ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

О.П. ГАЛИЦЬКА, В.І. МАТЯШ,
Н.Є. ШЛЯХОВА, Л.В. ЛИСЕНКО

 

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ:
ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

 

Бібліографічний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА 2009

 

 

 

Економіка та управління: принципи, проблеми, перспективи розвитку : бібліографічний покажчик літератури / уклад. О.П. Галицька, В.І. Матяш, Н.Є. Шляхова, Л.В. Лисенко.− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. − 108 с.

 

 

Покажчик містить наступні розділи :

 

Розділ 1. Економіка: принципи, проблеми та перспективи розвитку

1.1. Економічна теорія

1.2. Мікроекономіка

1.3. Макроекономіка

1.4. Історія економічної думки

1.5. Бухгалтерський облік

1.6. Економічний аналіз

1.7. Планування

1.8. Економічне прогнозування

1.9. Економіка праці

1.10. Економіка підприємства

1.11. Кооперація: історія та сучасніть

1.12. Світова економіка

 

Розділ 2. Фінансова система : теоретичні засади і практичні аспекти

2.1. Фінанси : загальні питання

2.2. Податки

2.3. Державний бюджет

2.4. Управління фінансами

2.5. Місцеві фінанси

2.6. Фінанси підприємства

2.7. Страхування

2.8. Фінансовий контроль. Ревізія

2.9. Банківська система

2.9.1. Лізинг

2.9.2. Кредит

2.9.3. Ринок цінних паперів

2.10. Міжнародні фінансові відносини

2.11. Інвестиції

 

Розділ 3. Тенденції розвитку торгівлі : реальність та перспективи

3.1. Правові засади організації торгівлі

3.2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

3.2.1.Оптова торгівля

3.2.2. Роздрібна торгівля

3.2.3. Електронна торгівля

3.2.4. Дистанційна ( позамагазинна ) торгівля

3.2.5. Маркетинг в торгівлі

3.2.6. Інновації в торгівлі

3.3. Зовнішня торгівля

3.4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

Розділ 4. Сучасний менеджмент – основа сталого розвитку економіки країни

4.1. Історія менеджменту

4.2. Теоретичні засади менеджменту

4.3. Інвестиційний менеджмент

4.4. Інноваційний менеджмент

4.5. Екологічний менеджмент

4.6. Міжнародний менеджмент

4.7. Менеджмент операцій (операційний менеджмент)

4.8. Менеджмент освітньої діяльності

4.9. Менеджмент персоналу

4.9.1 Тести та тренінги

4.10. Податковий менеджмент

4.11. Стратегічний менеджмент

4.12. Туристичний менеджмент

4.13. Фінансовий менеджмент

4.14. Менеджмент якості

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

 

Ефективне функціонування економіки країни залежить від збалансованої взаємодії ряду складових: науково-виробничого та трудового потенціалу, торговельної діяльності та фінансової системи.

Важливим чинником, що забезпечує ефективну взаємодію складових  економіки держави є управління.

На сьогодні менеджмент є визначальним для діяльності виробничих підприємств у галузях народного господарства, для фінансових структур, підприємств торгівлі, тому потреба в якісному управлінні буде дедалі зростати.

Одним із наслідків неефективного управління та недостатнього усвідомлення стратегічної мети розвитку економіки є фінансово-економічна криза, яка охопила світ.

Зважаючи на тісний зв’язок між економікою та управлінням, бібліотекою університету укладено покажчик „Економіка  та управління: принципи, проблеми та перспективи розвитку”.

Покажчик складається з чотирьох розділів.

До першого розділу увійшли матеріали, присвячені теоретичним і практичним аспектам  економіки.

Другий розділ включає джерела щодо фінансової системи, теоретичних та практичних аспектів її розвитку.

Матеріали, подані у третьому розділі, висвітлюють сучасний стан торгівлі.

Питанням управління в різних галузях народного господарства   присвячено четвертий розділ.

Даний покажчик літератури адресовано  студентам, аспірантам, професорсько-викладацькому складу та економістам-практикам, широкому загалу користувачів, які цікавляться економічними питаннями. Він може надати допомогу в підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних і інших наукових праць.

Відбір матеріалу здійснювався в електронному каталозі, під час перегляду нових періодичних і інформаційних видань, книг, а також літературних джерел, уміщених на CD-дисках. Основними критеріями відбору були наукова цінність і актуальність матеріалів.

У покажчик увійшли матеріали за період 2004–2009 років, які згруповані в  систематичному порядку та за алфавітом у межах розділів.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог ДСТУ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання”.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної і наукової літератури, а також отримати доступ до електронних повнотекстових навчальних і наукових видань, статей з періодичних видань через локальну мережу університету та мережу Internet.

 

[Вгору]

 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

 

1.1. Економічна теорія

 

Адаманова, З.О.

Концептуальнi основи нацiональної економiчної безпеки [Текст]/ З.О.Адаманова // Унiверситетськi науковi записки. – 2008. – N4. –  С.393–397.

 

Андрианов, В.

Государство или рынок ? Кейнсианство или монетаризм? [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Андрианов // Маркетинг . – 2009. – N1. – С.3–17. 

 

Барановський, О.I.

Сутнiсть i рiзновиди фiнансових криз [Текст] / О.I. Барановський // Фiнанси України. – 2009. – N5. – С.3–20.

 

Барановський, О.I.

Предтечi фiнансових криз [Текст] / О.I. Барановський // Фiнанси України. –  2009. – N3. – С.3-22.

 

Бузгалин, А.

Мировой экономический кризис и сценарии посткризисного развития: марксистский анализ [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Бузгалин, А. Колганов // Вопросы экономики. – 2009.− N1. – С.119–132.

 

Бутко, М.П.

Генезис економiчної теорiї та методологiчнi пiдходи до оцiнки туристичного потенцiалу регiону[Текст] + [Електронний ресурс] / М.П. Бутко, О.О.Самко // Економiка та держава. – 2009. –N5. – С.33–38.

 

Горняк, О.В.

Розвиток теоретичних пiдходiв до аналiзу взаємозв'язкiв ринкових структур, конкуренцiї та концентрацiї [Текст] / О.В. Горняк, В.В.Фiлiпович // Економiчна теорiя. – 2009. – N1. – С.67–80.

 

Дiдкiвська, Т.В.

Особливостi суверенiтету монетарної полiтики в умовах глобалiзацiї [Текст] / Т.В.  Дiдкiвська // Економiчна теорiя. – 2009. – N1. – С.91–100.

 

Зiлгалова, О.А.

Проблема критерiїв видiлення малих пiдприємств в економiчнiй теорiї та практичнiй дiяльностi [Текст] / О. А. Зiлгалова // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. – 2007. – Вип. 21. – С.108–112. – (Сер. Економiка).

 

Казимагомедов, А.А.

Влияние денег на состояние экономики [Текст] / А. А. Казимагомедов // Банковские услуги. –2009. – N7. – С.2–4.

 

Крюкова, I.

Проблеми ергономiки [Текст] + [Електронний ресурс] /  І. Крюкова // Економiка України. –2009. – N6. – С.22–29.

 

Мареев, С.

К.Маркс о природе экономических кризисов [Текст] + [Електронний ресурс]/ С. Мареев // Свободная мысль. – 2009. – N4. – С.155–168.

 

Мандибура, В.О.

Iдеологiчна i об'єктивна складовi економiчної “теорiї людського капiталу” [Текст]  /В.О. Мандибура // Економiчна теорiя. – 2009. – N1. – С.34–49.

 

Меркулова, Т.В.

Економiчне зростання i нерiвнiсть: iнституцiйний аспект i емпiричний аналiз [Текст] / Т.В. Меркулова // Економiчна теорiя. – 2009. – N1. – С.81–90.

 

Нiколаєв, Є.Б.

Теорiя iнформацiйної економiки як парадигма економiчної теорiї: приклад методологiчно сумнiвного аналiзу [Текст] + [Електрон. ресурс] / Є.Б. Нiколаєв // Економiчна теорiя. – 2008. – N4. – С.19–31.

 

Основи економiчної теорiї [Текст]: навч. посiбник / за ред. П.В. Круш, В.I. Депутат, С.О. Тульчинської. – К. : Каравела , 2008. – 448 с. + [Електронний змiст].

 

Пороховський, О.А.

Економiчна криза як рубiж сучасного свiтового i нацiонального розвитку [Текст] / О.А.Пороховський // Економiчна теорiя. – 2009. – N1. – С.5–13.

 

Райзберг, Б.А.

Курс экономики [Текст] : учебник / Б.А. Райзберг, Е.Б. Стародубцева. –5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М , 2008. – 672 с.

 

Сугоняко, О.А.

Проблема субстанцiї вартостi [Текст] / О.А.Сугоняко // Економiчна теорiя.–2009. – N2. – С.23–35.

 

Унковська, Т.Є.

Системне розумiння фiнансової стабiльностi: розв'язання парадоксiв [Текст] / Т.Є.  Унковська // Економiчна теорiя. – 2009. – N1. – С.14–33.

 

Хопчан, В.М.

Еволюцiя наукових поглядiв на потреби у трудовiй дiяльностi i мотивацiю в економiчнiй теорiї [Текст] + [Електронний ресурс] / В.М.  Хопчан // Економiка та держава. – 2009. – N5. – С.107–109.

 

Чухно, А.

Актуальнi проблеми розвитку економiчної теорiї на сучасному етапi [Текст] / А. Чухно // Економiка України. – 2009. – N4. – С.15–23; N5.−14-23.

 

Чухно, А.А.

Предмет економiчної теорiї [Текст] / А.А. Чухно // Економiчна теорiя. –2009. – N2. – С.5–15.

 

Юсим, В.

Первопричины мировых кризисов [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Юсим // Вопросы экономики. – 2009. – N1. – С.28–39.

 

[Вгору]

1.2. Мікроекономіка

 

Андреюк, Н.В.

Мiкроекономiка [Електронний ресурс] : навч. посiбник / Н.В. Андреюк. − К. : Кондор , 2006. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану

 

Бакалавр : микроэкономика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / под ред. А.Ю. Юданов. – М. : КноРус , 2008.  1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Гронтковська, Г.Е.

Мiкроекономiка [Електронний ресурс] : практикум : навч. посiбник / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косiк. – 2-е вид., перероб. i доп. – К. : ЦУЛ, 2008. – Заголовок з екрану

 

Деньга, С.М.

Концепцiя генетичної моделi мiкроекономiчної системи [Текст] / С.М. Деньга //Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N2. – С.4–12.

 

Калініченко, О.В.

Мiкроекономiка [Текст] : навч.-метод. посiбник / О.В. Калiнiченко, Л.М. Березiна. – К. : Центр навчальної лiтератури , 2008. – 472 с. 

 

Косік А.Ф.

Мiкроекономiка [Текст] : навч. посiбник / А.Ф. Косiк, Г.Е. Гронтковська . – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр навчальної лiтератури , 2008. – 438 с.

 

Косік, А.Ф.

Мiкроекономiка [Електронний ресурс] : навч. посiбник / А.Ф. Косiк, Г.Е. Гронтковська . – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ , 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Лісовицький, В.М.

Мiкроекономiка [Електронний ресурс] : навч. посiбник / В.М. Лiсовицький . – 3-є вид., доп. та перероб. – К. : Кондор , 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Маринцев, Д.А.

Системно-функциональная теория фирмы как основа обеспечения микроэкономической надежности хозяйствующих субъектов [Текст] + [Електронний ресурс] / Д.А.  Маринцев // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. ― 2009. – N1. – С.74-78.

 

Рудий, М.М.

Мiкроекономiка [Текст] : навч. посiбник / М.М. Рудий. – К. : Каравела, 2008. – 312 с.

 

Шевченко, А.Ф.

Мiкроекономiка [Текст] : модульний варiант : навч. посiбник / А.Ф. Шевченко, О.М. Шевченко . – К. : Зовнiшня торгiвля, 2009. – 172 с.

 

[Вгору]

1.3. Макроекономіка

 

Баженова, Ю.В.

Застосування динамiчних стохастичних моделей загальної рiвноваги для аналiзу макроекономiчної полiтики [Текст] + [Електронний ресурс] / Ю.В.  Баженова // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N7. – С.261–266.

 

Бакалавр : макроэкономика [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / под ред. Н.Н, Думная. – М. : КноРус , 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Геєць, В.

Макроекономiчна оцiнка грошово – кредитної та валютно – курсової полiтики України до i пiд час фiнансової кризи [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Геєць  / / Економiка України. – 2009. – N2. – С.5–23.

 

Задоя, А.А.

Макроэкономика [Текст] : учебник / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – 3–е изд., перераб. и доп. – К. : Знання, 2008. – 381 с.

 

Захарiн, С.

Заощадження та iнвестицiї в корпоративному секторi України в контекстi макроекономiчного розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Захарiн // Економiка України. – 2009. – N5. – С.36–46.

 

Катренко, Я.А.

Перспективи удосконалення оподаткування iнновацiйної дiяльностi як чинник макроекономiчної стабiлiзацiї [Текст] / Я.А. Катренко // Унiверситетськi науковi записки. – 2008. – N4. – С.430–435.

 

Круш, П.В.

Макроекономiка [Електронний ресурс] : навч. посiбник / П.В. Круш,

С.О. Тульчинська. – 2–е вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ , 2008. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Курьянов, А.М.

Государственная денежно-кредитная политика в системе макроэкономического регулирования [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.М.  Курьянов // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2008. – N6. – С.44–49.

 

Литвицький, В.

Макроекономiчний тандем: протирiччя духу [Текст] / В.Литвицький // Вiсник Нацiонального банку України. – 2008. – N9. – С.3-11.

 

Логинов, В.

Макроэкономическая стабилизация и ее социальные следствия: динамика социально – экономического развития России [Текст] / В. Логинов // Международная экономика. – 2008. – N2. – С.6–17.

 

Макаренко, М.Н.

Макроэкономический анализ связи средней зарплаты и ВВП [Текст] / М.Н. Макаренко // Вестник Российского государственного торгово–экономического университета. – 2009. – N6. – С.76–82.

 

Макаренко, I.П.

Методологiчнi проблеми макроекономiчного прогнозування [Текст] / I.П. Макаренко // Науково технiчна iнформацiя. – 2008. – N4. – С.16–20.

 

Береславська, О.

Чинники курсової нестабiльностi в Українi [Текст] / О. Береславська // Вiсник Нацiонального банку України. – 2009. – N2. – С.8–14.

 

Никофоров, А.А.

Макроэкономика [Текст] : научные школы, концепции, экономическая политика : учеб. пособие / А.А. Никифоров, О.Н. Антипина, Н.А. Миклашевская. – М. : Дело и Сервис , 2008. – 534 с.

 

Орлова, Н.

Сжатие экономики [Текст] : макроэкономические этюды / Н.Орлова // Банковское обозрение. – 2009. – N3–4. – С.12–15.

 

Павлов, К.

Инвестиции и инновации интенсивного и экстенсивного типа: макроэкономический подход [Текст] + [Електронний ресурс] / К. Павлов // Проблемы теории и практики управления. – 2009. – N4. – С.56–68.

 

Панфiлов, В.

Розвиток фiнансових технологiй у контекстi макроекономiчної стабiльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Панфiлов // Фiнансовий ринок України. –2009. – N2. – С.26–27.

 

Шевченко, А.Ф.

Макроекономiка [Текст] : модульний варiант : навч. посiбник / А.Ф. Шевченко, О.М. Шевченко. – К. : Зовнiшня торгiвля , 2009. – 184 с.

 

Шевченко, А.Ф.

Макроекономiка [Текст] + [Електрон. ресурс] : курс лекцiй / А.Ф. Шевченко, О.М. Шевченко. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 145 с.

 

Шинкар, В.А.

Макроекономiчнi проблеми iнфляцiї в умовах ринкової економiки [Текст] / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. – 2008. – Вип.25. – С.8-13. – (Сер. Економiка).

 

Шпак, Ю.В.

Державне регулювання аграрного сектору нацiональної економiки в системi макроекономiчних пропорцiй за сучасних умов глобалiзацiї ринкiв [Текст] / Ю.В. Шпак // Економiка та держава. –2009. – N8. – С.95–98.

 

[Вгору]

1.4. Історія економічної думки

 

Герасименко, А.

Еволюцiя теорiї конкуренцiї в iсторiї економiчної думки XVIII-XX столiть [Текст] /А. Герасименко // Вiсник Київського нацiонального торговельно –економiчного унiверситету. – 2009. – N1. – С.102–114.

 

Леоненко, П.М.

Iсторiя економiчних учень [Текст] : пiдручник / П.М. Леоненко, П.I. Юхименко . – 2-ге вид, перероб. i доп. – К. : Знання , 2008. – 639 с.

 

Лісовицький, В.М.

Iсторiя економiчних вчень [Електронний ресурс] : навч. посiбник / В.М. Лiсовицький. – 3 –є вид., випр. i доп. – К. : ЦУЛ , 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Проскурін, П.В.

Iсторiя економiки та економiчних учень [Текст] : економiчна iсторiя iндустрiальної цивiлiзацiї : навч. посiбник / П.В. Проскурiн . – 2-е вид., доп. i перероб. – К. : КНЕУ , 2008. – 400 с.

 

[Вгору]

1.5. Бухгалтерський облік

 

Атамас, П.Й.

Облiк у бюджетних установах [Текст] : навч. посiбник / П.Й. Атамас. – 3-є вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ , 2009. – 288 с.

 

Атамас, П.Й.

Облiк у бюджетних установах [Електронний ресурс] : навч. посiбник / П.Й. Атамас . – 3-є вид., перероб. i доп. – К. : ЦУЛ , 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

 

Бабаев, Ю.А.

Международные стандарты финансовой отчетности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров.  – М. : КноРус , 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Багатогранний облiк : негрошовi розрахунки [Текст] //Збiрник систематизованого законодавства. – 2009. – Вип.9. – С.10–192.

 

Балченко, З.А.

Бухгалтерський облiк в туризмi i готелях України [Електронний ресурс] : навч. посiбник / З.А. Балченко. – К. : Лiра-К , 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Білоусова, I.

Розвиток бухгалтерської професiї як важливий чинник подолання економiчної кризи в Українi [Текст] / I.  Білоусова // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N5. – С.3–7.

 

Бiлоусова, I.

Проблеми облiку виробничих витрат i калькулювання собiвартостi продукцiї промисловостi [Текст] / I.  Бiлоусова // Бухгалтерський облiк i аудит. –

2009. – N4. – С.3-11.

 

Білоусько, В.С.

Теорiя бухгалтерського облiку [Електронний ресурс] : навч. посiбник / В.С. Бiлоусько, М.I. Беленкова. – 3-є вид., перероб. i доп. – К. : Кондор, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Бутромеєва, I.

Методичнi рекомендацiї щодо перевiрки облiку запасiв на пiдприємствах [Текст] + [Електронний ресурс] / І. Бутромеєва, А. Кабiтова // Фiнансовий контроль. – 2009. – N4. – С.48–54.

 

Бухгалтерський облiк [Електронний ресурс]: навч. посiбник / за ред. I.I. Сахарцева. – К. : Кондор,  2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Бухгалтерський облiк у документах [Електронний ресурс] : навч. посiбник  / за ред. Л.М. Чернелевський. – К. : Кондор, 2007. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Воронко, Р.М.

Облiк у зарубiжних країнах [Текст] : навч. посiбник / Р.М. Воронко. – Львiв : Магнолiя 2006, 2009. – 744 с.

 

Граковський, Ю.

Особливостi бухгалтерського i податкового облiку операцiй з тарою в торгiвлi [Текст] /Ю. Граковський  // Вiсник податкової служби України. – 2009. – N30. – С.19-22.

 

Дмитренко, А.В.

Удосконалення облiку податку на додану вартiсть в умовах здiйснення спiльної дiяльностi при застосуваннi програмного продукту "1С: Бухгалтерия" [Текст] / А.В. Дмитренко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України .– 2009. – N1. – С.131–134. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Ерыгина, Г.П.

Бухгалтерский учет – основа хозяйственного порядка [Текст] / Г.П. Ерыгина // Економiка та право. – 2009. – N1. – С.74–80.

 

Жидєєва, Л.I.

Проблеми облiку розрахункiв за експортно – iмпортними операцiями та вiдображеннями у бухгалтерському облiку вартостi товарiв [Текст] / Л.I. Жидєєва // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N3. – С. 116–120. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Журавель, Г.П.

Облiкова полiтика пiдприємства в ринкових умовах [Текст] : навч. посiбник / Г.П. Журавель, В.Б. Клевець, П.Я. Хомин. – К. : Професiонал , 2009. – 320 с.

 

Iванечко, П.М.

Методика проведення аудиту фiнансово господарської дiяльностi бюджетних установ на основi аналiзу наказу про облiкову полiтику [Текст] / П.М. Iванечко // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. – 2007. – Вип. 21. – С.224-228. – (Сер. Економiка).

 

Кантаєва , О.

Питання розвитку теорiї та практики облiку i аналiзу iнновацiйної дiяльностi пiдприємств[Текст] /О. Кантаєва // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N4. −  С.25–32.

 

Клименко, О.В.

Формування методичних основ органiзацiї роботи бухгалтера [Текст] / О.В. Клименко // Держава та регiони. – 2009. – N1. – С.86–90.

 

Кловська, Ю.

Iнжинiринг в облiку [Текст] / Ю.Кловська, О. Кравчук  / / Контракти. – 2009. – N22–23. – С.29–35.

 

Куценко, В.А.

Сутнiсть бухгалтерського балансу на сучасному етапi розвитку облiкової думки [Текст] / В.А.  Куценко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N1. – С.138–142. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Лебеда, Б.

Моделируем калькуляцию. Автоматизация учета производства с помощью 1С и не только [Текст] / Б. Лебеда // Управленческий учет и бюджетирование. – 2009. – N8–9. – С.26–28.

 

Лень, В.С.

Бухгалтерський облiк в Українi [Текст] : основи та практика : навч. посiбник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – 3-тє вид., випр. – К. : Центр навчальної лiтератури , 2008. – 608 с.

 

Лишиленко, О.В.

Бухгалтерський облiк [Електронний ресурс] : пiдручник / О.В. Лишиленко. –3-є вид., перероб. i доп. – К. : ЦУЛ , 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Лишиленко, А.В.

Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : учебник / А.В. Лишиленко . – 2-е изд., перераб. и доп.– К. : ЦУЛ , 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Заглавие с экрана.

 

Матвiєнко, Т.

Зобов'язання пiдприємств за податками i зборами : сучаснi пiдходи до класифiкацiї в облiку та аудитi [Текст] + [Електронний ресурс] / Т.Матвiєнко  //  Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N6. – С.11–17.

 

Мельник, Т.Г.

Облiк та аудит дiяльностi бюджетних установ [Текст] : навч. посiбник / Т.Г. Мельник. – К. : Кондор , 2009. – 412 с.

 

Михайленко, О.В.

Економiчний змiст податкового облiку у системi бухгалтерського облiку [Текст] / О.В. Михайленко // Економiка та держава. – 2009. – N7. – С.52-55.

 

Немодрук, Н.М.

Удосконалення облiку, аналiз i аудит розрахункiв з оплати працi [Текст] / Н.М.  Немодрук // Економiка та держава. – 2009. – N8. – С.36–38.

 

Облiк i аудит [Електронний ресурс] : навч. посiбник / В.Б. Захожай, В.I. Пахомов, Л.В. Стрiльчук [та iн.]. – К. : МАУП , 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Облiк у бюджетних установах [Текст] : навч. посiбник / I.Д. Ватуля, М.I. Ватуля, З.М. Левченко, Ю.О. Романченко. – К. : ЦУЛ , 2009. – 368 с.

 

Пархоменко, В.

Квартальний бухгалтерський звiт пiдприємства [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N3. – С.3–13.

 

Пархоменко, В.

Розвиток бухгалтерського облiку: вiд реформування до адаптацiї та застосування [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N8–9. – С.3–22.

 

План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй [Текст] : iнструкцiя по застосуванню / Мiн-во фiнансiв України. – К. : КНТ , 2008. – 136 с.

 

Плахтiй, Т.Ф.

Бухгалтерський облiк фiксованого сiльськогосподарського податку в сiльськогосподарських пiдприємствах [Текст] / Т.Ф. Плахтiй // Економiка АПК. – 2009. – N7. – С.96–102.

 

Русин, Н.П.

Особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку i аудиту операцiй з векселями в умовах економiчної трансформацiї [Текст] / Н.П.Русин, Й.Я.  Данькiв // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. – 2007. – Вип. 24. – С.241–246.– (Сер. Економiка).

 

Семенов, Г.А.

