Передмова

 

Протягом усієї історії люди захоплювалися такими постатями, як Олександр Македонський і Наполеон, Генрі Форд і Пол Гейтс тощо. Їх успіхи спричинювалися не лише тим, що вони знали, чого і як хотіли б досягти. Найдивовижнішим завжди здавалося те, що вони вміли підпорядковувати собі інших і змушувати їх свідомо, наполегливо, майже добровільно діяти для досягнення поставленої мети. Вміння керувати чи то виробництвом, чи армією, чи державою завжди вважалося і називалося мистецтвом або талантом. Від нього залежала доля держав, війн, народів і окремих людей. Але у ХХ ст. підприємств, організацій, військових підрозділів і самостійних держав стало настільки багато, а їх взаємодії стали такі тісні та різноманітні, що чекати та шукати управлінський талант на кожну керівну посаду стало ніколи і нікому. Саме тому мистецтво управління перетворилося у науку управління - менеджмент (від англ. "management" - управління, завідування, організація).

Менеджер - управлінець, директор, адміністратор, найманий професійний керівник, що не є власником фірми.

З розвитком менеджменту змінюються вимоги суспільства до професійних якостей менеджера. Раніше головною вимогою до управлінця була здатність якнайшвидше реагувати на зміни ринкової ситуації. Сьогодні гарним спеціалістом вважається той менеджер, який створює для свого підприємства нові ринки і не лише пасивно реагує на ринкові зміни, але й сам змінює ринок. Виконуючи свої обов’язки , менеджер виступає у ролі управлінця, дипломата, лідера, новатора, вихователя тощо.

Лі Якока в книзі "Кар’єра менеджера" зазначив: “люди, продукт, прибуток”- до цих трьох понять, зрештою, зводиться вся діяльність менеджера. Найголовніше - люди, оптимальне задіяння цього фактору саме і є найскладнішою проблемою і найбільшим досягненням менеджера.

Виходячи з того, що  ефективний менеджмент є  визначальним для  діяльності  підприємства в галузях народного господарства країни і потреба в якісному управлінні буде зростати, набуття знань про управління є актуальним не лише для студентів та викладачів, а  й для тих, хто вже залучений до здійснення процесу управління.

Даний покажчик літератури розрахований на студентів, аспірантів, професорсько - викладацький склад та управлінців - практиків. Він може надати допомогу в  підборі літератури для написання лекцій, курсових, дипломних  та інших  наукових робіт .

Відбір  матеріалу здійснювався в електронному каталозі, під час перегляду нових періодичних та інформаційних видань, книг. Основними критеріями відбору були наукова цінність та актуальність матеріалів.

В покажчик увійшли матеріали за період 2005 - 2007 роки, які розташовані в  систематичному порядку та за алфавітом  в межах розділів.

Для більш ефективного пошуку робіт  за прізвищем автора в кінці покажчика подано алфавітний перелік прізвищ авторів, які включені до цього видання.

Бібліографічні описи в покажчику складено відповідно до вимог  ДСТУ 7.1:2006 „Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила складання”.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному читальному залі, читальному залі для викладачів,  абонементах  навчальної та наукової літератури, а також  електронному читальному залі, де можна ознайомитися з електронними повнотекстовими навчальними та науковими  виданнями, статтями з періодичних видань та інших джерел.

 

 

Покажчик містить наступні розділи:

 

1. Історія менеджменту

1.1. Видатні менеджери

2.Теоретичні засади менеджменту

3. Менеджмент  окремих галузей  діяльності

3.1. Бюджетний менеджмент

3.2.Виробничий менеджмент

3.3.Інноваційний менеджмент

3.4. Екологічний менеджмент

3.5. Міжнародний менеджмент

3.6. Менеджмент персоналу

3.6.1. Тести

3.6.2.Тренінги

3.7. Менеджмент організацій

3.8. Менеджмент якості

3.9. Стратегічний менеджмент

3.10. Фінансовий менеджмент

3.11. Антикризове управління

3.12. Управління споживчою кооперацією

3.13 Корпоративне управління

Алфавітний покажчик прізвищ авторів

 

 

 

 

 

 

 

 

[Вгору]

1. Історія менеджменту

 

Еволюція та теоретико - методологічне становлення кроскультурного менеджменту [Текст] / О.А. Приятельчук  // Зовнішня торгівля: право та економіка. - 2006. - N4. - С.131-135.

 

 Тектология А.А. Богданова: из прошлого - в будущее [Текст] / А. Бахур // Экология и жизнь. - 2006. - N11. - С.10-15.

 

[Вгору]

1.1. Видатні менеджери

 

Генри Форд  [Текст] / К. Калашникова // Управление персоналом. - 2007. - N18. - С.88-91.

