.1. Рік 1995

Книги

3.2. Рік 1996

Книги

3.3. Рік 1997

Книги

Публікації в періодичних виданнях

 

РОЗДІЛ IV. Роботи викладачів ПУСКУ видані в 1998- 1999 роках

4.1. Рік 1998

Публікації в періодичних виданнях

Книги

4.2. Рік 1999

Публікації в періодичних виданнях

Книги

4.3. Рік 2000

Публікації в періодичних виданнях

Книги

 

Іменний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

ПЕРЕДМОВА

 

 

Більше ніж за тридцять років існування вищого навчального закладу (Полтавського інституту споживчої кооперації України, а з 2003 року Полтавського університету споживчої кооперації України ) науковцями ПУСКУ було створено величезний науковий доробок: монографії, підручники, навчальні і методичні посібники, статті, що публікувалися в наукових і фахових виданнях.

Результати цієї плідної праці знайшли відображення в ретроспективному бібліографічному покажчику, створеному співробітниками інформаційно - бібліографічного відділу бібліотеки університету.

Зібраний матеріал охоплює період з 1990 по 2000 роки 20 ст.

Період становлення і розбудови нашої незалежної держави був одним з найскладніших  в історії України, але незважаючи на це  науковці вузу ні на хвилину не припиняли генерувати нові ідеї та відкриття. В науковому доробку викладачів ПУСКУ знайшли відображення актуальні для того часу проблеми економіки, політики та суспільства в цілому.

Ретроспективний бібліографічний покажчик „Роботи викладачів ПУСКУ у фондах університетської бібліотеки : 1990 – 2000 роки” укладено з метою збереження та систематизації відомостей про внесок викладачів вузу в сучасну науку.

Покажчик має чотири розділи :

Розділ I. Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1990 -1992 роках;

Розділ II. Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1993-1994 роках

Розділ III. Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1995 – 1997 роках;

Розділ IV. Роботи викладачів ПУСКУ видані в 1998- 2000 роках;

В межах розділів матеріал згруповано в алфавітно – хронологічному порядку.

Відбір матеріалу здійснювався в електронному каталозі, традиційних карткових каталогах та картотеках.

Ретроспективний  бібліографічний покажчик „Роботи викладачів ПУСКУ у фондах вузівської бібліотеки : 1990 – 2000 роки” розрахований на студентів, аспірантів, професорсько - викладацький склад та широкий загал читачів. Він може надати допомогу в підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних та  наукових робіт.

Для більш ефективного пошуку робіт за прізвищем автора в кінці покажчика подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього видання.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання”.

Джерела, що подані в покажчику можна отримати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної та наукової літератури,  залежно від місця знаходження конкретного джерела.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ I

 

Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1990 -1992 роках

 

 

1.1.        Рік 1990

Книги

 

 

 1. Алиман, М.В. Роль кооперации в сферах производства и услуг и некоторые

тенденции ее развития (на примере Полтавской области) [Текст] / М.В. Алиман,

В.В. Гончаренко. − Х., 1990. − 21 с. 

65.9(4Укр-4Пол)08 А50

 

 1. Вязовский, С.В.Организация производства и заготовок продукции кролиководства [Текст]: лекция / С.В. Вязовский. − М.:  МКИ, 1990. − 44 с.

6П9(2)41 В99

 

 1. Дианич, О.Г. Виды и качество вторичного сырья [Текст] : лекция / О.Г. Дианич. − М.: МКИ, 1990. − 52 с.

30.69 Д44

 

 1. Жигалов, В.Т. Социально-экономические проблемы эффективности торговли [Текст] / В.Т. Жигалов.− Х.: Основа , 1990.− 206 с.

65.421 Ж68

 

 1. Зима, Г.И. Учет и анализ плодоовощного тарного хозяйства заготовительных организаций [Текст]: лекция / Г.И. Зима. − М.: МКИ, 1990. − 73 с. 

65.9 (2)41 З62

 

 1. Интеграция теории и практики кооперативного образования в условиях перестройки деятельности потребительской кооперации [Текст]: тезисы докл. обл. науч-практ. конф. (Полтава, май 1990 г.). − Полтава; М., 1990. − 138 с.

378 И73

 

 1. Интенсификация общественного питания в новых условиях хозяйствования [Текст]

: метод. рекомендации / под ред. А.С. Ванукевича.− Полтава; М.: Центросоюз; ПКИ, 1990. − 165 с.

36.99 И73

 

 1. Котляренко, Н.И. Ревизия состояния бухгалтерского учета и отчетности [Текст]: лекция  / Н.И. Котляренко,  В.А. Левченко. − М.: МКИ, 1990. − 24 с.

65.052.242.18 К73

 

 1. Лебедева, М.Д. Бухгалтерский учет в управлении кооперативной торговлей [Текст]: лекция для студентов кооперативных вузов / М.Д. Лебедева,

С.И. Мельник. − М.: МКИ, 1990. − 52 с.

65.052.242.18 Л33

 

 1. Оборудование предприятий общественного питания [Текст]: справочник /

В.А. Дорохин, О.П. Шеляков, В.Н. Оберемок, С.Д. Ревицкий. − Х.: Техника, 1990. − 176 с.

36.99-5 О-22

 

 1. Организация и технология торговых процессов [Текст]: учебник для кооп. вузов

/ Ф.Г. Панкратов, Э.А. Арустамов, П.Ю. Балабан, Н.С. Зефиров. − М.: Экономика , 1990. − 304 с.

65.9(2)421 О-64

 

 1. Плахотин, В.Я.  Основы метрологии и метрологическое обеспечение товародвижения продовольственных продуктов [Текст] : учеб. пособие /

В.Я. Плахотин. − М.: Центросоюз СССР , 1990. − 180 с.

6П9.85 П37

 

 1. Полтавская кухня [Текст]: метод. рек. / В.Д. Карпенко, М.А. Дорохина,

Н.И. Шаповал [и др.]. − Полтава: ПКИ, 1990. − 200 с.

36.99 П52

 

 1. Самойленко, А.А. Комплексная рационализация предприятий по заготовке картофеля и плодоовощей в потребительской кооперации [Текст]: лекция /

А.А. Самойленко, Г.П. Скляр. − М.: МКИ Центросоюза , 1990. − 42 с.

65.9(2)41 С17

 

 1. Семенов, А.К. Управление кооперативным хозяйством [Текст] / А.К. Семенов,

В.И. Блистер, В.Т. Жигалов. − М. : Экономика , 1990. − 318 с.

338Т8.08 У67

 

 1. Товароведение обувных и пушно-меховых товаров: учебник для кооп. вузов [Текст] / Л.И. Байдакова, Н.И. Федаева, Г.В. Сергеева, Л.И. Молебная. − К.: Вища шк., 1990. − 351 с.

6П8.87 Т50

 

 1. Фастовец, А.А. Формирование товарных ресурсов кооперативной торговли [Текст]: лекция /А.А. Фастовец. − М.: МКИ, 1990. − 21 с.

65.421.8 Ф26

 

 1. Фридман, А.М. Экономика и планирование кооперативной торговли [Текст]: учебник / А.М. Фридман, Н.Ф. Байдаков . − 2-е изд., перераб. − М.: Экономика, 1990. −  . −

Т.2.−1990.− 318 с.

338Т8к Ф88

 

 

 

[Вгору]

1.2.        Рік 1991

 

Книги

 

 

 1. Березин, А.В. Материально-техническая база заготовительно-перерабатывающего комплекса [Текст] : учеб. пособие / А.В. Березин, С.Р. Вахтин.− М.: Центросоюз СССР, 1991. − 184 с.

65.9(2)41 Б48

 

 1. Бухгалтерский учет, анализ и ревизия основных фондов организаций и предприятий потребительской кооперации [Текст] / Ю.А. Верига, М.С. Козьмич, В.А. Левченко, В.А. Подольская. − К.: Укоопсоюз, 1991. − 126 с.

65.052.242.18 Б94

 

 1. Бухгалтерский учет в заготовительно-перерабатывающем комплексе потребительской кооперации [Текст] : учеб. пособие / И.Д. Козак, А.В. Заец,

В.А. Левченко, М.Д. Лебедева. − М.: МКИ, 1991. − 223 с.

65.9(2)421.04к Б94

 

 1. Верига, Ю.А. Организация учета товарообменных операций, осуществляемых на бартерной основе на совместных предприятиях  [Текст]: лекция / Ю.А. Верига. − М.: МКИ., 1991. − 26 с.

65.9(2)421.04к В32

 

 1. Верига, Ю.А. Словник термiнів з бухгалтерського облiку, контролю та аналiзу господарської дiяльностi у споживчiй кооперацiї [Текст]: росiйсько - український

/ Ю.А. Верига. − Полтава: ПКI, 1991. − 37 с.

65.052.242.18 С48

 

 1. Дмитренко, Р.М.  Немецко-русский терминологический словарь бизнесмена [Текст] / Р.М. Дмитренко,  В.И. Шепелева. − Полтава: ПКИ, 1991. − 81 с.

81.2Нем Д53

 

 1. Дорохина, М.А.Организация питания школьников в сельской местности [Текст]

/ М.А. Дорохина, Л.С. Скалозуб, А.Л. Роговая. − М.: Экономика, 1991. − 127 с.

424 Д69

 

 1. Заєць, О.В. Бухгалтерський облiк у коопзаготпромах [Текст]: довiдник / О.В. Заєць,

Л.М. Пальцев. − М.: Урожай, 1991. − 192 с.

65.9(2) 41 З-16

 

 1. Зима, Б.В. Биржа как форма организации рынка и ее место в рыночной инфраструктуре АПК [Текст]: лекция / Б.В. Зима. − Полтава, 1991. − 48 с.

65.421(4Укр-4Пол)3-212 З-62

 

 1. Зима, Б.В. Биржевые сделки [Текст]: лекция / Б.В. Зима. −  Полтава, 1991. − 45 с.

65.421(4Укр-4Пол)3-212 З-62

 

 1. Кооперативы по производству товаров и оказанию услуг [Текст]: справоч. пособие / отв. ред. П.В. Савченко; сост. В.И. Ланцов. − М.: Экономика, 1991. − 320 с.

65.9(2)08 К65

 

 1. Кулинич, Е.И. Теория статистики [Текст] : учеб. пособие для кооп. ин-тов /

Е.И. Кулинич.− М.: МКИ, 1991. − 139 с.

60.6 К90

 

 1. Ростовский, В.С. Технология производства продукции общественного питания. Общая часть [Текст]: учебник / В.С. Ростовский. − М.: Выща шк. , 1991. − 200 с.

6П8.9 Р78

 

 1. Сборник задач по бухгалтерскому учету в основных отраслях хозяйства потребительской кооперации [Текст]: для студ. кооп. ин-тов / Ю.А. Верига,

Н.И. Котляренко, В.А. Левченко, Г.И. Зима. − М.: Центросоюз СССР , 1991. − 174 с.

65.052.242.18 С23

 

 1. Словарь биржевых терминов [Текст] / сост. Б.В. Зима. − Полтава:  ПКИ, 1991. − 29 с.

65.421.3-212 С48

 

 1. Техническое перевооружение и совершенствование хозяйственной деятельности общественного питания потребительской кооперации (Проблемы интенсификации)

[Текст] : учеб. пособие / М.В. Алиман, Н.Ф. Байдаков. Н.А. Бобров [и др.]. − М.: Центросоюз СССР , 1991. − 153 с.

65.424 Т38

 

 1. Типовые биржевые контракты [Текст] / сост. Б.В. Зима. − Полтава: ПКИ, 1991. − 9 с.

65.421.3-212 Т43

 

 1. Типовые правила биржевой торговли [Текст] / сост. Б.В. Зима. − Полтава: ПКИ, 1991. − 20 с.

65.421.3-212 Т43

 

 1. Устав товарной биржи [Текст] / сост. Б.В. Зима. − Полтава:  ПКИ, 1991.− 10 с.

65.421.3-212 У79

 

[Вгору]

1.3. Рік 1992

 

 

Книги

 

 

 1. Аліман, М.В. Кооперативний сектор економiки Полтавщини. Iсторико-економiчний огляд за 1865-1990 роки [Текст]: лекцiя / М.В. Алiман. − К.: ПКI, 1992. − 26 с.

65.9(2Ук-4Пл) А50

 

 1. Березин, О.В. Матерiально-технiчна база заготiвельно-переробного комплексу [Текст] : пiдручник / О.В. Березiн , С.Р. Вахтiн . − М. : Вища шк. , 1992. − 253 с., iл.