Гармонiзацiя облiку та фiнансової звiтностi промислового пiдприємства щодо мiжнародних стандартiв [Текст] /Г.А. Семенов, О.М. Панченко, Л.А. Птицина // Держава та регiони. – 2009. – N1. – С.195–199.

 

Скiчко, О.

Бухгалтерський облiк готельних послуг [Текст] / О.Скiчко // Вiсник податкової служби України. – 2009. – N20. – С.36–39.

 

Сопко, В.В.

Теоретичнi та методологiчнi основи побудови бухгалтерського облiку в управлiннi пiдприємством [Текст] / В.В.  Сопко // Аудитор України. – 2009. – N13–14. – С.42–47.

 

Стаднiченко, О.В.

Функцiональне призначення бухгалтерського облiку, контролю та аналiзу видаткiв ВНЗ за захищеними статтями бюджету [Текст] / О.В. Стаднiченко // Економiка. Фiнанси. Право. – 2009. – N6. – С.12–16.

 

Стасишин, М.С.

Облiк у банках [Текст] : навч.– метод. посiбник / М.С. Стасишен, В.Г. Жила. – К. : Каравела , 2009. – 228 с.

 

Сушко, Н.

Реформування бухгалтерського облiку в державному секторi триває [Текст] / Н. Сушко // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N8–9. – С.22-28.

 

Уманцiв, Г.

Методологiчнi засади облiку торговельних марок [Текст] + [Електронний ресурс] / Г. Уманцiв  // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N6. – С.3–10.

 

Хома, С.

Особливостi облку необоротних акитвiв, утримуваних для продажу [Текст] / С. Хома // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N4. – С.20– 25.

 

Швець, В.

Бухгалтерська освiта в Українi в контекстi Болонського процесу [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Швець // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N7. –С.4–7.

 

Шевчук, С.

Визнання та оцiнка зобов'язань у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi [Текст] / С. Шевчук // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2009. – N6. –С.18–24.

 

[Вгору]

1.6. Економічний аналіз

 

Балiцька, О.П.

Економiко-математичний аналiз ринку послуг з технiчного контролю та аналiзу: стан та перспективи розвитку ринку [Текст] / О.П.  Балiцька // Держава та регiони. – 2009. – N2. – С.5–9

 

Галасюк, В.

Принципиально новый метод детерминированного факторного экономического анализа [Текст] / В.  Галасюк // Аудитор України. – 2009. –N1–2. – С.49-53.

 

Гончарова, Л.I.

Економiчний аналiз у сферi оподаткування як пiдгрунтя планування та прогнозування податкових надходжень [Текст] / Л.I. Гончарова // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N9. – С.219–226.

 

Грабовецький, Б.Є.

Економiчний аналiз [Текст] : навч. посiбник / Б.Є. Грабовецький. –  К. : Центр навчальної лiтератури , 2009. – 256 с.

 

Дроздов, В.В.

Экономический анализ [Текст] : практикум : учеб. пособие / В.В. Дроздов. – СПб. : Питер , 2006. –240 с.

 

Кіндрацька, Г.I.

Економiчний аналiз [Текст] : теорiя i практика : пiдручник / Г.I. Кiндрацька, М.С. Бiлик, А.Г. Загороднiй. – 2-ге вид., перероб. i доп. – Львiв : Магнолiя 2006, 2008. – 440 с.

 

Кіндрацька, Г.I.

Економiчний аналiз [Текст] : пiдручник / Г.I. Кiндрацька, М.С. Бiлик, А.Г. Загороднiй. – 3-тє вид., перероб. i доп. – К. : Знання, 2008. – 487 с.

 

Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / А.И. Алексеева, Ю.В.Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий. – М. : КноРус , 2008. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).

 

Купалова, Г.I.

Удосконалення методологiї економiчного аналiзу в системi управлiння [Текст] + [Електрон. ресурс] / Г.I.  Купалова, А.А.  Iльєнко, Ю.С.  Гринчук / / Формування ринкових вiдносин в Українi. – 2008. – N7–8. –[N7.– С.14–19]. –  N7, N8 пiд однiєю обкладинкою, кожен номер має окрему нумерацiю сторiнок

 

Лiфанова, Я.В.

Економiчний аналiз планових оптимальних рiшень моделей ЛП [Текст] + [Електронний ресурс] / Я.В.  Лiфанова // Держава та регiони. –2009. – N1. –С.118–122.

 

Парасiй-Вергуненко, I.М.

Сучасний iнструментарiй економiчного аналiзу в системi стратегiчних дослiджень [Текст] / I.М. Парасiй-Вергуненко // Бухгалтерський облiк i аудит. – 2008. – N9. – С.30–39.

 

Пархоменко, В.

Розвиток методики економiчного аналiзу якостi продукцiї: ретроспективний вимiр [Текст] / В. Пархоменко // Бухгалтерський облiк i аудит. –2009. – N5. –С.50–52.

 

Попович, П.Я.

Економiчний аналiз дiяльностi суб'єктiв господарювання [Текст] : пiдручник / П.Я. Попович . –3-тє вид., перероб. i доп. – К. : Знання, 2008. – 630 с.

 

Сорокун, С.С.

Еволюцiя кореляцiйного аналiзу та використання його для дослiдження зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств АПК [Текст] + [Електронний ресурс] / С.С. Сорокун // Економiка АПК. – 2009. – N2. – С.68–71.

 

Череп, А.В.

Економiчний аналiз [Електронний ресурс] : навч. посiбник / А.В. Череп. – К. : Кондор , 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Заголовок з екрану.

 

Шурпенкова, Р.К.

Основи органiзацiї економiчного аналiзу в системi управлiння пiдприємством [Текст] + [Електрон. ресурс] / Р.К. Шурпенкова, I.I. Демко // Регiональна економiка. –2008. – N3. – С.161–166.

 

[Вгору]

1.7. Планування

 

Бережний, Я.

Роль i значення стратегiчного планування в системi децентралiзованого державного управлiння [Текст] / Я. Бережний // Суспiльна полiтика та стратегiчний менеджмент. – 2008. – N1. – С.59–67.

 

Виноходова, С.Г.

Розробка моделi планування маркетингової дiяльностi страхової компанiї [Текст] + [Електронний ресурс] / С.Г. Виноходова // Маркетинг в Українi. – 2009. – N2. – С.34–37.

 

Вiхров, О.

Правовiдносини з планування господарської дiяльностi державних i комунальних пiдприємств [Текст] / О. Вiхров // Пiдприємництво, господарство i право. –2009. – N1. – С.33–37.

 

Вiхров, О.

Правовi вiдносини у сферi планування дiяльностi суб'єктiв господарювання [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Вiхров // Пiдприємництво, господарство i право. – 2008. – N4. – С.11–16.

 

Войтович, Н.В.

Економiко-математична модель сегментацiї ринку товарiв у системi стратегiчного маркетингового планування дiяльностi молокопереробних пiдприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.В. Войтович // Економiка АПК. – 2008. – N12. – С.123–130.

 

Вон Романов Криспин, О.О.

Вдосконалення процесiв планування iнвестицiйної дiяльностi банку [Текст] / О.О. Вон Романов Криспин // Регiональна економiка. – 2009. – N2. – С.126–132.

 

Добровольська, В.

Прогнозування i планування як засоби державного регулювання господарської дiяльностi [Текст] / В. Добровольська // Право України. – 2009. – N8. – С.94–98.

 

Захаркiна, Л.С.

Збалансування iнновацiйного розвитку машинобудiвних пiдприємств в процесi стратегiчного планування [Текст] / Л.С. Захаркiна // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N3. – С.88–95.

 

Iванова, В.

Планування дiяльностi споживчої кооперацiї в умовах фiнансово–економiчної кризи [Текст] / В. Iванова // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2009. – 27 берез.

 

Коломiєць, Т.

Податкове планування: передумови виникнення та ефективнiсть застосування [Текст] / Т. Коломiєць // Вiсник податкової служби України. – 2008. – N49. – С.46–48 .

 

Комiсарова, М.

Планування потреби в персоналi [Текст] + [Електрон. ресурс] / М. Комiсарова // ГоловБух. – 2008. –N70. – С.31–35.

 

Костецька, I.I.

Особливостi бiзнес-планування в деяких зарубiжних країнах [Текст] / I.I. Костецька // Держава та регiони. – 2009. – N4. – С.110–113.

 

Кравчук, I.

Стратегiчне планування європейської iнтеграцiї України [Текст] / І. Кравчук  // Право України. –2008. – N12. – С.112–117.

 

Кушнiр, Т.Б.

Теоретико-методичнi аспекти формування системи планування на пiдприємствi [Текст] / Т.Б. Кушнiр, О.В.Немцов // Вiсник економiчної науки України. – 2009. – N1. – С.111–115.

 

Лепьохiна, I.О.

Планування капiтальних iнвестицiй на пiдприємствах в умовах нестабiльного зовнiшнього середовища [Текст] / I.О.Лепьохiна // Iнвестицiї: практика та досвiд. – 2008. – N17. – С.6–8.

 

Лисенко, М.С.

Фiнансове планування як основа забезпечення фiнансової безпеки пiдприємств [Текст] / М.С.Лисенко // Науково-технiчна iнформацiя. – 2009. – N3. – С.41–44.

 

Панухник, О.В.

Методичне забезпечення стратегiчного планування в регiонах України [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.В.Панухник // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N1. – С.152–157.

 

Планування в пiдприємствах i органiзацiях споживчої кооперацiї: стан i перспективи розвитку [Текст] + [Електрон. ресурс] : монографiя / В.В.Іванова, Г.М.Сидоренко-Мельник, А.А.Фастовець, I.В. Юрко . – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 157 с.

 

Повiдайчик, М.М.

Деякi теоретико-практичнi аспекти стратегiчного планування дiяльностi пiдприємства в сучасних умовах [Текст] + [Електронний ресурс] / М.М. Повiдайчик // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. – 2008. – Вип.25. – С.136–143. – (Сер. Економiка).

 

Порохня, В.М.

Багатовимiрний аналiз планування замовлень [Текст] / В.М. Порохня // Держава та регiони. – 2009. – N3. – С.153–157.

 

Потеряйло, I.

Середньострокове планування в бюджетному процесi України [Текст] / I. Потеряйло // Вiсник Київського нацiонального торговельно економiчного унiверситету. – 2009. – N4. – С.38–46.

 

Стецюк, Л.С.

Органiзацiя планування аналiзу в сiльськогосподарських пiдприємствах  [Текст] / Л.С. Стецюк // Економiка АПК. – 2009. – N7. – С.90–95.

 

Супруненко, С.А.

Податкове планування на пiдприємствах малого бiзнесу [Текст] + [Електронний ресурс] / С. А. Супруненко // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N4. – С.135-144.

 

Харчук, В.Ю.

Система стратегiчного ризик-планування iнновацiйно-активних суб'єктiв господарювання [Текст] / В.Ю. Харчук // Економiка та держава. – 2009. – N2. – С.26–31.

 

Юрко, I.В.

Мiсце бiзнес-планiв у системi планування споживчої кооперацiї України [Текст] / I.В. Юрко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. –2009. – N2. – С.47–51. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

[Вгору]

1.8. Економічне прогнозування

 

Бабурин, С.Н.

Финансово-экономическое состояние и прогнозирование деятельности предприятия, ориентированного на увеличение его стоимости [Текст] + [Електрон. ресурс] / С.Н. Бабурин, А.Ф. Пацкалев // Вестник Российского государственного торгово–экономического университета. – 2008. – N5. – С.23–29.

 

Бiдюк, П.I.

Ймовiрнiсне прогнозування процесiв цiноутворення на фондових ринках [Текст] + [Електронний ресурс] / П.I. Бiдюк, А.В. Федоров // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологiї. – 2009. – N1. –С.65–73.

 

Бойко, Є.

Методологiчнi положення прогнозування розвитку промислового виробництва регiону [Текст] / Є. Бойко // Регiональна економiка. – 2009. – N2. – С.14–22.

 

Будаев, П.В.

Практическое применение количественных методов прогнозирования [Текст] + [Електронний ресурс] / П.В. Будаев // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологiї. – 2009. – N2. – С.92–106.

 

Власов, В.А.

Линейное прогнозирование макроэкономических показателей (на примере краткосрочного прогнозирования реального эффективного курса рубля) [Текст] + [Електронний ресурс] / В.А.Власов, С.В.Власов // Деньги и кредит. – 2009. – N3. – С.35–38.

 

Гончарова, Л.I.

Економiчний аналiз у сферi оподаткування як пiдгрунтя планування та прогнозування податкових надходжень [Текст] / Л.I. Гончарова // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. –N9. – С.219-226.

 

Гулиева, М.С.

Проблемы прогнозирования и минимизации внешнеторговых рисков [Текст] + [Електронний ресурс] / М.С. Гулиева // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N3. – С.6–11.

 

Єлiсєєва, О.К.

Застосування методу SSA для аналiзу i прогнозування розвитку економiчних систем [Текст] + [Електронний ресурс] / О.К. Єлiсєєва, I.С. Твердохлiб // Статистика України. – 2009. – N1. – С.21–25.

 

Єрмоленко, Г.Г.

Прогнозування розвитку фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємств гуртової торгiвлi рекреацiйного комплексу [Текст] + [Електронний ресурс] / Г.Г. Єрмоленко, В.О. Данильченко // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. –N4. – С.24-32.

 

Жалiнiна , О.I.

Прогнозування наслiдкiв реформування стратегiчно-важливих пiдприємств [Текст] / О.I. Жалiнiна // Формування ринкових вiдносин в Українi. – 2008. – N12. – С.162–165.

 

Жилiнська, А.О.

Характеристика методiв прогнозування показникiв дiяльностi пiдприємства [Текст] / А.О. Жилiнська // Iнвестицiї: практика та досвiд. – 2009. – N1. – С.42–44.

 

Кабанов, А.И.

Прогнозы инновационного развития угольной отрасли [Текст] / А.И. Кабанов // Вiсник економiчної науки України. – 2009. –N1. – С.84–89.

 

Марцин, В.С.

До прогнозу розвитку економiки в найближчу перспективу [Текст] / В.С. Марцин / / Економiка. Фiнанси. Право. – 2009. – N7. – С.7–12.

 

Марченкова, И.

Эффективное прогнозирование спроса [Текст] / И. Марченкова // Дистрибуция и логистика. – 2009. – N7. – С.28–33.

 

Мезенцева, Е.В.

Оценка и прогнозирование социально-экономического развития молодежного предпринимательста в регионе [Текст] / Е.В. Мезенцева // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2008. – N4. –С.456–462. – (Сер. Экономические науки).

 

Методика прогнозування iмпортних надходжень м'яса птицi в Україну [Текст] // Економiст. – 2009. – N4. –С.44–46.

 

Мозенков, О.

Проблеми застосування вартiсних показникiв для оцiнки дiяльностi та прогнозування розвитку пiдприємств з корпоративними правами [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Мозенков // Економiст. – 2009. –N6. – С.54–59.

 

Стариченко, Є.М.

Прогнозування диференцiацiї продовольчого споживання [Текст] / Є.М. Стариченко // Економiка АПК. – 2009. – N7. – С.137–142.

 

Харазiшвiлi, Ю.

Прогнозування наявної та оптимальної частки фонду оплати працi у ВВП [Текст] / Ю. Харазiшвiлi, Н. Дмитренко // Банкiвська справа. – 2009. – N3. – С.32-46.

 

Ходусов, А.Н.

Прогнозирование стратегии развития профессионализма будущего специалиста в системе высшего профессионального образования [Текст] / А.Н. Ходусов // Alma-mater. Вестник высшей школы . – 2009. – N7. – С.14-19.

 

Чистiлiн, Д.

Прогноз структури свiтової економiки на основi чисельного експерименту [Текст] / Д. Чистiлiн // Економiка України. – 2009. – N9. – С.57–66.

 

Яковенко, В.Д.

Прогнозування стану системи керування якiстю дiяльностi навчального закладу [Текст] + [Електронний ресурс] / В.Д. Яковенко, В.Д. Гогунський // Системнi дослiдження та iнформацiйнi технологiї. – 2009. – N2. – С.50–57.

 

Янковий, О.Г.

Вдосконалення планування на пiдприємствi за допомогою математико-статистичних методiв прогнозування [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.Г. Янковий / / Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N1. –С.229–238.

 

[Вгору]

1.9. Економіка праці

Арзамасова, О.В.

Негрошовi мотиви пiдвищення продуктивностi працi персоналу [Текст] / О.В. Арзамасова, Н.М. Новiкова // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. – 2007. – Вип. 21. – С.120–124. – ( Сер. Економiка).

 

Богачев, О.С.

Дослiдження взаємозв'язку продуктивностi та оплати працi в Українi [Текст] + [Електронний ресурс] / О.С. Богачев / / Вiсник економiчної науки України. –2009. – N1. – С.33–36.

 

Взводова, О.

Право працiвника на оплату працi [Текст] / О. Взводова // Праця i зарплата. – 2009. –N22. – С.4–5.

 

Вивiльнення працiвникiв при лiквiдацiї пiдприємства: нюанси [Текст] // Людина i праця. –2009. – N4. – С.18.

 

Волкова, О.В.

Розвиток соцiального партнерства як чинник забезпечення економiчної безпеки на регiональних ринках працi України [Текст] / О.В. Волкова // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2007. –N2. – С.33–36. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Гергало, В.

Соцiальне партнерство в умовах сучасного ринку працi [Текст] / В. Гергало // Освiта. – 2009. – N42. – С.3.

 

Гунченко, М.В.

Особливостi структури механiзму мотивацiї працi в сучасних умовах [Текст] / М.В.  Гунченко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2008. – N4. – С.137–141. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Доходи населення. Демографiчна ситуацiя. Ринок працi. Цiни та тарифи: сiчень – травень 2009 р. // Праця i зарплата. – 2009. – N28. – С.8–9.

 

Жилiна, М.В.

Контроль реалiзацiї стратегiї ефективного функцiонування регiонального ринку працi [Текст] / М.В. Жилiна // Економiка та право. – 2009. – N1. – С.114-118.

 

Зiнов'єв, Ф.В.

Iнституцiональнi основи регулювання ринку iнтелектуальної працi в Українi [Текст] / Ф.В. Зiнов'єв, О.Г.  Бахтiн // Держава та регiони. – 2009. – N3. – С.63-67.

 

Корягiн, О.

Автоматизацiя в помiч: системи оплати працi та нормування [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Корягiн // Праця i закон. – 2009. – N5. – С.14–18.

 

Костишина, Т.

Стратегiчнi прiоритети формування конкурентоспроможної системи оплати працi на пiдприємствах споживчої кооперацiї України [Текст] /Т. Костишина // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2009. – 1 трав.

 

Костюченко, I.

Нормування i форми оплати працi [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Костюченко / / Праця i закон. – 2009. – N5. – С.8-11.

 

Лаврiв, О.Я.

Принцип договiрного визначення трудової функцiї працiвника [Текст] / О.Я. Лаврiв // Унiверситетськi науковi записки. – 2008. – N4. – С.207-210.

 

Могiлат, I.

Продуктивнiсть працi, продуктивнiсть капiталу та сукупна факторна продуктивнiсть: динамiка i фактори впливу на них [Текст] + [Електрон. ресурс] / I. Могiлат, Н. Горшкова, С. Кожем'якiна // Економiка України. – 2009. – N8. – С.4–16.

 

Могильний, О.

Антикризова полiтика i сiльськогосподарськиi ринок працi [Текст] / О. Могильний // Праця i зарплата. – 2009. – N14. – С.4–5.

 

Нiкiтiна, I.В.

Взаємодiя ринку освiти i ринку працi як стратегiчна складова науково-технологiчної сфери нацiональної безпеки України : гендерний аспект [Текст] / I.В. Нiкiтiна, Ю.В. Нiкiтiн / / Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N9. – С.180–189.

 

Нормування працi [Текст] : навч.-практ. посiбник / Н.I. Верхоглядова, Д.М. Ядранський , Ю.В. Лисенко, Я.Я. Слабко . – К. : Професiонал , 2009. – 368 с.

 

Покажчик нормативно-правових актiв з питань охорони працi станом на 1 липня 2009 року [Текст] // Охорона працi. – 2009. –N9. – С.3–63.

 

Про ситуацiю на ринку працi України [Текст] // Праця i зарплата. – 2009. – N29. – С.2.

 

Семенов, А.Г.

Органiзацiя облiку розрахункiв з персоналом з оплати працi [Текст] / А.Г. Семенов // Держава та регiони. – 2009. – N2. – С.180-187.

 

Синько, Н.

Оплата працi : обчислення середнього заробiтку, виплата винагород, допомоги та компенсацiй (у запитаннях та вiдповiдях) [Текст] / Н. Синько // Главбух. Труд и зарплата. – 2009. – N9. – С.30–42.

 

Синяєва, Л.В.

Проблеми регулювання оплати працi та шляхи їх вирiшення в Українi [Текст] + [Електронний ресурс] / Л.В.Синяєва // Регiональна економiка. – 2009. – N1. – С.171–178.

 

Стимулювання працi на пiдприємствi та засоби моделювання [Текст] // Економiст. – 2009. – N4. – С.52-55.

 

Тематична добiрка : охорона працi. Ч. 1 [Текст] // Юридичний вiсник України . – 2009. – N26. – С.1–31.−Вкладка "Iнформацiйний банк".

 

Ткаченко, Л.

Середнiй клас та ринок працi [Текст] / Л. Ткаченко // Праця i зарплата. –2009. –N31. –С.4–5.

 

[Вгору]

1.10. Економіка підприємства

 

Бакунов, О.О.

Управлiння економiчною стiйкiстю торговельного пiдприємства: концептуальний пiдхiд [Текст] / О.О. Бакунов, О.В. Сергєєва // Вiсник Донецького нацiонального унiверситету економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського. − 2009. − N3. − С.129−137. – (Сер. Економiчнi науки).

 

Барибiна, Я.О.

Соцiально - економiчний потенцiал у формуваннi конкурентних переваг пiдприємств споживчої кооперацiї України [Текст] / Я.О. Барибiна // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N3. − С.63−67. − (Серiя : Економiчнi науки).

 

Березін, О.В.

Економiка пiдприємства [Текст] : навч. посiбник / О.В. Березiн, Л.М. Березiна, Н.В. Бутенко. − К. : Знання , 2009. − 390 с.

 

Березін, О.В.

Економiка пiдприємства [Текст] : практикум : навч. посiбник / О.В. Березiн, Н.В. Бутенко. − К. : Знання , 2009. − 254 с.

 

Богдан, О.I.

Дослiдження iнтересiв пiдприємства щодо його економiчної безпеки [Текст] / О.I. Богдан, С.О. Михайлюк // Вiсник економiчної науки України. − 2009. − N1. − С.36−39.

 

Вакульчик, О.

Визначення зон економiчних ризикiв на основi аналiзу показникiв економiчної безпеки пiдприємства [Текст] / О. Вакульчик, Д. Дубицький // Економiст. − 2009. − N8. − С.40−43.

 

Вакульчик, О.

Модель економiчної дiагностики iнтелектуального капiталу промислового пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Вакульчик, Г.Ступнiкер // Економiст. − 2009. − N3. − С.34−39.

 

Голяш, I.

Проблеми змiцнення економiчної безпеки пiдприємства в умовах загострення свiтової економiчної кризи [Текст] + [Електронний ресурс] / I. Голяш, Н.Галушка // Журнал європейської економiки. − 2008. − N4. − С.412−423.

 

Гуткевич, С.О.

Управлiння економiчними ресурсами пiдприємства [Текст] / С.О. Гуткевич, О.I. Шаманська // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. −N7. − С.99−105.

 

Економiчна безпека пiдприємств, органiзацiй та установ [Текст] : навч. посiбник / В.Л. Ортинський, I.С. Керницький, З.Б. Живко [та iн.]. − К. : Правова єднiсть, 2009. − 544 с.

 

Ерфан, Г.Р.

Роль та значення спiльних пiдприємств у розвитку економiки України [Текст] / Г.Р. Ерфан, Є.А. Ерфан, М.Ю. Бойко // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. − 2007. − Вип. 24. − С.191−198.− (Сер. Економiка).

 

Єгорченко, Н.О.

Перспективнiсть поширення спiльного пiдприємства у мiжнародних економiчних вiдносинах [Текст] / Н.О. Єгорченко // Економiка та держава. − 2009. − N7. − С.48−52.

 

Єгорова, I.Г.

Економiка та органiзацiя дiяльностi об'єднань пiдприємств [Текст] : навч. посiбник / I.Г. Єгорова, Г.I. Матукова, Н.С. Приймак . − Львiв : Магнолiя 2006 , 2009. − 331 с.

 

Жданко, Є.С.

