ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

 

СУЧАСНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ -
ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Бібліографічний покажчик

 

 

Укладач:  провідний бібліотекар  Лисенко Л.В.

 

 

 

Полтава 2006

 

 

 

 

Передмова

 

 

Складні процеси становлення ринкових відносин в Україні мають свої особливості на рівні підприємства, становище якого у ринковій економіці докорінно змінюється. Будучи економічно самостійним і повністю відповідаючи за результати своєї діяльності, підприємство повинно сформувати таку  систему менеджменту, яка б забезпечила йому високу ефективність роботи, конкурентноздатність і стійке становище ринку, тобто  подальший розвиток ринкових відносин в Україні неможливий без створення системи менеджменту, підготовки спеціалістів, які здатні реалізувати сучасні підходи в менеджменті.

Поняття менеджмент і менеджер в даний час  економічній науці і практиці України надзвичайно поширено. Усі управлінські працівники називаються менеджерами, а системи управління - менеджментом. Останні дослідження дають підставу стверджувати, що менеджмент - це наука про управління й одночасно менеджмент - особливий вид діяльності персоналу, що володіє цією наукою - принципами і методами управління і спрямована на досягнення основних цілей розвитку народного господарства країни в цілому і окремої фірми (підприємства) зокрема.

Виходячи з того, що менеджмент є надзвичайно важливим   в усіх галузях народного господарства країни і потреба в якісному управлінні буде зростати, набуття якісних знань про управління є актуальним не лише для студентів та викладачів, а  й для тих, хто вже залучений до здійснення процесу управління.

Даний покажчик літератури розрахований на студентів, аспірантів, професорсько - викладацький склад та управлінців - практиків. Він може надати допомогу в  підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних  та інших  наукових робіт.

Відбір  матеріалу здійснювався в електронному каталозі, під час перегляду нових періодичних та інформаційних видань, книг. Основними критеріями відбору були наукова цінність та актуальність матеріалів.

В покажчик увійшли матеріали за період 2004 - 2006 роки, які розташовані в алфавітному порядку в межах розділів.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів,  абонементах  навчальної та наукової літератури, а також  електронному читальному залі, де можна ознайомитися з електронними повнотекстовими навчальними та науковими  виданнями, статтями з періодичних видань та інших джерел.

 

 

Покажчик містить наступні розділи:

 

1. Історія менеджменту

1.2. Видатні менеджери

2.Теоретичні засади менеджменту

2.1. Організаційна культура

2.2. Організаційна структура

3. Менеджмент  окремих галузей  діяльності

3.1. Бюджетний менеджмент

3.2. Екологічний менеджмент

3.3. Міжнародний менеджмент

3.4. Менеджмент персоналу

3.4.1. Тренінги

3.4.2. Тести

3.5. Податковий менеджмент

3.6. Фінансовий менеджмент

3.6.1. Антикризовий менеджмент

3.6.2. Управління ризиками

3.7. Менеджмент якості

3.8. Тайм менеджмент (Менеджмент робочого часу)

3.9. Стратегічний менеджмент

 

 

Алфавітний покажчик прізвищ авторів

 

 

 

1.       Історія менеджменту

 

 

Кредiсов А. Менеджмент: основні концепції 2-ї половини 20 ст. i деякі тенденції розвитку на початку 21 ст. + [Електрон. ресурс] // Економiка України. - 2005. - N11. - С.12-20.

 

Приятельчук О.А. Еволюція та теоретико - методологічне становлення кроскультурного менеджменту // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N4. - С.131-135.

 

Хмiль Ф. Мiфи зарубiжної науки менеджменту i українськi реалiї

 // Економiка України. - 2005. - N5. - С.66-72.

 

Шменнер Р. Новое - это хорошо забытое старое, или еще одна жизнь конвейера: "Теория конвейера" в менеджменте // Маркетинг. - 2006. - N1. - С.77-81.

 

1.2. Видатні менеджери

 

Саломеева А. Мотор! Генри Форд - выдающийся бизнесмен XX века // Босс. Бизнес: организация, стратегия, системы.. - 2006. - N6. - С.100-103.

 

У менеджмента женское лицо // Мир денег. - 2006. - N5. - С.46-47.

 

Лi Якокка : легенда американського менеджменту // ВIСТI. Дiловий випуск. – 23 черв.- 2006. - С.24.

