ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

БІБЛІОТЕКА

 

 

 

Укладач: зав. інформаційно- бібліографічним відділом

 

НАУМЕНКО І.О.

 

 

 

ФІНАНСОВА СИСТЕМА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 

Бібліографічний покажчик  літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2007

 

 

 

 

 

 

Покажчик має такі розділи:

 

 

Вступ

I.Фінанси. Кредит. Грошообіг

1.1 Фінанси

1.2 Податки

1.3 Державний бюджет

1.4 Управління фінансами

1.5 Місцеві фінанси

1.6 Фінанси підприємства

II. Страхування

III. Фінансовий контроль. Ревізія

IV. Банківська система

4.1 Лізинг

4.2 Кредит

4.3 Ринок цінних паперів

V. Міжнародні фінансові відносини

 

 

 

 

 

[Вгору]

Вступ

 

Фінанси відіграють помітну роль у розвитку суспільства. Вони покликані досліджувати закономірності розвитку фінансових відносин, засади функціонування фінансової системи, їх роль у суспільному відтворенні та здійснювати цілеспрямований вплив на соціально – економічний розвиток суспільства. Це зумовлює необхідність розроблення  сутності фінансів, що має важливе теоретичне і практичне значення  для удосконалення  розподілу ВВП, фінансового контролю, визначення субординації економічних категорій у процесі їх функціонування. Розкриття сутності фінансів у взаємозв’язку  з виконуваними функціями дає змогу конкретизувати сферу  фінансових  відносин, перспективи їхнього розвитку, виявити найважливіші напрями удосконалення розподільних процесів та контролю, окреслити завдання діяльності відповідних органів з практики використання фінансів. 

Даний покажчик літератури розрахований на студентів, аспірантів, професорсько-викладацький склад. Він може надати допомогу при підборі літератури  для написання лекцій, наукових, курсових, контрольних робіт.

Відбір матеріалу проводився в  електронному каталозі, під час перегляду нових книг, журналів, газет, інформаційних видань.

В покажчик увійшли матеріали з 2006-2007 рр., які розташовані в систематично – алфавітному порядку.

Рекомендовану літературу можна одержати в загальному залі, читальному залі для викладачів, абонементах навчальної і наукової літератури,  в електронному читальному залі можна ознайомитися з повнотекстовими електронними документами.

 

 

[Вгору]

I.Фінанси. Кредит. Грошообіг

 

1.1. Фінанси

 

Еволюцiя i перспективи фiнансового ринку України + [Електрон. ресурс] / В. Корнєєв / / Економiка України. - 2007. - N9. - С.21-29. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Ковальчук, С.В.

Фiнанси : Навч. посiбник / С.В. Ковальчук ; I.В. Форкун . - Львiв : Новий свiт-2000 , 2006. - 568 с.

 

Кузьмiн, В.В.

Фiнансовi основи пiдприємництва : Навч. посiбник / В.В. Кузьмiн . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 192 с.

 

Роль державної фiнансової полiтики у стимулюваннi розвитку iнновацiй в Українi / О.В. Озерчук / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.99-104

 

Роль фiнансової iнформацiї у прийняттi управлiнських рiшень / Н. Харитонова / / Все про бухгалтерський облiк. - 2007. - N96. - С.6-10

 

Романенко, О.Р.

Фiнанси : Пiдручник / О.Р. Романенко . - 3-тє вид., стереотип . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 312 с.

 

Фiнансовий потенцiал України: методологiя визначення та оцiнки / С.С. Шумська / / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.55-65

 

Фiнансова складова в нацiональнiй iнновацiйнiй системi + [Електрон. ресурс] / Л.I. Федулова / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.14-21. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Фiнансовi кризи: як упоратися iз ними / С. Страшек / / Журнал європейської економiки. - 2007. - N 1. Том 6. - С.78-90

 

 

[Вгору]

1.2 Податки

 

 

Аникеев, А.

Виртуальный автограф набирает силу : Банковские операции и сдача налоговой отчетности лидируют в использовании ЭЦП + [Електрон. ресурс] / / Банковское обозрение. - 2006. - N2. - С.68-72. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Бабiн, I.

Податкова ставка - системоутворюючий елемент юридичної конструкцiї податку + [Електрон. ресурс] / / Право України. - 2007. - N2. - С.48-52. - Способ доступа: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Байдик, О.

Харчування працiвникiв пiдприємства. бухгалтерський i податковий облiк / / Заработная плата. - 2007. - N8. - С.64-71

 

Батiщев, В.

Цiна освiти : вимушена податкова оптимiзацiя + [Електрон. ресурс]

/ / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N47. - С.44-48. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Бечко, П.К.

Податкова система : Навч. посiбник / П.К. Бечко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 368 с.

 

Бiлоусов, А.

Органiзацiя розрахункiв платiжними картками, податковий i бухгалтерський облiк таких операцiй на пiдприємствах торгiвлi / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N22. - С.11-13.

 

Бiлоцеркiвська, Г.

Податок на додану вартiсть / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N13. - С.33-34

 

Бондарева, О.

Податково - бухгалтеськi нюанси зовнiшньоекономiчних операцiй + [Електрон. ресурс] / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2007. - вип.5. - С.193-199. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Бондарева, О.

Мiнi - довiдник з податкової "малоцiнки" + [Електрон. ресурс] / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N48. - С.41-45. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Бондарук, Т.

Податкове регулювання фiнансового забезпечення органiв мiсцевого самоврядування / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.160-164

 

Бурденко, I.М.

Аналiз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання економiки + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N4. - С.67-74. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Букраба, О.М.

Податкове навантаження як фактор впливу на ефективнiсть соцiального захисту населення + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2007. - N2. - С.75-76. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Бурдина, А.

Совершенствование налогового планирования и управления активами организаций / / Маркетинг. - 2006. - N1. - С.88-100.

 

Бурлуцький, Б.

Оцiнка ефективностi адмiнiстрування податкiв в Українi / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2006. - N4. - С.108-115

 

Ватуля, I.Д.

Податки, збори, платежi : Навч. посiбник / I.Д. Ватуля ; М.i. Ватуля ; Л.В. Рибалко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 352 с. 

 

Виробничi запаси : бухгалтерський та податковий облiк / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - вип.12. - С.3-210.

 

Ващенко, Р.

Налоги в механизме государственного регулирования предпринимательства + [Електрон. ресурс] / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N12. - С.39-42. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Вишневський, В.

Податкова полiтика та економiчна теорiя / / Економiка України. - 2007. - N9. - С.4-21.

 

Войцеховський, М.

Що треба знати, виправляючи податкову звiтнiсть / / Контракти. - 2007. - N14. - С.27-34.Д-т,К-т.

 

Все про Податок на додану вартiсть. Нормативнi документи / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N30. - С.28-36

 

Габрук, О.

Декларацiя про прибуток пiдприємства за 2006 рiк: рекомендацiї щодо ув'язки її показникiв, заповнення окремих рядкiв i обчислення податкових зобов'язань / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N1. - С.27-39.

 

Габрук, О.

Шо слiд знати приватному пiдприємцю про податкову накладну / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N41. - С.27-32

 

Гайшунов, М.

Новини податкового та бюджетного законодавства / / Митниця. - 2007. - N4. - С.16-17

 

Германова, О.

Адмiнiстрування податкiв як шлях до порозумiння / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N30. - С.4-6

 

Грищенко, А.В.

Методические аспекты внутреннего аудита налогообложения : Автореф. дис.: 08.00.12 / А.В. Грищенко . - СПб. : Рос. ун-т кооперации , 2006. - 24 с. -

 

Губiна, I.

Розрахунок податкових рiзниць:два методи-двi фiлософiї / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N21. - С.57-60

 

Губiна, I.

Розрахунок податкових рiзниць: податковий "вовк" у бухгалтерськiй шкурi / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N20. - С.56-59

 

Губiна, I.

Розрахунок податкових рiзниць: темний шлях до свiтлого МСБО-майбутнього / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N38. - С.51-53

 

Гусакова, О.С.

Податковий облiк : Навч. посiбник / О.С. Гусакова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 360 с. 

 

Данилко, В.К.

Екологiчнi податки в Українi: статистичний аспект + [Електрон. ресурс] / / Статистика України. - 2006. - N3. - С.26-29. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Довгалюк, В.I.

Податкова система : Навч. посiбник / В.I. Довгалюк ; Ю.Ю. Ярмоленко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 360 с. 

 

Дуравкiн, П.

Пеня як спосiб забезпечення податкового обов'язку + [Електрон. ресурс] / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N3. - С.85-87. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Є аудит незалежний, є податковий, буде й бюджетний

/ / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2007. - N3-4. - С.82-86

 

Єдиний податок та пенсiйнi внески: робота над помилками / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N46. - С.50-53

 

Єфименко, А.

Податковий кодекс України: питання ефективностi та суспiльної злагоди / / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.3-12

 

Єфiмов, О.

Норми права у податковому законодавствi / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N36. - С.65-68

 

Жигайло, Г.

Вiдстроченi податки: елементи фiнансової звiтностi / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N11. - С.26-54

 

Жигаленко, О.В.

Исследование понятия налогового контроля + [Електрон. ресурс] / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N6. - С.14-20. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Жигаленко, О.В.

Принципы налогового контроля + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N2. - С.119-127. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Жигаленко, О.В.

Этапы налогового контроля / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N1. - С.23-34.

Журавська , I.

 

ЗЕД: звичайна цiна та податок на прибуток / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N17. - С.54-55

 

Журавська , I.

Ризики в сiльському господарствi: страхування та податковi наслiдки / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N46. - С.60-64

 

Золотухiн, О.

Збiльшення статутного капiталу. Особливостi ведення податкового та бухгалтерського облiку на комунальних пiдприємствах / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N11. - С.37-42.

 

Золотухiн, О.

Податкова амортизацiя в бухгалтерському облiку + [Електрон. ресурс] / / Контракти. - 2006. - N49. - С.34-36,45.Д-т,К-т. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Iванов, Ю.

Єдиний податок: оподаткування "непiдприємницьких" доходiв / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N35. - С.50-53

 

Iванов, Ю.

Податкове планування : управлiння строками поставки та платежу / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N43. - С.52-56.

 

Iванов, Ю.

Податкова соцiальна пiльга в податковому плануванi + [Електрон. ресурс]

/ / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N43. - С.56. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Iлькiв, А.

Де немає власностi, немає справедливостi (деякi аспекти вiдшкодування податку на додану вартiсть) / / Юридичний вiсник України . - 2007. - N46. - С.9

 

Iванов, С.

Основнi принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологiчний аспект / / Банкiвська справа. - 2006. - N4. - С.46-54

 

Iванов, Ю.

Єдиний податок: повернення на звичайну системк оподаткування + [Електрон. ресурс]

 / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N50. - С.43-47. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Коблянська, О.I.

особливостi бухгалтерського та податкового облiку експортних операцiй / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.101-109

 

Карпiнський, Б.А.

Особливостi ресурсного потенцiалу в системi податкового контролю / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.182-189.

 

Карпiнський, Б.

Податок на додану вартiсть як основа бюджетоутворення + [Електрон. ресурс] / / Економiст. - 2007. - N1. - С.30-33. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Карпiнський, Б.А.

Удосконалення взаємин податкової служби з платниками податкiв / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N2. - С.128-136.

 

Карпова, В.

Колдоговор та об'єкти соцкультпобуту: точка перетину - податковий облiк / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N33. - С.21-25

 

Касич, А.О.

Вплив бюджетно - податкової полiтики на iнновацiйно - iнвестицiйну активнiсть пiдприємств + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N11. - С.144-151. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Квасов, В.М.

Оцiнка податкового навантаження на рiвнi пiдприємства / / Аудитор України. - 2007. - N17. - С.30-34.

 

Кириленко, В.

Формування податкової звiтностi банку при консолiдованiй сплатi податку на прибуток / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.36-41.

 

Ковальов, Д.

Основнi фонди на пiдприємствi торгiвлi: податковий i бухгалтерський облiк / / Все про бухгалтерський облiк. - 2007. - N53. - С.13-16

 

Кодацкий, В.

Зарубежный опыт деятельности налоговых органов + [Електрон. ресурс] / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N5. - С.7-10. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал. ПУСКУ

 

Кодацкий, В.П.

Совершенствование налоговой системы Украины / / Економiка. Фiнанси. Право.. - 2006. - N1. - С.33-36.

 

Контроль сплати податкiв : проблеми i шляхи їх вирiшення / / Аудитор України. - 2007. - N1. - С.17-21

 

Консолiдована податкова звiтнiсть : виправлення помилок / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N44. - С.52-55

 

Корнiюк, О.

Єдиний податок : законодавчi пропозицiї / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2007. - N9. - С.75-76

 

Краснокутська, Л.

Оподаткування податком з доходiв фiзичних осiб нерухомостi, рухомого майна, спадщини i подарункiв / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N5. - С.53-56

 

Краснокутська, Л.

Основнi фонди у податковому облiку / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N12. - С.55-59.

 

Краснокутська, Л.

Пiдсумки 2006 року та нововведення 2007 року щодо податку на додану вартiсть / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N1. - С.40-42.

 

Кривошеев, А.

Дебиторская и кредиторская задолженность при смене системы налогообложения + [Електрон. ресурс] / / Финансовая консультация. - 2006. - N4. - С.20-25. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Криклiй, А.С.

Компаративний аналiз вiтчизняної та зарубiжної податкових систем / / Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.20-23

 

Криклiй, А.С.

Генезис, сутнiсть та принципи податкової системи + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2007. - N2. - С.18-20. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Куцмiда, Н.

Податковi нюанси пiд час перевiрки-2 / / Контракти. - 2007. - N22. - С.41-45.Д-т.К-т.

 

Леонтьєва, В.

Податковий облiк витрат на ремонт основних засобiв / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2006. - N5. - С.62-69

 

Литвиненко, Я.В.

Iнтеграцiя податкової системи України з податковими системами iнших країн Європейського спiвтовариства + [Електрон. ресурс] / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.115-119. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Литвиненко, Є.О.

Податкове стимулювання iнвестицiйно-iнновацiйної дiяльностi пiдприємств / / Проблеми науки. - 2007. - N4. - С.42-47.

 

Ловинська, Л.

Розрахунок податкових рiзниць за даними бухгалтерського облiку / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N11. - С.32-36.

 

Лютий, I.

Концепцiя реформування податкової системи України та конкурентоспроможнiсть нацiональної економiки + [Електрон. ресурс] / / Економiка України. - 2007. - N8. - С.19-27. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

 

Макеєва, О.

Податковi аспекти органiзацiї трудового процесу / / Заработная плата. - 2007. - N8. - С.72-75

 

Максимова, Л.П.

Вплив системи податкового регулювання на конкурентоспроможнiсть вiтчизняної економiки + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.56-63. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Марущак, В.

"Медицинский" бизнес : Особенности ведения коммерческой деятельности и налогообложение при реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказании медицинских услуг / / Финансовая консультация. - 2006. - N1-2. - С.31-36.

 

Марченко, В.

Бухгалтерський та податковий прибуток - рiзнi речi / / Контракти. - 2007. - N7. - С.10-12.Д-т,К-т.

 

Матвiєнко, П.

Реформування податкової системи України - нагальна потреба державного управлiння економiкою + [Електрон. ресурс] / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - Вип.2. - С.54-69. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Мельник, О.Я.

Особливостi унiфiкованої класифiкацiї податкiв в Європейському Союзi / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N3. - С.134-138

 

Мельник, П.