 

Гуру менеджмента: Джордж Келли [Текст] / О.С. Красова  // Управление персоналом. - 2007. - N5. - С.72-75.

 

Ибука Масару [Текст]  / О. Красова  // Управление персоналом. - 2007. - N8. - С.72-75.

 

[Вгору]

2. Теоретичні засади менеджменту

 

Внешняя окружающая среда организации как фактор роста эффективности [Текст] / C. Король // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N5. - С.43-50.

 

Лафта, Дж. К.  Теория организации  [Текст]: учеб. пособ. / Дж. К. Лафта . - М. : Проспект , 2005. - 416 с.

65.050я73 Л29

 

Манипулятивный менеджмент в пространстве рафинированного социума [Текст] / С. Комова // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N3. - С.85-92.

 

Організаційна структура: як не помилитися [Текст] / О. Кулижський  // Консалтинг в Українi. - 2007. - N10-11. - С.53-54.

 

Теория организации [Текст]: антология / Сост. В.Л. Семиков. - М. : Академический проект, 2005. - 960 с.

65.050 Т33

 

Эффективность организации в изменяющемся обществе [Текст] / А.А. Овчаров // Менеджмент и кадры. - 2007. - N5. - С.5-17.

 

[Вгору]

3. Менеджмент  окремих галузей  діяльності

Кабушкин, Н.И.  Менеджмент туризма [Текст]: учебник / Н.И. Кабушкин . - Мн. : Новое знание, 2007. - 408 с.

 

Менеджмент индустрии развлечений [Текст]: управление игорным бизнесом / Ю. В.Темный // Экономическое возрождение России. - 2005. - N1. - С.49-56.

 

Операцiйний менеджмент [Текст]: навч. посiб. / I.А. Олійник, В.Г. Пасічник, В.I. Романчиков [ та ін. ]. - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 160 с.

65.290-21я73 С89

 

Проектний менеджмент: несекретна інформація для власників бізнесу [Текст]  / Г. Старинська  // Консалтинг в Українi. - 2007. - N10-11. - С.50-51.

 

Сумець, О.М. Основи операцiйного менеджменту [Текст]: пiдручник / О.М. Сумець . - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Професiонал , 2006. - 480 с. 

 

Федоренко, В.Г.  Iнвестування [Текст]: пiдручник / В.Г. Федоренко. - К. : Алерта , 2006. - 443 с.

65.9(4Укр)-56я73 Ф33

 

[Вгору]

3.1. Бюджетний менеджмент

 

Клець, Л.Є. Бюджетний менеджмент [Текст]: навч. посiб. / Л.Є. Клець . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 639 с. 

65.9(4Укр)261.3-21я73 К48

 

Статистичне спостереження в системi менеджменту мiсцевих бюджетiв  [Електронний ресурс] / К.В. Захожай // Статистика України. - 2007. - N2. - С.30-34.

 

[Вгору]

3.2.Виробничий менеджмент

 

Белiнський, П.I.  Менеджмент виробництва та операцiй [Текст]: пiдручник  / П.I. Белiнський . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2005. - 624 с.

65.290-21я73 Б43

 

Комарницький, I.Ф. Менеджмент виробництва та операцiй: тестовi, проблемнi ситуацiї, практичнi завдання: [Текст]: навч. посiб. / I.Ф. Комарницький, П.I. Белiнський, В.I. Кравець . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2005. – 308 с.

65.290-21я73 К63

 

Управління виробництвом [Текст]: навч. посiб. / Д.I. Котельнiков, М.I. Мурашко, Л.Д. Олiфiренко, [ та ін.]. - К. : Знання України , 2006. – 296 с.

65.290-21я73 У67

 

[Вгору]

3.3. Інноваційний менеджмент

 

Инноваторам нужны не деньги: управление инновационными проектами  [Електронний ресурс] / И. Лавриненко // Компаньон. - 2007. - N32-33. - С.32-38.

 

Нанотехнологии в мире и Украине: проблемы и перспективы [Текст] / И.В. Жихарев  // Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N1. - С.117-145.

 

Стадник, В.В. Інноваційний менеджмент [Текст]: навч. посiб. / В.В. Стадник . - К. : Академвидав, 2006. - 464 с.

65.290-21-55я73 С76

 

Стратегiчний аспект інноваційного розвитку органiзацiї [Текст]  / К.В. Фiлiпова // Актуальнi Проблеми Економіки . - 2007. - N1. - С.91-96.

 

[Вгору]

3.4. Екологічний менеджмент

 

Реформування системи екологiчного управлiння в умовах сталого розвитку [Текст] / О.П. Сологуб // Формування ринкових вiдносин в Українi . - 2007. – Вип.3. - С.110-113.

