Полтавський університет споживчої кооперації України

 

Бібліотека

 

 

 

Н.Є. Шляхова

 

 

 

 

ДЖАМАН
МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

 

Біобібліографічний покажчик

 

 

 

 

Полтава - 2008

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ I. Життєвий та творчий шлях Джамана Михайла Олексійовича

Основні дати життя і діяльності М.О. Джамана

Матеріали про наукову та творчу діяльність М.О. Джамана

Розділ II. Шляхи удосконалення економічного потенціалу в наукових та навчально-методичних працях М. О.Джамана

Книги

Статті із збірників та періодичних видань

Розділ III. Діяльність професора М.О. Джамана в різних галузях науки

Книги

Статті із збірників та періодичних видань

Іменний покажчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

Вступ

 

Кожній людині, напевно, притаманні риси характеру, що висвітлюють найяскравіші частинки його душі. А душа може бути широкою багатогранною, може дарувати іншим радість спілкування, мудре слово, мужній вчинок.

Такою людиною і є доктор економічних наук, викладач Полтавського університету споживчої кооперації України, завідувач кафедрою загальноекономічних дисциплін, Михайло Олексійович Джаман. Куди б не закинула його доля, якою б справою не займався, він завжди чесно виконував свій обовязок людини і громадянина.

Даний покажчик присвячений науковій діяльності завідувача кафедрою загальноекономічних дисциплін М.О. Джамана

Він містить 94 бібліографічних описів публікацій різних років : підручники, монографії, методичні матеріали, статті із збірників наукових праць та періодичних видань.

Покажчик має ІІІ розділи :

У І розділі „Життєвий та творчий шлях Джамана М.О.” міститься автобіографія науковця , основні дати життя і діяльності, та матеріали про його наукову та творчу діяльність, що розміщені на сайтах INTERNET.

До розділу ІІ „Шляхи удосконалення економічного потенціалу в наукових та навчально-методичних працях М.О.Джамана” включено книги, статті зі збірників та періодичних видань, які висвітлюють питання управління народним господарством, розвитку господарського механізму.

Розділ ІІІ „Діяльність професора М.О.Джамана в різних галузях науки” розкриває багатогранність наукових інтересів вченого в галузі права, екології, освіти тощо.

В середині розділів матеріал розміщений у хронологічному порядку. Покажчик може зацікавити в першу чергу науковців, викладачів аспірантів, студентів, тих людей, кому не байдужий економічний і соціальний розвиток України .

[Вгору]

Розділ І. Життєвий та творчий шлях Джамана Михайла Олексійовича

 

Михайло Олексійович Джаман народився у серпні 1953 року в сімї сільських учителів на Прикарпатті ( с. Бучачки Івано-Франківської області ). Після закінчення середньої школи на „відмінно”, вступив до Чернівецького державного університету, який закінчив у 1975 році зі спеціальності економіко-географ.

Трудову діяльність розпочав учителем географії на житомирському Поліссі за направленням Міністерства народної освіти України. Там же був обраний звільненим секретарем парторганізації хмелерадгоспу „Прогрес”.

Після повернення на Прикарпаття був направлений у 1981 році на службу в органи МВС України. У січні 1985 р. переведений на Крайню Північ (м. Норильськ), де відпрацював 11 років. Одночасно займався дослідженням сільського і промислового господарства Єнісейської півночі і усього Заполяр’я колишнього Радянського Союзу. Розробив методику економічної оцінки оленячих пасовищ, і в 1993 році успішно захистив кандидатську дисертацію у Науково-дослідному інституті сільського господарства нечорноземної зони РФ у Пушкіні - Санкт-Петербурзі. З 1995 по 2005 роки Михайло Олексійович проживав у Санкт-Петербурзі і працював у провідних вищих навчальних закладах Росії.

У вересні 2005 року повернувся в Україну на постійне проживання. Є науковим керівником декількох аспірантів, які працюють над кандидатськими дисертаціями з географії та економіки. Перший пошукач в Україні захистився у березні 2008 р. Джаман М.О. є автором біля сотні (96) наукових праць з економіки та управління національним господарством, в т. ч. 12 монографій і 3-х навчальних посібників. В даний час у співавторстві готуються до випуску ще 3 монографії з питань етногеографічних аспектів розвитку глобалізації і регіоналізації в сучасному світі, стратегії розвитку міжнародної кооперації і організації управління та умов оплати праці

Постійно займається спортом і вокалом. Лауреат Всесоюзних, Всеросійських і Міжнародних конкурсів художньої самодіяльності.

