ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

ЕКОНОМІКА: ПРИНЦИПИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

 

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ЛІТЕРАТУРИ

 

 

Укладач: бібліотекар Галицька О.П.

 

 

Полтава – 2006

 

 

 

Ми живемо у непростий час, коли навколо кипить і вирує життя. Наша країна поступово стає цивілізованою, невідємною частиною світового співтовариства.

Це відчувається у зміні ритму життя і праці, можливостях оволодіння новими  професіями. Щодня засоби масової інформації приносять численні повідомлення про  успіхи і невдачі бізнесменів,  про падіння і зростання курсів акцій на біржах, прогнози економістів щодо майбутнього  державного господарства . Це і є ринок. Його подих громадяни України відчувають повною мірою. Адже саме в звязку  з переходом нашої   держави до ринку ми побачили, що таке безробіття, невиплачена заробітна плата та інше. Проте цей процес неминучий.  На плечі молодого покоління  лягає  відповідальність за успіхи реформ.

Брати активну участь у процесах реформування можна лише розуміючи їх сутність, знаючи основи економіки. Зростає роль  економічних знань і економічних спеціальностей, а відповідно загострюється й попит на них. Економічна освіта стала нагальною потребою сьогодення. Вона допоможе піднести культурний рівень громадян держави, навчить їх  аналізувати ситуацію та приймати рішення,  дозволить швидше  подолати кризу в державі. Тому потреба в економічній інформації є гостро актуальною не лише для студентів і викладачів, а й для кожної людини.

Даний покажчик літератури розрахований  на студентів,  аспірантів, професорсько-викладацький склад. Він може надати допомогу при підборі літератури  для написання  лекцій, наукових,  курсових, контрольних робіт та інших.

Відбір матеріалу  проводився під час  перегляду  нових книг, журналів, газет, інформаційних видань .

В покажчик  увійшли  матеріали з 2004 по 2006 рр., які розташовані  в алфавітному порядку.

Рекомендовану літературу можна одержати  в загальному читальному залі і читальному залі  для викладачів, абонементах навчальної і наукової літератури бібліотеки університету, а також в електронному читальному залі, де можна ознайомитись  з електронною версією  підручників, наукової  літератури, статей  з періодичних  видань та інших матеріалів.

 

 

Покажчик має такі розділи:

 

1.Економічна теорія

2.Мікроекономіка

3.Макроекономіка

4.Історія економічної думки

5.Управління економікою

а) менеджмент

б)маркетинг

в)бухгалтерський облік

г)економічний аналіз

6.Планування та економічне прогнозування

7. Економіка праці

8.Фінанси. Кредит. Грошообіг

9. Податки

10.Інвестиції

11.Страхування

а)державне страхування

б)соціальне страхування

12.Економіка підприємства

13.Економіка внутрішньої торгівлі

14.Споживча кооперація

15.Світова економіка

 

 

 

Економічна теорія.

 

Ватаманюк О.

Бiхевiористський пiдхiд у сучаснiй економiчнi теорiї / / Економiчна теорiя. - 2006. - N1. - С.40-52.

 

Гайдай Т.

Цiлiснiсть та багатоманiтнiсть економiчної теорiї як об'єкт iсторико - економiчного аналiзу + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Сер.ЕКОНОМIКА. - 2005. - N68. - С.13-16.

 

Гудзинський В.

Економiчна теорiя та реалiзацiя її положень в механiзмах розвитку АПК

/ / Економiчна теорiя. - 2005. - N2. - С.80-95.

 

Дэвидсон П.

Посткейнсианская школа в макроэкономической теории + [Електрон. ресурс] / / Вопросы экономики. - 2006. - N8. - С.82-101.

 

Диба М.

Теоретико - методологiчнi основи господарського регулювання в сучаснiй економiчнiй системi + [Електрон. ресурс] / / Економiка України. - 2005. - N10. - С.42-48.

 

Економiчна теорiя : Пiдручник / За ред. В.М. Тарасевич . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 784 с.

 

Економiчна теорiя кооперативного руху М.I. Туган - Барановського i сучаснiсть / Фесечко, В.В., Литвин, В.В. / / Торгiвля i ринок України. Вип. 17. Т. 1 : Тематичний збіоник наукових праць / Ред. Шубiн, О.О.. - Донецьк, 2004. - С.14-22.

 

Економiчна теорiя : Полiтекономiя: Пiдручник / За редакцією проф.

В.Д. Базилевич . - К. : Знання-Прес , 2006. - 615 с.

 

Злупко С.

Розвиток iнституцiональних засад у монетарнiй теорiї О.М. Миклашевського / /  Економiка України. - 2005. - N12. - С.73-82  .

 

Лысенко Л.

Теории капитала: учетно -экономический аспект / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.142-152.

 

Маевский А.

Экономические измерения и фундаментальная теория / / Вопросы

экономики. - 2005. - N10. - С.25-39.

 

Основи економiчної теорiї : Навчальний посiбник / Л.Ю. Мельник ;

М.Х. Корецький ; В.М. Огаренко ; та iн. . - К. : ЦУЛ , 2005. - 528 с.

 

Осадчая И.

Эволюция макроэкономической теория после Кейнса + [Електрон. ресурс]

/ / Вопросы экономики. - 2006. - N5. - С.5-18.

 

Основи економiчної теорiї + [Електрон. ресурс] : Пiдручник / За редакцією В.Г. Федоренко . - К. : Алерта , 2005. - 511 с.

 

Свирчевский Л.

Мифы экономической теории и макроэкономический бенчмаркинг

/ / Вестник Российской экономической академии имени Г.В. Плеханова. - 2005. - N4. - С.24-35.

 

Смовженко Т.

Грошi з позицiї сучасної економiчної теорiї + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N5. - С.28-32.

 

Чумаченько М.

Новiтня iсторiя економiчної теорiї / / Економiчна теорiя. - 2006. - N1. –

С.108-112.

 

 

Мікроекономіка.

 

Вініченко І.І.

Мiкроекономiка : Навчальний посібник. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. – 272 с.

 

Крикун В.

Фiнансовий менеджмент i реiнжинiринг як iнструмент мiкроекономiчного регулювання в економiцi України / / Економiка та держава. - 2005. - N11. - С.33-36.

 

Мiкроекономiка : Навчальний посiбник / В.I. Мельникова ; В.Г. Яременко ; О.П. Мельникова ; В.О. Корнiвська . - К. : ВД "Професiонал" , 2005. - 400 с.

 

Приказнюк П.

Макро - та мiкроекономiчнi аспекти цiноутворення на сiльськогосподарську продукцiю / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N2. –

С.151-153.

 

Шапран Н.

Фундаментальний аналiз акцiй в Українi: оцiнка впливу мiкроекономiчних факторiв на формування ринкової вартостi акцiй / / Економiст. - 2005. - N11. - С.53-57.

 

 

Макроекономіка

 

Андряков А.

Согласование макроэкономических прогнозов в методолгии системы национальных счетов + [Електрон. ресурс] / / Вопросы экономики. - 2006. - N8. - С.65-81.

 

Бедратий В.

Проблеми трансформацiї макроекономiчної структури економiки України в контекстi iнтеграцiї у європейський i свiтовий економiчний простiр + [Електрон. ресурс] / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - Вип.1. - С.76-82.

 

Гуревич Е.

Насколько точны макроэкономические и бюджетные прогнозы ? + [Електрон. ресурс] / / Вопросы экономики. - 2006. - N9. - С.4-20.

 

Дяченко Я.

Детiнiзацiя економiки у системi макроекономiчного регулювання + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2006. - N2. - С.68-77.

 

Лютий І.

Макроекономiчнi чинники грошово-кредитної полiтики України в сучасних умовах / / Економiка та держава. - 2006. - N1. - С.9-12.

 

Мазаракі А.А.

Макроекономiчнi проблеми розвитку сфери товарного обiгу / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 10. 03.2006. - С.4-6.(Вкл.)

 

Попова В.

Оцiнка розвитку макроекономiчних систем на пiдставi показника ВВП + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2006. - N6. - С.77-85.

 

Радіонова І.

Модифiкацiя класичних висновкiв про макроекономiчне регулювання для перехiдних економiк / / Економiчна теорiя. - 2006. - N1. - С.69-80.

 

Рябошлик Л.

Особливостi нинiшньої макроекономiчної ситуацiї та шляхи прискорення розвитку економiки / / Економiст. - 2005. - N11. - С.38-41.

 

Сіскос Є.

Ринковi перетворення та особливостi макроекономiчної стабiлiзацiї в Українi i Польщi / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2005. - N10. - С.20-24.

 

Смирнов А.

Макроэкономическая роль стабилизационного фонда / / Экономический журнал высшей школы экономики. - 2006. - N2. - С.165-192.

 

Фетисов В.

К решению важнейшей макроэкономической проблемы России

/ / Российский экономический журнал. - 2005. - N11-12. - С.3-16.

