ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

Бібліотека

 

 

 

 

 

Укладач: бібліограф I категорії

ШЛЯХОВА Н.Є.

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ:
РЕАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

 

 

Рекомендаційний покажчик літератури

 

 

 

 

 

 

ПОЛТАВА  - 2007

 

 

 

 

 

 

Передмова

 

 

Загальносвітовою  тенденцією  розвитку торгівлі  є еволюція  торговельних форматів:  витіснення традиційних форм торгівлі та поширення сучасних ринкових структур.

Цьому сприяє зростання торговельного капіталу, активний розвиток  комунікаційних технологій, суміжних галузей, що забезпечують функціонування торгівлі. Стимулом також є збільшення доходів населення, підвищення культури споживання та, головним чином,  конкуренція.  Саме вона  спонукає  підприємців до вдосконалення торгівельної діяльності. Актуалізують проблему сучасні інтеграційні та глобалізаційні процеси.

Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі в Україні супроводжується створенням організаційних структур, здатних у нових умовах ефективно  виконувати функції  щодо раціоналізації процесу товароруху та задоволення  зростаючих потреб населення. Слід зазначити, що вітчизняна роздрібна торгівля все більше адаптується до світових досягнень,  ще більшого значення набуває гуртова торгівля та комерційно-посередницька діяльність.

Цей  покажчик допоможе  викладачам і студентам у більш  глибокому вивченні даної теми. Представлена література надійшла до бібліотеки  ПУСКУ в 2006-2007 р.р.

Ознайомитися з нею можна, завітавши  до абонементів і читальних залів бібліотеки. Електронні версії  багатьох книг і періодичних видань вам надасть електронний читальний зал.

 

 

 

Розділи бібліографічного покажчика:

 

 

1. Правові засади організації торгівлі

2. Внутрішня торгівля. Основні форми і методи

2.1. Оптова торгівля

2.2. Роздрібна торгівля

2.3. Електронна торгівля

2.4. Комісійна торгівля

2.5. Торгівля в кредит

3. Зовнішня торгівля

4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації України

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

1. Правові засади організації торгівлі

 

 

Беднарчук, Г.

Что делать, когда товар поврежден [Текст] / / Контракти. - 2007. - N37. - С.24-26.Д-т, К-т.

 

Водоп’янова, О.

Повернення товарiв : оформлення та облiк [Текст] / / Контракти. - 2007. - N40. - С.71-77.Д-т,К-т.

 

Дорофеева, О.

Процедура отзыва продукции с рынка [Текст] : Международный опыт / / Food & Drinks. -2006. - N12. - С.63-67.-Див. додаток "Пищевые технологии".

 

Дудла, І.О.

Захист прав споживачiв [Текст]: навч. посiб. / I.О. Дудла . - К. : Центр навчальної   лiтератури , 2007. - 448 с.

67.9(4Укр)303.104я73 Д81

 

Захист прав споживачiв - справа рук самих споживачiв: повертаємо товар [Текст] / / Все  про бухгалтерський облiк. - 2007. - N14. - С.5-10

 

Звєрєва, О.В.

Захист прав споживачiв [Текст]: навч. посiб. / О.В. Звєрєва . - К. : ЦУЛ , 2007. -192 с.

67.9(4Укр)303.104я73 З43

 

Москалюк, С.

Вдосконалення системи захисту торгових марок в Українi [Текст] // Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.64-66

 

Настiльна книга працiвника торговельного пiдприємства [Текст]: Збiрник систематизованого законодавства / уклад. О. Вiтковська . – Х.  : Фактор, 2006. - 448 с.

67.9(4Укр)304.6 Н32

 

Пастовенська, Ж.С.

Врегулювання торговельних суперечок у рамках Свiтової органiзацiї торгiвлi в контекстi мiжнародного економiчного процесуального права [Текст]+ [Електрон. ресурс] / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.76-82.

 

Передерієв, Є.П.

Право мiжнародної торгiвлi i полiсистемна структура правового регулювання [Текст]/ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N6. - С.97-101

 

Потоцький, М.

Промисловий зразок та торговельна марка : спiввiдношення прав [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Iнтелектуальна власнiсть. - 2007. - N4. - С.23-28.