 

Качан Л. Складовi успiшної кар'єри та бiзнесу : кар'єра американського мiльярдера Дональда Трампа // Людина i праця. - 2006. - N8. - С.27-28.

 

2.Теоретичні засади менеджменту

 

Алексеева А. Дисциплина управленческого ума: для того чтобы "приживить" на рынке новую управленческую теорию, нужно запустить хорошо управляемый процесс. Как это произошло с теорией ограничения систем + [Електрон. ресурс] // Компаньон. - 2006. - N36. - С.38-40.

 

Бабаєва О. Фiзiологiчнi засади iнтерактивних методiв навчання менеджменту // Персонал. - 2006. - N7. - С.72-75.

 

Банчева А. Развитие концепции рыночно - ориентированного управления

 // Маркетинг. - 2006. - N2. - С.3-12.

 

Бармаков Б. Организация и самоорганизация + [Електрон. ресурс] // Босс. Бизнес: организация, стратегия, системы.. - 2006. - N7. - С.82-85.

 

Бєсєдiн  М.О. Основи менеджменту : оцiнно-ситуацiйний пiдхiд: Пiдручник: Модульний варiант. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 496 с.

65.050я73 Б53

 

Гершун А. Технологии сбалансированного управления . - М. : Олимп-Бизнес;  М. : МАГ Консалтинг,  2005. - 416 с.

65.290-21 Г42

 

Дедиков С. Альтернативный и традиционный менеджмент: сравнительный анализ +[Електрон. ресурс] // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N5. - С.103-114.

 

Кваша С.М. Невідкладні проблеми теорiї управлiння в агробiзнесi з позицiй менеджменту XXI столiття // Економiка АПК. - 2006. - N4. - С.100-106.

 

Кит П.  Типологический подход к формированию межфирменных стратегических альянсов // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N7. - С.34-39.

 

Кравченко Л. Сукупність теоретичних пiдходiв дослiдження менеджменту освiти // Збiрник наукових праць Полтавського державного педагогiчного унiверситету iм. В.Г. Короленка. Сер. "Педагогiчнi науки". - 2005. - Вип.7. - С.14-28.

 

Румянцева З.П. Общее управление организацией: теория и практика: Учебник . - М. : Инфра-М , 2005. - 336 с.

65.290-21я73 Р86

 

Скрипко Т.О. Менеджмент : Навч. посiбник. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 176 с.

65.290-21я73 С45

 

Сторожук В.П. Оцiнка впливу факторiв на ефективнiсть реалiзацiї функцiй управлiння на пiдприємствах та в органiзацiях споживчої кооперацiї

 // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.160-164.

 

Усольцев Е. О построении обобщенной модели менеджмента // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N7. - С.105-113.

 

 

 

2.1. Організаційна культура

 

Грошев И. Особенности влияния организационной культуры на эффективность деятельности персонала фирмы // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N7. - С.114-119.

 

Исламова С. День сурка или день фирмы ? // Управление персоналом. - 2006. - N20. - С.46-49.

 

Лавриненко И.  Культпросвет нового времени: единая корпоративная культура обычно состоит из субкультур, бороться с которыми далеко не всегда целесообразно // Компаньон. - 2006. - N35. - С.26-28.

 

Левкин Н.  Организационная культура: необходимость систематизации ключевых положений + [Електрон. ресурс] // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N4. - С.8-16.

 

Милютина Е.  Транслятор корпоративной культуры // Босс. Бизнес: организация, стратегия, системы.. - 2006. - N7. - С.76-79.

 

Никулин Д.  Организационная культура: технология формирования + [Електрон. ресурс] // Вопросы культурологии. - 2006. - N2. - С.84-86.

 

Теплова Л.Е. Методика оценки организационной культуры потребительской кооперации  // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.87-91.

 

Феофанов В. Организационная культура и развитие организации + [Електрон. ресурс] // Вопросы культурологии. - 2006. - N2. - С.80-84.

 

2.2. Організаційна структура

 

Назарова  Г.В. Органiзацiйнi структури управлiння корпорацiями : Монографiя. - Х.: IНЖЕК , 2004. - 420 с.

 65.290-21  Н 19

 

Погорелова М.В. Оценка эффективности организационных структур управления при изменениях во внешней среде // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.126-133.