65.9(4укр)41 Б48

 

 1. Верига, Ю.А. Организация учета в потребительской кооперации при журнально-ордерной форме учета [Текст]: метод. пособие / Ю.А. Верига. − М.: Укоопсоюз, 1992. − 102 с.

65.052.242.18 В32

 

 1. Жигалов, В.Т. Основы менеджмента и управленческой деятельности  [Текст] : учеб. пособие / В.Т. Жигалов. М.: ЦУМК Центросоюза , 1992−   . −

Ч.1.−1992.− 139 с.

Ч.2.−1992.−127 с.

65.050 Ж68

 

 1. Зима, Б.В.Организация товарной биржи на Украине [Текст]: лекция / Б.В. Зима. – К., 1992. − 56 с.

65.9(4Укр)421.3-212 З-62

 

 1. Ковальчук, Т.И. Английский язык для повседневного и делового общения [Текст]

/ Т.И. Ковальчук, Т.А. Лещенко. − Полтава: ПКИ, 1992−   . − Ч.1.−1992.−116 с.

81.2Англ К56

 

 1. Кордон, М.В. Кооперативний сектор економiки Полтавщини: історико - економiчний огляд за 1865 -1990 роки [Текст]: лекцiя / М.В. Кордон. − К.: ПКI, 1992. − 26 с.

65.9(2Укр-4Пл) К65

 

 1. Кулинич, О.I.Теорiя статистики [Текст] : пiдручник для коопузiв / О.I. Кулинич. − К.: Вища шк. , 1992−   . −

Ч.2.−1992.−136 c.

60.6я73 К90

 

 1. Левченко, В.А. Сущность, функции, перспективы создания аудиторской службы [Текст]: лекция для студентов кооп. вузов и слушателей фак. повышения квалиф. / В.А. Левченко. − К.: ПКИ, 1992. − 18 с.

65.053 Л-38

 

 1. Менеджмент и основные направления совершенствования управления кооперативным хозяйством [Текст]: лекция  / [сост. Е.Ф. Прокушев]. − К.: Укоопспiлка , 1992. − 26 с.

65.9(2)421.8 М50

 

 1. Никитина, А.А.Организация, нормирование и оплата труда работников заготовительно - перерабатывающего комплекса [Текст] : учебник / А.А. Никитина . − М. : Вища шк. , 1992. − 199 с.

65.9(4Укр)41 Н62

 

 1. Политология [Текст]: учеб.- метод. пособие / В.Н. Артеменко, Э.П. Рыболовлева, Н.А. Сидоренко [и др.].− Полтава; М. , 1992. − 125 с.

66.0 П50

 

 1. Сборник рецептур мучных кондитерских изделий пониженной калорийности [Текст] / В.Д. Карпенко, Т.В. Каплина, Л.Б. Олейник [и др.]. −  Москва , 1992. − 108 с.

36.86 С23

 

[Вгору]

РОЗДІЛ II

 

Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1993-1994 роках

 

 

2.1. Рік 1993

 

 

Книги

 

 

 1. Актуальные вопросы философии и социально-политической теории. [Текст] /

В.Н. Артеменко, Э.П. Рыболовлева, Н.А. Сидоренко. – Полтава: ПКИ, 1993. – Вып.2 – 44 с.

66.0 А43

 

 1. Бухгалтерський облiк у заготiвельно-переробному комплексi споживчої кооперацiї  [Текст] / О.В. Заєць, В.А. Левченко, I.Д. Козак [та ін.]. – К. : Вища шк. , 1993. – 302 с.

65.052.242.18 Б94

 

 1. Верига, Ю.А. Органiзацiя бухгалтерського облiку в споживчiй кооперацiї при журнально-ордернiй формi [Текст] / Ю.А. Верига. – К. : Укоопспілка, 1993.– 90 с.

65.052.241.18 В32

 

 1. Верига, Ю.А. Органiзацiя бухгалтерського облiку на спiльних пiдприємствах [Текст]: навч. посiбник /  Ю.А. Верига, М.С. Козьмич . – К. : Укоопспілка, 1993. – 110 с.

65.052.2 В32

 

 1. Дудник, И.Н. Комплексное развитие сельского района [Текст]: географические основы управления / И.Н. Дудник.– К.: Астрея, 1993. – 230 с.

65.04(4Укр-4Пол) Д81

 

 1. Кайдаш, С.I. Бухгалтерський облiк в автоматизованiй системi управлiння (АСУ) [Текст] : навч. посiбник / С.I. Кайдаш, О.В. Жигалов, Л.В. Руденко. – К.: Укоопспiлка, 1993. – 87 с.

65.052.2 К15

 

 1. Кробот, Джен Органiзацiя бухгалтерского облiку в США [Текст] : тексти лекцiй / Джен Кробот , Ю.А. Верига. – К.: Укоопспiлка, 1993. – 66 с.

65.052.9(7США) К83

 

 1. Полтавський кооперативний iнститут. 1968 – 1993: історичний нарис  [Текст] /

М.В. Алiман, С.М. Петренко, Л.М. Зенкова. –  Полтава: ПКІ , 1993. – 143 с.

      74.03(4Укр - 4Пол) П49

 

 1. Полтавський кооперативний iнститут .1968-1993: історичний нарис  [Текст] / В.О. Дорохiн , В.П. Косаріна,  В.М. Артеменко [та ін.] . – Полтава : ПКІ , 1993. – 144 с.

      74.03(4Укр-4Пол) П49

 

 1. Полтавська область. Природа, населення, господарство: географiчний та iсторико-економiчний нарис [Текст]: навч. посiбник з краєзнавства / К.О. Маца, Л.В.Жученко, В.С. Жученко [та ін.]. – Полтава: Управлiння по пресi , 1993. – 304 с.

26.890(2Укр-4Пол) П52

 

 1. Споживча кооперацiя України i кооперативна освiта в умовах переходу до ринкової економіки [Текст] : матерiали науково-практичної конференцiї присвяченої 25-рiчному ювiлею ПКI.– Полтава : ПКI , 1993. – 114 с.

65.9(4укр)421к М34

 

 1. Товароведение [Текст] : респ. межвед. науч.-техн. сб. – М. : Техника , 1993. – Вып. 26.–82 с.

65.9(4Укр)421.5 Т50

 

 

[Вгору]

2.2. Рік 1994

 

Книги

 

 

 1. Алiман, М.В.  Споживча кооперацiя України в умовах економiчної кризи i переходу до ринкової економiки (90-тi роки ХХст.): історико-економiчний огляд [Текст]: лекцiя / М.В. Алiман. – Полтава :  ПКI, 1994. – 48 с.

65.9(4Укр)421.8 А50

 

 1. Балабан, П.Ю.Основы маркетинга: инструменты маркетинговых исследований, объекты маркетинговых решений [Текст]: учеб. пособие / П.Ю. Балабан.  К., 1994. – 48 с.

65.050.21 Б20

 

 1. Ванукевич, А.С.Лечебное питание при сахарном диабете [Текст] / А.С. Ванукевич,

Л.С. Скалозуб,  А.Л. Роговая [и др.]. – М.: МКИ, 1994. – 47 с.

54.15 Л-53

 

 1. Вахтин, С.Р.Материально-техническая база заготовительно-перерабатывающего комплекса. Практикум [Текст]: учебное пособие / С.Р. Вахтин, А.В. Березин,

Н.Ф. Брюкова. – К.: Вища шк. , 1994. – 143 с., ил.

65.9(4Укр)41я73 В22

 

 1. Дудник, I.М. Природокористування: еколого-економiчнi основи [Текст] /

 I.М. Дудник. − К.: Астрея , 1994. − 246 с.

65.9(4Укр)28 Д81

 1. Жигалов, В.Т. Основи менеджменту i управлiнської дiяльностi [Текст] /

В.Т. Жигалов, Л.М. Шимановська. – К.: Вища шк. , 1994. – 223 с.

65.421к Ж68

 

 1. Косарина, В.П. Финансирование и кредитование заготовительно-производственных предприятий потребительской кооперации [Текст]: учебник / В.П. Косарина . – К.: Вища шк. , 1994. – 240 с., ил.

65.26я73 К71

 

 1. Подземное растворение соляных залежей : проблемы, моделирование, управление

[Текст] / Е.П. Каратыгин, А.В. Кубланов, Л.М. Пустыльников [и др.]. − Л.: Гидрометеоиздат , 1994. − 220 с.

33.345в6 П44

 

 1. Шляхи пiдвищення педагогiчної майстерностi та новi пiдходи до органiзацiї навчального процесу у вищiй школi [Текст] : матерiали ХХ-ї наук.-метод. конф., (Полтава, 10-11 березня 1994 р. ).– Полтава , 1994. – 210 с.

74.03(4Укр - 4Пол) М34

 

[Вгору]

 

РОЗДІЛ III

 

 

Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1995 – 1997 роках

 

 

 

3.1. Рік 1995

 

 

Книги

 

 

 

 1. Алiман, М.В. Розвиток споживчої кооперацiї Полтавщини на початку ХХ столiття [Текст] / М.В. Алiман. – М.: Центроспiлка РФ, 1995. – 17 с.

65.9(4Укр-4Пол)08 А50

 

 1. Балабан, П.Ю. Маркетинговые решения в управлении предпринимательской деятельностью предприятия [Текст] : учеб.метод. пособие / П.Ю. Балабан. – К.: Укоопсоюз, 1995. – 67 с.

65.290-211.1 Б20

 

 1. Бухгалтерский облiк в основних галузях господарства споживчої кооперацiї: зб. задач для практ. занять студ. спец. 7.05.01.06 [Текст] / Ю.А. Верига,

М.I. Котляренко, В.А. Шевченко [та ін.]. – К. : Укоопспiлка ПКI, 1995. – 105 с. 

65.052.9(4Укр.)242.18 Б94

 

 1. Бухгалтерський облiк в основних галузях господарства споживчої кооперації[Текст] : зб. задач / Ю.А. Верига, Л.I. Жидєєва, М.I. Котляренко [та ін.]. – К. : ПКI, 1995. – 105 с. 

65.052.9(4Укр)242.18 Б94

 

 1. Бухгалтерський облiк в основних галузях господарства споживчої кооперацiї : пiдручник [Текст]/ Ю.А. Верига, О.В. Заєць, В.А. Левченко [та ін.]. – К. : Вища школа, 1995−    . −

Т. 1. – 1995. – 230 с.

Т. 2. – 1995. – 229 с.

65.052.9(4Укр.)242.18я73 Б94

 

 1. Верига, Ю.А. Органiзацiя бухгалтерского облiку бартерних ( товарообмiнних) операцiй та їх оподаткування : текст лекцiй для студентiв [Текст] / Ю.А. Верига. – Полтава : ПКІ, 1995. – 18 с.

65.052.9 (4 укр.)2 В32

 

 1. Козьмич, М.С. Органiзацiя бухгалтерського облiку на спiльних пiдприємствах [Текст] : навч. посiбник / М.С. Козьмич, Ю.А. Верига. – К. : Укоопспiлка. Респ. навч.- метод. кабiнет, 1995. – 112 с.

65.052(4Укр)2 К59

 

 1. Маркина, И.А. Альбом наглядных пособий по менеджменту [Текст] : учеб. пособие : / И.А. Маркина. –  М.: Центросоюз РФ, 1995−   .

Ч.1.–1995.– 158 с.

Ч.2.–1995.– 160 с.

65.050 М27

 

 1. Потребительская кооперация в переходный период [Текст]: проблемы и перспективы: материалы (тезисы) междунар. науч.-практ. конф. посвященной 75-летию Укоопсоюза (Полтава, 24 - 25 мая 1995 г.) / под ред. В.А. Дорохина,

В.П. Косариной. – Полтава : ЦУМК Центросоюза, 1995−   .−

Ч. 1. – 1995. – 152 с. 

Ч. 2. – 1995. – 110 с.

65.9(4Укр)08 П64

 

 1. Прокушев, Е.Ф. Основи зовнiшньоекономiчної дiяльностi споживчої кооперацiї [Текст] : посiбник / Е.Ф. Прокушев, О.В. Пазиніч, Р.I. Бiловол . – К. : НМЦ Укоопосвiта, 1995. – 63 с.