 

[Вгору]

Основні дати життя і діяльності М.О. Джамана

 

1953

Народився в с. Бучачки Івано-Франківської області

1975

Закінчив Чернівецький державний університет

1975-1976

Вчитель географії середньої школи на Житомирщині

1976-1978

Секретар парткому хмелерадгоспу „Прогрес”

1978-1981

Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи в середній школі на Івано-Франківщині

1981-1984

Служба в органах МВС України

1985-1995

Переведення на Крайню Північ, робота в органах МВС Російської Федерації та в Науково-дослідному інституті Крайньої Півночі ,

м. Норильськ

1993

Захист кандидатської дисертації

1995-1999

Викладач Санкт-Петербурзького університету МВС Російської Федерації

1999-2005

Викладацька робота у провідних вузах Санкт-Петербургу і Росії

2002

Захист докторської дисертації

2005

Повернення в Україну

2006-по цей час

Доктор економічних наук, завідувач кафедри загальноекономічних дисциплін ПУСКУ, дійсний член Петровської академії наук і мистецтв Російської Федерації; Міжнародної академії наук і безпеки життєдіяльності при ООН ( відділення Російської Федерації), АЕН України

 

[Вгору]

Матеріали про наукову та творчу діяльність М.О. Джамана

 

1.Віценя, Л. Линуть спогади в далеч знайому... [Текст] / Вiценя Л. / / Зоря Полтавщини. -2009.- 13 січ.

 

2. Джаман Михаил Алексеевич [ Электронный ресурс]. − Режим доступу : http://www.famous-scientists.ru/3128/ .− Заголовок з екрану.

 

3. Джаман Михаил Алексеевич [Электронный ресурс].− Режим доступу: http://www.pusku.edu.ua/contacts.php?lang=rus .− Заголовок з екрану.

 

 

[Вгору]

Розділ ІІ. Шляхи удосконалення економічного потенціалу
в наукових та навчально-методичних працях М.О.Джамана

 

Книги

 

4. Система ведения агропромышленного производства на Енисейском Севере на 1991-1995 гг. [Текст] / М.А. Джаман, А.И.Соломаха, В.С.Воронов [и др.].- Новосибирск : ВАСХНИЛ. Сиб. отд-ние НИИСХ Крайнего Севера, 1990.− 210 с.

 

5. Джаман, М.А. Развитие корпоративного управления [Текст]: монография / М.А.Джаман. − СПб.: СПб ГАУ, 2000. − 105 с.

 

6. Джаман, М.А.Роль менеджера в антикризисном управлении [Текст]: монография /М.А. Джаман . СПб.: СПб ГАУ, 2000. − 95 с.

 

7. Джаман, М.А. Методологические и правовые аспекты функционирования корпоративных структур [Текст]: монография / М.А. Джаман, Т.И.Козлова. − СПб ; Пушкин: Ин-т правоведения и предпринимательства, 2000. 136 с.

 

8. Джаман, М.А . Основы управления трудовым коллек­тивом [Текст] : учеб. пособие для студен­тов эконом. и юрид. специальностей / М.А. Джаман, Т.И.Козлова. – СПб; Пушкин: Ин-т правоведения и предпринимательства, 2000. – 63 с.

 

9. Экономическая теория в схемах и графиках [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов эконом. и юрид. специальностей / М.А. Джаман, А.А.Аникин, Е.А.Ерасова, и [ др.]. −СПб. : СПб ун-т МВД РФ, 2000.−215 с.

 

10. Джаман, М.А. Организация труда менеджера [Текст] : монография / М.А.Джаман . − СПб ; Пушкин : Инт правоведения и предпринимательства, 2001.− 93 с.

 

11.Джаман, М.А. Ключевые факторы антикризисного управления в стро­ительных организа­циях [Текст] : монография / М.А. Джаман . − СПб.: СПб ГТУ, 2001. − 115 с.

 

12.Джаман, М.А. Стратегия и тактика антикризисного управления [Текст] : монография /М.А. Джаман . − СПб.: СПб ГТУ, 2001. − 97 с.

 

13.Джаман, М.А. Управление кризи­сами в акционерных обществах: ситуаци­онные методы и модели [Текст] : монография / М.А. Джаман . − СПб.: СПб ГТУ, 2001. − 176 с.

 

14.Джаман, М.А. Антикризисное управление корпоративными структурами в инвестиционно- строительном комплексе [Текст] : монография /М.А. Джаман, А.Н. Асаул. − СПб.: СПб ГАСУ, 2001.254 с.