Шляхи стабiлiзацiї дiяльностi пiдприємств житлово-комунального господарства мiста в умовах економiчної кризи [Текст] / Є.С. Жданко // Економiка та право. − 2009. − N1. − С.141−145.

 

Зiлгалова, О.А.

Проблема критерiїв видiлення малих пiдприємств в економiчнiй теорiї та практичнiй дiяльностi [Текст] / О.А. Зiлгалова // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. − 2007. − Вип. 21. − С.108−112.−(Сер. Економiка).

 

Iванілов, О.С.

Економiка пiдприємства [Електронний ресурс] : пiдручник / О.С. Iванiлов. − К. : ЦУЛ , 2009. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з екрану.

 

Iванюта, Т.М.

Економiчна безпека пiдприємства [Текст] : навч. посiбник / Т.М. Iванюта, А.О. Заїчковський. − К. : ЦУЛ, 2009. − 256 с.

 

Iвченко, О.М.

Органiзацiя спiвпрацi суб'єктiв господарювання з органами державного контролю та нагляду в побудовi системи економiчної безпеки пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.М. Iвченко // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N6. − С.91-96.

 

Кириченко, О.А.

Нормативно - правове регулювання системи економiчної безпеки пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.А. Кириченко, О.Л. Коробчинський // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N12. − С.31-34.

 

Козир, Т.М.

Теоретико-методичнi аспекти економiчної та фiнансової безпеки пiдприємств [Текст] / Т.М. Козир // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N2. − С.144−148.− ( Серiя : Економiчнi науки).

 

Коробчинський, О.Л.

Методика формування системи економiчної безпеки пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.Л. Коробчинський // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N4. − С.41−45.

 

Костирко, Р.О.

Аналiтичне забезпечення внутрiшнього контролю в управлiннi економiчним потенцiалом пiдприємства [Текст] / Р.О. Костирко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2008. − N4. − С.165-172. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Лігоненко, Л.О.

Економiка торговельного пiдприємства [Текст] : методика вирiшення планово-економiчних творчих задач : навч. посiбник / Л.О. Лiгоненко, Л.В. Клоченок. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2006. − 295 с.

 

Маначинська, Ю.А.

Економiчна сутнiсть, природа i змiст прибутку пiдприємств готельного господарства [Текст] / Ю.А. Маначинська // Економiка та право. − 2009. −N1. − С.109−114.

 

Назаренко, А.С.

Теоретичнi пiдходи до визначення сутностi економiчної категорiї "фiнансовий потенцiал пiдприємства" [Текст] / А.С. Назаренко // Економiка. Фiнанси. Право. − 2009. − N8. − С.22−29.

 

Пашкевич, М.С.

Удосконалення органiзацiйно-економiчного механiзму управлiння вiдтворенням виробничої собiвартостi в умовах економiчних вигод на промисловому пiдприємствi [Текст] + [Електронний ресурс] / М.С. Пашкевич // Держава та регiони. − 2009. − N1. − С.152−156.

 

Педченко, Н.С.

Еволюцiя сутностi поняття "потенцiал пiдприємства" в економiцi [Текст] / Н.С. Педченко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N3. − С.33−38. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Протопопова, Н.А.

Сучасний стан розвитку проблем у сферi економiчної безпеки пiдприємництва [Текст] / Н.А. Протопопова // Держава та регiони. − 2009. −N4. − С.166−170.

 

Розгон, I.В.

Вплив деяких економiчних показникiв на дiяльнiсть i розвиток пiдприємств [Текст] / I.В. Розгон // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N8. − С.53-55.

 

Ткачук, Т.

Мiжнародний досвiд органiзацiї економiчної безпеки пiдприємств [Текст] / Т.Ткачук // Бизнес и безопасность. − 2009. − N4. − С.12−15.

 

Турило, А.М.

Оцiнка вартостi пiдприємства в системi фiнансово-економiчної стратегiї його розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / А.М. Турило // Фiнанси України. − 2009. − N5. − С.95−100.

 

Шлюсарчик, Б.

Умови iнновацiйностi пiдприємств у сучаснiй ринковiй економiцi [Текст] / Б. Шлюсарчик // Держава та регiони. − 2009. − N3. − С.206−211.

 

Шматенко, Р.М.

Формування державної стимулюючої системи iнновацiйного розвитку пiдприємств на основi досвiду економiчно - розвинених країн [Текст] + [Електронний ресурс] / Р.М. Шматенко // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N12. − С.21−23.

 

Юсипович, О.I.

Особливостi класифiкацiї економiчних ризикiв торговельних пiдприємств [Текст] / О.I.  Юсипович // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N1. − С.53−56. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

[Вгору]

1.11. Кооперація: історія та сучасніть

 

Алiман, М.

Вiн гордився званням кооператора [Текст] : Микола Петрович Баллiн / М.  Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 3 верес.

 

Алiман, М.

Кооперативно–просвiтницька дiяльнiсть Миколи Баллiна [Текст] / М. Алiман // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2009. – 18 верес.

 

Алiман, М.

Творець пам'ятникiв кооператорам [Текст] : М.К. Посполiтак / М. Алiман // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 1 жовт.

 

Алiман, М.

Дотримання принципiв кооперативної дiяльностi - складова забезпечення стабiльного розвитку споживчої кооперацiї [Текст] / М. Алiман // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2009. – 17 квіт.

                                      

Артеменко, В.

Про концепцiю розвитку нацiонального кооперативного руху [Текст] / В. Артеменко // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2009. – 17 квіт.

 

Бабенко, С.

Кооперацiя-взаємодопомога, демократiя i мир [Текст] / С. Бабенко // Голос України. – 2009. – 4 лип.

 

Барибiна, Я.О.

Соцiально - економiчний потенцiал у формуваннi конкурентних переваг пiдприємств споживчої кооперацiї України [Текст] / Я.О. Барибiна // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N3. – С.63–67. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Берштейн, А.

Интеграция жизненно необходима кооперации [Текст] : Так считают участники очередного заседания Лиги национальных союзов кооперативных организаций потребительской кооперации стран СНГ / А.  Берштейн // Российская кооперация. – 2009. – 23 лип.

 

Беренштейн, Б.Л.

Розвиток сiльськогосподарської кооперацiї в Українi [Текст] / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк / / Економiка АПК. – 2009. – N7. – С.38–43.

 

 

Волошин, А.

Про реалiзацiю рiшень ХХ з'їзду споживчої кооперацiї України [Текст] / А. Волошин // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 28 трав.

 

Германович, Г.В.

К вопросу о научно-идеологическом и правовом обеспечении деятельности потребительской кооперации [Текст] + [Електронний ресурс] / Г.В.Германович // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. – 2009. – N1. –С.6–10.

 

Золотарева, Е.Л.

Кооперативная модель социально-экономического развития [Текст] / Е.Л. Золотарева // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N2. – С.298–304. – (Сер. Экономические науки).

 

Иткулов, С.Г.

Методические аспекты интеграции в кооперации [Текст] / С.Г.  Иткулов // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. –N2. – С.85–92. – (Сер. Экономические науки).

 

Клименко, А.А.

Брендинг: сущность, технологии,собенности применения в системе потребительской кооперации [Текст] + [Електронний ресурс] / А.А. Клименко // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. –N1. – С.195–202. – (Сер. Экономические науки ).

 

Кооперативне дерево справедливостi, достатку i краси, або в чому мiць вiтчизняного аграрного сектору [Текст] // Вiстi ЦССТУ. – 2009. – 4 черв.

 

Кооперацiя i кооператори [Текст] : визначення, афоризми, повчання / за ред. О.О. Нестулі ;  упоряд. М.В. Алiман . – Полтава : РВВ ПУСКУ , 2009. – 175 с.

 

Крамар, О.С.

Проблема створення та дiяльностi закордонних представництв української кооперацiї у 20-х роках ХХ ст. [Текст] / О.С.  Крамар // Гiлея. – 2009. – Вип.22. – С.59–69.

 

Костишина, Т.

Монiторинг мотивацiйного механiзму на пiдприємствах споживчої кооперацiї України + [Електронний ресурс] / Т. Костишина // Україна: аспекти працi. – 2009. – N3. – С.25–32.

 

Красников, В.В.

Место и роль потребительской кооперации в реализации приоритетной национальной программы "Развитие АПК" [Текст] / В.В. Красников // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N2. –С.155–160. – (Сер. Экономические науки).

 

Маро, Л.А.

Формирование инвестиционной политики организаций потребительской кооперации [Текст] / Л.А. Маро // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N2. – С.138–142. – (Сер. Экономические науки).

 

Мягких, I.М.

Роль i мiсце автомобiльного транспорту в системi споживчої кооперацiї та напрями покращення транспортних послуг в Українi [Текст] / I.М. Мягких // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. –N7. – С.71–76.

 

Пантелеймоненко, А.О.

Про чинники ефективного функцiонування системи кооперативних банкiв Нiмеччини в умовах свiтової фiнансово - економiчної кризи [Текст] / А.О. Пантелеймоненко, О.В. Корягiн // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N3. – С.53–55.– (Серiя : Економiчнi науки).

 

Саматой, М.С.

Програмно-целевой подход управления потребительской кооперацией [Текст] / М.С. Саматой // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N2. – С.379–383. – (Сер. Экономические науки).

 

Семiв, С.Р.

Фактори розвитку iнфраструктури ЗЕД споживчої кооперацiї України [Текст] / С.Р. Семiв // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N1. – С.46–49. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Скляр, Г.П.

Iнвестування капiталу сфери споживчої кооперацiї в умовах фiнансово-економiчної кризи [Текст] / Г.П.  Скляр // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N2. –  С.100–104. –

(Серiя  Економiчнi науки).

 

Суховатий, Ю.

Органiзацiя роботи по захисту комерцiйної таємницi i конфiденцiйної iнформацiї в споживспiлцi, споживчому товариствi, пiдприємствi споживчої кооперацiї [Текст] / Ю. Суховатий // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2009. – 14 серп.

 

Теслюк, С.Р.

Органiзацiя молочарських кооперативiв як чинник ефективного господарювання [Текст] / С.Р. Теслюк // Економiка АПК. – 2009. – N7. – С.143–146.

 

Чебан, О.

Кооперацiя вiдродить українське село [Текст] / О. Чебан // Урядовий кур'єр. – 2009. – 8 верес.

 

Чижевська, М.Б.

Структурно-факторнi моделi принципiв кредитної кооперацiї [Текст] / М.Б. Чижевська // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N2. – С.33–42. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Чокан, П.

Стан та перспективи розвитку iнформацiйно-комп'ютерних технологiй у споживчiй кооперацiї України [Текст] / П. Чокан // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2009. – 12 черв.

 

Ширяева, Т.Ю.

Совершенствование менеджмента отношений в потребительской кооперации [Текст] / Т.Ю. Ширяева // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N2. – С.290–298. – (Сер. Экономические науки).

 

Ярова, I.

Вибiр i застосування iнтернет-проектiв пiдприємствами споживчої кооперацiї [Текст] / I.  Ярова // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2009. – 17 квіт. – С.3–4.

 

[Вгору]

1.12. Світова економіка

 

Андрианов, В.

Новая архитектура глобальной финансовой и экономической системы [Текст] / В. Андрианов // Маркетинг . – 2009. – N2. – С.3–9.

 

Барышева, А.

Интеграция России в мировое инновационное пространство : не что, а как [Текст] + [Електрон. ресурс] / А. Барышева // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2008. – N4. – С.196–213.

 

Безрукова, Н.В.

Глобалiзацiя свiтової економiки: передумови, рушiйнi сили та наслiдки [Текст] / Н.В. Безрукова // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2007. – N2. – С.11–15. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Бобров, Є.А.

Аналiз причин виникнення свiтової фiнансової кризи та її вплив на економiку України[Текст] + [Електрон. ресурс] / Є.А. Бобров // Фiнанси України. – 2008. – N12. – С.33–43.

 

Бондаренко, Д.

Австралия восстанавливается [Текст] / Д. Бондаренко // Экономические известия. – 2009. – 3 сент.

 

Бондаренко, Д.

Китай впадает в пессимизм [Текст] : Экономика Китая начинает ощущать последствия мирового финансового кризиса / Д. Бондаренко // Экономические известия. – 2008. – 10 октяб.

 

Бухарин, Н.

Мировой кризис и страны Центрально - Восточной Европы [Текст] / Н. Бухарин // Свободная мысль. – 2009. – N1. – С.45–55.

 

Воскресенский, В.Ю.

Аграрный туризм: зарубежный опыт и перспективы России [Текст] / В.Ю. Воскресенский // Международная экономика. – 2009. – N8. – С.68–72.

 

Вплив свiтової фiнансової кризи на розвиток аграрного сектору вiтчизняної економiки [Текст] / / Харчова i переробна промисловiсть. – 2009. – N4–5. – С.4–7.

 

Глазьев, С.

Мировой экономический кризис как процесс смены технологических укладов [Текст] / С. Глазьев // Вопросы экономики. – 2009. – N3. – С.26–39.

 

Голощапова, О.

Свiтовий досвiд розв’язання проблеми забезпечення економiчної безпеки [Текст] / О. Голощапова / / Держава та регiони. – 2009. – N3. – С.51–54.

 

Григорян, К.

Падающий доллар: факторы, последствия для США и мировой экономики [Текст] + [Електрон. ресурс] / К.Григорян // Международная экономика. – 2008. – N12. – С.34–40.

 

Гусаков, Н.

Интеллектуальная модель ШОС [Текст] : инновационное сотрудничество как одно из стратегических направлений взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества / Н.Гусаков, Л. Шкваря // Международная экономика. – 2009. – N1. – С.32-37.

 

Димов, В.

Мировой кризис : сценарий системных изменений [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Димов // Вестник института экономики Российской Академии наук. – 2008. – N4. – С.73–80.

 

Дорошенко, I.В.

Програми державного розвитку як фактор подолання економiчної кризи в свiтовому масштабi (американський та європейський досвiд) [Текст] / I.В. Дорошенко // Економiка та держава. – 2009. – N8. – С.8–10.

 

Єрохін, С.А.

Свiтове господарство як синтез нацiональних економiк [Текст] / С.А. Єрохiн // Структурна трансформацiя нацiональної економiки [Текст] : теоретико-методологiчний аспект : монографiя / Єрохiн, С.А.. – М., 2002. –С.351-370.

65.011.34 Є78

 

Кабанова, Т.А.

Мировые товарные рынки : состояние, динамика, перспективы [Текст] + [Електронний ресурс] / Т.А. Кабанова, Т.Ф. Бурова // Деньги и кредит. – 2009. – N6. – С.14–18.

 

Камротов, М.В.

Режимы кредитно-денежной политики США и Еврозоны и валютный курс доллара к евро [Текст] / М.В. Камротов // Международная экономика. – 2009. – N8. – С.30–41.

 

Карлусов, В.

Китай: антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с мировым кризисом [Текст] / В. Карлусов // Вопросы экономики. – 2009. – N6. – С.125–137.

 

Косарiна, В.П.

Зарубiжний досвiд пiдтримки розвитку малого бiзнесу [Текст]  / В.П. Косарiна // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N1. – С.40–41. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Куклин, В.М.

Раздумья о природе глобальных финансовых кризисов современности [Текст] + [Електронний ресурс] / В.М.Куклин // UNIVERSITATES Университеты. Наука и просвещение. – 2009. – N2. – С.28–39.

 

Кукушкин, И.

Регламент REACH в действии [Текст]: мировые тенденции в области исследования химических веществ: взаимосвязь обязательных и добровольных международных инициатив / И.Кукушкин // Международная экономика. – 2009. – N1. – С.66–71.

 

Марцин, В.С.

Значення iноземного iнвестування для iнтегрування України в свiтовий економiчний простiр в умовах глобалiзацiї [Текст] / В.С. Марцин // Регiональна економiка. –2009. – N1. – С.75–80.

 

Микитенко, В.В.

Корегування економiчної полiтики держави в умовах транснацiоналiзацiї свiтової економiки [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.В. Микитенко // Вiсник економiчної науки України. – 2008. – N2. – С.110–117.

 

Мировая экономика [Электронный ресурс] : электронный справочник / Руссобит-М. – М. : LDL , 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Мировая экономика и международный бизнес [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / под ред. В.В.Поляков, под ред. Р.К. Щенин. – М. : КноРус , 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Мировой опыт осуществления стратегии импортозамещения: особенности ее реализации в странах с переходной экономикой [Текст] // Аспирант и соискатель. – 2008. – N5. – С.35–39.

 

Особенности мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. [Текст] // Банковские услуги. – 2009. – N1. – С.2-7.

 

Пабат, А.

Свiтова енергетика та глобальна економiчна криза [Текст] / А. Пабат // Економiст. – 2009. – N2. – С.30–32.

 

Пантелеймоненко, А.О.

Про чинники ефективного функцiонування системи кооперативних банкiв Нiмеччини в умовах свiтової фiнансово – економiчної кризи [Текст] / А.О. Пантелеймоненко, О.В. Корягiн // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. – 2009. – N3. – С.53–55. – (Серiя : Економiчнi науки).

 

Пашкеев, С.

Не раз рушить [Текст] + [Електрон. ресурс] : мировой экономический кризис заставил вспомнить о концепции созидательного разрушения / С. Пашкеев // Бизнес. – 2009. – N6. – С.44–45.

 

Пiчкур, О.

Iнновацiйний розвиток свiтової економiки та мiсце України у ньому [Текст] / О. Пiчкур // Iнтелектуальна власнiсть. – 2009. – N4. – С.43–47.

 

Пороховський, О.А.

Економiчна криза як рубiж сучасного свiтового i нацiонального розвитку [Текст] / О.А. Пороховський // Економiчна теорiя. – 2009. – N1. – С.5–13.

 

Рибчук, А.В.

Глобальна виробнича iнфраструктура як об'єкт економiчної безпеки свiтового спiвтовариства [Текст] / А.В. Рибчук // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. – N1. – С.49–58.

 

Розинский, И.

Иностранные банки: к вопросу о роли в "миграции" кризисных импульсов [Текст] / И. Розинский // Российский экономический журнал. – 2009. – N6. – С.77-83.

 

Свiтова економiка [Текст] : пiдручник / А.С. Фiлiпенко, В.С. Будкiн, О.I. Рогач, [та iн.]. – К. : Либiдь , 2007. – 640 с. + [Електрон. змiст] 

65.5я73 С24

 

Семеренко, А.

Экономическая безопасность России в условиях мирового экономического кризиса [Текст] / А. Семеренко // Мир и безопасность. – 2009. – N1. – С.44–46.

 

Сенчагов, В.

Мировой финансовый кризис и пути преодоления его последствий [Текст] / В. Сенчагов // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – N12. – С.16–22.

 

Скляров, А.О.

Стратегическое планирование предприятия в условиях мирового экономического кризиса [Текст] + [Електронний ресурс] / А.О. Скляров // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2009. – N1. – С.297–300. – (Сер. Экономические науки).

 

Ставицький, А.В.

Моделювання циклiчностi свiтової економiки [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.В. Ставицький // Фiнанси України. – 2008. – N9. – С.94–102.

 

Соловйова, Н.I.

Системне прогнозування економiчних ризикiв в АПК у свiтлi глобальної кризи постiндустрiалiзму [Текст] / Н.I.Соловйова // Економiка АПК. – 2008. – N12. – С.90–96.

 

Сорока, I.Б.

Транснацiональнi корпорацiї та їх роль у процесi активiзацiї мiжнародної iнтеграцiї [Текст] / I.Б. Сорока // Актуальнi Проблеми Економiки. – 2009. –N9. – С.35–41.

 

Фалк, М.

Прямi iноземнi iнвестицiї країн ЄС [Текст] / М. Фалк, I. Матт // Журнал європейської економiки. – 2008. – N4. – С.446–472.

 

Фетисов, Г.

О мерах по преодолению мирового кризиса и формированию устойчивой финансово-экономической системы [Текст] / Г. Фетисов // Вопросы экономики. – 2009. – N4. – С.31–41.

 

Хаустов, В.

Механiзми трансферу технологiй на нацiональному та мiжнародному рiвнях [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.  Хаустов // Економiст. – 2009. – N1. – С.37–41.

 

[Вгору]

 

РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА : ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 

2.1.Фінанси : загальні питання

 

Ковальчук, С.В.

Фiнанси [Текст]: навч. посiбник / С.В. Ковальчук, I.В. Форкун . − Львiв: Новий свiт − 2000, 2009. − 568 с.

65.261я73 К56

 

Комарiст, О.I.

Фiнанси [Електрон. ресурс] : навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / О.I. Комаріст, О.В. Тимошенко, Г.М. Ярова. − Режим доступу:

http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Косарiна, В.П.

Фiнанси [Електрон. ресурс] : метод. рекомендацiї / В.П. Косарiна, I.В. Нартова. − Режим доступу: http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Косарiна, В.П.

Фiнанси [Електронний ресурс]: навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процессу/В.П. Косарiна, I.В. Нартова, Г.М. Ярова. − Режим доступу:

http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Лютий, I.О.

Фiнанси: теорiї, школи, й новi реалiї [Текст] / I.О. Лютий // Фiнанси України. − 2009. − N1. − С.122−125.

 

Романенко, О.Р.

Фiнанси [Електрон. ресурс] : пiдручник / О.Р. Романенко . − 4-е вид., стереотип − К. : ЦУЛ , 2009. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з етикетки диска.

65.261я73 Р69

 

Романенко, О.Р.

Фiнанси [Текст] : пiдручник / О.Р. Романенко. − 4-те вид., стереотипне . − К. : ЦУЛ , 2009. − 312 с.

65.261я73 Р69

 

Фiнанси [Текст] : пiдручник / за ред. С.I. Юрiй. − К. : Знання , 2008. − 611 с.

65.26я73 Ф59

 

Фiнанси [Текст] + [Електрон. ресурс]: навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / В.П. Косарiна, О.I. Комарiст, Г.М. Ярова. − Полтава : РВВ ПУСКУ , 2009. − 189 с.

65.26я73 Ф59

 

[Вгору]

2.2.Податки

 

Башинський, О.

Транспортний податок-2009: обчислюємо, звiтуємо, платимо [Текст] / О. Башинський // Все про бухгалтерський облiк. − 2009. − 11 лют.

 

Бредемайер, Карстен

Провокационные продажи [Электрон.  ресурс] : как выгодно подать себя и свой товар : аудиокнига / Карстен Бредемайер, И. Гросс − М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. − 1 электрон. опт. диск (Mp3). − Заголовок з етикетки диска.

65.290-21 Б87

 

Власюк, Н.I.

Податкова система [Текст]: навч. посiбник / Н.I. Власюк, Т.В. Мединська. − Львiв : Магнолiя 2006 , 2009. − 230 с.

65.9(4Укр)261.43я73 В58

 

Гавриленко, Н.В.

Податкова система [Текст]: навч. посiбник / Н.В. Гавриленко. − Львiв : Новий свiт-2000, 2008. − 328 с.

65.9(4Укр)261.43я73 Г12

 

Гривнак, К.

Комунальний податок [Текст] / К. Гривнак // Вiсник податкової служби України. − 2009. − N6. − С.14-19.

 

Гусакова, О.С.

Податковий облiк [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / О.С. Гусакова.  − Режим доступу: http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Дробоття, С.

Єдиний податок i ПДВ [Текст] / С. Дробоття // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. − 2009. − N6. − С.9.

 

Друшляк, О.

Транспортнi перевезення та єдиний податок [Текст] / О. Друшляк // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. − 2009. − N41. − С.61-62.

 

Єдиний податок: боротьба за виживання триває [Текст] // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. − 2008. − N49. − С.9-11.

 

Журавська, I.

Податок на прибуток: новий порядок камеральних перевiрок [Текст]/ I.Журавська // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. − 2009. − N4. − С.60-62.

 

Лапшин, Ю.

Податок на додану вартiсть [Текст] / Ю. Лапшин, А. Кононова // Вiсник податкової служби України. − 2009. − N6. − С.11-13.

 

Майстренко, О.

Податок на нерухоме майно як додаткове джерело наповнення мiсцевих бюджетiв [Текст] / О. Майстренко // Право України. − 2009. − N10. − С.118-124.

 

Матвiєнко, Т.

Зобов'язання пiдприємств за податками i зборами: сучаснi пiдходи до класифiкацiї в облiку та аудитi [Текст] + [Електронний ресурс] / Т. Матвiєнко // Бухгалтерський облiк i аудит. − 2009. − N6. − С.11-17.

 

Мельник, В.М.

Податки в системi регулювання економiчного розвитку агропромислової сфери [Текст] / В.М. Мельник // Фiнанси України. − 2009. − N10. − С.125-126.

 

Педченко, Н.С.