65.9(4Укр)421.08 П80

 

 1. Прокушев, Е.Ф.Основы внешнеэкономической деятельности потребкооперации [Текст] : учеб. пособие : в 2 ч.  / Е.Ф. Прокушев. – М. :Центросоюз РФ, 1995   . –

Ч.1: Организация управления внешнеэкономической деятельностью потребительской кооперации . – 1995. – 121 с.

Ч.2: Организация и техника операций во внешнеэкономической деятельности потребительской кооперации. 1995. – 129 с.

65.9(4Укр)421.08) П80

 

 1. Руденко, Л.В. Автоматизацiя облiку товарiв i товарообороту на пiдприємствах торгiвлi i громадського харчування [Текст]: навч. посiбник / Л.В. Руденко. – К. : ПКI, 1995. – 90 с.

65.052.9(4Укр)42 Р83

 

 1. Шеляков, О.П. Технологические расчеты механического и теплового оборудования [Текст] : учеб. пособие / О.П. Шеляков. – Полтава, 1995. – 111 с.

36.81-5 Ш42

 

 

[Вгору]

3.2. Рік 1996

 

 

Книги

 

 

 

 1. Автоматизацiя бухгалтерського облiку в споживчiй кооперацiї [Текст]: пiдруч. для кооп. вищ. навч. закладiв / Ю.А. Верига, О.С. Гусакова, I.В. Ополонський [та ін.]. – К. : Основи, 1996. – 288 с.

65.052.9(4Укр.)242.18 А22

 

 1. Булей, К. Общение в бизнесе [Текст] : Business Communications in English 1 /

К. Булей, В.I. Чернуха . – Полтава : ПКИ, 1996. –103 с.

81.2Англ Б90

 

 1. Верига, Ю.А. Методичнi рекомендацiї з аналiзу фiнансового стану споживчого товариства [Текст] / Ю.А. Верига, В.О. Подольська . – К.: Укоопосвiта, 1996. – 24 с.

65.053.9(4Укр) В-32

 

 1. Дудник, I.М. Низова демографiчна система [Текст] / I.М. Дудник, Т.В. Панасенко. – Полтава: Вид-во Полтава, 1996. – 199 с.

65.049(4Укр)2 Д81

 

 1. Iсторiя споживчої кооперацiї України [Текст]: пiдручник / М.В. Аліман,

С.Г. Бабенко, С.Д. Гелей [та iн.]. – Львiв: Iн-т українознавства НАН України, 1996. – 384 с.

65.9(4Укр)421.8 I-90

 

 1. Лебєдєв, М.М. Планування беззбитковостi i прибутку на пiдприємствах торгiвлi i громадського харчування [Текст]: лекцiя / М.М. Лебєдєв. – К. : НМЦ Укоопосвiта, 1996. – 18 с.

65.421 Л-39

 

 1. Левченко, В.А. Органiзацiйнi форми аудиту. Завдання i змiст аудиторської дiяльностi: текст лекцiї з курсу "Аудит" [Текст] / В.А. Левченко. – К.: ПКI, 1996. – 24 с. 

65.053 Л-38

 

 1. Лугiвська, О.П. Формування ефективної податкової полiтики торговельного підприємства [Текст] : автореферат дис. / О.П. Лугiвська . – К. : КДТЕУ, 1996. – 18 с.

65.9(4Укр)43 Л-83

 

 1. Оберемок, В.М. Виробничий травматизм, професiйнi захворювання i заходи щодо їх запобiгання на пiдприємствах споживчої кооперацiї [Текст]: лекцiя /

В.М. Оберемок. – К. : НМЦ Укоопосвiта, 1996. – 40 с. 

65.9(4Укр)248 О-13

 

 1. Пшеничная, А.Ж. Основы бухгалтерского учета и аудита в потребительской кооперации [Текст]: метод. указания и учеб. задания для студентов спец. менеджмент в праизводственной сфере / А.Ж. Пшеничная. – Полтава: ПКИ, 1996. – 51 с.

65.052.242.18 О-75

 

 1. Рибiцька, Г.С. Технологiя зберiгання сiльськогосподарської продукцiї [Текст] : навч.посiбник / Г.С. Рибіцька, I.С. Сухолотюк, В.Я. Плахотiн. – К. : Укоопосвiта, 1996. – 138 с.

65.41 Р93

 

 1. Руденко, Л.В. Оптова торгiвля: автоматизацiя облiку i контролю [Текст]: метод. рекомендацiї / Л.В. Руденко. – Полтава: ПКI, 1996. – 64 с.

65.052.9(4Укр)242.13 Р83

 

 1. Руденко, Л.В.  Оптова торгiвля: вихiд з кризи та можливостi розвитку [Текст]: методичнi рекомендацiї / Л.В. Руденко. – Полтава: ПКІ, 1996. – 27 с.

65.9(4укр)421.3 Р83

 

 1. Руденко, Л.В. Оптова торгiвля: облiк i контроль в умовах становлення ринку [Текст] / Л.В. Руденко. – Полтава: ПКI, 1996. – 98 с.

65.052.9(4Укр)242.13 Р83

 

 1. Северин, А.К. Нетрадиционные электронагревательные элементы и устройства для теплового оборудования пищевых производств [Текст] / А.К. Северин. – Полтава : Полтавский литератор, 1996. – 220 с.

36.81-5 С28

 

100.    Технологiя й обладнання пiдприємств торгiвлi [Текст] / В.М. Ребiцький,

         П.Ю. Балабан, М.Ф. Бичков [та ін.]. – К. : Либiдь, 1996. – 304 с.

65.421я73 Т38

 

101.    Тягунова, Н.М. Бiржова дiяльнiсть [Текст]: короткий тлумачний словник термiнiв    бiржової торгiвлi та брокерської дiяльностi / Н. М. Тягунова . – Полтава : ПКI, 1996. – 24 с.

65.262.2я2 Т99

 

102.    Шевченко, А.Ф. Макроекономiка [Текст]: курс лекцiй / А.Ф. Шевченко. –   Полтава: ПКI, 1996. – 122 с.

65.012.2 Ш37

 

 1. Шеляков, О.П. Технологiчне обладнання i холодильна технiка [Текст]: пiдручник / О.П. Шеляков. – К.: Вища школа, 1996. – 503 с.

31.392я73 Ш45

 

[Вгору]

3.3. Рік 1997

 

 

Книги

 

 

 1. Баранник, М.Ю. Французька мова бiзнесу [Текст]: навч. посiбник

/ М.Ю. Баранник. – Полтава: ПКI, 1997. – 135 с.

81.2Фра-923 Б24

 

105.    Косарiна, В.П. Органiзацiя розрахункiв i касового господарства [Текст]: текст      лекцiй / В.П. Косарiна. – Полтава: ПКI, 1997. – 61 с.

65.9(4Укр)262.1 К71

 

[Вгору]

Публікації в періодичних виданнях

 

 

106.    Алiман, М.В.Доброчинна дiяльнiсть споживчої кооперацiї України на початку   20  - рокiв [Текст] / М.В. Алiман, Т.В.Онiпко  / / Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 9 січ . – С.10.

 

 1. Алiман, М.В. Законодавчiй базi споживчої кооперацiї України - 100 рокiв [Текст] /М.В.  Алiман / / Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 15 трав. – С.8.

 

108.    Алiман, М.В. Про кооперацiю пише кооператор: готується до друку [Текст] / М.В. Алiман / / Вiстi ЦССТУ. –1997. – 4 верес. – С.9.

 

 1. Алiман, М.В. Шарль Жiд [Текст] : до 150-рiччя вiд дня народження /

      М.В. Алiман / / Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 17 лип. – С.10.

 

110.    Косарiна, В.П. Взаємодiя-шлях до успiху [Текст] : "Освiта" визначає прiоритети /  В.П.Косарiна, Л.В.Полiщук / / Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 25 груд. – С.6.

 

 1. Косарiна, В.П. Ступенева вища освiта:погляд у майбутнє [Текст] /

 В.П. Косарiна / / Вiстi ЦССТУ. – 1997. – 22 трав. – С.5.

 

 

[Вгору]

РОЗДІЛ IV

 

 

Роботи викладачів ПУСКУ видані у 1998 - 1999 роках

 

 

4.1. Рік 1998

 

 

Публікації в періодичних виданнях

 

 

 1. Алiман, М.В. Шляхом вiдродження : пiсля Першого з'їзду сiльськогосподарських кооперативiв України [Текст] / М.В. Алiман / / Вiстi ЦССТУ. −1998. – 24 груд.− С.7.

 

 1. Дорохiн, В.О. З поглядом у майбутнє : Полтавському кооперативному iнституту− 30 рокiв [Текст] / В.О. Дорохiн / / Вiстi ЦССТУ.− 1998. – 24 верес. − С.1.

 

 1. Кордон, М.В. Василь Топольницький : подвижник української кооперацiї в Канадi [Текст] / М.В. Кордон / / Вiстi ЦССТУ. − 1998.− 23 квіт. − С.8.

 

 1. Кордон, М.В. Потрiбнi злагода i єднiсть : про великi можливостi кооперацiї [Текст] / М.В. Кордон / / Вiстi ЦССТУ. − 1998. −27 серп.− С.5.

 

 1. Косарiна, В.П. Чого ми досягли [Текст] / В.П Косарiна / / Вiстi ЦССТУ. −1998. – 24 верес.− С.6 -7.

 

117.    Шевченко, А.Ф. Формування економiчної системи України на сучасному етапi [Текст] / А.Ф. Шевченко, М.А Бек / / ВIСТI. Дiловий випуск. − 1998. – 6 серп.− С. 3-5.−Вкладка "Документи".

 

 

Книги

 

 

 1. Алiман, М.В. Видатнi дiячi кооперативного руху та їх iдеї [Текст]: навч. посiбник/ М.В. Алiман, Ю.М. Гавриленко . – К. : ЄАI-ПРЕС, 1998. − 84 с.

65.9(4Укр)08 А18

 

 1. Балакiрєва, Р.С. Основи конституцiйного права України [Текст]: курс лекцiй

/ Р.С. Балакiрєва. − Полтава : ПКI, 1998.− 100 с.

67.9(4Укр)300  Б20

 

 1. Березiн, О.В. Органiзацiя заготiвель сiльськогосподарської продукцiї та сировини [Текст] : навч. посiбник / О.В. Березiн. − К. : НМЦ Укоопосвiта, 1998. − 379 с.

65.9(4Укр)41я73 Б48

 

 1. Бутенко, Н.В. Витрати виробництва i проблеми їх оптимiзацiї [Текст] : лекцiя з курсу "Економiка пiдприємства" / Н.В. Бутенко. − Полтава : ПКІ, 1998. − 49 с.

      65.290 Б93

 

 1. Бутенко, Н.В. Економiчна ефективнiсть виробництва [Текст] : текс лекцiї з курсу "Економiка пiдприємства" / Н.В. Бутенко.− Полтава : ПКI, 1998. − 30 с.

65.290 Б93

 

 1. Валентинов, В.А. Економетрiя [Текст] : тексти лекцiй / В.А. Валентинов. − Полтава: ПКI, 1998.− 86 с.

65в6 В15

 

 1. Ванукевич, А.С. Как стать умелым менеджером. Тесты для тренинга, самопознания и самоанализа личности и деловых качеств руководителя [Текст] / А.С. Ванукевич, И.А. Маркина, Л.М. Шимановская. − Х.: Юрга, 1998. − 60 с.

88.4 В16

 

 1. Верига, Ю.А. Аналiз фiнансового стану пiдприємства [Текст]: методичнi рекомендацiї / Ю.А. Верига, В.О. Подольська.− К.: ПКI, 1998.− 27 с.

65.290-93 В32

 

 1. Гладких, Т.В. Звiтнiсть матерiально вiдповiдальних осiб i використання її для управлiння [Текст] : лекцiя / Т.В. Гладких. − К. : ПКI , 1998. − 35 с.

65.052.9(4Укр)2 Г52

 

 1. Гончаренко, В.В.  Кредитна кооперацiя : форми економiчної самодопомоги сiльського i мiського населення у свiтi та в Українi (теорiя, методологiя, практика) [Текст] / В.В. Гончаренко. − К.: Глобус , 1998. − 330 с.

65.9(4Укр)08 Г65

 

 1. Губачова, О.М.  Розвиток бухгалтерського облiку на мiжнародному рiвнi [Текст]: лекцiя / О.М. Губачова. − Полтава: ПКІ , 1998. − 17 с.

65.052.2 Г93

 

 1. Губачова, О.М. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами [Текст]: лекцiя / О.М. Губачова. − Полтава: ПКІ , 1998.− 34 с.