 

Система екологiчного менеджменту в пiдприємствi [Текст] / В.А.Фастлович // Економiка АПК. - 2007. - N7. - С.81-84.

 

[Вгору]

3.5. Міжнародний менеджмент

 

Детское восприятие: секреты голландского менеджмента в компании Numico [Текст] / Е. Куцаченко // Бизнес. - 2007. - N21. - С.76-79.

 

Имаи, М.  Гемба кайдзен: путь к снижению затрат и повышению качества [Тест]: [пер. с англ.] / Масааки Имаи . - М. : Альпина Бизнес Букс , 2005. - 346 с.

65.290-21 И50

 

Японська ЛIТЕРатура: як японський досвiд менеджменту допомiг збiльшити рiчний оборот компанiї [Текст] / Н.  Резнiченко // Контракти. - 2007. - N9. - С.48-51.

 

Ошибки топ-менеджеров ведущих корпораций: анализ и практические выводы [Тест]: [пер. с англ.] / Сидни Финкельштейн . - 2-е изд . - М. : Альпина Бизнес Букс , 2005. - 394 с.

65.290-21 Ф59

 

[Вгору]

3.6. Менеджмент персоналу

 

Аутплейсмент - "безболiсне звiльнення" [Текст] / М. Коваленко // Кадровик. - 2007. - N5. - С.120-127.

 

Бiологiчнi засади мотивацiї: класифiкацiя потреб i мотивацiй [Текст] / О. Баєва  // Персонал. - 2007. - N9. - С.76-80.

 

Битье по кошельку: отрицательная мотивация не менее значима при управлении персоналом, чем позитивная. Но только при аккуратном применении [Текст] / И. Лавриненко  // Компаньон. - 2007. - N12. - С.36-39.

 

В пошуках талановитих працiвникiв [Текст] / / Легка промисловiсть. - 2007. - N3. - С.9-11.

 

Введення в органiзацiю i адаптацiя нових працiвникiв [Текст] / О.  Потеряхiн // Кадровик. - 2007. - N4. - С.122-127.

 

Внедрение системы дистанционного обучения персонала: советы, рожденные практикой  [Текст] / Г. Саатчян // Управление персоналом. - 2007. - N8. - С.22-24.

 

Вся "Гамма": конфликты, кризисы, переоценка ценностей [Текст] / В.М. Шлаина // Менеджмент и кадры. - 2007. - N9. - С.23-32.

 

Грант, Э. Коучинг принятия решений [Текст] / Э. Грант, Дж. Грин. - СПб. : Питер , 2005. - 138 с.

88.5 Г77

 

Заменить незаменимых: потеря незаменимого сотрудника чревата для компании серьезными проблемами, вплоть до финансовых. Выход один - системная работа по резервированию кадров [Текст] / Е. Курячая // Бизнес. - 2007. - N15. - С.74-77.

 

Исследование измерения лояльности и управления ею [Текст] / Л. Лыткина // Маркетинговые исследования в Украине. - 2007. - N1. - С.40-45.

 

Как правильно провести интервью" [Текст] / / Управление персоналом. - 2007. - N21. - С.19-36.

 

Как уважать себя заставить: чтобы пользоваться хорошей репутацией, нужно отвечать нескольким необходимым условиям  [Текст] / Д.  Мельник // Компаньон. - 2007. - N13. - С.32-34.

 

Команда в организации: эффективность совместной деятельности [Електронний  ресурс] / Т. Лачинина // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N7. - С.119-126.

 

Компьютерные технологии в системе управления персоналом [Текст] / И. Варданян // Управление персоналом. - 2007. - N8. - С.35-37.

 

Коучинг: включить дальний свет  [Текст] // Управление персоналом. - 2007. - N5. - С.8-22.

 

Лучшие рекрутинговые технологии [Текст] // Менеджер по персоналу. - 2007. - N10. - С.44-51.

 

Мальчики на побегушках: хотите обзавестись преданным персоналом ? Стажер - в будущем самый лояльный сотрудник, если не использовать его исключительно на побегушках  [Електронний ресурс] / О. Полищук // Бизнес. - 2007. - N34. - С.66-69.

 

Менеджмент персонала и PR [Текст] / М.А. Дремина // Менеджмент и кадры. - 2007. - N7. - С.5-13.

 

Методы удержания персонала в розничной торговле: иллюзии и реальность [Текст] / В. Ярных  // Управление магазином. - 2007. - N1. - С.20-22.

 

Модель компетенций на службе эффективной работы организации [Текст] / С. Кучерова // Менеджер по персоналу. - 2007. - N10. - С.16-21.