Податок на нерухомiсть: необхiднiсть чи неминучiсть / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N20. - С.10-12

 

 

Мельник, В.М.

Податок на додану вартiсть у податковiй системi України + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2006. - N9. - С.82-87. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Меркулова, Т.В.

Iнституцiйнi основи оподаткування та податкового регулювання економiки : Автореф. дис.: 08.01.01 / Т.В. Меркулова . - К. : Iн-т економiки та прогнозування НАН України , 2006. - 36 с. 

 

Мiрчев, О.

Методологiчнi пiдходи до дослiдження податкового потенцiалу + [Електрон. ресурс] / / Економiст. - 2006. - N9. - С.70-73. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Музиченко, О.

Тенденцiї розвитку податкових систем країн - членiв Європейського Союзу / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N2. - С.137-141

 

Налог с доходов физлиц : наследство, купля-продажа движимого и недвижимого имущества , дарение / / Финансовая консультация. - 2006. - N6. - С.15-16.

 

Налоги в развитом мире растут / / Экономические известия. - 2007. 22 жовт.- С.8.

 

Нiкулiн, О.

Облiк податкових рiзниць за допомогою робочої таблицi / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.47-58.

 

Обговорення концепцiї реформування податкової системи України : Круглий стiл / / Фiнанси України. - 2006. - N12. - С.3-20.

 

Ожогiна, Н.

Концептуальнi засади реформування податкової системи України на шляху до євроiнтеграцiї / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N43. - С.58-61.

 

Онiщик, Ю.

Податкове планування - право органiзацiї - платника податку при виконаннi податкових обов'язкiв / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N9. - С.158-161.

 

Онуфрик, М.С.

Порiвняльний аналiз податкових систем i податкового навантаження країн - членiв ЄС та України / / Економiка та держава. - 2006. - N11. - С.14-18

 

Орлик, В.М.

Державнi селяни в податковiй полiтицi Росiйської Iмперiї в кiнцi XVIII - серединi XIX ст. (На матерiалах українських губернiй) + [Електрон. ресурс] / / Український iсторичний журнал. - 2007. - N1. - С.94-104. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Осипенко, В.

Податки - нiби лакмусовий папiр, що визначає рiвень цивiлiзованостi суспiльства / / Урядовий кур'єр. - 2007. 22 трав.- С.8.

 

Особливостi складання податкової звiтностi по платi за землю на 2007 рiк / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N3. - С.29-30

 

Павлюк, I.

Проблеми бухгалтерського облiку надходження цiнностей i податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирiшення / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N5. - С.11-22

 

Палєй, С.

Застосування фiнансової i податкової звiтностi для оцiнки податкового тягаря / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N8. - С.41-48

 

Педь, I.В.

Специфiчнi непрямi податки в нацiональних податкових системах країн свiту / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.85-90.

 

Пiддубна, Д.

Класифiкацiя нормативно - правових актiв у сферi податкового облiку / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N7. - С.84-87

 

Погашення податкового боргу / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N30. - С.44-46

 

Податкова звiтнiсть. Ч.2 : Вiд комунального податку до акцизного збору / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2007. - Вип.3. - С.3-226.

 

Податкова полiтика та її економiчна оцiнка [Електрон. ресурс] , 2007. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Податок на додану вартiсть : [Тематична добiрка законодавчих документiв] / / Все про бухгалтерський облiк. - 2007. - N10. - С.17-64 (Вклад. Все про бух облiк N 10-2 Спецвипуск)

 

Податок на прибуток / / Все про бухгалтерський облiк. - 2007. - N15. - С.2-63 (Спецвип.)

 

Податок на прибуток : Законодавчi документи / / ГоловБух. - 2007. - N13. - С.3-63

 

Положення про порядок розрахунку податкових рiзниць за даними бухгалтерського облiку : Затв. наказом вiд 29.12.2006 р. N 1316 / / Бiзнес: законодавство та практика . - 2007. - N9. - С.29-40.

 

Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 17 "Податок на прибуток" / / ВIСТI. Дiловий випуск. - 2006. –8 груд- С.1-4.- ДВ - вкладка.

 

Поляков, В.

Новые возможности британских холдингов : Активно используемые украинскими компаниями арсенал международного налогового планирования стоит дополнить замечательным инструментом - британской международной холдинговой компанией + [Електрон. ресурс] / / Компаньон. - 2006. - N16. - С.62-63. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Порядок справляння податку на додану вартiсть пiд час митного оформлення товарiв, iмпортованих на митну територiю України + [Електрон. ресурс] : Затверджено наказом Держмитслужби України вiд. 27.09.2006 р. N 821 / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N42. - С.9-12. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Прокопенко, Н.С.

Принципы модернизации налогового планирования и прогнозирования / / Экономическое возрождение России. - 2006. - N1. - С.49-52.

 

Пророк, Р.В.

Податкова реформа в умовах становлення iнновацiйної економiки / / Проблеми науки. - 2006. - N11. - С.12-17.

 

Райнова, Л.Б.

Теоретичнi аспекти визначення окремих складових бази податку з доходiв фiзичних осiб + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N12. - С.61-69. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

 

Рижий, I.М.

Основнi проблеми податкового регулювання економiки в умовах глобалiзацiї та шляхи їх подолання [Текст] / / Економiка та держава. - 2007. - N9. - С.34-38.

 

 

Ромашко, О.М.

Бухгалтерський i податковий облiк вексельних операцiй / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N11. - С.200-204.

 

Рябчук, О.Г.

Свiтовий досвiд проведення податкової амнiстiї доходiв громадян + [Електрон. ресурс]

/ / Економiка та держава. - 2006. - N12. - С.23-25. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Сергеєв, С.О.

Податки та iншi обов'язковi платежi, як предмет фiскальної дiяльностi податкових органiв [Текст] / / Право i безпека. - 2006. - N5/5. - С.147-150.

 

Синиця, Г.

Акцизний податок / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N13. - С.34-35

 

Система оподаткування та податкова полiтика : Навч. посiбник / В.Б. Захожай ; Я.В. Литвиненко ; К.В. Захожай ; Р.Я. Литвиненко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 468 с.

 

Скрипник, А.

Оцiнка податкового навантаження i детiнiзацiя фонду оплати працi + [Електрон. ресурс] / / Економiка України. - 2007. - N5. - С.17-26. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Соколовська, А.М.

Податкова полiтика в Українi у контекстi її впливу на розвиток економiки + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2006. - N9. - С.65-82. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Строїч, С.

Фiлiї та представництва: створення, реєстрацiя, податок з доходiв / / Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N111. - С.4-11

 

Ступак, Ю.

Налоговый залог: основные положения / / Справочник экономиста. - 2007. - N11. - С.62-68.

 

Сунцова, О.О.

Теоретичне визначення максимально можливих темпiв економiчного зростання країни за умови пiдвищення податкової ставки  / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi.iм. М. Туган-Барановського Серiя. Економiчнi науки. - 2007. - N3. - С.63-68.

 

Ступак, Ю.

Штраф за порушення строкiв подання податкових декларацiй / / Справочник экономиста. - 2007. - N4. - С.73-76

 

Сухомлин, I.

Податковий кодекс: майбутнє перевiрок i штрафiв / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N23. - С.70-72

 

Сысоев, А.П.

Проблемы становления в Российской Федерации института налоговой амнистиии + [Електрон. ресурс] / / Вестник Московского университета. Сер.6 Экономика. - 2006. - 3. - С.55-71. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

 

Третьяк, В.

Страсти по ГНАУ. Налоговая система / / Бизнес. - 2007. - N35. - С.54-56

 

Трофiмова, Л.

Вирiшення спорiв за участю органiв державної податкової служби про визначення недiйсними господарських зобов'язань - компетенцiя адмiнiстративних судiв  / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N43. - С.30-32.

 

Трофiмова, Л.

Податкова накладна як документ, що пiдтверджує вiднесення платником податку сум ПДВ до податкового кредиту + [Електрон. ресурс] / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N42. - С.14-15. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Удосконалюється взаємодiя податкових i митних органiв / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N4. - С.19-20

 

Україна. Верховна Рада,

Закон України Про податок з доходiв фiзичних осiб вiд 22.05.2003 р. / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N30-31. - С.115-152

 

Україна. Верховна Рада,

Закон України Про податок на додану вартiсть вiд 3.04.1997 р. / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N30-31. - С.76-110

 

Україна. Верховна Рада,

Закон України Про порядок погашення зобов"язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами вiд 21.12.2000 р. / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N30-31. - С.155-193

 

Україна. Верховна Рада

Про внесення змiн до статтi 5 Закону України "Про податок на додану вартiсть" : Закон вiд 14.12.2006 р. N 463-V / / Урядовий кур'єр. - 2007.-16 січ.- С.13.

 

Україна. Верховна Рада

Про податок з доходiв фiзичних осiб : Закон вiд 22.05.2003 р. N 889-IV / / Все про бухгалтерський облiк. - 2007. - N7. - С.4-29

 

Україна. ДМС

Порядок справляння податку на додану вартiсть пiд час митного оформлення товарiв,iмпортованих на митну територiю України : Затв. наказом вiд 27.09.2006 р. N 821 / / Митний брокер. - 2006. - N11. - С.69-76.

 

Україна.ДМС

Порядок справляння податку на додану вартiсть пiд час митного оформлення товарiв, iмпортованих на митну територiю України : Затв. наказом вiд 27.09.2006 р. N 821 / / Правове забезпечення господарської дiяльностi: Додаток 1 до газети "Юридичний вiсник України". - 2006. - N12. - С.86-89.

Україна. ДПА

 

Методичнi рекомендацiї щодо порядку подання та розгляду скарг (заяв) платникiв податкiв органами державної податкової служби : Лист вiд 03.06.2004 р. N 10013/7/25-0017, зi змiнами вiд 26.06.2007 р. N 12942/7/25-0017 / / Контракти. - 2007. - N36. - С.50-55.Д-т,К-т.

 

Україна. ДПА

Методичнi рекомендацiї щодо взаємодiї мiж пiдроздiлами органiв державної податкової служби України при адмiнiструваннi податку на прибуток : Затв. наказом вiд 11.12.2006 р. N 766 / / Контракти. - 2007. - N5. - С.30-64,Д-т,К-т.

 

Україна. ДПА

Податкове роз'яснення щодо застосування норм статтi 43 Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рiк" : Затв. наказом вiд 5.02.2007 р. N 50 / / Бiзнес: законодавство та практика. . - 2007. - N4. - С.55-62

 

Україна. ДПА

Порядок ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних : Затв. наказом вiд 30.06.2005 р. N 244 / / ГоловБух. - 2007. - N10. - С.48-50

 

Україна. ДПА

Щодо сплати окремих податкiв та зборiв при продажу фiзичною особою об'єктiв рухомого майна : Лист вiд 27.09.2007 р. N 9328/6/17-0316 / / Праця i зарплата. - 2007. - N38. - С.6

 

Україна. ДПА

Порядок заповнення податкової накладної : Затв. наказом вiд 30.05.1997 р. N 165 / / ГоловБух. - 2007. - N10. - С.51-55

 

Україна.  ДПА

Щодо включення до складу валових витрат платника податку витрат на вiдшкодування вартостi послуг : Лист вiд 09.11.2006 р. N 911/10/31-106 / / Контракти. - 2006. - N49. - С.56-57.Д-т,К-т.

 

Україна.  ДПА

Щодо застосування податкової соцiальної пiльги : Лист вiд 10.11.2006 р. N 12762/5/17-0716 / / Контракти. - 2006. - N49. - С.62-63.Д-т.К-т.

 

Україна.  ДПА

Подання податкової звiтностi та реєстрiв податкових накладних в електронному виглядi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N47-48. - С.13-17. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Україна. ДПА

Щодо застосування пiльг, передбачених п.5.1.3 п5.1 ст.5 Закону України вiд 3 квiтня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартiсть" : Лист вiд 20.10.2006 р. N 11882/6/16-1415 / / Контракти. - 2006. - N45. - С.79.Д-т,К-т.

 

Україна. ДПА

Положення про призначення, звiльнення та компетенцiю податкового керуючого : Затв. наказом вiд 02.08.2001 р. N 312 / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N43. - С.62-64.

 

Україна. ДПА

Порядок проведення цiльових аукцiонiв з продажу активiв платника податкiв, якi перебувають у податковiй заставi : Затв. наказом вiд 26.06.2002 р. N 294 / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N43. - С.59-61.

 

Україна. ДПА

Щодо податкової соцiальної пiльги : Лист вiд 11.10.2006 р. N 5380/3/17-0715 / / Бiзнес: законодавство та практика. . - 2006. - Вип.19. - С.64-65.

 

Україна. ДМС

Порядок справляння податку на додану вартiсть пiд час митного оформлення товарiв, iмпортованих на митну територiю України : Затв. наказом вiд 27.09.2006 р. N 821 / / Контракти. - 2006. - N45. - С.68-71.Д-т,К-т.

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв

Порядок видачi довiдки про право фiзичної особи на отримання доходу вiд податкового агента без утримання податку : Затв. постановою вiд 01.08.2006 р. N 1063 / / Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2006. - N42. - С.76-77.

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв 

Порядок зарахування сум податку на прибуток пiдприємств на спецiальнi рахунки технологiчного парку, його учасникiв та спiльних пiдприємств, використання зазначених коштiв i здiйснення контролю за їх витрачанням : Затв. постановою вiд 23.11.2006 р. N 1643 / / Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2007. - N2-3. - С.4-6.

 

Україна.Мiнфiн

Податок з доходiв фiзичних осiб : Спецвипуск / / ГоловБух. - 2007. - N16. - С.5-63

 

Україна.Мiнфiн

Методичнi рекомендацiї про складання регiстрiв бухгалтерського облiку податкових рiзниць, валових доходiв та валових витрат : Затв. наказом вiд 29.01.2007 р. N 45 / / Контракти. - 2007. - N8. - С.48-53.Д-т,К-т.

 

Україна. Мiнфiн

Про порядок розрахунку податкових рiзниць за даними бухгалтерського облiку : Лист вiд 12.06.2007 р. N 31-34000-30/23-4128/4419 / / Контракти. - 2007. - N31. - С.40-42.Д-т,К-т.

 

Україна. Мiнфiн

Щодо застосування податкового кредиту : Лист вiд 25.01.2007 р. N 31-20030-05-18/1283

 / / Контракти. - 2007. - N9. - С.65-66.Д-т,К-т.

 

Харламова, Г.

Методика визначення податкових рiзниць. Приклади розрахункiв / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N29. - С.23-29

 

Харитонова, Н.

Навчання та податковий кредит: як отримати вiдшкодування / / Все про бухгалтерський облiк. - 2007. - N21. - С.7-11

 

Цимбал, П.В.

Правова характеристика податкової полiтики України в 50-90 роках ХХ столiття / / Право i безпека. - 2006. - N4. - С.161-164.

 

Чернелевський, Л.М.

Податковий облiк i контроль : Навч. посiбник / Л.М. Чернелевський ; Т.Ю. Редзюк . - К. : Пектораль, 2006. - 316 с. 

 

Чернова, О.В.

Податкове стимулювання iнновацiйної дiяльностi + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2007. - N7. - С.37-39. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Шабат, С.

Кручу, верчу, ПДВ плачу ! : Актуальнi питання справляння податку на додану вартiсть пiд час митного оформлення товарiв, iмпортованих на митну територiю України + [Електрон. ресурс] / / Митниця. - 2006. - N11. - С.20-21. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Швецов, В.

Налоговая система России: можно ли исправить существующие недостатки? / / Вопросы экономики. - 2007. - N4. - С.140-146

 

Шиповський, О.