65.052.2 Г93

 

 1. Дiанiч, М.М. Асортимент тканин та тканих поштучних виробiв [Текст]: лекцiя / М.М. Дiанiч.− Полтава: ПКІ, 1998.− 41 с.

      30.609я73 Д44

 

 1. Дудник, I.М. Прогнозування низових суспiльно-географiчних систем: теоретико - методичний пiдхiд [Текст]: автореферат дисертацiї: 11.00.02 / I.М. Дудник. − К.: КНУ iм. Т.Шевченка , 1998. − 32 с.

65.04 Д 81

 

 1. Карпенко, О.В. Облiк процесу формування витрат та фiнансових результатiв у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi  [Текст] : текст лекцiї з курсу "Облiк i аналiз зовнiшньоекономiчної дiяльностi" / О.В. Карпенко. − Полтава :ПКI , 1998. − 21 с.

      65.052.9(4Укр)2 К21

 

 1. Маца, К.О. Полтавська область: природа населення господарство. Географiчний та iсторико-економiчний нарис [Текст] : навч. посiбник / К.О. Маца. − 2-ге вид., перероб.− Полтава: Полтавський лiтератор, 1998. − 336 с.

26.89(4Укр-4Пол) П49

 

 1. Назаренко, В.О. Формування споживчих властивостей макаронних виробiв [Текст]: текст лекцiй з курсу товарознавства продовольчих товарiв / В.О. Назаренко. − Полтава: ПКI , 1998. − 27 с.

36.83 Н19

 

 1. Органiзацiя збуту сiльськогосподарської продукції [Текст] : навч. посiбник / Н.В. Ігнатенко, О.В. Березiн, С.Р. Вахтін, I.I. Павлик. − К. : НМЦ Укоопосвiта, 1998. − 124 с.

      65.32-59.2я73 О-64

 

136.    Особливости ринку працi України на сучасному етапi : матерiали наук.- практ.   конф., (Полтава, 26-28 березня 1998 р.) [Текст] / ред. О.П. Шеляков, А.Ф. Шевченко, Г.О. Нiкiтiна [та ін.]. − Полтава : ПКI , 1998. − 316 с.

65.9(4Укр)240 О-75

 

 1. Пiдприємства i цехи малої потужностi для переробки сiльськогосподарської сировини: ефективнiсть i особливостi органiзацiї [Текст] : матерiали наук.- практ. конф., ( Полтава, 27-28 листопада 1997 р.) / О.П. Шеляков, В.М. Оберемок, Г.П. Хомич  [та ін.]. − Полтава. : ПКI , 1998. − 386 с.

65.321 П32

 

 1. Полтавський кооперативний iнститут [Текст] = Iсторичний нарис (1968 - 1998) / В.П. Косаріна, В.М. Артеменко, М.В. Кордон  [та ін.]. − Полтава : ПКІ, 1998. − 88 с.

74.03(4Укр-4Пол) П49

 

 1. Роль iноземних iнституцiй у формуваннi сучасного економiчного мислення в Українi [Текст] / за ред. В.В. Зелюка,  В.В. Гришко, М.П. Лебедика,

О.Г. Мирошника. − Полтава: Незалежний центр стратегiчних дослiджень, 1998.− 132 с.

65.01 Р68

 

 1. Руденко, Л.В. Бухгалтерський облiк кредитних операцiй банкiв [Текст]: текст лекцiї / Л.В. Руденко. − К.: НМЦ Укоопосвiта, 1998. − 58 с.

65.052.9(4Укр)226.10 Р83

 

 1. Руденко, Л.В. Бухгалтерський облiк розрахункових операцiй банкiв [Текст] : лекцiя / Л.В. Руденко . − Полтава : НМЦ Укоопосвiта , 1998. − 59 с.

65.052.226.10я73 Р83

 

 1. Руденко, Л.В.  Документацiя, документооборот i контроль в банках [Текст]: текст лекцii / Л.В. Руденко. − К.: НМЦ Укоопосвiта , 1998. − 24 с.

65.052.9(4Укр)226.10 Р83

 

 1. Руденко, Л.В. Iнкасова форма розрахункiв при зовнiшньоторгiвельних операціях [Текст]  = Collection form of payments for foreign trade operations: текст лекцiї для студентiв спецiальностей "Мiжнародна економiка", "Фiнанси", "Облiк i аудит" / Л.В. Руденко. − К. : Укоопспiлка, 1998. − 39 с.

      65.262.10 Р83

 

 1. Руденко, Л.В. Методичнi матерiали до курсу "Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємства" для студентiв всiх спецiальностей денної та заочної форм навчання та слухачiв МIПК [Текст] / Л.В. Руденко. − Полтава : ПКІ, 1998. − 80 с.

65.298 Р83

 

 1. Руденко, Л.В. Основи стратегiчного аналiзу фiнансових результатiв дiяльностi пiдприємства [Текст] : текст лекцiї / Л.В. Руденко. − К. :  Укоопспілка, 1998. − 64 с.

65.290-93 Р83

 

 1. Хомич, Г.П. Технiка теплової стерилiзацiї консервiв в апаратах безперервної дiї [Текст] : текст лекцiї / Г.П. Хомич . − К.:  Укоопспілка, 1998. − 26 с.

36.96 Х76

 

 1. Шевченко, А.Ф. Макроекономiка [Текст] : курс лекцiй / А.Ф. Шевченко .− Полтава : ПКI, 1998. − 201 с.

65.012.2 Ш37

 

[Вгору]

4.2. Рік 1999

 

 

Публікації в періодичних виданнях

 

 

148.    Алiман, М.В. Пiонер споживчих товариств : подвижники кооперацiї [Текст] / М.В. Алiман / / Вiстi ЦССТУ. − 1999. − 10 черв.− С.8.

 

149.    Євтух, О.Т. Iпотека як iнструмент позабюджетного житлового iнвестування [Текст] / О.Т. Євтух / / Фiнанси України. − 1999. −№ 11. − С.69-78.

 

150.    Рубен Р. Використання АВС-аналiзу в сферi маркетингу [Текст]  /Р. Рубен, О.В. Боровиков / / Маркетинг и реклама. − 1999. −№ 1. − С.39-45.

 

151.    Кордон, М.В. Подвижники : до 130-рiччя товариства "Просвiта" [Текст] / М.В. Кордон / / Вiстi ЦССТУ. − 1999. − 25 лют.− С.8-9.

 

 

[Вгору]

Книги

 

 

 1. Боярчук, Г.В. Маркетинговi дослiдження ринку споживчих товарiв [Текст] : текст лекцiї / Г.В. Боярчук . − Полтава : ПКI, 1999. − 30 с.

      65.050.21я73 Б86

 

 1. Варв'янський, С.М. Екологiчна проблема: фiлософськi i етико-гуманiстичнi аспекти [Текст] : автореферат дисертацiї: 09.00.09 / С.М. Варв'янський . − К. : Iн-т фiлософiї iм. Г.С.Сковороди, 1999. − 32 с.

      87.815 В18

 

 1. Верига, Ю.А. Бухгалтерський облiк [Текст] : роздiл „Теорiя бухгалтерського облiку”: опорний конспект лекцiй / Ю.А. Верига, А.Ж. Пшенична . − К. : Укоопспiлка, 1999. − 33 с.

65.052.9(4Укр)2 В32

 

 1. Верига, Ю.А.  Методика розрахунку, облiк та аудит резервiв пiдприємства [Текст] : лекцiя / Ю.А. Верига, Л.В. Руденко. − Полтава : ПКІ, 1999. − 20 с.

65.052.9(4Укр)2я73 В32

 

 1. Верига, Ю.А. Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв [Текст] / Ю.А. Верига. − Полтава : ПКІ, 1999. − 29 с.

65.052.21я73 В32

 

157.    Верига, Ю.А. Облiк товарних запасiв i методи їх оцiнки [Текст] : текст лекцiї / Ю.А. Верига. − К. : Укоопспiлка, 1999. − 20 с.

65.052.9(4Укр)2я73 В32

 

 1. Верига, Ю.А. Органiзацiя бухгалтерського облiку в США [Текст] : лекцiї / Ю.А. Верига . − К. : Укоопспiлка, 1999. − 78 с.

            65.052.9(СПО)2 В32

 

 1. Гладкий, С.О. Основи права [Текст]: курс лекцiй / С.О. Гладкий. − Полтава: ПКІ, 1999. − 183 с.

67.0я73 Г 52

 

 1. Губачова, О.М. Облiк у зарубiжних країнах [Текст] : навч.посiбник / О.М. Губачова.− К. : НМЦ Укоопосвiта, 1999. − 226 с.

65.052.2(3)я73 Г93

 

 1. Губачова, О.М.  Система та технiка фiнансового облiку у Великiй Британiї та США [Текст]: лекцiя / О.М. Губачова.− Полтава : ПКІ, 1999. − 35 с.

65.052.9(4Англ)226я73 Г93

 

 1. Гусакова, О.С. Складання первинної документацiї та податкової звiтностi з податку на додану вартiсть [Текст]: лекцiя / О.С. Гусакова. − Полтава: ПКІ, 1999. − 23 с.

65.9(4Укр)052.2я73 Г96

 

 1. Деньга, С.М. Органiзацiя i облiк в комерцiйних банках касових операцiй в нацiональнiй валютi України [Текст] : лекцiя / С.М. Деньга . − Полтава : ПКІ, 1999. − 66 с.

      65.052.226.101я73 Д34

 

 1. Деньга, С.М. Органiзацiя синтетичного та аналiтичного облiку в установах комерцiйних банкiв України [Текст]: текст лекцiї / С.М. Деньга.− Полтава: ПКІ, 1999. − 47 с.

      65.052.9(4Укр)226.101я73 Д34

 

 1. Дослiдження ринку товарiв i послуг України [Текст] : матерiали наук.- практ. конф., (Полтава,  26-27 листоп. 1998 р.) [Текст] / О.П. Шеляков,

В.В. Дворнiченко, Ю.В. Нiколенко, [та ін.]. − Полтава: ПКІ, 1999. − 434 с. 

65.9(4Укр)050.21 Д70

 

 1. Єлiзаров, Є.Я. Алгоритмiзацiя обчислювальних процесiв [Текст] : текст лекцiї / Є.Я. Єлiзаров . − Полтава : ПКІ, 1999. − 13 с.

32.81я73 Є51

 

 1. Єлiзаров, Є.Я.  Архiтектура комп'ютерiв i їх програмне забезпечення [Текст] : лекцiї / Є.Я. Єлiзаров . − Полтава : ПКІ, 1999. − 36 с.

      32.973.26-02я73 Є51

 

 1. Жидєєва, Л.I. Облiк експортних операцiй та особливостi розрахункiв у сферi зовнiшньоекономiчних вiдносин [Текст] : лекцiя / Л.I. Жидєєва .− Полтава: ПКI, 1999. − 29 с.

65.052.9(4Укр)298я73 Ж69

 

 1. Жук, В.А. Сенсорний аналiз [Текст] : навч. посiбник / В.А. Жук.− К. : НМЦ Укоопосвiта, 1999. − 231 с.

      65.421-823.2я73 Ж85

 

 1. Карпенко, О.В. Методи облiку витрат i калькулювання фактичної собiвартостi продукцiї  [Текст] : лекцiя / О.В. Карпенко . − Полтава: ПКI, 1999. − 40 с.

65.9(4Укр)-86я73 К26

 

 1. Карпенко, О.В. Облiк та аналiз зовнiшьоекономiчної дiяльностi [Текст] : навч. посiбник / О.В. Карпенко . − К. : НМЦ Укоопосвiта , 1999. − 290 с.

65.052.9(4Укр)298 К26

 

 1. Климко, О.Л. Валютний ринок та валютнi операцiї [Текст] : текст лекцiї / О.Л. Климко . − Полтава: ПКI, 1999. − 70 с.

               65.262.6-18 К49

 

 1. Климко, О.Л. Управлiння активними та пасивними операцiями з метою забезпечення лiквiдностi комерцiйного банку [Текст] : текст лекцiй / О.Л. Климко. − К. : ПКI, 1999. − 56 с.

65.9(4Укр)262.101 К49

 

 1. Косарiна, В.П.  Мiсцевi податки i збори  [Текст] : текст лекцiї / В.П. Косарiна . −  Полтава, 1999. − 47 с.