Податкова система [Електрон. ресурс]: навчально-методичний посiбник за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / Н.С.Педченко.− Режим доступу: http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Педь, I.В.

Непрямi податки в податковiй системi України [Текст] : навч. посiбник / I.В.Педь . − К. : Знання , 2008. − 348 с.

65.9(4Укр)261.43я73 П24

 

Педь, I.В.

Податковi i соцiальнi збори в податковiй системi України [Текст] + [Електрон. ресурс]: навч. посiбник / I.В. Педь, Ю.М. Лисенков . − К. : Знання , 2008. − 366 с.

65.9(4Укр)261.43я73 П24

 

Податки: Україна i свiт [Текст] // Вiсник податкової служби України. − 2009. − N6. − С.28-29.

 

Податкова система [Електронний ресурс] : навч. посiбник / за ред. I.О. Лютий.  − К. : ЦУЛ , 2009. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з етикетки диска.

65.9(4Укр)261.43я73 П44

 

Про податок з доходiв фiзичних осiб [Текст] // Праця i зарплата. − 2009. − N34.

 

Рябокляч, П.

Застосування деяких позицiй УКТ ЗЕД при визначеннi об'єктiв оподаткування податком з власникiв транспортних засобiв [Текст] / П. Рябокляч // Вiсник податкової служби України. − 2009. − N13. − С.50-64.

 

Сплаченi податки − ознака свободи [Текст] // Вiсник податкової служби України. − 2009. − N23. − С.22-23.

 

Стеблiвський, Ю.

Ринковий податок - нова фобiя бiзнесу [Текст] / Ю. Стеблiвський // Юридичний вiсник України . − 2009. − N3. − С.6.

 

Тематична добiрка : податок з доходiв фiзичних осiб [Текст] // Юридичний вiсник України . − 2009. − N4. − С.2-32.

 

Тематична добiрка: податок на додану вартiсть [Текст] // Юридичний вiсник України . − 2009. − N10. − С.1-17.

 

Україна i СОТ: рiк потому (непрямi податки) [Текст] // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. − 2009. − N20. − С.69-72.

 

Чи застосовують єдиний податок для неприбуткових органiзацiй [Текст] // Все про бухгалтерський облiк. − 2009. 22 квіт.

 

[Вгору]

2.3. Державний бюджет

 

Бюджет 2009: соцiальнi аспекти [Текст] / / Людина i праця. − 2009. − N1. − С.2-6.

 

Кудряшов, В.

Фiнансування дефiциту державного бюджету [Текст] / В. Кудряшов // Економiка України. − 2009. − N4. − С.52-65.

 

Непряхина, Н.

Бюджет обрастает долгами [Текст]: задолженность по НДС планируется погашать облигациями / Н. Непряхина / / Коммерсантъ. − 2009. − 19 июн. 

 

Непряхина, Н.

Письмо несчастья [Текст]: Виктор Пинзенык предрекает неисполнение госбюджета / Н. Непряхина // Коммерсантъ. − 2009. − 28 янв.

 

Непряхина, Н.

Эконом-предложение [Текст]: правительство подготовило проект бюджета на 2010 год / Н. Непряхина // Коммерсантъ. − 2009. − 14 сент.

 

Основний фiнансовий документ країни: соцiально орiєнтований [Текст] // Людина i праця. − 2009. − N1. − С.6-7.

 

Охтень, А.А.

Прогнозирование поступлений налога на добавленную стоимость в бюджет [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.А. Охтень, Д.А. Волков // Вiсник економiчної науки України. − 2008. − N2. − С.123-129.

 

Порядок погашення зобов'язань юридичних i фiзичних осiб перед бюджетами та державними цiльовими фондами з податкiв i зборiв [Текст] // Юридичний вiсник України . − 2008. − N 41. − С.4-38.

 

Тихонова, О.

Розвиток нацiонального кримiнального законодавства про вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про бюджетну систему України [Текст] / О. Тихонова // Пiдприємництво, господарство i право. − 2008. − N12. − С.156-159.

 

Україна. Верховна Рада

Про Державний бюджет України на 2010 рiк [Текст]: проект / Україна. Верховна Рада // Урядовий кур'єр. − 2009. − 17 верес.

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв

Порядок використання у 2009-2013 роках бюджетних коштiв, що спрямовуються на пiдтримку пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв [Текст]: затв. постановою вiд 26. лют. 2009 р.

N 153 / Україна. Кабiнет Мiнiстрiв // Урядовий кур'єр. − 2009. − 19 берез.

 

Чуницька, I.

Видатки бюджету та збiльшення їх позитивних ефектiв на формування фiнансового потенцiалу держави [Текст] + [Електрон. ресурс] / I. Чуницька // Економiст. − 2009. − N2. − С.52-55.

 

Шляхи мiнiмiзацiї впливу фiнансової кризи на бюджет України [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.О. Лунiна, В.В. Балiцька, О.В. Короткевич, [та iн.] // Фiнанси України. − 2008. − N12. − С.22-32. 

 

Як заощадити тисячi гривень, або про контроль за використанням бюджетних коштiв [Текст] // Фiнансовий контроль. − 2008. − N6. − С.54-57.

 

Ярова, Г.М.

Бюджетна система [Електрон. ресурс] : навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / Г.М. Ярова.  − Режим доступу:

http:/10.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

[Вгору]

2.4. Управління фінансами

 

Барышников, А.

Оптимальное обращение? Оценка эффективности расходов, понесенных торговым предприятием [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Барышников // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N8-9. − С.78-80.

 

Бердар, М.М.

Управлiння фiнансовими потоками пiдприємства [Текст] / М.М.Бердар // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. − 2008. − N6. − С.63-70.

 

Бланк, I.О.

Управлiння фiнансами пiдприємств [Текст] : пiдручник / I.О. Бланк, Г.В. Ситник . − К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. − 780 с.

65.290-93-21я73 Б68

 

Власюк, Г.В.

Проблеми та напрями вдосконалення облiку фiнансових результатiв [Текст] + [Електрон. ресурс] / Г.В.Власюк // Держава та регiони. − 2008. − N6. − С.60-65.

 

Гонсалес-Парамо, Х.М.

Роль центрального банку в управлiннi ризиками пiд час кризи [Текст] + [Електронний ресурс] / Х.М.  Гонсалес-Парамо // Фiнансовий ринок України. − 2009. − N6. − С.3-6.

 

Гончаров, Ю.В.

Управлiння проектним фiнансуванням комерцiйного банку (за матерiалами ЗАТ КБ "Приватбанк") [Текст] / Ю.В. Гончаров // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N9. − С.196-208.

 

Докiєнко, Л.М.

Проблеми побудови та впровадження iнформацiйних систем управлiння фiнансовою стiйкiстю пiдприємства [Текст] / Л.М. Докiєнко // Науково-технiчна iнформацiя. − 2008. −N4. − С.21-25.

 

Забута, И.

Темная сторона [Текст] + [Електрон. ресурс]: негативные прояления бюджетного контроля / И. Забута // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N1-2. − С.94-98.

 

Ковалев, В.В.

Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью [Текст]: учеб.-практ. пособие / В.В.Ковалев. М.: Проспект, 2008. − 336 с.

 

Колiсник, М.К.

Фiнансова санацiя i антикризове управлiння пiдприємством [Електронний ресурс] : навч. посiбник / М.К. Колісник, П.Г. Iльчук, П.I. Відлий. − К. : Кондор , 2007. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з етикетки диска.

65.290-932.1я73 К60

 

Кондратьева, I.Г.

Методи керування фiнансовими потоками [Текст] / I.Г.Кондратьева // Держава та регiони.  2008. − N6. − С.106 -111.

 

Копылова, Е.

Финансовый, налоговый и управленческий учет: интегрированная система [Текст] / Е.Копылова // Проблемы теории и практики управления. − 2009. − N7. − С.79-84.

 

Корня, И.

Ревизия системы управления финансами предприятия [Текст] / И. Корня // Справочник экономиста. − 2009. − N10. − С.54-59.

 

Кузнецова, С.

Управлiнська бухгалтерська звiтнiсть: проблеми створення [Текст] + [Електрон. ресурс]/ С. Кузнецова // Бухгалтерський облiк i аудит. − 2008. − N11. − С.15-25.

 

Куташенко, М.В.

Сутнiсть ризику i причини його виникнення [Текст] + [Електронний ресурс] / М.В. Куташенко // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N6. − С.45-48.

 

Михайленко, С.

Управлiння податковим навантаженням як фактор фiнансового забезпечення пiдприємництва [Текст] / С. Михайленко // Економiст. − 2008. − N11. − С.67-69.

 

Семенов, А.Г.

Матриця фiнансових стратегiй [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.Г. Семенов // Вiсник економiчної науки України. − 2008. − N2. − С.139-146.

 

Сєрiков, А.В.

Управлiння ризиками в проектному фiнансуваннi на основi обернених розрахункiв [Текст] + [Електронний ресурс] / А.В.Сєрiков, О.В.Марченко // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N5. − С.272-278.

 

Фiлатова, О.В.

Теоретичнi та прикладнi аспекти державного управлiння грошово-кредитною полiтикою [Текст] / О.В. Фiлатова // Економiка та держава. − 2009. − N7. − С.63-69.

 

Фiнансовий та управлiнський облiк у банках [Текст] : пiдручник / Л.М. Кiндрацька . − К. : КНЕУ, 2008. − 816 с.

65.052.9(4Укр)226.10я73 К41

 

Эффективность управления государственными финансами образовательных учреждений [Текст] // Высшее образование сегодня. − 2008. − N12. − С.26-29.

 

[Вгору]

 

2.5. Місцеві фінанси

 

Васюков, Г.Г.

Розвиток механiзму фiнансування мiсцевого самоврядування в контекстi реформування адмiнiстративно-територiального устрою України [Текст] + [Електронний ресурс] / Г.Г. Васюков // Економiка та держава. − 2009. − N4. − С.105-107.

 

Каспрук, Ю.В.

Вплив ресурсiв мiсцевого бюджету на темпи економiчного зростання областi [Текст] + [Електрон. ресурс] : Фiнансовi ресурси, бюджет, податки, доходи бюджету, видатки бюджету, податковий борг (недоїмка) / Ю.В. Каспрук // Регiональна економiка. − 2008. − N4. − С.38-44.

 

Косарiна, В.П

Оцiнка виконання мiсцевих бюджетiв за доходами i видатками, їх регулювання [Текст] / В.П.  Косаріна, А.Ф. Шевченко, В.Ю. Iгнатенко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N1. − С.87-91. – (Сер.  Економiчнi науки).

 

Музика-Стефанчук, О.А.

Публiчно-правова природа фiнансової основи мiсцевого самоврядування [Текст] / О.А. Музика-Стефанчук // Унiверситетськi науковi записки. − 2008. − N4. − С.221-225.

 

Панасюк, Л.В.

Удосконалення механiзму формування фiнансових ресурсiв мiсцесих органiв влади з урахуванням свiтового досвiду [Текст] / Панасюк Л.В. // Економiка та держава. − 2009. − N1. − С.46-51.

 

Шевчук, Н.Ю.

Управлiння та контроль за бюджетними ресурсами мiсцевого самоврядування [Текст] /Н.Ю.Шевчук // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2007. − N2. − С.151-155 – (Сер. Економiчнi науки).

 

[Вгору]

 

2.6. Фінанси підприємства

 

Бiлик, М.Д.

Фiнанси пiдприємств [Текст] : практикум : навч. посiбник / М.Д. Бiлик, Н.Д. Бабяк, О.Б. Соколова . − К. : ЦУЛ , 2008. − 196 с.

65.290-93я73 Б61

 

Викиданець , I.В.

Методи оптимiзацiї структури капiталу пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / I.В. Викиданець // Вiсник Донецького нацiонального унiверситету економiки i торгiвлi iм. М.Туган-Барановського. − 2009. − N3. − С.208-215. – (Сер. Економiчнi науки).

 

Гаврилова, А.Н.

Финансы организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. − М. : КноРус , 2008. − 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). − Заглавие с этикетки диска.

65.290-93я73 Г12

 

Данилова , Ю.

Банкротство компаний: проблемы прогнозирования [Текст] / Ю. Данилова // Проблемы теории и практики управления. − 2009. − N9. − С.65-70.

 

 

Єрмоленко, Г.Г.

Прогнозування розвитку фiнансово-економiчної дiяльностi пiдприємств гуртової торгiвлi рекреацiйного комплексу [Текст] + [Електронний ресурс] / Г.Г.Єрмоленко, В.О.Данильченко // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N4. − С.24-32.

 

Єрмошкiна, О.В.

Особливостi регулювання фiнансових потокiв пiдприємств в умовах інституційного розвитку [Текст] / О.В.Єрмошкiна // Вiсник економiчної науки України. − 2009. − N1. − С.66-70.

 

Жамойда, А.А.

Оценка финансового состояния предприятий хлебопекарной промышленности [Текст] + [Електронний ресурс] / А.А.Жамойда // Вiсник економiчної науки України. − 2009. − N1. − С.74-79.

 

Загороднiй, А.Г.

Аутсорсинг та його вплив на витрати пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / А.Г. Загороднiй, Г.О.Партин // Фiнанси України. − 2009. − N9. − С.87-97.

 

Карцева, В.В.

Фiнанси малого бiзнесу [Електрон. ресурс]: навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / В.В. Карцева, С.Т. Скибенко. − Режим доступу:

http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Кирпота, Г.

Управление финансами и доходами гостиницы [Текст] / Г.Кирпота // Отельный  бизнес. − 2009. − N4. − С.10-16.

 

Коблянська, О.I.

Процес розподiлу загальновиробничих витрат i його вплив на податковий облiк [Текст] + [Електронний ресурс] / О.I. Коблянська / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. − 2009. − N1. − С.65-69.

 

Корня, И.

Ревизия системы управления финансами предприятия [Текст] / И.Корня // Справочник экономиста. − 2009. − N10. − С.54-59.

 

Косарiна, В.П.

Фiнанси торговельних пiдприємств [Текст] + [Електронний ресурс] : навч.-метод. посiбник / В.П. Косарiна,  Ю.Ю. Журавльова. − Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. − 225 с.

65.421.1-93я73 К71

 

Кузьмiн, О.Є.

Бюджетування на пiдприємствi [Текст] : навч. посiбник / О.Є. Кузьмiн, О.Г. Мельник . − К. : Кондор , 2008. − 312 с.

65.290-93я73 К89

 

Линенко, А.В.

Обгрунтування вибору фiнансової стратегiї пiдприємства [Текст] / А.В. Лисенко, Т.О. Снiжко // Держава та регiони. − 2009. − N1. − С.109-113.

 

Марченко, В.

Фiнансова стiйкiсть пiдприємства [Текст] / В. Марченко // Контракти. − 2009. − N31-32. − [N32. − С.32-35.].− N31, N32 пiд однiєю обкладинкою. Кожен номер має окрему нумерацiю сторінок.

 

Масловська, Л.Ц.

Оптимiзацiя структури фiнансових ресурсiв сiльськогосподарських пiдприємств [Текст] / Л.Ц. Масловська, Л.В.Недiльська // Економiка АПК. − 2009. − N10. − С.65-69.  

 

Мельник, О.Г.

Унiфiкована матрична модель дiагностики дiяльностi пiдприємства [Текст] / О.Г. Мельник // Фiнанси України. − 2009. − N3. − С.109-118.

 

Мозенков, О.В.

Ринкова вартiсть компанiй у системi захисту корпоративних прав держави [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.В.Мозенков, В.В.Калюжний // Фiнанси України. −  2009. − N2. − С.82-98.

 

Найдьонов, В.

Про трансформацiї капiталу пiдприємств [Текст] / В. Найдьонов // Економiка України. − 2009. − N4. − С.93-96.

 

Онисько, С.М.

Фiнанси пiдприємств [Текст] : пiдручник / С.М. Онисько,  П.М. Марич. − 2-е вид., випр. i доп . − Львiв : Магнолiя 2006, 2008. − 367 с.

65.290-93я73 О-58

 

Педченко, Н.С.

Удосконалення методичного iнструментарiю оцiнки якостi грошових потокiв суб'єктiв господарювання [Текст] / Н.С.Педченко, Н.I.Левчук, О.С.Скибенко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N1. − С.95-99. − (Сер. Економiчнi науки).

 

Попович, О.В.

Сучаснi пiдходи до управлiння фiнансовими взаємовiдносинами пiдприємств [Текст] / О.В.Попович, В.В. Матвеев // Економiка. Фiнанси. Право. − 2009. − N8. − С.29-31.

 

Садовников, А.А.

Систематизация и комплексный подход к определению степени риска, влияющего на финансово-хозяйственную деятельность предприятия в условиях антикризисного управления [Текст] + [Електрон. ресурс] / А.А. Садовников // Аудитор України. − 2009. − N11-12. − С.60-63.

 

Сафронська, I.М.

Методичнi пiдходи до комплексної оцiнки фiнансового стану пiдприємства [Текст] / I.М. Сафронська, Г.С. Бєлай // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N17. − С.65-67.

 

Терещенко, О.О.

Фiнансовi домiнанти реструктуризацiї пiдприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.О.Терещенко, Н.В.Волошанюк // Фiнанси України. − 2009. − N4. − С.82-90.

 

Турило, А.М.

Оцiнка вартостi пiдприємства в системi фiнансово-економiчної стратегiї його розвитку [Текст] + [Електронний ресурс] / А.М.Турило // Фiнанси України. − 2009. − N5. − С.95-100.

 

Фастовець, А.А.

Фiнанси пiдприємств [Електрон. ресурс] : навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / А.А. Фастовець, I.В. Нартова. − Режим доступу:

http:/10.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Финансовое управление предприятием: принципы, методы и инструменты [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.М. Зарубинский,  Н.И. Демьянов, Е.Я. Кушлык, [и др.] // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N1. − С.171-175.

 

Фiлiмоненков, О.С.

Фiнанси пiдприємств [Текст] : пiдручник / О.С. Фiлiмоненков,  Д.I. Дема . − К. : Алерта, 2009. − 496 с.

65.290-93я73 Ф53

 

Шиндирук, I.П.

Вартiснi особливостi моделювання управлiння борговими зобов'язаннями пiдприємств [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.П. Шиндирук // Фiнанси України. − 2009. − N2. − С.99-110.

 

Шлiйко, А.В.

Економiка пiдприємництва на ринку товарiв i послуг [Текст] : навч. посiбник / А.В. Шлiйко. − К. : ЦУЛ , 2008. − 376 с.

65.9(4Укр)09я73 Ш69

 

[Вгору]

2.7.Страхування

 

Автострахування [Текст] // Все про бухгалтерський облiк. − 2009. – 22 трав.

 

Архипов, А.

О совершенствовании системы обязательного медицинского страхования [Текст] / А. Архипов // Финансовые услуги. − 2009. − N3. − С.46-48.

 

Архипов, В.

Сюрвейерские услуги в Украине[Текст] : рынок страхования / В. Архипов // Дiловий вiсник. − 2009. − N9. − С.14-15.

 

Безугла, В.О.

Страхування [Текст] : навч. посiбник / В.О. Безугла, I.I. Постiл, Л.П. Шаповал. − К. : ЦУЛ , 2008. − 582 с.

 

Борисенко, М.

Медицинское страхование работников : налогообложение и учет [Текст] / М. Борисенко // Главбух. Труд и зарплата. − 2009. − N10. − С.49-59.

65.271я73 Б40

 

Борисенко, М.

Негосударственное пенсионное страхование работников за счет предприятия [Текст] / М. Борисенко // Главбух. Труд и зарплата. − 2009. − N10. − С.59-70.

 

Внукова, Н.М.

Соцiальне страхування [Текст] + [Електрон. ресурс]: навч. посiбник / Н.М. Внукова,  Н.В. Кузьминчук. − К. : Центр навчальної лiтератури , 2009. – 412 с.

65.272я73 В60

 

Говорушко, Т.А.

Страховi послуги [Текст] + [Електрон. ресурс]: навч. посiбник / Т.А. Говорушко . − 2-ге вид., перероб. та доп.  − К. : ЦУЛ , 2008. − 344 с.

65.271я73 Г57

 

Говорушко, Т.А.

Страховi послуги [Електронний ресурс] : навч. посiбник / Т.А. Говорушко . − 2-е вид., перероб. i доп. − К. : ЦУЛ , 2008. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з етикетки диска.

65.9(4Укр)271я73 Г57

 

Гончарук , В.

Принуждение к страховке [Текст] : рост цен на авторемонт заставил водителей раскошеливаться на достраховку своей ответственности / В. Гончарук // Власть денег. − 2009. − N36. − С.38-39. 

 

Горбач, Н.

Перспективи розвитку страхування фiзичних осiб в Українi [Текст] / Н.Горбач, Т. Iльченко / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. − 2009. − N3. − С.5-11.

 

Горшенiна, О.

Особливостi взаємодiї страхувальника зi страховиком у майновому страхуваннi [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Горшенiна // Фiнансовий ринок України. − 2009. − N3. − С.32.

 

Гутко, Л.М. Досвiд державної пiдтримки страхування ризикiв сiльськогосподарського виробництва [Текст] / Л.М. Гутко // Економiка АПК. − 2009. − N10. − С.147-152.

 

Дергунов, Д.С.

Окремi питання лiцензування страхової дiяльностi в Українi [Текст] / Д.С. Дергунов // Економiка та право. − 2009. − N2. − С.78-82.

 

Добровiльне медичне страхування [Текст] // Все про бухгалтерський облiк. − 2009. – 22 трав.

 

Дьячкова, Ю.М.

Страхування [Текст] : навч. посiбник / Ю.М. Дьячкова. − К. : ЦУЛ , 2008. − 240 с.

65.9(4Укр)271я73 Д93

 

Зверев, А.В.

Страхование экспортных кредитов в Германии: система "Гермес" / А.В.Зверев // Деньги и кредит. − 2009. − N10. − С.54-56.

 

Козьменко, О.В.

Порiвняльна характеристика видiв страхування в Українi, Росiї, а також Францiї та iнших країнах ЄС [Текст] + [Електронний ресурс] / О.В.Козьменко, А.О.Бойко // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. − 2009. − N1. − С.53-59.

 

Крейдич, I.М.

Особливостi iнвестицiйного страхування в Українi [Текст] + [Електронний ресурс] / I.М. Крейдич // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N10. − С.4-8.

 

Мальований, М.I.

Перспективи розвитку недержавного пенсiйного страхування сiльського населення [Текст] / М.I. Мальований // Економiка АПК. − 2009. − N2. − С.136-142.

 

Матяшова, З.

Обов'язковому соцiальному медичному страхуванню - бути [Текст] / З. Матяшова // Полтавський вiсник. − 2009. – 12 черв.

 

Мельнiков, С.

Методологiчнi основи дослiдження системи пенсiйного страхування [Текст] / С. Мельнiков // Ринок цiнних паперiв України. − 2009. − N1-2. − С.25-34.

 

Михайлова, Н.В.

Страхування [Електрон. ресурс]: навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / Н.В. Михайлова,  Г.М. Ярова. − Режим доступу: http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Мних, М.В.

Розвиток теорiї страхування у сучасних умовах [Текст] + [Електрон. ресурс] / М.В.Мних // Економiка та держава. − 2009. − N2. − С.20-21.

 

Накопичувальне страхування [Текст] // Все про бухгалтерський облiк. − 2009. − 22 трав.

 

Охрiменко, О.О

Проблеми формування страхового захисту пiдприємницької дiяльностi у сферi туризму в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] : Мiжнародна практика страхування пiдприємницьких ризикiв суб'єктiв туристичної дiяльностi [Текст] / О.О. Охрiменко // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. − 2008. − N4. − С.126-131.

 

Пенсiйне страхування [Текст] // Все про бухгалтерський облiк. − 2009. −22 трав.

 

Рудой, А.

Защита для менеджера [Текст] : Стремясь избежать материальных потерь, директора все активнее требуют от работодателей наличия полиса страхования ответственности менеджеров / А. Рудой // Компаньон. − 2009. − N41. − С.34-35.

 

Стецюк, Т.

Суб'єктна складова медичного страхування [Текст] / Т. Стецюк // Ринок цiнних паперiв України. − 2009. − N5-6. − С.9-13.

 

Страхування [Текст] : пiдручник / за ред. проф. В.Д. Базилевич. − К. : Знання, 2008. − 1019 с.

65.271я73 С83  

 

Страхування житла [Текст] / / Все про бухгалтерський облiк. − 2009. − 22 трав.

 

Сучаснi технологiї оптимiзацiї процесу врегулювання страхових випадкiв [Текст] // Финансовые услуги. − 2009. − N1-2. − С.29.