 

15.Корпоративное управление: становление, проблемы и пути совершенствования [Текст] : монография / М.А. Джаман, В.Н.Васильев, Н.Н.Мальцев [ и др.]. − СПб.: Синтез-Полиграф, 2001. 116 с.

 

16.Джаман, М.А. История развития управления сельскохозяйствен­ным производством в России [Текст] : монография /М.А. Джаман, А.И.Вдовин, С.А.Вдовин. − СПб.: СПб ГТУ, 2002. − 122 с.

 

17.Джаман, М.А. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины "Расчетные и кре­дитные операции во внешнеэкономи­ческой деятельности предприятия" для студентов дневной формы обучения специальности "Международная экономика" [Текст] / М.А. Джаман, Н.И.Левчук . Полтава: ПУСКУ, 2007.−20 с.

 

18.Джаман, М.А. Программа курса и планы семинарских занятий дисциплины “Расчетные и кредитные операции во внешнеэконом­ической деятельности предприятия" для студентов дневной формы обучения специальности "Международная экономика" [Текст ] / М.А.Джаман, Н.И. Левчук. − Полтава: ПУСКУ, 2007. 16 с.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

19.Джаман, М.А. Пути совершенст­вования хозяйст­венного механизма в агропромышленных хозяйствах (на при­мере Таймырского авт. округа) [Текст] / М.А. Джаман // Уровень и качество жизни малочисленных народов Севера : тезисы докладов Всесоюз. науч. конф.,(Якутск, 1990 г.). − Якутск : ИЭ КОПР Севера, 1990.С. 175−181.

 

20. Джаман, М.А. Проблема рацио­нального исполь­зования трудовых ресурсов коренных народов Севера Тай­мырского авт. округа [Текст] / М.А.Джаман // Рациональное использование ресурсов Севера : тезисы докладов Всесоюз. науч. конф., (Новосибирск, 1991 г.). − Новосибирск: ИЭ и ООП СО АН СССР, 1991. С. 65−68.

 

21.Джаман, М.А. Экономический меха­низм определения расчётных цен за продукцию при межхозяйственной кооперации [Текст]/ М.А. Джаман // Научно−техн. бюл. РАСХН.− Новосибирск: Сиб. отд−ние НИИСХ Кр. Севера, 1991. − Вып. I. − С. 80−89.

 

22.Джаман, М.А .Олень помнит, где его обидели [Текст] / М.А.Джаман // Северные просторы.−1992. № 11−12. −С. 46−51.

 

23.Джаман, М.А. Пути совершен­ствования хозяйственного механизма в АПК Таймырского авт. округа [Текст] / М.А.Джаман // Совершенствование структур управления и форм хозяйствования АПК в условиях реформ : сб. трудов НИЭСХ НЗ РФ. − СПб., 1992.С. 43−49.

 

24.Джаман, М.А. Совершенствование структур управления и форм хозяйствования АПК в условиях реформ [Текст] /М.А.Джаман , В.А. Ткаченко // Совершенствование организации производства в условиях перехода к рыночной экономике : материалы Всероссийской науч. конф. − СПб.: НИЭСХ НЗ РФ, 1992. − С. 72−77.

 

25.Джаман, М.А.Сущность агроресурсного потенциала и его оценка на примере Таймырского автономного округа [Текст ] / М.А.Джаман // Социальные проблемы развития фермерства в нечерноземной зоне Российской Федерации : сб. трудов НИЭСХ НЗ РФ. − СПб.: НИЭСХ НЗ РФ, 1993. − С. 59-75.

 

26.Джаман, М.А. Формирование и рациональное ис­пользование тру­довых ресурсов как составной части агро­ресурсного потен­циала Таймырского автономного округа [Текст] / М.А.Джаман //Социальные проблемы развития фермерства в нечерноземной зоне Российской Федерации : сб. трудов НИЭСХ НЗ РФ. − СПб.: НИЭСХ НЗ РФ, 1993.С. 32−47.

 

27.Джаман, М.А. К вопросу о влиянии форм собственности на трудовую ак­тивность и со­циальную защи­щенность сельского населения [Текст] /М.А. Джаман, В.А.Ткаченко // Проблемы социального развития села и сельских территорий : тезисы докладов IV науч. − практ. конф. − СПб.: НИЭСХ НЗ РФ, 1997. − С. 25−28.

 

28.Джаман, М.А. Развитие самоуправ­ления на муни­ципальном и регио­нальном уровне АПК [Текст] / М.А. Джаман, В.А.Ткаченко // Качество управления на разных уровнях АПК России : тезисы докладов V Всерос. науч. − практ. конф. – СПб ; Пушкин: СЗ НИЭСХ, 1999.С. 89−92.