 

Попов Е.  Эволюция институциональной структуры предприятия

 // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N7. - С.15-23.

 

Рощупкина В. Организационные патологии в строении компаний

// Канцелярськi справи. - 2006. - N5. - С.36-42.

 

 

 

3.       Менеджмент  окремих галузей  діяльності

 

Василенко В.О. Виробничий (операцiйний) менеджмент : Навч. посiбник . - 2-ге вид., випр. i доп . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 532 с. 65.290-21я73 В19

 

Денисова А. Новые горизонты HR-менеджмента в экономике знаний

// Управление персоналом. - 2006. - N11. - С.31-34.

 

Категорийный менеджмент : от простого к сложному // Маркетолог. - 2006. - N4. - С.50-51.

 

Корнелиус  Н.  HR менеджмент : поиск, подбор, тренинг, адаптация, мотивация, дисциплина, этика: Пер. с англ. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс , 2005. - 520 с.

65.050.2 К67

 

Маркова В.Н. Диагностика управленческих навыков библиотечных менеджеров // Научные и технические библиотеки. - 2005. - N8. - С.66-72.

 

Пабат А. Стратегічний державний менеджмент конкурентоспроможностi технологiй нетрадицiйної енергетики : свiтовий досвiд // Економiст. - 2006. - N5. - С.54-57.

 

Санiцька В. Концептуальнi пiдходи до вдосконалення менеджменту освiти

// Економiст. - 2006. - N4. - С.20-22.

 

Семеко Г.В.  Трансграничная электронная банковская деятельность : управление и надзор + [Електрон. ресурс] // Банковские услуги. - 2006. - N3. - С.26-30.

 

3.1. Бюджетний менеджмент

 

Коваленко Л.О. Бюджетний менеджмент в системi управлiння державними фiнансами // Економiка та держава. - 2006. - N6. - С.31-33.

 

Бюджетний менеджмент: Пiдручник / За ред. В. Федосова ; В. Опарiна ;

Л. Сафонова ; та iн. –К.: КНЕУ,2004.-864с.

 

 

3.2. Екологічний менеджмент

 

Бородин А.В. Механизм реализации эколого-экономического управления предприятием // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N6. - С.112-124.

 

Екологiчний менеджмент : Навч. посiбник / За ред. В.Ф. Семенова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2004. - 407 с.

65.28я73 Е45

 

Загвойська Л. Економічне підґрунтя менеджменту природних ресурсiв на засадах сталого розвитку // Економiка України. - 2005. - N8. - С.81-85.

 

Островская Е. Экономика окружающей среды и экологический менеджмент в экономическом вузе // Новий колегiум. - 2005. - N1-2. - С.43-47.

 

Перечень действующих и разрабатываемых стандартов ИСО по экологическому менеджменту // Все о качестве. Зарубежный опыт. - 2005. - N4.-С.47-51.

 

Смоленський I. Екологічний інжиніринг як системоутворююча функція менеджменту техногенно небезпечного виробництва в контексті "зелених" технологiй // Регiональна економiка. - 2006. - N2. - С.226-233.

 

3.3. Міжнародний менеджмент

 

Мiжнародний менеджмент : Навч. посiбник / За ред. О.Б. Чернеги ;

В.С. Бiлозубенко ; О.В. Озарiна ; А.А. Семенов . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 592 с.

65.582.050я73 М58

 

Некрасова М. Менеджмент абсурда + [Електрон. ресурс] : японский менеджмент // БОСС. Бизнес: организация,стратегия, системы.. -2004. - N1. - С.78-80.

 

Яхно Т.П. Мiжнародний менеджмент : Навч. Посiбник . - Львiв :

Компакт-ЛВ , 2005. - 304 с.

65.582.050я73 Я90

 

3.4. Менеджмент персоналу

 

Азарова А.О. Використання Goal - технологiї як одного з методiв управлiння та мотивацiї персоналу // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.161-164.

 

Армстронг  М.  Практика управления человеческими ресурсами : Учебник . - М. : Питер , 2005. - 832 с., ил.

 

Бакай Ю. Оценка взаимодействия подразделений компании // Управление персоналом. - 2006. - N16. - С.63-69.

 

Бендова Л.В. "Развиватель" для развивающихся // Управление персоналом. - 2006. - N18. - С.51-55.