 

О коэффициенте комфортности в малых социальных группах [Текст] / Е.Н. Мальская  / / Менеджмент и кадры. - 2007. - N10. - С.21-24

 

О различных формах мышления [Текст] / В.В. Гуленко // Менеджмент и кадры. - 2007. - N5. - С.28-34.

 

Обов'язки керiвних фахiвцiв пiдприємства [Текст] / / Легка промисловiсть. - 2007. - N3. - С.12.

 

Оптимизация численности персонала: пути реализации [Текст] / О. Мороз // Менеджер по персоналу. - 2007. - N9. - С.6-12.

 

Оригинальная забота  [Текст]: мотивационные инструменты в практике работы с персоналом / О. Полищук // Бизнес. - 2007. - N38. - С.88-90.

 

"Основное качество лидера компании - умение слышать подчиненных" [Текст] / И. Шехтерман  // Бизнес. - 2007. - N18-19. - С.78-79.

 

Основы управления персоналом [Текст] / Т.Д. Синявец // Методы менеджмента качества. - 2007. - N6. - С.44-47.

 

Оценка профессиональных компетенций [Текст] / Г.В. Попов // Методы менеджмента качества. - 2007. - N6. - С.40-43.

 

Оцiнка персоналу - важливий чинник сертифiкацiї кадрiв [Текст] / О.Л.   Єськов // Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - Вип.3. - С.157-160.

 

Персонал в малом отеле [Текст] / Л. Венгжинскас / / Ресторанный и гостиничный бизнес. - 2007. - N3. - С.82-83.

 

Проблема конкурентоспособности в управлении персоналом организации [Текст] / В. Шаповалов // Управление персоналом. - 2007. - N18. - С.43-44.

 

Программа "Бюджетирование персонала" как часть стратегии компании [Текст] / О. Глушко // Менеджер по персоналу. - 2007. - N10. - С.22-27.

 

Профессионализм - понятие не субъективное [Текст] / С. Данилкина // Управление персоналом. - 2007. - N11. - С.76-83.

 

Профессия менеджера: человеческий потенциал и его роль в возрастании человеческого капитала [Текст] / Р.Р. Аколупина // Управление персоналом. - 2007. - N9. - С.70-73.

 

Реструктуризацiя пiдприємства : заходи кадрового характеру [Текст] / В. Шишкiн // Праця i закон. - 2007. - N4. - С.12-14.

 

Розрахунок чисельності персоналу на основі норм праці [Текст] / С.Лучанiнов // Кадровик. - 2007. - N11. - С.50-56.

 

Рыбное место: квалифицированный персонал в глубинке [Текст] / Б. Морина // Бизнес. - 2007. - N31. - С.52-54.

 

Система грейдов: практическое применение  [Електронний ресурс] / Д. Шаманин  // Справочник экономиста. - 2007. - N9. - С.70-78.

Грейдинг - достаточно популярная на западе и совсем новая у нас система управления человеческими ресурсами на предприятии.

 

Сколько стоит оценка [Текст] / В. Кон // Управление персоналом. - 2007. - N9. - С.89-90.

 

Слиньков, В.Н.  Должностная инструкция и менеджмент [Текст] / В.Н. Слиньков . - К. : КНТ , 2006. - 332 с.

67.9(4Укр)305.5 С47

 

Соломанидина, Т.О. Мотивация трудовой деятельности персонала [Текст] : учеб.-практ. пособ. / Т.О. Соломанидина,  В.Г. Соломанидин . - М. : Журнал "Управление персоналом" , 2005. - 278 с.

65.240 С60

 

Сравнительный анализ и практика применения методических подходов в рамках системы оценки квалификации и деловых качеств управленцев [Текст] / М.В. Бражник // Управление персоналом. - 2007. - N9. - С.65-70.

 

Стратегические аспекты формирования и развития персонала производственных предприятий [Текст] / А. Н. Карцев // Управление персоналом. - 2007. - N8. - С.70-71.

 

Стратегiчне управлiння персоналом: теорiя i практика застосування [Текст]

/ А. Рачинський // Вiсник Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2007. - N2. - С.53-62.

 

Стресс – менеджмент: технология управления стрессом в профессиональной деятельности [Текст] / А. Леонова // Управление персоналом. - 2007. - N9. - С.81-84.

 

Теоретико-методологiчнi аспекти формування соціально-економічної системи ефективного менеджменту персоналом підприємства [Текст] / Н.Л.  Гавкалова // Проблеми науки. - 2007. - N4. - С.13-17.

 

Трансформація ціннісних орієнтацій працівників як чинник соціально - економічних зрушень [Текст] / О.I. Гнибiденко // Економіка та держава. - 2007. - N3. - С.80-82.

 

У чому суть мотивацiї до працi [Текст] / Т. Кисельова // Праця i зарплата. - 2007. - N34. - С.3.