 

 

 

Історія економічної думки.

 

Дерев’янкін Т.

Циклiчна динамiка ринкового господарства у трактуваннях вiтчизняних вчених  -   економiстiв кiнця XIX- початку XX ст. / / Економiка України. - 2006. - N4. - С.51-58.

 

Корнійчук П.

Фiзична економiя. Українська школа / / Економiка України. - 2006. - N9. - С.55-59.

 

Лановик Б.Д.

Економiчна iсторiя України i свiту : Пiдручник / Б.Д. Лановик ;

З.М. Матисякевич ; Р.М. Матейко . -  К. : Вiкар , 2006. - 495 с.

 

Мазурок П.П.

Iсторiя економiчних учень у запитаннях i вiдповiдях : Навчальний

посiбник . – К. : Знання , 2006. - 477 с.

 

М.I. Туган -Барановський про роль купецтва в промисловому розвитку держави / Юрченко, Ю.Ю. / / Торгiвля i ринок України. Вип. 17. Т. 1 : Тематичний збірник наукових праць / Ред. Шубiн, О.О. - Донецьк, 2004. - С.22-27.       

 

Чумаченко М.

Новiтня iсторiя економiчної теорiї / / Економiчна теорiя. - 2006. - N1. –

С.108-112.

 

 

Менеджмент.

 

Архангельський Д.

Тайм - менеджмент: От личной эффективности к корпоративному стандарту

/ / Управление персоналом. - 2006. - N17. - С.8-15.

 

Безпала Н.

Становлення та розвиток державного податкового менеджменту в Українi

/ / Економiка та держава. - 2006. - N4. - С.75-77.

 

Борисова Т.Д.

Кооперативный менеджмент : Состояние и направления

совершенствования . - Новосибирск : Сибирский ун-т потреб. кооперации , 2005. - 19 с.

 

Буко С.

Корпоративна соцiальна вiдповiдальнiсть як принцип цiннiсно зорiєнтованого менеджменту / / Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. –

2006. - N2. - С.149-159.

 

Винокуров С.

Упреждающее управление в системах оперативного менеджмента

/ / Кожевенно-обувная промышленность. - 2005. - N6. - С.13-15.

 

Гавкалова Н.

Iнновацiйна роль менеджменту персоналом в процесi формування стратегiї пiдприємства / / Проблеми науки. - 2006. - N4. - С.16-22.

 

Данильченко О.

На вершинi успiху. Iдеальний топ -  менеджмер: як ним стати / / Консалтинг в Українi. - 2006. - N4. - С.6-8.

 

Дедиков С.

Альтернативный и традиционный менеджмент: сравнительный анализ +[Електрон. ресурс] / / Проблемы теории и практики управления. - 2006. –

N5. - С.103-114.

 

Категорийный менеджмент : от простого к сложному / / Маркетолог. - 2006. - N4. - С.50-51.

Одной из самых действенных форм мотивации персонала практики менеджмента признают различные виды внутрикорпоративного соперничества / / БИЗНЕС.Налоги.Финансы. Промышленность.Торговля. - 2005. - N43. - С.76-79.

 

Основная проблема для руководителя – самому  определится эффективен ли менеджмент / / Управление персоналом. - 2006. - N9. - С.20-22.

 

Пабат А.

Стратегiчний державний менеджмент конкурентоспроможностi технологiй нетрадицiйної енергетики : свiтовий досвiд / / Економiст. - 2006. - N5. –

С.54-57.

 

Рибалко А.

Концептуальнi пiдходи до еволюцiйних аспектiв менеджменту якостi

/ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.180-185.

 

Россев Д.

Менеджмент качества подготовки специалистов (Опыт КГМА) / / Высшее образование в России. - 2006. - N3. - С.3-6.

 

Рядова А.

Офисные войны : стратегия менеджмента конфликтов / / Новости торговли. - 2005. - N10. - С.66-68.

 

Саніцька В.

Концептуальнi пiдходи до вдосконалення менеджменту освiти / / Економiст. - 2006. - N4. - С.20-22.

 

Ситніченко В.

Розвиток сучасних систем менеджменту + [Електрон. ресурс]

/ / Стандартизацiя.Сертифiкацiя.Якiсть. - 2006. - N4. - С.60-65.

 

Скрипко О.О.

Менеджмент : Навчальний посiбник. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. –176 с.

 

Шадрин А.

Менеджмент на основе международных стандартов / / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N4. - С.17-24.

 

Юдина Т.П.

Система менеджмента качества: инновационные технологии / / Высшее образование в России. - 2006. - N8. - С.49-52.

 

 

 

Маркетинг.

 

Біловодська В.

Стратегiчне маркетингове управлiння виведення нового товару на ринок

/ / Маркетинг в Українi. - 2006. - N3. - С.47-56.

 

Борзенков С.

Глобальний маркетинг: тенденции маркетинговой политики продвижения новых брэндов + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2006. - N5. - С.83-87.

 

Высоцкая Е.

Маркетинг торгового центра – иллюзии  и практика / / Управление магазином. - 2006. - N8. - С.8-12.

 

Длігач А.

Аналiз розходжень у системi стратегiчних маркетингових рiшень

/ / Маркетинг в Українi. - 2006. - N4. - С.40-46.

 

Длігач А.

Стратегия конкурентного поведения в системе стратегического маркетинга

/ / Маркетинг и реклама. - 2006. - N7-8. - С.32-37.

 

Емоцiйний вплив у стратегiчному маркетингу. Iмiдж керiвника / / Легка промисловiсть. - 2006. - N2. - С.14-15

 

Жажда вирусного маркетинга / / Маркетолог. - 2006. - N7. - С.48-52.

 

Зозулев К.

Маркетинговые исследование инновационного продукта / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2006. - N4. - С.24-34.

 

Пасічник В.

Маркетинг будiвельних ринкiв України: поточний стан i перспективи

/ / Маркетинг в Українi. - 2006. - N4. - С.55-59.

 

Парсяк В.

Методологiчнi передумови здiйснення маркетингових дослiджень у сферi облiгу цiнних паперiв / / Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.69-78.

 

Петруня Ю.

Маркетинговi комунiкацiї в роздрiбнiй торгiвлi: передумови ефективностi

/ / Маркетинг в Українi. - 2006. - N2. - С.15-19.

 

Полонець В.

Чи варто використовувати PEST- i SWOT- аналiзи у стратегiчному маркетингу? : Досвiд застосування, хибнi уявлення, практичнi поради

/ / Маркетинг в Українi. - 2006. - N4. - С.47-50.

 

Сахарова Т.

Суб'єктивнi товарнi аргументи в маркетинговiй комунiкацiйнiй практицi

/ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.73-77.

 

Скаль А.

Современные маркетинговые подходы к информированию о товаре

/ / Маркетинг и реклама. - 2006. - N7-8. - С.72-76.

 

Соболєв В.

Маркетингова орiєнтацiя пiдприємств роздрiбної торгiвлi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. - С.140-143.

 

Соловйов І.

Науково-практичнi засади створення системи маркетингу в аграрному пiдприємствi / / Економiка АПК. - 2006. - N7. - С.112-118.

 

Стефанишин В.

Побудова системи потокiв маркетингової iнформацiї на промисловому пiдприємствi / / Маркетинг в Українi. - 2006. - N4. - С.60-62.

 

Тищенко Д.

Передовi технологiї iнтелектуального аналiзу даних у маркетингу

/ / Маркетинг в Українi. - 2006. - N4. - С.52-54.

 

Тягунова Н.М.

Маркетингова концепцiя конкурентоспроможностi послуг / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.102-104.

 

Шлях до серця споживача. Маркетинговi комунiкацiї: як зробити їх ефективними / / Консалтинг в Українi. - 2006. - N9. - С.10-12.

 

 

 

Бухгалтерський облік.

 

Адаптацiя мiжнародної термiнологiї до потреб бухгалтерського облiку та фiнансового контролю : Методологiчнi i органiзацiйнi аспекти / / Фiнанси України. - 2006. - N8. - С.3-4

Алексєєва А.

Шляхи iнтеграцiї бухгалтерського та податкового облiку в Українi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N2. - С.80-86.

 

Алпатова Н.

Бухгалтерський i податковий облiк вексельних операцiй / / Все про бухгалтерський облiк. – 14. 02.2006. - N16. - С.71-83.

 

Бакурова В.

Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть пiдприємств як предмет бухгалтерського облiку + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N2. - С.86-90.

 

Голов С.

Розвиток бухгалтерського облiку та аудиту на пострадянському просторi

/ / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N7. - С.3-16.

 

Голов С.

Ретроспективний погляд на реформування бухгалтерського облiку в Українi : Антимiфологiя / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N2. - С.3-13.

 

Гура М.

Необхiднiсть та шляхи адаптацiї податкового облiку до потреб бухгалтерського облiку + [Електрон. ресурс] / / Банкiвська справа. - 2006. - N2. - С.57-64.