 

Бережная Т.В. Управленцы как особая форма человеческого капитала

 // Економiчний вiсник Донбасу. - 2006. - N1. - С.99-107.

 

Бутлицкая Н.В. "Выбор способа оценки определяется степенью зрелости компании" // Управление персоналом. - 2006. - N20. - С.22-24.

 

Волгина М.  "Лояльность - это совесть, благородство и достоинство... Помните, как у Окуджавы ?" // Управление персоналом. - 2006. - N17. - С.54-56.

 

Гавкалова Н.Л. Інноваційна роль менеджменту персоналу в процесi формування стратегiї пiдприємства // Проблеми науки. - 2006. - N4. - С.16-22.

 

Горностаев С. "Пятая колонна" или здоровая оппозиция ? // Управление Персоналом. - 2006. - N20. - С.30-34.

 

Гринев Г. Развитие персонала организации на базе технологий управления знаниями // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N7. - С.120-126.

 

Дворцевая В. Есть компании, которые почему - то полагают, что от работника, которого они "кушают", можно ждать лояльности  // Управление персоналом. - 2006. - N14. - С.38-39.

 

Денисова А.В. Компании и люди в них работающие должны сами создать свое будущее // Управление персоналом. - 2006. - N20. - С.38-45.

 

Добровольська К. I чужому научайтесь, i свого не цурайтесь. Свiтова практика роботи з персоналом: Що варто запозичити ? // Консалтинг в Українi. - 2006. - N4. - С.27-29.

 

Зарплата и пустота : как мотивировать талантливых специалистов, которые сами не знают, чего хотят ? // Банковское обозрение. - 2006. - N10. - С.116-120.

 

Ищенко С.Д. Определение стратегического направления в работе с персоналом на основе анализа служебного поведения // Управление персоналом. - 2006. - N14. - С.66-73.

 

Карасева О. Самый деликатный способ преодолеть сопротивление - "информировать", самый жесткий - "принуждать" // Управление персоналом. - 2006. - N19. - С.26-29.

 

Красильников С. Мотивация в системе внутрихолдингового управления

 // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N8. - С.69-77.

 

Криклiй А.С. Теоретико - методологiчнi питання систематизацiї персоналу та класифiкацiї професiй // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.129-131.

 

Кузнєцова Т.В. Проблеми застосування комп'ютерних технологiй в управлiннi кадрами пiдприємства в сучасних умовах // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N3. - С.58-65.

 

Лавриненко И. Мы ценим тебя, товарищ ! : признание заслуг работника коллегами - простейший и наиболее дешевый способ мотивации. Как его внедрить и как им управлять ? // Компаньон. - 2006. - N25. - С.22-25.

 

Лавриненко И. Ожидаемые мотивы : легче всего заставить человека работать, основываясь на его ожиданиях... // Компаньон. - 2006. - N23. - С.38-42.

 

Майорова  Е. Увольнение. "Выпавший из гнезда" // Управление персоналом. - 2006. - N15. - С.50-55.

 

Майорова Е. Полюбите коучинг // Управление персоналом. - 2006. - N14. - С.32-37.

 

Моргунов Е. Факторы развития профессионализма // Управление персоналом. - 2006. - N14. - С.52-55.

 

Мясоедов С.П. Как успешно управлять компанией // Управление персоналом. - 2006. - N15. - С.32-36.

 

Нефедов Ю.В. Природная мотивация: усиливать или не дать снизиться ? // Управление персоналом. - 2006. - N17. - С.32-36.

 

Перегрузки в деятельности руководителя - снижение производительности труда на предприятии // Управление персоналом. - 2006. - N16. - С.70-72.

 

Оценка персонала - это хорошая возможность установить обратную связь с сотрудниками // Управление персоналом. - 2006. - N19. - С.18-25.

 

Панасенко С.В. Проблемы мотивации в некоммерческих организациях // Управление персоналом. - 2006. - N14. - С.44-45.

 

Пархимчик Е.П., Яновская Л.Ф. Образцы должностных инструкций с комментариями. - М. : Изд-во деловой и учеб. лит-ры , 2005. - 640 с.

65.242 П18

 

Пашкеев С. Переплавка : Изменение отношения к персоналу помогло корпорации United States Steel - крупнейшей сталелитейной группе мира - пережить кризис в американской металлургии + [Електрон. ресурс] // Бизнес. - 2006. - N34. - С.58-62.