Податок з доходiв фiзосiб: змiни з 1 сiчня 2007 року / / ГоловБух. - 2006. - N91. - С.37-40

 

Шпаргалка яку написала ДПУ (перевiрка показникiв декларацiї з податку на прибуток) / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2007. - N6. - С.90-96

 

Щербак, В.

Податкова модернiзацiя реформованих економiк + [Електрон. ресурс] / / Економiка України. - 2007. - N8. - С.71-81. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Що таке податковий кредит для фiзичних осiб + [Електрон. ресурс] / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N33. - С.38-41. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

[Вгору]

1.3 Державний бюджет

Величко, О.В.

Проблеми збалансованостi державного бюджету та економiчного зростання в Українi + [Електрон. ресурс] / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2006. - N2-3. - С.94-104. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Волга, В.

Бюджет 2007 : проблеми i перспективи формування / / Голос України. - 2006. – 19 верес.-С.3.

 

Дем'янишин, В.Г.

Теоретична концептуацiя бюджету держави / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.3-12

 

КЛЕЦЬ, Л.Є.

Бюджетний менеджмент : Навч. посiбник / Л.Є. Клець . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 639 с.

 

Кулик, Ю.

Новi шляхи наповнення бюджету вiд ДПАУ / / ГоловБух. - 2007. - N57. - С.23-27

 

Каленський, М.М.

Доходи державного бюджету я дзеркало економiки держави / / Фiнанси України. - 2006. - N9. - С.10-18

 

Копилов, В.

Проект державного бюджету на 2007 рiк як складова стратегiї прискореного економiчного зростання / / Фiнанси України. - 2006. - N11. - С.3-18

 

Лiпiхiна, Т.Д.

Формування коштiв Державного бюджету за рахунок митних платежiв є складним i багаторганним процесом / / Митниця. - 2006. - N9. - С.5-7.

 

Лисицький, В.

Як наповнити бюджет України ? / / Урядовий кур'єр. - 2006. –16 серп.- С.13.

 

Микитюк, I.С.

Сутнiсть оцiнки ефективностi державного бюджету / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N4. - С.52-57.

 

Монаєнко, А.О.

Суть i значення розподiлу видаткiв бюджету + [Електрон. ресурс] / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - Вип.1. - С.132-141 - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал. ПУСКУ

 

Светикова, И.

Дефицит бюджета -"это вынужденная мера" : Так ответил министр финансов Николай Азаров на критику в адрес проекта госбюджета на 2007 год / / Финансовая консультация. - 2006. - N18. - С.4-7

 

Сивульський, М.I.

Бюджет - 2007: повернення до лобiювання вiльних економiчних зон замiсть соцiальної спрямованостi : Основнi напрями бюджетної полiтики на 2007 рiк / / Голос України. - 2006. –2 серп.- С.7

 

Старостенко, Г.Г.

Бюджетна система : Навч. посiбник / Г.Г. Старостенко ; Ю.В. Булгаков . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 240 с.

 

Україна. Верховна Рада

Про Державний бюджет України на 2007 рiк : Закон України вiд 19.12.2006 р. N 489-V / / Вiдомостi Верховної Ради України. - 2007. - N7-8. - Ст.66.

 

Україна. Верховна Рада,

Про Державний бюджет України на 2008 рiк : Закон України. Проект / / Урядовий кур'єр. - 2007. –18 верес.- С.9-16.

 

Україна. ДПА

Податкове роз'яснення щодо застосування норм статтi 43 Закону України "Про державний бюджет України на 2007 рiк" : Затв. наказом вiд 5.02.2007 р. N 50 / / Бiзнес: законодавство та практика. . - 2007. - N4. - С.55-62

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв

Порядок використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для надання пiдтримки фермерським господарствам : Затв. постановою вiд 25.08.2004 р. N 1102, iз змiнами вiд 01.03.2007 р. N 349 / / Урядовий кур'єр. - 2007. – 21 берез. -С.14-16.Вкл.

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв 

Декларацiя цiлей та завдань бюджету на 2008 рiк (Бюджетна декларацiя) : Затв. постановою вiд 01.03.2007 р. N 316 / / Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2007. - N16. - С.32-43.

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв

Порядок розподiлу коштiв державного бюджету, спрямованих на забезпечення розвитку житлового фонду соцiального призначення : Затв. постановою вiд 07.02.2007 р. N 175

/ / Урядовий кур'єр. - 2007. –21 лют.-С.8.

 

Україна. Мінфін

Бюджет - 2007 : для людини i держави / / Урядовий кур'єр. - 2006. – 27 жовт.-С.4-5.

 

[Вгору]

1.4. Управління фінансами

Король, В.А.

Проблеми управлiння фiнансами вiдкритих акцiонерних товариств + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2007. - N2. - С.113-120. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Про основнi напрями фiнансового забезпечення заходiв щодо пiдвищення життєвого рiвня населення у 2008 роцi : Затв. рiшенням вiд 04.09.2007 р. N 849/2007 Україна. Рада нац. безпеки i оборони / / Урядовий кур'єр. - 2007. –18 верес.- С.21.

 

Прiб, К.А.

Особливостi антикризового управлiння фiнансами сiльськогосподарських пiдприємств / / Економiка АПК. - 2007. - N7. - С.84-90

 

Управлiння фiнансовою санацiєю пiдприємства : Навч. посiбник / За ред. М.О. Данилюк ; За ред. В.I. Савич . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 320 с.

 

Фiнансове планування i управлiння на пiдприємствах : Навч. посiбник / Г.А. Семенов ; В.З. Бугай ; А.Г. Семенов ; А.В. Бугай . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 432 с.

 

[Вгору]

1.5 Місцеві фінанси

 

Бондарук, Т.

Щодо визачення фiнансiв мiсцевого самоврядування / / Економiст. - 2006. - N6. - С.44-46.

 

Бондарук, Т.Г

Обгрунтування стратегiї управлiння фiнансами мiсцевого самоврядування + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N11. - С.63-72. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Буковинський, С.

Змiцнення фiнансової бази мiсцевого самоврядування як чинник економiчного зростання + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N2. - С.9-15. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Джерела формування фiнансових ресурсiв на мiсцевому рiвнi: теорiя та практика / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.75-79

 

Сазонець, I.Л.

Управлiння мiсцевими фiнансами : Навч. посiбник / I.Л. Сазонець ; Т.В. Гринько ; Г.Ю. Придатко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 264 с. 

 

Слухай , С.В.

Зарубiжний досвiд органiзацiї мiсцевих фiнансiв / / Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.12-20

 

Фiнанси : Навч.-метод. посiбник / О.Р. Романенко ; д.э.н. С.Я. Огородник ; М.С. Зязюн ; А.А. Славкова . - К. : КНЕУ , 2006. - 387 с.

 

Хелемський, В.Ю.

Запозичення мiсцевих органiв влади / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N7. - С.65-72.

 

[Вгору]

1.6 Фінанси підприємства

 

Аналiз та оцiнка рiвня прибутковостi фiнансових ресурсiв пiдприємства + [Електрон. ресурс] / Н. Хрущ / / Економiст. - 2007. - N7. - С.28-31. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Гудзь, Т.П.

Система раннього виявлення та подолання фiнансової кризи пiдприємств : Автореф. дис.: 08.04.01 / Т.П. Гудзь . - Одесса : Одеськ. держ. екон. ун-т , 2006. - 19 с.

 

Кондрашихiн, А.Б.

Фiнансова санацiя i банкрутство пiдприємств : Навч. посiбник / А.Б. Кондрашихiн ; Т.В. Пепа ; В.О. Федорова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 208 с.

 

Методика системного пiдходу до формування комплексу показникiв фiнансового стану пiдприємства / М.I. Лагун / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. – С.-40-44

 

Методологiчнi засади фiнансового забезпечення пiдприємств / Л.I. Зятковська / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.148-155.

 

Панков, В.А.

Контролiнг i бюджетування фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства : Навч. посiбник / В.А. Панков ; С.Я. Єлецьких ; Н.М. Михайличенко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 112 с.

 

Пiдходи до формування фiнансової стратегiї корпорацiї + [Електрон. ресурс] / П.Г. Iльчук / / Економiка та держава. - 2007. - N8. - С.40-46. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Сутнiтсь фiнансового стану пiдприємства / Т.А. Обущак / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.92-101

 

Фiнанси пiдприємств : За модульною системою навчання: Теоретично-практичний посiбник / В.П. Шило ; С.Б. Iльiна ; С.С. Доровська ; В.В. Барабанова . - К. : Професiонал , 2006. - 288 с.

 

Фiнансовi аспекти дiлової активностi пiдприємства / I.В. Марченко / / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.136-144

 

Фiнансове планування в малих та середнiх пiдприємствах [Текст] / Р.К. Терличко

/ / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.77-80.

 

Фiнансове планування на малих та середнiх пiдприємствах + [Електрон. ресурс] / Р.К. Теличко / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N8. - С.14-16. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

 

[Вгору]

II. Страхування

 

Виконавча дирекцiя Фонду соцiального страхування України / / Все про бухгалтерський облiк. - 2007. - N13. - С.32-34

 

Вплив страхового маркетингу на досягнення комерцiйних цiлей страхування / I.Б. Черкасський / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.69-73

 

Все, що ви хотiли знати про страхування / / Охорона працi та соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi. - 2007. - N10. - С.18-20

 

Дискантне (публiчне) рейтингування суб'єктiв страхового бiзнесу / В. Романенко / / Персонал. - 2007. - N3. - С.24-27

 

Добровольное медицинское страхование / В. Казмирчук / / Заработная плата. - 2007. - N1. - С.89-94

 

Договiр страхування: основнi положення та порядок / А. Гончаренко / / Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N64. - С.8-11

 

Економiчний механiзм соцiального страхування / В.Ф. Столяров / / Фiнанси України. - 2007. - N2. - С.31-44

 

Електроннi ризики, або чому на українському ринку iнформацiйного страхування -штиль

/ / Консалтинг в Українi. - 2006. - N9. - С.8-9

 

Загальнообов'язкове державне соцiальне страхування : Консультацiї та нормативнi документи / / ГоловБух. - 2006. - N82. - С.2-94

 

Застосування iнформацiйних технологiй в iпотечному страхуваннi кредитних ризикiв / О.М. Щербань / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.236-243.

 

Звiтнiсть про кошти фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi + [Електрон. ресурс] / Л. Юрiс / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N1. - С.43-46. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Iноземний досвiд страхування депозитiв та можливiсть його реалiзацiї в сучасних умовах в Українi + [Електрон. ресурс] / М.В. Мних / / Економiка та держава. - 2006. - N10. - С.11-13. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Iноземний капiтал на страховому ринку України: тенденцiї та прогнози / О. Залетов / / Финансовая консультация. - 2006. - N15-16. - С.63-65.

 

Iнструкцiя про порядок надходження, облiку та витрачання коштiв Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi : Затв. постановою вiд 26.06.2001 р. N 16, iз змiнами та доп. вiд 06.07.2006 р. N 81 Україна. Фонд соц. страхування з тимчасової втрати працездатностi / / Контракти. - 2006. - N36. - С.50-63.Д-т,К-т.

 

Iнструкцiя про порядок перерахування,облiку та витрачання страхових коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України : Затв. постановою вiд 20.04.2001 р. N 12, iз змiнами вiд 10.07.2006 р. N 28 Україна. Фонд соц. страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань / / Контракти. - 2006. - N40. - С.54-68.Д-т,К-т.

 

Iнструкцiя про порядок проведення ревiзiй та перевiрок по коштах фонду соцiального страхування з тимчасової втрати непрацездатностi : Затв. постановою вiд 19.09.2001 р. N 38(Витяги) Україна. Фонд соц. страхування з тимчасової втрати працездатностi / / Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N77. - С.10-14

 

Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення взаємодiї страхових органiзацiй i банкiвських установ / А.М. Єрмошенко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.59-65.

 

Информационные технологии XXI века в страховании / Л. Елкина - Старк / / Финансовые услуги. - 2007. - N1. - С.38-41.

 

Копи царя Соломона. Страхование жизни / Ю. Гусев / / Бизнес. - 2007. - N35. - С.44-46

 

Медичне страхування та необхiднiсть його запровадження в Українi / М.В. Мних / / Економiка та держава. - 2007. - N2. - С.40-41.

 

Медичне страхування за кордоном та можливостi його реалiзацiї в Українi / М.В. Мних / / Економiка та держава. - 2006. - N11. - С.39-41

 

Методичнi рекомендацiї щодо забезпечення взяття на облiк страхувальникiв робочими органами виконавчої дирекцiї фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України : Затв. наказом вiд 21.02.2006 р. N 702

 

Мiжнародний досвiд страхування подорожей: специфiкацiя та унiфiкацiя / О. Охрiменко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N6. - С.16-21

 

Мiсце та роль маркетингу в розвитку страхової справи / I.Б. Черкаський / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.95-98

 

Мiцна ланка в системi страхування / I. Косянчук / / Урядовий кур'єр. - 2006. – 4 листоп.-С.10.

 

Нескорая помощь : Медицинское страхование / Ю. Гусев / / Бизнес. - 2006. - N44. - С.58-62.

 

Обязательное пенсионное страхование : теория и практика российской пенсионной реформы / Е. Кривощекова / / Вопросы экономики. - 2006. - N6. - С.120-135.

 

Оподаткування доходiв страхувальникiв - юридичних осiб i вiд страхової дiяльностi у фiзичних осiб / О. Кисельова / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N8. - С.42-55.

 

Оподаткування податком на прибуток страховика / О. Кисельова / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N7. - С.41-51.

 

Особливостi i тенденцiї розвитку нацiональної системи страхування банкiвських вкладiв в умовах євроiнтеграцiї / С. Волосович / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N8. - С.28-34

 

Особливостi маркетингу в страхових компанiях / В.Г. Кудлай / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N1. - С.18-23.

 

Паритетнiсть страхових операцiй: страховi резерви як засiб збалансування iнтересiв страховика i страхувальника + [Електрон. ресурс] / А.Л. Самойловський / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - Вип.3. - С.14-21. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Пенсiйнi правовiдносини у солiдарнiй системi загальнообов'зкового державного пенсiйного страхування: поняття та особливостi / Н. Коробенко / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N7. - С.111-114

 

Пенсiйне страхування: сплата внескiв та подання звiтностi : Тематична добiрка / / ГоловБух. - 2006. - N80. - С.1-63

 

Передумови запровадження обов'язкового медичного страхування + [Електрон. ресурс] / В.В. Рудень / / Фiнанси України. - 2006. - N10. - С.71-78. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Пiдприємцi та страховi внески / В. Батiщев / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N35. - С.53-56

 

Путь к рентабельному завтра : Банковское страхование / Я. Вестерлакен / / Компаньон. - 2007. - N17-18. - С.54-56.

 

Порядок пiдвищення розмiру пенсiй вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" у зв'язку iз збiльшенням середньої заробiтної плати : Затв. постановою вiд 26.04.2007 р.N 675 Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Урядовий кур'єр. - 2007. - 8 трав.- С.11.

 

Порядок призначення i виплати допомоги при народженнi дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку особам, застрахованим в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування : Затв. постановою вiд 11.01.2007 р. N 13 Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Урядовий кур'єр. - 2007. –16 січ.-С.14.

 

Порядок призначення i виплати допомоги при народженнi дитини та допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку особам, застрахованим у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування : Затв. постановою вiд 11.01.2007 р. N 13 Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Контракти. - 2007. - N5. - С.69-72.Д-т,К-т.