 

Деречин В.В.

Теорiя бухгалтерського облiку : Навчальний посiбник . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 352 с.

 

Занько Б.

Податковий i бухгалтерський облiк списання безнадiйних заборгованостей

/ / Аудитор України. - 2006. - N14. - С.14-21.

 

Золотухін  П.

Обслуговування комп'ютерних програм: бухгалтерський i податковий облiк

/ / Все про бухгалтерський облiк. – 2006. - N71. - С.10-12.

 

Канцуров С.

Застосування термiнологiї мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку у нормативно - правовiй базi України + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси

України. - 2006. - N8. - С.51-59.

 

Кузьминський Ю.

Що таке система бухгалтерського облiку? / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N6. - С.8-12.

 

Куліченко О.

Податковий та бухгалтерський облiк витрат на виготовлення та здiйснення реклами / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N25-26. - С.68-72.

 

Ловінська Л.

Унiфiацiя термiнологiї бухгалтерського облiку - передумова створення нацiональної системи бухгалтерського облiку в Українi + [Електрон. ресурс]

/ / Фiнанси України. - 2006. - N8. - С.33-41.

 

Лучко М.

Питання консолiдованої фiнансової звiтностi у контекстi реформування бухгалтерського облiку в Українi / / Фiнанси України. - 2006. - N8. - С.75-83.

 

Микитенко Т.

Коли бухгалтерський облiк є наукою + [Електрон. ресурс] / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N8. - С.16-21.

 

Мних Є.

Адаптивнiсть змiстових характеристик економiчних понять i категорiй у системi бухгалтерського облiку та контролю / / Фiнанси України. - 2006. –

N8. - С.83-87.

 

Настiльна книга бухгалтера : Облiк податкової малооцiнки, надходження запасiв, придбання пально- мастильних матерiалiв, вибуття запасiв, облiк розрахункiв iз пiдзвiтними особами, розрахунки з працiвниками / / Все про бухгалтерський облiк. – 2006. - N74. - С.1-96

 

Нишенко Н.

Гармонiзацiя бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi України з Мiжнародними стандартами / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N9. - С.6-10.

 

Нишенко Н.

Державне регулювання як один iз факторiв впливу на удосконалення системи бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi / / Науково-технiчна iнформацiя. - 2005. - N4. - С.31-33.

 

 Носов В.

Виправлення помилок в бухгалтерському облiку / / ГоловБух. – 22. 02.2006. - N14. - С.13-18.

 

Павлюк І.

Бухгалтерський облiк переоцiнки нематерiальних активiв / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N8. - С.23-25.

 

Павлюк І.

Бухгалтерський облiк : реалiзацiї та передачi основних засобiв + [Електрон. ресурс] / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N4. - С.33-36.

 

Правдюк Н.

Види бухгалтерського облiку та обгрунтування їх застовування / / Економiка АПК. - 2006. - N6. - С.52-59.

 

Сікора І.

Нормативно-правовi аспекти бухгалтерського облiку оборотних активiв + [Електрон. ресурс] / / Конкуренцiя. - 2006. - N1. - С.45-49.

 

Сльозко Т.

Про теорiї та пiдходи до бухгалтерського облiку / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N7. - С.17-21.

 

Сопко В.

Економiко - правовоi основи й напрями унiфiкацiї i адаптацiї термiнологiї бухгалтерського облiку та контролю до потреб мiжнародної стандартизацiї

/ / Фiнанси України. - 2006. - N8. - С.113-125.

 

Сушко Н.

Адаптацiя термiнологiї мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку до потреб сектору державного управлiння / / Фiнанси України. - 2006. - N8. - С.132-137.

 

Ткаченко Н.М.

Бухгалтерський фiнансовий облiк, оподаткування i звiтнiсть : Пiдручник. –

К. : Алерта , 2006. - 1080 с.

 

Хомин П.

Адитивний i процедурний пiдходи та еклетика їх тлумачення за теорiєю бухгалтерського облiку / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N7. –

С.22-28.

 

Фоменко Л.

Зменшення корисностi активiв : мiжнародна практика та нацiональнi правила застосування в бухгалтерському облiку + [Електрон. ресурс] / / Аудитор України. - 2006. - N3. - С.24-27.

 

Цвєткова  Н.

Бухгалтерський облiк iнформацiї за сегментами: методологiя, органiзацiя, звiтнiсть / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N7. - С.29-40.

 

 

Економічний аналіз.

 

Багров В.П.

Економiчний аналiз : Навчальний посiбник. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 160 с.

 

Економiчний аналiз i дiагностика стану сучасного пiдприємства : Навчальний посiбник / Т.Д. Костенко ; Є.О. Пiдгора ; В.С. Рижиков ; та iн. . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 400 с.

 

Економiчний аналiз : Практикум / За ред. Є.В. Мних . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 432 с.

 

Масютов А.А.

Экономический анализ : Учебное пособие. - М. : ЮНИТИ-ДАНА , 2005. –

543 с.

 

Миронов В.

Экономический рост и конкурентоспособность промышленности: ценовые и неценовые факторы анализа / / Вопросы экономики. - 2006. - N3. - С.42-62.

 

Мних Є.

Сучасний економiчний аналiз : питання методологiї та органiзацiї + [Електрон. ресурс] / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N1. - С.55-65.

 

Опря А.

Особливостi економiчного аналiзу динамiки виробничо - комерцiйної дiяльностi пiдприємств + [Електрон. ресурс] / / Економiка АПК. - 2005. - N5. - С.63-67.

 

Савицкая Г.В.

Теория анализа хозяйственной деятельности : Учебное пособие . - М. : ИНФРА-М , 2005. - 281 с.

 

Сажинец С.

До економiчного аналiзу промислової власностi пiдприємств

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2005. - N3. - С.151-153.

 

Шумило І.

Теоретичнi i практичнi аспекти аналiзу стану фiнансової системи економiки

/ / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N3. - С.6-11.

 

 

 

Планування та економічне прогнозування.

 

Андрощук Г.

Прогнозирование инновационной деятельности на основе анализа активности глобальных фирм / / Проблеми науки. - 2006. - N5. - С.40-47.

 

Бабіченко В.В.

Розроблення прогнозного балансового звiту пiдприємства / / Фiнанси України. - 2005. - N11. - С.110-117.

 

Білан О.С.

Система iнвестицiйного планування на промисловому пiдприємствi

/ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.107-112.

 

Білик Н.

Фiнансове планування на пiдприємствi в сучасних умовах / / Фiнанси України. - 2006. - N4. - С.133-141.

 

Богатирьов А.М.

Цiльовi показники поточних планiв пiдроздiлiв пiдприємства + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського. Серiя. Економiчнi науки. - 2005. - N3. - С.44-50.

 

Бузкова Е.

Прогнозирование спроса при открытии магазина / / Управление магазином. - 2006. - N6. - С.19-22.

 

Іванова В.В.

Планування дiяльностi пiдприємства : Навчальний посiбник. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 472 с.

 

Іванов С.

Оперативне планування виробництва : особливостi та органiзацiя в сучасних умовах + [Електрон. ресурс] / / Банкiвська справа. - 2006. - N2. - С.25-33.

 

Дармограй В.

Соцiально-економiчнi прiоритети стратегiчного планування на регiональному рiвнi + [Електрон. ресурс] / / Економiст. - 2006. - N7. - С.44-46.

 

Залетів О.

Iноземний капiтал на страховому ринку України: тенденцiї та прогнози

/ / Финансовая консультация. - 2006. - N15-16. - С.63-65.

 

Корнієнко Р.

Аналiз та прогнозування показникiв зовнiшньої торгiвлi України: роль факторiв РЕОК, зовнiшнього та внутрiшнього попиту / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N7. - С.24-31.

 

Корчагина З.

Рынок и план в современной экономике / / Вестник Московского университета. Сер.6 Экономика. - 2006. - N1. - С.84-107.

 

Кочкіна Н.

Проблеми планування вибiркових спостережень для дослiдження мiжнародних ринкiв / / Маркетинг в Українi. - 2006. - N3. - С.57-60.

 

Кочурова Л.

Планирование в условиях развитого рынка / / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N1. - С.35-40.

 

Лукянов А.

Iнформацiйна складова та прогноз розвитку ринку ОВТ + [Електрон. ресурс] / / Полiтика i час. - 2005. - N12. - С.71-74.

 

Макаренко І.

Метод iнженерного прогнозування фiнансових потокiв пiдприємства в ринкових умовах / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.184-188.

 

Момот В.

Методи перспективного планування виробництва в умовах невизначеностi параметрiв середовища / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N2. - С.30-35.

 

Порохницька Г.

Методика прогнозування кон'юктури автомобiльного ринку / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N3. - С.19-28.

 

П’ятницька Г.

Планування стратегiчного розвитку органiзацiї в умовах обмеження ринкової саморегуляцiї / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N3. - С.31-38.