 

Рассомахіна, О.

Процедура реєстрацiї торговельних марок в Українi : примусова втрата прав  заявника [Текст]+ [Електрон. ресурс] / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N8. - С.28-31.

 

Рекомендацiї щодо оформлення в кооперативних торговельних об'єктах "Куточка  покупця" [Текст]/ / ВIСТI. Дiловий випуск. - 15/6/2007. - С.20-24.- ДВ - вкладка.

 

Торговельна дiяльнiсть (РРО) [Текст].Ч.1 : темат. добiрка / / ГоловБух. -  2007. - N32. - С.5-63

 

Торговельна дiяльнiсть[Текст]. Ч.4 : темат.  добiрка / / ГоловБух. - 2007. - N41. - С.5-111

 

Україна.Держ. ком. з питань техн. Регулюв. та  спожив. політики Порядок проведення перевiрок у суб'єктiв господарювання сфери торгiвлi i  послуг, у тому числi ресторанного господарства, якостi продукцiї, додержання обов'язкових вимог щодо безпеки продукцiї, а також додерження правил торгiвлi та надання послуг [Текст]: Затв. 25.10.2006 р. N 311  //Справочник экономиста.- 2007. - N2. - С.21-25

 

Україна. Кабінет Міністрів

Концепцiя розвитку виставково-ярмаркової дiяльностi [Текст]: Затв. постановою вiд 22.08.2007 р. N 1065 / / Урядовий кур'єр. - 6/09/2007. - С.10-13.Вкл.

 

Україна. Кабінет Міністрів

Положення про Державний реєстр реєстраторiв розрахункових операцiй [Текст]: Затв. постановою вiд 29.08.2002 р. N 1315, iз змiнами вiд 22.12.2006 р. N 1773  //Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2007. - N6. - С.60-65.

 

Україна.М-во економiки,

Правила продажу товарiв на замовлення та поза торговельними або офiсними  примiщеннями [Текст]:  Затв. наказом  вiд 19.04.2007 р. N 103 / / ГоловБух. - 29/10/2007. - N60. - С.53-58

 

[Вгору]

2. Внутрішня торгівля. Основні форми та методи

 

Билык, А.

Повышаем конкурентную способность ТЦ [Текст]: [торговые центры] / / Торговый эксперт. - 2007. - N9. - С.18-22.

 

Возіянова, Н.Ю.

Iнституцiональна економiка як теоретична основа аналiзу внутрiшньої торгiвлi [Текст] / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi iм. М. Туган-Барановського. Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.68-79.

 

Катеринець, Н.

Засоби вимiрювальної технiки у торгiвлi [Текст] //Контракти. - 2006. - N49. - С.47- 51.Д-т.К-т.

 

Комерцiйна дiяльнiсть [Текст]: навч. посiб. / Н.О. Криковцева ; О.Б. Казакова ; Л.Г. Саркiсян ; та iн. К.  : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 296 с.

65.421я73 К63

 

Лагутін, В.

Двi сторони медалi [Текст]: [Внутрiшня торгiвля в Українi] / / ВIСТI. Дiловий випуск. - 23/ 3/2007. - С.38-39.

 

Логачев, Ю.

"Пока сеть расширяется, она живет. Остановится - погибнет" [Текст]: [торговая сеть] / / Бизнес. - 2007. - N13. - С.141-145.

 

Марцин, В.С.

Економiка торгiвлi [Текст]: пiдручник / проф. В.С. Марцин . - К. : Знання , 2006. - 402 с.

65.9(4Укр)421я73 М29

 

Мірошниченко, С.

Секреты повышения эффективности продаж в торговом зале [Текст]+ [Електрон. ресурс] // Управление магазином. - 2006. - N10. - С.10-14.

 

Нагребельная, А.

Торговля становится ароматной [Текст] / / Торговый эксперт. - 2007. - N11. - С.54-57.

 

Облiк на пiдприємствах торгiвлi та ресторанного господарства [Текст]: навч. посiбник / За ред. Л.В. Нападовська ; А. Алєксєєва ; О.А. Бакурова ; та iн. . - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т , 2006. - 378 с.