 

Порядок обчислення середньої заробiтної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням : Затв. постановою вiд 26.09.2001 р. N 1266 Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N33. - С.44-62

 

Правовий режим оподаткування в галузi страхування / В. Юрах / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N4. - С.98-102

 

Про внесення змiн до Положення про застосування iноземної валюти в страховiй дiяльностi : Постанова вiд 14.08.2006 р. N 318 Україна.Правл.НБУ / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2006. - Вип.10. - С.6-7.

 

Про внесення змiн до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" щодо виплати пенсiй громадянам України, якi перебувають за кордоном : Закон України вiд 3.08.2006 р. N 67-V Україна. Верховна Рада / / Вiдомостi Верховної Ради України. - 2006. - N40. - Ст.346.

 

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань загальнообов'язкового державного соцiального страхування : Закон вiд 20.12.2006 р. N 435-V Україна. Верховна Рада / / Урядовий кур'єр. - 2007. –13 січ.- С.13.

 

Про внесення змiн до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхуваня вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворюваня, якi спричинили втрату працездатностi" : Закон України вiд 23.02.2007 р. N 717-V Україна. Верховна Рада / / Праця i зарплата. - 2007. - N11. - С.6.

 

Про внесення змiн до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" щодо гарантiй i прав окремих категорiй пенсiонерiв : Закон України вiд 12.12.2006 р. N 346 - V Україна. Верховна Рада / / ВIСТI. Дiловий випуск. - 2007. - С.10-11.-"ДВ вкладка"

 

Про затвердження Iнструкцiї про порядок перерахування, облiку та витрачання страхових коштiв Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України : Постанова правлiння вiд 12.07.2007 р. N 36 Україна. Фонд соц. страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань / / Праця i зарплата. - 2007. - N35. - С.17-23.

 

Ризики в сiльському господарствi: страхування та податковi наслiдки / I. Журавська / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N46. - С.60-64

 

Ринок страхування: тенденцiї та проблеми / / Персонал. - 2007. - N1. - С.30-35

 

Розвиток маркетингової дiяльностi у страховому бiзнесi / Р. Черкасський / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.130-133

 

Роль страхового возмещения по банковским вкладам: новый шаг для защиты массового вкладчика + [Електрон. ресурс] / А.В. Турбанов / / Деньги и кредит. - 2006. - N8. - С.3-6. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Российская система страхования вкладов в контексте мирового опыта / Н.Н. Евстратенко / / Деньги и кредит. - 2007. - N3. - С.48-53.

 

Санаторнi путiвки за рахунок фонду соцiального страхування / Л. Тетянич / / ГоловБух. - 2007. - N30. - С.27-30

 

Соцiальне страхування: iсторiя та сучаснiсть / / Людина i праця. - 2007. - N5. - С.22-25

 

Соцiальне страхування: є важливi змiни / Н. Зеленська / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N45. - С.67-68

 

Соцiальне страхування в системi охорони здоров'я: суперечностi та перспективи / Д. Карамишев / / Збiрник наукових праць Нацiональної академiї державного управлiння при Президентовi України. - 2006. - Вип.1. - С.95-105

 

Соцiальний дiалог i загальнообов'язкове державне соцiальне страхування / I. Новак / / Праця i зарплата. - 2006. - N44. - С.4-5.

 

Стан i перспективи розвитку добровiльного медичного страхування / Т. Ротова / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2005. - N6. - С.48-54.

 

Становление системы социального страхования в России : достигнутые рубежи, ключевые проблемы и пути их решения / В. Роик / / Российский экономический журнал. - 2007. - N1-2. - С.81-97.

 

Сучаснi тенденцiї розвитку страхової дiяльностi в Українi : макроекономiчний i регiональний аспекти / Н.В. Ковтун / / Статистика України. - 2007. - N3. - С.38-44.

 

Страхування як чинник фiнансової стабiльностi економiки / Л.Д. Лебединська / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N9. - С.65-75

 

Страхування агроризикiв та напрями розвитку агрострахування в Українi / О.Є. Гузь / / Економiка АПК. - 2006. - N8. - С.72-75.

 

Страхування майна в Українi / О. Гречко / / Обрiй П I Б . - 2006. - N43. - С.6-7.

 

Страхование кредитного риска в ипотечной деятельности (зарубежный опыт) + [Електрон. ресурс] / Е.А. Козлова / / Банковские услуги. - 2007. - N1. - С.23-30. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Страховий стаж у солiдарнiй системi  / / Праця i зарплата. - 2007. - N41. - С.6-7.

 

Страхування автотранспорту. Бiзнес чи необхiднiсть? / / Консалтинг в Українi. - 2006. - N10. - С.11-13

 

Страховщиков одолевают мошенники / Н. Недашковская / / Экономические известия. - 2007. – 12 жовт.-С.7.

 

Страхування iпотеки в Українi. Аналiтичний зрiз за результатами експертного опитування вiтчизняних страхових компанiй / К. Борисюк / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.81-86

 

Страхування та його роль у забезпеченнi соцiального захисту населення + [Електрон. ресурс] / М.В. Мних / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.39-45. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Страхування фiнансових ризикiв у сферi туризму + [Електрон. ресурс] / О. Охрiменко / / Економiка України. - 2007. - N1. - С.24-31. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Страхування як фактор макроекономiчної рiвноваги та напрямки iнтенсифiкацiї ролi страхування в економiцi країни / А.Л. Самойловський / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.26-30.

 

Сфера страхования депозитов: опыт США и возможности его адаптации в Украине + [Електрон. ресурс] / С. Волосович / / Финансовые услуги. - 2007. - N1. - С.32-33. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Схематично : Страхование финансовых рисков / Ю. Гусев / / Бизнес. - 2007. - N34. - С.42-44.

 

Теоретичнi i практичнi аспекти страхової полiтики + [Електрон. ресурс] / М.В. Мних / / Економiка та держава. - 2006. - N12. - С.52-53. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Типи iнвестицiйних стратегiй страховикiв + [Електрон. ресурс] / Ю.А. Сташкевич / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - Вип.3. - С.83-86. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Туристичне страхування та валовi витрати / I. Шинкаренко / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N37. - С.62-66

 

Українi потрiбен ковчег [Текст] : ринок екологiяного страхування: стан i перспективи / Є. Полiщук / / Консалтинг в Українi. - 2007. - N10-11. - С.9-11.

 

Уставщина. Страхование жизни / Ю. Гусев / / Бизнес. - 2007. - N31. - С.43-44

 

Фiнансова надiйнiсть i фiнансова стiйкiсть страховикiв / Л.В. Шiрiнян / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.173-179

 

Финансовый консультант под вывеской страховщика / Т. Мартынова / / Банковское обозрение. - 2006. - N6. - С.50-52

 

Функцiональнi та сутнiснi характеристики страхового маркетингу / I.Б. Черкаський / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.12-15

 

Характеристика и соотношение форм страхования в Украине / Я. Чапичадзе / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N7. - С.99-102.

 

Щодо застосування чинного законодавства, порядку нарахування i перерахування страхових внескiв до Фонду соцiального страхування та професiйних захворювань України : Лист вiд 22.06.2006 р. N 161-07-2 Україна. Фонд соц. страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань / / Контракти. - 2006. - N40. - С.73-77.Д-т,К-т.

 

Щодо обчислення середньої заробiтної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соцiальним страхуванням сумiснику : Лист вiд 30.06.2006 р. N 428/020/99-06 Україна. Мiнпрацi та соц. полiтики / / Контракти. - 2006. - N37. - С.64-65.Д-т,К-т.

 

Як оздоровитися за рахунок фонду страхування вiд непрацездатностi / Г. Кузнєцов / / Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N45. - С.6-8

 

[Вгору]

III. Фінансовий контроль. Ревізія

 

 

Аудит i ревiзiя в системi методiв господарського контролю / А.О. Кiндряков / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. – С.5-12

 

Державний нагляд у сферi фiнансових послуг як форма фiнансового контролю + [Електрон. ресурс] / О. Близнюк / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N1. - С.91-94. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Єднiсть зовнiшнього та внутрiшнього контролю в системi фiнансово - економiчного контролю / I.К. Дрозд / / Фiнанси України. - 2006. - N3. - С.135-140.

 

Ждем в "гости" ревизора. О Порядке проведения инспектирования Государственной контрольно-ревизионной службы +[Електрон. ресурс] Сулима О. / / Финансовая консультация. - 2006. - N11. - С.22-26 -Спосiб доступу: електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Iнструкцiя про порядок проведення ревiзiй та перевiрок по коштах фонду соцiального страхування з тимчасової втрати непрацездатностi : Затв. постановою вiд 19.09.2001 р. N 38(Витяги) Україна. Фонд соц. страхування з тимчасової втрати працездатностi / / Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N77. - С.10-14

 

Лимская декларация руководящих принципов контроля [Електрон. ресурс] : Принята IХ Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г.Лиме (Республика Перу) в 1977 году / / Електроннi ресурси ПУСКУ. Право. - 2007. - N1. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Методичнi прийоми державного фiнансового контролю  / М.Ф. Базась / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.7-11.

 

Напрями вдосконалення аудиту системi фiнансового контролю в Українi / В. Дереконь / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N4. - С.123-124

 

Порядок взаємодiї мiж органами державної контрольно-ревiзiйної служби та органами прокуратури, внутрiшнiх справ i Служби безпеки України : Затв. наказом вiд 19.10.2006 р. N 346/1025/685/53 Україна.ГоловКРУ / / Контракти. - 2006. - N46. - С.59-64.Д-т,К-т.

 

Порядок опечатування органами державної контрольно - ревiзiйної служби кас, касових примiщень, складiв та архивiв : Затв. постановою вiд 26.07.2006 р. N 1028 Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N32. - С.9-10

 

Правовий статус державної контрольно-ревiзiйної служби України в системi фiнансового контролю + [Електрон. ресурс] / Л. Кiнащук / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N3. - С.50-52. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Ревiзiя i перевiрка як основнi методи фiнансового контролю в Українi / Л. Кiнащук / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N7. - С.128-130.

 

Ревiзiя як форма фiнансового контролю + [Електрон. ресурс] / О. Користiн / / Право України. - 2007. - N2. - С.62-65. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Реформування державного фiнансового контролю в Українi / Н.Г. Ревенко / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N2. - С.76-80.

 

Унитарные предприятия : финансовое планирование и финансовый контроль + [Електрон. ресурс] / Т. Шубина / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. – N 8. - С.41-48. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Фiнансовий контроль : сутнiсть, суб'єкти, їх права та обов'язки + [Електрон. ресурс] / М. Жернаков / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N3. - С.64-66. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

 

[Вгору]

IV. Банківська система

Абелев, О.

Совокупность видов банковских продуктов как фактор развития коммерческого банка / / Банковские услуги. - 2007. - N3. - С.18-21

 

Алленых, М.

Банковская система как институт рыночной экономики / / Банковские услуги. - 2007. - N8. - С.2-8

 

Андрущак, Б.

Банкротство / / Контракти. - 2007. - N46. - С.31-32,49-54.Д-т,К-т.

 

Астамиров, Х.У.

Базель II: институциональный подход к управлению банковскими рисками / / Банковские услуги. - 2007. - N6. - С.2-7

 

Асаул, М.А.

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих: проблемы управления процедурой банкротства  / / Экономическое возрождение России. - 2005. - N3. - С.39-44.

 

Асаул, М.А.

Социальные аспекты банкротства / / Экономическое возрождение России. - 2006. - N3. - С.17-24.

 

Байрам, М.

Методика оцiнки ефективностi кредитної роботи структурних пiдроздiлiв банку / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.44-53

 

Банкiвськi операцiї : Навч. посiбник / В.I. Капран ; М.С. Кривченко ; О.К. Коваленко ; С.I. Омельченко . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 208 с.

 

Банковские системы для работы с пластиком / / Банковское обозрение. - 2007. - N9. - С.102-104

 

"Банковский" сектор. Киевский стекольный завод / / Food & Drinks. - 2007. - N4. - С.42-43

 

Барановський, В.I.

Iноземний капiтал на ринках банкiвських послуг України, Росiї, Бiлорусiї / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N9. - С.12-21

 

Башлай, С.В.

Злиття та приєднання в банкiвському секторi України / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N1. - С.131-138.

 

Безклубна, Н.Л.

Роль банкiв у сферi лiзингу та причини його стримування в Українi / / Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.36-37

 

Беккин, Р.

Специфика услуг исламских банков / / Банковские услуги. - 2007. - N8. - С.19-32

 

Берегуля, О.

Iпотечне кредитування як банкiвська операцiя: теоретичнi основи й умови проведення [Текст] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.46-48.

 

Бiрюков, О.

ЮНIСТРАЛ i транскордоннi банкрутства + [Електрон. ресурс] / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N2. - С.50-53. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Брiтченко, I.Г.

Мiсце банкiвської системи в структурному регулюваннi економiки України / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.125-128.

 

Бобкова, А.Г.

Правове регулювання вiдносин у процедурi банкрутства : Навч. посiбник / А.Г. Бобкова ; З.Ф. Татькова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 152 с.

 

Бондаренко, О.Ф.

Банкiвський маркетинг для будiвельного ринку / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.126-130

 

Бурбело, О.

Деякi аспекти мiжнародного досвiду правового регулювання банкрутства пiдприємства / / Економiст. - 2007. - N8. - С.56-60

 

Василенко, Ю.В.

Реорганiзацiя банкiвської установи як засiб її санацiї / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. - 2006. - Вип.34. - С.329-335

 

Васильченко, З.

Теоретична концепцiя оцiнки економiчної безпеки банку / / Банкiвська справа. - 2006. - N4. - С.36-46

 

Васюренко, О.В.

Економiчний аналiз дiяльностi комерцiйних банкiв : Навч. посiбник / О.В. Васюренко ; К.О. Волохата . - К. : Знання , 2006. - 463 с. - (Вища освiта XXI столiття

 

Васюренко, Л.

Взаємозалежнiсть розвитку банкiвського сектору та iнвестицiйної дiяльностi в Українi / / Банкiвська справа. - 2007. - N1. - С.24-29

 

Версаль, Н.I.

Розвиток системи комерцiйних банкiв в Українi та Росiї в 2000-2006 роках + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2007. - N2. - С.97-105. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Вєтрова, I.В.

Нацiональний банк як суб'єкт грошово - кредитної полiтики / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. - 2006. - вип.34. - С.335-340

 

Видеонаблюдение в банках переводится на "цифру" и IP + [Електрон. ресурс] / / Банковское обозрение. - 2007. - N3. - С.81-87. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Власна справа у кредит? Банкiвське мiкрокредитування / / Консалтинг в Українi. - 2006. - N10. - С.4-6

 

Внутрiшнiй аудит у банку : Навч. посiбник / О.I. Кiрєєв ; О.С. Любунь ; М.П. Кравець ; та iн. . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 220 с. 

 

Волосович, С.

Особливостi i тенденцiї розвитку нацiональної системи страхування банкiвських вкладiв в умовах євроiнтеграцiї / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N8. - С.28-34

 

Волошин, I.I.

Динамiка розривiв лiквiдностi банку за умов змiнної програми розмiщення та залучення коштiв / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N8. - С.24-27

 

Воронов, В.

Маркетинг и логистика в управлении банковской сферой + [Електрон. ресурс] / / Маркетинг. - 2007. - N1. - С.14-27. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Галенко, О.

Змiст та поняття аналiзу фiнансового стану при банкрутствi та санацiї / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.57-60

 

Гевель, В.В.