65.261.43я73 К71

 

 1. Лугiвська, О.П.  Фiнансовий менеджмент [Текст] : лекцiї / О.П. Лугiвська .− Полтава : ПКІ, 1999. − 38 с.

65.290-93-21я73 Л-83

 

 1. Матерiали наукової конференцiї за результатами дослiджень професорсько-викладацького складу, аспiрантiв та студентiв Полтавського кооперативного iнституту за 1996-1998 рр. (Полтава, 14-16 квiт. 1999 р.) [Текст]: в 2 кн. / О.П. Шеляков,  П.Ю. Балабан, I.А. Маркiна [та ін.]. − К. : Укоопспілка 1999 −  .−

Кн.1.− 1999.− 249 с

      74.58(4Укр-4Пол) М34

 

 1. Нiкiтiна, Г.О. Соцiально-трудовi вiдносини в перехiднiй економiцi [Текст] : текст лекцiї / Г.О. Нiкiтiна .− Полтава : ПКI, 1999. − 23 с.

65.9(4Укр)24 Н62

 

 1. Нiчуговська, Л.I.  Елементи векторної алгебри i аналiтичної геометрiї [Текст] = Elements of vector algebra and analytic geometry: лекцiя / Л.I. Нiчуговська . − Полтава : ПКІ, 1999. − 46 с.

      22.151.5я73 Н-70

 

 1. Нiчуговська, Л.I. Елементи диференцiйного числення [Текст]  = Elements of differentiation  : лекцiя / Л.I. Нiчуговська . − Полтава : ПКI, 1999. − 44 с.

22.161.1я73 Н-70

 

 1. Нiчуговська, Л.I. Елементи лiнiйної алгебри [Текст] : лекцiя /

Л.I. Нiчуговська. − Полтава : ПКI, 1999. − 28 с.

      22.143я73 Н-70

 

 1. Нiчуговська, Л.I. Функцiї кiлькох змiнних [Текст]  = Functions of several variables: лекцiя / Л.I. Нiчуговська. − Полтава : ПКI , 1999. − 57 с.

22.12я73 Н-70

 

 1. Олiйник, Н.В. Удосконалення основних процесiв виробництва пшеничних сухарiв, сформованих екструзiєю [Текст] : автореферат дис. / Н.В. Олiйник. − К. : Український державний унiверситет харчових технологiй, 1999. − 18 с.

36.83 О-53

 

 1. Олейник, Н.В.  Совершенствование основных процессов производства пшеничных сухарей, сформованных экструзией [Текст]: диссертация: 05.18.12 / Н.В. Олейник.− К. : Укр. гос. ун-т пищ. технологий, 1999. − 128 с.

36.83 О-53

 

 1. Проблеми удосконалення бухгалтерського облiку в умовах ринкової економiки : матерiали мiжнар. наук. – практ. конф., (Полтава, 22 сiчня 1999 року ) [Текст] / під ред. Ю.А. Верига. − Полтава : ПКI, 1999. − 390 с.

65.052.9(4Укр)2 П78

 

 1. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб.- практ. пособие / Е.Ф. Прокушев . − 2-е изд. − К.:  Маркетинг, 1999. − 208 с.

      65.9(4Рос)843я73 П80

 

 1. Пшенична, А.Ж. Органiзацiя бухгалтерського облiку в обслуговуючих i невиробничих господарствах, якi знаходяться на одному балансi пiдприємства пiдприємства [Текст] : лекцiя / А.Ж. Пшенична .− Полтава : ПКІ, 1999. − 12 с.

65.052.9(4Укр)2я73 П93

 

 1. Руденко, Л.В. Залучення iноземних iнвестицiй як фактор розвитку зовнiшньоекономiчної дiяльностi України [Текст]: лекцiя / Л.В. Руденко . − К.: Укоопспiлка, 1999. − 26 с.

65.9(4Укр)-56 Р83

 

 1. Руденко, Л.В. Зовнiшньоторговельна дiяльнiсть: загальнодержавнi та регiональнi аспекти  [Текст]: лекцiя / Л.В. Руденко. − К. : Укоопспiлка ПКI , 1999. − 28 с.

65.9(4Укр)843 Р83

 

 1. Руденко, Л.В. Органiзацiя мiжнародних кредитно - розрахункових операцiй в банках [Текст] : опорний конспект лекцiй / Л.В. Руденко, О.В. Горячов. − К. : Укоопспiлка , 1999. −57 с.

65.052.9(4Укр)298 Р83

 

 1. Руденко, Л.В.  Особливостi використання документарних акредитивiв при зовнiшньоторговельних операцiях [Текст] : лекцiя / Л.В. Руденко. − Полтава: ПКІ, 1999. − 72 с.

65.582.6 Р83

 

 1. Токар, О.В. Аналiз валового доходу,прибутку та рентабельностi торговельного пiдприємства [Текст] : лекцiя / О.В. Токар . − К. : Укоопспiлка, 1999. − 24 с.

      65.9(4Укр)421-24я73 Т51

 

 1. Тюрiкова, I.С.  Розробка технологiї консервованих антоцiанових барвникiв з ягiд бузини чорної [Текст] : автореф. дис.: 05.18.13 / I.С. Тюрiкова . − Одеса : Одеська державна академiя харчових технологiй , 1999. − 19 с.

      36.86 Т98

 

 1. Тягунова, Н.М. Торгово-промислова палата: функцiї та основнi напрями дiяльностi [Текст]: лекцiя /  Н.М. Тягунова. − Полтава: ПКI, 1999. − 40 с.

65.421.6я73 Т99

 

 1. Українськi кооператори. [Текст] / за ред. С. Гелей. − Львiв: Укоопосвiта, 1999   . −

Кн.1 : Історичнi нариси. −1999.− 456 с.

      Кн.2 : Історичні нариси.− 1999.− 338 с.

65.9(4Укр)08 У45

 

 1. Фiнанси пiдприємств i организацiй споживчої кооперацiї [Текст] : пiдручник / О.Г. Бiла, В.П. Косарiна, С.I Мельник [та ін.]. − К. : НМЦ Укоопосвiта , 1999. − 520 с. 65.290-93.18я73 Ф59

 

 1. Шеляков, О.П. Охорона працi [Текст]: навч. посiбник  / О.П. Шеляков,

В.М. Оберемок, Л.А. Шевченко.− К.: НМЦ Укоопосвiта, 1999. − 230 с.

65.248я73 Ш45

 

 1. Юрко, I.В. Комплекс експортного маркетингу системи споживчої кооперацiї України: методи та механiзм реалiзiцiї [Текст] : автореферат дис. / I.В. Юрко . − К. : Українська Академiя зовнiшньої торгiвлi, 1999. − 21 с.

65.050.21 Ю75

 

 1. Юрко, I.В. Комплекс експортного маркетингу системи споживчої кооперацiї України: методи та механiзм реалiзацiї (на матерiалах органiзацiй i пiдприємств споживчої кооперацiї України) [Текст]: дисертацiя: 08.06.02 / I.В. Юрко. − К. : КДТЕУ, 1999. − 184 с.

      65.9(4Укр)08 Ю75

 

 

[Вгору]

4.3. Рік 2000

 

 

Публікації в періодичних виданнях

 

 

 1. Алiман, М.В. Вiн був народним кооператором [Текст]: до 150-рiччя вiд дня народження Йосипа Юркевича / М.В.  Алiман / / Вiстi ЦССТУ. − 2000. − 10 лют.− С.8.

 

 1. Алиман, М.В. Лебедевы: совсем недавно супружеская пара Лебедевых, преподавателей ПКИ отметили свои юбилеи [Текст] / М.В. Алиман, Т.В. Онипко / / Донецкий кооператор. −2000. − 1. − С.3.

 

 1. Алiман, М.В. Микола Баллiн - кооператор i громадський дiяч [Текст] /

М.В Алiман. / / Донецкий кооператор. −2000. − № 24. − С.3.

 

 1. Алiман, М.В.  Пiонери, подвижники української кооперацiї [Текст] : особистостi / М.В. Алiман / / Вiстi ЦССТУ. − 2000. − 6 січ.− С.8.

 

 1. Артеменко, I.А.  Управлiнськi аспекти реформування та розвитку вiдносин власностi в споживчiй кооперацiї [Текст] / I.А Артеменко / / Регiональнi перспективи. −2000. − № 2-3.− С.348-351.

 

 1. Бабенко, Л. Симптоми хвороби нацiональної пам’ятi: мовна проблема очима iсторика [Текст] / Л. Бабенко / / Зоря Полтавщини. − 2000. – 12 черв.−С.3.

 

 1. Баришенська, В.Г. Iнформацiйне забезпечення комп’ютерних систем прийняття управлiнських рiшень [Текст]: управлiння iнформацiйними ресурсами

/ В.Г.  Баришенська / / Регiональнi перспективи. − 2000. − № 1. − С.54-56.

 

 1. Березiн, О.В.  Концептуальнi аспекти формування ринку продовольства [Текст] / О.В. Березiн / / Регiональнi перспективи. −2000. − 2-3. − С.295-298.

 

 1. Бiловол, Р.I. Деякi пiдходи до типологiї органiзацiйних структур управлiння пiдприємством [Текст] / Р.I. Бiловол// Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. −2000. − № 5. − С.66-68.

 

 1. Бiловол, Р.I. Методичнi пiдходи до систематизацiї факторiв i принципiв формування органiзацiйних структур управлiння [Текст] / Р.I Бiловол // Регiональнi перспективи. − 2000. − № 1. − С.20-23.

 

 1. Бiловол, Р.I. Питання стабiлiзацiї, оптимiзацiї та мотивацiї кадрового потенцiалу системи споживчої кооперацiї [Текст] / Р.I.  Бiловол / / Регiональнi перспективи. −2000. − № 2-3. − С.150-152.

 

 1. Бондар, О.В.  Принципи стратегiчного управлiння iнновацiйною дiяльнiстю [Текст]  / О.В. Бондар / / Регiональнi перспективи. −2000. − № 2-3. − С.75-76.

 

 1. Боровиков, А.В. Использование методов наглядного анализа в сфере менеджмента [Текст]  / А.В. Боровиков, А.А.  Фастовец  // Регiональнi перспективи. −2000. −2-3. С.23-27.

 

 1. Верезомська, I.Г. Експертиза iнновацiйного проектування [Текст] / I.Г. Верезомська / / Регiональнi перспективи. − 2000. − № 2-3. − С.57-59.

 

 1. Гончаренко, В.В.  Банки комерцiйнi та кооперативнi [Текст] /

 В.В. Гончаренко / / Фiнанси України. −2000. − № 10. − С.102-109.

 

 1. Гончаренко, В.В. Концептуальнi напрямки розвитку системи кредитних спiлок в Українi / В.В. Гончаренко [Текст] / / Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. − 2000. − 2. − С. 68-62.

 

 1. Гончаренко, В. Кредитнi спiлки в системi суб’єктiв фiнансового ринку [Текст] / В. Гончаренко / / Банкiвська справа. − 2000. −4. − С.24-28.

 

 1. Гончаренко, В. Кредитнi спiлки i кооперативнi банки та особливостi iх облiку на Українi [Текст] / В. Гончаренко / / Вiсник Нацiонального банку України. − 2000. − 1. − С.47-50.

 

 1. Гончаренко, В.В. Кредитнi спiлки у сiльськогосподарському виробництвi [Текст] / В.В.  Гончаренко / / Економiка АПК. −2000. − 6. − С.36-42.

 

 1. Губачова, О.М.  Iнтеграцiя України у свiтову економiко-правову систему : бухгалтерський облiк, аналiз i аудит [Текст] / О.М. Губачова / / Регiональнi перспективи. − 2000. − № 1.− С.24-27.

 

 1. Губачова, О.М. Законодавче закрiплення переорiєнтацiї бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi в Українi [Текст] / О.М. Губачова / / Фiнанси України. −2000. − № 10. − С.51-56.

 

 1. Губачова, О.М. Обираємо метод нарахування амортизацiї основних засобiв [Текст] / О.М. Губачова / / Бухгалтерський облiк i аудит. −2000. − № 11. − С.42-48.

 

 1. Губачова, О.М. Розкриття дiлової активностi корпорацiї через аналiз звiту про рух грошових потокiв [Текст] / О.М. Губачова; Л.В. Руденко / / Регiональнi перспективи. − 2000. − № 2-3. − С.217-219.