 

Рожков А.

Построение прогнозного индекса для фондового рынка / / Вопросы экономики. - 2005. - N12. - С.51-62.

 

Сіренко Н.

Стратегiчне планування антикризового розвитку сiльськогосподарських пiдприємств / / Економiка АПК. - 2006. - N2. - С.48-53.

 

Соломянюк С.

Вплив зовнiшнього середовища на стратегiчнi плани пiдприємства в умовах невизначеностi / / Економiст. - 2005. - N9. - С.66-67.

 

"Стратегическое планирование и развитие предприятий" / / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N6. - С.19-27.

 

Тарасова І.

Планування функцiонування та дiяльностi пiдприємства за допомогою iнтелектуального забезпечення / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N7. - С.174-177.

 

Україна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення прогнозу економiчного i соцiального розвитку України на 2007 рiк : Постанова вiд 14.08.2006 р. N 1194 / / Праця i зарплата. - 2006. - N32. - С.6.

 

Циба Т.

Особливостi i механiзм стратегiчного планування + [Електрон. ресурс]

/ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N2. - С.159-172.

 

 

 

Економіка праці.

 

Баланда А.

Ринок працi як економiчна категорiя + [Електрон. ресурс]

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N5. - С.21-25.

 

Бужин А.

Гуманизация мотивации труда - один из главных путей устойчивого социально - экономического развития общества + [Електрон. ресурс]

/ / Економiка та держава. - 2006. - N3. - С.86-89.

 

Вовченко С.

Законодавство про середню зарплату

/ / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N21. - С.35-42.

 

Волкова О.В.

Використання матрицi оцiнки ресурсiв пiдприємства при дослiдженнi регiональних ринкiв працi України / / Економiка та право. - 2005. - N2. –

С.22-25.

 

Волкова О.В.

Особливостi забезпечення попиту на ринках працi регiонiв України в умовах реалiзацiї зовнiшньоекономiчних вiдносин (на матерiалах Полтавської областi) / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.26-32.

 

Голева Р.

Про порядок i умови надання щорiчних вiдпусток / / Праця i зарплата. –

2006. - N15. - С.3.

 

Гонорська А.

Особливостi розвитку ринку працi країн iз перехiдною економiкою

/ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N3. - С.42-52.

 

Гузенко О.

До питання законодавчого забезпечення процесу банкiвського кредитування iнвестицiйних процесiв / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N5. - С.9-14.

 

Доходи населення i ринок працi / / Праця i зарплата. - 2006. - N16. - С.4.

 

Єсінова Н.І.

Економiка працi та соцiально – трудові  : Навчальний посiбник. - К. :

Кондор , 2006. - 432 с.

 

Зінкевич. В.

Служба зайнятостi i вимоги сьогодення / / Праця i зарплата. - 2005. - N47. - С.4-5.

 

Iнвестицiї i зайнятiсть : Погляд ученого – економіста  на стан ринку працi в Українi / / Праця i зарплата. - 2005. - N38. - С.6-7.

 

Кисільова Т.

Регулювання трудової мiграцiї / / Праця i зарплата. - 2006. - N19. - С.6.

 

Клияненко Б.

Анализ развития рынка труда в Украине: организационно – правовой  и социальноэкономический  аспекты + [Електрон. ресурс] / / Экономика и право. - 2005. - N3. - С.28-33.

 

Козлова В.

Стратегiчнi положення концепцiї розвитку людських ресурсiв в Українi

/ / Вiсник Тернопiльської академiї народного господарства. - 2005. - N3. - С.134-142.

 

Кривенко М.

Розвиток мiжнародного подiлу працi в сiльському господарствi / / Економiка АПК. - 2005. - N10. - С.147-154.

 

Кубинська А.

Вплив iнтеграцiйних процесiв на економiчну активнiсть нселення, зайнятiсть та ринок працi + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2006. - N3. - С.82-85.

 

Макарова М.В.

ОН - лайновi бiржi працi як сучасний засiб працевлаштування / / Економiка та держава. - 2006. - N2. - С.103-104.

 

Махсма М.Б.

Економiка працi та соцiально – трудовi вiдносини : Навчальний посiбник . –

К. : Атiка , 2005. - 304 с.

 

Муравка П.П.

Ефективнiсть використання трудових ресурсiв у системi локального розселення регiону / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. –

С.167-172.

 

На ринку працi України / / Праця i зарплата. - 2006. - N7. - С.5.

 

Товстенко М.

Про мiнiмальну заробiтну плату / / Праця i зарплата. - 2006. - N6. - С.2-3.

 

Україна. Кабінет Міністрів.

Про доповнення пункту 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати : Постанова вiд 30.11.2005 р. N1132 / / Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2006. - N3. - с.70.

 

 

 

Фінанси. Кредит. Грошообіг.

 

Алешко Г.В.

Сутнiсть i роль кредиту в ринковiй економiцi / / Аудитор України. - 2006. - N17. - С.20-28.

 

Артус М.

Система органiзацiї функцiонування фiнансiв / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.56-64.

 

Барановський О.

Безпека грошового обiгу + [Електрон. ресурс] / / Регiональна економiка. - 2006. - N2. - С.130-142.

 

Вергелес В.

Консорциумные кредиты + [Електрон. ресурс] / / Бизнес. - 2006. - N18-19. - С.66-69.

 

Бондарук В.

Щодо визначення фiнансiв мiсцевого самоврядування / / Економiст. - 2006. - N6. - С.44-46.

 

Грошово-кредитна та банкiвська статистика / / Бюлетень Нацiонального банку України. - 2005. - N12. - С.49-150.

 

Даниленко А.

Тенденцiї та наслiдки активiзацiї споживчого кредитування в Українi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N5. - С.36-39.

 

Євтух О.О.

Грошi як соцiально-економiчне явище / / Банкiвська справа. - 2006. - N1. - С.64-75.

 

Жукова Н.

Особливостi кредитування комерцiйними банками суб'єктiв господарювання в Українi + [Електрон. ресурс] / / Банкiвська справа. - 2006. - N2. - С.65-72.

 

Заверуха І.

Фiнансово - правова природа вiдносин у сферi державного боргу

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N8. - С.53-56.

 

Загальноекономiчний стан розвитку. Розвиток фiнансового ринку. Загальноекономiчнi показники. Грошово - кредитна та банкiвська статистика / / Бюлетень Нацiонального банку України. - 2006. - N8. - С.3-178.

 

Заставна З.

Становлення Нацiонального банку України як головного суб'єкта грошово-кредитного регулювання / / Регiональна економiка. - 2006. - N2. - С.162-166.

 

Захожай В.

Проблеми статистичного забезпечення грошового обороту / / Персонал. - 2006. - N9. - С.10-16.

 

Захожай В.

Статистичне забезпечення кредитного ринку / / Персонал. - 2006. - N4. –

С.61-65.

 

Іваненко О.А.

Фiнансовi iнструменти управлiння економiчними ризиками / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N2. - С.141-147.

 

Камінський А.

Експертна модель кредитного скорингу позичальника банка / / Банкiвська справа. - 2006. - N1. - С.75-82.

 

Квасова Т.

Кредитный риск и оценка кредитоспособности заемщика – предприятия  малого бизнеса / / Банковские услуги. - 2006. - N7. - С.20-24.

 

Ковальов О.

Стратегiчне управлiння кредитними ризиками + [Електрон. ресурс]

/ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N5. - С.21-30.

 

Кучеренко Т.

Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi / / Економiка АПК. - 2006. - N6. - С.64-70.

 

Лазебник Л.Л.

Щодо теорiї фiнансової полiтики: дослiдження в координатах органiзацiйно-економiчних вiдносин / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N9. –

С.51-65.

 

Леонідова О.

Фiнансування дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N7. - С.142-145.

 

Любунь О.

Фiнансова стратегiя банкiв з довгострокового кредитування пiдприємств + [Електрон. ресурс] / / Банкiвська справа. - 2006. - N3. - С.80-83.

 

Миловидова Е.

Пластиковые рассрочки : Карточное кредитование + [Електрон. ресурс]

 / / Мир денег. - 2006. - N7-8. - С.26-29.

 

Михайловська О.

Фiнансування iнвестицiйних проектiв + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2005. - N6. - С.54-61.

 

Москаленко В.

Комплексна оцiнка фiнансового стану пiдприємства як основа для дiагностики його банкрутства / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.180-192.

 

Науменкова С.

Сучасна модель фiнансової системи: порiвняльний аналiз основних

пiдходiв + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2006. - N6. - С.44-56.

 

Новиков В.

Фiнансово - кредитнi та iнституцiальнi аспекти розвитку професiйної освiти на постболонському просторi / / Економiка України. - 2006. - N9. - С.64-73.

 

Радзімовська С.

Фiнансовий сектор України на шляху iнтеграцiї до Європейського Союзу

/ / Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - N2. - С.246-252.