65.052.9(4укр)242я73 О-17

 

Остапенко, М.

Светлое будущее торговли [Текст] + [Електрон. ресурс]  //Торговый эксперт. - 2006. -N12. - С.46-49.

 

Парамонова, Т.

Конкурентоспособность специализированного магазина [Текст] / / Маркетинг. - 2007. - N5. - С.103-111

 

Рябинина, М.

Торговое оборудование и автоматизация уходящего года [Текст] + [Електрон. ресурс] / /Торговый эксперт. - 2006. - N12. - С.24-32.

 

Смольникова, К.

Обучать или экономить ? [Текст] Обучать, экономя ! //Управление магазином. - 2006. - N10. - С.46-50.

 

Ярных, В.

Зарплата продавца : как рассчитать и мотивировать на успешную работу [Текст]/ /Управление магазином. - 2006. - N10. - С.19-21.

 

[Вгору]

2.1. Оптова торгівля

 

Кошляк, А.

Шопинг для профессионалов [Текст]/ / Торговый эксперт. - 2007. - N7. - С.16-20

 

Комерцiйна дiяльнiсть [Текст]: навч. посiбник / Н.О. Криковцева ; О.Б. Казакова ; Л.Г. Саркiсян ; та iн. . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 296 с.

65.421я73 К63

 

Скурихина, Т.Г.

Механизм управления качеством человеческих ресурсов организации оптовой  торговли [Текст] // Управление персоналом. - 2007. - N19. - С.43-45.

 

[Вгору]

2.2. Роздрібна торгівля

 

Бузкова, Е.

Ценовая политика розничной компании [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Управление магазином. - 2007. - N3. - С.43-46.

 

Бузкова, Е.А.

Структурирование ассортимента розничного магазина [Текст] / / Товаровед  продовольственных товаров. - 2006. - N12. - С.11-25.

 

Васильєв, Г. Повышение качества обслуживания в розничной торговле [Текст]+ [Електрон. ресурс] / /Маркетинг. - 2007. - N2. - С.70

 

Водоп’янова, О.

Облiк запасiв у роздрiбнiй торгiвлi [Текст] / / Контракти. - 2007. - N12. - С.22-25.Д-т,К-т.

 

Грищенко, I.М.

Комерцiйна дiяльнiсть у роздрiбнiй торгiвлi [Текст] //Актуальнi Проблеми Економiки.- 2007. - N3. - С.103-107.

 

Дубовик, Т.В.

Медiапланування як складова рекламної

дiяльностi в роздрiбному торговельному пiдприємствi [Текст]/ / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.40-44

 

Ильченко, Н.

Мерчандайзинг - маркетинг торгового предприятия [Текст] + [Електрон. ресурс] / /  Маркетинг и реклама. - 2007. - N2. - С.26-30.

 

Калашников, В.М.

Класифiкацiя видiв та форм роздрiбної торгiвлi хлiбопродуктами [Текст] //Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського. Серiя. „Економiчнi науки”. - 2007. - N3. - С.124-132.

 

Качалов, И.

Успех в рознице: три взгляда с трех сторон (72 критерия идеального поставщика) [Текст]/ / Товаровед продовольственных товаров. - 2007. - N8. - С.9-12

 

Кувшинов, Н.

Обвес, обсчет, недосдача [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Управление магазином. - 2007. - N1. - С.23-31.

 

Кувшинов, Н.

Ценообразование в рознице : ситуационный подход + [Електрон. ресурс] / / Управление магазином. - 2007. - N9. - С.35-43.

 

Кулаева, Н.

Продажные цены в розничной торговле  [Текст]  //Управление магазином. - 2006. - N10. - С.22-27.

 

Магомедов, Ш.

Метод оценки конкурентоспособности предприятий розничной торговли[Текст] / /Маркетинг. - 2007. - N5. - С.91-103

 

Мірошниченко, А.

Мифы розничных продаж [Текст]+ [Електрон. ресурс] / / Управление магазином. - 2007. - N1. - С.16-17.

 

Михайлова, Е.

Обслуживание покупателей в розничном бизнесе [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Маркетинг. - 2006. - N6. - С.114-125.