 

 1. Губачова, О.М. Спiрнi питання облiку торгової нацiнки у роздрiбних торговельних пiдприємствах [Текст] / О.М. Губачова, Ю.О. Ночовна / / Бухгалтерський облiк i аудит. − 2000. − № 8. − С.36-40.

 

 1. Євтух, О.Т.  Аграрна iпотека-ринковий механiзм ефективного використання ресурсiв [Текст] / О.Т. Євтух / / Вiсник Нацiонального банку України. −2000. − № 10. − С.40-43.

 

 1. Євтух, О.Т. Житлова iпотека: фiнансово-економiчний аспект [Текст] / О.Т. Євтух / / Вiсник Нацiонального банку України. –2000. – № 4. – С.51-52.

 

 1. Євтух, О.Т. Iпотечний механiзм житлового iнвестування: першi кроки  [Текст] / О.Т. Євтух / / Фiнанси України. −2000. −№ 9. − С.90-95.

 

 1. Iванченко, К.I.  Особливостi розвитку спiльних пiдприємств в Українi [Текст] / К.I. Iванченко / / Регiональнi перспективи. –2000. – № 1. – С.80-82.

 

 1. Iванченко, К.I. Управлiння розвитком спiльних пiдприємств Полтавщини як однiєї з основних форм залучення iноземного капiталу [Текст] / К.I. Iванченко / / Регiональнi перспективи.− 2000.− № 2-3. − С.33-35.

 

 1. Жук, Ю.Т.  Вища освiта України вимагає не косметичного, а реального реформування  [Текст] / Ю.Т. Жук / / Зоря Полтавщини. − 2000.− 25 черв. − С.2.

 

 1. Жук, Ю.Т. Ринкова модель вищої освiти: якою їй бути [Текст] / Ю.Т.Жук / / Освiта. − 2000. −6-7. − С.2.

 

 1. Ковальчук, I.М. Мета i засоби валютної полiтики держави в сучасних умовах  [Текст] / I.М. Ковальчук / / Регiональнi перспективи. −2000. − № 1. − С.42-44.

 

 1. Ландарь, I.В.  Система заходiв удосконалення економiчного механiзму залучення iноземних капiталiв на регiональному рiвнi [Текст] / I.В. Ландарь / / Регiональнi перспективи. − 2000. − № 1. − С.13-15.

 

 1. Ландарь, I.В. Стратегiчнi аспекти залучення прямих iноземних iнвестицiй в Україну [Текст] / I.В. Ландарь / / Регiональнi перспективи. −2000. − № 2-3. − С.89-93.

 

 1. Маляренко, Г.И.  Проблеми виникнення методологiї стратегiчного управлiння [Текст]/ Г.И. Маляренко // Регiональнi перспективи. − 2000. − № 2-3. − С.59-60.

 

 1. Маркiна, I.А. Методичнi аспекти органiзацiї соцiально-економiчної системи [Текст] / I.А. Маркiна // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. − 2000. − № 2. − С.54-58.

 

 1. Маркiна, I.А. Методологiчний пiдхiд до систематизацiї основних категорiї i понять науки управлiння [Текст] / I.А. Маркiна / / Регiональнi перспективи. − 2000. − № 2-3. − С.101-104.

 

 1. Маркiна, I.А. Методологiчнi питання ефективностi управлiння [Текст] / I.А.  Маркiна // Фiнанси України. −2000. − № 6. − С.24-32.

 

 1. Маркiна, I.А. Методологiя оцiнки ефективностi системи управлiння [Текст] /

 I.А Маркiна // Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i     торгiвлi.−2000. − № 8. − С.104-110 − (Економiчнi науки).

 

 1. Маркiна, I.А. Особливостi системи ринкового управлiння пiдприємством [Текст] / I.А. Маркiна // Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. − 2000. − № 5. − С.63-66.

 

 1. Мiсюкевич, В.I. Особливостi терiторiального розмiщення роздрiбної торгiвельної мережi споживчої кооперацiї на селi [Текст] / В.I. Мiсюкевич / / Регiональнi перспективи. − 2000. − № 1. − С.50-51.

 

 1. Осоченко, I.В. Транскордонне спiвробiтництво як ефективний засiб регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi в регiонi [Текст] / I.В.  Осоченко / / Регiональнi перспективи. – 2000. – 1. – С.64-66.

 

 1. Петренко, С. Двiчi народжений : життєвий шлях бувшого викладача ПКI А.С.Ванукевича [Текст] / С. Петренко, М.В. Алiман / / Вiстi ЦССТУ. – 2000. – 27 квіт. – С.8.

 

 1. Похилюк, В.В.  Iсторiя, суть та механiзм державного регулювання економiки в перехiдний перiод [Текст] / В.В. Похилюк / / Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. − 2000. − № 3. − С.47-50.

 

 1. Ринейська, Л.С. Метологiчнi аспекти iнновацiйного та iнвестицiйного менеджменту [Текст] / Л.С. Ринейська / / Регiональнi перспективи. − 2000. − № 2-3. − С.27-28.

 

 1. Руденко, Л.В.  Шведський досвiд iнформацiйного програмного забезпечення управлiння мiжнародним бiзнесом [Текст] / Л.В. Руденко, О.М.  Губачова / / Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. − 2000. − 3. − С.60-65.

 

 1. С прицелом на будущее [Текст]: из выступления В.А.Дорохина, ректора Полтавского кооперативного института на 2 собрании Совета Укоопсоюза 17 созыва / / Вести. Деловой выпуск. − 2000.− 25 лют.− С.19.

 

 1. Скляр, Г.П. Рента менеджера та проблеми формування iнвестицiйної культури у споживчiй кооперацiї [Текст] / Г.П. Скляр / / Регiональнi перспективи.− 2000. − № 2-3. − С.15-17.

 

 1. Утвенко, О.В. Проблеми ефективностi використання матерiально-технiчної бази торгiвлi споживчої кооперацiї Полтавської областi [Текст] / О.В. Утвенко / / Вiсник Полтавського державного сiльськогосподарського iнституту. − 2000. − № 4. − С.98-100.

 

 1. Утвенко, О.В. Яким шляхом споживчiй кооперацiї прямувати [Текст] / О.В. Утвенко / / Регiональнi перспективи. − 2000. − 2-3. − С.183-185.

 

 1. Юрко, I.В.  Формування служб маркетингу зовнiшньо-торговельних органiзацiй споживчої коооперацiї [Текст] / I.В. Юрко / / Регiональнi перспективи.− 2000. − № 2-3.− С.310-311.

 

 

[Вгору]

Книги

 

 

 1. Алiман, М.В. Видатнi дiячi кооперативного руху та їх iдеї [Текст] /

М.В. Алiман, Ю.М. Гавриленко . – 2-е вид., перероб.та допов. – Донецк: Проект, 2000. – 295 с.

      65.9(4Укр)08 А18

 

 1. Англiйська економiчна термiносистема та загальнотермiчнi основи створення навчальних галузевих словникiв [Текст] : звiт з науково-дослiдної роботи / В.К. Зернова, О.В. Глоба, В.Л. Iщенко, [та ін.] . − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2000. − 82   с.

81.2Англ-4 А64

 

 1. Байдакова, Л.I. Оцiнка якостi шкiряного взуття [Текст] / Л.I. Байдакова, Л.I. Молебна . − Полтава : РВВ ПКI, 2000. − 27 с. 

65.421.52я73 Б12

 

 1. Балакiрєва, Р.С.  Основи конституцiйного права України [Текст] / Р.С. Балакiрєва . − Полтава: РВВ ПКI , 2000. − 100 с.

67.9(4Укр)300 Б20

 

 1. Березiн, О.В. Стратегiя пiдприємства [Текст]: опорний конспект лекцiй / О.В. Березiн. – Полтава: РВВ ПКI, 2000. – 41 с.

65.9(4Укр)290-21я73 Б48

 

 1. Боровиков, О.В. Конфлiктологiя [Електрон. ресурс]: навчально-методичний комплекс / О.В. Боровиков.− Полтава, 2000. − 77 с.− Режим доступу http: // 10.0.0.9 /phpopacclat.php.− Заголовок з титулу екрана.

 

 1. Боярська, З.О. Бiохiмiя та фiзiологiя харчування [Текст] : метод. посiбник / З.О. Боярська, Ж.Є. Плахотина . − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 106 с.

      28.073я73 Б86

 

 1. Боярчук, Г.В. Промисловий маркетинг [Електрон. ресурс]: навчальнi завдання / Г.В. Боярчук, О.А. Iвасенко.− Режим доступу: http: // 10.0.0.9 /phpopacclat.php.− Заголовок з титулу екрана.

 

 1. Бухгалтерський облiк i фiнансова звiтнiсть в Українi [Текст] : навчально-практичний посiбник / С.Ф. Голов, О.М. Губачова . − Днiпропетровськ : Баланс-Клуб, 2000. − 768 с.

65.052.9(4Укр)2я73 Б94

 

 1. Верезомська, I.Г. Iнновацiйний менеджмент [Текст]: опорний конспект лекцiй / I.Г. Верезомська. − Полтава: РВВ ПКI, 2000−     .

Ч. 1.− 2000.− 80 с.

65.050я73 В31

 

 1. Верига, Ю.А. Звiт про власний капiтал та методика його складання за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку [Текст]: текст лекцiї / Ю.А. Верига. – Полтава: РВВ ПКI, 2000. – 22 с. 

65.052.9(4Укр)2я73 В32

 

 1. Верига, Ю.А. Звiт про рух грошових коштiв та методика його складання за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку [Текст]: текст лекцiї / Ю.А. Верига,  О.М. Губачова. − К.: НМЦ Укоопосвiта , 2000. − 34 с.

65.052.9(4Укр)226я73 В32

 

 1. Верига, Ю.А.Звiт про фiнансовi результати за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку [Текст] : лекцiї / Ю.А. Верига. – Полтава: ПКI, 2000. – 31 с. 

65.9(4Укр)290-93я73 В32

 

 1. Верига, Ю.А. Фiнансовий облiк. Звiт про рух грошових коштiв та методика його складання за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку [Текст]: текст лекцiї / Ю.А. Верига, О.М. Губачова. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 30 с.

            65.052.9(4Укр)226я73 В32

 

 1. Гладких, Т.В. Облiк розрахункiв з бюджетом [Текст]: текст лекцiї / Т.В. Гладких, О.С. Гусакова. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 30 с.

65.052.9(4Укр)21я73 Г52

 

 1. Грицюк, В.М. Напої здоров'я на основi дикорослих плодiв i лiкарської сировини  [Текст]: текст лекцiї / В.М. Грицюк, О.П. Юдiчева. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 26 с.

      36.88я73 Г85

 

 1. Дорохiн, В.О. Джерела теплоти та теплоносiї [Текст]: лекцiя / В.О. Дорохiн, Н.В. Герман.– Полтава: ПКІ , 2000. – 25 с.

31.3я73 Д69

 

 1. Дорохiн, В.О. Загальнi вiдомостi про тепловi апарати [Текст]: лекцiя / В.О. Дорохiн, Н.В. Герман. – Полтава: ПКІ , 2000. – 34 с.

36-5я73 З-14

 

 1. Дослiдження екологiчного стану Полтавської областi i розробка рекомендацiй щодо його покращення [Текст] : звiт по науково-дослiднiй темi / I.М. Дудник,  К.О. Маца, Ж.Є. Плахотiна. − Полтава: РВВ ПУСКУ, 2000. − 110 с.

      20.1(4Укр-4Пол) Д70

 

 1. Дослiдження ринку фармацевтичної продукцiї Полтавського регiону  [Текст] : звiт про науково-дослiдну роботу / В.В. Дворнiченко, Н.В. Карпенко, В.М. Трайноенко  [та ін]. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2000. − 65 с.

65.050.21 Д70

 

 1. Дудла, А.А.  Ринок послуг [Текст] : текст лекцiй / А.А. Дудла. – Полтава : РВВ ПКI, 2000. – 43 с.

      65.9(4Укр)44я73 Д81

 

 1. Економiка пiдприємства  [Текст]: навч. посiбник / А.А. Фастовець, Н.Ф. Байдаков,  А.В. Боровиков [та ін.]. − К. : НМЦ Укоопосвiта , 2000. − 572 с.

65.29я73 Е40

 

 1. Економiко-органiзацiйнi проблеми дослiдження експортного потенцiалу ринку сiльськогосподарської продукцiї України [Текст]: звiт про науково-дослiдну роботу / I.В. Юрко. − Полтава: РВВ ПУСКУ , 2000. − 160 с.