 

Семенова О.

Грошова маса в iнфляцiйному процесi / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N9. - С.169-172.

 

Сидоров В.

Реальная стоимость потребительских кредитов / / Банковские услуги. - 2006. - N9. - С.11-16.

 

Слухай С.

Зарубiжний досвiд органiзацiї мiсцевих фiнансiв / / Фiнанси України. - 2006. - N7. – С.12-20.

 

Стеля В.

Кредитные деривативы - перспективный инструментарий компенсации кредитных рисков + [Електрон. ресурс] / / Банковские услуги. - 2006. - N3. - С.16-25.

 

Стукало Н.

Вимiрювання фiнансової глобалiзацiї / / Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.146-153.

 

Таряник С.

Кредитування пiдприємств мiжнародними фiнансово - кредитними iнститутами / / Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.50-58.

 

Фiнанси пiдприємств : За модульною системою навчання: Теоретично-практичний посiбник / В.П. Шило ; С.Б. Iльїна ; С.С. Доровська ;

В.В. Барабанова . - К. : ВД "Професiонал" , 2006. - 288 с.

 

Череп А.

Особливостi розвитку сучасної фiнансової системи в ринкових умовах

/ / Економiка та держава. - 2006. - N6. - С.28-30.

 

Яценко В.

Грошовий обiг у вiдкритiй економiцi / / Фiнанси України. - 2006. - N4. –

С.92-98.

 

 

Податки.

 

Архангельський Ю.

Бiднiсть, податки та економiчне зростання + [Електрон. ресурс] / / Економiка України. - 2006. - N5. - С.63-71.

 

Безпала Н.

Становлення та розвиток державного податкового менеджменту в Українi

/ / Економiка та держава. - 2006. - N4. - С.75-77.

 

Гусакова О.С.

Податковий облiк : Навчальний посiбник. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 360 с.

 

ДПАУ змiнює порядок облiку платникiв податкiв : Замiсть коментарю до наказу ДПАУ вiд 24.07.2006 р. N 428 / / Все про бухгалтерський облiк. – 11. 09.2006. - N86. - С.22-23.

 

Добродій С.

Порядок надання податкової соцiальної пiльги у 2006 роцi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N17-18. - С.31-34.

 

Загорський В.

Концептуалiзацiя сучасних пiдходiв до реформування податкової системи України / / Регiональна економiка. - 2006. - N2. - С.36-43.

 

Загорський В.

Ми iнтегруємось у суспiльство через податки / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N20. - С.3-6.

 

Загорський В.

Податковий контроль: стратегiя розвитку / / Юридичний вiсник України . - 2006. - N17. - С.8-9.

 

Заграва М.

Податковi зобов'язання та податковi борги в процедурi банкрутства

/ / Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - N4. - С.211-226.

 

Калюга Є.

Економiко - правовi засади понятiйного апарату податкового законодавства + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2006. - N8. - с.47-51.

 

Корнус В.

Взаємовiдносини мiж контролюючими органами та платникам податкiв у системi оподаткування України / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. –

N8. - С.37-41.

 

Криницький І.

Класифiкацiя податково-процесуальних правових норм + [Електрон. ресурс]

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N9. - С.82-84.

 

Крисоватий А.

Податково - борговi стратегiї фiскального регулювання транзитивної економiки / / Фiнанси України. - 2006. - N5. - С.95-107.

 

Малашонок Б.

Податкова терапiя виробничої кризи : Альтернативна концепцiя системи оподаткування в Українi / / Економiка України. - 2006. - N4. - С.34-42.

 

Огляд податкового i бухгалтерского законодавства / / Все про бухгалтерський облiк. – 27. 02.2006. - N20. - С.4-6.

 

Панченко В.

Податкова полiтика як засiб впливу на фiнансово-економiчнi процеси в Українi / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N9. - С.94-101.

 

Панура Ю.

Особливостi податкового контролю в торгiвлi / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.153-157.

 

Парник В.

Оподаткування витрат пiдприємств як альтернатива податку на прибуток

/ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.63-72.

 

Петриненко О.

Система мiсцевих податкiв i зборiв в Українi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N17-18. - С.44-54.

 

Платнику єдиного податку / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N32. - С.29-30.

 

Ревун В.

Про реформувння й модернiзацiю податкової системи / / Фiнанси України. - 2006. - N6. - С.27-34.

 

Романов І.

Роль податкiв у розвитку промислового сектору економiки регiону / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2005. - N4. - С.227-230.

 

Слухай С.

Формування доходiв мiсцевих бюджетiв у контекстi торансформацiї податкової системи / / Фiнанси України. - 2006. - N5. - С.12-20.

 

Соколовська О.

Теоретичнi засади визначення податкового навантаження та рiвня оподаткування економiки / / Економiка України. - 2006. - N7. - С.4-13.

 

Ставка єдиного податку / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N35. – С.45-46.

 

Сторожук О.

Регулювання пiдприємницької дiяльностi через податковий механiзм + [Електрон. ресурс] / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N14. - С.58-61.

 

Сухомлин І.

Податкова заства / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. – 17. 07.2006. - N29. - С.129-130.

 

Чернелевський Л.М.

Податковий облiк i контроль : Навчальний посiбник. - К. : Пектораль , 2006. - 316 с.

 

Чередниченко Ю.

Податкова полiтика та економiчне зростання в Українi / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.91-96.

 

Щерба Х.І.

Економiчнi школи про iнструментарiй податкового регулювання розподiлу доходiв + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2006. - N4. - С.48-51.

 

 

 

Інвестиції.

 

Білан О.

Система iнвестицiйного планування на промисловому пiдприємствi

/ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.107-112.

 

Веселовська О.В.

Деякi аспекти формування оптимальної структури джерел iнвестицiйних ресурсiв пiдприємства / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N9. - С.12-18.

 

Герасимчук В.Г.

Iнновацiйно - iнвестицiйний розвиток промисловостi України: проблеми i перспективи / / Економiка та держава. - 2006. - N5. - С.41-43.

 

Головатюк В.

Моделювання оцiнки iнвестицiйно-iнновацiйної привабливостi соцiально-економiчного середовища + [Електрон. ресурс] / / Проблеми науки. - 2006. - N8. - С.8-13.

 

Гуляєва Т.

Iнвестицiйна привабливiсть банкiвського бiзнесу та його ефективнiсть

/ / Науково-технiчна iнформацiя. - 2006. - N3. - С.45-48.

 

Демидович В.

Регулювання iнвестицiйних процесiв на регiональному рiвнi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - N2. - С.162-167.

 

Єрмаков О.

Напрями та ефективнiсть iнвестицiйної дiяльностi пiдприємств хлiбопродуктового пiдкомплексу + [Електрон. ресурс] / / Економiка АПК. - 2006. - N7. - С.86-90.

 

Задонська Т.Г.

Стратегiя нарощування iнвестицiйного потенценцiалу нацiональної економiки / / Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.38-49.

 

Захарін С.В.

Удосконалення механiзму iнтеграцiї України з європейським ринком iнвестицiй / / Проблеми науки. - 2006. - N5. - С.2-7.

 

Захарін С.В.

Роль i значення корпоративного сектору економiки України за переходу на iнвестицiйно - iнновацiйнi модель розвитку / / Проблеми науки. - 2006. - N7. - С.27-32.

 

Код енська М.

Iнтеграцiя як фактор активiзацiї iнвестицiйної дiяльностi / / Економiка АПК. - 2006. - N6. - С.24-31.

 

Лавров С.

Роль банкiвських установ в активiзацiї iнвестицiйних процесiв на вiтчизняних пiдприємствах / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.36-47.

 

Майданченко І.

Iнвестицiйна дiяльнiсть страхових компанiй - шлях до економiчного зростання / / Науково-технiчна iнформацiя. - 2006. - N3. - С.41-44.

 

Малиняк В.

Бюджетнi iнвестицiї як iнструмент прискорення реформування реального сектора економiки України / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.82-90.

 

Новодворський Я.

Структура та роль суб'єктiв iнвестицiйного ринку + [Електрон. ресурс]

/ / Економiка та держава. - 2006. - N8. - С.41-43.

 

Оскольський О.

Удосконалення корпоративного управлiння як засiб залучення iнвестицiй за допомогою механiзмiв фондового ринку / / Економiка України. - 2006. - N8. - С.4-10.

 

Папп В.

Вдосконалення iнвестицiйної полiтики в країнi та її вплив на розвиток iнвестицiйного процесу в регiонi + [Електрон. ресурс] / / Регiональна економiка. - 2006. - N2. - С.50-58.

 

Пенькова О.Г.

Iнформацiйна складова пiдвищення ефективностi використання iнвестицiйних ресурсiв у регiонах (на прикладi Черкаської областi) + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N5. –

С.141-150.

 

Практичнi проблеми ринку портфельних iнвестицiй в Українi / / Економiст. - 2006. - N5. - С.14-17.