 

Плотников Н.И. Нечеловеческий облик "человеческого фактора" // Управление персоналом. - 2006. - N19. - С.56-61.

 

Полозов А. Сколько лидеров должно быть в коллективе ? // Управление персоналом. - 2006. - N14. - С.46-50.

 

Резнiченко Н. Пошук вершника з головою : як знайти працiвника, який не пiдведе компанiю у критичнiй ситуацiї // Контракти. - 2006. - N32. - С.52-55.

 

Стахiв О. Система управлiння персоналом у контекстi контролю якостi за мiжнародним стандартом ISO 9001 // Персонал. - 2006. - N9. - С.69-72.

 

Суркова С.А. Проблемы успешности воздействия на людей при управлении персоналом организации // Управление персоналом. - 2006. - N17. - С.66-69.

 

Хотите найти честного кандидата - будьте сами честны, хотите получить лояльного сотрудника - будьте лояльны // Управление персоналом. - 2006. - N16. - С.45-51.

 

Чашина О.Ю. Философия управления персоналом компании в современных условиях // Управление персоналом. - 2006. - N18. - С.64-67.

 

Чиканов А. Н. "Важно, чтобы сотруднику дома хотелось идти на работу, а после работы хотелось идти домой" // Управление персоналом. - 2006. - N20. - С.36-37.

 

Швець Н. Методи виявлення i забезпечення кадрової безпеки, або як перемогти зловживання персоналу // Персонал. - 2006. - N5. - С.70-74.

 

Юрасов И. Мониторинг адаптивности промышленных рабочих // Управление персоналом. - 2006. - N14. - С.62-65.

 

 

3.4.1. Тренінги

 

Балашова Е.  Тренинговые упражнения для обслуживающего персонала //Балашова, Е.  Гостиничный бизнес : Как достичь безупречного сервиса / Балашова, Е.А.. - М., 2005. - С.101-110.

65.432я73 Б20

 

Иванилов И. Через внутреннюю гармонию к гармонии в бизнесе // Управление персоналом. - 2006. - N8. - С.9-18.

 

Моисеев А. Атмосфера тренинга - это воздух после грозы, ощущение свежести, легкости // Управление персоналом. - 2005. - N21. - С.9-17

 

Пархоменко С. Мужчины, женщины и тренинги // Управление персоналом. - 2006. - N15. - С.56-60.

 

Чуркина М. Адаптация к тренингу ...? // Управление персоналом. - 2006. - N6. - С.45-47.

 

Юрьевич В.Д. Вся правда о тренингах, которую вы не хотели узнать // Управление персоналом. - 2006. - N14. - С.14-17.

 

 

 

3.4.2. Тести

 

Профиль мышления : тест // Персонал. - 2004. - N5. - С.67-69.

 

Методика "Q - сортировка" : тест // Персонал. - 2004. - N7. - С.74-75.

 

Стиль руководства : тест // Персонал. - 2004. - N6. - С.71-75.

 

Определение направленности личности : ориентационная анкета: тест // Персонал. - 2004. - N9. - С.79-81.

 

Многоаспектная квантификация межличностных отношений : тест // Персонал. - 2004. - N11. - С.71-74.

 

Чикер В.А. Опросник К.Л. Вилсона "Оценка управленческих навыков" : тест // Персонал. - 2004. - N12. - С.61-67.

 

Дослiдження самооцiнки особистостi : тест // Персонал. - 2006. - N5. - С.84-87.

 

 

3.5. Податковий менеджмент

 

Беспала Н.О. Становлення та розвиток державного податкового менеджменту в Україні // Економіка та держава. - 2006. - N4. - С.75-77.

 

Захарiн А.В. Удосконалення податкового регулювання інвестиційної та iнновацiйної дiяльностi // Проблеми науки. - 2005. - N4. - С.46-49.

 

Оподаткування фiзичних осiб. Ч.3 Податковий менеджмент : Навч. посiбник . - Х. : IНЖЕК , 2004. - 304 с. 

65.9(4Укр)261.43я73 I-20

 

 

3.6. Фінансовий менеджмент

 

Демчак  Р. Такая корова нужна самому: чтобы выгодно перепродать актив, нужно хорошо поработать над ним. Но после этого владелец может задуматься: а стоит ли продавать ? // Компаньон. - 2006. - N35. - С.18-20.