 

Управлiння кадровим потенцiалом як складова менеджменту органiзацiї [Текст] / З.В. Бевз// Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.78-82.

 

Управление персоналом при внедрении Lean [Текст] / М.Г. Зайнашев // Методы менеджмента качества. - 2007. - N7. - С.4-8.

 

Уйти достойно - уволить без потерь: с уходом одного скандалиста банк может потерять половину команды, половину бизнеса и половину репутации [Текст] / Н. Логвинова // Банковское обозрение. - 2007. - N2. - С.89-93.

 

Управление карьерным ростом сотрудников как средство формирования их  лояльности к компании [Електронний ресурс] / Н.С. Семикова  // Управление персоналом. - 2007. - N9. - С.74-75.

 

Управление проектом по внедрению корпоративной системы дистанционного обучения [Текст] / А. Корольков // Управление персоналом. - 2007. - N8. - С.26-28.

 

Уровень удовлетворенности работников [Текст] / Е. Лебединцева // Управление персоналом. - 2007. - N9. - С.75-78.

 

Формальные отношения  [Текст] / Е. Курячая // Бизнес. - 2007. - N10. - С.68-71.

 

Християнськi моральнi цiнностi упралiння людьми та можливостi їх використання у кадровому менеджментi  [Текст] // Персонал. - 2007. - N1. - С.78-85.

 

Целевая программа "Омоложение коллектива" [Текст] / В. Чернова // Менеджер по персоналу. - 2007. - N10. - С.12-15.

 

Цивілізоване звільнення ? [Текст] : аутплейсмент на кадровому ринку України / O. Данильченко  // Консалтинг в Українi. - 2007. - N10-11. - С.66-68.

 

Чижов, Н.А. Управление корпоративными кадрами [Текст] / Н.А. Чижов . - СПб. : Питер , 2005. - 352 с.

65.050.2 Ч59

 

Як знайти працiвника [Текст] / І. Крищенко // Праця i закон. - 2007. - N9. - С.8-10.

 

[Вгору]

3.6.1. Тести

 

Визначення спрямованостi особистостi [Текст]: тест // Персонал. - 2007. - N9. - С.87-89.

 

Дослідження комунікативних та організаторських схильностей [Текст]: тест  // Персонал. - 2005. - N6. - С.71-73.

 

Дослiдження переключення уваги [Текст]: тест // Персонал. - 2006. - N11. - С.80-82.

 

Дослiдження творчої уяви [Текст]: тест / Т.И.   Пашукова // Персонал. - 2006. - N9. - С.88-89.

 

Методика Т. Елерса : дiагностика мотивацiї до уникнення невдач[Текст]: тест / О.В.   Солонкина // Персонал. - 2007. - N5. - С.83-84.

 

[Вгору]

3.6.2.Тренінги

 

Бизнес - тренер настоящая профессия будущего [Текст] / Г. Базарова // Управление персоналом. - 2007. - N5. - С.50-53.

 

 Как сделать бизнес тренинг максимально эффективным ? [Текст]  / М.  Белова // Управление персоналом. - 2007. - N8. - С.68-69.

 

Тренинг переговоров внутри компании. Как адаптировать? [Текст] / С. Данилкина // Управление персоналом. - 2007. - N11. - С.68-71.

 

[Вгору]

3.7. Менеджмент організацій

 

Менеджмент организаций: учеб. пособ. [Текст] / Л.А. Киржнер,  Л.П. Киенко, Т.И. Лепейко, А.М. Тимонин. - К. : КНТ , 2006. - 688 с.

65.290-21я73 М50

 

Концептуальная модель управления знаниями в организации [Текст] / А З. Варламов // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N5. - С.51-59.

 

Координация движений, или как достигается слаженная и согласованная работа организации [Текст] / С. Пархоменко // Управление персоналом. - 2007. - N5. - С.30-35.

 

Менеджмент як теорiя i практика для керiвника санаторно - курортного закладу [Текст] / П.I Гаман // Економiка та держава. - 2007. - N9. - С.56-60.

 

Не в чести: сколько стоит репутация компании и как ее вычислить [Текст]  / А. Гончаренко // Бизнес. - 2007. - N17. - С.94-95.

 

Правило трех "и": менеджеры терпят неудачи в реализации замечательных идей именно из-за недостатков организации процессов управления  [Електронний ресурс] / Ю. Расмуссен // Компаньон. - 2007. - N11. - С.34-38.

 

 

Управлiнська робота в органiзацiї: еволюцiя змiсту та вимог [Текст] / В.А. Бiлошапка // Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.161-164.

 

Эффективность организации [Текст] / А.А. Овчаров // Менеджмент и кадры. - 2007. - N8. - С.5-14.