 

Рибій О.В.

Двостороннi угоди про сприяння i взаємний захист iнвестицiй: загальна характеристика та порядок укладання / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N2. - С.84-91.

 

Румянцева Г.

Методологiчнi пiдходи до оцiнки ефективностi iнвестицiйних проектiв в умовах спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N9. - С.15-23.

 

Шевцова Л.

Емiсiйна дiяльнiсть пiдприємств як основа формування зовнiшнього iнвестицiйного потенцiалу / / Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.116-122

 

 

Державне страхування

 

Василенко В.

Генезис державного регулювання страхового ринку України в контекстi зарубiжного досвiду + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми

Економiки. - 2006. - N8. - С.14-22.

 

Внески на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування : Законодавчi документи / / ГоловБух. – 7. 03.2005. - N9. - С.2-32 (Тематична добiрка).

 

Вовчак О.Д.

Страхування : Навчальний посiбник. – Львiв : Новий свiт , 2006. - 480 с.

 

Гаманкова О.

Капiталiзацiя страхового ринку України як прояв процесiв глобалiзацiї

/ / Економiчний часопис-XXI. - 2006. - N5-6. - С.31-35.

 

Гречко О.

Страхування майна в Українi / / Обрiй П I Б . - 2006. - N43. - С.6-7.

 

Ґудзь О.

Страхування агроризикiв та напрями розвитку агрострахування в Українi

/ / Економiка АПК. - 2006. - N8. - С.72-75.

 

Гутко Л.

Страховий ринок України: стан, проблеми розвитку та шляхи їх вирiшення

/ / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N7. - С.19-24.

 

Дворак М.

Чинники формування конкурентного середовища на ринку страхових послуг України / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N9. - С.120-128.

 

Електроннi ризики, або чому на українському ринку iнформацiйного страхування -штиль / / Консалтинг в Українi. - 2006. - N9. - С.8-9

 

Залетов О.

Iноземний капiтал на страховому ринку України: тенденцiї та прогнози

/ / Финансовая консультация. - 2006. - N15-16. - С.63-65.

 

Косянчук І.

Мiцна ланка в системi страхування / / Урядовий кур'єр. – 4.11.2006. - С.10.

 

Лебединська Л.

Страхування як чинник фiнансової стабiльностi економiки / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N9. - С.65-75.

 

Леонов Л.

Загальнообов'язкове державне соцiальне страхування + [Електрон. ресурс]

/ / Вiсник податкової служби України. - 2005. - N29. - С.60-62.

 

Никонович М.

Страховий ринок України: проблеми та шляхи вирiшення / / Економiст. - 2006. - N1. - С.41-43.

 

Новачук О.

Частка перестраховикiв та регрес у страховикiв / / Контракти. - 2006. - N10. –

С.28-32.Д-т,К-т.

 

Пенсiйне страхування: сплата внескiв та подання звiтностi : Тематична добiрка / / ГоловБух. – 30.10.2006. - N80. - С.1-63.

 

Результаты исследования украинского рынка страховых услуг для физических лиц / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2006. - N4. - С.51.

 

Чапичадзе Я.

Характеристика и соотношение форм страхования в Украине

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N7. - С.99-102.

 

Шумна Л.

Страховi внески за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням: Поняття та їх значення для соцiального забезпечення

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2005. - N6. - С.64-66.

 

Україна. Міністерство праці та соціальної  політики.

Про порядок обчислення середньої заробiтної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням сумiснику : Лист вiд 30.06.2006 р. N 428/020/99-06 / / Вiсник податкової служби

України. - 2006. - N39. – С.34-35.

 

 

Соціальне страхування.

 

Бевзенко О.

Становлення та розвиток пенсiйного страхування / / Економiка АПК. - 2005. - N12. - С.111-116.

 

Бондар Н.

Соцiальне страхування в Українi: труднощi iснування в трансформацiйнiй економiцi / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N1. - С.12-15.

 

Васечко Л.І.

Генеза нормативно - правової бази системи соцiального страхування в Українi / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2005. - N12. - С.13-17.

 

Гончаренко А.

Договiр страхування: основнi положення та порядок / / Все про бухгалтерський облiк. – 3. 07.2006. - N64. - С.8-11.

 

Журавська М.

Соцiальне страхування: пiдвищення вiдповiдальностi / / БУХГАЛТЕРIЯ. Право.Податки.Консультацiї. – 16. 01.2006. - N1-2. - С.31-32

 

Журавська М.

Основнi змiни у соцiальному страхуваннi / / БУХГАЛТЕРIЯ. Право.Податки.Консультацiї. - 2005. - N52/1. - С.56-61

 

Захватихата В.

Перспективи розвитку страхового ринку в Українi: проблемнi питання

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N2. - С.42-44.

 

Iнструкцiя про порядок проведення ревiзiй та перевiрок по коштах фонду соцiального страхування з тимчасової втрати непрацездатностi : Затв. постановою вiд 19.09.2001 р. N 38(Витяги) / / Все про бухгалтерський облiк. – 10. 08.2006. - N77. - С.10-14.

 

Каминская Т.

Функции медицинского страхования в переходной экономике / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N3. - С.34-38.

 

Карамишев Д.

Соцiальне страхування в системi охорони здоров'я: суперечностi та перспективи / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - вип.1. - С.95-105.

 

Кузнєцов Г.

Як оздоровитися за рахунок фонду страхування вiд непрацездатностi / / Все про бухгалтерський облiк. – 15.05.2006. - N45. - С.6-8.

 

Остапенко Н.

Актуальнi питання розвитку соцiального страхування в Укранїi та болгарський додсвiд / / Праця i зарплата. - 2005. - N45. - С.2-3.

 

Ротова Т.

Стан i перспективи розвитку добровiльного медичного страхування / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2005. - N6. - С.48-54.

 

Укураїна. Кабінет Міністрів.

Про схвалення Концепцiї розвитку страхового ринку України до 2010 року + [Електрон. ресурс] : Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2005 року N369-р. / / Офiцiйний вiсник України. - 2005. - N35. –

CD-ROM.

 

Фурман Н.

Проблемы пенсионной системы как части социального страхования в Украине и пути их решения / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N1. - С.10-12.

 

Фурман Н.

Страхування та його роль у соцiально - економiчних процесах + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2005. - N8. - С.145-152.

 

 

 

Економіка підприємства.

 

Ареф’єва В.

Оцiнка рiвня економiчної стiйкостi пiдприємств сфери послуг / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.106-112.

 

Білан О.

Система iнвестицiйного планування на промисловому пiдприємствi

/ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.107-112.

 

Вініченко І.

Формування умов iнвестування економiчного розвитку пiдприємства

/ / Економiка та держава. - 2006. - N8. - С.38-40.

 

Гетьман О.О.

Економiка пiдприємства : Навчальний посiбник. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 488 с.

 

Гречан  А.П.

Об’єкти аналiзу iнновацiйної дiяльностi пiдприємств / / Економiка та держава. - 2006. - N7. - С.31-32.

 

Гришова І.

Економiчна сутнiсть фiнансових ризикiв у пiдприємствi + [Електрон. ресурс] / / Економiка АПК. - 2005. - N7. - С.83-86.

 

Гузенко О.

Економiчно - правовий аспект оцiнки зменшення та вiдновлення корисностi активiв пiдприємств / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2005. - N11. - С.25-27.

 

Денисенко М.

Iнформацiйне забезпечення ефективного управлiння пiдприємством

/ / Економiка та держава. - 2006. - N7. - С.19-24.

 

Ковтун О.І.

Стратегiя пiдприємства : Навчальний посiбник. - Львiв : Новий свiт , 2006. - 388 с.

 

Кузьмін о.

Планування фiнансово- економiчних показникiв дiяльностi пiдприємства

/ / Фiнанси України. - 2005. - N11. - С.93-102.

 

Макаренко В.І.

Критерiї економiчної ефективностi роботи пiдприємства в умовах антикризового управлiння / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.121-125.

 

Міщенко В.

Дiагностика функцiонування економiчного механiзму торговельного пiдприємства / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 10. 03.2006. - С.21-23.Вкл.

 

Огуй Н.І.

Економiка пiдприємства : Опорний конспект лекцiй / Н.I. Огуй ;

В.В. Iванова . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2006. - 46 с.

 

Попович О.

Оперативная и стратегическая реструктуризация предприятия + [Електрон. ресурс] / / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N9. - С.94-104.

 

Проблеми вибору i формування стратегiї експорту в дiяльностi пiдприємств

/ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N3. - С.75-80.

 

Сідун В.А.

Економiка пiдприємства : Навчальний посiбник. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 356 с.

 

Чорномаз В.С.

Економiка промислового пiдприємства + [Електрон. ресурс] : Опорний конспект лекцiй  . - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2005. - 47 с..

 

Шкурупій О.В.

Формування органiзацiйно -економiчного механiзму визначення ефективностi зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдприємств / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.105-111.