 

Ткаченко, Н.В.

Страхування [Текст] : практикум : навч. посiбник / Н.В. Ткаченко . − К. : Лiра-К , 2009. − 270 с.

65.271я73 Т48

 

Третьякова, Г.

Особливостi та процедури страхування життя в Українi [Текст] + [Електронний ресурс] / Г.Третьякова / / Фiнансовий ринок України. − 2009. − N4. − С.11-16.

 

Тулай, О.

Медичне страхування в системi фiнансування охорони здоров'я [Текст] + [Електронний ресурс] / О.Тулай / / Вiсник Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету. − 2009. − N1. − С.136-147.

 

Федоренко, А.

Механiзм запровадження накопичувальної системи загальнообов'язковогодержавного пенсiйного страхування [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Федоренко // Фiнансовий ринок України. − 2009. − N9. − С.13-19.

 

Фридман, Е.

Влияние экономического кризиса на страхование лизинговых рисков [Текст] /Е. Фридман // Банковское обозрение. − 2009. − N9. − С.66-67.

 

Холоденко, Г.

Чого чекати вiд перевiрок Фондом соцстрахування вiд нещасних випадкiв [Текст] / Г. Холоденко // Контроль. − 2009. − N1. − С.38-46.

 

Шолойко, А.С.

Принципи обов'язкового страхування в умовах ринкової економiки [Текст] / А.С.Шолойко // Економiка АПК. − 2009. − N10. − С.74-76.

 

Шпомер, А.

Правове регулювання лiцензування страхової дiяльностi [Текст]+ [Електронний ресурс] / А. Шпомер // Пiдприємництво, господарство i право. − 2009. − N5. − С.33-37.

 

[Вгору]

2.8.Фінансовий контроль. Ревізія

 

Анохiн, А.

Практичнi аспекти виявлення розкрадання державного майна у сферi матеріального  виробництва [Текст] / А. Анохiн // Фiнансовий контроль. − 2009. − N2. − С.56-59.

 

Бауман, Ю.

Фiнансовий монiторинг як вид фiнансового контролю [Текст] / Ю. Бауман // Пiдприємництво, господарство i право. − 2009. − N4. − С.40-43.

 

Бурцев, В.

Концептуальний подход к процедурам государственного финансового контроля [Текст] / В.Бурцев // Контроль. − 2009. − N7. − С.8-25.

 

Верига, Ю.А.

Фiнансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / проф Ю.А. Верига,  ст.викл. А.Ж. Пшенична, Г.О. Соболь , 2009. − Заголовок з екрану.

 

Вовк, В.Я.

Кредитування i контроль [Текст] : навч. посiбник / В.Я. Вовк, О.В. Хмеленко . − К. : Знання, 2008. − 463 с.

65.9(4Укр)262.2я73 В61

 

Гуцаленко, Л.В.

Державний фiнансовий контроль [Електронний ресурс] : навч. посiбник / Л.В. Гуцаленко, В.А. Дерiй, М.М. Коцупатрий − К. : ЦУЛ , 2009. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з етикетки диска.

65.053.9(4Укр)я73 Г97

 

Дмитренко, Г.В.

Проблеми удосконалення державного фiнансового контролю в контекстi зарубiжного досвiду [Текст] / Г.В.Дмитренко // Економiка та держава. − 2009. − N7. – С.76-80.

 

Загроцька, Л.

Методичнi рекомендацiї щодо перевiрки операцiй з необоротними активами [Текст] + [Електрон. ресурс] / Л. Загроцька, С.Кулинич // Фiнансовий контроль. −  2009. − N1. − С.56-60.

 

Живко, З.Б.

Контрольно-ревiзiйна дiяльнiсть [Текст] : конспект лекцiй / З.Б. Живко, В.I. Франчук,  М.О. Живко. − К. : Алерта, 2008. − 444 с.

65.053.9(4Укр)8я73 Ж66

 

Завистовська, Г.I.

Фiнансовий контроль : становлення дефiнiцiї [Текст] / Г.I. Завистовська // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N17. − С.56-58.

 

Iванов, В.

Кого будуть перевiряти ревiзори КРУ у 2009 роцi [Текст] / В. Iванов //Контроль. − 2009. − N1. − С.26-37.

 

Копцева, Л.О.

Система та компетенцiя органiв, що здiйснюють фiнансовий контроль у сферiмитної дiяльностi [Текст] / Л.О.Копцева / / Митна справа. − 2009. − N4. − С.11-19.

 

Мних, Є.

Прiоритетнi напрями вдосконалення фiнансового контролю на новому етапi розвитку ринкових вiдносин в Українi [Текст] + [Електронний ресурс] / Є. Мних // Фiнансовий контроль. − 2009. − N4. − С.56-60.

 

Монаєнко, А.

Фiнансовий контроль i вiдповiдальнiсть вищих навчальних закладiв за використанням фiнансових ресурсiв [Текст] / А. Монаєнко // Право України. − 2009. − N8. − С.112-118.

 

Нiкiтан, Н.О.

Рахункова палата як вищий орган державного фiнансового контролю України [Текст] / Н.О.Нiкiтан // Економiка. Фiнанси. Право. − 2009. − N6. − С.9-11.

 

Пiнькас, Г.I.

Система ефективного державного фiнансового контролю i координацiї у сферi державних закупiвель [Текст] / Г.I.Пiнькас // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N2. − С.57-70.

 

Рябухин, С.

 Контроллинг - инструмент внешнего финансового контроля [Текст] / С. Рябухин // Проблемы теории и практики управления. − 2009. − N1. − С.8-14.

 

Трощiй, I.

Європейський досвiд боротьби з фiнансовим шахрайством [Текст] + [Електрон. ресурс] / I.Трощiй // Фiнансовий контроль. − 2009. − N1. − С.62-65.

 

Хомутенко, А.

Стан та перспективи розвитку фiнансового контролю у небанкiвських фінансових установах України - кредитних спiлках [Текст] / А. Хомутенко // Економiст. − 2009. − N2. − С.49-51.

 

Чугунов, I.Я.

Державний внутрiшнiй фiнансовий контроль : стратегiя розвитку [Текст] /I.Я.Чугунов, В.М.Федосов // Фiнанси України. − 2009. − N4. − С.3-12.

 

[Вгору]

2.9. Банківська система

 

2.9.1 Лізинг

 

Абакумов, Р.Г.

 Государственное регулирование лизинга как инструмент управления воспроизводством основного капитала в условиях кризиса [Текст] / Р.Г.Абакумов // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. − 2009. − N2. − С.125-129. −  (Сер. Экономические науки).

 

Батiщев, В.

Фiнансовий лiзинг: облiк повернення мимоволi [Текст] / В. Батищев, О.Кушина // Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. − 2009. − N39. − С.71-75.

 

Бродская, Е.

Операционный лизинг простимулирован кризисом [Текст] / Е. Бродская //Банковское обозрение. − 2009. − N10. − С.82-86.

 

Брус, С.I.

Розвиток ринку лiзингових послуг в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / С.I. Брус // Фiнанси України. − 2008. − N11. − С.75-85.

 

Верезомський, Є.I.

Лiзинговi послуги у дiяльностi банкiв [Текст] / Є.I. Верезомський // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2008. − N1. − С.248-253. – (Сер. Економiчнi науки).

 

Верезомський, Є.I.

Фiнансовий лiзинг у дiяльностi банкiв i кредитних спiлок [Текст] / Є.I.Верезомський // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − С.257-260. – (Сер. Економiчнi науки).

 

Вольнов, А.

Стратегия лизинговой компании в условиях кризиса [Текст] / А.Вольнов // Международная экономика. − 2009. − N4. − С.25-28.

 

Герасимович, А.М.

Лiзинговi операцiї: сутнiсть, оподаткування, облiк, аналiз, аудит [Текст] /

А.М Герасимович, I.А. Герасимович, Н.А. Морозова-Герасимович // Аудитор України. − 2009. − N17-18. − С.12-19.

 

Дианин, С.

Операционный лизинг- новые возможности для бизнеса [Текст] / С. Дианин //Банковское обозрение. − 2009. − N10. − С.87-88.

 

Кашкин, В.В.

О рынке лизинга в условиях кризиса [Текст] / В.В. Кашкин // Деньги и кредит. − 2009. − N8. − С.39-43.

 

Красильникова, М.С.

Современные тенденции развития международного лизинга в России [Текст] + [Електронний ресурс] / М.С. Красильникова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. − 2009. − N1. − С.45-50.

 

Кулiш, Г.П.

Лiзинг основного капiталу та перспективи його розвитку в нацiональнiй економiцi [Текст] / Г.П.Кулiш, К.В.Кравченко // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N3. − С.17-20.

 

Миронюк, Т.I.

Визначення ефективностi використання фiнансового лiзингу молокопереробними пiдприємствами [Текст] / Т.I. Миронюк // Економiка харчової промисловостi. − 2009. − N1. − С.24-27.

 

Нгок, Н.Х.

Такой разный лизинг [Текст] + [Електрон. ресурс] : анализ особенностей развития международного финансового лизинга в мире и во Вьетнаме / Н.Х. Нгок // Международная экономика. − 2009. − N1. − С.53-59.

 

Олевська, Є.

Лiзинг як одна iз форм надання майна у користування [Текст] / Є. Олевська // Юридичний вiсник України . − 2008. − N40. − С.6.

 

Прокопенко, А.А.

Методологiчнi пiдходи визначення трансакцiйних витрат у лiзинговiй дiяльностi [Текст] / А.А. Прокопенко // Економiка АПК. − 2008. − N1. − С.84-90.

 

Рибченко, М.Ф.

Методичнi основи розрахунку й облiку лiзингових платежiв [Текст] / М.Ф. Рибченко // Держава та регiони. − 2009. − N1. − С.180-184.

 

Руденко, М.

Лiзинг в АПК у контекстi вiдновлення основних засобiв аграрних пiдприємств [Текст] / М. Руденко // Економiка АПК. − 2009. − N4. − С.63-68.

 

Самбурська, Н.I.

Аналiз еволюцiї розвитку понять "оренда" та "лiзинг" [Текст] / Н.I. Самбурська // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N3. − С.90-95. – (Сер. Економiчнi науки).

 

Становлення та особливостi розвитку лiзингу в зарубiжних країнах [Текст] // Статистика України. − 2008. − N1. − С.31-34.

 

Ульянченко, О.В.

Актуальнi проблеми лiзингу як фiнансового механiзму формування та розвитку ресурсного потенцiалу аграрного сектора економiки [Текст] / О.В. Ульянченко

// Держава та регiони. − 2009. − N4. − С.189-194.

 

Фiнансовi компанiї, фiнансовий лiзинг i ломбарди у 2008 роцi [Текст] + [Електронний ресурс] // Страховий ринок України. − 2009. − С.142-147.

 

Фридман, Е.

Влияние экономического кризиса на страхование лизинговых рисков [Текст] / Е. Фридман / / Банковское обозрение. − 2009. − N9. − С.66-67.

 

Харченко, С.А.

Методичнi основи розрахунку лiзингових платежiв [Текст] / С.А.Харченко // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N4. − С.188-195.

 

Чукурна, О.

Досвiд використання лiзингових операцiй в банкiвськiй сферi одеського регiону [Текст] + [Електрон. ресурс] / О. Чукурна // Економiст. − 2008. − N11. − С.22-25.

 

Шкуратов, О.I.

Лiзинг як iнвестицiйний iнструмент управлiння розвитком аграрних пiдприємств [Текст] / О.I. Шкуратов / / Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N1. − С.16-20.

 

[Вгору]

2.9.2 Кредит

 

Горбач, Л.М.

Ринок фiнансових послуг [Текст] : навч. посiбник / Л.М. Горбач, О.Б. Каун . − К. : Кондор , 2009. − 436 с.

65.9(4Укр)262.2я73 Г67

 

Горячко, В.

Кредитний скоринг як метод оцiнки ризикiв банкiвського споживчого кредитування [Текст] / В.Горячко, О.Копилюк // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2009. − 30 жовт.

 

Гудзь, Т.П.

Грошi та кредит [Електрон. ресурс] : навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / Т.П. Ґудзь, О.В. Шиндер , 2009. − Режим доступу:

http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Еш, С.М.

Фiнансовий ринок [Текст] : навч. посiбник / С.М. Еш . − К. : Центр навчальної лiтератури , 2009. − 528 с.

65.262.2я73 Е96

 

Захарова, О.В.

О функциях кредита [Текст] + [Електронний ресурс] / О.В. Захарова // Банковские услуги. − 2009. − N8. − С.2-5.

 

Iваненко, Н.

Пам'ятка позичальника, який має заборгованiсть перед банком за споживчим кредитом i потрапив у скрутне фiнансове становище [Текст] / Н. Iваненко // Праця i зарплата. − 2009. − N32. − С.8-9.

 

Касьян, М.В.

Нормативне регулювання дiяльностi банкiв в областi кредитування та управлiння кредитним ризиком шляхом формування резерву та покриття можливих збиткiв [Текст] + [Електронний ресурс] / М.В. Касьян, С.I.Чимшит, С.М. Войт // Вiсник економiчної науки України. − 2009. − N1. − С.89-97. 

 

Коваленко, Д.I.

Грошi та кредит [Текст] : навч. посiбник / Д.I. Коваленко. − К. : ЦУЛ , 2009. − 320 с.

65.26я73 К56

 

Коваленко, I.

Проблеми та перспективи банкiвського кредитування аграрної галузi регiону [Текст] / I. Коваленко // Банкiвська справа. − 2009. − N5. − С.73-86.

 

Левченко, Л.В.

Грошi i кредит [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою / Л.В. Левченко , 2009. − Режим доступу: http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Левченко, Л.В.

Грошi та кредит [Електронний ресурс] : метод. рекомендацiї / Л.В. Левченко, С.П. Прасолова . −  Режим доступу: http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Прасолова, С.П.

Банкiвськi операцiї [Електрон. ресурс] : навчально-методичний посiбник / С.П. Прасолова, О.С.Вовченко. −  Режим доступу: http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Прасолова, С.П.

Банкiвськi операцiї [Електрон. ресурс] : навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / С.П. Прасолова,  В.М. Яценко,

О.М. Захарченко. −   Режим доступу: http:/10.0.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Руденко, В.

Кредитний трансформер [Текст] : як зменшити боргове навантаження на пiдприємство / В. Руденко // Контракти. − 2009. − N14. − С.16-20.

 

Савчук, К.В.

Комплексный подход к управлению операционными рисками в кредитной деятельности  банка [Текст] + [Електронний ресурс] / К.В. Савчук // Банковские услуги. −  2009. − N8. − С.12-19.

 

Сирота, А.

Кредит як економiчна та правова категорiя [Текст] / А.Сирота // Пiдприємництво, господарство i право. − 2009. − N4. − С.26-29.

 

Унинець-Ходакiвська, В.П.

Ринок фiнансових послуг [Текст] : пiдручник / В.П. Унинець-Ходакiвська, О.I. Вихор,  О.А. Лятамбор . − К. : Кондор , 2009. − 484 с.

65.9(4Укр)262.2я73 У59

 

[Вгору]

2.9.3. Ринок цінних паперів

 

Антонець, О.

Iнвестицiйнi перспективи ринку акцiй в iсторичному ракурсi [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Антонець // Фiнансовий ринок України. − 2009. − N4. − С.25-26.

 

Драган, О.

Вiдповiдальнiсть за правопорушення фiнансових посередникiв на ринку цiнних паперiв [Текст] / О. Драган // Пiдприємництво, господарство i право. − 2009. − N6. − С.92-94.

 

Козорiз, М.А.

Капiталiзацiя фондових бiрж України: особливостi та проблеми [Текст] + [Електрон. ресурс] / М.А. Козоріз, К.С.Калинець // Регiональна економiка. − 2008. − N4. − С.157-162.

 

Корпоративные ценные бумаги как инструмент инвестиционной привлекательности компаний [Текст] / под ред. А.Н. Асаул, М.П.Войнаренко, Н.А.Пономарева, Р.А. Фалтинский. − СПб. : ИПЭВ , 2008. − 288 с.

65.262.2 К68

 

Методичнi рекомендацiї щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї iмiтентами цiнних паперiв (акцiонерними товариствами та емiтентами облiгацiй) [Текст] // Аудитор України. − 2008. − N11. − С.3-24.

 

Мошенський, С.З.

Трансформацiйнi процеси на свiтових ринках цiнних паперiв [Текст] + [Електронний ресурс] / Мошенський С.З. // Фiнанси України. − 2009. − N7. − С.54-63.

 

Приказюк, Н.В.

Ринок державних цiнних паперiв : свiтовий досвiд та вiтчизнянi реалiї [Текст] / Н.В Приказюк, Т.П. Моташко // Фiнанси України. − 2009. − N2. − С.73-81.

 

Руденко, М.О.

Аналiз дiяльностi банкiв України у сферi фiнансових iнвестицiй [Текст] + [Електрон. ресурс] : Фiнансовi iнвестицiї, цiннi папери, ринок цiнних паперiв, портфель цiнних паперiв / М.О. Руденко // Регiональна економiка. − 2008. − N4. − С.119-124.

 

Степанова, С.В.

Методика оценки эффективности активной стратегии управления портфелем ценных бумаг [Текст] / С.В. Степанова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. − 2008. − N2. − С.203-207.

 

Янов, В.

Вексельные обязательства: теоретико-методологические вопросы [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.  Янов // Проблемы теории и практики управления. − 2008. − N5. − С.37-49.

 

[Вгору]

2.10. Міжнародні фінансові відносини

 

Бондаренко, В.В.

Мiжнароднi фiнанси [Електронний ресурс]: навчально-методичний посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / В.В. Гончаренко, В.А. Свiчкарь. − Режим доступу:

http:/10.0.9/phpopaclcat.ptp. – Заголовок з титулу екрану.

 

Камротов, М.В.

Режимы кредитно-денежной политики США и Еврозоны и валютный курс доллара к евро [Текст] / М.В.Камротов // Международная экономика. − 2009. − N8. − С.30-41.

 

Солонiнко, К.С.

Мiжнародна економiка [Електронний ресурс] : навч. посiбник / К.С. Солонiнко. − К. : Кондор , 2008. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з етикетки диска.

65.58я73 С60

 

Суэтин, А.А.

Международные валютно-финансовые отношения [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / А.А. Суэтин. − М. : КноРус , 2008. − 1 электрон. опт. диск. − Заголовок с этикетки диска.

65.582.6я73 С89

 

Хомутенко, В.П.

Фiнанси зовнiшньоекономiчної дiяльностi [Текст] : навч. посiбник / В.П. Хомутенко, В.В. Немченко, I.С. Луценко . − К. : Центр навчальної лiтератури , 2009. − 474 с.

65.9(4Укр)8 Х76

 

[Вгору]

2.11. Інвестиції

 

Аванесова, I.

Глобальнi iнвестицiйнi стратегiї транснацiональних корпорацiй [Текст] / I. Аванесова // Журнал європейської економiки. − 2009. − N2. − С.119-128.

 

Архипенко, С.В.

Стан забезпечення фiнансовими ресурсами iнвестицiйного процесу в Українi [Текст] / С.В. Архипенко // Держава та регiони. − 2009. − N3. − С.33-38.

 

Барташевська, Ю.М.

Основнi напрями iнвестицiйної полiтики в машинобудуваннi України [Текст] / Ю.М. Барташевська // Держава та регiони. − 2009. − N4. − С.13-16.

 

Бень, Т.

Порiвняльний аналiз визначення економiчної ефективностi iнвестицiйних проектiв за рiзними методиками [Текст] / Т. Бень // Економiка України. − 2009. − N11. − С.34-41.

 

Боровiкова, М.

Iнвестицiйна дiяльнiсть i капiталiзацiя комерцiйних банкiв у перiод дестабiлiзацiї економiки України [Текст] / М. Боровiкова // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. − 2009. − N4. − С.18-24.

 

В Українi спостерiгається зростання iноземних iнвестицiй [Текст] // Праця i зарплата. − 2009. − N32. − С.3.

 

Васильченко, Г.В.

Технологiї залучення прямих iноземних iнвестицiй у територiю [Текст] + [Електронний ресурс] / Г.В. Васильченко // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N16. − С.5-9.

 

Вишницька, О.I.

Екологiчнi iнвестицiї: сутнiсть, класифiкацiя, принципи та напрями реалiзацiї [Текст] + [Електронний ресурс] / О.I. Вишницька // Вiсник Сумського державного унiверситету. − 2009. − N2. − С.51-58. − (Сер. Економіка).

 

Вишняков, В.М.

Пiдприємства з iноземними iнвестицiями як фактор розширення iнтеграцiйних процесiв в Українi [Текст] / В.М. Вишняков // Держава та регiони. − 2009. − N4. − С.26-29.

 

Вовк, С.

Мiжнароднi потоки прямих iноземних iнвестицiй та участь України в них [Текст] / С. Вовк / / Журнал європейської економiки. − 2009. − N2. − С.191-216.

 

Гладка, У.Б.

Iнвестицiйна дiяльнiсть та її державне регулювання [Текст] / У.Б. Гладка // Регiональна економiка. − 2009. − N2. − С.49-55.

 

Грэхем, Бенджамин

Разумный инвестор [Текст] : пер. с англ. / Бенджамин Грэхем,  Джейсон Цвейг. − М. : Издательский дом "Вильямс" , 2008. − 672 с.

65.262.2 Г91

 

Гуторов, О.I.

Оцiнка iнвестицiйної привабливостi сiльськогосподарських пiдприємств [Текст] / О.I. Гуторов, К.М. Крамаренко // Економiка АПК. − 2009. − N10. − С.69-73.

 

Дiденко, Н.

Валерiй Асадчев: "На прикладi Полтавщини ми довели: Україна може бути завалена iнвестицiями. Тiльки для цього потрiбно створити нормальнi умови" [Текст] / Н. Дiденко // Вечiрня Полтава. − 2009. − 7 жовт.

 

Дiденко, Н.

У кризу область рятують аграрiї та iнвестицiї [Текст] / Н. Дiденко // Вечірня Полтава. − 2009. − 4 листоп.

 

Довбенко, М.

Теорема Коуза, Кiотський протокол та екологiчнi iнвестицiї для України [Текст] : Економiчнi проблеми природокористування / М. Довбенко // Економiка України. − 2009. − N11. − С.65-75.

 

Домрачев, В.М.

Участь України у свiтових iнвестицiйних процесах [Текст] / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. − 2009. − N3. − С.66-72

 

Драган, I.В.

Оцiнка сучасного стану залучення iноземних iнвестицiй в Українi [Текст] / I.В. Драган // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N18. − С.3-6.

 

Инвестиции [Электронный ресурс] : электрон. учеб. курс / А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев - М. : КноРус , 2009. − 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).   Заголовок с этикетки диска.

65.290-56я73 И58

 

Iнвестицiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi на початок 1996 та 2001-2009 рокiв [Текст] : стат. зб. / за ред. Л.М. Овденко. − К. : Держкомстат України , 2009. − 65 с. 

65.051.9(4Укр)-56 I-58

 

Iнвестицiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi у 1996-2008 роках [Текст] : стат. зб. / за ред. В.А. Головко . − К. : Держкомстат України , 2008. − 56 с. 

65.051.9(4Укр)-56 I-58

 

Калашнiкова, Т.В.

Iнвестицiйне забезпечення розвитку аграрного сектору економiки [Текст] / Т.В. Калашнiкова // Економiка АПК. − 2009. − N8. − С.79-84.

 

Кишеня, В.И.

Методы оценки эффективности инвестиционных проектов реструктуризации [Текст] / В.И. Кишеня // Управление персоналом. − 2009. − N20. − С.46-49.

 

Коваленко, Я.

Iнститути спiльного iнвестування як фактор розвитку будiвельної галузi України [Текст] / Я. Коваленко // Ринок цiнних паперiв України. − 2009. − N5-6. − С.75-81.

 

Комашенко, Т.А.

Iнвестицiйний ринок України як об'єкт державного регулювання: сутнiсть та механiзми функцiонування [Текст] / Т.А. Комашенко // Економiка та держава. − 2009. − N9. − С.86-88.

 

Комелiна, О.В.

Методичнi пiдходи до оцiнки iнновацiйно-iнвестицiйної дiяльностi регiону [Текст] + [Електронний ресурс] / О.В.Комелiна // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N16. − С.18-22.

 

Крейдич, I.М.

Перспективи розвитку iнвестицiйного процесу в Українi [Текст] / I.М. Крейдич // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N14. − С.6-8.

 

Легка, Я.I.

Iнвестицiйнi ризики : еволюцiя поглядiв та класифiкацiя [Текст] / Я.I. Легка // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N15. − С.10-12.  