Особливостi формування банкiвських ризикiв на ринку регiональних активiв в Українi [Текст] / / Економiка та держава. - 2007. - N9. - С.12-15.

 

Гетманцев, Д.

До питання про правову природу банкiвського рахунку / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N7. - С.81-83

 

Гладких, В.В.

Ринкова позицiя банкiв в умовах ринкової конкуренцiї / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N9. - С.5-12

 

Глущенко, С.В.

Iнвестицiйнi послуги банкiв: зарубiжна практика та українськi перспективи / / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.96-105

 

Голуб, В.

Банкiвська дiяльнiсть на роздрiбному ринку: сутнiсть, основнi положення й поняття + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Київського нацiонального торговельно-економiчного унiверситету. - 2007. - N2. - С.58-66. - спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Гриньков, Д.

Танго и Кэш : Банки начали активно продвигать новый вид кредитования - cash-кредиты / / Бизнес. - 2007. - N6. - С.36-39.

 

Гриньков, Д.

Ресские матрешки. Российский капитал в банковской системе / / Бизнес. - 2007. - N35. - С.48-49

 

Гуляєва, Л.П.

Сучаснi тенденцiї банкiвської дiяльностi + [Електрон. ресурс] / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.99-104. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Деменков, М.С.

Iнтернет-платежi в сучаснiй банкiвськiй сферi / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N7. - С.16-18

 

Дзюблюк, О.

Ринок банкiвських послуг: теоретичнi аспекти органiзацiї i стратегiя розвитку в Українi / / Банкiвська справа. - 2006. - N5-6. - С.23-36

 

Диба, М.

Iнформацiйнi ризики в банкiвськiй дiяльностi / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N9. - С.28-36

 

Дикаленко, М.

Окончание БАНкета : Рынок безалкогольных напитков / / Бизнес. - 2007. - N22. - С.134-136.

 

Дымшиц, М.

Для большинства банков реклама - просто бесполезная трата денег + [Електрон. ресурс] / / Банковское обозрение. - 2007. - N3. - С.56-61. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Добровольська, К.

Курс на iндивiдуальнiсть. Деякi аспекти стратегiї просування банкiвських продуктiв i послуг / / Консалтинг в Українi. - 2007. - N5. - С.13-16

 

Єгоричева, С.Б.

Органiзацiя дiяльностi банкiв у зарубiжних країнах : Навч. посiбник / С.Б. Єгоричева . – К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 208 с.

 

Єлецьких, С.Я.

Фiнансова санацiя та банкрутство пiдприємств : Навч. посiбник / С.Я. Єлецьких ; Г.В. Тельнова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 176 с. 

 

Єрмошенко, А.М.

Iнформацiйно-аналiтичне забезпечення взаємодiї страхових органiзацiй i банкiвських установ / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N10. - С.59-65.

 

Житний, П.

Вплив органiзацiйних аспектiв облiкової полiтики на фiнансову стiйкiсть банкiв / / Економiст. - 2007. - N8. - С.56-60

 

 

Журлаков, Д.Г.

О проведении инспекционных проверок коммерческих банков в части использования информационных технологий и обеспечения безопасности + [Електрон. ресурс] / / Деньги и кредит. - 2007. - N3. - С.43-47. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Заварихин, Н.М.

Совершенствование корпоративного управления в коммерческом банке / / Деньги и кредит. - 2007. - N2. - С.23-27

 

Закиров, Р.

Банковский сектор и социально-экономические развитие региона / / Деньги и кредит. - 2007. - N10. - С.16-22

 

Заруба, Ю.

Принципи i завдання iнформацiйної полiтики Нацiонального банку України / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N8. - С.42-43

 

Зимовець, В.В.

Фiнансовий потенцiал банкiвської системи України та ефективнiсть його використання + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N1. - С.139-155. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Зражевский, В.

О стабильности банковской системы / / Деньги и кредит. - 2007. - N2. - С.35-39

 

Ильясов, С.М.

Актуальные вопросы повышения квалификации банковского персонала + [Електрон. ресурс] / / Деньги и кредит. - 2007. - N4. - С.46-51. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Ильясов, С.М.

Банковский сектор и его роль в развитии региональной экономики + [Електрон. ресурс] / / Деньги и кредит. - 2007. - N6. - С.20-25. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Ипотека на первичном рынке жилья - на страх и риск банка + [Електрон. ресурс] / / Банковское обозрение. - 2007. - N3. - С.96-99. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Карпенко, Г.В.

Кредитна дiяльнiсть вiтчизняних банкiв та можливостi їх iнтеграцiї до свiтової фiнансової системи + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2007. - N2. - С.89-97. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кац, И.

Банковская сфера и стратегия развития экономики / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N1. - С.49-52

 

Киберпластик, Передовые технологии банковских карт / / Банковское обозрение. - 2007. - N9. - С.98-101

 

Кириленко, В.

Формування податкової звiтностi банку при консолiдованiй сплатi податку на прибуток / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N10. - С.36-41.

 

Климушка, Т.

Пiдходи до сегментацiї корпоративних клiєнтiв банкiв + [Електрон. ресурс] / / Банкiвська справа. - 2007. - N2. - С.37-44. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кльоба, Л.

Принципи, функцiї i методи управлiння банкiвською iнвестицiйною дiяльнiстю / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.40-44.

 

Ковч, Б.

Розмежування функцiй внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту в банках України + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N2. - С.5-8. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кодацький, В.

Органiзацiя дiяльностi банкiвських установ в умовах ринку / / Банкiвська справа. - 2007. - N1. - С.85-95

 

Кодекс безупречной банковской практики : (Основные положения документа). Проект / / Деньги и кредит. - 2007. - N2. - С.3-10

 

Кондрашихiн, А.Б.

Фiнансова санацiя i банкрутство пiдприємств : Навч. посiбник / А.Б. Кондрашихiн ; Т.В. Пепа ; В.О. Федорова . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 208 с. 

 

Копилюк, О.I.

Iнвестицiйна дiяльнiсть банкiв України на рiвнi регiонiв / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - Вип.3. - С.79-83.

 

Корнєєв, В.

Конкурентоспроможнiсть банкiв України в умовах лiбералiзацiї ринкiв фiнансових послуг / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N11. - 14-18

 

Костенко, М.

Распоряжение имуществом должника в деле о банкротстве + [Електрон. ресурс] / / Справочник экономиста. - 2007. - N1. - С.60-66. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кошевий, М.

Концепцiя системи цiноутворення банкiвської продукцiї + [Електрон. ресурс] / / Економiст. - 2007. - N2. - С.72-75. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Краснова, I.

Внутрiшнiй контроль у банку: завдання та органiзацiя / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N9. - С.40-46

 

Красноперова, Т.

Экономическая безопасность банка как логистической системы / / Деньги и кредит. - 2007. - N10. - С.37-42

 

Кредит банка-средство для развития малого и среднего бизнеса / / Переработка молока. - 2007. - N5. - С.58-60

 

Кредитные брокеры-лучшие друзья банков? / / Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.34-39

 

Криклiй, А.С.

Банкiвськi об'єднання в Українi : проблеми та перспективи + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2007. - N7. - С.15-18. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Крилова, В.

Прозорiсть банкiвської системи: свiтовий досвiд та українськi перспективи / / Банкiвська справа. - 2007. - N3. - С.20-35

 

Кто развивает банки в России и организует их сети? / / Банковское обозрение. - 2007. - N9. - С.72-73

 

Кузнецова, Л.

Управление банковскими рисками через фьючерсное хеджирование / / Деньги и кредит. - 2007. - N10. - С.22-27

 

Кузьменко, Е.С.

Методика рейтинговой оценки надежности банков / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N1. - С.164-175.

 

Кузьмiнов, Є.В.

Обгрунтування задачi галузевої диверсифiкацiї кредитного портфеля банку + [Електрон. ресурс] / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N4. - С.130-133. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кучер, Л.

Банкеты + [Електрон. ресурс] / / Питание и общество. - 2007. - N3. - С.12-13. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кучер, Л.

Банкет - фуршет / / Питание и общество. - 2007. - N7. - С.8-10.

 

Латковська, Т.А.

Правовий статус Укрексiмбанку як державного банку України / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N9. - С.30-33

 

Лис, I.

Пiдвищення рiвня лiквiдностi банкiв на основi використання iпотечних продуктiв / / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.14-19.

 

Лисенок, О.В.

Модель оцiнки сукупного ступеня ризикованостi комерцiйного банку / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.8-12

 

Логвинова, Н.

Банк и лизинговая компания - брак по расчету + [Електрон. ресурс] / / Банковское обозрение. - 2007. - N3. - С.100-105. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Логвинова, Н.

Банки объединяются ради большого кредита / / Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.40-43

 

Логвинова, Н.

Банковский офис в виртуальном пространстве + [Електрон. ресурс] / / Банковское обозрение. - 2007. - N2. - С.78-83. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Логвинова, Н.

Банкоматы становятся умнее / / Банковское обозрение. - 2007. - N4. - С.100-106.

 

Логвинова, Н.

Уйти достойно - уволить без потерь + [Електрон. ресурс] : С уходом одного скандалиста банк может потерять половину команды, половину бизнеса и половину репутации / / Банковское обозрение. - 2007. - N2. - С.89-93. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Лоза, А.А.

Основнi проблеми розвитку банкiвського сектора в країнах постсоцiалiстичного регiону в перехiдний перiод / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2007. - N1(21). - С.138-140.

 

Локтев, Д.

Банки и общество: обязательства вне комерции / / Банковское обозрение. - 2007. - N9. - С.118-121

 

Лучанiнов, Д.

Нацiональний банк України в системi суб"єктiв фiнансового монiторигу

/ / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N4. - С.95-98

 

Люди и банки. Что нас ждет в регионах? / / Маркетинг PRO. - 2007. - N10. - С.44-46

 

Мазур, Т.

Дiяльнiсть фонду гарантування банкiвських вкладiв: зарубiжний досвiд i пропозицiї для України + [Електрон. ресурс] / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N2. - С.95-98. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Мазур, О.А.

Комплаєнс в системi внутрiшнього аудиту банкiв + [Електрон. ресурс] / / Аудитор України. - 2007. - N10. - С.23-28. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Мартынова, Т.

Банки иностранных автоконцернов изменяют рыночный расклад / / Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.62-63

 

Мартынова, Т.

Мобильный банкинг: аппетит приходит во время sms / / Банковское обозрение. - 2007. - N11. - С.66-71.

 

Мартынова, Т.

Четыре этапа продажи банка + [Електрон. ресурс] / / Банковское обозрение. - 2007. - N3. - С.40-43. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Марцин, В.С.

Проблеми i шляхи пiдвищення капiталiзацiї банкiвських установ в управлiннi капiталом банку + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2007. - N2. - С.77-89. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Марцин, В.С.

Стратегiчний розвиток кредитних вiдносин з орiєнтацiєю на ефективне використання ресурсiв банку / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.51-55

 

Матвiєнко, П.В.

Банкiвський маркетинг як фактор пiдвищення ефективностi банкiвської дiяльностi + [Електрон. ресурс] / / Економiка та держава. - 2007. - N8. - С.70-75. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Матвiєнко, П.В.

Планування дiяльностi банку - ключовий iнструмент управлiння + [Електрон. ресурс]

/ / Статистика України. - 2007. - N2. - С.78-85. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Матвiйчук, А.

Дiагностика банкрутства пiдприємств + [Електрон. ресурс] / / Економiка України. - 2007. - N4. - С.20-28. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Меликьян, Г.Г.

Актуальные вопросы капитализации, устойчивости и конкурентоспособности российского банковского сектора + [Електрон. ресурс] / / Деньги и кредит. - 2007. - N7. - С.10-14. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Методичнi засади оцiнки вартостi банку на основi дохiдного пiдходу + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.105-114. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Мещеряков, А.А.

Внутрiшня економiка комерцiйного банку : теоретичнi аспекти та напрямки практичного впровадження / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N4. - С.102-106.

 

Мещеряков, А.А.

Органiзацiя дiяльностi комерцiйного банку : Навч. посiбник / А.А. Мещеряков . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2007. - 608 с. 

 

Мiлай, А.О.

Види банкiвських послуг, їх економiчна природа та особливостi + [Електрон. ресурс] / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.64-70. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Непочатенко, О.О.

Роль банкiв у лiзингових угодах / / Економiка АПК. - 2007. - N1. - С.89-94.

 

Никишин, А.

Аутсорсинг. IT-безопасности в банках. Быть или не быть ? / / Банковское обозрение. - 2007. - N10. - С.72-74.

 

Одягайло, Б.

Системне зростання ознак глобалiзацiї у фiнансово - банкiвськiй сферi / / Банкiвська справа. - 2006. - N5-6. - С.15-23

 

Олiйник, О.О.

Оцiнки кредитоспроможностi позичальника при довгостроковому банкiвському кредитуваннi / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N8. - С.10-13.

 

Опачанський, Д.

Методи експрес-оцiнки ймовiрностi банкрутства пiдприємства + [Електрон. ресурс] / / Економiст. - 2007. - N4. - С.67-69. - спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Основнi показники дiяльностi банкiв України на 1 сiчня 2007 року + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N2. - С. 50. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Офiцiйний курс гривнi щодо iноземних валют, який встановлюється Нацiональним Банком України щоденно ( за червень 2007 р.) / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N8. - С.22-23

 

Оцiнка рiвня та перспективи участi iноземних iнвесторiв у функцiонуваннi банкiвської системи України / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.89-93

 

Павлов, Р.А.

Рання дiагностика банкрутства в системi антикризового регулювання банкiвського сектору нацiональної економiки + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N4. - С.107-111. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Павлов, Р.А.

Методика ранньої дiагностики банкрутства банкiвських установ України з використанням карт Кохонена + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N2. - С.152-162. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Пантєлєєв, В.П.

Деякi питання органiзацiї роботи внутрiшнього i зовнiшнього аудиту в комерцiйному банку в умовах застосування iнформацiйних технологiй + [Електрон. ресурс] / / Аудитор України. - 2007. - N3. - С.25-30. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Панченко, Ю.

Всемирный банк отыскал экономические риски Украины : Ими стали политическая нестабильность и внешнеторговая конъюнктура / / Коммерсантъ. - 2007. – 13 черв.-С.8.

 

Петрик, О.

Динамiчнi стохастичнi моделi загальної рiвноваги: сутнiсть, досвiт використання в центральних банках / / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.43-53.

 

Платонова, Н.А.

Аттестации персонала в коммерческом банке / / Управление персоналом. - 2007. - N20. - С.45-53

 

Польова, О.

Сучасне трактування економiчної сутностi банкiвської послуги / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N5. - С.173-176

 

Прасолова, С.П.

Проблеми оцiнки та управлiння процентним ризиком комерцiйних банкiв: актуальнi аспекти / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N9. - С.36-40

 

Прiмєрова , О.К.

Особливостi дiяльностi банкiв з iноземним капiталом + [Електрон. ресурс] / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - Вип.3. - С.40-43. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Приоритеты развития информационного обеспечения банковской деятельности / / Банковские услуги. - 2007. - N2. - С.22-28

 

Проблемнi питання визначення банками процентного доходу за фiнансовими iнструментами / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N11. - С.54-56

 

Разумейко, П.

Банковское казначейство с функциями риск-менеджмента / / Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.68-71

 

Розинский, И.

Национальная банковская система : о возможности реализации восточноевропейского сценария и об альтернативах эволюции + [Електрон. ресурс] / / Российский экономический журнал. - 2006. - N11-12. - С.16-24. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Рубан, О.