 

Экономика предприятия : Учебник / Под ред. С.Ф. Покропивный . - К. : КНЭУ , 2005. - 608 с.

 

 

 

Управління підприємством.

 

Бородин А.

Механизм реализации эколого-экономического управления предприятием

/ / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N6. - С.112-124.

 

Грушинська Н.

Управлiння зовнiшньо - економiчною дiяльнiстю пiдприємств України в умовах становлення процесiв митного регулювання з країнами Центрально - Схiдної Європи + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2005. - N7. - С.101-108.

 

Денисенко П.

Iнформацiйне забезпечення ефективного управлiння пiдприємством

/ / Економiка та держава. - 2006. - N7. - С.19-24.

 

Добровольська К.

Проектний пiдхiд в управлiннi консалтинговою компанiєю / / Консалтинг в Українi. - 2006. - N6. - С.18-19.

 

Єфремова Д.

Совершенствование стратегического управления предприятием + [Електрон. ресурс] / / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N9. - С.103-110.

 

Івахненков С.

Сучаснi iнформацiйнi технологiї управлiння пiдприємством та бухгалтерiя : проблеми i виклики / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N4. - С.52-58.

 

Колос І.

Звiтнiсть як елемент системи управлiння пiдприємством / / Економiка та держава. - 2006. - N8. - С.26-31.

 

Мясоедов С.

Как успешно управлять компанией / / Управление персоналом. - 2006. –

 N15. - С.32-36.

 

Непорожній Ю.

Оцiнка ефективностi управлiння пiдприємствами харчової промисловостi

/ / Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - N2. - С.266-272.

 

П’ятницька О

Управлiння пiдприємством на засадах реалiзацiї стратегiї економiї на витратах у сучасних умовах господарювання + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2005. - N3. - С.80-87.

 

Рогоза М.Є.

Управлiння промисловими пiдприємствами : Соцiально-економiчнi чинники та особливостi органiзацiї: Монографiя. - Полтава : РВВ ПУСКУ , 2005. –

281 с.

 

Сагалакова Л.

Роль економiчної логiстики в системi управлiння дiяльнiстю торговельного пiдприємства / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2005. - N4. - С.179-185.

 

Тарасюк І.Ю.

Сутнiсть та основнi характеристики iнформацiйної системи управлiння пiдприємством / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.169-171.

 

Цигилик І.І.

Роль аналiзу фiнансової дiяльностi пiдприємства у системi стратегiчного управлiння / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N7. - С.8-14.

 

Цигилик І.І.

Економiчне обгрунтування дiяльностi пiдприємств на основi методiв стратегiчного управлiння / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N8. - С.3-9.

 

Управлiння потенцiалом пiдприємства : Навчальний посiбник / I.З. Должанський ; Т.О. Загорна ; О.О. Удалих ; та iн. . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 362 с.

 

 

 

Фінанси підприємства.

 

Ажурабаева Г.

Финансовые ресурсы как показатель инвестиционного климата предприятия

/ / Кожевенно-обувная промышленность. - 2006. - N5. - С.5-6.

 

Белялов Т.

Iнформацiйнi технологiї у забезпеченнi розвитку фiнансової дiяльностi пiдприємств корпоративного типу + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2005. - N10. - С.25-32.

 

Ващенко Л.О.

Iнформацiйне та методологiчне забезпечення аналiзу фiнансового стану пiдприємств : Автореферат дисертації: 08.06.04. - К. : Держ. акад. стат-ки, облiку та аудиту Держкомстату України , 2005. - 20 с.

 

Довбня С.

Модель комплексної оптимiзацiї фiнансування пiдприємства / / Фiнанси України. - 2006. - N5. - С.135-141.

Гришова І.

Економiчна сутнiсть фiнансових ризикiв у пiдприємствi + [Електрон. ресурс] / / Економiка АПК. - 2005. - N7. - С.83-86.

 

Жук І.М.

Методичнi питання аналiзу фiнансового стану пiдприємств на регiональному рiвнi / / Статистика України. - 2006. - N2. - С.4-11.

 

Климчук Р.

Проблемы и перспективы осуществления финансовой реструктуризации предприятиями Украины / / Економiка та держава. - 2006. - N7. - с.17-18.

 

Кузьмін О.

Планування фiнансово- економiчних показникiв дiяльностi пiдприємства

/ / Фiнанси України. - 2005. - N11. - С.93-102.

 

Лукіна Ю.

Формування та реалiзацiя стратегiї управлiння фiнансами пiдприємства

/ / Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.113-118.

 

Маргасова В.

Комплексна оцiнка впливу системи управлiння оборотним капiталом на фiнансовий стан пiдприємств харчової промисловостi / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.47-53.

 

Майборода В.

Особливостi фiнансування малих i середнiх пiдприємств / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N1. - С.94-99.

 

Москаленко В.

Комплексна оцiнка фiнансового стану пiдприємства як основа для дiагностики його банкрутства / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N6. - С.180-192.

 

Фiнанси пiдприємств : За модульною системою навчання: Теоретично-практичний посiбник / В.П. Шило ; С.Б. Iльiна ; С.С. Доровська ; В.В. Барабанова . - К. : ВД "Професiонал" , 2006. - 288 с.

 

Цигилик І.І.

Роль аналiзу фiнансової дiяльностi пiдприємства у системi стратегiчного управлiння / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N7. - С.8-14.

 

ЦССТУ.УКООПСПІЛКА.

Методичнi рекомендацiї з аналiзу i оцiнки фiнансового стану пiдприємств

/ / ВIСТI. Дiловий випуск. – 4. 08.2006. - С.19-24 (Вклад.)

 

Шевцова О.

Управлiння вартiсно - ризиковими чинниками та часовими аспектами фiнансування потреб у капiталi пiдприємств / / Фiнанси України. - 2006. –

N3. - С.119-125.

 

Ястремська О.

Якiсть формування фiнансової стратегiї пiдприємства / / Фiнанси України. - 2006. - N6. - С.121-128.

 

 

 

Економіка внутрішньої торгівлі.

 

Апопій В.В.

Сучаснi проблеми та стретегiчнi прiоритети розвитку внутрiшньої торгiвлi України / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2005. - N4. - С.145-153.

 

Білявський В.М.

Соцiальне управлiння у сферi торгiвлi / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. –

2005. - N1. - С.157-159.

 

Бросалова О.

Управление ассортиментом торговой точки / / Управление магазином. –

2006. - N8. - с.31-33.

 

Бузкова Е.

Излишки и дефицит. Управление ассортиментом + [Електрон. ресурс]

/ / Управление магазином. - 2006. - N3. - С.15-20.

 

Гончарук Н.

Виключно українське : Український ринок роздрiбної торгiвлi / / Контракти. - 2006. - N44. - С.34-35.

 

Гончарук Я.А.

Стан i сучаснi тенденцiї розвитку внутрiшньої торгiвлi України / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 10. 03.2006. - С.1-3.Вкл.

 

Дідківська О.

Тенденцiї розвитку роздрiбних торговельних мереж та їх вплив на конкурентне середовище / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.119-125.

 

Казаринова Е.

Контроль и оценка работы торгового персонала магазинов / / Управление магазином. - 2006. - N6. - С.11-18.

 

Корнієнко В.

Аналiз та прогнозування показникiв зовнiшньої торгiвлi України: роль факторiв РЕОК, зовнiшнього та внутрiшнього попиту / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N7. - С.24-31.

 

Краснокутська Л.

Торгiвля ювелiрними виробами / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N31. - С.56-59.

 

Кулаева Л.

Учет поступления товаров в организациях розничной торговли

/ / Управление магазином. - 2006. - N6. - С.23-26.

 

Кулаева Л.

Формирование первоначальной (покупной) стоимости товаров в организации розничной торговли / / Управление магазином. - 2006. - N5. - С.17-22.

 

Лігоненко Л.

Роздрiбна торгiвля України у дзеркалi свiтових тенденцiй розвитку галузi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2005. - N6. - С.12-22.

 

Махнуша С.

Оцiнка впливу чинникiв ризику на конкурентнi позицiї торгової марки

/ / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.134-139.

 

Михайлова Е.

Переход розничной торговли на дифференцированный маркетинг

/ / Маркетинг. - 2006. - N3. - С.115-124.

 

Многоканальная торговля / / Маркетолог. - 2006. - N7. - С.37-40.

 

О некоторых формах розничной торговли / / Тара и упаковка. - 2006. - N3. - С.66.

 

Пашутин С.

Розничная стратегия : Управление товарными категориями как универсальный инструмент повышения коммерческой эффективности торговых марок на потребительском рынке / / Маркетолог. - 2006. - N5. - С.39-43.

 

Роздрiбна торгiвля Полтавщини в 1995-2005 роках : Статистичний збiрник

/ За редакцією В. Русiнова . - Полтава : Головне упр. стат. у Полт. обл. ,

2006. - 63 с.