65.9(4Укр)8 Е45

 

 1. Енгель, П.С. Iнформатика i комп'ютерна технiка [Електрон. ресурс] : електронний навчальний комплект / П.С. Енгель, М.В. Макарова. В.Г. Баришенська  та ін.− Режим доступу: http: // 10.0.0.9 /phpopacclat.php.− Заголовок з титулу екрана.

 

 1. Жидєєва, Л.I.  Бухгалтерський облiк  [Текст] : опорний конспект лекцiй / Л.I. Жидєєва . − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 52 с.

65.052.9(4Укр)2я73 Ж69

 

 1. Жидєєва, Л.I.  Облiк iмпортних операцiй [Текст] : текст лекцiй / Л.I. Жидєєва . − Полтава : РВВ ПКI, 2000. − 27 с.

65.052.9(4Укр)298я73 Ж69

 

 1. Зима, Г.I. Методика облiку основних засобiв [Текст]: опорний конспект лекцiй / Г.I. Зима. − Полтава : РВВ ПКI , 2000. − 21 с.

      65.052.204 З-62

 

 1. Зима, Г.I. Основи бухгалтерського облiку [Текст]: опорний конспект лекцiй / Г.I. Зима. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 70 с.

      65.052.204 З-62

 

 1. Iванченко, К.I. Управлiння розвитком спiльних пiдприємств з iноземним капiталом [Текст] : автореферат дис. / К.I. Iванченко. − К. : Київський Нацiональний університет iм. Тараса Шевченко , 2000. – 20 с.

65.9(4Укр)298  I-23

 

 1. Iнформатика та компю'терна технiка [Текст]: навч. посiбник / П.С. Енгель, М.В. Макарова,  Є.Я. Єлiзаров .[та ін.]. – К. : НМЦ Укоопосвiта , 2000. – 335 с.

32.973я73 I-74

 

 1. Карпенко, О.В. Вдосконалення облiку витрат i калькулювання собiвартостi продукцiї [Текст] : текст лекцiй / О.В. Карпенко . – Полтава : РВВ ПКI , 2000. – 30 с.

65.052.9(4УКР)20я73 К26

 

 1. Кореспонденцiя рахункiв бухгалтерського облiку [Текст]: практ. посiбник / Ю.А. Верига,  Г.I. Зима,  Т.В. Гладких  [та ін.]. Полтава : РВВ ПКI, 2000. − 112 с.

65.052.9(4Укр)2я73 К66

 

 1. Крикунова, К.Ф. Особливостi агрегацiї пiрену [Текст] : автореферат дис. / К.Ф. Крикунова . – Х. : Харкiв. нац. ун-т iм. В.Н. Каразiна , 2000. – 17 с.

24.5 К82

 

 1. Левченко, В.А. Аудит [Текст]: опорний конспект лекцiй / В.А. Левченко. – Полтава: ПКI, 2000. – 23 с.

65.053.9(4Укр73 Л38

 

 1. Лугiвська, О.П. Механiзм управлiння витратами пiдприємства [Текст] : текст лекцiй / О.П. Лугiвська .− Полтава : РВВ ПКI , 2000. − 50 с.

      65.290-21-86я73 Л83

 

 1. Лугiвська, О.П. Управлiння ресурсами i витратами.[Текст]: опорний конспект лекцiй / О.П. Лугiвська. – Полтава : ПКІ , 2000 –    .– Ч.1 .– 2000.– 56 с.

65.40я73 Л83

 

 1. Маляренко, Г.І. Дiловодство  [Текст]: конспект лекцiй / Г.И. Маляренко. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 80 с.

65.050.286я73 М21

 

 1. Маркiна, I.А. Менеджмент пiдприємства [Текст]: навч. посiбник / I.А. Маркiна. – К.: НМЦ Укоопосвiта , 2000. – 268 с.

      65.290-21я73 М26

 

288.    Маркiна, I.А. Необхiднiсть та шляхи перебудови системи управлiння спожичої кооперацiї України [Текст] : лекцiя / I.А. Маркiна . – Полтава : ПКІ, 2000. – 15 с.

      65.050.9(4Укр)108я73 М26

 

 1. Маркiна, I.А. Особливостi галузевого управлiння споживчою кооперацiєю України в ринкових умовах господарювання [Текст]: лекцiя / I.А. Маркiна. – Полтава: ПКI, 2000. – 23 с.

      65.050.9(4Укр)108я73 М26

 

 1. Маркiна, I.А. Особливостi функцiонального управлiння споживчою кооперацiєю України в ринкових умовах господарювання [Текст]: лекцiя / I.А. Маркiна. – Полтава : ПКІ, 2000. – 23 с.

65.050.9(4Укр)108я73 М26

 

 1. Маркiна, I.А. Передумови та тенденцiї розвитку ринкової системи управлiння споживчої кооперацiї України [Текст] : лекцiя / I.А. Маркiна . – Полтава : ПКI, 2000. – 15 с.

65.050.9(4Укр)108я73 М26

 

 1. Маркiна, I.А. Правовi основи управлiння споживчою кооперацiєю України в ринкових умовах господарювання [Текст] : лекцiя / I.А. Маркiна. – Полтава : ПКI, 2000. – 15 с.

67.9(4Укр)304.62я73 М26

 

 1. Маркiна, I.А. Регiонально-адмiнiстративний менеджмент [Текст]: курс лекцiй / I.А. Маркiна, I.А. Стародубець. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 116 с.

67.9(4Укр)300я73 М27

 

 1. Маркiна, I.А. Системний аналiз економiчних показникiв дiяльностi системи управлiння споживчої кооперацiї України [Текст]: лекцiя / I.А. Маркiна . – Полтава : ПКІ, 2000. – 23 с.

65.050.9(4Укр)108-24я73 М26

 

 1. Методичнi рекомендацiї з трансформацiї бухгалтерської звiтностi пiдприємств споживчої кооперацiї України у фiнансову звiтнiсть за нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку [Текст] : звiт про науково-дослiдну роботу / О.М. Губачова, Г.I. Зима, А.Ж. Пшенична [та ін.]. − Полтава: РВВ ПУСКУ , 2000. − 37 с.

65.052.9(4Укр)2 М54

 

 1. Методичнi рекомендацiї щодо органiзацiї бухгалтерського облiку в госпразрахункових вiдокремлених пiдроздiлах пiдприємств i органiзацiй споживчої кооперацiї [Текст] : звiт про науково-дослiдну роботу / О.В. Карпенко, Г.I. Зима, С.М. Деньга [та ін.] . − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2000. − 71 с.

      65.052.9(4Укр)2 М54

 

 1. Методичнi рекомендацiї щодо складання рiчної фiнансової звiтностi пiдприємств [Текст] : звiт про науково-дослiдну роботу / О.М. Губачова , Ю.О. Ночовна . − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2000. − 35 с.

      65.052.9(4Укр)2 М52

 

 1. Нiчуговська, Л.I. Елементи математичної статистики  [Текст]: текст лекцiй / Л.I. Нiчуговська . − Полтава : РВВ ПКI , 2000. − 106 с.

22.172я73 Н -70

 

 1. Нiчуговська, Л.I.  Елементи iнтегрального числення  = Integration [Текст]: курс лекцiй / Л.I. Нiчуговська . – Полтава : ПКІ, 2000. – 115 с.

      22.161.1я73 Н-70

 

 1. Нiчуговська, Л.I.  Елементи теорiї звичайних диференцiальних рiвнянь та нескiнченних рядiв  = Elements of Ordinary Differential Equations and Infinite Series [Текст] : курс лекцiй / Л.I. Нiчуговська . – Полтава : ПКІ, 2000. – 61 с.

      22.161.6я73 Н-70

 

 1. Нiчуговська, Л.I. Елементи теорiї ймовiрностей  [Текст] : текст лекцiй / Л.I. Нiчуговська . – Полтава : РВВ ПКI , 2000. – 140 с.

      22.171я73 Н -70

 

 1. Огуй, Н.I. Iнформацiйнi системи пiдприємств [Текст]: опорний конспект лекцiй / Н.I. Огуй. – Полтава : РВВ ПКI, 2000. – 50 с. 

65.050.030.2я73 О-39

 

 1. Особливостi бухгалтерського облiку в торгiвлi [Текст]: навч. посiбник /  за ред. Ф.Ф. Бутинця, Н.М. Малюги,  Ю.А. Вериги [та ін.]. − Житомир: ЖIТI, 2000. −  65.052.9(4Укр)242я73 О-75

 

 1. Пазинiч, О.В.  Iнтеграцiя України в мiжнародний ринок капiталу [Текст] : текст лекцiї / О.В. Пазинiч, I.В. Ландарь . − Полтава : РВВ ПКI , 2000. − 47 с.

      65.9(4Укр)-56я73 П12

 

 1. Пазинiч, О.В.  Органiзацiйнi основи заснування спiльних пiдприємств з iноземними iнвестицiями [Текст] : лекцiя / О.В. Пазинiч . – Полтава : ПКІ , 2000. – 42 с.

65.9(4Укр)298я73 П12

 

 1. Петренко, С.М. Археографiчна спадщина Миколи Костомарова  [Текст]: монографiя / С.М. Петренко. − Полтава: РВВ ПУСКУ, 2000. − 191 с.

      63.2 П30

 

 1. Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку в споживчiй кооперацiї України  [Текст] : звiт про науково-дослiдну роботу / О.М. Губачова, 

Ю.О. Ночовна,  А.Г. Гордєєва  [та ін.]. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2000. − 120 с.

65.052.9(4Укр)2 П52

 

 1. Ринкова система: її об'єкти, суб'єкти i мотивацiя дiяльностi  [Текст]: звiт про науково-дослiдну роботу / С.С. Нiколенко, А.Ф. Шевченко, М.А. Бек [та ін.]. − Полтава: РВВ ПУСКУ, 2000.−  . с.]

65.01 Р51

 

 1. Розмiшення продуктивних сил та економiка районiв [Текст]: розробка науково-методичних основ викладання курсу / I.М. Дудник, Г.М. Коваленко, О.В. Горячов [та ін.]. − Полтава: РВВ ПУСКУ, 2000. − 167 с.

65.049 Р65

 

 1. Розробка комплексних текстових завдань по змiсту учбових програм курсу вищої математики (фiзики) кооперативного вузу [Текст]: звiт про науково - дослiдну роботу / О.В. Бобрищев, М.Г. Махно, В.П. Лобань [та ін.]. − Полтава: РВВ ПУСКУ , 2000. − 124 с. 

22.11 Р65

 

 1. Руденко, Л.В.  Аналiз фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства [Текст] : навч. посiбник / Л.В. Руденко,  В.О. Подольська, О.В. Ярiш.− К. : НМЦ Укоопосвiта , 2000. − 422 с.

65.290-93я73 Р 83

 

 1. Руденко, Л.В.  Консолiдована фiнансова звiтнiсть мультинацiональної компанiї [Текст]: текст лекцiї / Л.В. Руденко. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 28 с.

65.052.2я73 Р83

 

 1. Соцiальнi та морально-психологiчнi важелi вдосконалення навчально-виховного процесу: звiт про науково-дослiдну роботу [Текст] / В.М. Артеменко, О.О. Нестуля, С.М. Варв'янський [та ін.]. − Полтава: РВВ ПУСКУ , 2000. − 104 с.

      74.58 С69

 

 1. Спасова, Т.П.  Беззбиткова дiяльнiсть пiдприємств споживчої кооперацiї як основний шлях виходу з кризи. Проблеми оптимiзацiї витрат торговельного пiдприємства [Електрон. ресурс] : Лекцiя для слухачiв Мiжгалузевого iнституту пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки спецiалiстiв / Т.П. Спасова. − Режим доступу: http: // 10.0.0.9 /phpopacclat.php.− Заголовок з титулу екрана.

 

 1. Теоретичнi основи товарознавства [Текст] : навч. посiбник / Ю.Т. Жук, В.А. Жук , Н.К. Кисляк  [та ін.]. – К. : НМЦ Укоопосвiта , 2000. – 336 с.

65.9(4Укр)421.5я73 Т33

 

 1. Токар, О.В.  Аналiз фiнансового стану пiдприємства [Текст] : опорний конспект лекцiй / О.В. Токар . − Полтава : РВВ ПКI, 2000. − 30 с.