 

29.Джаман, М.А. Выбор эффективных организационно-правовых форм хозяйствования в АПК [Текст] /М.А. Джаман ,Ю.М.Смирнов // Функцио­нирование органи­зационно-правовых форм хозяйствования в АПК в условиях рыно­чной экономики. : материалы междунар. науч.− практ. конф. − СПб ; Пушкин.: СЗ НИЭСХ, 2000. − Т.З.С. 29−32.

 

30.Джаман, М.А. Проблемы реализации управленческих решений в организациях [Текст] /М.А. Джаман . // Проблемы региональной экономики : сб. науч. трудов. − СПб.: ИПРЭРАН, 2001. − С. 69-82.

 

31.Джаман, М.А. Стратегия и тактика в антикризисном управлении организацией [Текст] /М.А. Джаман // Современное экономическое и социальное развитие стран СНГ на рубеже XXI века (проблемы и перспективы) : материалы Петербург. эконом. форума. − СПб.: 2001.С. 47−62.

 

32.Джаман, М.А. Управление предприятием в условиях кризиса [Текст] / М.А. Джаман, А.Н. Асаул // Регион: политика, экономика, социология. − 2001. −№23.С. 72-81.

 

33.Джаман, М.А. Закономерности антикризисного поведения предприятий [Текст] / М.А. Джаман // Таможня и бизнес: тезисы докладов междунар. науч. − практ. конф. − СПб.: СПб им. В. Б. Бобкова филиал РТА, 2001. − С. 185−188.

 

34.Джаман, М.А.Методологическое обеспечение антикризисного управления [Текст] / М.А. Джаман // II Кирило-Мефодиевские чтения : тезисы докладов междунар. науч. конф. − СПб. уга: КГУ Ленобласти, 2001. − С. 28−31.

 

35.Джаман, М.А. Управление выбором эффективных организационно-правовых форм хозяйствования в АПК [Текст] / М.А. Джаман, Ю.М.Смирнов, В.А.Ткаченко // II Кирило-Мефодиевские чтения : тезисы докладов междунар., науч. конф. − СПб. ; Луга : КГУ Ленобласти, 2001. − С. 73−74.

 

36.Джаман, М.А. Влияние фактора собственности на деятельность корпоративных структур [Текст] / М.А. Джаман // Вестник МАИСУ.2001. −№12 −С. 12−19.

 

37.Джаман, М.А.Выбор управлен­ческих решений в кризисных ситуациях фирмы [Текст] / М.А. Джаман // Вестник МАИСУ.2001. −№12. С. 24−36.

 

38.Джаман, М.А. Условия формирования финансово-промыш­ленных групп в российской экономике [Текст] / М.А. Джаман // Вестник МАИСУ. 2001. −№12. − С. 51−60.

 

39.Джаман, М.А. Человеческий капитал личности и его резервы [Текст] / М.А.Джаман // Вестник МАИСУ.− 2001. −№12. − С. 42−49.

 

40.Джаман, М.А. Диагностика кризисов и банкротства организаций [Текст] /М.А. Джаман // Регион: политика, экономика, социология. − 2002. - №1-2.-С. 89-97.

 

41.Джаман, М.А. Проблемы управления строительными организациями в условиях кризисного развития [Текст] / М.А. Джаман // Региональные и отраслевые проблемы инвестиционной деятельности : материалы междунар. конф. МАИЭС. − Владимир: Владимирский гос. ун−т, 2002. − С. 228-242.

 

42.Джаман, М.А. Формирование стратегии и тактики организаций в условиях сопротивления [Текст] /М.А. Джаман // Проблемы и опыт экономического управления предприятиями: межвуз. сб. науч. ст. – Уфа : УГНТУ, 2002. − С. 203−211.

 

43.Джаман, М.А. Ситуационная модель устойчивости фирмы в рыночной среде [Текст] / М.А. Джаман // Учёные записки СПб им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. - СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2002.−№ 1.− С. 271−282.

 

44.Джаман, М.А. К вопросу антикризисного управления организациями [Текст] / М.А. Джаман // Учёные записки СПб им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. − СПб.: РИО СПб филиала РТА, 2002.№ 1.- С. 282-292.

 

45.Джаман, М.А. О финансовой устойчивости и экономической безопасности фирмы [Текст] / М.А. Джаман , В.А. Дианов // Регион: политика, социология, экономика. – 2003.− № 1−2.− С. 65−76.