Вперед на Схiд : Скуповуючи схiднi банки, австрiйська Raiffeisen перетворилася з регiональної групи на глобальну фiнансову корпорацiю / / Контракти. - 2007. - N11. - С.28-32.

 

Рыбин, Е.В.

Слияния и поглощения банков в России как фактор экспансии иностранного банковского капитала / / Деньги и кредит. - 2007. - N3. - С.37-42.

 

Рисiн, В.

Вплив iноземних банкiв на функцiонування банкiвської системи Польщi + [Електрон. ресурс] / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N3. - С.24-27. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Савелко, Т.

Теоретичнi аспекти ринку банкiвських послуг України + [Електрон. ресурс] / / Економiка України. - 2007. - N8. - С.27-32. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Семенов, С.

Проблема восстановления обесценненых банковских вкладов / / Банковские услуги. - 2007. - N3. - С13-17

 

Сєрiков, А.В.

Економiко - математичне моделювання необхiдних умов участi банку в проектному фiнансуваннi пiдприємства + [Електрон. ресурс] / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N1. - С.186-190. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Сизоненко, В.О.

Сучасна банкiвська дiяльнiсть: вплив на перспективи формування iнновацiйної моделi економiчного розвитку / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N2. - С.121-129

 

Симановский, А.Ю.

Базельские принципы эффективного банковского надзора, издание второе / / Деньги и кредит. - 2007. - N3. - С.18-25.

 

Скогорева, А.

Банки открывают для себя рублевые корпоративные долги / / Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.24-27

 

Скогорева, А.

У банков нет плохой поголы. Банковские сезонные программы / / Банковское обозрение. - 2007. - N9. - С.106-111

 

Смирнов, С.А.

Горизонт i точнiсть прогнозування в методицi ранньої дiагностики банкрутства банкiвських установ iз використанням карт Кохонена + [Електрон. ресурс] / / Економiст. - 2007. - N2. - С.50-52. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Совгира, Я.

Заторможенный рост : Банковская система Украины ощутит последствия мирового кризиса / / Компаньон. - 2007. - N39. - С.52-55.

 

Соки в 3-литровых банках  / / Спрос. - 2007. - N11. - С.8-10.

 

Соколов, Ю.

К вопросу регулирования банковской деятельности в сфере платежей и расчетов / / Деньги и кредит. - 2007. - N10. - С.7-12

 

Соколова, О.В.

Гарантування вкладiв та його вплив на фiнансову стiйкiсть комерцiйних банкiв / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.53-56

 

Стельмащук, Ю.А.

Методи дiагностики фiнансового стану i схильностi пiдприємства до банкрутства + [Електрон. ресурс] / / Економiка АПК. - 2007. - N2. - С.78-86. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Степаненко, А.

Деякi актуальнi питання удосконалення управлiння банкiвською системою / / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.35-42.

 

Суварян, Г.Г.

Регулирование валютного риска коммерческими банками / / Банковские услуги. - 2007. - N6. - С.17-24

 

Сухотеплий, В.

Аналiз динамiки структури банкiвської галузi України за перiод 1999-2006 роки / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.16-19.

 

Ткачук, О.

PR - активнiсть українських банкiв / / Маркетинг в Українi. - 2006. - N6. - С.17-21

 

Толчин, К.В.

Об оценке эффективности деятельности банков / / Деньги и кредит. - 2007. - N9. - С.58-62.

 

Україна. Державне казначейство,

Про внесення змiн до Перелiку банкiв України та умов, на яких цi банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готiвкою чекiв органiв Державного казначейства України в 2006 - 2008 роках : Накз вiд 3.07. 2007 р. N 137 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - Вип.9. - С.50.

 

Україна. Державне казначейство,

Перелiк банкiв України та умови, на яких цi банки залучатимуться до касового обслуговування з метою оплати готiвкою чекiв органiв Державного казначейства України у 2006-2008 роках : Затв. Наказ Державного казначейства України 28.02.2006 р. N 68 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - Вип.9. - С.51-69.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв,

Порядок казначейського обслуговування коштiв, передбачених у спецiальному фондi державного бюджету для виконання бюджетних програм, спрямованих на реалiзацiю проектiв економiчного та соцiального розвитку, якi пiдтримуються Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку : Затв. постановою вiд 05.09.2007 р. N 1090 / / Урядовий кур'єр. - 2007. –13 верес.- С.11-13.Вкл.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв ,

Про збiльшення капiталiв вiдкритих акцiонерних товариств "Державний експортно - iмпортний банк України" i "Державний ощадний банк України" та внесення змiн до статутiв : Постанова вiд 15.08.2007 р. N 1041 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - Вип.9. - С.3.

 

Україна.Кабiнет Мiнiстрiв,

Про виплату у 2007 роцi громадянами України компенсацiї втрат вiд знецiнених грошових заощаджень i страхових внескiв, вкладених до 2 сiчня 1992 р. в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що дiяли на територiї України, та викуп облiгацiй Державної цiльової безпроцентної позики 1990 року i державних казначейських зобов'язань СРСР, придбаних на територiї Української РСР : Постанова вiд 1.03.2007 р. N 336 / / ВIСТI. Дiловий випуск. - 2007. – 27 черв.-С.21-22.- ДВ- вкладка.

 

Україна.Правлiння Нацбанку,

Про затверження Змiн до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України : Постанова вiд 12.07.2007 р. N 255 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - Вип.9. - С.4.

 

Україна.Правлiння Нацбанку,

Змiни до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України : Затв. Постанова Правлiння Нацiонального банку України 12.07.2007 р. N 255 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - вип.9. - С.25-38.

 

Україна.Правлiння НБУ

Про введення в обiг пам'ятних монет України та внесення змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.05.2007 N 197 : Постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 3.08.2007 р. N 281 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - Вип.9. - С.39.

 

Україна. Правл.НБУ

Змiни до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - N8. - С.48-58.

 

Україна. Правл.НБУ

Змiни до Положення про порядок формування та використання резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями банкiв / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - N8. - С.60-61.

 

Україна. Правл.НБУ

Змiни до Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України : Затв. постановою вiд 22.06.2007 р. N 229 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - N8. - С.4-6.

 

Україна. Правл.НБУ

Змiни до Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України : Затв. постановою вiд 22.06.2007 р. N 229 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - N8. - С.7-12.

 

Україна. Правл.НБУ

Змiни до Положення про вiдкриття та функцiонування кореспондентських рахункiв банкiв-резидентiв та нерезидентiв в iноземнiй валютi та кореспондентських рахункiв банкiв-нерезидентiв у гривнях : Затв. постановою вiд 22.06.2007 р. N 235 / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2007. - N8. - С.14-18.

 

Уразова, С.А.

Устойчивость банковской системы : сущность и механизмы воздействия + [Електрон. ресурс] / / Деньги и кредит. - 2007. - N8. - С.30-34. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Франко, А.

Розничные головоломки : Стремясь завоевать клиентов, некоторые банки идут на расширение продуктового ряда и создание бесчисленных вариаций одних и тех же услуг... + [Електрон. ресурс] / / Компаньон. - 2007. - N35. - С.48-50. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Харченко, В.

Європейське право та договiрно-правовi вiдносини банкiв i клiєнтiв при здiйсненнi операцiй iз використанням платiжних карток в Українi / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N9. - С.22-27

 

Хозяйственный учет в банке / / Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.82-85

 

Христофорова, О.М.

Управлiння кредитними потоками банку : Автореф. дис.: 08.04.01 / О.М. Христофорова . - Суми : Українська академiя банкiвської справи , 2006. - 20 с. -

 

Чуб, П.

Методи трансферу кредитного ризику банку / / Банкiвська справа. - 2007. - N1. - С.79-85

 

Шульга, Н.П.

Циганова, Н.В.

Сучаснi банкiвськi кризи та зарубiжний досвiд їх подолання / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N2. - С.129-137

 

Шаповалова, А.

Банкiвська таємниця: проблеми охорони та захисту / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. - 2006. - Вип.34. - С.482-486

 

Швець, Н.

Внутрiшнiй аудит банку: сучаснi тенденцiї в Українi + [Електрон. ресурс] / / Фiнанси України. - 2007. - N2. - С.105-113. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Шевченко, П.

Европейский центральный банк спас курс доллара сохранив учетную ставку на уровне 3,75 % / / Коммерсантъ. - 2007. – 13 черв.-С.8.

 

Школяр, Н.

Зарубежные инвестици испанских банков / / Банковское обозрение. - 2007. - N4. - С.51-53.

 

Якушин, С.Б.

Вопросы организации корпоративной системы управления документацией в центральных банках + [Електрон. ресурс] / / Деньги и кредит. - 2007. - N6. - С.45-52. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Яремчук, А.

Исследование качества обслуживания в банковской сфере / / Маркетинговые исследования в Украине. - 2007. - N4. - С.70-74.

 

[Вгору]

4.1 Лізинг

 

Автострахування: податковi поради лiзингоодержувачу / I. Шинкаренко / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N37. - С.52-57

 

Банк и лизинговая компания - брак по расчету + [Електрон. ресурс] / Н. Логвинова / / Банковское обозрение. - 2007. - N3. - С.100-105. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Витрати лiзингоодержувача за договором лiзингу / Я. Усенко / / Справочник экономиста. - 2007. - N10. - С.41-43.

 

Дослiдження становлення лiзингового посередництва / I.М. Грищенко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N8. - С.61-66.

 

Життя напрокат : Велика ємнiсть ринку лiзингу за досить незначної кiлькостi гравцiв спонукає iнвесторiв вкладатися в лiзинговi послуги / I. Наумець / / Контракти. - 2006. - N13. - С.16-18.

 

Забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв вiтчизняною технiкою на умовах фiнансового лiзингу / В. Метелиця / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2006. - N2. - С.35-42.

 

Загальнi положення про укладення договорiв лiзингу у сферi банкiвської дiяльностi / В. Рiзник / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N4. - С.28-31

 

Iнструкцiя про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями : Затв. Постановою вiд 24.03.1999 р. N 136 Україна.Правлiння Нацбанку / / Правове забезпечення господарської дiяльностi: Додаток 1 до газети "Юридичний вiсник України". - 2006. - N1. - С.32-37.

 

Инструмент "омоложения" производства : Возрастающий спрос на инвестиции для обновления основных фондов предприятий дает импульс развитию лизинговых компаний и расширению данной услуги в целом / А. Рудой / / Компаньон. - 2006. - N48. - С.24-26.

 

Iнформацiя про стан справ у дiяльностi фiнансових, лiзингових компанiй та ломбардiв [Текст] / / Справочник экономиста. - 2007. - N11. - С.19-23.

 

Лiзинг : прiоритети на майбутнє / О. Корнiюк / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N13. - С.106-107.

 

Iсторiя розвитку договору лiзингу / Р.П. Логвинчук / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. - 2006. - Вип.32. - С.366-370.

 

Конвенцiя УНIДРУА про мiжднародний фiнансовий лiзинг вiд 11.01.2006 р. N 3301-IV Україна. Верховна Рада / / Законодавчi i нормативнi акти з банкiвської дiяльностi. - 2006. – Вип 4. - С.3-10

 

Концептуальнi засади надання додаткової iнформацiї у фiнансових звiтах + [Електрон. ресурс] = Внутрiшнiй аудит операцiй з фiнансового лiзингу / С.А. Клапчук / / Аудитор України. - 2006. - N19. - С.25-29. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

 Кредит или лизинг ?: Урегулирование законодательства и развитие лизинговых компаний способствовало появлению на финансовом рынке продукта, который может потеснить позиции привычного банковского кредита / А. Рудой / / Компаньон. - 2006. - N47. - С.88-92.

 

Кредит или лизинг? Отличия и особенности на примере приобретения полиграфического оборудования / / РТ-Полиграфия. - 2006. - N6. - С.4-5

 

Крупные лизингодатели уже задумываются об IРО / / Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.44-48

 

Лiзинг в АПК як iнструмент запровадження iнновацiй + [Електрон. ресурс] / В.Г. Чабан / / Економiка АПК. - 2006. - N3. - С.34-39. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Лизинг - надежный способ долгосрочной аренды оборудования / А. Малов / / Тара и упаковка. - 2007. - N2. - С.16-18.

 

Напрями розвитку лiзингу / Н.Л. Безклубна / / Економiка та держава. - 2006. - N12. - С.44-45.

 

Нацiональнi особливостi фiнансового лiзингу / К. Єрохiн / / Контракти. - 2006. –8 трав.- N19. - С.23-26.Д-т,К-т.

 

Нерухомiсть в оперативний лiзинг вiд нерезидента / В. Вареня / / Контракти. - 2006. - N32. - С.29-35.Д-т,К-т.

 

О пользе раздельного "питания" : Многие банки стремятся быть универсальными. Однако ряд услуг значительно эффективнее предоставлять через отдельные структуры. Теперь очередь за банковским лизингом / А. Франко / / Компаньон. - 2006. - N34. - С.36-40.

 

Обгрунтування розвитку системи державного лiзингу тварин / О.В. Кругяк / / Економiка АПК. - 2006. - N2. - С.37-40.

 

Облiковий аспект класифiкацiї лiзингових операцiй / С.М. Акiньшин / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.233-239.

 

Поняття договору мiжнародного фiнансового лiзингу + [Електрон. ресурс] / Н. Тараба / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N2. - С.11-14. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Правовi особливостi лiзингу окремих зарубiжних країни / Н.Ф. Ментух / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N3. - С.66-69.

 

Развитие рынка лизинга в России : факторы и тенденции + [Електрон. ресурс] / Е.Б. Скрынник / / Деньги и кредит. - 2006. - N1. - С.60-63. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Розвиток лiзингу в Українi : облiково-аналiтичнi та фiнансово-економiчнi аспекти + [Електрон. ресурс] / Г.I. Купалова / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N1. - С.120-126. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Роль банкiв у сферi лiзингу та причини його стримування в Українi / Н.Л. Безклубна / / Економiка та держава. - 2007. - N1. - С.36-37

 

Україна. Верховна Рада . Закон Про приєднання України до Конвенцiї УНIДРУА про мiжнародний фiнансовий лiзинг Вiд 1.01.2006 N 3301-IХ / / Урядовий кур'єр. - 2006. – 15 берез.- С.10-13 (вкладка)

 

Управлiння витратами за угодами фiнансового лiзингу в iнвестицiйнiй дiяльностi орендаря + [Електрон. ресурс] / А.П. Дука / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.65-70. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Фiнансовий лiзинг: що робити зi звичайною цiною? + [Електрон. ресурс] / Т. Деркач / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N50. - С.52-54. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

 

[Вгору]

4.2. Кредит

 

Анализ отдельных видов рисков: кредитных, валютных, по операциям с ценными бумагами / Н.Э. Соколинская / / Банковские услуги. - 2007. - N3. - С.26-40

 

Банки объединяются ради большого кредита / Н. Логвинова / / Банковское обозрение. - 2007. - N7. - С.40-43

 

Бюджетний процес i грошово-кредитна полiтика Нацiонального банку України : економiко-правовi нотатки / М. Онiщук / / Голос України. - 2006. – 27 жовт.-С.3.