 

Шегда, А.В. Менеджмент: учебник [Текст] / А.В. Шегда . - 3-е изд., испр. и доп . - К. : Знання , 2006. - 645 с.

65.050я73 Ш38

 

Постоянное улучшение деятельности компании : концепции и методы [Електронний ресурс] / А.А. Шилкина // Проблемы теории и практики управления. - 2007. – N8. - С.102-110.

 

[Вгору]

3.8. Менеджмент якості

 

Бережливое производство: аспекты реализации [Електронний ресурс]

/ Р.А. Искандарян // Методы менеджмента качества. - 2007. - N7. - С.10-13.

 

Интегрированные системы: новый подход к построению и оценке  [Електронний ресурс] / Г.Н.  Иванова // Методы менеджмента качества. - 2007. - N4. - С.12-18.

 

Менеджмент качества, основанный на требованиях потребителя - залог успеха в автомобилестроении [Електронний ресурс] / М.А. Плотников // Методы менеджмента качества. - 2007. - N9. - С.30-35.

 

О многокритериальной оценке качества [Текст] / А.Н.  Лисенков // Методы менеджмента качества. - 2007. - N6. - С.10-16.

 

Определение степени эффективности восьми принципов менеджмента [Текст] / В.М. Сотниченко // Методы менеджмента качества. - 2007. - N10. - С.16-21.

 

Организационное совершенствование предприятий на принципах TQM [Текст] / Э.П. Набоков // Методы менеджмента качества. - 2007. - N4. - С.20-23.

 

Результативность и эффективность методов получения информации о качестве продукции / С.В. Касьянов [Текст] // Методы менеджмента качества. - 2007. - N10. - С.40-47.

 

Социально-экономическая направленность системы менеджмента качества [Текст] / И. Богомолов // Управление персоналом. - 2007. - N17. - С.41-42.

 

Ставка на профессионализм [Текст] / Н. А. Ошкуркова // Методы менеджмента качества. - 2007. - N10. - С.28-31.

 

[Вгору]

3.9. Стратегічний менеджмент

 

Стратегiчне управлiння : навчальний посiбник  [Текст] / М.Х. Корецький ; А.О. Дєгтяр ; О.I. Дацiй . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 240 с.

 

Стратегическое управление предприятием : внешние и внутренние факторы [Текст] / Е. Лагунова // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N9. - С.90-98.

 

Проблеми та розвиток когнiтивних методiв у стратегiчному управлiннi [Текст]  / О.І. Богданов // Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N2. - С.96-99.

 

Стратегическое управление процессами функционирования, совершенствования и развития предприятия  [Електронний ресурс] / В. Дресвянников // Проблемы теории и практики управления. - 2007. – N 8. - С.93-101.

 

Теоретические подходы к стратегическому управлению развитием экономики [Текст] / В. Янов  // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N9. - С.15-22.

 

Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа [Текст]: [пер. с англ.] / А.А. Томпсон,  А.Дж. Стрикленд . - 12-е изд . - М. : ВИЛЬЯМС, 2005. - 928 с. 

65.290-21 Т56

 

[Вгору]

3.10. Фінансовий менеджмент

 

Антонов, В.М. Фiнансовий менеджмент : cучаснi iнформацiйнi технологiї [Текст]: навч. посiб. / В.М. Антонов, Г.К. Яловий . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2005. - 432 с. 

65.290-93-21я73 А72

 

Крамаренко, Г.О.  Фiнансовий менеджмент [Текст]: пiдручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2006. - 520 с.

65.290-93-21я73 К78

 

Роль фiнансового менеджменту у покращеннi економiчної дiяльностi суб'єктiв господарювання [Текст] / З. Мачошак // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007.- 24 серп. - С.6-8.

 

Мещеряков, А.А.  Фiнансовий менеджмент у банках [Текст]: навч. посiб. / А.А. Мещеряков, Л.В. Лисяк . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 208 с. 

65.9(4Укр)262.10-21я73 М56

 

Финансовый менеджмент [Текст]: учеб. пособ. / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов, [и др.]. - М. : КноРус, 2005. - 336 с.

65.290-93-21я73 Ф59

 

[Вгору]

3.11. Антикризове управління

 

Антикризисное управление: информационно - аналитические системы поддержки принятия решений [Текст] / Н.  Герасименко // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N3. - С.68-78.

 

Антикризове фiнансове управлiння пiдприємством  [Текст]: навч. посіб. / С.Я. Салига, Є.I. Ляшенко, Н.В. Дацiй, [та iн.] . - К. : Центр навчальної лiтератури, 2005. - 208 с.

65.290-93-21я73 А72

 

Особливостi державного антикризового регулювання в корпоративному секторi економiки [Текст] / О.В.  Манойленко // Економiка та держава. - 2006. - N4. - С.45-47.