 

46Джаман, М.А. Использование западных управлен­ческих инноваций как фактор создания инновационной среды [Текст] / М.А. Джаман, Г.В. Гетманова // Регион: политика, социология, экономика. − 2003. № 3−4. −С. 89−96.

 

47.Джаман, М.А. Управление ново­введениями как фактор создания инновационной среды [Текст] / М.А. Джаман, Г.В. Гетманова // III Кирилло-Мефодиевские чтения : сб. материалов междунар. науч. конф. − СПб ; Луга: СПб ГПУ, 2004.С. 21−26.

 

48.Джаман, М.А. К анализу состояния безопасности инженерных сооружений [Текст] / М.А. Джаман, А.В. Спесивцев // III Кирило-Мефодиевские чтения : сб. материалов междунар. науч. конф. − СПб. ; Луга : СПб ГПУ, 2004. − С. 62− 67.

 

49.Джаман, М.А.Основные вопросы экономической безопасности фирмы [Текст] / М.А. Джаман, В.А. Дианов // III Кирило−Мефодиевские чтения : сб. материалов междунар, науч. конф. – СПб.; Луга: СПб ГПУ, 2004.−С. 81−90.

 

50.Джаман, М.А. Проблема рационального соче­тания механизмов управления и самоуправления на разных уровнях организации общества [Текст] / М.А. Джаман, Л.Я. Дятченко // Государ­ственное управление и местное самоуправление в реформируемом обществе : сб. науч. трудов междунар. науч. практ. конф. – Белгород : БелГУ, 2004. − С. 3−6.

 

51.Джаман, М.А. Экономическая безопасность страны и проблемы кадрового обеспечения государственной и муниципальной службы [Текст] / М.А. Джаман // Государственное управление и местное самоуправ­ление в реформируемом обществе : сб. науч. трудов междунар. науч.практ. конф. – Белгород : БелГУ, 2004. − С. 106-113.

 

52.Джаман, М.А. Региональная экономическая безопасность в системе государственного и муниципального управления: нормативно-право­вой, социальный и информационный аспекты [Текст] / М.А. Джаман , С.Н.Ермакова // Государственное управление и местное самоуправление в реформируемом обществе : сб. науч. трудов междунар, науч .практ. конф. – Белгород : БелГУ, 2004. − С. 157-161.

 

53.Джаман, М.А. Государственное регулирование экономической концентрации на товарных рынках [Текст] / М.А. Джаман, Д.А. Романенко // Госу­дарственное управление и местное само­управление в рефор­мируемом обществе : сб. науч. трудов междунар., науч.−практ. конф. −Белгород: БелГУ, 2004. − С. 189−193.

 

54.Джаман, М.А. Проблемы реализации управленческих решений в условиях экономической нестабильности [Текст] / М.А. Джаман // Проблемы управления и экономики. − 2004. − № 12.− С. 65-74.

 

55.Джаман, М.А. Состояние инвестиционной деятельности российских предприятий [Текст] / М.А. Джаман // Экономи­ческие проблемы вступления России в ВТО: сб. науч. трудов междунар. науч.-практ. конф. Белгород: БелГУ, 2004. −С.103−111.

 

56.Кризис как переходное состояние общества: философско- социологический анализ [Текст] / М.А. Джаман, В.В. Бахарев, Н.А. Дорожкин, С.В. Поденежко // Общество. Личность. Культура (социально-гуманитарные исследования) : сб. науч. трудов. –Белгород; СПб., 2004. - Вып. 2. - С. 29-37.

 

57.Джаман, М.А.Обучающаяся организация в механизме управления [Текст] / М.А. Джаман, В.В. Бахарев, Е.Б. Смирнов // Общество. Личность. Культура (социально-гуманитарные исследования) : сб. науч. трудов. – Белгород; СПб., 2004. − Вып. 2.−С. 104−112.

 

58.Джаман, М.А. Стратегические направления и основные принципы антикризисного управления персоналом [Текст] / М.А. Джаман // Общество. Личность. Культура (социально-гуманитарные исследования) : сб. науч. трудов. –Белгород ; СПб., 2004. − Вып. 2. − С. 144−151.

 

59.Джаман, М.А. Анализ составляющих инновационно - инвестиционного потенциала машинострои­тельного комплекса Полтавской области [Текст] / М.А. Джаман, С.М. Марчишинец // Проблемы рационального использования социально-экономического и природно-ресурсного потенциала региона: финансовая политика и инвестиции : сб. науч. трудов Национального ун-та водного хозяйства и природо­пользования. – Ровно: НУВХП, 2007.−Вып. XIII, № 1. С. 76−87.