 

Луцiв, Б.Л.

Iнвестицiйний потенцiал банкiвської системи України [Текст] / Б.Л. Луцiв, Т.Б. Стечишин // Фiнанси України. − 2009. − N9. − С.67-77.

 

Любiмов, В.I.

Принципи органiзацiї державного управлiння iнвестицiйними процесами [Текст] + [Електронний ресурс] / В.I. Любiмов // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N16. − С.2-4.

 

Магдич, С.

Iнвестицiйна привабливiсть харчових галузей та динамiка iноземних iнвестицiй [Текст] / С. Магдич // Економiст. − 2009. − N9. − С.26-29.

 

Майорова, Т.В.

Iнвестицiйна дiяльнiсть [Текст] : навч. посiбник / Т.В. Майорова . − К. : ЦУЛ, 2009. − 472 с.

65.290-56я73 М14

 

Майорова, Т.В.

Iнвестицiйна дiяльнiсть [Електронний ресурс] : пiдручник / Т.В. Майорова − К. : ЦУЛ , 2009. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з етикетки диска.

65.290-56я73 М14

 

Музиченко, А.С.

Iнвестицiйна дiяльнiсть в Українi [Електронний ресурс]: проблеми регулювання: навч. посiбник / А.С. Музиченько. − К. : Кондор , 2009. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з етикетки диска.

65.9(4Укр)-56 М89

 

Паливода, К.

Вплив обмiнного курсу нацiональної валюти на стан iнвестицiйного процесу [Текст] / К.Паливода // Економiст. − 2009. − N9. − С.15-19.

 

Пельтек, Л.В.

Оцiнка ефективностi системи державного управлiння iнвестицiйними ресурсами в промисловостi [Текст] / Л.В. Пельтек // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N18. − С.60-63.

 

Петрикова, Е.М.

Прямые иностранные инвестиции и экономический рост [Текст] / Е.М. Петрикова // Вопросы статистики. − 2009. − N9. − С.14-21.

 

Погрiщук, Б.В.

Iнвестицiйний потенцiал зернопродуктового пiдкомплексу : формування та напрями використання [Текст] / Б.В. Погрiщук // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N17. − С.8-11.

 

Полiтова, I.В.

Визначення напрямiв удосконалення системи забезпечення iнвестицiйної дiяльностi в сферi телекомунiкацiй [Текст] / I.В. Полiтова // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N17. − С.16-28.

 

Прокофьєв, А.

Кредитнi iнвестицiйнi фонди на росiйському фiнансовому ринку [Текст] / А. Прокофьєв // Фiнансовий ринок України. − 2009. − N10. − С.29-31.

 

Соломка, С.В.

Механiзм iнвестицiйного стимулювання iнновацiйного розвитку пiдприємства [Текст] / С.В. Соломка // Економiка та держава. − 2009. − N9. − С.31-32.

 

Федоренко, В.Г.

Iнвестування [Текст] : пiдручник / В.Г. Федоренко. − 2-ге вид., перероб. i доп. − К. : Алерта , 2009. − 448 с.

65.9(4Укр)-56я73 Ф33

 

Чорноусова, М.

Можливостi транснацiоналiзацiї економiки України на базi вдосконалення процесу залучення прямих iноземних iнвестицiй [Текст] / М. Чорноусова // Журнал європейської економiки. − 2009. − N2. − С.157-167.

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ : РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

 

3.1. Правові засади організації торгівлі

 

Елин, А.Срок годности истек − покупатель вернул товар [Текст] / А. Елин  // Товаровед продовольственных товаров. − 2008. − N12. − С.61−63.

 

Литвиненко, В.

Как избежать воровства поставщиков ? [Текст] / В. Литвиненко  // Товаровед продовольственных товаров. − 2008. − N12. − С.67−70.

 

Назаренко, В.

Поширення процесу унiфiкацiї мiжнародного торговельного (комерцiйного) права на вiдносини, що виникають при застосуваннi агентського та сумiжних з ним договорiв (доручення i комiсiї) у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Назаренко  // Пiдприємництво, господарство i право. − 2008. − N12. − С.37−41.

 

Обревко, Н.Г.

Органiзацiйно-правовi особливостi кооперативного торговельного пiдприємництва [Текст] / Н.Г. Обревко  // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої  кооперацiї України. −2009. − N2. − С.85−91. − (Сер.”Економічні науки”). 

 

Тягунова, Н.М.

Законодавче регулювання торговельної та пiдприємницької дiяльностi [Електронний ресурс] : навч−метод. посiбник з освоєння дисциплiни за кредитно-модульною системою / Н.М. Тягунова , О.А. Спориш , Ю.В. Іванов. − Полтава, 2009.− Режим доступу : http: 10.0.0.9/phpopacclat/php − Заголовок з екрану.

 

Україна. Верховна Рада

Про оптовi ринки сiльськогосподарської продукцiї [Текст] : закон вiд 25 черв. 2009 р. N 1561−VI / Україна. Верховна Рада // Голос України. − 2009. − 8 серп.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв

Положення про основнi вимоги до органiзацiї дiяльностi продовольчих, непродовольчих та змiшаних ринкiв [Текст]: затв. постановою вiд 29 лип. 2009 р. N 868 / Україна. Кабiнет Мiнiстрiв // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2009.

 − 11 верес.

 

Україна.Мiнекономiки

Порядок розрахунку цiн на послуги та оренду торгових примiщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарiв [Текст]: затв. наказом вiд 30 черв. 2009 р. N 638/109 / Україна. Мiнекономiки // Юридичний вiсник України . − 2009. − N32. − С.7−8.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв

Програма розвитку внутрiшньої торгiвлi на перiод до 2012 року [Текст]: затв. постановою вiд 24 черв. 2009 р. N 632 / Україна. Кабiнет Мiнiстрiв // Урядовий кур'єр. − 2009. − 16 лип.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв

Порядок етикетування харчових продуктiв , якi мiстять генетично модифiкованi органiзми або виробленi з їх використанням та вводяться в обiг [Текст]: затв. постановою вiд 13 трав.. 2009 р. N 468 / Україна. Кабiнет Мiнiстрiв // Урядовий кур'єр. − 2009. − 4 черв.

 

Україна.Мiнекономiки

Про порядок розробки та затвердження технологiчної документацiї на фiрмовi страви, кулiнарнi та борошнянi кондитерськi вироби у закладах ресторанного господарства [Текст]: затв. наказом вiд 25 верес. 2000 р. N 210, iз змiнами вiд 25 січ. 2008 р. N 21 / Україна.Мiнекономiки // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2009. −30 січ.

 

[Вгору]

3.2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

 

Алiєв, Т.

Патентування в торгiвлi [Текст] / Т. Алiєв  // Справочник экономиста. − 2009. − N10. − С.68−73.

 

АКОРТ : кодекс добросовестных практик торговых сетей при взаимоотношениях с поставщиками продуктов питания [Текст] // Управление магазином. − 2009. − N7. − С.47−56.

 

Балабан, П.Ю.

Органiзацiя торгiвлi [Електронний ресурс] : навч.−метод. посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно−модульною системою органiзацiї навчального процесу / П.Ю. Балабан , В.О. Кравченко,  В.В. Лiсiца.− Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopacclat/php − Заголовок з екрану.

 

Барышников, А.

Оптимальное обращение? Оценка эффективности расходов, понесенных торговым предприятием [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Барышников  // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N8−9. − С.78−80.

 

Бойко, З.М.

Розширення iснуючих пiдходiв до дослiдження i оцiнки внутрiшньогалузевої торгiвлi [Текст] /З.М.  Бойко // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N1. − С.5−12.

 

Бузукова, Е.

Управление ассортиментом компании −антикризисные меры [Текст] / Е. Бузукова  // Управление магазином. − 2009. − N1. − С.17−25.

 

Бульчак, Т.М.

Статистичний аналiз цiльової сукупностi пiдприємств оптової торгiвлi [Текст] / Т.М. Бульчак  // Статистика України. − 2009. − N2. − С.4-8.

 

Возiянова, Н.Ю.

Проблеми соцiалiзацiї трудового потенцiалу внутрiшньої торгiвлi [Текст] / Н.Ю. Возiянова  // Вiсник Донецького нацiонального унiверситету економiки i торгiвлi iм. М. Туган−Барановського. − 2009. − N3. − С.137−145.− ( Сер. „Економiчнi науки”).

 

Время скидок [Текст] : как правильно провести распродажу // Индустрия моды. − 2009. − N2. − С.74−82.

 

Гоголь, Н.И.

За прилавком. Анализ холодильных систем супермаркетов [Текст] /Н.И.  Гоголь  // Food Technologies & Equipment. − 2009. − N8. − С.26−27.

 

Громова, О.

Пусть победит сильнейший [Текст] : украинская водка на российском рынке алкогольной продукции / О. Громова  // Food UA. − 2009. − N8. − С.24−26.

 

Дикаленко, М.

Вилка в бок [Текст] : Рынок пресервов / М. Дикаленко, Э. Московчук  // Бизнес. − 2009. − N36. − С.62−63.

 

Калугина, С.

Информационное обеспечение формирования и поддержки потребительских предпочтений [Текст] + [Електронний ресурс] / С. Калугина, М. Николаева// Маркетинг . − 2009. − N3. − С.15−22.

 

Калько, Р.

Механика продаж [Текст] / Р. Калько // Товаровед продовольственных товаров. − 2009. − N8−9.− С.24−26.

 

Канаян, К.

Актуальные задачи управления торговым центром [Текст] / К. Канаян, Р. Канаян // Управление магазином. − 2009. − N4. − С.11−16.

 

Капитанчук, Ю.

Продать сейчас или никогда [Текст] /Ю. Капитанчук, И. Можаровский  // Управление магазином. − 2009. − N4. − С.33−36.

 

Качалов, И.

Как быстро приобрести много новых клиентов [Текст] / И. Качалов  // Управление магазином. − 2009. − N7. − С.39−46.

 

Качалов, И.

Четыре основных типа мошенничества в кризис и как их распознать [Текст] / И. Качалов // Управление магазином. − 2009. − N4. − С.37−42.

 

Кваша, С.М.

Формування зони вiльної торгiвлi в iнтеграцiйному процесi України до Європейського Союзу [Текст] / С.М. Кваша // Економiка АПК. − 2009. − N8. − С.64−69.

 

Коломiєць, П.

Риба ловитиметься на ринку ? [Текст] / П. Коломiєць  // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2009. − 11 верес.

 

Комкова, Е.

Товарный портфель и управление закупками [Текст] / Е. Комкова // Управление магазином. − 2009. − N6. − С.25−33.

 

Кравченко, Л.

О мотивации, и не только...[Текст] + [Електронний ресурс] / Л. Кравченко // Управление магазином. − 2009. − N5. − С.10−14.

 

Левитас, А.

Чтобы бизнес приносил больше денег : делайте больше повторных продаж [Текст] / А. Левитас  // Управление магазином. − 2009. − N4. − С.18−28.

 

Лекарь, А.С.

Актуальнi питання процедури вирiшення спорiв в рамках СОТ [Текст] / А.С. Лекарь // Митна справа. − 2009. − N4. − С.92−97.

 

Николаева, Т.

Александр III [Текст] + [Електронний ресурс] : украинский рынок парфюмерии массового спроса / Т. Николаева  // Бизнес. − 2009. − N33. − С.53−55.

 

Новикова, О.

Торговля фруктами и овощами [Текст] + [Електронний ресурс] / О. Новикова // Товаровед продовольственных товаров. − 2009. − N7. − С.34−37.

 

Окара, А.

Формирование потребительских предпочтений на рынке растительного масла [Текст] / А. Окара, К.Земляк, Т. Каленик // Маркетинг . − 2009.− N4. − С.44−59.

 

Органiзацiя торгiвлi [Текст] : пiдручник / I.П. Мiщук, В.М. Ребицький , С.I. Рудницький [та iн.]; за ред. В.В. Апопiй. − 3-тє вид . − К. : Центр навчальної лiтератури , 2009. − 632 с. + Електрон. змiст

65.421я73 О-64

 

Остатки сладки [Текст] : как оформить витрины в период распродаж // Индустрия моды. − 2009. − N4. − С.50−53.

 

Отторжение следует [Текст] + [Електронний ресурс] : торговля в Украине// Бизнес. − 2009. − N34. − С.46-48.

Пiдлипна, Р.П.

 

Напрями розвитку стратегiчного аналiзу в торгiвлi [Текст] / Р.П. Пiдлипна // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. 2009. − N1. − С.78−82.− (Сер.” Економiчнi науки”).

 

Попова, О.

Свет ячей моих [Текст] : рынок рыбы / О.Попова  // Бизнес. − 2009. − N37. − С.69−70.

 

Пустовит, И.

Долгая дорога к полке... [Текст] : оптимизация процесса пополнения товарных запасов / И. Пустовит // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N3. − С.44−50.

 

Пшеслiський, Д.

Формування асортиментної полiтики в магазинах продовольчої торгiвлi [Текст] / Д.Пшеслiський // Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. − 2009. − N2. − С.72−80.

 

Свичкарев, А.

Как с помощью музыки увеличить продажи [Текст] / А. Свичкарев // Управление магазином. − 2009. − N4. − С.29−32.

 

Середа, Е.

Необитаемый остров [Текст] : рынок бытовой техники в Украине / Е.Середа // Бизнес. − 2009. − N35. − С.58−59.

 

Сиваненко, Г.П.

Альтернативнi сценарiї адаптування торгiвлi продовольчими товарами до реалiй економiчної кризи в Українi [Текст] / Г.П. Сиваненко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N1. − С.68−75.− (Сер.” Економiчнi науки”).

 

Силивончик, А.

Увязли [Текст] + [Електронний ресурс] : снижение потребления соусов заставляет пересмотреть ассортимент и инвестиционные планы / А.Силивончик // Бизнес. − 2009. − N34. − С.54−55.

 

Соколова, Т.

Управление бизнесом в кризис, или... развиваться надо всегда! [Текст] / Т. Соколова  // Управление магазином. − 2009. − N6. − С.13−19.

 

Стариченко, Є. М.

Прогнозування диференцiацiї продовольчого споживання [Текст] / Є.М. Стариченко  // Економiка АПК. − 2009. − N7. − С.137−142.

 

Сысоева, С.

Как привлечь внимание к магазину и стимулировать продажи [Текст] / С. Сысоева,  Г.  Крок  // Управление магазином. − 2009. − N8. − С.32−39.

 

Тамберг, В.

Антикризисная стратегия компании [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Тамберг  // Товаровед продовольственных товаров. − 2009. − N7. С.23−26.

 

Тамберг, В.

Место под солнцем [Текст] + [Електронний ресурс] : рынок кисломолочной продукции / В.Тамберг, А. Бадьин // Товаровед продовольственных товаров. − 2009. − N8−9. − С.27−30.

 

Техники активных продаж [Электронный ресурс] : обучающая консультационная программа / сост. А.М. Паньков − Одесса : Одиссей , 2004. − 1 электрон. опт. диск (CD−ROM).

65.421 Т38

 

Ткаченко, Е.

Ценообразование в розничной торговле [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. Ткаченко // Справочник экономиста. − 2009. − N8. − С.17−24.

 

Ходыкин, И.

Работа с конфликтным клиентом : принцип передачи [Текст] / И. Ходыкин // Управление магазином. − 2009. − N8. − С.28−30.

 

 Храмцова, Е.Р.

Мезологические системы в торговле [Текст] + [Електронний ресурс]/ Е.Р.Храмцова // Вестник Российского государственного торгово − экономического университета. − 2009. − N5. − С.147−153.

 

Чиркова, Е.

Место реализации и как его найти [Текст] / Е. Чиркова // Товаровед продовольственных товаров. − 2009. − N7. − С.42−45.

 

Шлянчак, Д.Б.

Экономический кризис и развитие сетей FMCG в России [Текст] / Д.Б. Шлянчак //Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. − 2009. − N6. − С.34−38.

 

[Вгору]

3.2.1.Оптова торгівля

 

Бульчак, Т.М.

Статистичний аналiз цiльової сукупностi пiдприємств оптової торгiвлi [Текст] / Т.М. Бульчак  // Статистика України. 2009. − N2. − С.4−8.

 

Давыдов, Р.

Один за всех [Текст] + [Електрон. ресурс] : Система мотивации менеджеров в оптовой торговле / Р. Давыдов // Управление магазином (Журнал о розничной и оптовой торговле). − 2008. − N12. − С.68−72.

 

Декларування оптових цiн на продтовари [Текст] // Все про бухгалтерський облiк. − 2009. − N16. −  С.9−11.

 

Михайлов, В.С.

Методологiчнi принципи вибiркових обстежень пiдприємств оптової торгiвлi [Текст] + [Електрон. ресурс] / В.С. Михайлов, С.П. Коваль // Статистика України. − 2008. − N4. − С.8−13.

 

Нуралиева, Д.

Оптовая торговля как важнейший фактор развития пищевой промышленности [Текст] / Д. Нуралиева // Пищевая промышленность. − 2009. − N7. − С.36−38.

 

Юрченко, Ю.Ю.

Сутнiсна конкретизацiя мiсця оптової торгiвлi в системi товароруху [Текст]/ Ю.Ю. Юрченко  // Вiсник Донецького нацiонального унiверситету економiки i торгiвлi iм. М.Туган−Барановського.. − 2009. − N3. − С.195−202.− (Сер.”Економiчнi науки”).

 

[Вгору]

3.2.2. Роздрібна торгівля

 

Бакаева, В.В.

Формирование покупательской лояльности в процессе розничной персональной продажи [Текст] + [Електронний ресурс] / В.В.Бакаева, В.Б. Ягудина // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации.. − 2009. − N1. − С.38−45.− (Сер.Экономические науки”).

 

Балабан, П.Ю.

Органiзацiя i технологiя роздрiбної торгiвлi [Електронний ресурс] : метод. рекомендацiї / П.Ю. Балабан, В.В. Лiсiца, О.М. Михайленко. − Режим доступу: http://10.0.0.9/phpopacclat/php − Заголовок з екрану.

 

Барышников, А.

Анализ розничного товарооборота [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Барышников // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N6. − С.32−36.

 

Буркiвська, В.

Використання алюмiнiєвої фольги в сучасному супермаркетi [Текст] + [Електронний ресурс] / В. Буркiвська, І. Агеєва // Продукти i торгiвля.− 2009. − N3−4. − С.23−24.

 

Все средства хороши [Текст] : как повысить продажи с помощью мерчендайзинга // Индустрия моды. − 2009. − N2. − С.52−57.

 

Гончарук, Н.

Борговi мережi [Текст] : легше за iнших нинiшню кризу переживуть тi мережi, у яких менше кредитiв / Н. Гончарук  // Контракти. − 2009. − N16−17. − С.46−47.

 

Гончарук, Н.

За дешеву їжу ! [Текст] : країна переходить на дешеве продовольство − роздрiбнi мережi адаптуються до нових потреб українцiв / Н. Гончарук  // Контракти. − 2009. − N11. − С.28-31.

 

Губанова, И.Р.

Проблемы обеспечения эффективности работы предприятий розничной торговли [Текст] / И.Р. Губанова  // Товаровед продовольственных товаров. − 2009. − N8−9. − С.15−23.

 

Золотников, А.

Как с помощью HR-технологии увеличить продажи [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Золотников  // Управление персоналом −Украина. − 2009. − N4. − С.42−45.

 

Зубарева, Н.

Супермаркет в отеле: организация торгово-технологических  процессов [Текст] / Н. Зубарева  // Отельный бизнес. − 2009. − N4. − С.70−77.

 

Исаенко, Е.В.

Теоретические аспекты исследования рыночной активности предприятий розничной торговли [Текст] + [Електрон. ресурс] / Е.В. Исаенко, Д.Н. Милюкин // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. − 2008. − N4. − С.68−74.− (Сер. Экономические науки”).

 

Казанцев, А.И.

Комплекс маркетинга сетевого бизнеса в розничной торговле [Текст] / А.И. Казанцев  // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. − 2009. − N2. − С.337−341.− (Сер.”Економiчнi науки”).

 

Карпова, Н.

Эффективные результаты в рознице [Текст] + [Електронний ресурс] / Н. Карпова  // Управление персоналом −Украина. − 2009. − N4. − С.18−20.

 

Коваленко, А.

Логистика в продуктовом ритейле вчера, сегодня, завтра [Текст] / А. Коваленко // Дистрибуция и логистика. − 2009. − N7. − С.20−22.

 

Кромская Э.,

Несгибаемые [Текст] : немецкий ритейл до сих пор стойко выдерживал экономические неурядицы / Э. Кромская // Оборудование. Технологии и оборудование для магазинов. − 2008. − N11. − С.24−31.

 

Кулеша, В.

Криза в роздрiб [Текст] / В. Кулеша  / / Контракти. − 2009. − N11. − С.30−31.

 

Куценко, А.В.

Методика формування органiзацiйно-економiчного механiзму управлiння ефективнiстю дiяльностi пiдприємств роздрiбної торгiвлi споживчої кооперацiї [Текст] / А.В. Куценко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України − 2008. − N4. − С.94−98.− (Сер. “Економiчнi науки”).

 

Липсиц, И.

Управление ценами [Текст] + [Електрон. ресурс] / И.Липсиц, О. Рязанова  // Управление магазином. − 2009. − N2. − С.18−26.

 

Липчук, В.В.

Маркетинг [Текст] : навч. посiбник / В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугiль. − 3-тє вид., випр. i доп . − Львiв : Магнолiя 2006 , 2008. − 288 с.

65.290-211.1я73 Л61

 

Лісіца, В.В.

Глобалiзацiя в торгiвлi: вплив свiтових процесiв на український роздрiбний ринок [Електронний ресурс] : монографiя / В.В. Лiсiца, 2009. – Режим доступу : http://10.0.0.9/phpopacclat/php − Заголовок з екрану.

 

Лісіца, В.В.

Мерчандайзинг [Електронний ресурс] : навч.−метод. посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно-модульною системою органiзацiї навчального процесу / В.В. Лiсiца. – Режим доступу :

http://10.0.0.9/phpopacclat/php − Заголовок з екрану.

 

Мерчандайзинг в период распродаж [Текст] : советы профессионалов−практиков // Индустрия моды. − 2009. − N4. − С.42−49.

 

Михайленко, О.М.

Торговельнi мережi [Електронний ресурс] : навч.−метод. посiбник для самостiйного вивчення дисциплiни за кредитно−модульною системою органiзацiї навчального процесу / О.М. Михайленко , 2009. Режим

доступу : http://10.0.0.9/phpopacclat/php − Заголовок з екрану.

 

Новоселова, Н.

Необходимость в планировании ключевых показателей работы розничного магазина [Текст] / Н. Новоселова // Управление магазином. − 2009. − N1. − С.49−54.

 

Остатки сладки [Текст] : как оформить витрины в период распродаж // Индустрия моды. − 2009. − N4. − С.50−53.

 

Попова, О.

Сток машина [Текст] : украинский одежный ритейл меняет акценты, делая ставку на продажи более дешевой продукции / О. Попова  // Бизнес. − 2009. − N39. − С.67−68.

 

Потапенко, А.

"МЕТРО" научит торговать [Текст] : пример / А. Потапенко  // Экономические известия. − 2009. − 22 трав.

 

Прушковская, Е.Е

Исследование сущности мерчендайзинга и его методологические основы[Текст] /Е.Е. Прушковская // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. − 2008. − N2. − С.94−99.

− (Сер.”Экономические науки”).

 

РБК : частные марки (private label) российских продуктовых сетей [Текст] // Управление магазином. − 2009. − N2. − С.35−44.

 

Редькин, С.Ю.

Оценка значимости элементов комплекса продвижения в рознично-торговых организациях [Текст] / С. Ю. Редькин // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. − 2008. − N6. − С.87−93.

 

Сингх, Р.

Реинжиниринг и оптимизация структуры цепи поставок сетевого ритейла с помощью аналитического инструментаь SCM в условиях кризиса [Текст]  / Р. Сингх // Логистика и управление цепями поставок. − 2009. − N2. − С.21−26.

 

Струк, О.

У бiй iдуть однi новачки [Текст] : за останнiй рiк армiю консультантiв MLM−компанiй поповнили безробiтнi. Вони ж i врятували компанiї вiд значного падiння продажу / О. Струк // Контракти. − 2009. − N40. − С.34−35.

 

Сухарева, Е.

Бенчмаркетинг в розничной торговле [Текст] / Е. Сухарева  // Маркетинг . − 2009. − N2. − С.47−58.

 

Тимакова, К.

Кризис - удачное время, чтобы усилить позиции собственного бренда [Текст] / К. Тимакова  // Управление магазином. − 2009. − N3. − С.9−13.