 

Валютнi кредити вiд неризедентiв + [Електрон. ресурс] / О. Бондарева / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2007. - Вип.5. - С.211-214. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Вiдображення у податковому облiку процентних доходiв за кредитами, якi надаються банком своїм пiдроздiлам (фiлiям) / В.Г. Зайцева / / Економiка. Фiнанси. Право.. - 2006. - N5. - С.34-35

 

Вiдродження iдеї кредитної кооперацiї в Українi: проблеми та перспективи / В.В. Гончаренко / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Сер.: Гуманiтарнi науки. - 2004. - N3. - С.50-55

 

Власна справа у кредит? Банкiвське мiкрокредитування / / Консалтинг в Українi. - 2006. - N10. - С.4-6

 

Вплив iнструментiв грошово- кредитної полiтики на стан грошово- кредитного ринку / У.М. Нiконенко / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N7-8. - С.52-57

 

Врахування чинникiв зовнiшнього середовища в процесi управлiння кредитним портфелем комерцiйного банку + [Електрон. ресурс] / I. Дугiн / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N6. - С.32-36. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Гарантирование кредита и Стабилизационный фонд / А.М. Косой / / Деньги и кредит. - 2006. - N5. - С.38-45.

 

Денежно-кредитная политика Банка России / А.В. Улюкаев / / Деньги и кредит. - 2006. - N5. - С.3-8.

 

Для нас Болонський процес-явище звичне, кредитно-модульна система- не новина / В. Бабак / / Вища школа. - 2006. - N1. - С.3-20

 

До питання законодавчого забезпечення процесу банкiвського кредитування iнвестицiйних процесiв / О.П. Гузенко / / Економiка. Фiнанси. Право.. - 2006. - N5. - С.9-14

 

Доля нецелевых кредитов в портфелях розничных банков составляет от 30 до 70% / О. Дяченко / / Банковское обозрение. - 2006. - N5. - С.32-35

 

Загальноекономiчний стан розвитку.Розвиток фiнансового ринку. загальноекономiчнi показники.Грошово - кредитна та банкiвська статистика / / Бюлетень Нацiонального банку України. - 2006. - N8. - С.3-178

 

Захiд не допоможе. Чому подорожчали iпотечнi кредити / / Контракти. - 2006. –17 лип.- N29. - С.20-21

 

Iпотека нинi в модi, або як одержати iпотечний кредит / Н. Харитонова / / Все про бухгалтерський облiк. - 2007. - N28. - С.11-14

 

Iпотечне кредитування у країнах Захiдної Європи, США та України / О.С. Iванiлов / / Фiнанси України. - 2007. - N4. - С.28-35

 

Iпотечне кредитування як банкiвська операцiя: теоретичнi основи й умови проведення [Текст] / О. Берегуля / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.46-48.

 

К вопросу повышения эффективности использования кредитных ресурсов в реальном секторе экономики / Д.С. Мамаева / / Деньги и кредит. - 2006. - N7. - С.37-39.

 

Економiчнi умови i протирiччя розвитку фiнансово-кредитної та iнвестицiйної сфери споживчої кооперацiї + [Електрон. ресурс] / Г.П. Скляр / / Вiсник економiчної науки України. - 2006. - N1. - С.136-140. -Спосiб доступу: Електрон. чит. зал. ПУСКУ

 

Картковий борг : За два три роки основним iнструментом споживчого кредитування стануть пластиковi картки / I. Василенко / / Контракти. - 2006. - N33-34. - С.22-24.

 

Конституцiйнi основи поняття i змiсту грошово-кредитної полiтики i їх розвиток у законодавствi України / I.В. Вєтрова / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. - 2006. - Вип.33. - С.168-173.

 

Кредит банка-средство для развития малого и среднего бизнеса / / Переработка молока. - 2007. - N5. - С.58-60

 

Кредит для малого бизнеса : История планирования одного инвестиционного проекта на текстильном рынке + [Електрон. ресурс] / И. Типугин / / Маркетолог. - 2006. - N11. - С.9-15. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кредит или лизинг? Отличия и особенности на примере приобретения полиграфического оборудования / / РТ-Полиграфия. - 2006. - N6. - С.4-5

 

Кредит молодятам : пiдстави для його отримання / В. Омельчук / / Урядовий кур'єр. - 24/ 6/2006. - С.10.

 

Кредитiвки набирають вагу / В. Гончаренко / / Вiстi ЦССТУ. - 2006. –2 листоп.- С.4. Див. також N 44 2006 р.

 

Кредиты сформируют в обществе новую философию + [Електрон. ресурс] / Г. Тосунян / / Банковское обозрение. - 2007. - N3. - С.20-27. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кредитна дiяльнiсть вiтчизняних банкiв та можливостi їх iнтеграцiї до свiтової фiнансової системи + [Електрон. ресурс] / Г.В. Карпенко / / Фiнанси України. - 2007. - N2. - С.89-97. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кредитна iстерiя + [Електрон. ресурс] / О. Рубан / / Контракти. - 2007. - N5. - С.24-26. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кредитна кооперацiя: Збудуємо нову фiнансову iнфраструктуру села / В. Гончаренко / / Дзеркало тижня. - 2006. - N32. - С.9.

 

Кредитна пiдтримка сiльськогосподарського виробництва / В.I. Габа / / Економiка АПК. - 2007. - N7. - С.67-72

 

Кредитне забезпечення аграрної галузi: проблеми та шляхи їх вирiшення / С. Колотуха / / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.82-88.

 

Кредитний брокер : хто вiн ? / Р. Молчанов / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2007. - вип.4. - С.159-160.

 

Кредитний договiр: найпоширенiшi помилки / С. Теньков / / Юридичний вiсник України . - 2006. - N45. - С.7.

 

Кредитний ризик та його хеджування за допомогою деривативiв + [Електрон. ресурс] / А.О. Мiлай / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N2. - С.95-99. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Кредитный риск и оценка кредитоспособности заемщика - предприятия малого бизнеса / Т.А. Квасова / / Банковские услуги. - 2006. - N7. - С.20-24

 

Кредитнi картки Промiнвестбанку / О. Курений / / Обрiй П I Б . - 2006. - N41. - С.2-3

 

Кредитнi спiлки як вони є / / ВIСТI. Дiловий випуск. - 16/ 3/2007. - С.8-11.

 

Кредитнi спiлки - повернення в майбутнє / В. Кiсь / / Персонал. - 2006. - N8. - С.8-10

 

Кредитно-рейтинговая система: опыт ТулГу / А.П. Егоршин / / Высшее образование в России. - 2006. - N5. - С.11-21

 

Кредитование образования: история вопроса и современные тенденции / О. Гонца / / Новий колегiум. - 2007. - N3. - С.11-15

 

Кредитоспроможнiсть пiдприємства: поняття та напрями оцiнки / Н.Е. Крупська / / Економiка. Фiнанси. Право.. - 2006. - N9. - С.11-12

 

Кредитування пiдприємств мiжнародними фiнансово - кредитними iнститутами / О.М. Таряник / / Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.50-58

 

Кредитування сiльськогосподарських товаровиробникiв пiд заставу земель сiльськогосподарського призначення: проблеми та перспективи / О.Є. Гудзь / / Економiка АПК. - 2007. - N1. - С.84-88.

 

Кредитування студентiв як джерело фiнансового забезпечення дiяльностi вищих навчальних закладiв / О.Ю. Буцька / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N9. - С.161-169

 

Кредиты сдержек и противовесов : Борьба кредитных операторов за розничные сети ужесточается / Д. Мельник / / Компаньон. - 2007. - N8. - С.48-52.

 

Кризис : главное - впереди : Глобальный кризис ликвидности приведет к переоценке рисков и ужесточению условий получения кредитов / М. Карпенко / / Компаньон. - 2007. - N38. - С.62-65.

 

Круговорот долгов в природе : кредит / Д. Мельник / / Компаньон. - 2007. - N8. - С.36-38.

 

Макроекономiчнi аспекти активiзацiї банкiвського кредитування в Українi + [Електрон. ресурс] / В. Зимовець / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N11. - С.54-58. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Маркетингова iнформацiя в забезпеченнi кредитними ресурсами пiдприємств АПК / Т.М. Левшукова / / Економiка АПК. - 2007. - N7. - С.153-157

 

Место кредитной кооперации в региональной системе привлечения инвестиций в малый бизнес + [Електрон. ресурс] / Е. Калмыкова / / Проблемы теории и практики управления. - 2007. - N1. - С.100-108. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Методи трансферу кредитного ризику банку / П. Чуб / / Банкiвська справа. - 2007. - N1. - С.79-85

 

Методика оцiнки ефективностi кредитної роботи структурних пiдроздiлiв банку / М. Байрам / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N6. - С.44-53

 

Механiзми iпотечного кредитування: вiтчизняний та зарубiжний досвiд + [Електрон. ресурс] / I.Г. Мiхалiна / / Статистика України. - 2006. - N4. - С.89-93. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Модернiзацiя форм i методiв навчання студентiв у контекстi кредитно-модульної системи / О. Скнарь / / Вища школа. - 2006. - N3. - С.33-46

 

Навчання та податковий кредит: як отримати вiдшкодування / Н. Харитонова / / Все про бухгалтерський облiк. - 1/ 3/2007. - N21. - С.7-11

 

Нацiональний банк як суб'єкт грошово - кредитної полiтики / I.В. Вєтрова / / Держава i право. Юридичнi i полiтичнi науки. - 2006. - вип.34. - С.335-340

 

Негосподарський кредит в iнвалютi / В. Марченко / / Контракти. - 2007. - N40. - С.28-30.Д-т,К-т.

 

О залогах и заложниках. Кредитное мошенничество / / Банковское обозрение. - 2007. - N9. - С.58-60

 

О методах оценки кредитоспособности заемщика + [Електрон. ресурс] / И.И. Казакова / / Деньги и кредит. - 2007. - N6. - С.40-45. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Моделi iпотечного кредитування: зарубiжна та вiтчизняна практика / Є. Бублик / / Банкiвська справа. - 2006. - N5-6. - С.57-65

 

О предотвращении сомнительных операций кредитных организаций / Д. Комиссаров / / Деньги и кредит. - 2006. - N9. - С.24-30

 

Органiзацiя системи iпотечного кредитування природоохоронних iнновацiй / С.К. Харiчков / / Фiнанси України. - 2006. - N12. - С.73-78.

 

Основнi вiхи у формуваннi та проведеннi грошово-кредитної (монетарної) полiтики в Українi : Стаття перша. Становлення монетарної полiтики в незалежнiй Українi + [Електрон. ресурс] / Н. Гребенюк / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N5. - С.12-22. - спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Основнi шляхи вдосконалення сучасних методiв оцiнки кредитоспроможностi позичальника / Ю. Бугель / / Банкiвська справа. - 2007. - N4. - С.54-59.

 

Особливостi кредитування комерцiйними банками суб'єктiв господарювання в Українi + [Електрон. ресурс] / Н. Жукова / / Банкiвська справа. - 2006. - N2. - С.65-72. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Отримання кредитiв вiд банкiвських установ / С. Щербина / / Контракти. - 2007. - N21. - С.47-51.Д-т,К-т.

 

Отримання кредиту вiд нерезидента-фiзособи + [Електрон. ресурс] / Г. Бикова / / Контракти. - 2007. - N11. - С.23-27.Д-т,К-т. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Природа сучасних грошей, кредиту та грошово-кредитної полiтики + [Електрон. ресурс] / А.А. Чухно / / Фiнанси України. - 2007. - N1. - С.3-16. - Способ доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Оцiнка кредитоспроможностi аграрних пiдприємств / I.В. Кушнiр / / Економiка АПК. - 2006. - N7. - С.90-94.

 

Оцiнки кредитоспроможностi позичальника при довгостроковому банкiвському кредитуваннi / О.О. Олiйник / / Економiка. Фiнанси. Право. - 2007. - N8. - С.10-13.

 

Развитие системы управления в кредитных организациях / М.Н. Грицай / / Деньги и кредит. - 2007. - N8. - С.22-25.

 

Пiдвищення ефективностi грошово - кредитних вiдносин + [Електрон. ресурс] / П.В. Матвiєнко / / Економiка та держава. - 2007. - N3. - С.44-48. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Пiдвищення ефективностi управлiння ризикми в умовах активiзацiї споживчого кредитування  / В. Зiнченко / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N10. - С.7-10.

 

Пластиковые рассрочки : Карточное кредитование + [Електрон. ресурс] / Е. Миловидова / / Мир денег. - 2006. - N7-8. - С.26-29. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Погашення прострочених кредитiв / О. Корнiюк / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N26. - С.96-98

 

Податкова накладна як документ, що пiдтверджує вiднесення платником податку сум ПДВ до податкового кредиту + [Електрон. ресурс] / Л. Трофiмова / / Вiсник податкової служби України. - 2006. - N42. - С.14-15. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Положення Закритого акцiонерного товариства "Мiжнародне бюро кредитних iсторiй" : Затв. рiшенням вiд 06.09.2006 р. N 2 ЗАТ "МБКI" / / Урядовий кур'єр. - 23/ 2/2007. - С.12-14.

 

Полтавська кредитна спiлка "каса взаємодопомоги" та її роль у вiдродженнi кредитної кооперацiї в Українi / М.В. Алiман / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Сер.: Гуманiтарнi науки. - 2004. - N3. - С.41-44

 

Порядок використання у 2007 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення короткострокових та середньострокових кредитiв : Затв. постановою вiд 21.02.2007 р. N 259 Україна.Кабiнет Мiнiстрiв / / Урядовий кур'єр. - 2007. 2 берез.- С.13-14.

 

Потребительское кредитование в России / Е.Б. Стародубцева / / Банковские услуги. - 2006. - N6. - С.10-13.

 

Правове регулювання дiяльностi кредитних установ у законодавствах України та Європейського Союзу : порiвняльно- правовий аспект + [Електрон. ресурс] / В. Юрків / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N11. - С.42-45. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Правове регулювання молодiжного житлового кредитування в Українi / Т. Корж / / Право України. - 2006. - N9. - С.119-122

 

Правове становище кредитних спiлок в Українi + [Електрон. ресурс] / Н. Славова / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N8. - С.61-63. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Правовi аспекти погашення заборгованостi за кредит гарантом / / Економiка. Фiнанси. Право.. - 2006. - N5. - С.36-38

 

Проблематика довгострокового кредитування + [Електрон. ресурс] / М. Бодрецький / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N5. - С.32-38. - спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Проблеми бухгалтерського облiку надходження цiнностей i податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирiшення / I. Павлюк / / Бухгалтерський облiк i аудит. - 2007. - N5. - С.11-22

 

Проблеми довгострокового кредитування / М. Бодрецький / / Банкiвська справа. - 2006. - N4. - С.85-94

 

Проблемнi аспекти ризиковостi кредитування малого бiзнесу в Українi + [Електрон. ресурс] / М. Фастовець / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2007. - N2. - С.38-45. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Проблеми i перспективи розвитку житлового iпотечного кредитування в Українi / П.П. Бiдак / / Науково-технiчна iнформацiя. - 2007. - N2. - С.13-16

 

Продажи в кредит. Даром / А. Франко / / Компаньон. - 2007. - N12. - С.48-49.

 

Региональные особенности развития денежно-кредитной системы России и необходимость их учета в монетарной политике / Г. Фетисов / / Российский экономический журнал. - 2006. - N3. - С.22-41.

 

Реальная стоимость потребительских кредитов + [Електрон. ресурс] / В.В. Сидоров / / Банковские услуги. - 2006. - N9. - С.11-16. - Способ доступа: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Роль образовательного кредита в повышении доступности высшего профессионального образования / С. Петрова / / Деньги и кредит. - 2007. - N1. - С.49-51

 

С чего начинать введение итогового тестирования и кредитной системы? : Из опыта Республики Казахстан / А.Ж. Куттыкужанов / / Высшее образование сегодня. - 2006. - N7. - С.30-33

 

Сiльськогосподарський кредит в економiцi України епохи вiльного пiдприємництва (кiнець XIX- початок XX столiття) / О.М. Краснiкова / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України. Сер.: Гуманiтарнi науки. - 2004. - N3. - С.59-67

 

Соцiально - економiчне значення кредитної кооперацiї / А.А. Пожар / / Науковий вiсник Полтавського унiверситету споживчої кооперацiї України: Серiя : Економiчнi науки. - 2005. - N1. - С.70-72.