 

Рання дiагностика банкрутства в системi антикризового регулювання банкiвського сектору нацiональної економiки  [Електронний ресурс] / Р.А.   Павлов // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N4. - С.107-111.

 

Реструктуризация предприятий на основе формирования антикризисной стратегии  [Електронний ресурс] / М. Лианский // Проблемы теории и практики управления. - 2006. - N11. - С.56-62.

 

Теоретичнi основи механiзму антикризового управлiння дiяльнiстю посередницьких пiдприємств  [Електронний ресурс] / I.О.   Щербань // Актуальнi Проблеми Економіки . - 2007. - N4. - С.54-60.

 

[Вгору]

3.12. Управління споживчою кооперацією

 

Аналiз стратегiчної позицiї становлення менеджменту в споживчiй кооперацiї України [Текст] / І.М.Мягких / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.42-46.

 

Борисова, Т.Д.  Кооперативный менеджмент: состояние и направления совершенствования [Текст] / Т.Д. Борисова. - Новосибирск: Сиб. ун-т потреб.  кооперации , 2005. - 19 с.

65.421.8-21 Б82

 

Управлiння пiдприємствами споживчої кооперацiї на засадах  функцiонального пiдходу [Текст] / В.П. Сторожук / / ВIСТI. Дiловий випуск. - 2007.- 2 листоп. - С.1-8.

 

Управління споживчою кооперацією як соціально - економічною системою  [Текст] / I.   Маркiна // ВIСТI. Дiловий випуск. – 2007.- 1 червн.  - С.1-24.

 

[Вгору]

3.13 Корпоративне управління

 

Актуальнi проблеми управлiння акцiонерними товариствами в Українi  [Електронний ресурс] / Я.В.   Кудря  // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N2. - С.68-73.

 

Вплив структури капiталу на систему управлiння корпорацiєю [Текст] / О. Манойленко // Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N9. - С.166-170.

 

Еволюцiя формування системи корпоративного управлiння: свiтовий досвiд та Українська практика  [Електронний ресурс] / Л.А. Венгер   // Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N1. - С.26-33.

 

Ефективна модель корпоративного управлiння в умовах становлення економiки знань  [Електронний ресурс] / Л. Є.Довгань // Проблеми науки. - 2006. - N10. - С.23-29.

 

Євтушевський, В.А.  Корпоративне управлiння: пiдручник [Текст] / В.А. Євтушевський . - К. : Знання, 2006. - 406 с.

 65.290-21я73 Є27

 

Кодекс корпоративной этики как инструмент управления корпоративной культурой предприятия  [Текст] / А.Головизнина // Зеркало рекламы. - 2007. - N4. - С.36-37.

 

Корпоративные планы как инструмент корпоративного управления в компаниях с государственным участием [Текст] / В.Дементьев // Проблемы теории и практики управления. - 2007. – N 8. - С.68-75.

 

Корпоративне управлiння великими промисловими пiдприємствами: сучасний стан та актуальнi проблеми  [Електронний ресурс] / В. Мокряк // Економiка України. - 2007. - N4. - С.42-55.

 

Культурная продажа: типы корпоративных культур на разных этапах развития компании  [Електронний ресурс] / Т. Николаева // Бизнес. - 2006. - N44. - С.74-77.

 

Методологічні засади формування систем корпоративного управління з урахуванням специфіки розвитку регіонів України: аналітичний аспект [Електронний ресурс] / Я.В. Кудря // Проблеми науки. - 2007. - N3. - С.29-42.

 

Модель компетенций на службе эффктивной работы организации [Текст] / С. Кучерова/ / Менеджер по персоналу. - 2007. - N10. - С.16-21.

 

Основные подходы к формированию корпоративной стратегии  [Електронний  ресурс] / В. Чичкина // Проблемы Теории и Практики Управления. - 2007. - N5. - С.93-99.

 

Планування корпоративного свята. Управлiння часом, вартiстю та обсягом роботи // Кадровик. - 2007. - N7. - С.118-120.

 

Проблеми розвитку великих корпоративних структур в економiцi України  [Електронний ресурс] / Т. Савельєва // Персонал. - 2007. - N2. - С.25-28.

 

Рейтинги та iндекси корпоративного управлiння: сутнiсть, значення та основи методології [Електронний ресурс] / Р.П. Задорожна // Економiка. Фiнанси. Право. - 2006. - N12. - С.3-7.

 

Роль менеджмента в корпоративном бизнесе [Текст] / А. Рамазанов // Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N4. - С.69-76.

 

Роль менеджменту в розробцi мiнiмальних стандартiв корпоративного управлiння [Текст] / Д. Браун // Законодавство України. Науково-практичнi коментарi. - 2006. - N10. - С.60-73.