 

Парамонова, Т.

Конкурентоспособность специализированного магазина[Текст] / / Маркетинг. -2007. - N5. - С.103-111

 

Пигунова, О.

Процессы глобализации на розничных рынках [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Маркетинг.- 2007. - N1. - С.97-102.

 

Пономарьова, Ю.В.

Методичний пiдхiд до аналiзу асортиментного портфеля пiдприємств роздрiбної  торгiвлi [Текст] //Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя  „Економiчнi науки.”   -2007. - N3. - С.98-105.

 

Попова, О.

Кредо - хранение : Оптимизация логистических затрат в розничной сети [Текст] / /Бизнес. - 2007. - N22. - С.138-142.  (Сеть магазинов “АТБ-маркет” )

 

Потапчик, Г.

Контроль деятельности розничной сети : Об инструментах управления финансами торгового предприятия [Текст] / / Новая торговля. - 2007. - N1-2. - С.48-49.

 

Рябинина, М.

Сетевой формат торговли [Текст] / / Торговый эксперт. - 2007. - N1. - С.18-23

 

Снегирева, А.

Новые горизонты розничной торговли: категорийный менеджмент [Текст] / / Товаровед продовольственных товаров. - 2007. - N2. - С.3-8

 

Снегирева, В.

Розничный магазин : Управление асортиментом по товарным категориям [Текст] / В.Снегирева . - СПб. : Питер , 2007. - 416 с.

65.421.2 С53

 

Тамберг, В.

Ребрендинг в розничной торговле [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Новая торговля. - 2007. - N1-2. - С.98-101.

 

Ульянова, Ю.

Модернiзацiя, трансформацiя та iнновацiйний розвиток роздрiбної торговельної мережi в контекстi пiдвищення ефективностi торговельної дiяльностi та рейтингу  її конкурентоспроможностi : на прикладi розвитку мережi супермаркетiв Днiпропетровської облспоживспiлки  [Текст] / /   ВIСТI. Дiловий випуск. - 21/9/2007. - С.1-3.-ДВ-вкладка.

 

Фролова, В.

Сети на шнурках и липучках [Текст] : Обувная розница / / Компаньон. - 2007. - N14. - С.30-34.

 

Чорна, Л.

Формування стратегiй цiноутворення на пiдприємствах роздрiбної торгiвлi [Текст] + [ Електрон. ресурс] / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N6. - С.33-41.

 

Ярных, В.

Методы удержания персонала в розничной торговле : иллюзии и реальность [Текст]+ [ Електрон. ресурс] / / Управление магазином. - 2007. - N1. - С.20-22.

 

[Вгору]

2.3. Електронна торгівля

 

Аветисян, М.

Електронна торгiвля : Новi методи маркетингу значно полегшують доступ до свiтового ринку передусiм малим i  середнiм пiдприємствам  [Текст] / / Харчова i  переробна промисловiсть. - 2007. - N4. - С.13-14.

 

Бакалинская, А.

Для тех, кто дома : Интернет-магазин : как виртуальная реальность приносит реальные деньги [Текст] / / Бизнес. - 2007. - N18-19. - С.106-108.

 

Вопросы цен [Текст] + [Електрон. ресурс] : Как сформировать политику ценообразования в  Интернет - торговле / / Маркетолог. - 2006. - N10. - С.24-25.

 

Електронна торгiвля: перспективи розвитку та попередження зловживань [Текст] / /Вiсник податкової служби України. - 2007. - N4. - С.62-63

 

Iнтернет-розрахунки: облiк у покупця та продавця [Текст]/ / Бухгалтерiя. Право.Податки. Консультацiї. - 2007. - N27. - С.53-58

 

Канаян, К.

Торговля через интернет: насколько реальна угроза традиционной рознице [Текст] + [  Електрон. ресурс] / / Управление магазином. - 2006. - N12. - С.12-19.