 

Ткаченко, Е.

Ценообразование в розничной торговле [Текст] + [Електронний ресурс] / Е. Ткаченко  // Справочник экономиста. − 2009. − N8. − С.17−24.

 

Ферни, Джон

Принципы розничной торговли [Текст] : пер. с англ. / Д. Ферни, С. Ферни, К. Мур . − М. : ЗАО "Олимп−Бизнес" , 2008. − 416 с.

65.421.2 Ф43

 

Футало, Т.В.

Регiональний аспект територiальної оцiнки iнтенсивностi конкурентного середовища у роздрiбнiй торгiвлi [Текст] / Т.В. Футало // Регiональна економiка. − 2009. − N2.− С.206−213.

 

Частные торговые марки (private lables) побеждают в битве брендов [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Маркетинг и реклама. − 2009. − N3. − С.39−41.

 

[Вгору]

3.2.3. Електронна торгівля

 

Боднар, I.В.

Фiнансова парадигма створення та функцiонування Internet-магазинiв в Українi [Текст] / І.В. Боднар / / Iнвестицiї: практика та досвiд.− 2009. − N9. − С.33−36.

 

Васильєв, Г.

Iнтернет−магазин: вiд задуму до реалiзацiї [Текст] / Г. Васильєв  // Все про бухгалтерський облiк. − 2009. − N25. − С.6−11.

 

Дмитрiєва, Н.А.

Оцiнка сучасного стану та ефективнiсть розвитку електронної торгiвлi в Українi [Текст] / Н.А. Дмитрiєва // Формування ринкових вiдносин в Українi. − 2008. − N11. − С.27−31.

 

[Вгору]

3.2.4. Дистанційна ( позамагазинна ) торгівля

 

Калашник, В.

Дистанционная торговля - опора бизнеса почты в будущем [Текст] / В. Калашник  // Дистрибуция и логистика. − 2009. − N1. − С.42−43.

 

Криворучко, Н.Ю.

Наличие пассивных внемагазинных форм продаж как показатель уровня развития, ответственности и сознательности современного общества [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.Ю. Криворучко // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. − 2008. − N3. − С.132−137.

 

[Вгору]

3.2.5. Маркетинг в торгівлі

 

Гриник, Н.

Мобильный маркетинг : новый эффективный инструмент для продажи [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н. Гриник  // Маркетинг и реклама. − 2008. − N4. − С.63−66.

 

Джаферова, С.Е.

Маркетинг на торговельних пiдприємствах: забезпечення будiвельної галузi матерiальними ресурсами [Текст] / С.Е. Джаферова // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N1. − С.75−78.− ( Сер.” Економiчнi науки”).

 

Дудакова, И.А.

Маркетинговые аспекты организации розничной торговли [Текст] / И.А. Дудакова // Вестник Российского государственного  торгово−экономического университета. − 2008. − N6. − С.94−97.

 

Иванова, Д.

Геоинформационный маркетинг для розничных сетей при выходе на региональные рынки [Текст] + [Електрон. ресурс] / Д. Иванова // Маркетинговые исследования в Украине. − 2008. − N1. − С.36−39.

 

Казанцев, А.И.

Комплекс маркетинга сетевого бизнеса в розничной торговле [Текст] / А.И. Казанцев // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. − 2009. − N2. − С.337−341.− (Сер.Экономические науки”).

 

Костенко, О.П.

Маркетинговi дослiдження доцiльностi створення торгово-розважального центру [Текст] + [Електрон. ресурс] / О.П. Костенко, В.А.Устименко, Ю.Д. Бiлик // Держава та регiони. − 2008. − N6. − С.111−117.

 

Магомедов, Ш.

Ассортиментная политика торгового предприятия [Текст]+ [Електрон. ресурс] / Ш. Магомедов // Маркетинг . − 2009. − N1. − С.51−60.

 

Ортынская, В.

Торговый маркетинг - компромиссы и синергия [Текст] + [Електрон. ресурс] / В. Ортынская, Н. Бориславская / / Маркетинг и реклама. − 2008. − N4. − С.50−53.

 

Свичкарев, А.

Как с помощью музыки увеличить продажи [Текст] / А.Свичкарев // Управление магазином. − 2009. − N4. − С.29−32.

 

Сиваненко, Г.

Сучасний стан та прiоритети розвитку маркетингових каналiв на ринку продовольчих товарiв [Текст] / Г. Сиваненко // Пiдприємництво, господарство i право. − 2008. − N4. − С.161−165.

 

Стрельникова, Л.

Технология mysteru shopping [Текст] + [Електронний ресурс] : метод маркетингового исследования [Текст] / Л. Стрельникова // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N6. − С.46−50.

 

 

Сухарева, Е.

Бенчмаркетинг в розничной торговле [Текст] / Е. Сухарева  // Маркетинг . − 2009. − N2. − С.47−58.

 

Червак, Р.

Торговый маркетинг как элемент экономики развлечений [Текст] / Р. Червак // Маркетинг и реклама. − 2008. − N4. − С.36−39.

 

Чорнобай, Ю.

Дослiдження ефективностi застосування маркетингових стратегiй в асортиментнiй полiтицi торговельного пiдприємства [Текст] : на прикладi Хмельницького пiдприємства Укоопспiлки "Укоопювелiрторг"/ Ю. Чорнобай  // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2008. − 12 верес.

 

Шереметьева, Е.Н.

Организационные аспекты применения прямого маркетинга в розничной торговле [Текст] / Е.Н. Шереметьева  // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. − 2008. − N1. − С.156−161.

 

[Вгору]

3.2.6. Інновації в торгівлі

 

Бабурин, С.Н.

Инновационные процессы в современной торговле [Текст] / С.Н.Бабурин // Вестник Российского государственного торгово−экономического университета. − 2008. − N3. − С.6−10.

 

Возiянова, Н.Ю.

Оцiнка ознак "нової економiки" i тенденцiї iнновацiйних процесiв у внутрiшнiй торгiвлi України [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н.Ю. Возiянова // Актуальнi  Проблеми Економiки. − 2008. − N11. − С.53−62.

 

Жоголко, Н.

Iнновацiї облiку на торговельних пiдприємствах [Текст] / Н. Жоголко // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2008. − 26 верес.

 

Карюк, С.

Через iнновацiйнi процеси в торгiвлi - до нових успiхiв [Текст] : за матерiалами роботи мiнi - маркету "Ческо" Черкаської облспоживспiлки / С. Карюк, С. Харченко // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2008. − 12 верес.

 

Кезуа, И.Н.

Инновации в торгово-технологических процессах розничных предприятий [Текст] /И.Н. Кезуа // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. − 2009. − N6. − С.98−101.

 

Коцюба, А.

 Инновационные системы в сфере автоматизации. Розничная торговля [Текст] + [Електрон. ресурс]  / А. Коцюба //  Торговый эксперт. − 2008. − N12.− С.36−40.

 

Кужилева, О.

Комплексная оценка инновационного потенциала торговой марки предприятия [Текст] / О. Кужилева // Маркетинговые исследования в Украине. − 2008. − N1.− С.32−35.

 

Кузнецов, Д.

Инновации в управлении торговлей [Текст] / Д. Кузнецов  // Российская кооперация. − 2009. – 15 січ.

 

Стоянова, Я.

Iнновацiйнi процеси та їх вплив на ефективнiсть дiяльностi роздрiбної торговельної мережi [Текст] : на прикладi розвитку мережi маркетiв Кiровоградської облспоживспiлки / Я. Стоянова // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2008. − 12 верес.

 

Хомич, О.

Iнновацiйнi процеси в торгiвлi та їх вплив на фiнансовi результати діяльності пiдприємства [Текст] / О. Хомич, О. Бiла // ВIСТI. Дiловий випуск. − 2009. − 30 жовт. 

 

[Вгору]

3.3. Зовнішня торгівля

 

Андрiйчук, В.Г.

Проблеми платiжного балансу та зовнiшньої торгiвлi в умовах фiнансової кризи: гiпотетичнi й реальнi шляхи i заходи їх вирiшення [Текст]/ В.Г.Андрiйчук // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. − 2008. − N6. − С.5−10.

 

Береславська, О.I.

Валютний курс i зовнiшня торгiвля: теоретичнi й емпiричнi аспекти взаємо'звязку [Текст] / О.І. Береславська  // Фiнанси України. 2009. − N3. − С.66−76.

 

Блинов, А.

Под натиском импорта. Проблема украинского экспорта [Текст] : из-за ухудшения конъюнктуры на мировых рынках наращивать экспорт Украине придется за счет продукции АПК, участия машиностроителей в международной кооперации и повышения  статуса транзитного государства / А. Блинов // ГVардия. − 2008. − N9. − С.18−20.

 

Зборовська, Ю.Л.

Тенденцiї розвитку зовнiшньої торгiвлi продукцiєю АПК у контекстi нарощування експортного потенцiалу [Текст] / Ю.Л. Зборовська, О.О. Школьний // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. 2008. − N6. − С.113−119.

 

Зовнiшньо-торговельна полiтика держави та теорiя мiжнародної торгiвлi [Текст] // Економiка та держава. − 2009. − N1. − С.53−56.

 

Зовнiшня торгiвля України товарами та послугами у 2008 роцi. У 2 т. Т.1 : стат. зб. / вiдповiд. ред. А.О. Фризоренко . − К.  : Держкомстат України ,  2009. − 168 с.

65.051.9(4Укр)43 З-78

 

Зовнiшня торгiвля України товарами та послугами у 2008 роцi. У 2 т. Т.2 : стат. зб. / вiдповiд. ред. А.О. Фризоренко. − К.  : Держкомстат України , 2009. − 212 с.

65.051.9(4Укр)43 З-78

 

Мазур, М.В.

Оцiнка збалансованостi зовнiшньої торгiвлi за видами економiчної дiяльностi в Українi [Текст] / М.В. Мазур  // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N18. − С.28−30.

 

Матвеєв, М.Є.

Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi [Текст] : навч. посiбник / М.Є. Матвеєв, I.I. Дiдович . К. : Професiонал , 2008. − 192 с.

65.9(4Укр)8я73 М33

 

Мельник, Т.

Україна мiж Сходом i Заходом: перспективи зовнiшньої торгiвлi [Текст] + [Електрон. ресурс] / Т. Мельник // Вiсник Київського нацiонального торговельно−економiчного унiверситету. − 2008. − N6. − С.46−56.

 

Онищенко, О.А.

Сучасна парадигма регулювання зовнiшньої торгiвлi [Текст] / О.А. Онищенко //Економiка та держава. 2009. − N8. − С.27−29.

 

Панфiлова, Т.

Україна в глобальному торговельному та iнвестицiйному середовищi [Текст] / Т. Панфiлова  // Економiка України. − 2009. − N6. − С.75−84.

 

Порецкая, И.

Миллионы ошибок [Текст] : внешнеторговая динамика Украины на глобальном  продовольственном рынке / И. Порецкая // Food UA. − 2009. − N7. − С.6−8.

 

Регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi [Текст] : навч. посiбник / за ред. I.I. Дахно . − К. : Центр навчальної лiтератури , 2009. − 472 с.

65.052.9(4Укр)8я73 Р32

 

Сибiрякова, М.В.

Методологiчнi основи статистичного облiку структури i динамiки зовнiшньої торгiвлi товарами України [Текст] + [Електронний ресурс] / М.В. Сибiрякова // Статистика України. − 2009. − N1. − С.9−13.

 

Ферапонтова, Т.О.

Внешняя торговля Украины вооружением и проблемы военно-технического сотрудничества со странами СНГ [Текст] / Т.О. Ферапонтова // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета.

− 2009. − N1. − С.119−125.

 

[Вгору]

3.4.Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

Балабан, П.Ю.

Оптова торгiвля споживчої кооперацiї в економiцi ринкового типу : сучаснi проблеми розвитку [Текст] / П.Ю. Балабан, М.П. Балабан, В.П. Мащенко  // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: − 2009. − N2. − С.43−47.− (Сер.” Економiчнi науки”).

 

Ковпак, Н.П.

Резерви забезпечення конкурентрспроможностi торгового потенцiалу споживчої кооперацiї України [Текст] / Н.П. Ковпак, В.С. Чорномаз  // Науковий вісник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: − 2009. − N3. − С.96−99.− (Сер.”Економiчнi  науки”).

 

Куценко, А.В.

Методика формування органiзацiйно-економiчного механiзму управлiння ефективнiстю дiяльностi пiдприємств роздрiбної торгiвлi споживчої кооперацiї [Текст] / А.В. Куценко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України − 2008. − N4. − С.94−98. − (Сер.”Економiчнi науки”).

 

Мiщук, I.П.

Органiзацiя логiстики на пiдприємствах торгiвлi споживчої кооперацiї [Текст] / І.П. Мiщук // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N2. − С.80−84.−(Сер.”Економiчнi науки”).

 

Прушковская, Е.Е.

Развитие маркетинговой деятельности в розничной торговле потребительской кооперации [Текст] + [Електронний ресурс] / Е.Е. Прушковская, В.В. Пасечко // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. − 2009. − N1. − С.216−220.− (Сер.”Экономические науки”).

 

[Вгору]

РОЗДІЛ 4. СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ –
ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

 

 

4.1. Історія менеджменту

 

Джон Рокфеллер : секреты успеха от сверхбогатого человека [Текст] // Мир денег. − 2009. − N4. − С.50-53.

 

Петрова, Ю.

Рут Хэндлер − Барби - мама [Текст] / Ю. Петрова, Е. Спиридонова // Управление персоналом. − 2009. − N18. − С.92-96.

 

[Вгору]

4.2. Теоретичні засади менеджменту

 

Баєва, О.В.

Основи менеджменту [Текст] : практикум: навч. посiбник / О.В. Баєва, Н.I. Новальская,  Л.О. Згалат-Лозинська. − К. : Центр учбової літератури, 2007.− 524 с.

 

Мартиненко, М.М.

Основи менеджменту [Текст] : пiдручник / М.М. Мартиненко. − К. : Каравела , 2008. − 496 с.

 

[Вгору]

4.3. Інвестиційний менеджмент

 

Вовчак, О.Д.

Iнвестування [Текст] : навч. посiбник / О.Д. Вовчак .− Львiв : Новий свiт-2000 , 2008. − 544 с.

65.9(4Укр)-56я73 В61

 

Ковалишин, П.

Iнвестицiйний менеджмент та ризики в дiяльностi венчурних компанiй [Текст] / П. Ковалишин / / Економiст. − 2008. − N12. − С.50-52.

 

Федоренко, В.Г.

Iнвестування [Текст] : пiдручник / В.Г. Федоренко . − 2-ге вид., перероб. i доп . − К. : Алерта , 2009. − 448 с.

65.9(4Укр)-56я73 Ф33

 

Череп, А.В.

Iнвестознавство [Електронний ресурс] : навч. посiбник / А.В. Череп.− К. : Кондор , 2006. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з екрану.

65.9(4Укр)-56 Ч46

 

Черниш, I.В.

Управлiння створенням iнвестицiйної привабливостi туристично-рекреацiйного комплексу Полтавської областi [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / I.В. Черниш. −  Полтава, 2008. − 20 с.

65.9(4Укр-4Пол)433 Ч-49

 

[Вгору]

4.4. Інноваційний менеджмент

 

Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : [интерактивный бизнес-учебник, бизнес-карта Украины] / Корпорация "Диполь".− К. : Високi технологiї . − 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). − (Бизнес-комплект ; Вып. 8).

65.290-55-21 И66

 

Iванченко, К.I.

Iнновацiйний менеджмент у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi [Електронний ресурс] : навчально-методичний посiбник / К.I. Іванченко, О.П. Бiлiнська, 2009.− Режим доступу :http://uccu.org.ua/liber/2009/6/CIvanzenco/096innCL/index.htm.

 

Кузнецов, Д.

Инновации в управлении торговлей [Текст] / Д. Кузнецов // Российская кооперация. – 2009.−15 января. − С.5.

 

[Вгору]

4.5. Екологічний менеджмент

 

Акуленко, В.Л.

Екологiчна реструктуризацiя з елементами екологiчного менеджменту [Текст] + [Електронний ресурс] / В.Л. Акуленко, I.В. Мамчук // Вiсник Сумського державного унiверситету.− 2009. − N1. − С.52-59. − ( Сер. Економiка).

 

Варламова, I.С.

Система екологiчного менеджменту на металургiйних пiдприємствах в умовах ринкової економiки [Текст] / I.С. Варламова / / Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N6. − С.42-44.

 

Грищенко, Ф.

Екологiчне управлiння : порiвняльний аналiз мiжнародної та нацiональної нормативних баз [Текст] / Ф. Грищенко //   Стандартизацiя. Сертифiкацiя. Якiсть.− 2008. − N6. − С.43-47.

 

Основи екологiї. Екологiчна економiка та управлiння природокористуванням [Текст] : пiдручник / за ред. Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка. − Суми : Унiверситетська книга , 2008. − 759 с.

20.1я73 О-75

 

Саннiкова, С.Ф.

Комплексне впровадження систем управлiння якiстю та екологiчного менеджменту з метою пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї [Текст] / С.Ф. Саннiкова, М.В. Iванова // Держава та регiони.− 2009.− N4. − С.171-174.

 

Фокин, А.

Экологии - полномочия ! [Текст] / А. Фокин // Экология и жизнь.− 2009.− N2.− С.20-21.

 

[Вгору]

4.6. Міжнародний менеджмент

 

Добровольська, К.

Високе мистецтво [Текст] : дiлова етика та етикет у мiжнародному менеджментi / К. Добровольська // Консалтинг в Українi. − 2008. − N4. − С.16-20.

 

Мiжнародний менеджмент [Текст] : навч. посiбник / за ред. О.Б. Чернега. − 2-ге вид., оновл. i доп . − Львiв : Магнолiя 2006 , 2009. − 592 с.

65.582.050я73 М58

 

[Вгору]

4.7. Менеджмент операцій (операційний менеджмент)

 

Попантонопуло, Е.В.

Сущность и основные принципы моделирования маркетинговых задач в системах оперативного менеджмента [Текст] / Е. В. Попантонопуло // Кожевенно-обувная промышленность. − 2008. − N2. − С.10-12.

 

Солопенко, Р.I.

Методика прийняття управлiнських рiшень в системi операцiйного менеджменту авiацiйного пiдприємства [Текст] / Р.I. Солопенко // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2008. − N3. − С.94-102.

 

Яковенко, К.Ф.

Операцiйний менеджмент [Електрон. ресурс] : навчально-методичний посiбник за кредитно-модульною системою / К.Ф. Яковенко , А.О. Глєбова.− Полтава, 2009. Режим доступу :

http://uccu.org.ua/liber/2009/6/CYakovenk/096menCL/index.htm.

 

[Вгору]

4.8. Менеджмент освітньої діяльності

 

Гладкий, I.

Основні положення системи менеджменту якості освіти [Текст] / I. Гладкий // Новий колегiум. − 2009. − N1. − С.31-35.

 

Князева, И.В.

Комплексная оценка деятельности вуза : баланс необходимого и достаточного [Текст] / И.В. Князева // Высшее образование сегодня. − 2009. − N1. − С.10-12.

 

Управление факультетом [Текст] : учебник / под ред. С.Д. Резник. − М. : ИНФРА-М, 2008. − 696 с.

74.58я73 У67

 

[Вгору]

4.9. Менеджмент персоналу

 

Акимов, Д.И.

Проблемы формирования концептуальных основ социального маркетинга [Текст] / Д.И. Акимов // Менеджмент и кадры. − 2008. − N10. − С.7-12.

 

Артюгина, Е.

Корпоративный блог и закрытые сообщества сотрудников [Текст] / Е. Артюгина // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N1. − С.24-26.

 

Архангельский, Г.

Контроль поручений руководителя высшего звена [Текст] / Г. Архангельский // Управление персоналом. − 2008.− N22.− С.35-40.

 

Багаев, А.

Сфера социума : психологические аспекты управления [Текст] / А. Багаев // Проблемы теории и практики управления. − 2009. − N5. − С.112-118.

 

Балашова, Е.

Неадекватный кандидат или работодатель ? [Текст] / Е. Балашова // Управление персоналом. − 2008. − N22. − С.57-60.

 

Баркова, О.

Что решает руководитель, если кадры решают все? [Текст] / О. Баркова // Управление персоналом. − 2008. − N24. − С.30-32.

 

Белоконь, Л.

Реорганизация в период сокращения, сокращение в период реорганизации [Текст] / Л. Белоконь // Менеджер по персоналу. − 2009. − N3. − С.36-45.

 

Беляев, Ю.

Оптимизация численности офисных сотрудников [Текст] / Ю. Беляев // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N2. − С.62-65.

 

Береза, Н.

Измеряем затраты рабочего времени [Текст] / Н. Береза // Менеджер по персоналу. − 2009.− N9. − С.40-45.

 

Береза, Н.

Удерживание ключевых сотрудников [Текст] / Н. Береза // Управление персоналом.− Украина. − 2008. − N11. − С.38-41.

 

Бондар, О.В.

Iмiтацiйне моделювання як ефективний метод розвитку персоналу та пiдвищення рiвня економiчної безпеки органiзацiй у механiзмi ситуацiйного управлiння [Текст] / О.В. Бондар // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України.− 2007. − N2. − С.69-75.− ( Серiя : Економiчнi науки).

 

Васильева, М.Г.

Мотивация персонала в условиях внедрения инноваций [Текст] / М.Г. Васильева // Управление персоналом. − 2009.− N10. − С.54-56.

 

Виноградський, М.Д.

Управлiння персоналом [Електронний ресурс] : навч. посiбник / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова .− 2-е вид.− К. : ЦУЛ , 2009. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). − Заголовок з екрану.

65.050.2я73 В49

 

Войнаровская, О.

Увольнение работников в условиях кризиса [Текст] : в ситуации экономического кризиса нередко возникает необходимость в оптимизации затрат и численности работников / О. Войнаровская // Менеджер по персоналу. − 2009. −N3. − С.64-74.

 

Войтуль, В.

Замолвить словечко. Корпоративное [Текст] / В. Войтуль // Управление персоналом − Украина. − 2009. − N1. − С.21-23.

 

Грувман, Т.Б.

Социокультурный подход в управлении персоналом [Текст] / Т.Б. Грувман // Управление персоналом. − 2009. − N3. − С.34-35.

 

Григорьева, И.

Текучесть кадров [Текст] / И. Григорьева / / Банковский менеджмент. − 2008. − N11. − С.21-26.

 

Давиденко, Н.

"Сами с усами": внутреннее обучение персонала "контактной зоны" ресторана [Текст] / Н. Давиденко // Гостиничный и ресторанный бизнес. − 2009. − N2. − С.60-62.

 

Давыдов, Р.

Всевидящее око ? [Текст] : опыт внедрения контролирующего подразделения на предприятии / Р. Давыдов // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N1-2. − С.77-79.

 

Давыдов, Р.

Один за всех [Текст] : система мотивации менеджеров по продажам / Р. Давыдов // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N4. − С.48-52.

 

Дубина, И.Н.

Направления формирования организационного климата для активизации новаторской деятельности персонала [Текст] / И.Н. Дубина // Управление персоналом. − 2008. − N24. − С.52-54.

 

Жадько, Н.

Что такое навык? [Текст] / Н. Жадько, М. Чуркина // Управление персоналом.− 2008. − N24. − С.69-74.

 

Зверева, Н.

Технология успеха [Текст] / Н. Зверева // Менеджер по персоналу. − 2008. −N12.− С.6-11.

 

Згонник, Л.В.

Интеллектуальный капитал организации: проблемы регулирования [Текст] / Л.В. Згонник, С.М. Челбин // Управление персоналом. − 2009. − N11. − С.42-44.

 

Зивтинь, М.

Подбор персонала при открытии объекта с нуля [Текст] / М. Зивтинь // Гостиничное дело.− 2009.− N5. − С.56-62.

 

Золотников, А.

Как с помощью HR-технологии увеличить продажи [Текст] / А.Золотников // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N4. − С.42-45.

 

Зябрев, Л.

Корпоративный фильм: развлекая - убеждаем [Текст] / Л. Зябрев // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N1. − С.18-20.

 

Иванов, М.

Кадровая безопасность [Текст] / М. Иванов // Бизнес и безопасность. − 2009. − N1. − С.30-38.

 

Иванов, М.

Устраиваемся на работу [Текст] / М. Иванов // Бизнес и безопасность. − 2009. − N1. − С.120-125.

 

Иванова, С.В.

Искусство подбора персонала [Текст] : как оценить человека за час / С.В. Иванова . − М. : Альпина Бизнес Букс , 2008. − 160 с.

65.050.2 И21

 

Ивахнов, А.