      65.053.9(4Укр73 Т51

 

 1. Токар, О.В. Аналiз фiнансового стану пiдприємства. Аналiз цiнних паперiв [Текст]: текст лекцiї / О.В. Токар, А.Г. Гордєєва. − Полтава : РВВ ПКI , 2000. − 31 с.

      65.053.9(4Укр73 Т51

 

 1. Удосконалення бухгалтерського облiку i контролю в галузях дiяльностi споживчої кооперацiї [Текст] : звiт про науково-дослiдну роботу / О.В. Заєць . − Полтава , 2000. − 131 с. 

65.052.9(4Укр)242.18 У31

 

 1. Фомкiна, О.Г.  Методична система проведення практичних занять з математики зi студентами економiчних спецiальностей (на базi кооперативного iнституту) [Текст]: Дисертацiя: 13.00.02 / О.Г. Фомкiна. − Полтава: ПКI, 2000    .−

Ч.1.− 2000.− 130 с.

Ч.2.− 2000.− 220.

22.1 Ф76

 

 1. Цивiльна оборона [Текст] : опорний конспект лекцiй / В.М. Оберемок. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 158 с.

68.9я73 Ц58

 

 1. Хомич, Г.П. Фiзико-хiмiчнi та бiологiчнi основи консервного виробництва [Електрон. ресурс] : програма, методичнi вказiвки i контрольнi завдання /

 Г.П. Хомич. − Режим доступу: http: // 10.0.0.9 /phpopacclat.php.− Заголовок з титулу екрана.

 

 1. Хомич, Г.П. Консервна тара. Технологiя консервування сiльськогосподарської продукцiї [Текст] : текст лекцiї. / Г.П. Хомич. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 30 с.

36.96я73 Х76

 

 1. Чорномаз, В.С. Технiко-економiчний аналiз [Текст] : текст лекцiї / В.С. Чорномаз . − Полтава : РВВ ПКI , 2000. − 23 с.

65.053.9(4Укр)я73 Ч75

 

324.    Шимановська-Дiанич, Л.М. Основи менеджменту [Текст]: опорний конспект лекцiй / Л.М. Шимановська - Дiанич. − Полтава: РВВ ПКI, 2000−     . − Ч.1.− 2000.− 132 с.

65.050я73 Ш61

 

 1. Шкурупiй, О.В. Концепцiя господарського механiзму в сучаснiй економiчнiй теорiї [Текст] : текст лекцiї / О.В. Шкурупiй. − Полтава: РВВ ПКI, 2000. − 24 с.

65.01я73 Ш67

 

 1. Шкурупiй, О.В.  Мiкроекономiка [Електрон. ресурс] : методичнi рекомендацiї i завдання для виконання контрольних робiт / О.В. Шкурупiй, I.Б. Ларiна . − Спосiб доступу: http: // 10.0.0.9 /phpopacclat.php.− Заголовок з титулу екрана.

 

 1. Юдiчева, О.П.  Товарнi властивостi ферментованих i маринованих кабачкiв та патисонiв  [Текст]: афтореферат дис.: 05.18.15 / О.П. Юдiчева. − Х.: ХДАТОХ , 2000. − 20 с.

      36.912 Ю16

 

 1. Ярош, Л.В. Культура стародавньої Iндiї  [Текст] : текст лекцiї / Л.В. Ярош . − Полтава : РВВ ПКI , 2000. − 32 с.

63.3( Iнд)-7я73 Я77

 

 

[Вгору]

Іменний покажчик

 

Алиман, М.В. 1, 34, 58, 118, 200

Алiман, М.В. 38, 63, 72, 89, 106, 107, 108, 109, 112, 148, 199, 201, 202, 241, 250

Артеменко, В.М. 59, 138, 313

Артеменко, В.Н. 49, 51

Артеменко, I.А.  203

Арустамов, Э.А. 11

 

Бабенко, Л. 204

Бабенко, С.Г. 89

Байдаков, Н.Ф. 18, 34, 271

Байдакова Л.И. 16

Байдакова, Л.I. 252

Балабан, П.Ю. 11, 64, 73, 100, 176

Балакiрєва, Р.С. 119, 253

Баллiн, Микола (про нього) 201

Баранник, М.Ю. 104

Баришенська, В.Г. 205

Бек, М.А. 117, 308

Березин, А.В. 19, 66

Березiн, О.В.  39, 120, 135, 206, 254

Бичков М.Ф. 100

Біла, О.Г. 195

Бiловол, Р.I. 81, 207, 208, 209

Блистер, В.И. 15

Бобрищев, О.В. 310

Бобров, Н.А. 34

Бондар, О.В. 210,

Боровиков, А.В. 211, 271

Боровиков, О.В. 150, 255

Боярська, З.О. 256

Боярчук, Г.В. 152, 257

Брюкова, Н.Ф. 66

Булей, К. 86

Бутенко, Н.В. 121,122

Бутинець, Ф.Ф. 303

 

Валентинов, В.А. 123

Ванукевич, А.С. 7, 65, 124, 241 (про нього)

Варв'янський, С.М. 153, 313

Вахтин, С.Р. 19, 66

Вахтін, С.Р. 39, 135

Верезомська, I.Г. 212, 259

Верига, Ю.А. 20, 22, 23, 32, 40, 53, 54, 57, 74, 75, 76, 77, 78, 85, 87, 125, 154, 156, 157, 158,

                        184, 260, 261, 262, 263, 281, 303

Вязовский, С.В. 2

 

Гавриленко, Ю.М. 118, 250

Гелей, С. Д. 89, 194

Герман, Н.В. 267

Гладкий, С.О. 159

Гладких, Т.В. 126, 264, 281

Глоба, О.В. 251

Голов, С.Ф. 258

Гончаренко, В.В. 127, 213, 214, 215, 216, 217

Гордєєва, А.Г. 307, 317

Горячов, О.В. 309

Грицюк, В.М. 265

Гришко В.В.  139

Губачова, О.М. 128, 129, 160, 161, 218, 219, 220, 221, 222, 244, 258, 261, 295, 297, 307,

Гусакова, О.С. 85, 162, 264

 

Дворнiченко, В.В. 165, 269

Деньга, С.М. 163, 164

Дианич, О.Г.  3

Дiанiч, М.М. 130

Дмитренко, Р.М. 24

Дорохин, В.А. 10, 80, 245

Дорохiн, В.О. 59, 113, 266, 267

Дорохина, М.А. 13, 25

Дудла, А.А.  270

Дудник, И.Н. 55

Дудник, I.М. 67, 88, 131, 268, 309

 

Енгель, П.С. 273, 279

 

Євтух, О.Т.  149, 223, 224, 225

Єлiзаров, Є.Я. 166, 167, 279

 

Жигалов, В.Т. 4, 15, 41, 68

Жигалов, О.В. 56

Жидєєва, Л.I. 75, 274, 275

Жук, В.А. 169, 315

Жук, Ю.Т. 228, 229, 315

Жученко, В.С. 60

Жученко, Л.В.  60

 

Заец, А.В. 21

Заєць, О.В.  26, 52, 76, 318

Зелюк, В.В. 139

Зенкова, Л.М. 58

Зернова, В.К. 251

Зефиров, Н.С. 11

Зима, Б.В. 27, 28, 33, 35, 36, 37, 42

Зима, Г.И 5, 32

Зима, Г.I. 276, 277, 281, 295, 296

 

Iванченко, К.I. 226, 227, 278

Iвасенко, О.А. 257

Ігнатенко, Н.В. 135

Іщенко, В.Л. 251

 

Кайдаш, С.I. 56

Каплина, Т.В. 50

Каратыгин, Е.П. 70

Карпенко, В.Д. 13, 50

Карпенко, Н.В. 269

Карпенко, О.В. 132, 170, 171, 280, 296

Кисляк, Н.К. 315

Климко, О.Л. 172, 173

Коваленко, Г.М. 309

Ковальчук, I.М. 230

Ковальчук, Т.И. 43

Козак, И.Д. 21

Козак, І.Д.  52

Козьмич, М.С. 20, 54, 78

Кордон, М.В. 44, 114, 115, 138, 151

Косарина, В.П. 69, 80

Косарiна, В.П. 59,  105, 110, 111, 116, 138, 174, 195

Костомаров, Микола (про нього)  36

Котляренко, Н.И. 8, 32

Котляренко, М.І. 74, 75

Крикунова, К.Ф. 282

Кробот, Джен 57

Кубланов, А.В. 70

Кулинич, Е.И. 30

Кулинич, О.I. 45

 

Ландарь, I.В. 231,232, 304

Ланцов, В.И. 29

Ларіна, I.Б. 326,

Лебедик, М.П. 139

Лебедева, М.Д.  9, 21, 90

Левченко, В.А.  8, 20, 21, 32, 46, 52, 76, 283

Лещенко, Т.А. 43

Лобань, В.П. 310

Лугiвська, О.П. 92, 175, 284, 285

 

Макарова, М.В. 279

Малюга, Н.М. 303

Маляренко, Г.І.  233, 286

Маркина, И.А. 79

Маркiна, I.А. 176, 234, 235, 236, 237, 238, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294

Махно, М.Г. 310

Маца, К.О. 133, 268

Мельник, С.I. 195

Мирошник, О.Г. 139

Мiсюкевич, В.I. 239

Молебна, Л.I. 252

Молебная, Л.И. 16

 

Назаренко, В.О. 134

Нестуля, О.О. 313

Никитина, А.А. 48

Нікітіна, Г.О. 136, 177

Нiколенко, С.С. 308

Нiколенко, Ю.В.165

Нiчуговська, Л.I.  178, 179, 180, 181, 298, 299, 300,  301

Ночовна, Ю.О. 222, 297, 307

 

Оберемок, В.М. 93, 137, 196, 320

Оберемок, В.Н. 10

Огуй, Н.I. 302

Олейник, Л.Б. 50

Олейник, Н.В. 183

Олiйник, Н.В. 182

Онипко, Т.В. 200

Оніпко, Т.В. 106

Ополонський І.В. 85

Осоченко, I.В.  240

 

Павлик, I.I. 135

Пазинiч, О.В. 81, 304, 305

Пальцев, Л.М. 26

Панасенко, Т.В. 88

Панкратов, Ф.Г. 11

Петренко, С.М.  58, 241, 306

Плахотин, В.Я. 12

Плахотін, В.Я. 95

Плахотiна, Ж.Є. 268

Подольська, В.О. 125, 311

Подольская, В.А. 20, 87

Полiщук, Л.В. 110

Похилюк, В.В.  242

Прокушев, Е.Ф. 47, 81, 82, 185

Пустыльников, Л.М. 70

Пшенична, А.Ж. 94, 186, 295

 

Ребіцький, В.М. 100,

Ревицкий, С.Д. 10,

Рибiцька, Г.С. 95

Ринейська, Л.С. 243,

Роговая, А.Л. 25, 65,

Ростовский, В.С. 31,

Рубен, Р. 150,

Руденко, Л.В. 56, 83, 96, 141, 142, 143, 144, 145, 155, 187, 188, 189, 190, 221, 244,

                          311, 312

Рыболовлева, Э.П. 49, 51

 

Савченко, П.В. 29

Самойленко, А.А. 14

Северин, А.К. 99

Семенов, А.К. 15

Сергеева, Г.В. 16

Сидоренко, Н.А. 49, 51

Скалозуб, Л.С. 25, 65

Скляр, Г.П. 14, 246

Спасова, Т.П. 314,

Сухолотюк, I.С. 95

 

Токар, О.В. 191, 316

Топольницький Василь (про нього) 114

Трайноенко, В.М. 269

Тюрiкова, I.С. 192

Тягунова, Н.М. 101

 

Утвенко, О.В. 247, 248

 

Фастовец, А.А. 17, 271

Федаева, Н.И. 16

Фомкiна, О.Г.  319

Фридман, А.М. 18

 

Хомич, Г.П. 137, 146, 321

 

Чернуха, В.I. 86

Чорномаз, В.С. 323

 

Шаповал, Н.И. 13

Шевченко, А.Ф. 102, 117, 136, 147, 308

Шевченко, В.А. 74

Шевченко, Л.А. 196

Шеляков, О.П. 10, 84, 103, 136, 137, 165, 176, 196

Шепелева, В.И. 24

Шимановська-Дiанич, Л.М. 68,324

Шкурупiй, О.В. 325, 326

 

Юдiчева, О.П. 327

Юркевич, Йосип (про нього) 199

Юрко, I.В. 197, 198, 249, 272

 

Ярош, Л.В. 328

Ярiш, О.В. 311