 

 

[Вгору]

2.4. Комісійна торгівля

 

Комiсiйна торгiвля вроздрiб / Н. Алпатова [Текст] / / Все про бухгалтерський облiк. -23/ 4/2007. - N38. - С.5-10

 

Правила комiсiйної торгiвлi непродовольчяими товарами [Текст] Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / ГоловБух. - 2007. - N35. - С.38-43

 

 

[Вгору]

2.5. Торгівля в кредит

 

Золотухін, О. Торгівля за схемою повязаного кредитування [Текст] // Контракти.- 2007.- N 28.- С 16-18.Д-т,К-т.

 

Франко, А. Продажи в кредит. Даром [ Текст] // Компаньон.-2007.-N 12.- C48-49

 

Яковин, А.

Жизнь в кредит, или потребительский бум [Текст]+ [Електрон. ресурс] / / Торговый   эксперт. - 2006. - N12. - С.50-52.

 

[Вгору]

3. Зовнішня торгівля

 

Длiгач, А.О.

Портфельний аналiз для визначення прiоритетiв iнтеграцiйного розвитку  зовнiшньої торгiвлi України [Текст] / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.20-25.

 

Дьяченко, О.В.

Органiзацiя статистичних спостережень у сферi зовнiшньої торгiвлi товарами в Українi [Текст] + [Електрон. ресурс] / / Статистика України. - 2006. - N3. - С.4-8.

 

Зовнiшня торгiвля товарами Полтавської областi [Текст]: Стат.  зб. / За ред. В. Русiнов . - Полтава  : Головне упр. стат. у  Полт. обл. , 2007. - 50 с.

65.9(4Укр-4Пол)-05 З-78

 

Каменев, Р.

Впроголодь [Текст]: Внешняя торговля / / Бизнес. - 2007. - N9. - С.42-45.

 

Корнiєнко, Є.

Аналiз та прогнозування показникiв зовнiшньої торгiвлi України: роль факторiв РЕОК, зовнiшнього та внутрiшнього попиту [Текст] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N7. - С.24-31.

 

Мельник, Т.

Проблемнi питання розвитку зовнiшньої торгiвлi та економiчного зростання в Українi [Текст]+ [Електрон. ресурс] / / Економiст. - 2007. - N4. - С.46-49.

 

Основнi напрями удосконалення зовнiшньо-торговельної полiтики ЄС в умовах екологiзацiї економiки [Текст] / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2007. - N3. - С.26-39

 

Передрій, О.С.

Мiжнароднi економiчнi вiдносини [Текст] : навч. посiб/ / О.С. Передрiй . - 3-тє вид., перероб. i доп . - К.  : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 274 с.

65.58я73 П27

 

Петрова, Г.Є.

Економiчна безпека в зовнiшнiй торгiвлi України на сучасному етапi [Текст] / /Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.24-26

 

Пiсьмаченко, Л.М.

Нетарифне регулювання як iнструмент економiчної полiтики держави у  зовнiшньоторговельних вiдносинах [Текст] / / Економiка та держава. - 2007. - N9. - С.56-60.

 

Романенко, С.

Структура зовнiшньої торгiвлi як вiдображення тенденцiй iнновацiйного розвитку регiонiв України [Текст] : Структура внешней торговли как отражение тенденций инновационного развития регионов Украины / / Економiст. - 2007. - N9. - С.52- 53.

 

Черевко, М.О.

Деякi закономiрностi розвитку держав i можлива роль зовнiшньої торгiвлi для  України [Текст]  // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С. 117-121.

 

 

[Вгору]

4. Торговельна діяльність в споживчій кооперації

 

Рибалко Л.А. Взаємозв'язок категорiй системи менеджменту якостi в галузi торгiвлi споживчої  кооперацiї [Текст] / Л.А. Рибалко / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету   споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.74-78.

 

Крупнейшая торговая сеть-кооперативная [Текст] // Российская кооперация. - 5/ 9/2007.-С.3

 

Огуй, Н.I.

Мiсце споживчої кооперацiї у формуваннi iнфраструктури продовольчого ринку [Текст] / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя  : Економiчнi науки. - 2006. - N1. - С.86-90

 

Рибалко, Л.А.

Взаємозв'язок категорiй системи менеджменту якостi в галузi торгiвлi споживчої  кооперацiї [Текст] / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперації  України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.74-78.