 

SGMCA - спрощений метод оцiнки кредитоспроможностi компанiй на основi мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку + [Електрон. ресурс] / В. Галасюк / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N10. - С.14-17. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Стан та перспективи розвитку iпотечного кредитування в Українi + [Електрон. ресурс] / О. Бассова / / Економiст. - 2006. - N9. - С.36-39. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Становлення Нацiонального банку України як головного суб'єкта грошово-кредитного регулювання / З. Заставна / / Регiональна економiка. - 2006. - N2. - С.162-166.

 

Стратегiчне управлiння кредитними ризиками + [Електрон. ресурс] / О.П. Ковальов / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N5. - С.21-30. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал. ПУСКУ

 

Стратегiчнi пiдходи до проблеми функцiонування кредитно-фiнансових установ / Д.Ф. Iткiн / / Економiка та держава. - 2007. - N2. - С.46-48.

 

Стратегiчний розвиток кредитних вiдносин з орiєнтацiєю на ефективне використання ресурсiв банку / В.С. Марцин / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - N9. - С.51-55

 

Страхование кредитного риска в ипотечной деятельности (зарубежный опыт) + [Електрон. ресурс] / Е.А. Козлова / / Банковские услуги. - 2007. - N1. - С.23-30. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Сутнiсть i роль кредиту в ринковiй економiцi + [Електрон. ресурс] / Г.В. Алешко

/ / Аудитор України. - 2006. - N17. - С.20-28. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Танго и Кэш : Банки начали активно продвигать новый вид кредитования - cash-кредиты / Д. Гриньков / / Бизнес. - 2007. - N6. - С.36-39.

 

Тенденцiї та наслiдки активiзацiї споживчого кредитування в Українi + [Електрон. ресурс] / А. Даниленко / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N5. - С.36-39 - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал. ПУСКУ

 

Теоретичнi аспекти управлiння механiзмом кредитування довгострокових програм розвитку економiки в Українi + [Електрон. ресурс] / М.I. Крупка / / Фiнанси України. - 2007. - N1. - С.43-57. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Торгiвля за схемою пов'язаного кредитування / О. Золотухiн / / Контракти. - 2007. - N28. - С.16-18.Д-т,К-т.

 

Удосконалення управлiння банкiвським кредитуванням на прикладi країн Центральної та Схiдної Європи / В. Мiщенко / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N9. - С.5-32

 

Удосконалення управлiння кредитними ризиками при кредитуваннi житла / В. Мiщенко / / Банкiвська справа. - 2006. - N4. - С.3-14

 

Україна.Держпiдприємництво

Щодо оподаткування ПДВ послуг з надання та управлiння фiнансовими кредитами : Лист вiд 18.12.2006 р. N 9109/0/2-06 / / Контракти. - 2007. - N10. - С.69-70.Д-т,К-т.

 

Україна. ДПА

Щодо включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податкових векселях, за якими термiн платежу виникає пiсля закiнчення термiну подання декларацiї, та порядку погашення таких податкових векселiв : Лист вiд 11.05.2006 р. N 8880/7/16-1517  / / Контракти. - 2006. - N28. - С.53-54.Д-т,К-т.

 

Україна. ДПА

Щодо застосування норм пп. 7.4.2 ст.7 Закону України " Про податок на додану вартiсть" у частинi формування податкового кредиту при наданнi туристичних послуг : Лист вiд 09.06.2006 р. N 6408/6/16-1515-26 / / Урядовий кур'єр. - 2006. – 1 верес.-С.13

 

Україна.ДПА

Щодо податкового кредиту на навчання : Лист вiд 12.05.2006 р. N 9045/7/17-2116 / / Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N68. - С.24-25

 

Україна.ДПА

Щодо порядку нарахування податкового кредиту : Затв. листом вiд 12.05.2006 р. N 5379/6/17-0716 / / Контракти. - 2006. - N27. - С.54-55.Д-т,К-т.

 

Україна. Кабiнет Мiнiстрiв

Концепцiя розвитку системи кредитної кооперацiї : Розпорядження вiд 7.06.2006 р. N 321-р. / / Збiрник урядових нормативних актiв України. - 2006. - N31. - С.66-71

 

Україна.Мiнфiн

Щодо застосування податкового кредиту : Лист вiд 25.01.2007 р. N 31-20030-05-18/1283 / / Контракти. - 2007. - N9. - С.65-66.Д-т,К-т.

 

Українськi коренi кредитної теорiї грошей / М.А. Швайка / / Економiчний вiсник Донбасу. - 2007. - N2. - С.131-142.

 

Фiнансова стратегiя банкiв з довгострокового кредитування пiдприємств + [Електрон. ресурс] / О. Любунь / / Банкiвська справа. - 2006. - N3. - С.80-83. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Фiнансово - кредитнi та iнституцiальнi аспекти розвитку професiйної освiти на постболонському просторi / В. Новiков / / Економiка України. - 2006. - N9. - С.64-73

 

Фiнансово- кредитний механiзм України пiд час другої свiтової вiйни / Р.Д. Толстов / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2007. - N8. - С.43-54

 

Формализация макроэкономики и ее последствия для денежно - кредитной политики / С. Моисеев / / Вопросы экономики. - 2007. - N2. - С.46-58

 

Форми i змiст самостiйної роботи студентiв як органiчна частина їх навчальної дiяльностi в умовах упровадження кредитно - модульної системи / А.К. Гамолiна / / Вiсник Донецького державного унiверситету економiки i торгiвлi iм. М. Туган - Барановського Серiя: Гуманiтарнi науки.. - 2006. - N2. - С.254-261

 

Франшиза в кредит : миф и реальность + [Електрон. ресурс] / О. Созинова / / Управление магазином. - 2007. - N2. - С.40-42. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Що таке податковий кредит для фiзичних осiб + [Електрон. ресурс] / / Вiсник податкової служби України. - 2007. - N33. - С.38-41. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

[Вгору]

4.3. Ринок цінних паперів

 

Анализ отдельных видов рисков: кредитных, валютных, по операциям с ценными бумагами / Н.Э. Соколинская / / Банковские услуги. - 2007. - N3. - С.26-40

 

Ваше благо-наше благо. Управлiння цiнними паперами / О. Чеканов / / Бухгалтерiя. Право. Податки. Консультацiї. - 2007. - N38. - С.68-72

 

Вiдповiдальнiсть на ринку цiнних паперiв / Н. Доценко-Бiлоус / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - Вип.11. - С.69-73.

 

Державнi цiннi папери : актуальнi питання теорiї i практики + [Електрон. ресурс] / В.П. Харицький / / Право i безпека. - 2005. - N4(6). - С.137-140. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

До питання ринкового регулювання руху цiнних паперiв + [Електрон. ресурс] / Г.М. Терещенко / / Фiнанси України. - 2006. - N12. - С.79-87. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Закон про цiннi папери: перевтiлення : Замiсть коментарю до закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" / Ю. Хiлiнський / / Все про бухгалтерський облiк. - 2006. - N41. - С.5-10

 

Закон України Про цiннi папери та фондовий ринок вiд 23.02.2006 N3480 Україна. Верховна Рада / / Бухгалтерiя.Право.Податки.Консультацiї. - 2006. - N17. - С.11-34

 

Кредитнi рейтинги як iнструмент оцiнки корпоративних боргових цiнних паперiв + [Електрон. ресурс] / Т.Г. Буй / / Формування ринкових вiдносин в Українi. - 2007. - Вип.3. - С.69-73. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Методичнi рекомендацiї щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв / / Аудитор України. - 2007. - N16. - С.7-8

 

Методологiчнi передумови здiйснення маркетингових дослiджень у сферi облiгу цiнних паперiв / В.Н. Парсяк / / Фiнанси України. - 2006. - N7. - С.69-78

 

Механiзм iнвестицiйної дiяльностi комерцiйних банкiв на ринку iпотечних цiнних паперiв / Н. Приказюк / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N1. - С.95-98.

 

Напрями пiдвищення ефективностi управлiння державними корпоративними правами на ринку цiнних паперiв та збiльшення доходiв бюджету + [Електрон. ресурс] / П.П. Самофалов / / Фiнанси України. - 2006. - N4. - С.124-132. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Новий закон про обiг цiнних паперiв : Консультацiя / Л. Тетянич / / ГоловБух. - 2006. - N33-34. - С.22-28

 

Новий пiдхiд в амортизацiї дисконту та визначеннi очiкуваного вiдшкодування для боргових цiнних паперiв / О. Науменко / / Економiка та держава. - 2006. - N1. - С.33-36

 

Облiк безстрокових цiнних паперiв / В. Мiняйло / / Контракти. - 2006. - N4. - С.28-32.Д-т, К-т.

 

Облiк нестач матерiалiв та цiнних паперiв / В. Марченко / / Контракти. - 2006. - N28. - С.20-24.Д-т,К-т.

 

Первинне публiчне розмiщення цiнних паперiв як засiб розвитку фондового ринку України + [Електрон. ресурс] / Р. Задорожна / / Економiст. - 2006. - N4. - С.48-50. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Перспективи розвитку ринку цiнних паперiв в Українi / З.Г. Ватаманюк / / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.75-85

 

Положення про розрахунково - клiрингову дiяльнiсть за договорами щодо цiнних паперiв : Затв. рiшенням вiд 17.10.2006 р. N 1001 Україна. Держ. комiсiя з цiнних паперiв та фонд.ринку / / Справочник экономиста. - 2007. - N1. - С.37-47

 

Поняття, ознаки та критерiї професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв + [Електрон. ресурс] / О. Трофiмова / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N8. - С.78-82. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Порiвняльно-правовий аналiз державного регулювання ринку цiнних паперiв : (досвiд України та США) + [Електрон. ресурс] / Т. Забучинська / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2007. - N8. - С.57-60. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Порядок внесення даних щодо реєстрацiї випускiв i проспектiв емiсiї iпотечних облiгацiй до окремого реєстру випускiв iпотечних цiнних паперiв : Затв. рiшенням вiд 11.04.2006 р. N 233 Україна. Держ. комiсiя з цiнних паперiв та фонд.ринку / / Контракти. - 2006. - N21. - С.65-66.Д-т,К-т.

 

Посередництво на ринку цiнних паперiв / О. Кушина / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2007. - Вип.4. - С.129-137.

 

Правовi аспекти цiнних паперiв як iнвестицiйних iнструментiв / О. Єфiмов / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - Вип.11. - С.61-64.

 

Предмет застави при заставi цiнних паперiв + [Електрон. ресурс] / I. Бершадська / / Пiдприємництво, господарство i право. - 2006. - N6. - С.17-21. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Про цiннi папери та фондовий ринок : Закон України вiд 23.02.2006 р. N 3480-IV Україна. Верховна Рада / / Вiдомостi Верховної Ради України. - 2006. - N31. - Ст.268.

 

Проблема определения понятия ценных бумаг / / Аспирант и соискатель. - 2006. - N6. - С.76-80

 

Проблеми та перспективи розвитку iпотечних цiнних паперiв в Українi  / В.Я. Вовк / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2007. - N4. - С.165-168.

 

Проблеми становлення та напрями удосконалення функцiонування ринку цiнних паперiв в Українi + [Електрон. ресурс] / Г.М. Терещенко / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.97-104. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Ринок цiнних паперiв в умовах фiнансової глобалiзацiї + [Електрон. ресурс] / З.Г. Ватаманюк / / Фiнанси України. - 2007. - N6. - С.82-89. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Розмiщення (видача) та обiг цiнних паперiв за законодавством України / I. Костенко / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - Вип.11. - С.53-57.

 

Системы клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг Японии + [Електрон. ресурс]

/

Д.А. Аксенов / / Деньги и кредит. - 2007. - N6. - С.52-57. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Степанов, В.М.

Бiржова дiяльнiсть : Навч. посiбник для дистанцiйного навчання / В.М. Степанов ; Т.I. Пiшенiна . - К. : Унiверситет "Україна" , 2007. - 299 с.

 

Україна. Держ. Ком. з цiнних паперiв та фонд.ринку

Щодо формування статутного фонду юридичної особи цiнними паперами : Лист вiд 19.10.2005 р. N 11/03/16369  / / ГоловБух. - 2006. - N16. - С.14-15.

 

Фiнансовi iнновацiї на ринку цiнних паперiв + [Електрон. ресурс] / О.В. Абакуменко / / Актуальнi Проблеми Економiки. - 2006. - N12. - С.17-21. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Форма цiнних паперiв / I. Костенко / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - вип.11. - С.48-52.

 

Ценные бумаги как инвестиционный инструмент + [Електрон. ресурс] / А. Ефимов / / Справочник экономиста. - 2007. - N1. - С.7-12. - Способ доступа: Электрон. чит. зал ПУСКУ

 

Цiннi папери в дiяльностi господарюючого суб'єкта : поняття та види / I. Костенко / / Збiрник систематизованого законодавства. - 2006. - Вип.11. - С.43-47.

 

 

[Вгору]

V. Міжнародні фінансові відносини

 

 

Банкiвська система в умовах глобалiзацiї свiтової економiки + [Електрон. ресурс] / С.А. Циганов / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.120-124. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Iнтеграцiя податкової системи України з податковими системами iнших країн Європейського спiвтовариства + [Електрон. ресурс] / Я.В. Литвиненко / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.115-119. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Международные стандарты финансовой отчетности  / В. Казимирчук / / Справочник экономиста. - 2007. - N11. - С.69-73.

 

Мiжнародний кредит у свiтовiй валютно - фiнансовiй системi + [Електрон. ресурс] / Т.П. Вахненко / / Фiнанси України. - 2006. - N11. - С.143-155. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Проблеми розвитку сучасного мiжнародного фiнансового ринку та iнтеграцiйний курс України + [Електрон. ресурс] / I.О. Лютий / / Фiнанси України. - 2006. - N5. - С.21-31. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Регулятивна гармонiзацiя фiнансових ринкiв та iнвестування в умовах вступу України до СОТ / М. Бурмака / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N4. - С.135-142

 

Розвиток фiнансового ринку Республiки Польща / А.М. Бiлоченко / / Фiнанси України. - 2007. - N5. - С.86-96

 

Свiтовий досвiд державної пiдтримки банкiвського кредитування розвитку малого бiзнесу на iнновацiйнiй основi + [Електрон. ресурс] / Є.В. Ткач / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.125-127. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Становлення та сучасний стан мiжнародних банкiвських органiзацiй, їх роль у регулюваннi свiтових економiчних процесiв / Т. Ткачук / / Вiсник Нацiонального банку України. - 2006. - N4. - С.56-61

 

Тенденцiї i наслiдки експансiї захiдного фiнансового капiталу у Схiднiй Європi + [Електрон. ресурс] / В. Зимовець / / Економiка України. - 2006. - N2. - С.74-83. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ

 

Транзитивнi фiнансовi стратегiї як фактор запобiгання свiтовим кризовим явищам / О.В. Дудчак / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.128-132.

 

Фiнансовi потоки та моделi управлiння в мiжнародному туристичному бiзнесi + [Електрон. ресурс] / I.Г. Смирнов / / Зовнiшня торгiвля: право та економiка. - 2006. - N5. - С.5-15. - Спосiб доступу: Електрон. чит. зал ПУСКУ