 

Саркісян Л.

Формування механiзму подолання економiчних диспропорцiй розвитку внутрiшньої торгiвлi / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 10. 03.2006. - С.20-21.Вкл.

 

Саліхова О.

Внутрiгалузева мiжнародна торгiвля як критерiй технологiчного рiвня країни / / Економiст. - 2006. - N5. - С.24-28.

 

Сушальська Т.

Органiзацiя роздрiбної торгiвлi алкоголем: чого це коштує?

/ / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N27. - С.36-41.

 

Фролова О.

Обуем всех : В Украине активно развивается организованная розничная торговля обувью. / / Бизнес. - 2006. - N43. - С.108-111.

 

Хасанов В.

Деякi питання правової регламентацiї пiдприємництва у сферi внутрiшньої торгiвлi України / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2005. - N6. - С.93-96.

 

Шульгина Л.

Входящие и исходящие организованной торговли : В условиях ужесточения конкуренции производители вынуждены усиливать свой контроль за движением товара вплоть до конечного покупателя + [Електрон. ресурс]

/ / Компаньон. - 2006. - N33. - С.16-20.

 

 

 

Споживча кооперація.

 

Аліман М.В.

Споживча кооперацiя Полтавщини у 20-тi роки ХХ столiття : Текст лекцiї. - Полтава : РВЦ ПУСКУ , 2006. - 44 с.

 

Аліман М.В.

Полтавська спiлка споживчих товариств та її лiдер Дмитро Шульга : До 140-рiччя споживчої кооперацiї України та 90-рiччя Полтавської спiлки споживчих товариств / / Вiстi ЦССТУ. – 20.07.2006. - С.3-4.

 

Артеменко І.А.

Теоретичне обгрунтування та практична реалiзацiя соцiальної функцiї споживчої коопеацiї в умовах ринкових перетворень / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.37-43.

 

Бабенко С.

Споживча кооперацiя України: етапи становлення, сучаснi тенденцiї i прiоритети розвитку / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 20.10.2006. - С.1,4-5.

 

Бабенко С.

Сучаснi тенденцiї i прiоритети розвитку споживчої кооперацiї України

/ / ВIСТI. Дiловий випуск. – 27.10.2006. - С.4-5.

 

Гавриленко Є.Ю.

Проблеми формування та функцiонування кредитних спiлок в Українi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. –

С.38-40.

 

Гончаренко В.

Кредитна кооперацiя: Збудуємо нову фiнансову iнфраструктуру села

/ / Дзеркало тижня. - 2006. - N32. - С.9.

 

Гончаренко В.В.

Вiдродження iдеї кредитної кооперацiї в Українi: проблеми та перспективи

/ / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Сер.: Гуманiтарнi науки. - 2004. - N3. - С.50-55.

 

Людвічук М.

Кооперативна торгiвля: уроки iсторiї та сучаснiсть / / ВIСТI. Дiловий

випуск. – 6.10.2006. - С.1-5.

 

Невiд'ємна складова розвитку споживчої кооперацiї : Матерiали семiнару "Проблеми та шляхи вдосконалення фiнансового менеджменту на пiдприємствах i в органiзацiях системи Центральної спiлки споживчих товариств України (Укоопспiлки) / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 16.12.2005. - С.1-17(Вклад.)

 

Мацько М.

Правова база розвитку i функцiонування споживчої кооперацiї України

/ / Вiстi ЦССТУ. – 2.11.2006. - С.8.

 

Місюкевич В.І.

Шляхи вдосконалення розвитку споживчої кооперацiї України / / ВIСТI. Дiловий випуск. – 10. 03.2006. - С.23-24.Вкл.

 

Мироненко В.С.

Життєвий шлях, присвячений споживчiй кооперацiї : Маслова А.Д.,

Нiкiтiна Г.О., Левченко В.А. / / Унiверситетський вiсник. - 2006. - N8(13). - С.3

 

Олійник В.П.

Необхiднiсть реформування економiчних вiдносин у системi споживчої кооперацiї України : Викладачi ПУСКУ / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. – 2005. - N1.

 

Пожар А.А.

Соцiально - економiчне значення кредитної кооперацiї / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.70-72.

 

Рутгайзер А.Ю.

Господарсько - фiнансова дiяльнiсть у конкурентному середовищi як фактор розвитку пiдприємництва в споживчiй кооперацiї / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.115-120.

 

Скляр. Г.П.

Економiчнi умови i протирiччя розвитку фiнансово-кредитної та iнвестицiйної сфери споживчої кооперацiї + [Електрон. ресурс] / / Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. - С.136-140.

 

Україна. Кабінет Міністрів.

Концепцiя розвитку системи кредитної кооперацiї : Розпорядження вiд 7.06.2006 р. N 321-р / / Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2006. - N31. - С.66-71.

 

Фірсова Н.В.

Удосконалення аналiзу та планування витрат обiгу в пiдприємствах торгiвлi споживчої кооперацiї / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.150-156.

 

Хміль Х.

Теоретичнi проблеми управлiння у споживчiй кооперацiї / / Вiстi ЦССТУ. – 2.11.2006. - С.5.

 

 Чижевська М.Б.

Кредитна кооперацiя на ринку споживчого кредитування / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N1. - С.30-32.

 

 

Світова економіка.

 

Абросимов М.

Мировое производство сыра / / Сыроделие и маслоделие. - 2006. - N2. –

С.10-11.

 

Гайдуцький А.

Сучаснi особливостi мiжкраїнового розподiлу прямих iноземних iнвестицiй у свiтовiй економiцi / / Економiка та держава. - 2006. - N2. - С.67-70.

 

Гладій І.

Просторовi трансформацiї i регiональна парадигма свiтового ринку+ [Електрон. ресурс] / / Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. –

С.41-45.

 

Говорова Н.

Конкурентоспособность - основной фактор развития современной экономики + [Електрон. ресурс] / / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N4. - С.25-37.

 

Єгоров  І.

Європейське iнновацiйне табло: система iндикаторiв iнновацiйного розвитку / / Статистика України. - 2006. - N1. - С.71-76.

 

Король-Королевская А.

Прибыль дающий : В Объединенных Арабских Эмиратах кормятся не нефтью единой. Туристический бизнес Дубая / / Бизнес. - 2006. - N24. –

С.88-92.

 

Криклій А.

Розвиток небанкiвських фiнансових iнститутiв у країнах Захiдної Європи в умовах глобалiзацiї + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2006. - N4. - С.8-10.

 

Марченко С.

Вплив загальноринкових факторiв мiжнародного боргового ринку на величину дохiдностi та спреду суверенних боргових зобов'язань

/ / Економiст. - 2006. - N6. - С.64-68.

 

Мочерний С.

Iнтернацiоналiзацiя виробництва i сучаснi тенденцiї розвитку свiтового господарства / / Економiка України. - 2006. - N5. - С.47-53.

 

Муромцева З.

Инновационные процессы в стратегии индустриального развития Китая + [Електрон. ресурс] / / Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N3. - С.54-61.

 

Наджафов З.

Некоторые аспекты государственной инновационной политики в промышленно развитых странах / / Економiст. - 2006. - N6. - С.54-56.

 

Микитин С.

Трансфертное ценообразование в развитых странах + [Електрон. ресурс]

/ / Деньги и кредит. - 2006. - N4. - С.35-40.

 

О деятельности крупнейших фирм текстильной промышленности Европы

/ / Текстильная промышленность. - 2006. - N4. - С.40-41.

 

Олефір П.

Євроiнтеграцiя в системi факторiв економiчного зростання / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N4. - С.114-117.

 

Пода Т.

Виникнення та організаційно – правова  еволюцiя системи врегулювання суперечок ГАТТ/СОТ / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. –

N1. - С.63-69.

 

Рєзникова Н.

Тенденцiї та перспективи розвитку свiтової кономiки: регiональний аспект + [Електрон. ресурс] / / Персонал. - 2006. - N9. - С.17-23.

 

Румянцев А.П.

Свiтовий ринок послуг : Навчальний посiбник . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 456 с.

 

Савинов Ю.

Влияние информационных технологий на конкурентоспособность стран в мировой экономике + [Електрон. ресурс] / / Вопросы статистики. - 2006. –

N5. - С.8-13.

 

Саморукова С.

Государственная поддержка малого бизнеса в Румынии // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N3. - С.79-85.

 

Скиба М.

Тенденцiї структурно - iнновацiйних зрушень у свiтовiй економiцi + [Електрон. ресурс] / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - вип.1. - С.171-181

 

Транснацiональнi корпорацiї : особливостi iнвестицiонної дiяльностi / За ред. С.О. Якубовський ; Ю.Г. Козак ; О.В. Савчук . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 488 с.

 

Якунин С.

Роль банков как финансовых посредников в современной экономике + [Електрон. ресурс] / / Деньги и кредит. - 2006. - N4. - С.31-34.