 

Корченков О.О. Органiзацiя фiнансового менеджменту нефiнансових ТНК + [Електрон. ресурс] // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N1. - С.105-110.

 

Ситник  Л.С. Фiнансовий менеджмент : Навч. посiбник. - К.: Центр навчальної лiтератури , 2006. - 352 с.

65.290-93-21я73 С41

 

Фiнансовий менеджмент : Навч. посiбник / С.Я. Салига ; Н.В. Дацiй ;

С.О. Корецький ; та iн. . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 274 с.

65.290-93-21я73 Ф59

 

 

3.6.1. Антикризовий менеджмент

 

 

Василенко  В.О. Антикризове управлiння пiдприємством : Навч. посiбник. - К.: Центр навчальної лiтератури , 2005. - 504 с.

65.290-21я73 В19

 

Кислухина И. Проблемы формирования концептуальных и методологических основ антикризисного управления // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N6. - С.36-41.

 

Макаренко I.О. Алгоритм антикризового управлiння пiдприємством // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2005. - N3. - С.104-109.

 

Макаренко I.О. Критерiї економiчної ефективностi роботи пiдприємства в умовах антикризового управлiння // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.121-125.

 

Макаренко И.О  Методико - прикладные аспекты антикризисного управления предприятием // Проблеми науки. - 2005. - N4. - С.20-23.

 

Макаренко I.О. Проблеми антикризового управлiння промисловим пiдприємством + [Електрон. ресурс] // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2005. - N6. - С.126-130.

 

Помигалов И.А. Понятие антикризисного управления в работах российских и зарубежных ученых + [Електрон. ресурс] // Менеджмент в России и за рубежом. - 2005. - N4. - С.8-15.

 

3.6.2. Управління ризиками

 

Запорожець З.  Задача аналитической службы банка в части управления операционными рисками + [Електрон. ресурс] // Банковские услуги. - 2005. - N1. - С.30-33.

 

Заруцька О.П.  Управлiння ризиками - провiдний чинник фiнансової стiйкостi вiтчизняних банкiв // Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.94-105.

 

Ковальов О.П. Свiтовий досвiд управлiння кредитним ризиком i можливостi його використання в Українi + [Електрон. ресурс] // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N3. - С.11-19.

 

Коноплев В.  Алгоритм управления риском репутации + [Електрон. ресурс] // Банковские услуги. - 2006. - N1. - С.36-38.

 

Маякина М.А. Новые подходы к управлению банковскими рисками + [Електрон. ресурс] // Деньги и кредит. - 2006. - N1. - С.39-46.

 

Ступаков  В.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. - М. : Финансы и статистика , 2005. - 288 с.

65.290-21я73 С88

 

 

3.7. Менеджмент якості

 

Као Ба Кует.  Подход к оценке эффективности системы менеджмента качества (СМК) в проектной организации // Актуальные проблемы современной науки. - 2005. - N4. - С.30-33.

 

Кучерук Ю.Г. Оцiнка функцiонування системи управлiння якiстю на пiдприємствi + [Електрон. ресурс] // Економiка i держава. - 2005. - N8. - С.25-28.

 

Перчук О.В. Економiчнi методи управлiння якiстю + [Електрон. ресурс] // Фiнанси України. - 2005. - N4. - С.74-80.

 

Рибалко Л.А. Концептуальнi пiдходи до еволюцiйних аспектiв менеджменту якостi // Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.180-185.

 

Сiмкова Т.О. Основи системи ефективного управлiння якiстю в економiцi України // Економiка та держава. - 2006. - N1. - С.54-56.

 

Харченко Т.Б. Методика впровадження системи управлiння якiстю на пiдприємствi + [Електрон. ресурс] // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2005. - N12. - С.152-156.

 

Юдина Т.П. Система менеджмента качества: инновационные технологии // Высшее образование в России. - 2006. - N8. - С.49-52.

 

3.8. Тайм менеджмент (Менеджмент робочого часу)

 

Архангельский Г. Тайм - менеджмент: от личной эффективности к корпоративному стандарту // Управление персоналом. - 2006. - N17. - С.8-15.