 

60.Джаман, М.А. К вопросу усовершенствования принципов управления хозяйственными субъектами в условиях рыночной экономики [Текст] / М.А. Джаман // Украина: аспекты труда. −2007.№ 8. −С. 38−42.

 

61.Джаман, М.А. Научно-исследовательская работа как условие развития творческого мышления студентов [Текст] /М.А. Джаман, И.А. Артеменко, Ю.С. Бережная // Качество высшего образования: интерактивные методы совместной учебной деятельности преподавателей и студентов : материалы XXXII междунар. науч.−метод. конф. − Полтава: ПУСКУ, 2007. − С. 122-124.

 

62.Джаман, М.А. Подходы и прин­ципы оценки эффективности корпоративной структуры как участника международных интеграционных процессов [Текст ] / М.А. Джаман // Научный вестник Полтавского университета потребительской кооперации Украины. − 2007.− №1. − С. 3−10.( Сер. "Экон. науки").

 

63.Джаман, М.А. Принципы корпоративного управления в международной экономической деятельности [Текст] / М.А. Джаман // Восток. − 2007. №3. − С. 20−23.

 

64.Джаман, М.А. Украина – транзитное государство: нереализованные возможности (на примере трубопровода "Одесса -Броды") / М.А. Джаман, Т.А. Белоброва // Научный вестник Черновицкого торг.экон. ин-та Киевского национального торг.экон. ун-та. 2007. − Вып. II. − С.4555.( Сер. «Экон. науки»).

 

65.Джаман, М.А. Человеческий капитал как фактор конкурентоспособности в бизнесе. [Текст]/М.А. Джаман // Перспективы развития конкурентоспособной региональной экономики : материалы VI Пленума СЕУ и междунар., науч. - практ. конф / под общ. ред. В.В. Оскольского. – К. ,2007. С. 206−212.

 

66.Структура территориальной рекреационной системы [Текст] / ред. кол. О.Б.Ступин, М.А. Джаман, Т.Н. Иваненко [и др.] // Управление развитием социально - экономических систем : глобализация, предпринимательство, стабильный экономический рост : труды VIII междунар. науч. конф. специалистов и молодых ученых. – Донецк : Дон НУ, 2007.Ч. 21.С. 297−300.

 

 67.Возможности развития въездного туризма в Украине [Текст] / ред. кол. О.С. Братко, М.А. Джаман, Т.М. Иваненко [и др.] // Интеграция Украины в мировое экономическое пространство : сб. тезисов II междунар, науч. -практ. конф. студентов и молодых ученых . −Тернополь: ТНЭУ, 2008. − С. 86−90.

 

68.Джаман, М.А. Регионализация − путь к обновлению мира в XXI веке [Текст] / М.А. Джаман // География в информационном обществе : сб. науч. трудов . − К. : Обрии, 2008. − Т.І. − С. 54−60.

 

69.Джаман, М.А. Прогнозирование опасных последствий влияния русловых деформаций при помощи дерева событий и причин [Текст] / М.А. Джаман, В.Г. Смирнова // География в информационном обществе : сб. науч. трудов. – К. : Обрии, 2008. − Т.Ш. − С. 91−93.

 

70.Джаман, М.А. Ретроспективные аспекты природопользования историко-географического края Полтавщины в процессе хозяйствен­ной деятельности [Текст] / М.А. Джаман, В.В. Ермаков // Научные записки ВГПУ им. М. Коцюбинского. – 2008. − Вып. 15. − С. 170−176.(Сер.’’География’’ ).

 

71.Джаман, М.А. Факторы развития международного въездного туризма в Украине [Текст] /М.А. Джаман, Т.Н.Иваненко // Трансграничное сотрудничество как фактор активизации евроинтеграционных процессов: материалы XVII междунар, науч. − практ. конф., ( Черновцы, 7-8 мая 2008 р.). – Черновцы. 2008. − С. 305 −308.

 

[Вгору]

Розділ III. Діяльність професора М.О. Джамана в різних галузях науки

 

Книги

 

72.Джаман, М.А. Финансовое право [Текст] / М.А. Джаман, Д.Н. Меньшиков, В.Г. Степанов : учеб. пособие в схемах для студентов юрид. и экон. специальностей.СПб.: СПб ЮИ Ген. прокуратуры РФ, 1998. − 62 с.