Прогностическая оценка мотивации при подборе сотрудников [Текст] / А. Ивахнов // Менеджер по персоналу. − 2008. − N12. − С.30-34.

 

Изменение кадровых политик и практик [Текст] // Менеджер по персоналу. − 2009. − N5. − С.79-88

 

Кадры решают все [Текст] // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N3. − С.40-44.

 

Казаков, М.В.

Перспективы совершенствования системы подбора персонала в кредитных организациях [Текст] / М.В. Казаков // Управление персоналом. − 2009. − N11. − С.45-47.

 

Каралюс, А.

Система непрерывного образования : школа - вуз - предприятие... [Текст] / А. Каралюс // Менеджер по персоналу. − 2008.− N12.− С.26-29.

 

Карпова, Н.

Оценка персонала в рознице [Текст] / Н. Карпова // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N8. − С.28-30.

 

Кеворков, В.

Момент истины в отношениях с потребителями [Текст] / В. Кеворков // Банковский менеджмент. −2008. −N10. −С.29-30.

 

Коломбет, Т.

Рекрутинговый бизнес в условиях изменений [Текст] / Т. Коломбет // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N2. − С.52-54.

 

Кондратьева, А.

Как работать с недовольными покупателями и жалобами покупателей [Текст] / А. Кондратьева // Управление магазином. − 2008. − N10. − С.34-37.

 

Котова, Т.В.

Программа адаптации квалифицированного персонала: опыт разработки [Текст] / Т.В. Котова // Управление персоналом. − 2009.− N10. − С.42-44.

 

Краевая, А.

Долгосрочная HR-стратегия [Текст] : чтобы справиться с финансовым кризисом, американские банки меняют подход к работе с персоналом / А. Краевая // Банковская практика за рубежом. − 2008. − N11. − С.60-63.

 

Краснопольская, О.

Тип организационной культуры и HR [Текст] / О. Краснопольская // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N5. − С.18-21.

 

Крушельницька, О.В.

Управлiння персоналом [Електронний ресурс] : навч. посiбник / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук .− 2-е вид., перероб. i доп.− К. : Кондор , 2005. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Заголовок з екрану.

65.050.2я73 К84

 

Крючков, В.

Новые возможности для HR-а в условиях изменений [Текст] / В. Крючков // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N2. − С.19-21.

 

Кузнецова, Н.

Кадры на вырост [Текст] / Н. Кузнецова // Новости торговли. − 2009. − N3. − С.12-15.

 

Куршакова, Н.Б.

Оценка работы банковского персонала с помощью методики "тайный посетитель" [Текст] / Н.Б. Куршакова, М.Н. Белозерова // Управление развитием персонала. − 2007. − N2. − С.102-107.

 

Лавриненко, И.

Персональная гомеопатия. Сопутствующее обучение персонала [Текст] : малые порции учебного материала, постоянное повторение и перенос в рабочую среду дают возможность персоналу надежно освоить навык / И. Лавриненко // Компаньон. − 2008. − N46. − С.44-46.

 

Лавриненко, И.

Подушевое участие [Текст] : при слиянии и поглощении одна из главных проблем - налаживание работы с персоналом. Принципы ее общие, но реализация - всегда индивидуальная / И. Лавриненко // Компаньон. −2009. −N6. −С.28-30.

 

Лазарева, Н.

Интернет - ресурс повышения квалификации эйчаров [Текст] / Н. Лазарева // Менеджер по персоналу. − 2008.− N12.− С.66-70.

 

Лазоренко, Л.

Особливостi сучасного управлiння людськими ресурсами [Текст] / Л. Лазоренко // Персонал (Журнал iнтелектуальної елiти). − 2009. − N1. − С.53-56.

 

Лелюк, Р.В.

Iсторичний аспект мотивацiї трудової дiяльностi та проблеми її еволюцiї в умовах розвитку ринкових вiдносин на порозi XXI столiття [Текст] / Р.В. Лелюк // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N3.− С.67-70.− (Серiя : Економiчнi науки).

 

Лiсогор, Л.

Освiтнi детермiнанти розвитку людських ресурсiв в Українi [Текст] / Л. Лiсогор // Україна: аспекти працi. − 2008. − N8. − С.29-33.

 

Лобаскова, Н.

Мотивация труда работников промышленных предприятий : рациональные пути [Текст] / Н. Лобаскова // Проблемы теории и практики управления.− 2009. − N5. − С.105-111.

 

Лысакова, Ю.

Рынок труда в сфере HR [Текст] / Ю. Лысакова // Управление персоналом - Украина. − 2009.− N5. − С.53-55.

 

Любинский, С.Л.

Персонал в отдельном СПА: рекомендации специалистов [Текст] / С.Л. Любинский // Отельный бизнес. − 2009. − N1-2. − С.41-46.

 

Ляшенко, В.И.

Обучение управленцев для малого предпринимательства : проблемы и перспективы [Текст] / В.И. Ляшенко, Т.Ф. Бережная, С.А. Полковников // Вiсник економiчної науки України. − 2008. − N2.− С.101-106.

 

Магура, М.

Управление персоналом в обучающейся организации [Текст] / М. Магура // Управление персоналом. − 2009. − N18. − С.24-31.

 

Мансуров, Р.

Внедрение грейдинга в промышленной компании [Текст] / Р. Мансуров // Управление персоналом. − 2009. − N14. − С.24-32.

 

Мансуров, Р.

Оценка эффективности обучения персонала [Текст] / Р. Мансуров // Справочник экономиста.− 2009. − N5. − С.5-9.

 

Менеджмент персоналу [Текст] / / Праця i закон. − 2009. − N1. − С.29-34.

 

Миронова, О.М.

Поведiнковий пiдхiд до антикризового менеджменту персоналу пiдприємства [Текст] : автореф. дис. : 08.00.04 / О.М. Миронова. − Х. : Харк. нац. екон. ун-т , 2007. − 20 с.

65.050.2 М63

 

Михайлов, В.

Методы оценки персонала : смотрим в бинокль [Текст] / В. Михайлов // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N8. − С.17-18.

 

Михайлова, А.

Практика внедрения модели кадрового контроллинга [Текст] / А. Михайлова / / Управление персоналом. − 2009. − N10. − С.78-84.

 

Могилевская, О.Ю.

Управление персоналом промышленного предприятия в рыночной экономике [Текст] / О.Ю. Могилевская // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N16. − С.52-55.

 

Моргунов, Е.

Олигархов больше нет [Текст] / Е. Моргунов // Управление персоналом. − 2009. − N3. − С.56-66.

 

Мой путь один, всего один... Мне выбора, по счастью, не дано. Лидерство [Текст] / С. Плетнева, А. Лавринович, В. Фомин [и др.] // Управление персоналом. − 2008. − N24. − С.76-79.

 

Мурашко, М.I.

Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посiбник / М.I. Мурашко. − 3-тє вид., випр. i доп. − К. : Знання , 2008. − 435 с.

65.050.2я73 М91

 

Надыч-Петренко, Л.

Подбор в условиях ограниченного бюджета [Текст] / Л. Надыч-Петренко // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N4. − С.59-61.

 

Намельська, Й.

Роль HR-отдела в создании стоимости компании [Текст] / Й. Намельська // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N5. − С.62-65.

 

Науменко, Н.

Аутплейсмент: made in Ukraine [Текст] : работа с сокращенным персоналом / Н. Науменко // Власть денег. − 2009. − N1-3. − С.44-45.

 

Науменко, Н.

Насильно мил [Текст] : как противостоять действиям шантажистов / Н. Науменко // Власть денег. − 2009. − N11. − С.38-39.

 

Науменко, Н.

Звезды про запас [Текст] / Н. Науменко // Власть денег. −2009. −N6. −С.40-41.

 

Науменко, Н.

Себе на уме [Текст] / Н. Науменко // Власть денег. − 2009. − N12.− С.36-37.

 

Ойвенталь, А.В.

Реализация кадровой стратегии [Текст] / А.В. Ойвенталь // Научные и технические библиотеки. − 2009. − N4. − С.60-63.

 

Опарина, Н.Н.

Основные стратегии управления кадровым резервом [Текст] / Н.Н. Опарина // Управление персоналом. − 2009. − N7. − С.44-47.

 

Остафиева, О.

Темплиеры [Текст] : в последнее время украинские компании стали чаще пользоваться услугами временных работников ("темпов") / О. Остафиева // Бизнес. − 2009. − N23.− С.44-45.

 

Отрощенко, Е.

Кризис не страшен... брендированному специалисту [Текст] / Е. Отрощенко // Маркетинг и реклама. − 2009. − N2. − С.48-50.

 

Пантелеева, Е.

Современный японский менеджмент [Текст] / Е. Пантелеева // Управление персоналом. − 2009.− N14.−С.42-45.

 

Пашутин, С.

О мимолетных увлечениях и бесполезных сотрудниках [Текст] / С. Пашутин // Управление персоналом. − 2008.− N22. − С.86-88.

 

Первушина, М.

Оценка как часть системной работы с персоналом [Текст] / М. Первушина // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N8.− С.14-16.

 

Петрова, I.

Iнтеграцiйна роль компетенцiй у стратегiчному управлi людськими ресурсами [Текст] / I. Петрова // Україна: аспекти працi. − 2008. − N8.− С.23-28.

 

Пивень, Е.

Аттестация - праздник профессионализма! [Текст] / Е. Пивень, Е. Ламанова // Менеджер по персоналу. − 2009. − N3. − С.46-57.

 

Плыгунова, И.

Практика организации внутреннего обучения сотрудников [Текст] / И. Плыгунова, О. Миргородская // Менеджер по персоналу. − 2009. − N9.− С.46-56.

 

Прендзевская, Е.

Как выжить работодателю [Текст] : показатели эффективности труда персонала в условиях ограниченности ресурсов [Текст] / Е. Прендзевская // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N4. − С.32-38.

 

Прусак, В.

Изучаем японский опыт [Текст] / В. Прусак // Менеджер по персоналу. − 2009. − N9.− С.10-18.

 

Ребров, Е.

Разработка системы оплаты труда [Текст] / Е. Ребров// Менеджер по персоналу. − 2009. − N9.− С.24-31.

 

Реуцкий, М.В.

Феноменология стилей руководства (по классификации Е.Туник) : гендерный и комбинаторный аспекты [Текст] / М.В. Реуцкий // Менеджмент и кадры. −2008. − N10. − С.13-18.

 

Садовая, Н.

Тестирование персонала [Текст] / Н.Садовая, А. Пихота // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N8.− С.24-27.

 

Сальнiченко, О.

Кадровий аудит при купiвлi компанiї [Текст] / О. Сальнiченко // Праця i закон. − 2009. − N5. − С.23-27.

 

Сардарян, А.

Мультинациональные команды [Текст] / А. Сардарян, В. Чернова // Управление персоналом. −2008. − N24. − С.65- 68.

 

Сергеев, А.

Метод "360 градусов": оцениваем для развития [Текст] / А. Сергеев // Управление персоналом - Украина. − 2009.− N8. − С.21-23.

 

Сивец, С.

Кризис или профессиональное возрождение [Текст] / С. Сивец // Управление персоналом. − 2009. − N6. − С.57-59.

 

Система подбора персонала по компетенциям [Текст] // Менеджер по персоналу. − 2009. − N5. − С.47-58.

 

Спесивцева, С.

Профессионализм персонала как фактор конкурентоспособности организации [Текст] / С. Спесивцева // Проблемы теории и практики управления.− 2009.− N6. −С.108-114.

 

Стефановская, С.

Эчайр - канатоходец [Текст] / С. Стефановская // Менеджер по персоналу. − 2009. − N9.− С.92-96.

 

Стрелкович, Н.

Почем у вас текучка ? [Текст] / Н. Стрелкович // Управление магазином. − 2008. − N10. − С.26-32.

 

Сырых, О.

Развитие команды [Текст] / О. Сырых // Банковский менеджмент. − 2008. − N11. − С.39-42.

 

Теплов, С.

Оптимизация человеческих ресурсов в условиях спада деятельности компании [Текст] : Строительная отрасль в числе первых приняла на себя удар кризиса / С.  Теплов // Менеджер по персоналу. − 2009. − N3. − С.22-28.

 

Тодорова, О.

Корпоративный канал четвертой власти [Текст] / О. Тодорова // Управление персоналом - Украина. − 2009. − N1.− С.14-17.

 

Тугускина, Г.

Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал предприятий [Текст] / Г. Тугускина // Управление персоналом. − 2009. − N3. − С.73-77.

 

Тупик, И.

Управление знаниями на промышленном предприятии [Текст] : оптимизация человеческих ресурсов в условиях спада деятельности компании. Антикризисное управление : HR-аспекты / И. Тупик, В. Плескач // Менеджер по персоналу. − 2009. − N3. − С.8-21.

 

Тюльпанов, А.

Рекрутмент как элемент логистики персонала [Текст] / А. Тюльпанов // Управление персоналом. − 2008. − N22. - С.54-56.

 

Фомин, В.

В.Фомин : "Любая мотивация - как правило, нематериальная" [Текст] = Владимир Фомин: нужны люди, которые выкинули из лексикона фразу "это не моя обязанность" / В. Фомин // Управление персоналом. − 2009. − N8. − С.36-40.

 

Шевченко, О.

Управление талантами [Текст] / О. Шевченко // Управление персоналом - Украина. −2008. − N11.− С.35-37.

 

Шимановська-Дiанич, Л.М.

Аудит як метод оцiнки системи управлiння персоналом пiдприємств та органiзацiй споживчої кооперацiї України [Текст] / Л.М. Шимановська-Дiанич // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N3. − С.109-115.− ( Серiя : Економiчнi науки).

 

Шимановська-Дiанич, Л.М.

Управлiння персоналом [Текст]: навч. посiбник / Л.М. Шимановська-Дiанич.− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009.− 293 с. 

65.050.2я73 Ш61

 

Шокин, Ю.И.

Менеджмент женского персонала: опыт последнего десятилетия [Текст] / Ю.И. Шокин // Управление персоналом. − 2009. − N2. − С.68-70.

 

Шпекторенко, I.

Мотивацiя як чинник професiйної мобiльностi кадрiв державної служби [Текст]/ I. Шпекторенко // Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. − 2008. − N3. − С.67-74.

 

Штейнбок, Г.

Механизм оптимизации управления командой и регулирования процесса самоорганизации [Текст] / Г. Штейнбок // Проблемы теории и практики управления. − 2008. − N11. − С.97-106.

 

Шушляпiн, О.

За ким прямує команда однодумцiв [Текст]: високомотивованi лiдери сприяють залученню максимальної кiлькостi учасникiв команди до виконання спiльного завдання / О. Шушляпiн / / Персонал (Журнал iнтелектуальної елiти). − 2009. − N1. − С.47-51.

 

Ярных, В.

Адаптация персонала в магазине, или ищем скрытые ресурсы [Текст] / В. Ярных // Управление магазином. − 2009. − N3. − С.46-49.

 

Kessler, Ian

HRmanagement: approaches in time of crisis [Текст] / Kessler Ian // Управление персоналом.− 2009. − N10. − С. 74-75.

 

[Вгору]

4.9.1 Тести та тренінги

 

Чи готовi ви до стресу? [Текст] : тест // Персонал (Журнал iнтелектуальної елiти). − 2009. − N1. − С.130-131.

 

Сидiр, О.

Чи подолає ваше пiдприємство криза? [Текст] : тести / О. Сидiр // Персонал (Журнал iнтелектуальної елiти). − 2009. −N2. − С.132-133.

 

Кокодей, Т.А.

Совершенствование системы обучения персонала с использованием компьютерного тренажера "виртуальное предприятие" [Текст] / Т.А. Кокодей // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N9. − С.227-234.

 

[Вгору]

4.10. Податковий менеджмент

 

Крисоватий, А.I.

Податковi трансформацiї та економiчне зростання [Текст] / А.I. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фiнанси України. − 2008. − N9.− С.10-24.

 

Мельник, В.М.

До питання формування теоретичних засад адмiнiстрування податкiв [Текст] / В.М. Мельник // Фiнанси України. − 2008. − N9.− С.3-9.

 

Податковий менеджмент [Текст] : пiдручник / Ю.Б. Iванов, А.I. Крисоватий, А.Я. Кiзима, В.В. Карпова.− К. : Знання, 2008. − 525 с.

65.261.43-21я73 П44

 

Ярема, Б.П.

Податковий менеджмент [Текст] : навч. посiбник / Б.П. Ярема, В.П. Маринець. − Львiв : Магнолiя 2006 , 2008. − 224 с.

65.261.43-21я73 Я72

 

[Вгору]

4.11.Стратегічний менеджмент

 

Баранчикова, М.В.

Оцiнка ризикiв кадрового портфеля пiдприємства в системi стратегiчного управлiння [Текст] / М.В. Баранчикова, В.I. Дiдик, В.В. Кубiнiй // Науковий вiсник Ужгородського унiверситету. − 2007. − Вип. 21. − С.128-131. − (Сер. Економіка).

 

Гончар, В.В.

Развитие стратегического управления в контексте научно-технического прогресса [Текст] / В.В. Гончар, С.Б. Горяйнова // Вiсник економiчної науки України. − 2008. − N2. − С.21-24.

 

Дюков, И.И.

Стратегия развития бизнеса [Текст] : практический подход / И.И. Дюков. − СПб. : Питер, 2008. − 236 с.

65.290-21 Д95

 

Iгнатьєва, I.А.

Стратегiчний менеджмент [Текст] : пiдручник / I.А. Iгнатьєва. − К. : Каравела , 2008. − 480 с.

65.290-21я73 I-26

 

Каракай, Ю.В.

Технологiя формування стратегiчного менеджменту [Текст] / Ю.В. Каракай // Формування ринкових вiдносин в Українi. − 2008. − N10. − С.3-7.

65.290-21я73 I-26

 

Ковалев, А.

Стратегический менеджмент, или менеджмент стратегий [Текст] + [Електронний ресурс] / А. Ковалев, О. Козлова // Проблемы теории и практики управления. − 2009. − N4.− С.83-87.

 

Маляренко, Т.

Аналiтичнi пiдходи до стратегiчного управлiння економiчною безпекою держави [Текст] / Т. Маляренко // Суспiльна полiтика та стратегiчний менеджмент. − 2008. − N1. − С.68-77.

 

Мiзюк, Б.М,

Основи стратегiчного управлiння [Текст] : пiдручник / Б.М, Мiзюк . − Львiв : Магнолiя 2006 , 2009. −544 с.

65.290-21я73 М57

 

Мозенков, О.В.

Повышение эффективности стратегического управления фирмой за счет совершенствования управленческого учета [Текст] / О.В. Мозенков // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2009. − N1. − С.191-196.

 

Нестеренко, Ж.К.

Концепцiя застосування стратегiчного менеджменту маркетингової дiяльностi металургiйних пiдприємств [Текст] / Ж.К. Нестеренко, Т.В. Мордвiнцева // Iнвестицiї: практика та досвiд. − 2009. − N6.− С.38-41.

 

Секерин, В.

Стратегии управления интегрированными маркетинговыми коммуникациями [Текст] / В. Секерин,  Е. Казицкий // Маркетинг. − 2009. − N4. − С.72-84.

 

Сомов, Д.А.

Системний подход в развитии концепции стратегического управления [Текст] / Сомов Д.А. // Вiсник економiчної науки України. − 2008. − N2. − С.146-148.

 

Стеценко, В.В.

Стратегiчне управлiння маркетинговими комунiкацiями пiдприємств споживчої кооперацiї [Текст] / В.В. Стеценко // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. − 2009. − N2. − С.57-61.− ( Серiя : Економiчнi науки).

 

Стратегический менеджмент: введение и основные понятия [Текст] // Университетское управление: практика и анализ. − 2008. − N4. − С.11-35.

 

Уварова, Т.Г.

Интегральная концепция управления инновационным университетом на основе знаний [Текст] / Т.Г. Уварова // Университетское управление: практика и анализ. − 2008. − N6. − С.90-95.

 

Харитонова, Т.В.

Стратегическое управление как способ стабильного прироста доходности [Текст] / Т.В. Харитонова, С.И. Главчева // Хранение и переработка сельхозсырья. − 2008. − N12. − С.8-10.

 

Чувикова, В.

Система управления и стратегический управленческий учет [Текст] / В. Чувикова // Проблемы теории и практики управления. −2009. − N8. − С.46-51.

 

[Вгору]

4.12. Туристичний менеджмент

 

Голова, О.Б.

Менеджмент туризма [Текст] : практ. курс : учеб.-метод. пособие / О.Б. Голова. − М. : Финансы и статистика, 2007.− 224 с.

65.433-21я73 Г61

 

Дмитрук, О.В.

Пiдприємства рекреацiйно-туристичної сфери як об'єкти управлiнської дiяльностi [Текст] / О.В. Дмитрук // Актуальнi Проблеми Економiки. − 2008. − N9. − С.98-103.

 

Кабушкин, Н.И.

Менеджмент туризма : учебник / Н.И. Кабушкин. − Мн. : Новое знание, 2007. − 408 с.

65.433-21я73 К12

 

[Вгору]

4.13. Фінансовий менеджмент

 

Барышников, А.

Оптимальное обращение? Оценка эффективности расходов, понесенных торговым предприятием [Текст] / А. Барышников // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N8-9. − С.78−80.

 

Бобошко, В.

Методологические основы оценки затрат и выгод при реализации природоохранных мероприятий [Текст] / В. Бобошко // Проблемы теории и практики управления. − 2009. − N2. − С.43-52.

 

Захарченко, Е.

"Пластилиновая" оценка. Гибкие бюджеты операционных расходов производственного предприятия [Текст] / Е.  Захарченко // Управленческий учет и бюджетирование. − 2009. − N8-9. − С.86−93.

 

Ковалев, В.В.

Управление денежными потоками, прибылью и рентабельностью [Текст] : учеб-практ. пособие / В.В. Ковалев. − М. : Проспект, 2008. − 336 с.

65.290-93-21я73 К56

 

Кудра, А.А.

Модель оценки экономической эффективности замены младшего банкнотного номинала на старший монетный [Текст] / А.А.  Кудра // Вестник Российского государственного торгово-экономического университета. − 2009. − N6.− С.61-69.

 

Лисянська, О.

Фiнансовий механiзм дiяльностi комерцiйного банку [Текст] / О. Лисянська // Банкiвська справа. − 2009. − N2. − С.89-95

 

Никитина, Н.

Стратегический контроллинг как эффективный механизм системы антикризисного финансового управления [Текст] + [Електрон. ресурс] / Н. Никитина // Проблемы теории и практики управления. − 2009. − N2. − С.53−60.

 

Основы финансового менеджмента [Электронный ресурс] : обучающий курс / сост. Е.Н. Любанова.− М. : Кордис & Медиа , 2005. − 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

65.26я73 Ф59

 

Петленко, Ю.В.

Фiнансовий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посiбник / Ю.В. Петленко. − К. : Кондор , 2007. − 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Прасолова, С.П.

Фiнансовий менеджмент у банку [Електронний ресурс] : метод. рекомендацiї / С.П.Прасолова, Т.П.Гудзь, 2009. − Режим доступу: http://uccu.org.ua/liber/2009/6/CPrasolov/096finCL/index.htm

 

[Вгору]

4.14. Менеджмент якості

 

Звягiнцева, О.Б.

Роль управлiння якiстю товару в маркетинговiй дiяльностi пiдприємства [Текст] + [Електронний ресурс] / О.Б.  Звягiнцева // Економiка харчової промисловостi. − 2009. − N1. − С.27−31.

 

Лосюк, Л.

Основнi тенденцiї сучасних концепцiй СУЯ [Текст] / Л. Лосюк // Стандартизацiя.Сертифiкацiя.Якiсть. − 2009. − N4. − С.3−9.

 

Максимова, Н.

Улучшение системы менеджмента качества пищевого предприятия на основе анализа и совершенствования процессов [Текст] / Н. Максимова, В.А. Матисон // Пищевая промышленность. − 2009. − N5. − С.38−41.

 

Семкин, Б.В.

Система менеджмента качества образования и управление подготовкой специалиста [Текст] + [Електронний ресурс] / Б.В. Семкин, Т.В. Свит, Н.П.Щербаков // Высшее образование в России. − 2009. − N4. − С.58−65.

 

Юрченко, В.А.

Опыт внедрения СМК (Система менеджмента качества) [Текст] / В.А. Юрченко, Т.В. Короткова // Высшее образование в России. – 2009. − N6. − С.76−81.

 

Максимова, Н.

Улучшение системы менеджмента качества пищевого предприятия на основе анализа и совершенствования процессов [Текст] / Н. Максимова, В.А. Матисон // Пищевая промышленность. − 2009. − N5. − С.38−41.