 

Сучаснi проблеми корпоративного управлiння в Українi [Текст] / Т. Дяченко // Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.71-75.

 

Сущность корпоративного управления: современный взгляд [Електронний ресурс] / Д. Исаев / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N7. - С.64-69.

 

Тенденции глобализации корпоративного управления [Електронний ресурс] / В.А. Соболь // Економiка та держава. - 2006. - N9. - С.46-48.

 

Целенаправленное совершенствование корпоративного управления  [Електронний ресурс] / С.К. Демьяненко // Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N2. - С.83-86.

 

[Вгору]

Список авторів

 

Акiлiна, О.В.

Аколупина, Р.Р.

Антонов, В.М. 

Баєва, О.

Базарова, Г.

Барабанов, А.И.

Бахур, А. 

Бевз, З.В.

Белiнський, П.I. 

Белова, М.

Бiлошапка, В.А.

Борисова, Т.Д. 

Бражник, М.В.

Браун, Д.

Бутко, М.П.

Варданян, И.

Варламов, А З.

Венгер, Л.А.

Венгжинскас, Л.

Гавкалова, Н.Л.

Гаврилова, А.Н.

Гаман,  П.I.

Герасименко, Н.

Глушко, О.

Гнибiденко, О.I.

Головизнина, А.

Гончаренко, А.

Грант, Э.

Гуленко, В.В.

Данилкина, С.

Данильченко,  O.

Дацiй, Н.В.

Дементьев, В.

Демьяненко, С.К.

Довгань, Л.Є.

Дремина,  М.А.

Дресвянников, В.

Дяченко, Т.

Євтушевський, В.А.

Єськов, О.Л.

Жихарев, И.В

Задорожна, Р.П.

Зайнашев, М.Г.

Захожай, К.В. 

Иванова, Г.Н.

Имаи, М.

Исаев,  Д.

Искандарян,  Р.А.

Калашникова, К.

Карцев, А. Н.

Касьянов, С.В.

Киенко, Л.П.

Киржнер, Л.А.

Кисельова, Т.

Клець, Л.Є.

Коваленко, М.

Комова, С. 

Комарницький, I.Ф.

Кон, В.

Корецький, М.Х.

Король, С.

Корольков, А.

Котельников, Д.I.

Кравець, В.I.

Крамаренко, Г.О.

Красова, О.С.

Крищенко, I.

Кудря, Я.В.

Кулижський, О.

Курячая, Е.

Куцаченко, Е.

Кучерова, С.

Лавриненко, И.

Лагунова, Е

Лафта, Дж.К.  

Лачинина, Т.

Лебединцева, Е.

Леонова, А.

Лепейко, Т.И.

Лианский, М.

Лисенков, А.Н.

Логвинова, Н.

Лисенков, А.Н.

Лучанiнов, С.

Лыткина, Л.

Ляшенко, Є.I.

Мальская, Е.Н

Манойленко, О.В.

Маркiна, I.

Мачошак, З.

Мельник, Д.

Мещеряков, А.А. 

Мокряк, В.

Морина, Б.

Мороз, О.

Мурашко, М.I.

М’яких, М.І.

Набоков, Э.П.

Николаева, Т.

Овчаров, А.А.

Олійник, І.А.

Олiфiренко,  Л.Д.

Ошкуркова, Н.А.

Павлов, Р.А.

Пархоменко, С.

Пасiчник, В.Г.

Пашукова, Т.И.

Плотников, М.А.

Полищук, О.

Попов, Г.В.

Потеряхiн, О.

Приятельчук, О.А.

Рамазанов, А.

Расмуссен, Ю.

Рачинський, А.

Резнiченко, Н.

Романчиков, В.I.  

Савельєва, Т.

Саатчян, Г.

Салила,  С.Я.

Семиков,  В.Л.

Семикова, Н.С.

Синявец, Т.Д.

Ситниченко, В.М.

Слиньков, В.Н. 

Соболь, В.А.

Сологуб, О.П.

Соломанидина, Т.О.

Солонкина, О.В.

Стадник, В.В.

Старшинська,  Г.

Сторожук, В.П.

Сумець, О.М.

Сысоева, Е.Ф.

Тимонин, А.М.

Томпсон, А.А.

Фастолович, В.А.

Фiлiпова, К.В.

Финкельштейн, Сидни 

Чернова, В.

Чигарев, Г.Г.

Чижов, Н.А.

Чичкина, В.

Чорна, О.Є.

Шаманин, Д.

Шаповалов, В.

Шегда, А.В. 

Шехтерман, И.

Шилкина, А.

Шишкiн, В.

Шлаина, В.М.

Щербань, I.О.

Янов, В.

Ярных, В.