 

73.Джаман, М.А. Финансовое право [Текст] : учеб.- метод. пособие для слушателей заочной формы обучения юрид. и экон. специальностей / М.А. Джаман, С.В. Игнатьева. −СПб.: СПб университет МВД РФ, 1998. −35 с.

 

74.Джаман, М.А. Финансовое право [Текст] : метод. рекомендации для студентов заочн. формы обучения эконом. и юрид. специальностей / М.А. Джаман . – СПб.; Пушкин: Ин-т правоведения и предпринимательства, 1999.- 19 с.

 

75.Джаман, М.А. Коммерческое право [Текст] : метод. рекомендации для студентов экон. и юрид. специальностей - Норильск /М.А.Джаман.− Норильськ : Ленинградский гособлуниверситет. Норильское представительство, 2000. −17с.

 

76.Джаман, М.А. Муниципальное право [Текст] : метод. рекомендации для студентов экон. и юрид. специальностей./ М.А. Джаман. − Норильск: Ленинградс­кий гособлуниверситет. Норильское представи­тельство, 2000. − 23 с.

 

77.Джаман, М.А. Финансовое право [Текст] : программа курса и планы семинар. занятий для студен­тов экон. и юрид. специ­альностей / М.А. Джаман . – СПб .; Пушкин: Институт правоведения и предпринимательства, 2000.−25с.

 

[Вгору]

Статті із збірників та періодичних видань

 

78.Джаман, М.А. К вопросу организации работы службы психофизиологи­ческого обеспечения при прохождении сотрудниками ОВД первоначальной подготовки [Текст] /М.А. Джаман, Р.В. Уткин // Проблемы и пути совершенствования воспитательной работы в учебных заведениях МВД РФ : тезисы докладов науч. − практ. конф. − СПб.: СПб ВПТШ МВД РФ, 1996. − С. 37−41.

 

79.Джаман, М.А. К вопросу о борьбе органов местного самоуправления с наркоманией несовершеннолетних [Текст] / М.А. Джаман // Пробле­мы правонарушений несовершеннолетних и пути их решения : тезисы докладов междунар. науч. конф. МВД РФ. − СПб.: СПб академия МВД России, 1997. − С. 27−29.

 

80.Джаман, М.А. Взаимодействие правоохранительных органов и судебно-экспертных структур [Текст] / М.А. Джаман , А.А. Неробеев // Актуаль­ные проблемы борьбы с преступностью в совре­менных условиях : материалы межвуз. науч. − практ. конф. − СПб.: СПб академия МВД России, 1997. – С. 113−117.

 

81.Джаман, М.А. Информационная безопасность [Текст] / М.А. Джаман, В.Д. Нестерук // Взаимодействие правоохранительных органов и экспертных структур при расследо­вании тяжких преступ­лений : материалы межвед. межрегион. науч. − практ. конф. − СПб.: СПб академия МВД России, 1997. − С. 172−175.

 

82.Джаман, М. А.Профилактика преступлений несовершеннолетних посредством воздействия на семью [Текст] / М.А. Джаман, И.М. Шаманов // Пробле­мы правонарушений несовершеннолетних и пути их решения : тезисы докладов междунар. науч. конф. МВД РФ. − СПб.: СПб академия МВД России, 1997. − С. 15−19.

 

83.Джаман, М.А. МВД России и безопасность гражданина, общества и государства [Текст] / М.А. Джаман, В.И. Смык // Безопасность общества −задачи госу­дарства : материалы междуна­р. науч. − практ. конф. − СПб.: СПб академия МВД России, 1998.С. 98−101.

 

84.Джаман, М.А. Экология и эпидемиология опухолей головного мозга (на модели Ленинградской области) [Текст] / М.А. Джаман, И.В. Поляков, Ю.А. Лосев // III Кирило - Мефодиевские чтения.: сб. материалов междунар. науч. конф.СПб. ; Луга: СПб ГПУ, 2004.С. 132−139.

 

85.Джаман, М.А. Геоэтнополитические аспекты цивилизационного выбора Украины [Текст] / М.А. Джаман, П.В. Шуканов //Научные записки Винницкого государственного педагогического университета.. − 2007. – N 1З.С. 75−82.( Сер. "География").

 

 86.Джаман, М.А. Роль этнополитического фактора в процессах международной интеграции и регионализации мира [Текст] / М.А. Джаман, П.В. Шуканов // Экономическая и социальная география : науч. сб. КНУ имени Тараса Шевченка. − К.: КНУ, 2007.−Вып. 65.−С. 175−187.