 

Афанасьев О. Как сделать рабочий день сотрудника максимально эффективным + [Електрон. ресурс] // Бизнес.Налоги.Финансы. Промышленность.Торговля.. -2005. - N9. - С.88-89.

 

Лукашенко М.А. Эффективное обучение тайм - менеджменту: формы и технологии // Управление персоналом. - 2006. - N17. - С.18-20.

 

Тайм - менеджмент в действии: опыт ведущих корпораций // Управление персоналом. - 2006. - N17. - С.16-17.

 

Ягер  Д. Творческое управление временем в новом веке : Пер. с англ. . - М. : Альпина Паблишер , 2003. - 208 с.

88.37 Я80

 

 

3.9. Стратегічний менеджмент

 

Ефремова Л. Совершенствование стратегического управления предприятием // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N9. - С.103-110.

 

Ковальов О.П. Стратегiчне управлiння кредитними ризиками + [Електрон. ресурс] // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N5. - С.21-30.

 

 

Ковтун  О.I. Стратегiя пiдприємства : Навч. посiбник  - 2-ге вид., стереотип . - Львiв : Новий свiт , 2006. - 388 с.

65.290-21я73 К56

 

Семенов Г.А. Основнi тенденцiї i напрямки впровадження стратегiчних програм на ЗАТ "ЗАЗ" : приклад // Економiчний вiсник Донбасу. - 2006. - N1. - С.127-134.

 

Столяров Н. Стратегическое управление и контроль // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N8. - С.8-17.

 

Рогоза М.Є. Стратегiчне управлiння: роль та визначення стратегiчної iнформацiї // Економiчний вiсник Донбасу. - 2006. - N1. - С.122-126.

 

 

 

Алфавітний  покажчик прізвищ авторів

 

Азарова А.О

Алексеева А.

Армстронг М.

Архангельский Г.

Афанасьев О.

Бабаєва О.

Бакай Ю.

Балашова Е.

Банчева А.

Бармаков Б.

Бендова Л.В.

Бережная Т.В.

Беспала Н.О.

Бєсєдiн  М.О.

Бiлозубенко В.С.

Бородин А.В.

Бутлицкая Н.В.

Василенко В.О.

Волгина М. 

Гавкалова Н.Л.

Гершун А.

Горностаев С.

Гринев Г.

Грошев И.

Дацiй Н.В.

Дворцевая В.

Дедиков С.

Демчак  Р.

Денисова А.В.

Добровольська К.

Ефремова Л.

Загвойська Л.

Запорожець З. 

Заруцька О.П. 

Захарiн А.В.

Иванилов И.

Исламова С.

Ищенко С.Д.

Као Ба Кует

Карасева О.

Качан Л.

Кваша С.М.

Кислухина И.

Кит П. 

Коваленко Л.О.

Ковальов О.П.

Ковтун  О.I.

Коноплев В. 

Корецький С.О.

Корнелиус  Н. 

Корченков О.О.

Кравченко Л.

Красильников С.

Кредiсов А.

Криклiй А.С.

Кузнєцова Т.В.

Кучерук Ю.Г.

Лавриненко И.

Левкин Н. 

Лi Якокка

Лукашенко М.А.

Макаренко I.О

Майорова  Е.

Маркова В.Н.

Маякина М.А.

Милютина Е. 

Моисеев А.

Моргунов Е.

Мясоедов С.П.

Назарова  Г.В.

Некрасова М.

Нефедов Ю.В.

Никулин Д. 

Озарiна О.В.

Опарiн В.

Островская Е.

Панасенко С.В

Пабат А.

Пархимчик Е.П.

Пашкеев С.

Перчук О.В.

Плотников Н.И.

Погорелова М.В.

Полозов А.

Помигалов И.А.

Попов Е.

Приятельчук О.А.

Резнiченко Н.

Рибалко Л.А.

Рогоза М.Є.

Рощупкина В.

Румянцева З.П.

Салига С.Я.

Саломеева А.

Санiцька В.

Сафонов Л.

Семеко Г.В. 

Семенов А.А.

Семенов Г.А.

Семенов В.Ф.

Ситник  Л.С.

Сiмкова Т.О.

Скрипко Т.О.

Смоленський I.

Стахiв О.

Столяров Н.

Сторожук В.П.

Ступаков  В.С

Суркова С.А.