 

87.Джаман, М.О. До питання конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів [Текст] / М.О. Джаман, А.О.Іванова // Модернізація освітньої діяльності : проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали міжнар. наук. метод. конф., ( Полтава, 27−28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008.− С.257−258.

 

88.Джаман, М.О. Індивідуальна робота – як засіб підвищення рівня знань студентів [Текст] / М.О.Джаман, Ю.С. Радченко // Модернізація освітньої діяльності : проблеми та завдання вищих навчальних закладів на шляху входження України в європейський освітній простір : матеріали міжнар. наук. метод. конф., (Полтава, 27−28 берез. 2008 р.). – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008.− С.303−305.

 

89.Джаман, М.О. До питання про регіонально-виробничий комплекс [Текст] / М.О. Джаман // Інститут вищої освіти та його вплив на регіональний розвиток України : соціокультурні , економічні та правові аспекти : матеріали міжнар. наук.−практ. конф. − Ірпінь, 2008.−С.69−72.

 

90. Джаман, М.О. До питання формування ефективності податкової системи України [Текст] / М.О.Джаман // Бюджетно-податкова політика : проблеми та перспективи розвитку : матеріали міжнар. наук.−практ. конф. НУДПС України .− Ірпінь, 2008.− С.592−597.

 

91. Джаман, М.О. З досвіду організації індивідуальної роботи студентів та забезпечення професійної зрілості фахівців з міжнародної економіки [Текст] / М.О.Джаман, Ю.С. Радченко //Модернiзацiя освiтньої дiяльностi : проблеми та завдання вищих навчальних закладiв на шляху входження України в європейський освiтнiй простір : матерiали мiжнар. наук.−метод. конф., (Полтава,27−28 бер. 2008 р. − Полтава : РВВ ПУСКУ , 2008. − C.303-305.

 

92. Джаман М.О. Проблема сталості індивідуального селянського господарства в умовах розвитку ринкових відносин [Текст] /М.О.Джаман, В.В. Єрмаков // Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., ( Житомир, 26 верес.2008 р)/ Житомир. обл. об’єднання громад. орг. „Спілка економістів України”.− Житомир,2008.− С.41−46.

 

93. Джаман М.О. Стратегія виходу фірми на іноземний ринок (на прикладі компанії „Метро Кеш енд кері” : монографія / М.О. Джаман , А.М.Асаул, Ю.В.Баша, В.Г.Смирнов.− Полтава : РВВ ПУСКУ,2008.− 162 с.

 

94.Джаман М.О. Формування галузевої структури сільськогосподарського виробництва Полтавського ІГТ після селянської реформи 1861 р. [Текст]/ М.О.Джаман, В.В.Єрмаков // Часопис соціально-економічної географії.− 2008.− N 4.− С85−87.

 

95. Джаман М.А. Этнографические аспекты развития глобализации и регионализации в современном мире [Текст] / М.А. Джаман .− Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008 .− 170 с.

 

 

[Вгору]

Іменний покажчик

 

Аникин А.А. 9

Артеменко И.А. 61

Асаул А.Н. 14,32,93

Бахарев В.В. 56,57

Баша Ю.В. 93

Белоброва Т.А. 64

Бережная Ю.С. 61

Братко О.С. 67

Васильев В.Н. 15

Вдовин А.И. 16

Вдовин С.А. 16

Воронов В.С. 4

Гетманова Г.В. 46,47

Дианов В.А. 45,49

Дорожкін Н.А. 56

Дятченко Л.Я. 50

Ерасова Е.А. 9

Ермаков В.В. 70,92,94

Ермакова С.Н 52

Иваненко Т.М. 67

Иваненко Т.Н. 66,71

Игнатьева С.В. 73

Іванова А.О. 87

Козлова Т.И. 7, 8

Левчук Н.И. 17,18

Лосев Ю.А. 84

Марчишинец С.М. 59

Мальцев Н.Н. 14

Меншиков Д.Н. 72

Неробеев А.А. 80

Нестерук В.Д. 81

Поденежко С.В. 56

Поляков И.В. 84

Радченко Ю.С. 88,91

Романенко Д.А. 53

Смирнов В.Г. 93

Смирнов Е.Б. 57

Смирнов Ю.М. 29, 35

Cмирнова В.Г. 69

Смык В.И. 83

Соломаха А.И. 4

Спесивцев А.В 48

Степанов В.Г. 72

Ступин О.Б. 66

Ткаченко В.А. 24,27,28,35

Уткин Р.В. 77

Шаманов И.М. 82

Шуканов П.В. 85,86